LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej."

Transkrypt

1 LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone dwiema powierzchniami kulistymi (wypukłymi lub wklęsłymi) lub jedną powierzchnią kulistą i jedną płaską. Promieniami krzywizn soczewki nazywamy promienie kul, których częściami są powierzchnie ograniczające soczewkę, natomiast środki tych kul nazywamy środkami krzywizn soczewki. Przy opisie soczewek przyjmujemy, że promienie krzywizny wypukłych powierzchni soczewki są wielkościami dodatnimi, a promienie krzywizny wklęsłych powierzchni soczewki - wielkościami ujemnymi. Powierzchnia płaska posiada nieskończony promień krzywizny. Główną osią optyczną soczewki nazywamy prostą przechodzącą przez środki krzywizny obydwu powierzchni. Soczewkę nazywamy cienką, jeżeli jej grubość jest znacznie mniejsza od promieni krzywizny powierzchni ograniczających soczewkę i dale będziemy rozpatrywać tylko takie soczewki. W soczewce cienkiej można uznać, że punkty przecięcia głównej osi optycznej z obu powierzchniami soczewki przypadają praktycznie w tym samym punkcie zwanym środkiem soczewki. Soczewkę nazywamy skupiającą, jeżeli promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę odchylają się ku osi, rozpraszającą - jeżeli promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę odchylają się od osi. Promienie przyosiowe (padające pod niewielkim kątem na powierzchnię soczewki w pobliżu środka soczewki) biegnące równolegle do głównej osi optycznej, po przejściu przez soczewkę zbierającą skupiają się w jednym punkcie (F) zwanym ogniskiem soczewki (Rysunek a). Pozorne ognisko soczewki rozpraszającej wyznaczają wsteczne przedłużenia promieni rozproszonych przez soczewkę (Rysunek b). Każda soczewka ma dwa ogniska położone w równych odległościach po obu stronach soczewki.

2 Odległość () ogniska od środka soczewki nazywamy ogniskową soczewki. Wartość ogniskowej soczewki określona jest wzorem: ns = n0 gdzie: ogniskowa, r, r promienie krzywizn soczewki, r r n s współczynnik załamania materiału soczewki, n 0 współczynnik załamania otaczającego ośrodka. () Rysunek. Bieg promieni przyosiowych równoległych do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą (a) i rozpraszającą (b). Dla soczewek skupiających > 0, dla rozpraszających < 0. Ze wzoru () wynika, że od rodzaju soczewki (skupiająca, rozpraszająca) decyduje zarówno geometria soczewki, jak i rodzaj materiału (n s ), z którego wykonano soczewkę i ośrodek (n 0 ), w którym soczewka jest umieszczona. Do konstrukcji obrazu przedmiotu dawanego przez soczewkę wystarczy narysować dwa z trzech promieni wychodzących z jednego punktu przedmiotu:

3 promień przechodzący przez środek optyczny soczewki, gdyż nie ulega załamaniu (pomijamy nieznaczne, równoległe przesunięcie), promień równoległy do głównej osi optycznej, który po załamaniu w soczewce przechodzi przez ognisko F, 3 promień przechodzący przez ognisko F, który po załamaniu w soczewce biegnie równolegle do jej osi optycznej. Za pomocą soczewek skupiających otrzymujemy obrazy rzeczywiste powstające w wyniku przecięcia promieni lub urojone (pozorne) powstające w wyniku przecięcia przedłużeń promieni (Rysunek ). Soczewki rozpraszające pozwalają otrzymać tylko obraz pozorny przedmiotu. Powiększeniem liniowym p obrazu nazywamy stosunek rozmiarów liniowych obrazu do rozmiarów liniowych przedmiotu. Jak widać z Rysunku. gdzie: x odległość przedmiotu od soczewki, y odległość obrazu od soczewki. A' B' p = = AB y x () Rysunek. Bieg promieni i zasady konstrukcji obrazów otrzymywanych za pomocą soczewki skupiającej. Pomiędzy odległością x przedmiotu od soczewki, odległością y obrazu od soczewki oraz ogniskową soczewki istnieje następujący związek zwany równaniem soczewki: + = (3) x y 3

4 Jeżeli za pomocą soczewki otrzymamy obraz rzeczywisty, to odległość przedmiotu od obrazu spełnia warunek: x + y = d 4 (4) Zdolnością skupiającą soczewki d nazywamy odwrotność jej ogniskowej: D = (5) Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (D) jest to zdolność skupiająca soczewki o ogniskowej metr. W praktyce są często stosowane układy złożone z kilku soczewek. Można wykazać, że w przypadku soczewek cienkich, umieszczonych blisko siebie zdolność zbierająca układu / jest równa sumie algebraicznej zdolności zbierającej jego poszczególnych soczewek: = n n Korzystając z równania (3) można w prosty sposób wyznaczyć ogniskową soczewki. Na ławie optycznej należy umieścić świecący przedmiot, soczewkę i ekran. Dobierając odległości x i y, z zależności (3) wyznaczamy wartość ogniskowej badanej soczewki. (6). Wykonanie ćwiczenia Ogniskową soczewki można wyznaczyć różnymi metodami... Pomiar odległości przedmiotu i obrazu od soczewki Z równania (3) otrzymamy: xy = (7) x + y Aby wyznaczyć ogniskową soczewki należy dokonać za pomocą ławy optycznej pomiaru x i y. W tym celu należy: a) Na ławie optycznej ustawić świecący przedmiot, ekran w odległości około m od przedmiotu oraz soczewkę skupiającą pomiędzy przedmiotem i ekranem. b) Przesunąć soczewkę wzdłuż ławy optycznej tak, aby na ekranie otrzymać wyraźny, ostry obraz przedmiotu. Zmierzyć odległości x i y. Opisane powyżej czynności powtórzyć trzykrotnie. 4

5 c) Zmienić odległość między przedmiotem a ekranem, a następnie wykonać (powtórzyć) czynności opisane w punkcie b. d) Z zależności (7) obliczyć wartość ogniskowej soczewki z poszczególnych pomiarów, a następnie obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki śr. e) Oszacować niepewności pomiaru (wzorcowania i eksperymentatora) wielkości x i y. ) Obliczyć niepewność całkowitą pomiaru u c () na podstawie prawa przenoszenia niepewności... Wyznaczanie ogniskowej soczewek z wielkości powiększonego obrazu Z wzorów () i (3) wynika następująca zależność na ogniskową soczewki: yl = (8) L + L' gdzie: L wielkość przedmiotu, L wielkość obrazu, y odległość obrazu od soczewki. a) Przesuwając soczewkę wzdłuż ławy można otrzymać ostry (powiększony) obraz przedmiotu na ekranie. Zmierzyć wielkość przedmiotu L, wielkość obrazu L oraz odległość obrazu od soczewki y. Opisane powyżej czynności powtórzyć trzykrotnie. b) Zmienić odległość pomiędzy przedmiotem a ekranem, a następnie wykonać czynności opisane w punkcie a. c) Z zależności (8) obliczyć wartość ogniskowej soczewki z poszczególnych pomiarów, a następnie obliczyć wartość średnią ogniskowej śr. d) Oszacować niepewność pomiaru (wzorcowania i eksperymentatora) wielkości y, L i L. e) Obliczyć niepewność całkowitą pomiaru u c () na podstawie przenoszenia niepewności. Uwaga: wzór (8) jest prawdziwy również dla obrazu pomniejszonego. Wartość wyznaczona z pomiarów dla obrazu pomniejszonego, ze względu na mniejsze 5

6 wartości L i y, będzie obarczona większą niepewnością pomiarową, w porównaniu z wartością otrzymaną z obrazu powiększonego. Dlatego nie zaleca się wyznaczanie ogniskowej soczewek z wielkości pomniejszonego obrazu..3. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela Jeżeli ustawimy na ławie optycznej przedmiot, soczewkę oraz ekran, tak jak przedstawia Rysunek 3 oraz oznaczymy przez d odległość przedmiotu AB od ekranu E, to zgodnie z przyjętymi oznaczeniami otrzymamy równanie soczewki w postaci: + = (9) x d x lub x dy + d = 0 (0) Jest to równanie kwadratowe względem x. Pierwiastki tego równania mają postać: d d 4d d + d 4d x =, x = () Rysunek 3. Schemat metody Bessela: P i P dwa położenia soczewki odpowiadające ostremu obrazowi przedmiotu A B na ekranie E. Wynika stąd wniosek, że przy stałej odległości d istnieją dwa położenia soczewki, przy których powstanie ostry obraz przedmiotu. Oba te rozwiązania mają sens wówczas, gdy d 4d > 0, czyli d > 4. Gdy d = 4 istnieje tylko jedno położenie soczewki, przy którym powstanie ostry obraz (x = y = ). W metodzie Bessela dążymy do otrzymania dwu położeń soczewki odpowiadających ostrym obrazom 6

7 przy stałym d, a więc d > 4. Odległości przedmiotu od soczewki są odpowiednio równe x i x. Oznaczając odległość między tymi dwoma położeniami soczewki (Rysunek 3) przez l oraz uwzględniając () otrzymamy: l = x' x () l = d 4d (3) d l = (4) 4d Jak wynika z zależności (4), aby wyznaczyć ogniskową soczewki należy: a) Ustawić przedmiot i ekran na przeciwległych końcach ławy optycznej. Zmierzyć wartość d. b) Przesuwając soczewkę wzdłuż ławy optycznej, znaleźć dwa położenia odpowiadające powstawaniu ostrego obrazu przedmiotu na ekranie, oraz wyznaczyć wartość l. Opisane powyżej czynności powtórzyć trzykrotnie. c) Pomiaru dokonać dla dwóch różnych wartości d. Obliczyć wartość ogniskowej soczewki, korzystając z zależności (4). Następnie obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki śr. d) Oszacować niepewność pomiaru (wzorcowania i eksperymentatora) wielkości d i l. e) Obliczyć niepewność całkowitą pomiaru u c () na podstawie przenoszenia niepewności. Metoda Bessela jest najdokładniejszą z opisanych metod. Szczególnie przydatna jest do wyznaczania ogniskowej soczewek grubych oraz układów soczewek, ponieważ w tej metodzie nie musimy znać dokładnego położenia ich środka optycznego..4. Wyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej Pomiar ogniskowej soczewki rozpraszającej bezpośrednio, za pomocą jednej z opisanych metod jest niemożliwy, gdyż soczewka rozpraszająca nie daje obrazów rzeczywistych. W celu wyznaczenia ogniskowej soczewki rozpraszającej należy zestawić ją z soczewką skupiającą o znanej ogniskowej, tak aby utworzony układ był układem skupiającym ( < ). 7

8 Zdolność skupiającą układu soczewek cienkich, mających wspólną oś optyczną, wyraża się wzorem:, h = + (5) gdzie:, ogniskowa układu, h odległość między środkami soczewek. Gdy soczewki stykają się ze sobą (h=0), otrzymujemy następujący wzór na zdolność skupiającą układu: oraz wzór na ogniskową soczewki rozpraszającej:, = + (6), ( h) = (7), lub, = (8), Jak wynika z zależności (5) lub (6), aby wyznaczyć ogniskową układu soczewek metodą Bessela, należy wykonać czynności opisane w pkt. 3a, 3b i 3c. Znając ogniskową soczewki skupiającej oraz ogniskową układu, z zależności (7) lub (8) obliczyć ogniskową soczewki. Analogicznie jak w pkt., i 3 oszacować niepewności pomiarów bezpośrednich oraz obliczyć niepewności całkowite pomiaru ogniskowych układu i soczewki rozpraszającej. LITERATURA: Górecki Cz., Wyznaczanie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej, W: Ćwiczenia laboratoryjne z izyki, skrypt nr 79 Politechniki Opolskiej, Opole 007 8

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce.

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce. Krótka subiektywna teoria aparatów otworkowych i innych [z własnoręcznymi rysunkami autora] Właściwości obrazu a położenie i kształt kliszy Domowej roboty aparaty otworkowe (a takich jest najwięcej) robione

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń Optyka Doświadczenia 8+ 164 elementy 29 #7368 modeli do składania i doświadczeń To grow with kids Creative system Spis elementów 1 2 3 4 10 5 6 Ramka 5 na 14 otw. x4 Ramka 5 na 10 otw. x1 Ramka 5 na 5

Bardziej szczegółowo