PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3"

Transkrypt

1 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 sierpnia 2015 r. NK-III SD Pan Jerzy Iwanowiec Wójt Gminy Milejczyce ul. Szkolna Milejczyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) oraz art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2015 roku pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: - Andrzej Jankowski - starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolnego - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 34/2015 znak NK-III SD z dnia roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, - Sylwia Duda - starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 33/2015 znak NK-III SD z dnia roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Milejczyce i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejczycach, ul. Szkolna 5, Milejczyce. Zakres kontroli obejmował wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. 1

2 W ramach objętych kontrolą zadań realizowanych przez Gminę Milejczyce pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji w rozdziałach 85212, 85213, 85214, i Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa (na konto Wojewody Podlaskiego nie przekazano zwrotu kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych, a sprawozdania Rb-27ZZ za II i IV kwartał 2014 roku były niezgodne z ewidencją księgową). Ponadto, przy rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2014 roku na wypłatę zasiłków okresowych Gmina dokonała zwrotu dotacji w niewłaściwej wysokości, zaniżając zwrot o 3,00 zł. Nie prowadzono też wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dokonywanych z dotacji na realizację programu dożywiania. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że: Wszystkie zadania objęte kontrolą realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach, zwany w dalej,,ośrodkiem. W dniu 31 grudnia 2013 roku Rada Gminy Milejczyce podjęła uchwałę Nr XXII/180/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok. Plan dochodów na koniec grudnia 2014 roku w dziale 852 przedstawiał się następująco: Rozdział Plan pierwotny (kwota dotacji w zł) Plan dotacji na rok (kwota dotacji w zł) , , , , , , , , , , , , , , ,00 W rozdziale przyznana kwota dotacji ( zł) na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i koszty obsługi zadania została w całości uruchomiona, z czego wykorzystano ,85 zł. Wypłacono następujące świadczenia: - zasiłki rodzinne (1.919 świadczeń) kwota ,00 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych (1.160 świadczeń) kwota ,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne (383 świadczenia) kwota ,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne (89 świadczeń) kwota ,10 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (33 świadczenia) kwota ,70 zł - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (6 świadczeń) kwota 6.000,00 zł - zasiłki dla opiekunów (dla 21 osób) kwota ,77 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (128 świadczeń) kwota ,96 zł 2

3 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna kwota ,29 zł - odsetki wypłacone opiekunom kwota 5.519,03 zł Ponadto poniesiono koszty obsługi zadania na kwotę zł. Prawidłowość przyznawania i naliczania powyższych świadczeń zbadano na przykładzie akt 10 osób - 9 pobierających świadczenia rodzinne i 1 pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ustalono, że wszystkie świadczenia przyznano decyzjami zawierającymi m.in. okres zasiłkowy, kwotę świadczenia i termin wypłaty. Stwierdzono też, że wysokość świadczeń była zgodna z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Na podstawie 9 list wypłat świadczeń, sporządzonych w marcu, czerwcu i grudniu, stwierdzono, że świadczenia naliczone za te miesiące dla osób objętych kontrolą wypłacono w terminie i w należnej wysokości. Na pokrycie kosztów obsługi zadania wydatkowano zł, czyli nie więcej niż 3 % (2,995%) kwoty dotacji wypłaconej w formie świadczeń. Większość poniesionych kosztów obsługi (93,24 %) to wynagrodzenia (i ich pochodne) pracownika Ośrodka realizującego omawiane zadanie. Po przeanalizowaniu 5 dowodów księgowych dotyczących kosztów obsługi poniesionych w marcu, czerwcu i grudniu (2 listy wypłat wynagrodzeń i 3 faktury) stwierdzono, że wydatki na obsługę regulowano terminowo. Objęte kontrolą listy wypłat świadczeń i dowody księgowe dotyczące kosztów obsługi sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby. Prawidłowo klasyfikowano skontrolowane wydatki poniesione w rozdziale Powyższe ustalenia uzasadniają wniosek, że środki z dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dokonywanych z dotacji w ramach realizowanego zadania. Zwrotu niewykorzystanej dotacji (w kwocie ,15 zł) dokonano 16 stycznia 2015 roku, tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdania finansowe Rb-50 (za I, II i IV kwartał 2014 r.) i Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. (akta kontroli str , 35, 40-59, ) W ramach rozdz opłacono 135 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 5.102,40 zł (dotacja otrzymana 5.143,00 zł). Ośrodek prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dokonywanych z dotacji w ramach realizowanego zadania. Po zbadaniu akt 3 świadczeniobiorców (obejmujących okresy wypłaty świadczeń w marcu, czerwcu i grudniu 2014 roku) stwierdzono, że naliczenia i opłaty składki zdrowotnej dokonano zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Wysokość składki zdrowotnej zgodnie z art. 79 ust. 1 powyższej ustawy wynosiła 9% otrzymywanego świadczenia. Przekazywanie należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne następowało 3

4 bezpośrednio do ZUS w terminie wskazanym w art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Sprawozdania Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową. Niewykorzystaną dotację w kwocie 40,60 zł zwrócono w dniu roku, co było zgodne z zapisem art. 168 ustawy o finansach publicznych. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (akta kontroli str , 40-45, 60-61, 63, 131, ) W ramach rozdz opłacono 133 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 7.403,40 zł (dotacja otrzymana 8.035,00 zł). Ośrodek prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dokonywanych z dotacji w ramach realizowanego zadania. Po zbadaniu akt 3 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (obejmujących okresy wypłaty świadczeń w marcu, czerwcu i grudniu 2014 roku) oraz akt 5 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna (składka zdrowotna za maj) stwierdzono, że naliczenia i opłaty składki zdrowotnej dokonywano zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt. 9 i 9c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 79 ust. 1 powyższej ustawy wysokość składki zdrowotnej wynosiła 9% otrzymywanego świadczenia. Przekazywanie należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne następowało bezpośrednio do ZUS w terminie wskazanym w art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Sprawozdania Rb-50 (za I, II i IV kwartał 2014 r.) i Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 631,60 zł zwrócono do budżetu w dniu roku, co było zgodne z zapisem art. 168 ustawy o finansach publicznych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (akta kontroli str.31-32, 35-36, 40-45, 61-63, ) W rozdz wypłacono zgodnie z przeznaczeniem zasiłki okresowe na kwotę ,56 zł (dotacja otrzymana ,00 zł). Wypłacono 477 świadczeń dla 56 osób. Po zbadaniu decyzji 6 osób otrzymujących świadczenia w marcu, czerwcu i grudniu 2014 roku stwierdzono, że naliczenia i wypłaty zasiłków dokonywano zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Prawo do zasiłku zostało przyznane decyzją administracyjną określającą kwotę świadczenia, okres wypłacania zasiłku i termin wypłaty. W jednym przypadku stwierdzono, że Ośrodek wypłacił świadczeniobiorcy zasiłek o 3,00 zł mniejszy niż wynikało to z wydanej decyzji (GOPS ), co naruszyło art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że,,w jednostce księgowanie prowadzi jedna z pracownic urzędu. Natomiast przelewy dotyczące wydatków przygotowuje i realizuje inna osoba. Księgując wyciąg bankowy nr 127 z dnia 15 grudnia 2014 r. pracownica zauważyła mylnie przelaną 4

5 kwotę na zasiłek okresowy. Był to już miesiąc styczeń 2015 roku i trudno było dokonać korekty. Należną kwotę 3 zł wypłaciliśmy w dniu 30 stycznia 2015 roku ze środków własnych gminy. Listy wypłat zasiłków okresowych objęte kontrolą (5 szt.) sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków, a sprawozdania Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.677,44 zł zwrócono do budżetu państwa 16 stycznia 2015 roku (czyli w terminie określonym w art. 168 ustawy o finansach publicznych), jednak wobec zaniżonej o 3 zł wypłaty zasiłku okresowego (przyznanego na podstawie ww. decyzji) Gmina dokonała nieprawidłowego rozliczenia dotacji zaniżając zwrot niewykorzystanej dotacji o 3,00 zł. Jak wyjaśniła Skarbnik Gminy,,dotacja została zwrócona bez uwzględnienia pomyłki w wypłacie zasiłku (uwzględniono kwotę z decyzji, a nie z faktycznego przelewu). W dniu r. dokonano zwrotu powyższej kwoty. (akta kontroli str , 40-45, 64-75, 131, ) W rozdz wypłacono zgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe na kwotę ,80 zł (dotacja otrzymana ,00 zł). Opłacono 135 świadczeń dla 12 osób. Po zbadaniu decyzji 3 świadczeniobiorców (dotyczących wypłaty świadczenia za marzec, czerwiec i grudzień 2014 roku) stwierdzono, że naliczenia i wypłaty zasiłków dokonywano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do zasiłku zostało przyznane decyzją administracyjną określającą kwotę świadczenia, okres wypłacania zasiłku i termin wypłaty. Wszystkie listy wypłat objęte kontrolą (3 szt.) sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków. Sprawozdania Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.414,20 zł zwrócono do budżetu dnia roku, co było zgodne z zapisem art. 168 ustawy o finansach publicznych. (akta kontroli str , 40-45, 76-80, 131, ) W 2014 roku przekazano Gminie Milejczyce dotację w rozdz w wysokości zł. W kontrolowanym okresie na utrzymanie Ośrodka wydatkowano łącznie ,56 zł, w tym ,00 zł z dotacji. Środki te stanowią 22,7 % wszystkich kosztów utrzymania Ośrodka, nie przekraczają więc 80% łącznych wydatków poniesionych na realizację zadania (art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Wypłata dodatku dla jedynego pracownika socjalnego następowała zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. W aktach tego pracownika znajduje się pismo informujące o przyznaniu dodatku w wysokości 250,00 zł. Kontrolą objęto listy płac za marzec, czerwiec i grudzień 2014 roku oraz 2 dowody księgowe dotyczące szkolenia pracowników i zakupu materiałów biurowych. Prawidłowo dokonywano klasyfikacji poniesionych wydatków, a zobowiązania z tym związane opłacano terminowo. Dowody objęte kontrolą sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby 5

6 upoważnione. W wyniku kontroli ustalono również, iż dane zawarte w sprawozdaniach Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie utrzymanie Ośrodka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. (akta kontroli str , 37-38, 40-45, , ) Celem dofinansowania wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dnia 20 lutego 2014 roku Wojewoda Podlaski zawarł z Gminą Milejczyce umowę dotacji Nr 60/2014, w której określono wysokość przyznanej dotacji (29.700,00 zł) i wysokość środków własnych Gminy (co najmniej ,00 zł). W wyniku podpisania trzech aneksów minimalne zaangażowanie Gminy obniżono do ,00 zł, natomiast dotację zwiększono do ,00 zł. Do 31 grudnia uruchomiono i wykorzystano całą przyznaną dotację. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z 4 ust. 2 umowy dotacji nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dokonywanych z dotacji na realizację zadania. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Aneks określający ostateczny podział środków dostaliśmy pod koniec roku budżetowego (9 grudnia 2014 r.). W 2014 roku prowadzono ewidencję całości wydatków na jednym paragrafie 3110, a w końcu roku były one rozliczane procentowo na wydatki poniesione z dotacji oraz na wydatki ze środków własnych w celu prawidłowego rozliczenia dotacji. Od 2015 roku prowadzimy wyodrębnioną ewidencję. Z ewidencji wydatków (rozdział ) wynika, że w 2014 roku całkowity koszt realizacji programu dożywiania wyniósł ,00 zł, z tego wydatki w kwocie ,00 zł sfinansowano z dotacji, a ,00 zł ze środków własnych Gminy. Procentowy udział wydatków dokonanych z dotacji (80 %) był zgodny z umową zawartą z Wojewodą Podlaskim. Za ,00 zł (86,23 % środków wydanych w ramach programu) udzielono wsparcia w formie posiłku, natomiast pozostałe środki (8.812,00 zł) wypłacono w postaci świadczeń pieniężnych przeznaczonych na zakup posiłku lub żywności (wypłacono 39 takich zasiłków 16 osobom). W 2014 roku pomoc w formie posiłku przyznano 107 dzieciom. Realizację wydatków poniesionych z tytułu zakupu posiłków sprawdzono na podstawie 20 dowodów księgowych (14 faktur, 3 rachunków i 3 not księgowych) opłaconych w marcu, czerwcu i grudniu (placówki oświatowe prowadzące dożywianie wystawiały i przesyłały do Ośrodka miesięczne faktury, rachunki i noty księgowe wraz z wykazami uczniów korzystających z posiłków). Zbadano też akta 7 uczniów objętym programem dożywiania (wybranych losowo z list osób korzystających z posiłków) i stwierdzono, że świadczenie (w formie jednego posiłku dziennie) przyznano im stosownymi decyzjami posiadającymi rygor natychmiastowej wykonalności. Prawidłowość przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych sprawdzono na podstawie wszystkich (3) list wypłat sporządzonych w marcu, czerwcu i grudniu oraz akt 3 wybranych osób ujętych na tych listach. Stwierdzono, że każdej z tych osób pomoc przyznano decyzją administracyjną (posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności) określającą rodzaj świadczenia, jego wysokość oraz sposób i termin wypłaty, a przyznane świadczenie wypłacono gotówką w kasie Urzędu Gminy w kwocie zgodnej z wydaną decyzją. Objęte kontrolą dowody księgowe (faktury, rachunki, noty księgowe i listy wypłat) 6

7 sprawdzone były pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Prawidłowo klasyfikowano wydatki poniesione na realizację omawianego programu (rozdział ). Ustalono też, że Ośrodek terminowo regulował zobowiązania wynikające z analizowanych faktur, rachunków, not księgowych i decyzji, ponieważ płatności dokonywano w terminach wskazanych w tych dokumentach. Wszystkie przeanalizowane wydatki były związane z realizacją programu dożywiania, co wskazuje na to, że otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdania Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową Ośrodka. (akta kontroli str , 38-45, , ) Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział ) Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie ,00 zł. W 2014 roku uruchomiono całość planowanej dotacji, z czego wykorzystano ,00 zł. Pomoc finansową realizowaną w ramach tego programu przyznano 8 osobom. Wypłacono 88 świadczeń po 200,00 zł na łączną kwotę ,00 zł. Na podstawie teczek 8 świadczeniobiorców stwierdzono, że prawo do pomocy finansowej przyznano decyzjami określającymi m.in. okres zasiłkowy, kwotę świadczenia i termin wypłaty. Celem zbadania prawidłowości wykorzystania dotacji skontrolowano 7 list wypłat tych świadczeń z marca, czerwca i grudnia. Ustalono, że przyznana pomoc finansowa została w miesiącach objętych kontrolą zrealizowana (wypłacona gotówką lub przekazana na rachunki podopiecznych). Na pokrycie kosztów obsługi omawianego zadania wydatkowano z dotacji 522,00 zł, co stanowi 2,97 % dotacji wypłaconej w formie świadczeń. Całą kwotę stanowiącą koszty obsługi wydano na zakup materiałów biurowych (z 4210). Jedyna faktura dotycząca realizacji zadania (z grudnia) została opłacona w terminie. Wyniki kontroli wskazują, że wszystkie analizowane wydatki dokonane w marcu, czerwcu i grudniu (na świadczenia i koszty obsługi zadania) zostały sfinansowane z dotacji, były też zgodne z jej przeznaczeniem i nie przekroczyły planowanych kwot. Wydatki te zaklasyfikowano prawidłowo, a objęte kontrolą listy wypłat świadczeń zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Ośrodek prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dokonywanych z dotacji w ramach realizowanego zadania. Sprawozdania finansowe Rb-50 (za I, II i IV kwartał 2014 r.) i Rb-28S (na dzień 31 marca, 30 czerwca i 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. Zwrotu niewykorzystanej dotacji (w kwocie 6 zł) dokonano 16 stycznia 2015 roku, tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. (akta kontroli str , 38, 40-45, , ) Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (w rozdziale ) Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie 292,70 zł. W 2014 roku Gmina otrzymała z tych środków 258,57 zł, które wykorzystała w całości. Od 16 czerwca do 31 grudnia 2014 roku wpłynęło 31 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny - wszystkie zostały załatwione pozytywnie do końca 2014 roku, co uprawniało do naliczenia kosztów z tego tytułu. Gmina Milejczyce nie wprowadziła 7

8 dodatkowych, własnych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, nie wykorzystuje więc Karty jako dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z tych uprawnień. W analizowanym okresie nie ubiegano się o wydanie duplikatu Karty, nie było też przypadków zmiany liczby członków rodziny wielodzietnej po wydaniu Kart jej członkom, odnotowano natomiast jeden przypadek wydania nowej Karty z powodu upływu terminu ważności poprzedniej. Sprawdzając zasadność naliczenia kosztów realizacji zadania przeanalizowano akta 6 losowo wybranych spraw wniesionych w 2014 roku. Stwierdzono, że znajdowały się w nich m.in. wnioski, zaświadczenia o nauce pełnoletnich dzieci i pokwitowania odbioru Kart. Wszystkie wnioski objęte kontrolą złożyły rodziny wielodzietne mieszkające w Gminie Milejczyce, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania jej członków (o czym stanowi 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Dz. U. poz. 755 z późn. zm.). Z tytułu załatwienia 31 wniosków Gminie przysługiwała (na podstawie 25 ust. 2 rozporządzenia) dotacja w wysokości 276,83 zł, z czego wykorzystano 258,57 zł (na zakup materiałów biurowych). Jedyna faktura dotycząca realizacji zadania została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona przez osoby uprawnione, opłacona w terminie, a dokonany wydatek zaklasyfikowano prawidłowo (do rozdziału ). Ustalenia kontroli wskazują, że otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ustalono, że pierwsze sprawozdanie z realizacji programu (za okres od 16 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku) wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie, natomiast drugie sprawozdanie, sporządzone 7 stycznia, wysłano dopiero 31 marca 2015 roku, zamiast do 15 stycznia, jak stanowił 26 ust. 1 rozporządzenia. Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nastąpiło to z powodu problemów technicznych systemu CAS niezależnych od GOPS. Drugie sprawozdanie obejmowało okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2014 roku, podczas gdy 26 ust. 1 rozporządzenia przewidywał dla niego okres od 1 września do 31 grudnia. Przyczyną tej rozbieżności była aplikacja komputerowa nieprzewidująca możliwości edytowania tytułu czy okresu. Powyższe uchybienia nie miały żadnych negatywnych skutków finansowych czy prawnych. Sprawozdania finansowe Rb-50 (za IV kwartał 2014 r.) i Rb-28S (na dzień 31 grudnia 2014 r.) były zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. Ośrodek prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dokonywanych z dotacji w ramach omawianego zadania. (akta kontroli str. 29, 38, 40-45, , ) Na podstawie objętych kontrolą dowodów wpływu uzyskanych dochodów i ewidencji księgowej Urzędu Gminy Milejczyce ustalono, że w okresie od roku do roku wysokość wykonanych dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w dziale 852 wyniosła 6.848,93 zł, w tym 11,60 zł tytułem zwrotu kosztów upomnienia od dłużnika alimentacyjnego. Uzyskane dochody budżetowe pomniejszone o dochody przysługujące jednostkom samorządowym (kwota 2.490,02 zł) wraz z odsetkami zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej kwocie 4.347,33 zł. Kontrola wykazała, że w marcu, 8

9 czerwcu i grudniu 2014 roku dochody budżetu państwa (stan kont na 10 i 20 dzień miesiąca) były odprowadzone w należnej części określonej odrębnymi przepisami i w terminach zgodnych z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2014 roku Ośrodek otrzymał dochód z tytułu zwrotu kosztu upomnienia w wysokości 11,60 zł, które w części należnej budżetowi państwa (11,02 zł) nie zostały odprowadzone na rachunek dochodów dysponenta głównego (wbrew treści art. 255 ustawy o finansach publicznych). Skarbnik Gminy wyjaśniła, że,,koszty upomnienia zostały sfinansowane ze środków własnych - wydatek poniesiony był w rozdz , zwrot kosztów upomnienia nastąpił 6 października 2014 roku i potraktowany został jako dochód własny oraz zaksięgowany w rozdz W związku z tym, iż w literaturze występują różne interpretacje i opinie ekspertów są podzielone, zwrot kosztów upomnienia uznaliśmy jako dochód własny, a nie należny budżetowi państwa. Dlatego też koszty te nie zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminom z zakresu administracji rządowej, dlatego egzekucja zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności pieniężnych z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może być ich zadaniem własnym. Stwierdzono też, że dane wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami nie były zgodne z ewidencją księgową tj.: w sprawozdaniu za IV kwartał nie ujęto dochodu z tytułu zwrotu kosztu upomnienia od dłużnika alimentacyjnego, a w sprawozdaniach za II i IV kwartał wykazano błędne kwoty uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego (dochody zaniżono o 0,02 zł, jednak przekazano w prawidłowej wysokości wynikającej z ewidencji księgowej), co naruszyło 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119). Ośrodek prawidłowo dokonywał klasyfikacji budżetowych. Wbrew zapisom 6 ust. 1 pkt. 6 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w sprawozdaniach kwartalnych Rb-27ZZ Ośrodek wykazywał dochody w kolumnie,,dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nieprawidłowość spowodowana była tym, że,,gops nie posiada wyodrębnionej obsługi księgowej. Pracownik Urzędu Gminy prowadzi bieżące księgowanie w jednostce, natomiast sprawozdania zbiorcze, jak i jednostkowe sporządzane są przez skarbnika gminy. W sprawozdaniach jednostkowych omyłkowo wykazano dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. W sprawozdaniach Rb-27ZZ za II i IV kwartał 2014 r. został popełniony błąd pisarski. Do 31 grudnia 2014 roku Gmina Milejczyce zrealizowała i przekazała na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 3.653,25 zł. (akta kontroli str. 75, ) 9

10 Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o: 1. sporządzanie sprawozdań Rb-27ZZ przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z 6 ust. 1 pkt. 6 załącznika nr 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 z późn. zm.), 2. ujmowanie w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykonanych dochodów zgodnie z ewidencją księgową, jak stanowi 9 ust. 2 powyższego rozporządzenia, 3. przekazanie do budżetu państwa (w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego) dochodów pobranych z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (11,02 zł), 4. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie z budżetu państwa rządowego programu w zakresie dożywiania, 5. terminowe przesyłanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Pozostałe stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli, wobec czego odstępuję od wydania zaleceń w tym zakresie. Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania w/w uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w którym działania te zostaną wykonane. Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO Urszula Dunaj Kierownik Zespołu Radców Prawnych 10

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 maja 2016 r. NK-III.431.6.5.2016.AJ Pan Stanisław DEREHAJŁO Wójt Gminy Boćki Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 09 stycznia 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 NK-III.431.63.2014.SD Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże Czyże 98 17-207 Czyże WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Warszawa, 14 marca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.1.2018.JB Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.78.2015 Kraków, 13.11.2015 r. Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby Warszawa, 28 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.11.2017.AG Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r. FBC-IV.431.14.2014.AByl Pan Henryk Matysik Wójt Gminy Kolsko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.49.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna 33-322 Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. FB-KF.431.18.2018.DW Pan Janusz Szpot Wójt Gminy Łagiewniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 23 maja do 30 maja 2018 r. na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.34.2015 Kraków, 01.10.2015 r Pan Jacek Latko Burmistrz Libiąża ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI FB-III.431.61.2017.AK Gdańsk, dnia 27 listopada 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana art.175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.10.2015.AK Pani Maria Gogacz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prusa 11 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 20 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.24.2016.JP. Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.10.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

LBY P/16/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/16/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.06.2016 P/16/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/16/001 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie Warszawa, 17 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.2.2018.JB Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice Warszawa,12 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.16.2017.HF Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach 08-113 Domanice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Justyna Bubek Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

Pani Justyna Bubek Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach Warszawa, 10 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.5.2018.AKo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Justyna Bubek Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.7.2016.AK Pani Ewa Gomuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie Warszawa, 04 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.1.2018.AB Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-01-06/2012 P/12/001 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Józef Sosnowski Wójt Gminy Rogowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo