RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31; Łęczyca,tel.(0-24) , fax Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Łęczyca, październik 2011 rok

2 Spis treści Wstęp.. 4 I. Analiza bezrobocia wg zawodów w powiecie łęczyckim 1.1 Struktura bezrobocia wg zawodów w I półroczu 2011r Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2011r. wg zawodów. 12 II. Analiza ofert pracy w I półroczu 2011r. 2.1 Oferty pracy wg rodzaju działalności Oferty pracy w powiecie łęczyckim wg zawodów Oferty pracy w powiecie łęczyckim wg wskaźnika szansy uzyskania oferty. 17 III. Analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3.1 Zawody nadwyżkowe w I półroczu 2011r.w powiecie łęczyckim Zawody deficytowe w I półroczu 2011r. powiecie łęczyckim Zawody zrównoważone w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r IV. Bezrobocie długotrwałe Wnioski.. 26 V. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w I półroczu 2011 roku. 5.1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenie Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy 32 2

3 5.3 Liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie trzech miesięcy po ukończeniu szkoleń Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń Przeciętny czas trwania szkoleń 33 Podsumowanie

4 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań należących do samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie analiz i sprawozdań rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Celem opracowania jest stworzenie rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, które przedstawia narzędzie dla monitoringu, czyli procesu systematycznego badania zjawisk zachodzących na rynku pracy w układzie kwalifikacji zawodów i specjalności. Elementem charakteryzującym popyt na pracę są oferty pracy zgłaszane przez pracodawców. Aby dokładniej określić sytuację na rynku pracy konieczne jest odniesienie ofert pracy do kwalifikacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Łęczycy. Raport zawodów deficytowych i nadwyżkowych sporządzony jest w oparciu o dane zgromadzone przez dotyczące zarejestrowanych bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy. Dane wykorzystane do sporządzenia raportu zawierają analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem zmian występujących w strukturze zawodowej bezrobotnych. Materiały wykorzystane do raportu zawierają również zgłoszone w urzędzie oferty pracy ze względu na grupy zawodów, sektory ekonomiczne, a także według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja ta pozwala na grupowania zawodów na podstawie podobieństw kwalifikacji zawodowych, jakie wymagane są do realizacji zadań danego zawodu z uwzględnieniem poziomu kwalifikacji oraz specjalizacji. Raport zawiera także szczegółową analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzoną na podstawie wskaźników nadwyżki i deficytu zawodów, które pozwalają określić zapotrzebowanie pracodawców na poszczególne zawody poprzez oferty pracy zgłoszone do urzędu pracy. Celem sporządzenia analizy jest wprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, czyli jednolitej metody, służącej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łęczycy, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi, szkołom ponadgimnazjalnym oraz 4

5 innym instytucjom zainteresowanym problematyką rynku pracy do koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Podstawa opracowania Sporządzany raport oparty jest na źródłach danych ze sprawozdań MPiPS 01. Raport opracowany został w oparciu o tablice wynikowe wygenerowane przy użyciu specjalnie przygotowanej aplikacji w ramach systemu informatycznego SYRIUSZ (https://mz.praca.gov.pl). Podana aplikacja zawiera zestawienie wyliczonych wskaźników umożliwiających określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz interpretację uzyskanych wyników. Do opracowania raportu zawodów deficytowych i nadwyżkowych stosuje się: Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I półrocze 2011r. oraz Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca i miejsca aktywizacji zawodowej za I półrocze 2011r. 5

6 U R Z Ą D P R A C Y I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE ŁĘCZYCKIM 1.1 Struktura bezrobocia wg zawodów w I półroczu 2011r. Na koniec czerwca 2011r. w powiecie łęczyckim zarejestrowanych było osób, które posiadały status osoby bezrobotnej. Liczba zarejestrowanych osób analogicznie w poprzednim roku (czerwiec 2010r.) wynosiła osób bezrobotnych, czyli o 324 osób mniej od roku obecnego. Wskaźniki bezrobocia zależą od szeregu czynników. Istotną rolę w ich kształtowaniu odgrywają zarówno czynniki związane z podażą pracy, popytem na pracę (zależnym z kolei od dynamiki produkcji, kosztów pracy, wydajności pracy, restrukturyzacji itd.) i niedopasowaniami strukturalnymi na rynku pracy, jak i czynniki związane z instytucjami i regulacjami rynku pracy, wpływające na zachowania pracowników, bezrobotnych i pracodawców na rynku pracy, które w rezultacie znajdują wyraz w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych. Wykres 1 Wielkość bezrobocia w powiecie łęczyckim w poszczególnych miesiącach 2010 i 2011 roku styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Źródło: PUP w Łęczycy Wśród osób zarejestrowanych według stanu na 30 czerwca 2011r. 282 osoby z prawem do zasiłku 9,4% ogółu bezrobotnych; osób bez prawa do zasiłku 90,6%; 838 osób do 25 roku życia 27,8%; 6

7 22 osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 0,7%; osób długotrwale bezrobotni 56,4%; 560 osób powyżej 50 roku życia 18,6%; 895 osób bez kwalifikacji 29,7%; osób bez doświadczenia zawodowego 36,4%; 248 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18-tego roku życia 8,2%; 129 osób niepełnosprawnych 4,3%; 529 osób nie posiadający zawodu 17,6%; osób posiadający zawód 82,4%. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec I półrocza o 324 osoby. Analiza struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec I półrocza 2011 roku została opracowana na podstawie zawodów i specjalności (kod sześciocyfrowy). Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani na koniec czerwca 2011r. wg zawodów zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Udział % do ogółu bezrobotnych Razem w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych osób , Robotnik gospodarczy , Sprzedawca 205 6, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 104 3, Robotnik budowlany 81 2, Szwaczka 60 2, Magazynier 59 2, Sprzątaczka biurowa 55 1, Robotnik placowy 43 1, Pakowacz 37 1, Technik ekonomista 35 1, Kucharz małej gastronomii 35 1,2 Źródło: PUP w Łęczycy 7

8 Jak przedstawiają dane bezrobocie na koniec I półrocza 2011r. nieznacznie wzrosło, a ofert pracy wpłynęło mniej niż w I półroczu 2010r. Powodem takiej sytuacji jest rozbieżność między ludzkimi możliwościami a rodzajem bądź usytuowaniem oferowanej pracy, czyli brak odpowiednich kwalifikacji oraz miejsce zamieszkania. Szybki postęp techniczny i technologiczny powoduje, że system edukacji nie jest w stanie doścignąć tegoż postępu. Praca ludzka coraz częściej zastępowana jest poprzez zautomatyzowane maszyny i urządzenia. Wykres 2 Bezrobotni w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Robotnik gospodarczy Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Szwaczka Sprzątaczka biurowa Pakowacz Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy Wykres 3 Bezrobocie ogółem w powiecie łęczyckim czerwiec 2010 czerwiec Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy Na koniec czerwca 2011 roku w powiecie łęczyckim zarejestrowanych było osób bezrobotnych, z czego 51,5%, czyli osoby stanowiły kobiety. Dla porównania na 8

9 koniec czerwca 2010 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 1 345, czyli 50,0% to kobiety. Wśród kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy 327 kobiety nie posiadały żadnego zawodu, co stanowiło 10,8% ogółu zarejestrowanych. Wykres 4 Struktura bezrobocia w powiecie łęczyckim w 2011r Kobiety Mężczyźni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy. Biorąc pod uwagę kryterium płci (wykres 4) udział mężczyzn w bezrobociu na terenie powiatu łęczyckiego jest nieznacznie mniejszy od udziału kobiet. Klasyfikację bezrobotnych przeprowadzono według zawodu wskazanego przez osoby bezrobotne jako podstawowy przy poszukiwaniu pracy, do wykonywania którego mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem, bądź odpowiednim stażem pracy (minimum 1 rok w tym samym zawodzie). Tabela 2. Bezrobotne kobiety zarejestrowane na koniec czerwca 2011r. wg zawodów zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Razem w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych kobiet Bezrobotne kobiety - ogółem Udział % do ogółu bezrobotnych kobiet Sprzedawca , Robotnik gospodarczy 105 6, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle ,8 3,9 9

10 Szwaczka 57 3, Sprzątaczka biurowa 53 3, Technik ekonomista 34 2, Kucharz małej gastronomii 29 1, Pakowacz 24 1, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 23 1, Kucharz 21 1,4 Źródło: PUP w Łęczycy Wykres 5 Bezrobotni w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych kobiet Sprzedawca Robotnik gospodarczy Pozostali robotnicy Szwaczka Sprzątaczka biurowa 53 Technik ekonomista Kucharz małej gastronomii Pakowacz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz Źródło: PUP w Łęczycy Wzrost bezrobocia odnotowany w czerwcu 2011r. w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczył w równym stopniu kobiet jak i mężczyzn. W zestawieniu ze stanem z czerwca 2010r. liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 207 osób, a liczba zarejestrowanych mężczyzn wzrosła o 117 osób. Większość kobiet pozostaje bez pracy w okresie do 12 miesięcy, tj. 591 osób czyli 38,1% ogółu bezrobotnych kobiet. Struktura bezrobotnych według grup zawodowych (kod dwucyfrowy) w powiecie łęczyckim wśród osób bezrobotnych przedstawia się następująco: Pracownicy usług osobistych 17,3%. Tak wysoki udział w tej grupie odnotowano głównie za sprawą bezrobotnych w zawodzie: robotnik gospodarczy 331 osób, kucharz małej gastronomii 35 osób, kucharz 22 osoby, kelner 17 osób. 10

11 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 12,2%. Taki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osiągnięty został za sprawą bezrobotnych w zawodzie: pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 104 osoby, robotnik budowlany 81 osób, pakowacz 37osób, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 31 osób, robotnik magazynowy 31 osób. Sprzedawcy i pokrewni 9,5%. Taki stan uzyskano przez bezrobotnych w zawodzie: sprzedawca 205 osób, technik handlowiec 13 osób, sprzedawca w stacji paliw 7 osób. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 5,8%, w zawodzie: ślusarz 34 osoby, mechanik samochodów osobowych 20 osób, mechanik pojazdów samochodowych 13 osób. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 5,7%. Taki udział uzyskano poprzez rejestrację bezrobotnych w zawodzie: szwaczka 60 osób, piekarz 27 osób, krawiec 13 osób. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,2%. Taki stan uzyskano przez bezrobotnych w zawodzie: murarz 26 osób, monter/składacz okien 20 osób, brukarz 10 osób, malarz tapeciarz 8 osób, dekarz 7 osób, tynkarz 7 osób. Średni personel do spraw biznesu i administracji 4,4%. Taki odsetek bezrobotnych odnotowano w zawodach: technik ekonomista 35 osób, pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 12 osób, technik agrobiznesu 10 osób, technik administracji 10 osób. W grupie osób pozostających w rejestrach na koniec czerwca 2011r. 75 to absolwenci, czyli tylko 2,5% ogółu bezrobotnych, w tym 44 absolwentów legitymujących się konkretnym zawodem. Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w konkretnych zawodach przedstawia tabela 3. 11

12 Tabela 3. Bezrobotni absolwenci zarejestrowani na koniec czerwca 2011r. wg zawodów Lp Bezrobotni Udział % do ogółu Kod absolwenci bezrobotnych zawodu Nazwa zawodu ogółem absolwentów Absolwenci w zawodach w końcu okresu sprawozdawczego 16 21, Technik logistyk 3 4, Sprzedawca 2 2, Magazynier 2 2, Kucharz 2 2, Technik mechanizacji rolnictwa 2 2, Chemik 1 1, Inżynier rolnictwa 1 1, Inżynier zootechniki 1 1, Logistyk 1 1, Architekt 1 1,3 Źródło: PUP w Łęczycy 1.2 Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2011r. wg zawodów Wielkość napływu osób bezrobotnych do urzędu pracy wyrażona jest przez liczbę nowo rejestrujących się osób pozostających bez pracy. W okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2011r. w tutejszym urzędzie zarejestrowało się osoby, które uzyskały status osoby bezrobotnej. W porównaniu do poprzedniego roku (1 679) liczba nowo zarejestrowanych zmniejszyła się o 17 osób. Natomiast odpływ osób bezrobotnych w badanym okresie dotyczył osób. Najwięcej osób pozostających bez zatrudnienia to bezrobotni nie posiadający kwalifikacji zawodowych. Do ewidencji osób bezrobotnych napłynęło 287 osób bez zawodu, co stanowiło 17,2% nowo zarejestrowanych. Z osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie można wyodrębnić grupę posiadającą zawody przedstawione w tabeli 4. Tabela 4. Napływ bezrobotnych wg zawodów w okresie styczeń - czerwiec 2011r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem 12

13 Razem w 10 zawodach, w których był największy napływ bezrobotnych Robotnik gospodarczy Sprzedawca Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Robotnik budowlany Pakowacz Magazynier Robotnik magazynowy Sprzątaczka biurowa Robotnik placowy Szwaczka 19 Źródło: PUP w Łęczycy W okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2011r. odnotowano 818 kobiet nowo zarejestrowanych. W stosunku do roku poprzedniego liczba kobiet nowo zarejestrowanych wzrosła o 57 osób (761 kobiet). Jednakże największy napływ kobiet zarejestrowano w grupie nie posiadających konkretnego zawodu 171 osób. Tabela 5. Napływ bezrobotnych kobiet wg zawodów w okresie styczeń czerwiec 2011r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotne kobiety ogółem Razem w 10 zawodach, w których był największy napływ bezrobotnych sprzedawca Robotnik gospodarczy Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Sprzątaczka biurowa Pakowacz Szwaczka Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Technik prac biurowych Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kucharz 12 Źródło: PUP w Łęczycy 13

14 Napływ osób bezrobotnych zarejestrowanych bezpośrednio po ukończeniu szkoły (absolwenci) w I półroczu 2011r. wyniósł 171 osób, co stanowiło 10,3% ogółu nowo zarejestrowanych osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym napływ osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły zwiększył się o 83 osoby. W tej grupie kobiety stanowiły 6,6% ogółu nowo zarejestrowanych, czyli 109 osób. W roku poprzednim ta liczba wynosiła 54 osoby. Tabela 6 Napływ bezrobotnych do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wg zawodów w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni Razem 10 zawodów, w których było najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Sprzedawca Mechanik pojazdów samochodowych Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Technik elektronik Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik logistyk 3 Źródło: PUP w Łęczycy Wykres 6 Napływ bezrobotnych do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wg zawodów Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Sprzedawca Mechanik pojazdów samochodowych 3 5 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Technik elektronik 3 5 Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa 3 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik logistyk 4 4 Źródło: PUP w Łęczycy 14

15 II. ANALIZA OFERT PRACY W I PÓŁROCZU 2011r. 2.1.Oferty pracy wg rodzaju działalności W okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2011r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy wpłynęło 744 ofert pracy. W porównaniu do roku ubiegłego ogólna liczba zgłoszonych wolnych stanowisk pracy zmalała o 486 ofert pracy. W Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łęczyckim umieszczono również informacje dotyczące zgłoszonych wolnych miejsc pracy oraz ostatniego miejsca pracy bezrobotnych w oparciu o sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tabela 7 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego pracodawcy oraz oferty pracy w I półroczy 2011r. Lp. Sekcja PKD Bezrobotni Zarejestrowani w I półroczu Stan w końcu I półrocza Zgłoszone w I półroczu Oferty pracy Stan w końcu I półrocza 1 Pozostała działalność usługowa Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Transport i gospodarka magazynowa Edukacja Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Źródło: PUP w Łęczycy Oferty pracy w powiecie łęczyckim wg zawodów W okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2011r. dysponował 744 ofertami pracy. Wykres 7 przedstawia stosunek zgłoszonych ofert pracy do ilości osób bezrobotnych. 15

16 Dużą rolę w zgłaszaniu przez pracodawców ofert pracy odgrywają subsydiowane zatrudnienia, które polegają na udzielaniu przez państwo bezzwrotnej pomocy finansowej przedsiębiorstwom, tworzącym nowe miejsca pracy. Do nich zaliczyć można: prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bez nawiązania stosunku pracy staże, przygotowania zawodowe dorosłych. Wykres 7 Bezrobotni i oferty pracy w powiecie łęczyckim na koniec czerwca 2011r Bezrobotni Oferty pracy Źródło: PUP w Łęczycy Według dwucyfrowego kodu grupy zawodów najwięcej ofert pracy było zgłoszonych w następujących zawodach: Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 14,4% ogółu zgłoszonych ofert pracy, w tym w zawodzie: Technik prac biurowych 95 ofert; Pracownicy usług osobistych 13,6%. W grupie tej dominowały oferty na stanowisko: Robotnik gospodarczy 70 ofert; Sprzedawcy i pokrewni 12,1%. Wolne miejsca pracy związane były z pracą na stanowisku: Sprzedawca 64 oferty; Hostessa 20 ofert; Pracownicy do spraw finansowo statystycznych i ewidencji materiałowej 8,7%, w tym w zawodzie: 16

17 Magazynier 60 ofert; Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 5,5%. Dominowały tu zawody: Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 36 ofert; Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,1%. W grupie tej dominowały oferty pracy w zawodzie: Technik administracji 15 ofert; Przedstawiciel handlowy 7 ofert. Wśród ofert w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy w I półroczu 2011r. zgłoszone oferty pracy skierowane były nie tylko do osób z wykształceniem średnim lub zawodowym, ale również do osób nie posiadających żadnego wykształcenia. W rankingu zawodów znalazły się zawody związane z pracami biurowymi oraz wymagające pewnych umiejętności, czy kwalifikacji. 2.3 Oferty pracy w powiecie łęczyckim wg wskaźnika szansy uzyskania oferty Jeżeli wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy jest bliższy jedności tym sytuacja zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców jest korzystniejsza. Jeśli wskaźnik kształtuje się poniżej jedności oznacza to, że więcej jest bezrobotnych w danym zawodzie niż zgłoszonych ofert pracy. W przeciwnej sytuacji jest odwrotnie, tzn. gdy wskaźnik kształtuje się na poziomie powyżej jedności oznacza to, że więcej zgłoszono w danym zawodzie ofert pracy niż jest zarejestrowanych bezrobotnych. Najmniejsze szanse na uzyskanie ofert pracy w I półroczu 2011r. w powiecie łęczyckim były w następujących zawodach (wg dwucyfrowego kodu zawodów): leśnicy i rybacy (kod 62); oficerowie sił zbrojnych (kod 01); kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (kod 14); 17

18 rolnicy produkcji towarowej (kod 61); rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (kod 63); robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (kod 92); żołnierze szeregowi (kod 03); sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicy (kod 95); specjaliści do spraw technologii informacyjno - komunikacyjnych (kod 25); rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni (kod 73). W rankingu zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty znalazły się zawody o wskaźniku szansy na poziomie MAX, który informuje, że pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na wymienione zawody, natomiast w bazie Powiatowego Urzędu Pracy nie było zarejestrowanych bezrobotnych z takimi kwalifikacjami. W powiecie łęczyckim według kodu czterocyfrowego na poziomie MAX było 9 zawodów. (tabela 8) Tabela 8 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach w powiecie łęczyckim w I półroczu 2010r. Wskaźnik szansy Lp Kod zawodu Nazwa zawodu uzyskania oferty w I półroczu 2011r. 1 "3342" Sekretarze sądowi MAX 2 "4414" Technicy archiwiści i pokrewni MAX Kierownicy w instytucjach finansowych i MAX 3 "1346" ubezpieczeniowych 4 "4411" Pomocnicy biblioteczni MAX Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i MAX 5 "7129" pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 6 "3332" Organizatorzy konferencji i imprez MAX 7 "2163" Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży MAX Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów MAX 8 "8141" gumowych 9 "9622" Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste MAX 18

19 III. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W I PÓŁROCZU 2011r. W POWIECIE ŁĘCZYCKIM 3.1 Zawody nadwyżkowe w I półroczu 2011r. w powiecie łęczyckim W celu opracowania, które zawody w powiecie łęczyckim w 2010 roku są nadwyżkowe, deficytowe, a które można zaliczyć do zawodów zrównoważonych wykorzystano wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Tabela 9 Ranking zawodów nadwyżkowych w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "933304" Robotnik magazynowy 0, "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0, "711202" Murarz 0, "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych 0,2 7 "712501" Monter / składacz okien 0, "412001" Sekretarka 0,25 9 "751204" Piekarz 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0, "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 0, "711402" Betoniarz - zbrojarz 0, "713101" Malarz - tapeciarz 0, "832201" Kierowca mechanik 0, "932908" Pomocnik mechanika 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0,4 18 "333105" Spedytor 0,4 19 "512001" Kucharz 0, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 0, "712303" Tynkarz 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "522301" Sprzedawca 0, "122102" Kierownik działu sprzedaży 0,5 25 "234113" Nauczyciel nauczania początkowego 0,5 26 "263102" Ekonomista 0,5 19

20 27 "325905" Opiekunka dziecięca 0,5 28 "343204" Plastyk 0,5 29 "512002" Kucharz małej gastronomii 0,5 30 "514202" Kosmetyczka 0,5 31 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,5 32 "524901" Bukieciarz 0,5 33 "541306" Portier 0,5 34 "712101" Dekarz 0,5 35 "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 0,5 36 "723308" Mechanik maszyn rolniczych 0,5 37 "515303" Robotnik gospodarczy 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "311504" Technik mechanik 0, "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "235912" Pedagog szkolny 0, "331301" Księgowy 0,75 43 "751105" Rzeźnik - wędliniarz 0,75 Jak wynika z załączonej tabeli nadwyżka podaży siły roboczej dotyka osób w zawodach z różnym wykształceniem. W przedstawionym rankingu zawodów elementarnych znalazły się zarówno zawody robotnicze np. robotnik magazynowy, murarz, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, tynkarz, dekarz, malarz - tapeciarz, betoniarz zbrojarz, pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, zawody wymagające przygotowania zawodowego jak piekarz, kucharz, mechanik samochodów osobowych czy mechanik pojazdów samochodowych, kierowca samochodu osobowego, ale również zawody wymagające wykształcenia średniego np. sprzedawcy, spedytorzy, technicy mechanicy, sprzedawca w stacji paliw czy wreszcie wymagające wykształcenia wyższego takie jak pedagog szkolny, asystent nauczyciela przedszkola, specjalista do spraw marketingu i handlu, kierownik działu sprzedaży, księgowy, plastyk. 3.2 Zawody deficytowe w I półroczu 2011r. w powiecie łęczyckim Zawody deficytowe to zawody, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest mniejsza niż zapotrzebowanie na dany zawód na rynku. Przyjęto, że zawody deficytowe to zawody o wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów W >1,1. 20

21 Wybrane do rankingu elementarne zawody deficytowe to przede wszystkim zawody z grup zawodów prostych, wymagających wykształcenia zawodowego lub średniego. Taki stan rzeczy może wynikać ze specyfiki ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. Pracodawcy zgłaszają oferty przede wszystkim na wspomniane już zawody, incydentalnie w urzędach pracy zdarzają się oferty na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem wyższym z uwagi na to, że tacy właśnie specjaliści równie rzadko pojawiają się w rejestrach bezrobotnych. Tabela 10 Grupy zawodów wg średniej intensywności deficytu zawodów w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "753303" Szwaczka 1, "713102" Malarz budowlany 1,25 3 "513101" Kelner 1, "513202" Barman 1,5 5 "531103" Opiekunka dzieci w drodze do szkoły 1,5 6 "712202" Glazurnik 1,5 7 "912103" Prasowaczka ręczna 1,5 8 "432103" Magazynier 1, "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 1, "234201" Nauczyciel przedszkola 2 11 "341204" Opiekunka środowiskowa 2 12 "711301" Kamieniarz 2 13 "912202" Operator myjni 2 14 "932907" Pomocnik lakiernika 2 15 "332203" Przedstawiciel handlowy 2, "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej 2, "264201" Dziennikarz 3 18 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 3 19 "833202" Kierowca ciągnika siodłowego 3 20 "262101" Archiwista 4 21 "931203" Meliorant 4 22 "721290" Pozostali spawacze i pokrewni 5 23 "411004" Technik prac biurowych 5, "334306" Technik administracji "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 20 21

22 3.3 Zawody zrównoważone w powiecie łęczyckim w I półroczu 2010r. Najbardziej pożądanymi zawodami są zawody zrównoważone z uwagi na to, że liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy oraz liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest zbliżona. Jest to zarówno korzystna sytuacja dla pracodawców jak i samych bezrobotnych, gdyż pracodawcy zgłaszają wolne miejsca pracy zaś w rejestrach tutejszego Urzędu Pracy znajdują się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na tych stanowiskach. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów wówczas waha się między 0,9 a 1,1. W grupie czterocyfrowej czternaście grup miało wskaźnik z tego przedziału. Byli to: recepcjoniści ( z wyłączeniem hotelowych) (kod 4226) ; technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni (kod (3111) ; technicy wsparcia informatycznego i technicznego (3512) ; posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (kod 7122) ; specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej nieskalsyfikowani (kod 2359) ; sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej (kod 5244) ; pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej (kod 3433) ; średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany (kod 3259) ; kierowcy samochodów ciężarowych (kod 8332) ; kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów (kod 8331) ; pomoce kuchenne (kod 9412) ; operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali (kod 8121) ; górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni (kod 8111). Tabela 11 Zawody zrównoważone w grupach sześciocyfrowych w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 22

23 1 "213205" Inżynier rolnictwa 1 2 "234111" Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej 1 3 "242307" Specjalista do spraw kadr 1 4 "262102" Muzealnik 1 5 "331203" Referent (asystent) bankowości 1 6 "341290" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1 7 "351203" Technik informatyk 1 8 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 9 "512090" Pozostali kucharze 1 10 "514101" Fryzjer 1 11 "514205" Pracownik solarium 1 12 "524404" Telemarketer 1 13 "531190" Pozostali opiekunowie dziecięcy 1 14 "711501" Cieśla 1 15 "712204" Posadzkarz 1 16 "723312" Mechanik silników spalinowych 1 17 "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 1 18 "741290" Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 1 19 "811104" Operator koparki 1 20 "833101" Kierowca autobusu 1 21 "941201" Pomoc kuchenna 1 22 "962902" Dozorca 1 Aneks We wskaźnikach intensywności deficytu i nadwyżki zawodów pojawiły się wskaźniki o wartości 0 i MAX. Wartość wskaźnika intensywności deficytu na poziomie MAX informuje o sytuacji, w której pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na wymienione zawody, natomiast w bazie Powiatowego Urzędu Pracy nie było zarejestrowanych bezrobotnych z takimi kwalifikacjami. W powiecie łęczyckim według statystyk na poziomie MAX było 51 zawodów, tabela 12 przedstawia pierwszych 30 zawodów z tego poziomu. Tabela 12 Zapotrzebowanie na zawody z kwalifikacjami w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 23

24 1 "112008" Dyrektor handlowy MAX 2 "121101" Główny księgowy MAX 3 "121202" Kierownik działu szkoleń MAX 4 "134605" Kierownik placówki bankowej MAX 5 "214202" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne MAX 6 "228103" Farmaceuta - farmacja apteczna MAX 7 "233008" Nauczyciel języka angielskiego MAX 8 "235905" Nauczyciel konsultant MAX Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 9 "235914" opiekuńczych MAX 10 "242304" Doradca zawodowy MAX 11 "311104" Technik geodeta MAX Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i 12 "321101" aparatów medycznych MAX 13 "321402" Technik dentystyczny MAX 14 "325102" Higienistka stomatologiczna MAX 15 "325907" Terapeuta zajęciowy MAX 16 "333101" Agent celny MAX 17 "333104" Pracownik działu logistyki MAX 18 "333203" Organizator imprez sportowych MAX 19 "334201" Sekretarz sądowy MAX 20 "335602" Funkcjonariusz służby penitencjarnej MAX 21 "341205" Pracownik socjalny MAX 22 "343301" Bibliotekarz MAX 23 "343901" Animator kultury MAX 24 "411003" Pracownik kancelaryjny MAX 25 "413201" Operator wprowadzania danych MAX 26 "422502" Pracownik informacji turystycznej MAX 27 "422603" Rejestratorka medyczna MAX 28 "441101" Pomocnik biblioteczny MAX 29 "441403" Technik archiwista MAX 30 "511304" Przewodnik turystyczny terenowy MAX Natomiast wskaźnik intensywności równy 0 występuje w sytuacji gdy w bazie powiatowych urzędów pracy zostały zarejestrowane osoby bezrobotne o wskazanych kwalifikacjach, a pracodawcy nie zgłosili zapotrzebowania na wymienione zawody (brak ofert dla danego zawodu ). W powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. było aż 362 takich zawodów. 24

25 4. Bezrobocie długotrwałe Wydłużający się okres pozostawania bez pracy zmniejsza szansę bezrobotnym znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Szczególnie trudna sytuacja spotyka bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy przez ponad 12 miesięcy. Na koniec czerwca 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy odnotowano 737 osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowane powyżej 12 m cy), z tego 378 to kobiety. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia wynoszący 1 oznacza, iż 100% bezrobotnych należących do danej grupy zawodowej na koniec czerwca 2011 roku posiadało status długotrwale bezrobotnych. W grupie kodów dwucyfrowych dotyczyło to bezrobotnych w zawodzie leśnicy i rybacy (kod 62). Tabela 13 Wartości wskaźnika długotrwałego bezrobocia dla grup czterocyfrowych w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "2281" Farmaceuci 1 2 "2622" Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 1 3 "5222" Kierownicy sprzedaży w marketach 1 4 "2143" Inżynierowie inżynierii środowiska 1 5 "7211" Formierze odlewniczy i pokrewni 1 6 "6221" Hodowcy ryb 1 7 "7127" Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 1 8 "5411" Strażacy 1 9 "7317" Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 1 10 "8344" Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 1 11 "7514" Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 1 12 "7544" Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów 1 13 "7521" Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1 14 "8342" Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 1 15 "8121" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i 1 16 "8113" innych surowców 17 "9122" Czyściciele pojazdów 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy 25

26 WNIOSKI Przedstawiona w powyższym sprawozdaniu analiza pokazała ogólny zarys struktury bezrobotnych i ofert pracy w powiecie łęczyckim. W raporcie zawarte zostały zawody reprezentujące największą liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy według klasyfikacji zawodów oraz ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców. Jednakże nie jest on w stanie określić prawdziwej skali zjawisk w przedmiotowym zakresie. Powyższa sytuacja spowodowana jest faktem, że nie wszystkie wolne miejsca pracy zgłaszane są przez pracodawców do urzędu pracy. Również coraz więcej osób bezrobotnych może być sklasyfikowanych w wielu zawodach, jednakże w okresie sporządzania sprawozdań statystycznych wykazywani są w systemie ewidencji komputerowej pod jednym kodem zawodu. Podsumowując wyniki można stwierdzić, że część bezrobotnych to osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych, tj. 17,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Po przeprowadzeniu analizy można stwierdzić, które zawody należą do grupy zawodów deficytowych, a które do zawodów nadwyżkowych. Badanie pozwoliło na wyciągnięcie następujących wniosków: Liczba osób bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec czerwca 2010 roku wzrosła o 324 osoby; W gronie osób figurujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy przeważają osoby: nie posiadające prawa do zasiłku (2 732 osoby), długotrwale bezrobotne (1 699 osób), posiadające zawód (2 485 osób), bez doświadczenia zawodowego (1 097 osób), bez kwalifikacji zawodowych (895 osób), do 25 roku życia (838 osób), bez zawodu (529 osób); Według danych na koniec czerwca 2011 roku udział mężczyzn w bezrobociu w powiecie łęczyckim był nieznacznie mniejszy od udziału kobiet; Osoby bezrobotne w powiecie łęczyckim według sześciocyfrowych grup zawodowych to: robotnicy gospodarczy, sprzedawcy, pozostali robotnicy przy pracach w przemyśle, robotnicy budowlani, szwaczki, magazynierzy, sprzątaczki biurowe, robotnicy placowi, pakowacze, kucharze małej gastronomii, technicy ekonomiści; 26

27 Wśród kobiet zarejestrowanych na koniec czerwca 2011 roku przeważały zawody: sprzedawca, szwaczka, robotnik gospodarczy, pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, sprzątaczka biurowa, technik ekonomista, pakowacz, kucharz małej gastronomii, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym; Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na koniec czerwca 2011r. było w zawodach: technik logistyk, sprzedawca, kucharz, magazynier, technik mechanizacji rolnictwa, chemik, logistyk, inżynier rolnictwa, architekt, inżynier zootechniki; Największy napływ bezrobotnych w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011 roku nastąpił w zawodach: sprzedawca, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany, pakowacz, magazynier, robotnik magazynowy, robotnik placowy, szwaczka, sprzątaczka biurowa; Napływ bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły dotyczył takich zawodów jak: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, pakowacz, technik elektronik, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik logisty, technik żywienia i gospodarstwa domowego; Analizując strukturę sekcji PKD najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano w Pozostałej działalności usługowe, Przetwórstwie przemysłowym, Handlu hurtowym i detalicznym, Administracji publicznej i obronie narodowej, Budownictwie, Działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej, Transporcie i gospodarce magazynowej, Edukacji, Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej; Najwięcej ofert pracy wpłynęło w następującej sekcji PKD: Administracja publiczna i obrona narodowa, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Handel hurtowy i detaliczny, Przetwórstwo przemysłowe, Budownictwo, Edukacja, Pozostała działalność usługowa, Transport i gospodarka magazynowa, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Stosunkowo duże trudności w znalezieniu pracy mogą mieć osoby z grupy: Leśnicy i rybacy, Oficerowie sił zbrojnych, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, rolnicy produkcji towarowej, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, żołnierze szeregowi, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący 27

28 usługi na ulicy, specjaliści do spraw technologii informacyjno komunikacyjnych, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni; Do zawodów nadwyżkowych można zaliczyć między innymi: robotników magazynowych, murarzy, mechaników samochodów 0osobowych, mechaników pojazdów samochodowych, monter/składacz okien, piekarz, sekretarka, zaopatrzeniowiec, betoniarz zbrojarz, malarz tapeciarz, spedytor, kucharz, tynkarz, ekonomista, nauczyciel nauczania początkowego, robotnik budowlany, specjalista do spraw marketingu i handlu, plastyk, dekarz, pedagog szkolny, księgowy, rzeźnik wędliniarz, bukieciarz, kosmetyczka, mechanik maszyn rolniczych; Zawody deficytowe to: szwaczka, opiekunka dzieci w drodze do szkoły, malarz budowlany, kelner, barman, glazurnik, magazynier, prasowaczka ręczna, nauczyciel przedszkola, kamieniarz, operator myjni, archiwista, meliorant, dziennikarz, przedstawiciel handlowy, technik prac biurowych, pomocnik lakiernika, opiekun w domu Pomocy społecznej, technik administracji, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, opiekunka środowiskowa, kierowca ciągnika siodłowego; Za zawody zrównoważone uznano takie zawody jak: inżynier rolnictwa, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, specjalista do spraw kadr, muzealnik, referent bankowości, technik informatyk, asystent do spraw księgowości, fryzjer, pracownik solarium, telemarketer, cieśla, posadzkarz, mechanik silników spalinowych, elektromonter instalacji elektrycznych, operator koparki, kierowca autobusu, dozorca, pomoc kuchenna; Zapotrzebowanie na zawody z kwalifikacjami w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011 roku pracodawcy zgłaszali w zawodach: dyrektor handlowy, główny księgowy, kierownik działu szkoleń, Kierownik placówki bankowej, inżynier budownictwa, farmaceuta, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, technik geodeta, doradca zawodowy, technik dentystyczny, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, agent celny, organizator imprez sportowych, pracownik działu logistyki, sekretarz sądowy, bibliotekarz, pracownik socjalny, funkcjonariusz służy penitencjarnej, 28

29 pracownik kancelaryjny, rejestratorka medyczna, technik archiwista, operator wprowadzania danych, animator kultury, przewodnik turystyczny terenowy; Długotrwałe bezrobocie dotyka przede wszystkim grupy zawodów: Leśnicy i rybacy. Obserwując sytuację na rynku pracy w powiecie łęczyckim w I półroczu 2011r. można stwierdzić, że bezrobocie dotyka w przeważającej większości ludzi bez zawodu. Dzięki możliwościom dofinansowania można rozpocząć programy aktywizacji, które pomagają osobom długotrwale bezrobotnym i bez kwalifikacji zawodowych powrócić na rynek pracy. Nadal duży odsetek osób bezrobotnych stanowią osoby posiadające zawody robotnicze oraz pracownicy handlu i usług, charakterystyczne dla tych zawodów jest wykształcenie, a zatem najwięcej bezrobotnych jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim. Problem lokalnego rynku pracy jest problemem bardziej złożonym i należałoby uwzględnić, że analiza nie jest w stanie w pełni oddać faktycznego stanu. Przeprowadzona analiza oparta jest na danych z rejestru jakimi dysponuje Urząd Pracy dotyczących bezrobotnych i ofert pracy. Nie ma jednakże możliwości objęcia analizą osób faktycznie nie pracujących a nie będących w oficjalnych rejestrach. Dotyczy to także ofert pracy, w przypadku których trudno jest ustalić jaki odsetek nie zostaje zgłoszony do urzędów pracy. 29

30 V. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w I półroczu 2011 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy inicjował w pierwszej połowie 2011 roku tylko jedno szkolenie wskazane przez osobę tzw. indywidualne, natomiast szkoleń grupowych z uwagi na brak środków nie realizował. Działalność szkoleniowa podlega stałej ocenie nie tylko w ramach struktur Powiatowego Urzędu Pracy, ale także w ocenie zewnętrznej wszystkich instytucji i organizacji, które interesuje problem bezrobocia. Wobec systematycznie dokonywanych analiz i porównań sposobu i zakresu oddziaływania poszczególnych aktywnych form na ograniczanie bezrobocia, nieunikniona staje się ocena faktycznej ich efektywności i opłacalności. Mimo specyficznej sytuacji wynikającej z braku środków na szkolenia w 2011 roku, a także mając na względzie obowiązek dokonywania analizy wynikający z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku, dokonał badań skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń za pierwsze półrocze 2011 roku uwzględniając w szczególności: liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym; liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania; liczbę i odsetek osób zatrudnionych w okresie trzech miesięcy po ukończeniu szkoleń; koszt ponownego zatrudnienia osób, liczony jako stosunek osób zatrudnionych w okresie trzech miesięcy po ukończeniu szkoleń. 30

31 5.1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenie. w I półroczu 2011 roku nie organizował szkoleń grupowych, realizował tylko jedno szkolenie wskazane przez osobę pn. szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Tabela nr 1 Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do osób rozpoczynających szkolenie. L.p. Nazwa szkolenia Liczba osób rozpoczynających szkolenie 1. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym 1 1 Szkolenie rozpoczęła jedna osoba i ukończyła je z wynikiem pozytywnym Wykres nr 1 odsetek osób rozpoczynających wszystkie szkolenia a kończących szkolenia z wynikiem pozytywnym. 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 0% odsetek osób rozpoczynających szkolenie a kończących szkolenie z wynikiem pozytywnym osoby rozpoczynające szkolenie osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP 5.2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 31

32 osoby które ukończyły szkolenie; 100% po 50 roku życia; 0,00% po 25 roku życia; 0,00% podstawowe; 0,00% gimnazjalne; 0,00% średnie ogólne; 0,00% zasadnicze zawodowe; 0,00% długotrwale bezrobotni; 0,00% przed 25 rokiem życia; 100,00% średnie zawodowe; 100,00% zamieszkali na wsi; 100,00% U R Z Ą D P R A C Y Wykres nr 2 odsetek osób, które ukończyły szkolenie w poszczególnych kategoriach 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie trzech miesięcy po ukończeniu szkolenia. Tabela nr 2 Liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu. L.p. Nazwa szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym Liczba osób, które podjęły pracę w okresie trzech miesięcy od ukończenia szkolenia Odsetek osób, które podjęły pracę w okresie trzech miesięcy od ukończenia szkolenia 1. Szkolenie podstawowe strażaka % jednostki ochrony przeciwpożarowej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP 32

33 5.4 Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń. Tabela nr 3 Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych w okresie trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu. L.p. Nazwa szkolenia Koszt szkolenia Liczba osób, które podjęły pracę w okresie trzech miesięcy od ukończenia szkolenia 1. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń 3.295,74 zł ,74 zł 5.5. Przeciętny czas trwania szkoleń oraz przeciętny koszt osobogopdziny. Zważywszy na tą szczególną sytuację finansową, w wyniku, której przeszkolona została tylko jedna osoba w I półroczu 2011 roku, niemożliwością jest poddanie w niniejszej analizie przeciętnego czasu trwania szkolenia, a także przeciętnego kosztu osobogodziny ponieważ nie ma możliwości porównania. Szkolenie realizowane przez PUP w I półroczu 2011 roku trwało 94 dni (program szkolenia obejmował 637 godzin). Koszt osobogodziny ww. szkolenia wyniósł 5,17 złotych. 33

34 Podsumowanie. Ze względu ograniczone środki na szkolenia w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy w pierwszym półroczu tego roku realizował tylko jedno szkolenie wskazane przez osobę tzw. indywidualne. Zainteresowanie osób podwyższeniem swoich kwalifikacji było duże. Szczególnym powodzeniem cieszyły się szkolenia na kategorie prawa jazdy typu C, C+E, D, a także szkolenie uprawniające do przewozu rzeczy. Dużo bezrobotnych pytało także o szkolenia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a także szkolenia uprawniające do obsługi sprzętu ciężkiego typu koparki, ładowarki, równiarki, spycharki itp. Wśród bezrobotnych zainteresowanie wzbudzały kursy na licencje pracownika ochrony, szkolenia kosmetyczne, wirażu i stylizacji paznokci, a także kursy fryzjerskie. Zainteresowani podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych były osoby w różnym przedziale wiekowych, a także w zróżnicowanej sytuacji na rynku pracy, od osób do 25 roku życia poprzez bezrobotnych po 50 roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych ale także osoby z wyższym wykształceniem. Sporządziły: Ewa Wojciechowska Pośrednik pracy II stopnia Magdalena Czekalska Samodzielny Specjalista ds. rozwoju zawodowego 34

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo