PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3"

Transkrypt

1 Białystok, 09 stycznia 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 NK-III SD Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże Czyże Czyże WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach 5, 7 i 12 listopada 2014 roku pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: - Sylwia Duda inspektor wojewódzki przewodnicząca zespołu kontrolnego upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 80/2014 znak: NK-III SD z dnia roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, - Andrzej Jankowski starszy inspektor wojewódzki upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 81/2014 znak: NK-III SD z dnia roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, Czyże. Zakres kontroli obejmuje wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku. Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że: Obsługa finansowo-księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, zwanego dalej Ośrodkiem, prowadzona była przez głównego księgowego, którego zadania określa Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/1 Kierownika Ośrodka z dnia 4 stycznia 2014 roku, zmieniony zarządzeniem Nr 6/2013 Kierownika Ośrodka z dnia 20 sierpnia 2013 roku. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości (o czym stanowi statut Ośrodka stanowiący załącznik do uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Czyże z dnia roku w sprawie statutu GOPS w Czyżach).

2 W dniu 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy Czyże podjęła uchwałę Nr w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok Plan dochodów na roku w dziale 852 przedstawiał się następująco: Rozdział Plan pierwotny (kwota dotacji w zł) Plan dotacji na rok (kwota dotacji w zł) , , , , , , , , , , , , , , ,00 W rozdziale przekazana dotacja wyniosła ,00 zł, z czego ,18 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Ze środków budżetu państwa zrealizowano następujące zadania: - zasiłki rodzinne (liczba świadczeń 946) kwota ,00 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych (liczba świadczeń 509) kwota ,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeń 651) kwota ,11 zł - świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeń 50) kwota ,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 13) kwota 6.760,00 zł - zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń 257) kwota ,30 zł - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (liczba świadczeń 10) kwota ,00 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba świadczeń 98) kwota ,26 zł - składka na ubezpieczenie emeryt. i rentowe opłacone za osoby pobierające specj. zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnac. i zasiłek dla opiekuna(liczba świadczeń 54) kwota 9.305,76 zł - odsetki (od zaległych zasiłków dla opiekunów) kwota 5.280,29 zł - koszty obsługi zadania kwota ,91 zł W toku kontroli ustalono, że prawidłowo wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Stwierdzono to na podstawie 12 list wypłat tych świadczeń sporządzonych w marcu, czerwcu i wrześniu. Prawidłowość naliczania świadczeń zbadano na podstawie akt dotyczących przyznania świadczeń 10 osobom - 7 pobierających świadczenia rodzinne i 3 otrzymujących pomoc z funduszu alimentacyjnego. Ustalono, że wszystkie te świadczenia przyznano w formie decyzji administracyjnej w kwotach zgodnych z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 2

3 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Świadczenia naliczone za marzec, czerwiec i wrzesień wypłacono w terminie i w należnej wysokości. Stwierdzono jednak, że przy załatwianiu jednej sprawy doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Decyzją zmieniającą z 26 maja 2014 roku (znak FA.Ś ) zobowiązano stronę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 600 zł (po 100 zł miesięcznie od 1 listopada 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku) wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 39,96 zł. Ze świadczenia należnego za czerwiec 2014 roku potrącono 400 zł świadczeń nienależnie pobranych od stycznia do kwietnia br., a 17 lipca potrącono 200 zł nienależnie pobrane w listopadzie i grudniu 2013 roku oraz ustawowe odsetki 39,96 zł. Potrąconych 17 lipca kwot nie przekazano do budżetu państwa, co narusza art. 11 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy. Przyczyną tej nieprawidłowości (jak wyjaśnił kierownik GOPS) było to, że Pracownik merytoryczny, który potrącił nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie poinformował o tym fakcie księgowej. Ostatniego dnia kontroli opisaną wyżej kwotę 239,96 zł Ośrodek przekazał na konto Urzędu Gminy Czyże, a Urząd przelał ją na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i pomocy z funduszu alimentacyjnego wydatkowano z dotacji ,91 zł, tj. 2,25 % otrzymanej dotacji. Skontrolowano 5 losowo wybranych dowodów księgowych dotyczących wydatków na obsługę omawianego zadania. Stwierdzono, że Ośrodek terminowo regulował zobowiązania wynikające z objętych kontrolą dowodów (przelewów dokonano w terminach w nich wskazanych). Objęte kontrolą listy wypłat świadczeń rodzinnych i pomocy z funduszu alimentacyjnego oraz dowody księgowe dotyczące ponoszenia kosztów obsługi zadania sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby. Prawidłowo też klasyfikowano wydatki poniesione w rozdziale Sfinansowane z dotacji wydatki na realizację zadania były dokonane zgodnie z przeznaczeniem i nie przekroczyły kwoty przekazanej dotacji. Sprawozdania Rb-50 i Rb-28S sporządzone za trzy kwartały 2014 roku zgodne były z ewidencją księgową Ośrodka. Stwierdzono jednak, że w ewidencji księgowej w 3110 ujęto kwotę 707,55 zł stanowiącą część odsetek wypłaconych opiekunom z tytułu przekazania zaległych zasiłków. Zgodnie z wyjaśnieniem głównej księgowej Ośrodka, kwota ta została przeksięgowana w dniu r. pozycja 240/7-10. Ujęcie odsetek w 3110 stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053), ponieważ stosownie do załącznika nr 4 rozporządzenia (w związku z jego 1 pkt 4) zapłacone odsetki należy ujmować w Sprawozdania Rb-50 i Rb-28S sporządzone za trzy kwartały 2014 roku zgodne są z ewidencją księgową Ośrodka. (akta kontroli str , 39, 41, 43-58, 100,108, 120) 3

4 W ramach rozdz opłacono 36 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 1.487,16 zł (dotacja otrzymana 1.494,00 zł). Po zbadaniu akt 4 świadczeniobiorców (obejmujących okresy wypłaty świadczeń w marcu, czerwcu i wrześniu 2014 roku) stwierdzono, że naliczenia i opłaty składki zdrowotnej dokonywano zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.). W ramach rozdz opłacono 27 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.598,76 zł (dotacja otrzymana 1.682,00 zł). Po zbadaniu akt 4 świadczeniobiorców (obejmujących okresy wypłaty świadczeń w marcu, czerwcu i wrześniu 2014 roku) stwierdzono, że naliczenia i opłaty składki zdrowotnej dokonywano zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt. 9 ww. ustawy. Wysokość składki zdrowotnej zgodnie z art. 79 ust. 1 cytowanej ustawy wynosiła 9% otrzymywanego świadczenia. Przekazywanie należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne następowało bezpośrednio do ZUS w terminie wskazanym w art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), tj. za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Sprawozdania Rb-50 i Rb-28S były zgodne z ewidencją księgową. Środki przeznaczone na realizację ww. zadań zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (akta kontroli str.27-28, 36, 39, 41, 59-62, 100, 108, ) W rozdz wypłacono zgodnie z przeznaczeniem zasiłki okresowe na kwotę ,31 zł (dotacja otrzymana ,00 zł). Wypłacono 129 świadczeń dla 22 osób. Po zbadaniu decyzji 5 osób otrzymujących świadczenia w marcu, czerwcu i wrześniu 2014 roku stwierdzono, że naliczenia i wypłaty zasiłków dokonywano zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Prawo do zasiłku zostało przyznane decyzją administracyjną określającą kwotę świadczenia, okres wypłacania zasiłku i termin wypłaty. Listy wypłat zasiłków okresowych objęte kontrolą (3 szt.) sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Sprawozdanie Rb-28S było również zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. (akta kontroli str.28, 36, 41, 63, 121) W rozdz wypłacono zgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe na kwotę ,00 zł (dotacja otrzymana ,00 zł). Opłacono 36 świadczeń dla 4 osób. Po zbadaniu decyzji 4 świadczeniobiorców (obejmujących okresy wypłaty świadczenia za marzec, czerwiec i wrzesień 2014 roku) stwierdzono, że naliczenia i wypłaty zasiłków dokonywano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do zasiłku zostało przyznane decyzją administracyjną określającą kwotę świadczenia, okres wypłacania zasiłku i termin wypłaty. Listy wypłat objęte kontrolą (3 szt.) sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz 4

5 zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Sprawozdanie Rb-28S jest zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. (akta kontroli str.28-29, 36-37, 41, 64, 121) Do 30 września 2014 roku przekazano Gminie Czyże dotację w rozdz w wysokości ,00 zł, z czego na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki społeczne wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę ,33 zł. W kontrolowanym okresie na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości ,93 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne środki w wysokości ,29 zł. Kontrolą objęto listy płac za marzec, czerwiec i wrzesień 2014 roku. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Dowody objęte kontrolą sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono również, iż dane zawarte w sprawozdaniu Rb-28S były zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. (akta kontroli str , 37, 41-42, 65-68, 121) W dniu 20 lutego 2014 roku Wojewoda Podlaski zawarł z Gminą Czyże umowę dotacji Nr 16/2014,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w której określił wysokość przyznanej dotacji ( zł) bez wskazania wysokości środków własnych Gminy. Aneksem Nr 1/2014 do tej umowy podwyższono kwotę dotacji (do zł) i ustalono wkład Gminy (nie mniej niż zł). Do 30 września uruchomiono zł dotacji, z czego zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano ,45 zł. W badanym okresie całkowity koszt realizacji programu dożywiania wyniósł ,45 zł, z tego wydatki w kwocie ,45 zł sfinansowano z dotacji, a 5.037,00 zł (19,95 %) ze środków własnych Gminy Czyże. Programem dożywiania objęto 101 osób. Dla 67 uczniów zakupiono gorących posiłków (pełnych obiadów) na kwotę zł (z tego dotacja wyniosła zł, a środki własne Gminy zł). Koszt obiadu wahał się od 2,50 zł do 5,00 zł (średnio wyniósł 3,14 zł). Na terenie Gminy Czyże posiłki wydawano w Zespole Szkół w Czyżach, były to pełne obiady złożone z trzech dań przygotowywane w kuchni szkolnej. Ponadto, sfinansowano obiady wydawane poza terenem Gminy Czyże w siedmiu innych szkołach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce. Rozliczenie kosztów placówki te dokonywały poprzez wystawianie i przesyłanych do GOPS miesięcznych rachunków, faktur lub not księgowych wraz z listami uczniów korzystających z dożywiania. Żadnemu uczniowi nie przyznano pomocy w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły, czyli bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Realizację wydatków poniesionych z tytułu zakupu obiadów sprawdzono na podstawie 5 dowodów księgowych (faktur, rachunków i not księgowych) opłaconych w marcu, czerwcu i wrześniu. Z 26 przelewów zrealizowanych z dotacji na rzecz szkół za obiady (na łączną kwotę 9.318,55 zł), zaksięgowanych w tych miesiącach (zgodnie z wydrukami księgowymi zatytułowanymi Obroty na klasyfikacjach wydatków roboczy ) kontrolą objęto 5 pozycji na kwotę 5.482,90 zł. Zbadano też akta 7 uczniów objętym programem dożywiania i stwierdzono, że w każdym przypadku świadczenie ( w formie jednego posiłku dziennie ) przyznano dwiema decyzjami administracyjnymi 5

6 (jedną na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku i drugą od 1 września do 31 grudnia 2014 roku). Odbiór decyzji pokwitowano na egzemplarzach znajdujących się w aktach. Ponadto stwierdzono, że cztery decyzje wydano dopiero w lutym (jedną 19 lutego i trzy 21 lutego). Przyznanie pomocy z datą wsteczną wynikało z tego, że dochód na osobę w rodzinach tych uczniów przekroczył kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), a uchwała Nr Rady Gminy Czyże z 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 498) weszła w życie 18 lutego ( z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. ). Nie przyznano pomocy w formie świadczeń rzeczowych. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano 15 osobom - wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę zł, którą sfinansowano z dotacji (2.300 zł) i środków własnych (3.150 zł). Prawidłowość naliczania i wypłacania zasiłków celowych zaplanowano sprawdzić na podstawie list wypłat sporządzonych w marcu, czerwcu i wrześniu, jednak wszystkie zasiłki wypłacone w czerwcu i wrześniu pokryto ze środków własnych. Wobec powyższego skontrolowano tylko jedną listę nr 02/2014 z 17 marca na kwotę 400 zł; zasiłek wypłacono dwóm osobom, które 17 marca pokwitowały odbiór gotówki w kasie. Ponadto skontrolowano dokumentację dotyczącą przyznania zasiłku celowego trzem wybranym losowo osobom i stwierdzono, że pomoc tą przyznano decyzją administracyjną (było to jednorazowe świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności ), a naliczania i wypłaty zasiłków dokonywano zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,,pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (M.P. poz. 1024). Objęte kontrolą dowody księgowe, w tym listy wypłat zasiłków celowych, sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Otrzymana dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a wydatki poniesione na realizację omawianego programu klasyfikowano prawidłowo (rozdział ). Ustalono też, że Ośrodek terminowo regulował zobowiązania wynikające z analizowanych faktur, rachunków i not księgowych, ponieważ przelewów dokonywano w terminach wskazanych w tych dokumentach. Sprawozdanie Rb-28S było w zakresie omawianego programu zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Ośrodek. (akta kontroli str , 37, 42, 69-74, 77-79, ) Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdz ) wydatkowano dotację w kwocie ,00 zł (dotacja otrzymana zł). Opłacono 50 świadczeń dla 7 osób na kwotę ,00 zł. Na podstawie teczek aktowych stwierdzono, że każda z tych osób była uprawniona do pomocy (pobierała jednocześnie świadczenie pielęgnacyjne) i każdej z nich pomoc w wysokości 200,00 zł miesięcznie przyznano w drodze decyzji 6

7 doręczonej za pokwitowaniem, a wysokość i okresy pobierania tego świadczenia były zgodne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz z późn. zm.). Ponadto stwierdzono, że w aktach czterech spraw dotyczących przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego brakowało dokumentów pozwalających na sprawdzenie, czy osoby którym przyznano świadczenie spełniały wymóg dotyczący zatrudnienia określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nie wymagano od osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o niepodejmowaniu lub rezygnacji z zatrudnienia gdyż zazwyczaj było ono dołączone do pierwszego wniosku. Osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny w danym okresie zasiłkowym nie mogły jednocześnie pracować zawodowo, zdaniem pracownika bezzasadne byłoby więc wymaganie powyższego oświadczenia. Świadczenia rodzinne są prowadzone w Ośrodku w związku z czym wszystkie rodziny korzystające z powyższego świadczenia, ich sytuacja zawodowa jak i materialna jest bardzo dobrze znana. Skontrolowano wszystkie listy i przelewy bankowe dotyczące wypłacania przyznanej pomocy w marcu, czerwcu i wrześniu. Listy te zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Na podstawie list i dokonanych przelewów bankowych ustalono, że przyznana pomoc finansowa została w miesiącach objętych kontrolą zrealizowana (wypłacona gotówką w kasie lub przesłana na rachunki świadczeniobiorców). Wszystkie dokonane w tych miesiącach wydatki zostały sfinansowane z dotacji i były zgodne z jej przeznaczeniem. Na pokrycie kosztów obsługi omawianego zadania wydatkowano z dotacji 300 zł, tj. 3 % otrzymanej dotacji. Sprawdzono wybrane losowo dowody księgowe z tym związane (miesięczne bankowe noty memoriałowe i przeksięgowania wydatków dokonane w marcu, czerwcu i wrześniu) i stwierdzono, że Ośrodek terminowo regulował zobowiązania wynikające z tych dokumentów. Prawidłowo też klasyfikowano wydatki budżetowe przeznaczone na realizację omawianego programu (w rozdziale ). Sprawozdania Rb-50 i Rb-28s były w zakresie omawianego programu zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Ośrodek. (akta kontroli str.32-34, 39-40, 41, 69, 75-76, 101, 108, ) Na realizację rządowego programu dla osób wielodzietnych (w rozdziale ) Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie 333,81 zł. Do 30 września 2014 roku uruchomiono z tych środków tylko 60 zł, nie wykorzystano jednak nawet części otrzymanej dotacji, ponieważ Ośrodek nie posiadał wiedzy o otrzymaniu dotacji na ten cel. Główny księgowy Ośrodka wyjaśnił, że 14 lipca Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie zł bez wyszczególnienia, czy jest ona przeznaczona na pomoc osobom uprawnionym do świadczeń pielęgnacyjnych czy na Kartę dużej rodziny. Ponadto oświadczył, że W dniu roku zostało to wyjaśnione i dotacja została przeksięgowana na KDR. W analizowanym okresie na potrzeby programu nie wydatkowano również środków własnych. Od 16 czerwca do 30 września 2014 roku wpłynęło 7

8 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, nie wydano jednak w tym okresie ani jednej Karty. Nie było przypadków odmowy wydania Karty, nie ubiegano się też o wydanie jej duplikatu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do korzystania z programu spełniają warunki określone w 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 z późn. zm.). Wnioski o przyznanie Karty złożyli mieszkańcy Gminy Czyże, która jest właściwa za względu na miejsce zamieszkania członków rodziny wielodzietnej ( 10 ust. 3 rozporządzenia). Gmina Czyże nie wprowadziła dodatkowych, własnych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, nie zamierza więc wykorzystywać Karty jako dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z tych uprawnień. Ustalono też, że zgodnie z 26 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia dnia 4 września (czyli w terminie) przekazano Wojewodzie Sprawozdanie z realizacji programu dla rodzin wielodzietnych za okres od 16 czerwca do 31 sierpnia. Sprawozdania finansowe Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych były w zakresie realizacji przedmiotowego programu zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. (akta kontroli str. 34, 40) Na podstawie objętych kontrolą dowodów wpływu uzyskanych dochodów i ewidencji księgowej Ośrodka ustalono, że w okresie od roku do roku wysokość wykonanych dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w dziale 852 wynosiła ,91 zł. Uzyskane dochody budżetowe pomniejszone o dochody przysługujące jednostkom samorządowym (kwota 3.845,90 zł) wraz z odsetkami zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej kwocie 7.891,41 zł. Kontrola wykazała, że w marcu, czerwcu i wrześniu 2014 roku dochody budżetu państwa (stan kont na 10 i 20 dzień miesiąca) były odprowadzone w należnej części określonej odrębnymi przepisami i w terminach zgodnych z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ośrodek nie stosował klasyfikacji budżetowej dochodów, które wpłynęły na jego konto od komorników z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (czym naruszono art. 39 ustawy o finansach publicznych). Główny księgowy Ośrodka wyjaśnił, że dochody z tytułu wpłat od komornika były księgowane tylko na kontach rozrachunkowych, w trakcie kontroli dokonano księgowania wg klasyfikacji. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału 2014 roku były zgodne z ewidencją księgową. (akta kontroli str.80-99) Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o dokumentowanie wszystkich czynności i gromadzenie wszelkich dowodów (stosownie do art. 67 1, 72, 75, 77 1 i 2 oraz art. 80 k.p.a.) w aktach każdej sprawy dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, pozwalających ustalić, 8

9 czy osoba ubiegająca się spełnia wymóg dotyczący zatrudnienia, określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Pozostałe stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli, wobec czego odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie. Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia. Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania w/w uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w którym działania te zostaną wykonane. Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO Aneta Kuberska Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 9

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 maja 2016 r. NK-III.431.6.5.2016.AJ Pan Stanisław DEREHAJŁO Wójt Gminy Boćki Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 sierpnia 2015 r. NK-III.431.5.13.2015.SD Pan Jerzy Iwanowiec Wójt Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Warszawa, 14 marca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.1.2018.JB Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.24.2015.AK Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2014 r. PS-V.431.6.2014.JKas Pani Danuta Zabłocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, Ostrów Maz.

Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, Ostrów Maz. Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.25.2016.AJ Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, 07-300 Ostrów Maz. WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 20 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.24.2016.JP. Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.7.2016.AK Pani Ewa Gomuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Markowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Pani Barbara Markowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie Warszawa, 01 lipca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.11.2016 Pani Barbara Markowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie Warszawa, 17 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.2.2018.JB Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Zalewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Pani Ewa Zalewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej Warszawa, 30 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.1.2017.GK Pani Ewa Zalewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.5.2016.KO Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Jaworowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance

Pani Dorota Jaworowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance Warszawa, 30 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.2.2017.RS Pani Dorota Jaworowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r. FBC-IV.431.14.2014.AByl Pan Henryk Matysik Wójt Gminy Kolsko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Pisarek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie

Pani Urszula Pisarek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie Warszawa, 09 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.4.2018.AKo Pani Urszula Pisarek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Wiesława Tymińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni

Pani Wiesława Tymińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni Warszawa,17 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.9.2018.HF Pani Wiesława Tymińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. WPS-IX.431.2.17.2015.EST Pani Bożena Kaźmierczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 04 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.7.2017.AKo Pani Aneta Dudek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI FB-III.431.61.2017.AK Gdańsk, dnia 27 listopada 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana art.175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Warszawa, 29 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.3.2017.RS Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Karpiniuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach

Pani Monika Karpiniuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach Warszawa, 11 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.30.2015.AK Pani Monika Karpiniuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała Warszawa, 21 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.4.2016 Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, 06-316 Krzynowłoga Mała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.21.2012 Kraków, 8 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.34.2015 Kraków, 01.10.2015 r Pan Jacek Latko Burmistrz Libiąża ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo