PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. PROJEKT ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W WIELKOPOLSCE PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 e-book Biuro Handlowe EUROCONSULT Zdzisław Lara tel./fax. (061) Poznań, ul. Zwierzyniecka 10 tel. (061)

2 Spis treści 1. Wstęp. 2. Planowanie auditu. 3. Przygotowanie do auditu. 4. Proces auditu. 5. Terminologia.

3 1. Wstęp. Celem auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością jest zbadanie zgodności, ocena skuteczności systemu i zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia. Audity dzielimy na: Audity strony pierwszej (wewnętrzne) są przeprowadzane przez samą organizację do celów wewnętrznych. Audity strony drugiej są przeprowadzane przez klientów lub inne osoby w imieniu klienta. Audity strony trzeciej są przeprowadzane przez zewnętrzne organizacje niezależne. Organizacje takie, zazwyczaj akredytowane, prowadzą certyfikację zgodności z wymaganiami takimi jak w ISO 9001:2008. Niniejszy e-book dotyczy auditów pierwszej strony, jednak wiele zasad w nim opisanych odnosi się do wszystkich rodzajów auditów. Proces przeprowadzania auditu wewnętrznego można przedstawić następująco:

4 Audit wewnętrzny może być przeprowadzany indywidualnie przez auditora lub przez zespół auditorów, którzy dzielą się pracą. W drugim przypadku wyznaczany jest lider zespołu zwany auditorem wiodącym. Lider dokonuje podziału obowiązków i organizuje spotkania na początku i na koniec auditu. W sposób ogólny schemat auditu wewnętrznego można przedstawić następująco: Audit jest badaniem a nie kontrolą, dlatego też zawsze jest wcześniej zakomunikowany, a osoby auditowane są wcześniej informowane o czasie i zakresie auditu. Często i nieprawidłowo audit uznawany jest za kontrolę. Pojęcie auditu zostało zaczerpnięte z łacińskiego słowa auditio, co znaczy słuchanie, słyszenie. Na początku słowem audyt określano rewizję dokumentacji księgowej, a dopiero w latach sześćdziesiątych przeniesiono audyt do sfery zarządzania jakością. Wtedy to zaczęto przeprowadzać ocenę możliwości utrzymania ustabilizowanego poziomu jakości dostaw u swoich kooperantów zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. Wtedy to też wykształciła się praktyka

5 stosowania audytu, a żeby odróżnić go od audytu finansowego, zaczęto używać terminu quality audit, czyli audit jakości. Audit pierwszej strony przeprowadzany jest z inicjatywy kierownictwa organizacji dla własnych potrzeb i zwykle przez własnych pracowników, posiadających odpowiedni zasób wiedzy zarówno z techniki prowadzenia auditu wewnętrznego, jak i norm dotyczących jakości. Nie wyklucza się również zaangażowania osób spoza przedsiębiorstwa. W trakcie auditu pierwszej strony następuje weryfikacja poszczególnych elementów systemu jakości, w tym zwłaszcza ocena stopnia przestrzegania wcześniej założonych ustaleń. Ustalenia te muszą być spisane i udokumentowane, między innymi w postaci procedur i instrukcji. Auditowanie odbywa się w oparciu o kilka zasad, dzięki którym audit jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem wspierającym system zarządzania jakością. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje wyniki działania. Przestrzeganie tych zasad jest konieczne do zapewnienia, że wnioski z auditu są właściwe i wystarczające. 1. Postępowanie etyczne podstawa profesjonalizmu Zaufanie, rzetelność, poufność i rozwaga są istotne dla auditowania. 2. Rzetelna prezentacja obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą. Ustalenia z auditu, wnioski oraz raporty odzwierciedlają działania auditowi dokładnie i zgodnie z prawdą. Znaczące przeszkody napotkane podczas auditu oraz nierozstrzygnięte lub rozbieżne opinie pomiędzy zespołem auditującym są odnotowywane w raporcie. 3. Należyta staranność zawodowa pracowitość i rozsądek w auditowaniu.

6 Auditorzy wykazują staranność odpowiednią do ważności zadań, jakie wykonują oraz do zaufania jakie mają do nich klienci auditu i inne strony zainteresowane. Ważnym czynnikiem jest, aby auditorzy mieli odpowiednie kompetencje. Dalsze zasady stosują się auditu, który jest z definicji niezależny i systematyczny. 4. Niezależność podstawa bezstronności auditu i obiektywności wniosków z auditu. Auditorzy są niezależni od działalności poddanej auditowi oraz są wolni od uprzedzeń i konfliktu interesów. Auditorzy zachowują obiektywizm podczas całego procesu auditu, aby zapewnić, że ustalenia i wnioski z auditu będą oparte wyłącznie na dowodach z auditu. 5. Podejście oparte na dowodach racjonalna metoda uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu. Dowód z auditu jest weryfikowalny. Ponieważ audit prowadzony jest w ograniczonym czasie, z użyciem ograniczonych zasobów, oparty jest on na próbkach dostępnych informacji. Odpowiedni dobór próbki związany jest ściśle z zaufaniem, jakie można mieć do wyników auditu. Obok wiedzy i umiejętności, auditorzy powinni wykazywać odpowiednie cechy osobowości, które pozwolą im działać zgodnie z zasadami auditowania. Zaleca się aby auditor był: Etyczny prawy, prawdomówny, szczery, uczciwy, rozważny, Otwarty chętny do rozważenia alternatywnych pomysłów lub punktów widzenia, Dyplomatyczny taktowny w postępowaniu z ludźmi, Spostrzegawczy stale i aktywnie uświadamiający sobie fizyczne warunki otoczenia i działania,

7 Percepcyjny z natury świadomy sytuacji i zdolny do jej zrozumienia, Elastyczny przystosowujący się łatwo do różnych sytuacji, Wytrwały ciągle ukierunkowany na osiąganie celów, Zdecydowany wyciągający w porę wnioski logicznie uzasadnione i oparte na analizie, Niezależny działający i funkcjonujący niezależnie i jednocześnie skutecznie współdziałający z innymi. 2. Planowanie auditu. Podstawą planowania auditów jest program auditów, który może obejmować jeden lub większą ilość auditów w określonym czasie np. przez rok. Program jest więc ustaleniem pewnego schematu działania i może ulegać zmianom dostosowując się do aktualnych warunków. Najczęściej program jest przygotowywany przez Pełnomocnika ds. Jakości. Zakres programu auditów może być różny i zależy od wielkości, charakteru i złożoności organizacji. Zakres auditu zwykle obejmuje opis fizycznych lokalizacji, jednostek organizacyjnych, działalności i procesów, jak również ramy czasowe. Dla programu auditów powinny zostać ustalone cele, które mogą wynikać z rozważania: Priorytetów zarządzania, Zamierzeń komercyjnych, Wymagań systemu zarządzania, Wymagań wynikających z ustaw i przepisów oraz umów,

8 Potrzeby oceny dostawcy, Wymagań klienta, Potrzeb innych stron zainteresowanych, Ryzyka dla organizacji. Przykłady celów auditu mogą być następujące: Spełnienie wymagań dotyczących certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2008, Weryfikację zgodności z wymaganiami wynikającymi z umów, Uzyskanie i utrzymanie zaufania do zdolności dostawcy, Wspieranie doskonalenia systemu zarządzania jakością. Przed auditami wewnętrznymi określonym w programie przygotowywane są plany konkretnych auditów. Są to dokumenty znacznie bardziej szczegółowe najczęściej przygotowywane przez auditorów w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości. Zaleca się, aby ilość szczegółów zawartych w planie odzwierciedlała zakres oraz złożoność auditu. Plan powinien być wystarczająco elastyczny, umożliwiając zmiany, które mogą okazać się konieczne w miarę realizacji działań auditowych na miejscu.

9 Kryteria auditu to zestaw polityk, procedur lub wymagań. Kryteria auditu są stosowane jako odniesienia, w stosunku do których określana jest zgodność. Plan powinien być przedstawiony auditowanemu przed rozpoczęciem działań auditowych na miejscu. Wszystkie zastrzeżenia auditowanego powinny zostać rozstrzygnięte, a wszystkie zmiany planu powinny być podane do wiadomości auditowanemu. 3. Przygotowanie do auditu. Przed podjęciem działań auditowych na miejscu dobrze jest dokonać przeglądu dokumentacji auditowanego (procedur, instrukcji, raportów z poprzednich auditów itp.). W pewnych sytuacjach przegląd może być odłożony w czasie do rozpoczęcia działań auditowych na miejscu lub może nie występować jeśli dokumentacja jest dobrze znana auditorowi. Ważną rzeczą jest przygotowanie listy pytań kontrolnych przed właściwym auditem na miejscu. Przygotowanie listy przyczyni się do sukcesu auditu dzięki możliwości przemyślenia swoich celów i sposobów ich osiągnięcia. Lista pytań powinna być wykorzystania jako pomoc pamięci, a nie ślepe trzymanie się jej. Wybór formy listy jest sprawa indywidualną. Wygląd nie jest ważny, ważne jest to, że lista przyczynia się do przeprowadzenia skutecznego auditu.

10 Model procesu. Ogólna lista kontrolna dla modelu procesu: Proces: Jakie etapy składają się na proces? Co dzieje się na każdym etapie procesu? Jakie dokumenty/ zapisy są generowane? Czy proces jest wdrożony tak, jak opisują to procedury. Instrukcje? Czy środki kontroli są stosowane zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami? Czy czynności wykonywane są przez odpowiednie osoby? Wejście: Co uruchamia proces? Jakie dane wejściowe są konieczne? Skąd pochodzą dane wejściowe? Czy są otrzymywane na czas? Czy wpływają na realizację celów?

11 Kontrola/ nadzór: Jak zdefiniowany jest proces? Kto jest odpowiedzialny za proces i jak zdefiniowana jest odpowiedzialność i uprawnienia tej osoby? Jakie wymagania ustawowe i prawne mają zastosowanie? Jakie są wymagania klienta i jak są one definiowane? Jakie są specyfikacje wyrobu? Jaki nadzór/ punkty kontroli istnieją? Jakie są kryteria odbioru? Zasoby: Jakie zasoby i wyposażenie są niezbędne do realizacji procesu? Czy wyposażenie jest odpowiednie? Jakie wymagania kompetencyjne powinni spełniać pracownicy realizujący proces? Czy istnieją dowody szkoleń? Dane wyjściowe: Jaki jest wyrób lub usługa tworzona w wyniku realizacji procesu? Czy wyniki pomiaru wyrobu są dostępne? Jak mierzony jest proces? Czy parametry wyrobu są osiągane? Jakie informacje zwrotne uzyskiwane są od wewnętrznych i zewnętrznych klientów procesu? Pytania o skuteczność: Jakie jest przeznaczenie procesu? Jaki ma wpływ na zadowolenie klienta? Jaki ma wpływ na dalsze procesy/ czynności? Jaki ma wpływ na realizację polityki jakości i celów?

12 Listę można również budować w formie tabeli podając wymaganie normy lub procedury, pytania jakie zamierzamy zadać oraz spodziewane przez nas dowody. Przykładowa lista kontrolna dla procesu szkolenia: Wymaganie Pytanie Spodziewany dowód 6.2.2a. Organizacja powinna określić niezbędne kompetencje personelu. W jaki sposób określono kompetencje personelu? Przykładowe karty stanowisk pracy b. Zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbędnych kompetencji. Jak identyfikowane są potrzeby szkoleniowe? Jakie inne działania podejmuje organizacja w celu osiągnięcia wymaganych kompetencji personelu (np. finansowanie studiów)? Plany szkoleń Karty szkoleń e-learning Samokształcenie c. ocenić skuteczność podjętych działań. Skąd wiemy czy szkolenia były skuteczne? Czy szkolenie przyczyniło się do realizacji celów firmy? Jakie nowe kwalifikacje zostały zdobyte przez pracowników? Karty oceny pracowników/ szkoleń d. zapewnić aby personel był świadomy ważności swoich działań i tego jak przyczyniają się do osiągania celów dotyczących jakości. W jaki sposób organizacja zapewnia sprawną komunikację z pracownikami i jak przekazuje im ważność ich działań? Notatki z zebrań Rozmowy z pracownikami e. utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia. Jakie zapisy świadczą o przeprowadzeniu szkoleń, dokumentują umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie pracowników? Teczki osobowe Zaświadczenia Certyfikaty Listy obecności Karty szkoleń.

13 4. Proces auditu. Pierwszym z działań auditowych powinno być zorganizowanie spotkania otwierającego, w którym powinno uczestniczyć kierownictwo organizacji lub przynajmniej Pełnomocnik ds. Jakości i kluczowi pracownicy. Celem spotkania otwierającego jest: Potwierdzenie planu auditu, Krótka prezentacja tego, jak będą wykonywane działania auditowi, Potwierdzenie kanałów komunikowania się, Zapewnie możliwości zadawania pytań. W wielu przypadkach spotkanie może polegać na zakomunikowaniu, że będzie przeprowadzany audit i wyjaśnieniu charakteru auditu. Tak dzieje się często w małych organizacjach. W innych przypadkach zaleca się, aby spotkanie otwierające miało charakter formalny. Oto lista zagadnień, które mogą zostać poruszone na rozbudowanym spotkaniu otwierającym: Przedstawienie uczestników, łącznie z nakreśleniem ich roli, Potwierdzenie celów, zakresu i kryteriów auditu, Potwierdzenie rozkładu czasowego auditu i innych istotnych ustaleń związanych z audytowaniem, takich jak: data i czas spotkania zamykającego, wszelkie pośrednie spotkania zespołu audytującego z kierownictwem, Metody i procedury stosowane do przeprowadzenia auditu, Potwierdzenie, że w czasie auditu audytowany będzie na bieżąco informowany o postępie auditu, Potwierdzenie istotnych procedur bezpieczeństwa pracy, Potwierdzenie spraw związanych z poufnością, Metody raportowania i stopniowanie niezgodności.

14 Komunikacja podczas auditu wewnętrznego zależy od zakresu i złożoności auditu. musi pamiętać o informowaniu auditowanego na bieżąco o wykrytych niezgodnościach i uwagach, aby raport końcowy z auditu nie był dla nikogo zaskoczeniem. W audicie mogą uczestniczyć przewodnicy i obserwatorzy ale nie są członkami zespołu auditującego. Nie powinni mieć wpływu na prowadzenie auditu. Obowiązki takich osób mogą obejmować: Ustalenie kontaktów i czasu na rozmowy, Ustalenie wizyt w poszczególnych obszarach lub częściach organizacji, Zapewnienie zapoznania członków zespołu auditującego z procedurami bezpieczeństwa i ochrony na danym terenie oraz ich przestrzegania, Pełnienie roli świadka auditu w imieniu auditowanego, Dostarczanie wyjaśnień lub pomoc w zbieraniu informacji. Metody zbierania informacji na audicie: Rozmowy Przegląd dokumentów Obserwacje działań Informacje zbierane podczas auditu są gromadzone przez pobieranie próbek auditowych i weryfikowane. Dowód z auditu jest więc oparty na próbkach informacji,

15 dlatego występuje element niepewności w auditowaniu, a osoba podejmująca działania na podstawie wyników auditu powinna mieć tego świadomość. Źródła informacji mogą się różnić w zależności od zakresu i złożoności auditu i mogą obejmować: Rozmowy z pracownikami i innymi osobami związanymi z auditem, Obserwację działań oraz warunków otoczenia i środowiska pracy, Dokumenty takie jak polityka, cele, plany, procedury, normy, instrukcje, licencje i pozwolenia, specyfikacje, rysunki, umowy i zamówienia, Zapisy, takie jak zapisy z kontroli, protokoły ze spotkań, raporty z auditu, zapisy z programów monitorowania i wyniki pomiarów, Podsumowania danych, analizy i wskaźniki działalności, Raporty z innych źródeł, np. informacje zwrotne od klienta i inne istotne informacje pochodzące od stron zewnętrznych oraz oceny dostawców, Komputerowe bazy danych i strony internetowe. Rozmowy są jednym z ważniejszych sposobów zbierania informacji i powinny być prowadzone w sposób dostosowany do sytuacji i osób, z którymi prowadzona jest rozmowa. Podczas prowadzenia rozmów auditor powinien uwzględnić: Prowadzenie rozmów z osobami z właściwych szczebli i funkcji wykonujących czynności lub zadania w ramach zakresu auditu, Prowadzenie rozmów podczas normalnych godzin pracy i, jeśli to praktyczne, w normalnym miejscu pracy osób audytowanych (niepraktyczne warunki to np. pomieszczenie o dużym poziomie hałasu), Podejmowanie wszelkich starań celu ograniczenia zdenerwowania osoby auditowanej przed i w trakcie trwania rozmowy, Wyjaśnienie powodu prowadzenia rozmowy i robienia notatek, Unikanie zadawania pytań sugerujących odpowiedzi, Podsumowanie i przegląd wyników rozmowy z osobą, z którą była prowadzona, Podziękowanie osobom, z którymi prowadzono rozmowy za ich udział i współpracę.

16 Podczas auditu wewnętrznego oceniana jest zgodność i skuteczność. Zgodnie z definicją zgodność to spełnienie wymagania, natomiast skuteczność to stopień w jakim planowanie działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte. Ocena zgodności z zaplanowanymi ustaleniami wymaga od auditora zebrania dowodów na prowadzenie procesu w zgodzie z tym co organizacja zaplanowała biorąc pod uwagę wymagania normy ISO 9001:2008 oraz dokumenty wewnętrzne takie jak procedury i instrukcje. Ocena skuteczności wymaga od auditora zebrania dowodów potwierdzających, że rezultaty procesu (wyjścia) spełniają wymagania włączając w to politykę jakości i cele. Dowody zebrane na audicie wewnętrznym powinny zostać ocenione w odniesieniu do kryteriów auditu w celu opracowania ustaleń z auditu. Ustalenia mogą wskazywać na zgodność lub niezgodność z kryteriami auditu. Ustalenia z auditu mogą identyfikować możliwości doskonalenia. Ustalenia z auditu powinny zostać zapisane poprzez przytoczenie niezgodności, jeśli takie wystąpiły, oraz obiektywnych dowodów. Niezgodności mogą być stopniowane. Wszelkie różnice opinii pojawiające się na audicie powinny zostać uwzględnione w raporcie z auditu.

17 Wnioski z auditu mogą dotyczyć takich spraw jak: Zakres zgodności systemu zarządzania jakością z kryteriami auditu, Skuteczne wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, Zdolność procesu przeglądu zarządzania do zapewnienia ciągłej przydatności, adekwatności, skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Celem raportu z auditu jest zapisanie wniosków z auditu i podjęcie odpowiednich działań. Jasno napisany raport, powołujący się na przykłady, jest pomocny przy wdrażaniu działań doskonalących. Powszechna praktyka jest zapisywanie uwag z auditu wymagających podjęcia działań (np. niezgodności) w oddzielnej części raportu lub na osobnych formularzach. Pozwala to auditowanemu na szybkie znalezienie tego co wymaga podjęcia działań, a auditorowi na monitorowanie postępu tych działań. Definicja niezgodności to niespełnienie wymagania, należy zatem najpierw zidentyfikować wymaganie zanim auditor wystawi niezgodność. Wymaganiem tym są kryteria auditu, czyli np: Wymagania ISO 9001:2008, Wymagania klienta, Wymagania prawne i statutowe, Polityka jakości, procedury itp. Dobrą praktyką jest klasyfikowanie niezgodności w celu wskazania rodzaju znalezionego problemu. Klasyfikacja niezgodności może mieć znaczący wpływ na wnioski z auditu. Często stosuje się podział na mniejszą i większą niezgodność. Większa niezgodność może obejmować: Nieobecność lub kompletne załamanie we wdrożeniu i utrzymaniu jednego lub więcej wymaganych elementów systemu zarządzania jakością, Znaczące odchylania od polityki jakości i celów,

18 Niespełnienie wymagań prawnych, Rażące niespełnienie wymagań klienta. Mniejsza niezgodność to spostrzeżenie wskazujące słabość we wdrożeniu i utrzymaniu systemu, które nie ma znaczącego wpływu na możliwości systemu do spełnienia wymagań i nie powoduje znaczącego ryzyka w działaniu systemu. Mniejsze niezgodności również wymagają podjęcia działań aby zapewnić przyszłą zdolność systemu do spełniania wymagań. Proces podejmowania decyzji: Zidentyfikowany potencjalny problem Nie lub nie wiadomo Czy zostało zdefiniowane jasne wymagania np. ISO 9001:2008, wymaganie prawne, polityki jakości, celów? Kolejny krok do sprawdzenia: Wymagania systemu Działanie procesu Powiązania Zasoby itp. Tak Tak Znaleziono problem? Tak Czy istnieje ryzyko dla spójności systemu, jakości wyrobu lub zadowolenia klienta? Nie Nie Wystaw większą niezgodność Wystaw mniejszą niezgodność Odnotuj w raporcie istnienie możliwości do doskonalenia Karty niezgodności mogą być czytane przez różne osoby, również takie, których nie było na audicie. Ważne więc jest aby było one jasne i oparte na faktach.

19 Niezgodności powinny być napisane w sposób prosty, przejrzysty i zrozumiały. W karcie niezgodności powinny być przedstawione wszystkie istotne informacje. Karta niezgodności musi być oparta na obiektywnych dowodach, które mogą być zweryfikowane. Auditor powinien upewnić się, czy problem został w pełni i jasno opisany, tak aby audytowany mógł podjąć właściwe działania korygujące. Przy opisywaniu niezgodności można stosować metodę PERI Problem Evidence Requirement Impact Problem krótki opis istoty problemu. Dowód dowody, które wskazują na niezgodność. Wymaganie przedstawienie wymagania, które nie jest spełnione. Wpływ jaki wpływ ma stwierdzona niezgodność na system? Przykład. Problem: Specjalista ds. Sprzedaży pracował na nieaktualnym cenniku. Dowód: Wyceny od marca bieżącego roku do kwietnia były przygotowywane na podstawie cennika wersja 2, np. wycena nr 164, 176, 184. Cennik w wersji 3 wydany w marcu nie był dostępny w Dziale Sprzedaży podczas auditu. Wymaganie: ISO 9001:2008 punkt 4.2.3d wymaga: odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w miejscach użytkowania. Wpływ: Ze względu na niewielką podwyżkę cen w wersji 3, niezgodność nie spowodowała znaczących strat. Karty niezgodności mogą być załącznikiem/ częścią raportu z auditu podsumowującego wykonana pracę. Raport taki może zawierać: Cel, zakres i kryteria auditu, Osoby zaangażowane auditorzy, auditowani, obserwatorzy itp. Data, godziny i miejsce auditu,

20 Wnioski z auditu, Obszary do doskonalenia, Plan działań poauditowych. Należy pamiętać o tym, że raport pisemny jest tylko jednym z elementów raportowania auditu. Równie ważnym sposobem są spotkania i ustna informacja przekazywana przez cały czas trwania auditu. Spotkanie zamykające audit powinno prezentować wyniki auditu w sposób jasny i nie powinno wprowadzać jakichkolwiek nowych danych. Wszystkie niezgodności powinny być zaprezentowane auditowanemu i przyjęte przez niego do wiadomości. Na spotkaniu zamykającym należy zaprezentować kierownictwu organizacji raport z auditu ora przedstawić plan działań poauditowych. Spotkanie zamykające to nie miejsce na dyskusje i rozważania, powinno ono być prezentacją wyników auditu i należy dołożyć wszelkich starań aby wszystkie ewentualne rozbieżności zostały wyjaśnione przed spotkaniem. Stopień formalizacji spotkania zamykającego zależy od wielkości organizacji i charakteru auditu. Często w małych organizacjach spotkanie zamykające audit wewnętrzny polega tylko na zakomunikowaniu ustaleń i wniosków z auditu. Audit jest zakończony, jeżeli wszystkie działania opisane w planie zostały wykonane, a raport a auditu został zatwierdzony i zaprezentowany. Wnioski z auditu mogą wskazywać na potrzebę podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych. Działania takie są podejmowane przez auditowanego w określonym terminie i nie są traktowane jako część auditu. Po upływie terminu realizacji działań, powinna nastąpić ich weryfikacja. Przy audicie wewnętrznym weryfikacji często dokonuje Pełnomocnik ds. Jakości lub auditor wewnętrzny. Wnioski z weryfikacji powinny zostać zapisane. Auditorzy wewnętrzni powinni dbać o ciągły rozwój zawodowy, który związany jest z utrzymaniem i doskonaleniem wiedzy oraz cech osobowości. Można to osiągnąć poprzez takie środki jak:

21 Doświadczenie w pracy, Szkolenie, Indywidualne dokształcanie się, Prowadzenie szkoleń, Udział w seminariach, konferencjach, 5. Terminologia. Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Audity dzielimy na: Audity strony pierwszej (wewnętrzne) są przeprowadzane przez samą organizację do celów wewnętrznych. Audity strony drugiej są przeprowadzane przez klientów lub inne osoby w imieniu klienta. Audity strony trzeciej są przeprowadzane przez zewnętrzne organizacje niezależne. Organizacje takie, zazwyczaj akredytowane, prowadzą certyfikację zgodności z wymaganiami takimi jak w ISO 9001:2008. Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań. Kryteria auditu stosuje się jako odniesienie, z którym porównuje się dowody z auditu. Dowód z auditu zapisy, stwierdzania faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania. Ustalenia z auditu wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu. Wniosek z auditu wynik auditu przedstawiony przez zespół auditu jacy po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu.

22 Klient auditu organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie auditu. Auditowany organizacja, która jest audytowana. Auditor osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. Zespół auditujący jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit, wspomaganych przez ekspertów technicznych, jeśli to wymagane. Ekspert techniczny osoba, która służy zespołowi auditującemu specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami. Program auditów zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. Plan auditu opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem. Zakres auditu obszar i granice auditu. Kompetencje wykazane cechy osobowości oraz wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 Weryfikacja SZJ / HACCP Różne aspekty auditów wewnętrznych 2 Systemy zarządzania Utrzymywanie i rozwój systemów zarządzania w firmach, wymaga ich systematycznej weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym) im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym ) Zatwierdził Dyrektor CCJ Witold Pokora w dniu 14.01.2016 r. EDYCJA 01 EGZ. NR 01 WYDZIAŁ LOGISTYKI Strona / Stron 1 /

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego 1. Zakres normy W niniejszej normie międzynarodowej podano wytyczne dotyczące zasad auditowania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Imię i nazwisko:.. 1. Podczas AUDYTU WEWNETRZNEGO, działu albo procesu w organizacji,

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001

Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 W skrócie Ta Informacja dla Klienta zawiera wyjaśnienia dotyczące głównych etapów auditowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Przed

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg

Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Ożarów Mazowiecki, 15 listopada 2016 roku Audity WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania ISO 9000

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium które odbędą się w sierpniu 2016r. w Szczyrku Oferowany

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Postanowienia ogólne

ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r. ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE ROCEDURA ydanie: /06/02 02 Strona 1 Stron 10 AUDITY ENĘTRZNE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka aweł Machnicki Marcin awlak Stanowisko ełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PKN Licencja dla DQS Polska Sp.z o.o. Data nagrania: Wersja jednostanowiskowa. Kopiowanie zabronione

PKN Licencja dla DQS Polska Sp.z o.o. Data nagrania: Wersja jednostanowiskowa. Kopiowanie zabronione POLSKA NORMA ICS 03.120.10; 13.020.10 PN-EN ISO 19011 listopad 2012 Wprowadza, IDT ISO 19011:2011, IDT Zastępuje PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania Norma Europejska

Bardziej szczegółowo

Wykłady Wymagania norm serii PN-N Norma PN-N 18001:2004. Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006

Wykłady Wymagania norm serii PN-N Norma PN-N 18001:2004. Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 Wykłady Wymagania norm serii PN-N 18000 AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test 2 1

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI Nr SPS/3/CQ-02 ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW Wyd. 03 Str./Na str. 1 / 8 Egz. nr. 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI Nr

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo