OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III Kraków, r. Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa Nawojowa 313 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przeprowadził w Urzędzie Gminy Nawojowa oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej kontrolę, której przedmiotem było rozliczenie pod względem finansowo-księgowym wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2014 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm. a uprzednio Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U r. poz. 567). Kontrola została przeprowadzona w dniach od 25 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. przez Marię Opokę starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia nr 103/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. Kontrola prowadzona była wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i na jego wniosek. Decyzje w zakresie zasadności przyznawania kwoty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów weryfikowane były przez pracowników tego Wydziału. Pracownik Wydziału Organizacji i Kontroli weryfikował realizację zadań pod względem wypłaty przyznanego świadczenia Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Realizację zadań objętych kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Ocena ta została sformułowana na podstawie ustaleń kontroli, które zostały ujęte według następującej tematyki: 1. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212, Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213, Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego rozdział 85295, Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonej kontroli objęto wydatki na kwotę ogółem ,45 zł, co stanowi 4,73% środków dotacji wykorzystanej na zadania objęte kontrolą w łącznej wysokości ,40 zł, w tym z rozdziału: 85212, 2010 na kwotę ogółem ,05 zł, z czego: wydatki wynikające z decyzji przyznających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę ,13,00 zł, wydatki rzeczowe poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów na kwotę 2.866,78 zł, wydatki poniesione na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców na kwotę ,14 zł, co stanowi 4,30% kwoty wydatkowanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne a także na obsługę w łącznej wysokości ,00 zł, 85213, 2010 na kwotę 9.680,40 zł, co stanowi 100% kwoty wykorzystanej dotacji, 85295, 2010 na kwotę ogółem 7.124,00 zł, z czego: decyzje na kwotę 5.800,00 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 1.324,00 zł, co stanowi 13,07% kwoty wykorzystanej dotacji w wysokości ,00 zł. 2

3 Ustalenia ogólne Zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów na terenie Gminy Nawojowa dalej Gmina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej dalej GOPS. Siedzibą GOPS są pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Nawojowa. GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy powołany Uchwałą Nr VIII/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Nawojowej z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej. Obsługę finansowoksięgową GOPS prowadzi samodzielnie, natomiast obsługę kasową zapewnia Urząd Gminy Nawojowa. W 2014 r. przypadająca na Gminę zaplanowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań objętych kontrolą w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziałach: 85212, i wyniosła ogółem ,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki dotacji w kwocie ,00 zł, z czego wykorzystano ,40 zł, tj. 99,99% dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego na te zadania. Niewykorzystaną kwotę dotacji 73,60 zł, zwrócono na rachunek Wojewody Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2015 r. tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), dalej ustawa o finansach publicznych. Kwoty dotacji na zadania kontrolowane ujęto w uchwale budżetowej Gminy Nawojowa na 2014 rok Rady Gminy Nawojowa Nr XL/315/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. Do uchwały budżetowej Gminy w zakresie planu dotacji kontrolowanych zadań wprowadzono w dziale zmian. Zmiany następowały, stosownie do art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zarządzeniami Wójta Gminy Nawojowa w oparciu o informacje Wojewody Małopolskiego o zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dotacji. Urząd Gminy Nawojowa przekazywał do GOPS środki otrzymane od Wojewody Małopolskiego na realizację zadań niezwłocznie. W każdym miesiącu do GOPS przekazywana była pełna kwota dotacji otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 1. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3

4 zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212, Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dotacja planowana i otrzymana ,00 zł, Dotacja wykorzystana ,00 zł, Zwrot dotacja 26,00 zł. Plan dotacji celowych dla Gminy na rok 2014 w rozdziale 85212, 2010 na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przewidywał dla Gminy w projekcie ustawy budżetowej ,00 zł, a w ustawie budżetowej ,00 zł. Plan dotacji celowej w ramach tego rozdziału i działania, został zwiększony o ,00 zł zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. plan dotacji na wypłatę ww. świadczeń i koszty ich obsługi wynosił ,00 zł. Środki dotacji przekazano Gminie do wysokości ustalonego planu. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że dotację wykorzystano w łącznej wysokości ,00 zł, z tego na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów ( 3110) ,09 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne ( 4110) ,81 zł, wypłatę odsetek od zasiłku dla opiekuna ( 4580) ,41 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów ,69 zł. Niewykorzystane środki dotacji 26,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2015 r. 1.1.Wykorzystanie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm. a uprzednio Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) dalej ustawa o świadczeniach rodzinnych. Dotacja otrzymana ,49 zł, Dotacja wykorzystana ,49 zł, Zwrot dotacji 26,00 zł. 4

5 Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zadania GOPS wykorzystał środki dotacji celowej w ramach rozdziału w kwocie ,49 zł, z tego na: wypłatę świadczeń rodzinnych ( 3110 Świadczenia społeczne) ,00 zł, zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ( 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne) ,14 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych ,35 zł. Realizując zadanie GOPS wypłacił w 2014 r.: zasiłki rodzinne na kwotę ,00 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę ,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę ,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę ,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto 44 decyzje (w tym 106 pozycji) na podstawie, których wypłacono świadczeniobiorcom w 2014 r. łączną kwotę ,00 zł, tj. 2,09% kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w tym roku, z tego: 25 decyzji (w tym 49 pozycji) przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę ,00 zł, 4 decyzje (w tym 30 pozycji) przyznające zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 4.590,00 zł, 2 decyzje (w tym 4 pozycje) przyznające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2.080,00 zł, 3 decyzje (w tym 24 pozycje) przyznające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł, 4 decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 4.000,00 zł. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że wypłaty świadczeń rodzinnych następowały w ustalonych w decyzjach wysokościach. W jednym przypadku wykazano jednak, że decyzją znak: GOPS z dnia 19 grudnia 2014 r. przyznano świadczeniobiorcy 3 zasiłki rodzinne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. W decyzji wskazano, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł 5

6 przyznano jednorazowo na miesiąc styczeń 2015 r. Tymczasem dodatek ten wypłacono w dniu 22 grudnia 2014 r. Kierownik GOPS wyjaśniła, że w decyzji z dnia znak: GOPS wystąpił błąd pisarski, zamiast jednorazowo 1 000,00 zł w miesiącu styczeń 2015 r. powinno być jednorazowo 1.000,00 zł w miesiącu grudzień 2014 r.. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł faktycznie powinien być wypłacony i był wypłacony Świadczeniobiorcy w miesiącu grudzień 2014 r., ponieważ wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, w którym Wnioskodawca ubiegał się o w/w świadczenie był złożony w dniu Kontrolą objęto również wydatki na kwotę ogółem ,14 zł (100% wydatków) poniesione w 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia, z czego za 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę ,14 zł oraz za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł. Na podstawie analizy deklaracji rozliczeniowych ZUS P DRA za okres od stycznia do grudnia 2014 r. oraz ewidencji księgowej prowadzonej dla 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, stwierdzono, że GOPS pomniejszył o kwotę 748,92 zł wydatki budżetowe roku bieżącego o nadpłacone w roku ubiegłym tj składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS. Wykazano, że w dniu 18 grudnia 2014 r. GOPS (płatnik składek) sporządził i przekazał do ZUS 15 deklaracji rozliczeniowych korygujących wysokość nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę ogółem 3.181,62 zł, z czego: 11 korekt dotyczyło 2014 r. na kwotę 2.432,70 zł, 4 korekty dotyczyły grudnia 2013 r. na kwotę 748,92 zł. Według deklaracji rozliczeniowej ZUS P DRA naliczone składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2014 r. (łącznie za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna) wyniosły kwotę ogółem 7.451,61 zł. W dniu 31 grudnia 2014 r. GOPS dokonał przelewu składek na kwotę 4.269,99 zł. Dokonując niższego przelewu środków w związku z korektami z dnia 18 grudnia 2014 r. GOPS pomniejszył składki bieżące o kwotę nadpłaty ogółem 3.181,62 zł, z czego 748,92 zł dotyczyło nadpłaty 2013 r. od świadczeń rodzinnych. Ponieważ nadpłata składek ZUS dotyczyła ubiegłego roku (składka opłacona ze środków dotacji celowej przyznanej na 2013 r.) to prawidłowo kwotę nadpłaty za 2013 r. należało przekazać na dochody budżetu państwa. Nie powinno się tej nadpłaty kwalifikować, jako zmniejszenie wydatków bieżących GOPS. Możliwość zwrotu wydatku dotyczy tylko państwowych jednostek budżetowych, zgodnie z 19 rozporządzenia Ministra Finansów 6

7 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616). Według wyjaśnienia Głównego Księgowego GOPS Kwota korekty składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości-748,92 zł za 2013 r. została potrącona w grudniu 2014 r. ponieważ osoby składające wniosek o świadczenia nie miały 25 lat składkowych, w związku z tym zwróciliśmy się o ustalenie okresu składkowego do ZUS, odpowiedź tą uzyskaliśmy dopiero w grudniu i dlatego zostały dokonane korekty w tym miesiącu. Zapotrzebowanie na środki finansowe w miesiącu grudniu zostało pomniejszone o kwotę korekty przypadającą na 2013 rok. Kontrola wykazała, że deklaracje rozliczeniowe przesyłano oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacano w terminie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) dalej ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca. Należną składkę za grudzień przekazano do ZUS w dniu 31 grudnia 2014 r. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazano, że koszty obsługi świadczeń rodzinnych, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż zł rocznie dla organu właściwego. Kontrola wykazała, że w 2014 r. koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych pokryte ze środków dotacji celowej wyniosły ,35 zł. Poniesione wydatki z dotacji na obsługę zadania stanowiły 2,91% otrzymanej dotacji w klasyfikacji budżetowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( ,49 zł), a więc mieściły się w limicie określonym w art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników (73.236,66 zł), zakup materiałów biurowych (781,31 zł), zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i pobór wody oraz usług telekomunikacyjnych (1.187,76 zł), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków, aktualizacje oprogramowania (4.337,82 zł) sprzątanie pomieszczeń (864,00 zł), naprawę kserokopiarki (640,01 zł) oraz na badania okresowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, delegacje, szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.022,79 zł). W kosztach obsługi poniesionych z dotacji 86,09% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników. 7

8 Szczegółową kontrolą objęto wydatki na obsługę zadania poniesione ze środków dotacji w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 4270 Zakup usług remontowych oraz w 4280 Zakup usług zdrowotnych na kwotę ogółem 2.674,48 zł, co stanowi 3,14% ogółu wydatków poniesionych na obsługę. Wydatki dotyczyły zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, mydła, wody, ręczników, druków, tonerów, artykułów biurowych, naprawy kserokopiarki oraz badań okresowych pracowników. Poddane kontroli wydatki były prawidłowo, zgodnie z rodzajem wydatków, kwalifikowane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Dowody księgowe były zadekretowane i opisane w sposób prawidłowy. Sprawdzone zostały pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Płatności regulowano w terminach wskazanych na fakturach. 1.2.Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) dalej ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacja otrzymana i wykorzystana ,30 zł. Na podstawie ewidencji księgowej wykazano, że na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami ich obsługi, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Gmina wykorzystała dotację celową w kwocie ogółem ,30 zł, z tego: na wypłatę 205 świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 3110) ,00 zł, koszty obsługi 2.694,30 zł. Szczegółową kontrolą objęto 6 decyzji (w tym 17 pozycji) na podstawie, których wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. na łączną kwotę 7.750,00 zł tj. 8,62% kwoty świadczeń wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że poszczególne świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano dla osób uprawnionych w wysokościach i terminach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń 8

9 z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że koszty obsługi pokryte ze środków dotacji celowej wyniosły w 2014 r. kwotę 2.694,30 zł. Wydatki na obsługę zadania poniesione zostały na część wynagrodzeń osobowych pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym (2.502,00 zł) oraz na prowizje bankowe i usługi pocztowe (192,30 zł). Poniesione wydatki stanowiły 2,91% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (92.504,30 zł) a więc mieściły się w limicie określonym w art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Koszty obsługi wypłaty świadczeń alimentacyjnych były finansowane również środkami własnymi Gminy. Wydatki te wyniosły w 2014 r. łącznie 7.382,29 zł. Środki własne zostały przeznaczone na część wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, energii i usług pozostałych oraz na koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Szczegółową kontrolą objęto wydatki na obsługę zadania poniesione ze środków dotacji w 4300 Zakup usług pozostałych kwotę ogółem 192,30 zł, co stanowi 7,14% ogółu wydatków poniesionych na obsługę. Wydatki dotyczyły prowizji od wypłaconych świadczeń oraz kosztów przesyłek pocztowych. Analiza dokumentacji księgowej nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy o rachunkowości oraz uregulowań wewnętrznych GOPS. 1.3.Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U r. poz. 567) dalej ustawa o zasiłkach dla opiekunów. Dotacja otrzymana i wykorzystana ,21 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o zasiłkach dla opiekunów, w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. Gmina otrzymała w 2014 r. w ramach rozdziału dotacje celową z budżetu państwa w kwocie ,21 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że dotację wykorzystano w pełnej wysokości, z czego na: wypłatę 617 zasiłków dla opiekunów ( 3110 Świadczenia społeczne) ,09 zł, 9

10 wypłatę odsetek od zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy (15 maja 2014 r.), w którym zasiłkobiorcy nie otrzymywali należnego im świadczenia ( 4580 Pozostałe odsetki) ,41 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 38 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna ( 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne) ,67 zł, koszty obsługi wypłat zasiłków dla opiekuna ,04 zł. Szczegółową kontrolą objęto 3 decyzje (w tym 16 pozycji) na podstawie, których wypłacono w 2014 r. zasiłki na łączną kwotę ,00 zł oraz odsetki na kwotę 836,13 zł, tj. 2,73% kwoty zasiłków i odsetek wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że poszczególne zasiłki dla opiekunów i odsetki wypłacano w wysokościach i terminach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Koszty obsługi zasiłków dla opiekunów Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zasiłku dla opiekunów Zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych. Natomiast według zapisów art. 10 ust. 1 tej ustawy W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) dotyczące świadczeń, co oznacza, że na koszty obsługi zasiłków dla opiekunów przysługuje Gminie 3% z otrzymanej dotacji. W toku kontroli ustalono, że w 2014 r. na koszty obsługi wypłat zasiłków dla opiekuna przeznaczono z dotacji celowej ,04 zł. Wydatki zostały poniesione w paragrafach 4010, 4110 oraz 4120 i dotyczyły części wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w referacie świadczeń rodzinnych. Wydatki te stanowiły 2,91% otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków dla opiekunów. 2. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213, Działanie Opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. 10

11 Dotacja planowana 9.772,00 zł, Blokada planu 44,00 zł, Dotacja otrzymana 9.728,00 zł, Dotacja wykorzystana 9.680,40 zł, Zwrot dotacji 47,60 zł. Plan dotacji celowej na 2014 r. w rozdziale 85213, 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm., a uprzednio Dz. U z 2008 r. Nr 164 poz z późn. zm.) przewidywał dla Gminy w projekcie ustawy budżetowej 7.429,00 zł, a w ustawie budżetowej 6.500,00 zł. Plan dotacji w ramach tego rozdziału i paragrafu został zwiększony o 3.272,00 zł zarządzeniami Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lipca 2014 r. i 1 października 2014 r. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. plan dotacji w tej podziałce klasyfikacyjnej wynosił 9.772,00 zł. Po uwzględnieniu blokady planu dotacji w kwocie 44,00 zł dokonanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. środki dotacji przekazano Gminie w wysokości 9.728,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2014 r. na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione dotację wykorzystano w kwocie ogółem 9.680,40 zł, tj. 99,51% dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego na to zadanie. Składki opłacono za: 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.303,20 zł, 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4.773,60 zł, 11 osób pobierających zasiłek dla opiekunów na kwotę 3.603,60 zł. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 47,60 zł zwrócono w dniu 8 stycznia 2015 r. na rachunek Wojewody Małopolskiego. Analizie poddano ewidencję księgową w rozdziale w 4130, deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA za 2014 r. oraz przelewy należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby uprawnione. Ustalono, że wystawione przez GOPS w 2014 r. deklaracje rozliczeniowe w zakresie składek zdrowotnych płaconych z rozdziału były zgodne z wysokością składek przekazanych do ZUS. Wykazano, że składki za dany miesiąc odprowadzane były w tym samym miesiącu lub do 5 dnia następnego miesiąca, tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 47 ustawy 11

12 o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki zdrowotne za grudzień 2014 r. odprowadzono do ZUS w dniu 31 grudnia 2014 r. 3. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego rozdział 85295, Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dotacja planowana ,00 zł, Blokada planu 66,00 zł, Dotacja otrzymana i wykorzystana ,00 zł. Plan dotacji celowej na 2014 r. w rozdziale 85295, 2010 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. ustalony został dla Gminy 5 zarządzeniami Wojewody Małopolskiego oraz decyzją Ministra Finansów Nr FS14/4135/1/12/MIY/14 z 2 stycznia 2014 r. na kwotę ogółem ,00 zł. Po uwzględnieniu blokady planu na kwotę 66,00 zł dokonanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. środki dotacji przekazane Gminie wyniosły ,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej wykazano, że środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości tj. w kwocie ,00 zł, z czego na: wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r. w wysokości po 200,00 zł miesięcznie ( 3110) ,00 zł (wsparcia finansowego w tym zakresie udzielono dla 24 osób, wypłacając im 266 świadczeń), koszty obsługi pomocy finansowej ( 4300 i 4210) 1.324,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto 5 decyzji (w tym 29 pozycji) na podstawie których wypłacono w 2014 r. pomoc finansową na łączną kwotę 5.800,00 zł tj. 10,9% kwoty dodatków wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i dokonanych wypłat wykazała, że pomoc finansową wypłacano w terminach wskazanych w decyzjach i w prawidłowej wysokości. Koszty obsługi pomocy finansowej 12

13 Według art. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) w sprawach dotyczących ustalania kosztów obsługi pomocy oraz nienależnie pobranej pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i art.33 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którymi koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji. Z dokumentacji księgowej wynika, że koszty obsługi pomocy finansowej pokryte ze środków dotacji wyniosły w 2014 r. kwotę 1.324,00 zł. Poniesione wydatki na obsługę zadania stanowiły 2,43% dotacji otrzymanej w rozdziale 85295, 2010 na pomoc finansową (54.524,00 zł). Środki dotacji na obsługę zadania zostały zakwalifikowane w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (507,99 zł) oraz w 4300 Zakup usług pozostałych (816,01 zł). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń i usług pocztowych. Kontrola dokumentacji księgowej nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy o rachunkowości oraz uregulowań wewnętrznych GOPS. Kontrola jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych rocznych za 2014 r. wykazała, że GOPS sprawozdanie jednostkowe o wydatkach Rb-50 za IV kwartały 2014 r. sporządził i złożył Wójtowi Gminy Nawojowa w dniu 30 stycznia 2015 r. tj. z zachowaniem terminu określonego w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U r. poz. 119 z późn. zm.) (31 stycznia). Wykazane w sprawozdaniu kwoty planowanych wydatków z dotacji na zadania kontrolowane w rozdziałach 85212, i oraz ich wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ( ,40 zł) były zgodne z ewidencją księgową GOPS, tj. z zapisami na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki. Analityczna ewidencja zrealizowanych wydatków, prowadzona do konta 130, uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Sprawozdanie zbiorcze Gminy Nawojowa Rb-50 za IV kwartały 2014 r. sporządzono oddzielnie dla dotacji i wydatków i przesłano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 2 lutego 2015 r. tj. w terminie określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu (15 lutego). Dane wykazane w tym sprawozdaniu w zakresie środków objętych kontrolą były zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania jednostkowego GOPS. 4. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 13

14 W toku kontroli ustalono, że na koniec 2014 r. stan zaległości w rozdziale z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz naliczonych odsetek wynosił ogółem ,29 zł, z czego z tytułu: świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ( 0980) ,62 zł, świadczeń wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ( 0970) ,94 zł, naliczonych odsetek ( 0920) ,73 zł. W trakcie 2014 r. od 16 dłużników alimentacyjnych GOPS wyegzekwował kwotę zwrotu ,53 zł, w tym z tytułu odsetek 4.309,45 zł oraz zwrotów świadczeń ,08 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że wpływ ww. środków rozdysponowano zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: na dochody budżetu państwa przekazano kwotę ogółem ,70 zł, z tego z tytułu odsetek 4.309,45 zł oraz zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ,25 zł. na dochody Gminy przekazano 8.319,41 zł, na dochody gminy dłużnika przekazano 2.292,42 zł. W sprawozdaniu Gminy Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów za IV kwartały 2014 r. prawidłowo wykazano w rozdziale w kolumnie 6 kwotę dochodów wykonanych (30.724,53 zł), w kolumnie 7 kwotę dochodów potrąconych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (10.611,83 zł) oraz w kolumnie 8 kwotę dochodów przekazanych (20.112,70 zł). Kontrola wykazała, że na rachunek Gminy (gminy dłużnika) przekazano z tytułu 20% zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę ogółem 2.303,16 zł. W sprawozdaniu Gminy Rb-27S z wykonania planu dochodów za 2014 r. w kolumnie 7 prawidłowo wykazano w rozdziale w 2360 dochody wykonane na kwotę ,57 zł. W kwocie tej mieści się kwota 8.319,41 zł potrącona na rzecz Gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego oraz kwota 2.303,16 zł otrzymana z innych gmin. Ustalono, że na dzień 1 stycznia 2014 r. ze spłatą należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zalegało 26 dłużników a na dzień 31 grudnia 2014 r

15 Zaległości na 1 stycznia 2014 r. wynosiły łącznie z odsetkami ,00 zł, a na 31 grudnia 2014 r ,29 zł. Kwota zaległości wzrosła do salda początkowego 2014 r. o ,29 zł. Według informacji Kierownika GOPS, w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których skutkiem było m. in. skierowanie do 18 dłużników informacji o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, przesłanie do gmin właściwych 14 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przesłanie komornikowi sądowemu 18 decyzji przyznających świadczenia, wezwanie 17 dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, 1 dłużnika zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, złożenie 2 wniosków do prokuratury o ściganie z art Kodeksu Karnego oraz 2 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, wydanie 1 decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań. W 2014 r. skierowano do dłużników 11 upomnień w sprawie zwrotu zadłużenia oraz przekazano do urzędów skarbowych 29 tytułów wykonawczych. Szczegółową kontrolą objęto działania prowadzone wobec 3 dłużników alimentacyjnych zalegających na 1 stycznia 2014 r. na kwotę ogółem ,14 zł a na 31 grudnia 2014 r. na kwotę ,11 zł. Kontrolą objęto postępowania prowadzone przez GOPS za okres świadczeniowy 2013/2014, tj.: 1. Dłużnik alimentacyjny W.B. (Gmina Nawojowa jest dla dłużnika organem właściwym dłużnika i wierzyciela). Zaległość dłużnika na 1 stycznia 2014 r. wynosiła 5.432,30 zł. Decyzją Nr GOPS z dnia 2 października 2013 r. przyznano dla osoby uprawnionej (dziecka) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 na kwotę miesięczną po 400,00 zł od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. r. Od dłużnika w 2014 r. wyegzekwowano zwrot na kwotę 5.055,88 zł. Po wydaniu w dniu 2 października 2013 r. decyzji ustalającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w dniach: 4 października 2013 r. przesłano do dłużnika informację o przyznaniu świadczenia, 11 grudnia 2013 r. wezwano dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i w celu odebrania oświadczenia majątkowego dłużnik zgłosił się na wywiad w dniu 9 stycznia 2014 r., 7 stycznia 2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 15

16 10 stycznia 2014 r. przekazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu informację mającą wpływ na skuteczność egzekucji oraz o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego, 30 grudnia 2014 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu świadczeniowego (30 września 2014 r.), 28 stycznia 2015 r. wydano decyzję znak: GOPS /2015 w sprawie zwrotu przez dłużnika należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na kwotę 341,50 zł dłużnik w wyznaczonym terminie (14 marca 2015 r.) nie dokonał wpłaty, 1 kwietnia 2015 r. wysłano do dłużnika upomnienie w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, że dłużnik dokonuje wpłat zaległości i na dzień zakończenia kontroli (2 września 2015 r.) zaległość dłużnika (należność główna) wynosiła już tylko 87,33 zł, nie sporządzano tytułu wykonawczego. 2. Dłużnik alimentacyjny B. H. (Gmina Nawojowa jest dla dłużnika organem właściwym wierzyciela). Zaległości dłużnika na 1 stycznia 2014 r. wynosiły ,05 zł. Decyzją Nr GOPS z dnia 2 października 2013 r. przyznano dla osoby uprawnionej (dziecka) świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 na kwotę po 400,00 zł miesięcznie. Od dłużnika w 2014 r. nie wyegzekwowano zwrotu wypłaconych świadczeń. Zaległość dłużnika na 31 grudnia 2014 r. wynosiła ,38 zł. Po wydaniu w dniu 2 października 2013 r. decyzji ustalającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w dniach: 8 października 2013 r. wystąpiono do organu właściwego dłużnika z informacją o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionym oraz z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 8 października 2013 r. przesłano do dłużnika informację o przyznaniu świadczenia, 30 grudnia 2014 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego tj. po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu świadczeniowego (30 września 2014 r.), 4 lutego 2015 r. wydano decyzję w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego znak: GOPS na kwotę 4.800,00 zł dłużnik w wyznaczonym terminie, tj. do 31 marca 2015 r. nie dokonał wpłaty należności, 1 kwietnia 2015 r. wysłano do dłużnika upomnienie upomnienie odebrano 22 kwietnia 2015 r., 16

17 2 czerwca 2015 r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu tytuł wykonawczy Nr TW.1/ Dłużnik alimentacyjny J.S. (Gmina Nawojowa jest dla dłużnika organem właściwym wierzyciela). Zaległość dłużnika na 1 stycznia 2014 r. wynosiła ,79 zł. Decyzją Nr GOPS z dnia 3 października 2013 r. przyznano osobie uprawnionej (dziecku) świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 na kwotę po 500,00 zł miesięcznie. Od dłużnika w 2014 r. wyegzekwowano zwrot na kwotę 5.206,49 zł. Po wydaniu w dniu 3 października 2013 r. decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w dniach: 8 października 2013 r. wystąpiono do organu właściwego dłużnika z informacją o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionym oraz z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 8 października 2013 r. przesłano do dłużnika informację o przyznaniu świadczenia, 30 grudnia 2014 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego tj. po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu świadczeniowego (30 września 2014 r.), 7 stycznia 2015 r. wydano decyzję w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego znak: GOPS na kwotę 867,63 zł dłużnik w wyznaczonym terminie, tj. do 2 kwietnia 2015 r. nie dokonał wpłaty, 17 kwietnia 2015 r. wysłano do dłużnika upomnienie upomnienie odebrano 23 kwietnia 2015 r., 2 czerwca 2015 r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu tytuł wykonawczy Nr TW.7/2015. Na podstawie objętych kontrolą postępowań stwierdzono, iż zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu przez dłużników świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego sporządzano po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu świadczeniowego. Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 17

18 Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli zwracam się do Pana Wójta o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionych uchybień poprzez wzmocnienie nadzoru nad działalnością GOPS w zakresie: 1. Prawidłowego sposobu rozliczania nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe. W przypadku nadpłaty składek ZUS dotyczącą lat ubiegłych (opłaconych pierwotnie z dotacji celowej z budżetu państwa) uzyskany zwrot składek odprowadzać na dochody budżetu państwa, a nie kwalifikować go, jako zmniejszenie wydatków bieżących jednostki budżetowej, 2. Rzetelnego sporządzania decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych odnośnie do faktycznych terminów wypłaty tych świadczeń, 3. Załatwiania spraw przy podejmowaniu działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych w terminach przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) proszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń. Z up. Wojewody Małopolskiego Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli 18

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.49.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna 33-322 Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.34.2015 Kraków, 01.10.2015 r Pan Jacek Latko Burmistrz Libiąża ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.52.2015 Kraków, 27.09.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S...

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S... Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych... 10 Powiązanie z Rb-27S... 10 Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r. FBC-IV.431.14.2014.AByl Pan Henryk Matysik Wójt Gminy Kolsko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.2.2017.JS Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka 1 08-304 Jabłonna Lacka

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW Pieczęć Wojewoda/Organ własciwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika ) SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE ) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW za IV

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., lutego 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.22.2012.TWit Pan Stanisław Kozłowski Burmistrz Ośna Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., dnia 6 maja 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.1.2014.TWit Pan Andrzej Kunt Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 sierpnia 2015 r. NK-III.431.5.13.2015.SD Pan Jerzy Iwanowiec Wójt Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby Warszawa, 28 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.11.2017.AG Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 09 stycznia 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 NK-III.431.63.2014.SD Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże Czyże 98 17-207 Czyże WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.288.1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., dnia 8 lipca 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.7.2014.TWit Pan Bogdan Bakalarz Burmistrz Lubska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 maja 2016 r. NK-III.431.6.5.2016.AJ Pan Stanisław DEREHAJŁO Wójt Gminy Boćki Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.18.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-2-11 Kraków, 24 marca 2011 r. Pani Elżbieta Prus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Batorego 5 34-120 Andrychów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie (zasad) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, grudnia 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.12.2015.IZ, AJ Pani xxxx xxxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 85/12

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, lutego 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.16.2014.IZ Pani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 441 RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.21.2014 Bydgoszcz, 28 października 2014 r. Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 87 100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., dnia 27 stycznia 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.18.2013.TWit Pan Stanisław Drobek Wójt Gminy Trzebiechów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo