OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III Kraków, r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniach od 24 listopada do 1 grudnia 2015 r. przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Bobowej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej kontrolę, której przedmiotem było rozliczenie pod względem finansowo-księgowym wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2014 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm., a obecnie Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jt. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z późn. zm.). Kontrola została przeprowadzona przez Barbarę Cabałę operatora urządzeń elektronicznych, pracownika Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia z dnia 12 listopada 2015 r. o numerze 143/2015. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Realizację zadań w zakresie objętym kontrolą ocenia pozytywnie. Ocena ta została sformułowana na podstawie następujących ustaleń: Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Ustalenia kontroli zostały ujęte według następującej tematyki: I. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212, II. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213, III.Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego rozdział 85295, IV. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Ustalenia ogólne: Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów na terenie Gminy Bobowa, dalej: Gmina realizowane były i są nadal przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej z siedzibą: Rynek 21, Bobowa, dalej: OPS. OPS jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr XII/59/90 Gminnej Rady Narodowej w Bobowej z dnia 29 marca 1990 r. i we własnym zakresie prowadzi obsługę finansowo księgową oraz administracyjno-biurową. W okresie objętym kontrolą OPS realizował wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów w formie bezgotówkowej przelewem na indywidualne konto świadczeniobiorcy oraz w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego w Grybowie Oddział w Bobowej, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego Nr z dnia 2 stycznia 2014 r. Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013 r. Budżet Gminy obejmował między innymi zaplanowane na 2014 rok kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawami w 2014 roku zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF- I z dnia 23 października 2013 r., w tym: 2

3 1. w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,00 zł, 2. w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,00 zł. W dniu 20 lutego 2014 r. Wojewoda Małopolski poinformował Gminę o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 (pismo nr WF-I z dnia 20 lutego 2014 r.). Zaplanowana dla Gminy kwota łączna dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na zadania objęte kontrolą wyniosła ,00 zł. W ciągu roku 2014 plan dotacji ulegał zmianom, które wprowadzano do budżetu Gminy stosownymi Zarządzeniami Burmistrza Bobowej. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2014 r. przypadająca na Gminę zaplanowana łączna kwota dotacji w zakresie zadań objętych kontrolą uległa zwiększeniu do kwoty ,00 zł, w tym: 1. w rozdziale w kwocie ,00 zł; 2. w rozdziale w kwocie ,00 zł; 3. w rozdziale w kwocie ,00 zł. Na realizację zadań objętych kontrolą Gmina otrzymała w 2014 r. środki dotacji, po uwzględnieniu blokady planu na kwotę ,00 zł dokonanej zarządzeniem nr poz. Rej. 502/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r., w wysokości ,00 zł, z czego wykorzystała kwotę ,75 zł, tj. 99,99% dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego na te zadania. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie ogółem 114,25 zł zwrócono na rachunek Wojewody Małopolskiego w dniu 31 grudnia 2014 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Ustalenia szczegółowe: I. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212, Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 3

4 Dotacja planowana ,00 zł Blokada planu ,00 zł Dotacja otrzymana ,00 zł Dotacja wykorzystana ,39 zł Zwrot dotacji 68,61 zł Plan dotacji celowych w rozdziale 85212, 2010 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów przewidywał dla Gminy w projekcie ustawy budżetowej ,00 zł a w ustawie budżetowej ,00 zł. Plan dotacji celowej w ramach tego rozdziału w ciągu 2014 r. został zwiększony o łączną kwotę ,00 zł zarządzeniem nr poz. Rej. 355/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 października 2014 r. o kwotę ,00 zł i zarządzeniem nr poz. Rej. 412/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. o kwotę ,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dotacji celowej ostatecznie wyniósł kwotę ,00 zł. Kontrola wykazała, że Gmina na realizację tychże zadań otrzymała środki dotacji, po uwzględnieniu blokady planu na kwotę ,00 zł dokonanej zarządzeniem nr poz. Rej. 502/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r., w kwocie ,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości ,39 zł, tj. 99,99% dotacji przekazanej przez Wojewodę na te zadania. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 68,61 zł (świadczenia rodzinne) zwrócono w obowiązującym terminie na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że dotację wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów ( 3110) ,84 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych ( 4110) ,01 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz odsetki od zasiłków dla opiekunów ,54 zł. I.I Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm. a obecnie Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych. Dotacja planowana ,00 zł Blokada planu ,75 zł 4

5 Dotacja otrzymana Dotacja wykorzystana Zwrot dotacji ,25 zł ,64 zł 68,61 zł Podczas czynności kontrolnych ustalono, że środki dotacji celowej zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi w ramach rozdziału w łącznej wysokości ,64 zł, z tego: 1. na wypłatę świadczeń rodzinnych ( 3110 Świadczenia społeczne) ,60 zł, w tym na wypłatę: zasiłków rodzinnych ,00 zł, dodatków do zasiłków rodzinnych ,90 zł, zasiłków pielęgnacyjnych ,00 zł, specjalnych zasiłków opiekuńczych ,80 zł, świadczeń pielęgnacyjnych ,90 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka ,00 zł, 2. zapłatę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ,94 zł; 3. koszty obsługi świadczeń rodzinnych ,10 zł. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 68,61 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2014 r. na rachunek Wojewody Małopolskiego. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi świadczeń, winny stanowić 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000,00 zł rocznie dla organu właściwego. W związku z powyższym na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych Gmina mogła wydatkować 3% z kwoty ,25 zł, tj ,88 zł. Kontrola wykazała, że na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano środki dotacji w łącznej wysokości ,10 zł, w tym: ,89 zł, ,75 zł, 4110 (składki od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne) ,62 zł, ,75 zł, ,62 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,78 zł, ,43 zł, ,00 zł, ,26 zł i ,00 zł. Poniesione wydatki na obsługę zadania stanowiły 2,91% otrzymanych środków dotacji celowej przyznanej na świadczenia rodzinne 5

6 i były niższe o 3.443,78 zł od kwoty wynikającej z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szczegółową kontrolą objęto wydatki rzeczowe za II półrocze 2014 r. poniesione na obsługę zadania w 4210, 4260, 4280, 4300, 4370, 4410 i 4700 na łączną kwotę ,89 zł co stanowiło 10,89% poniesionych wydatków ogółem na koszty obsługi świadczeń. Poddane kontroli wydatki były prawidłowo, zgodnie z rodzajem wydatków, kwalifikowane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Dowody księgowe były zadekretowane i opisane w sposób prawidłowy. Sprawdzone zostały pod względem formalnorachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Zobowiązania we wszystkich skontrolowanych przypadkach były regulowane terminowo i na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. Ponadto kontroli poddano wydatki poniesione w 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Analizie w tym zakresie poddano deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA za 2014 rok wraz z imiennymi raportami oraz przelewy należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dalej: ZUS. Ustalono, że OPS od wypłaconych świadczeń w wysokości ,70 zł (świadczeń pielęgnacyjnych ,90 zł i specjalnego zasiłku opiekuńczego ,80 zł) odprowadził do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie ,94 zł, w tym od: świadczeń pielęgnacyjnych ,99 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego 4.812,95 zł. Składki do ZUS opłacano w terminie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm. a obecnie jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.), dalej: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. za dany miesiąc w tym samym miesiącu. Składkę za miesiąc grudzień 2014 r. odprowadzono do ZUS w dniu 23 grudnia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 193 z dnia 23 grudnia 2014 r.). Ponadto szczegółowym badaniem w zakresie prawidłowości wypłat świadczeń rodzinnych objęto 72 decyzje na podstawie, których wypłacono świadczeniobiorcom w 2014 r. łączną kwotę ,80 zł, tj. 2,93% kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w tym roku, z tego: 42 decyzje przyznające zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę ,00 zł 4 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 4.590,00 zł 7 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę ,40 zł 8 decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę ,40 zł 6

7 11 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę ,00 zł. Analiza przedmiotowych decyzji wykazała, iż wypłata tychże świadczeń, nastąpiła w określonej w decyzjach wysokości. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zostały prawidłowo zaklasyfikowane w 3110 Świadczenia społeczne i były zgodne z wyodrębnioną ewidencją księgową prowadzoną przez OPS. I.II Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) dalej: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacja planowana ,00 zł Blokada planu 8.614,16 zł Dotacja otrzymana ,84 zł Dotacja wykorzystana ,84 zł Zgodnie z zapisami w ewidencji księgowej, dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości na wypłatę 596 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 56 osób, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i koszty obsługi w łącznej wysokości ,84 zł, z czego: na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 3110) ,54 zł, na koszty obsługi 6.722,30 zł. Analizą w zakresie prawidłowości wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego poddano 5 decyzji na podstawie, których wypłacono świadczeniobiorcom w 2014 r. łączną kwotę 9.000,00 zł, tj. 4,02% łącznej kwoty świadczeń wypłaconych w tym roku. Analiza przedmiotowych decyzji wykazała, iż wypłata tegoż świadczenia, nastąpiła w ustalonej wysokości. Wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały prawidłowo zaklasyfikowane w 3110 Świadczenia społeczne i były zgodne z wyodrębnioną ewidencją księgową prowadzoną przez OPS. Koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji 7

8 na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W związku z powyższym na koszty obsługi tychże świadczeń Gmina mogła wydatkować 3% z kwoty ,84 zł, tj ,97 zł. Kontrola wykazała, że na obsługę świadczeń z funduszu wydatkowano środki dotacji w łącznej wysokości 6.722,30 zł. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny ( 4010) 5.525,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) 951,46 zł, składkę na Fundusz Pracy ( 4120) 135,37 zł oraz na usługi telekomunikacyjne ( 4370) 110,00 zł. Poniesione wydatki stanowiły 2,91% otrzymanych środków dotacji przyznanej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i były niższe o 201,67 zł od kwoty wynikającej z art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto ustalono, że na koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości ogółem 2.964,16 zł. Wydatki te poniesiono na usługi pocztowe ( 4300) w wysokości 1.584,00 zł i na koszty postępowania komorniczego ( 4610) w wysokości 1.380,16 zł. Szczegółową kontrolą objęto wydatki rzeczowe pokryte ze środków dotacji za okres od lipca do grudnia 2014 r. poniesione na obsługę zadania w 4370 na łączną kwotę 60,00 zł co stanowiło 0,89% poniesionych wydatków ogółem na koszty obsługi świadczeń. Poddane kontroli wydatki były prawidłowo, zgodnie z rodzajem wydatków, kwalifikowane do podziałki klasyfikacji budżetowej. Dowody księgowe były zadekretowane i opisane w sposób prawidłowy. Sprawdzone zostały pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Zobowiązania we wszystkich skontrolowanych przypadkach były regulowane terminowo zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze. I.III Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z późn. zm.) dalej: ustawa o zasiłkach dla opiekunów. Dotacja planowana ,00 zł Blokada planu ,09 zł Dotacja otrzymana ,91 zł Dotacja wykorzystana ,91 zł Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że OPS na realizację ustawy o zasiłkach dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. wydatkował w ramach rozdziału kwotę ogółem ,91 zł, z czego na: 8

9 wypłatę zasiłków dla opiekunów w kwocie po 520,00 zł miesięcznie ( 3110 Świadczenia społeczne) ,70 zł, wypłatę odsetek za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, w którym świadczeniobiorcy nie otrzymywali należnego im świadczenia ( 4580 Pozostałe odsetki) ,34 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne) ,07 zł, koszty obsługi zadania ,80 zł. Szczegółową kontrolą objęto 4 decyzje na podstawie, których wypłacono w 2014 r. zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę ,00 zł oraz odsetki na kwotę 1.117,88 zł tj. 4,58% kwoty zasiłków i odsetek wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że poszczególne świadczenia wypłacano w wysokościach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Wydatki związane z wypłatą zasiłków dla opiekunów zostały prawidłowo zaklasyfikowane w 3110 Świadczenia społeczne a odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów w 4580 Pozostałe odsetki i były zgodne z wyodrębnioną ewidencją księgową prowadzoną przez OPS. Koszty obsługi zasiłków dla opiekunów Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zasiłkach dla opiekunów zasiłki dla opiekunów i ich koszty, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze środków budżetu państwa na realizacje świadczeń rodzinnych. Koszty obsługi zasiłków dla opiekunów należy naliczać zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych co oznacza, iż na koszty obsługi zasiłków dla opiekunów Gminie przysługuje 3% z otrzymanej dotacji. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2014 r. koszty obsługi zadania wyniosły kwotę ,80 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zasiłek dla opiekunów ( ,11 zł), składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ( ,79 zł) oraz składki na Fundusz Pracy ( ,90 zł) i stanowiły 2,91% otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków dla opiekunów. Ponadto kontroli poddano wydatki poniesione w 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów. Analizie w tym zakresie poddano deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA za 2014 rok wraz z imiennymi raportami oraz przelewy należnych składek do ZUS. Ustalono, że OPS od wypłaconych zasiłków w wysokości ,70 zł odprowadził do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie ,07 zł. Składki opłacano w terminie wynikającym z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składkę za miesiąc 9

10 grudzień 2014 r. odprowadzono do ZUS w dniu 23 grudnia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 193 z dnia 23 grudnia 2014 r.). II. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 roku z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213, Działanie Opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Dotacja planowana ,00 zł Blokada planu 503,00 zł Dotacja otrzymana ,00 zł Dotacja wykorzystana ,36 zł Zwrot dotacji 45,64 zł Plan dotacji celowych na 2014 r. w rozdziale 85213, 2010 przewidywał dla Gminy w projekcie ustawy budżetowej ,00 zł, a w ustawie budżetowej ,00 zł. Plan dotacji celowej w ramach tego rozdziału w ciągu roku nie ulegał zmianom i w związku z tym na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dotacji w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wyniósł ,00 zł. Plan dotacji wprowadzono prawidłowo do budżetu Gminy Uchwałą Budżetową na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Bobowej z dnia 24 lutego 2014 r. Łączna kwota dotacji przekazanej w rozdziale 85213, 2010 (po uwzględnieniu blokady planu dotacji w kwocie 503,00 zł) wynosiła ,00 zł. Środki dotacji przekazywane były Gminie, w wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniom składanym za pośrednictwem Statystycznej Aplikacji Centralnej w Wydziale Polityki Społecznej MUW. Środki na opłacanie składek zdrowotnych zostały przekazane przez MUW, na rachunek Gminy w 12 transzach a następnie środki te były przekazywane niezwłocznie na rachunek OPS. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że OPS od wypłaconych świadczeń opiekuńczych (świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości ,90 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości ,80 zł i zasiłku dla opiekunów w wysokości ,70 zł) 10

11 odprowadził do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości ,36 zł w tym: od świadczeń pielęgnacyjnych ,00 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego 1.404,00 zł, od zasiłku dla opiekunów ,36 zł. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 45,64 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2014 r. na rachunek Wojewody Małopolskiego. Analizie w tym zakresie poddano deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA za 2014 rok wraz z imiennymi raportami oraz wysokość i terminy przekazywania składek zdrowotnych do ZUS za osoby uprawnione. Ustalono, że należne składki ZUS w łącznej wysokości ,36 zł były regulowane w terminie wynikającym z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2014 r. zostały odprowadzone w dniu 23 grudnia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 193 z dnia 23 grudnia 2014 r.). Wykonanie według ewidencji księgowej wydatków prowadzonej do rozdziału 85213, 4130 w części dotyczącej składek zdrowotnych od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów wyniosło kwotę ,36 zł i było zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014 r. III.Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 roku z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego rozdział 85295, Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dotacja planowana Dotacja otrzymana Dotacja wykorzystana ,00 zł ,00 zł ,00 zł Plan dotacji celowej na rok 2014 w rozdziale 85295, 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił ,00 zł. Plan ten ustalony został 11

12 dla Gminy decyzją Ministra Finansów Nr FS14/4135/1/12/MIY/14 z dnia 2 stycznia 2014 r. (22.927,00 zł) oraz zarządzeniami Wojewody Małopolskiego o numerach: 55/14, 82/14, 368/14 i 400/14 z dnia odpowiednio: 18 marca 2014 r. (-473,00 zł), 2 kwietnia 2014 r. (50.046,00 zł), 20 października 2014 r. (12.166,00) i 10 listopada 2014 r. (-3.708,00 zł). Plan ten prawidłowo wprowadzono do budżetu Gminy pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Bobowej z dnia 23 stycznia, 25 marca, 15 kwietnia, 28 października i 20 listopada 2014 r. Łączna kwota dotacji przekazanej w rozdziale 85295, 2010 wynosiła ,00 zł. Środki dotacji przekazywane były Gminie, w wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniom składanym za pośrednictwem Statystycznej Aplikacji Centralnej w Wydziale Polityki Społecznej MUW. Kontrola wykazała, że środki na wypłatę pomocy finansowej zostały przekazane przez MUW na rachunek Gminy w pełnej wysokości w 12 transzach a następnie środki te były przekazywane niezwłocznie na rachunek OPS. Na podstawie ewidencji księgowej stwierdzono, że na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wykorzystano środki w pełnej wysokości tj ,00 zł. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r. w kwocie 200,00 zł miesięcznie dla 32 osób ( 3110) ,00 zł, koszty obsługi ( 4210) 2.358,00 zł. Szczegółowym badaniem w zakresie prawidłowości wypłaty pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego objęto 8 decyzji przyznających tą pomoc, objętych kontrolą merytoryczną przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW. Na podstawie tych decyzji wypłacono dodatki na łączną kwotę 9.200,00 zł, tj. 11,70% kwoty wypłaconych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 r. Analiza przedmiotowych decyzji wykazała, iż wypłata pomocy finansowej, nastąpiła w wysokości określonej w decyzjach. Wydatki związane z wypłatą tegoż świadczenia zostały prawidłowo zaklasyfikowane w 3110 Świadczenia społeczne. Koszty obsługi pomocy finansowej W myśl zapisów 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) przy ustalaniu kosztów obsługi pomocy finansowej stosuje się przepisy art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach 12

13 rodzinnych, tj. koszty obsługi winny stanowić 3% otrzymanej dotacji na wypłatę pomocy finansowej. W związku z powyższym na koszty obsługi realizacji tejże pomocy Gmina mogła wydatkować 3% z kwoty ,00 zł tj ,74 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że na obsługę pomocy finansowej wydatkowano środki w wysokości 2.358,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia ujętych w Poniesione wydatki na obsługę stanowiły 2,91% otrzymanych środków dotacji celowej przyznanej na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i były niższe o 70,74 zł od kwoty wynikającej z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowej kontroli poddano wszystkie dokumenty źródłowe zaklasyfikowane jako wydatek działu 852, rozdziału 85295, 4210 na łączną kwotę 2.358,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków poniesionych na koszty obsługi pomocy finansowej. Objęte kontrolą faktury sprawdzone zostały pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Zobowiązania we wszystkich skontrolowanych przypadkach były regulowane terminowo zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze oraz na rachunek bankowy wskazany na fakturach. Kontrola wykazała, iż w kwartalnych sprawozdaniach OPS oraz Gminy Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014 r. wykazano wykonanie w dziale 852, rozdziale: na łączną kwotę ,39 zł, w tym: ,84 zł, ,47 zł, ,75 zł, ,88 zł, ,02 zł, ,62 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,78 zł, ,43 zł, ,00 zł, ,26 zł, ,34 zł i ,00 zł; 85213, 4130 kwotę ,36 zł; na łączną kwotę ,69 zł, w tym pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości ,00 zł z tego ,00 zł i ,00 zł. Reasumując, wykazane w sprawozdaniu OPS kwoty planowanych wydatków na zadania kontrolowane w rozdziałach 85212, i ( ,00 zł) i ich wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ( ,75 zł) były zgodne z prowadzoną przez OPS ewidencją księgową. Sprawozdanie zbiorcze Gminy Rb-50 za IV kwartały 2014 r. sporządzono oddzielnie dla dotacji i wydatków. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach Gminy w zakresie środków objętych kontrolą były zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania jednostkowego OPS. 13

14 IV. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Kontrola wykazała, że na koniec 2014 r. stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek wynosił łącznie ,28 zł, w tym: 0980 (świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego) ,18 zł 0970 (świadczenia wypłacone z zaliczki alimentacyjnej) ,32 zł 0920 (naliczone odsetki) ,78 zł. W roku 2014 OPS od 13 dłużników alimentacyjnych wyegzekwował kwotę ,52 zł z czego z tytułu: odsetek w kwocie ,29 zł ( 0920) świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,25 zł ( 0980) zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.212,98 zł ( 0970). Wpływ środków z tytułu kwot wyegzekwowanych w wysokości ,52 zł rozdysponowano zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, i tak: 1. na dochody budżetu państwa przekazano kwotę w łącznej wysokości ,14 zł z tego: z tytułu odsetek ,29 zł ( 0920) z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego ,36 zł ( 0980) z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1.106,49 zł ( 0970) 2. na dochody własne budżetu Gminy przekazano kwotę w łącznej wysokości 8.571,72 zł, 3. na dochody innych gmin (gmin dłużników) przekazano 3.207,66 zł. Kontrola wykazała, że na rachunek Gminy (organowi właściwemu dłużnika) z tytułu 20% zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego inne gminy przekazały w 2014 r. kwotę ogółem 4.723,35 zł. W sprawozdaniu Gminy Rb-27S z wykonania planu dochodów za 2014 r. w kolumnie 8, prawidłowo wykazano w rozdziale w 2360 dochody otrzymane na kwotę ,07 zł. W kwocie tej mieści się kwota 8.571,72 zł potrącona na rzecz Gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego (7.465,23 zł) i zaliczki alimentacyjnej (1.106,49 zł) oraz kwota 4.723,35 zł otrzymana z innych gmin. 14

15 Ustalono, że na dzień 1 stycznia 2014 r. ze spłatą należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zalegało 69 dłużników a na 31 grudnia 2014 r. już 74. Zaległości na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiły ,99 zł (fundusz alimentacyjny ,69 zł i zaliczka alimentacyjna ,30 zł) a na dzień 31 grudnia 2014 r ,28 zł (fundusz alimentacyjny ,96 zł i zaliczka alimentacyjna ,32 zł). W związku z powyższym stan zaległości w ciągu roku 2014 wzrósł o kwotę ,29 zł. Stwierdzono ponadto, że największa należność z funduszu alimentacyjnego wynosiła ,72 zł a najmniejsza 134,49 zł. Natomiast największa należność z zaliczki alimentacyjnej wynosiła kwotę ,00 zł a najmniejsza 1.890,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto działania prowadzone wobec 4 dłużników alimentacyjnych tj. sygn. spraw: III RC 348/10, III RC 38/11, III RC 35/13 i III RC 246/13 zalegających na koniec 2014 r. na kwotę ogółem ,02 zł (96.717,27 zł należność główna, ,75 zł odsetki). Analizą objęto postępowania prowadzone przez OPS za okres świadczeniowy 2013/2014. Na podstawie tych postępowań stwierdzono, że OPS w stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmował właściwe i terminowe działania. Dane wykazane w zbiorczym sprawozdaniu Rb-28S Gminy z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014, były zgodne z wynikającymi ze sprawozdania jednostkowego OPS. Ponadto dane ujęte w sprawozdaniu Rb-27S Gminy z wykonania planu dochodów budżetowych były zgodne z planem dotacji (po zmianach) z tytułu zadań objętych kontrolą oraz dotacji otrzymanych na ten cel w 2014 roku, po uwzględnieniu dokonanych zwrotów. Na tym czynności kontrolne zakończono. Fakt przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowano w książce kontroli OPS pod poz. 17 oraz w książce kontroli Urzędu Miejskiego pod poz. 11 w dniu 24 listopada 2015 r. W związku z prawidłową realizacją zadań nie formułuje się zaleceń pokontrolnych. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) Sławomir Dyl Dyrektor 15

16 Wydziału Organizacji i Kontroli 16

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.49.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna 33-322 Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.78.2015 Kraków, 13.11.2015 r. Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.34.2015 Kraków, 01.10.2015 r Pan Jacek Latko Burmistrz Libiąża ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.30.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza 33-330 Nowy Sącz Rynek 1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.10.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r. FBC-IV.431.14.2014.AByl Pan Henryk Matysik Wójt Gminy Kolsko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.52.2015 Kraków, 27.09.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 85/12

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.12.2012 Kraków, dnia 13 11 2012 Pan Aleksander Górski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.24.2012 Kraków, 31 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 sierpnia 2015 r. NK-III.431.5.13.2015.SD Pan Jerzy Iwanowiec Wójt Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2016 Kraków, 10 stycznia 2017 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Zakliczyna Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby Warszawa, 28 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.11.2017.AG Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 270/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 20 grudnia 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 20 grudnia 2018 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.155.2018 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok. Na

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 09 stycznia 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 NK-III.431.63.2014.SD Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże Czyże 98 17-207 Czyże WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-07/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-07/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-07/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.18.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., lutego 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.22.2012.TWit Pan Stanisław Kozłowski Burmistrz Ośna Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , Ochrona zdrowia 3 028, ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , Ochrona zdrowia 3 028, ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3731.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.21.2012 Kraków, 8 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 maja 2016 r. NK-III.431.6.5.2016.AJ Pan Stanisław DEREHAJŁO Wójt Gminy Boćki Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Bardziej szczegółowo

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S...

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S... Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych... 10 Powiązanie z Rb-27S... 10 Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2646.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku Zarządzenie Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo