Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich"

Transkrypt

1 Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK

2 Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

3 Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski, O. M. Piaskowska, D. Kot³owski ASYSTENT SÊDZIEGO W S DZIE POWSZECHNYM Lidia Bagiñska SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Andrzej Zieliñski SPORZ DZANIE ŒRODKÓW ZASKAR ENIA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Andrzej Stempniak (red.) POSTÊPOWANIE O DZIA SPADKU, wyd. 2 Andrzej Koch (red.) AKTUALNE PROBLEMY UBEZPIECZEÑ KOMUNIKACYJNYCH Jan Olszewski (red.) S DY POLUBOWNE I MEDIACJE

4 Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski

5 Redakcja: Iwona Duda Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treœci Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... XIII Czêœæ I. Przepisy wspólne... 1 Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³ eñskich... 3 Rozdzia³ 2. Reprezentacja stron... 9 Rozdzia³ 3. Posiedzenia s¹dowe i ich przebieg Rozdzia³ 4. Specyfika postêpowania dowodowego Rozdzia³ 5. Skutecznoœæ wyroku w sprawach ma³ eñskich Czêœæ II. Sprawy o rozwód i separacjê Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania S¹d Strony Inne podmioty Rozdzia³ 3. Mediacja w sprawach o rozwód i separacjê Rozdzia³ 4. Zawieszenie postêpowania i jego umorzenie Rozdzia³ 5. Zakaz powództwa wzajemnego Rozdzia³ 6. Postêpowanie dowodowe Rozdzia³ 7. Roszczenia dodatkowe oraz zakaz wszczynania postêpowañ odrêbnych Rozdzia³ 8. Zabezpieczenie roszczeñ dodatkowych Uwagi ogólne Uwagi szczegó³owe Zabezpieczenie roszczeñ alimentacyjnych Zabezpieczenie roszczenia w przedmiocie roztoczenia pieczy nad ma³oletnimi dzieæmi Zabezpieczenie kontaktów z dzieæmi Zabezpieczenie sposobu korzystania z mieszkania Zabezpieczenie roszczeñ zwi¹zanych z podzia³em maj¹tku wspólnego VII IX

7 VI Spis treœci Wydanie ma³ onkowi opuszczaj¹cemu wspólne mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów Upadek zabezpieczenia Czêœæ III. Postêpowanie w sprawach o uniewa nienie ma³ eñstwa Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Legitymacja procesowa w sprawach o uniewa nienie ma³ eñstwa Rozdzia³ 3. Podmioty postêpowania S¹d Strony Inne podmioty Rozdzia³ 4. Roszczenia dodatkowe Rozdzia³ 5. Wszczêcie i przebieg postêpowania Rozdzia³ 6. Wyroki i ich skutecznoœæ Czêœæ IV. Postêpowanie w sprawach o ustalenie nieistnienia i istnienia ma³ eñstwa Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania Rozdzia³ 3. Postêpowanie, wyroki, ich charakter i skutki Rozdzia³ 4. Postêpowanie w sprawie istnienia ma³ eñstwa Czêœæ V. Postêpowanie w sprawach o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania, jego przebieg i charakter wyroków Indeks rzeczowy

8 Przedmowa Przedmowa Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, które dotyczy spraw integralnie zwi¹zanych z rodzin¹, jej egzystencj¹ i jej bytem, ma niezmiernie istotn¹ wagê spo³eczn¹. Ochrona ma³ eñstwa, rodziny, macierzyñstwa i rodzicielstwa jest dobrem o szczególnej wadze, która stanowi zasadê konstytucyjn¹ okreœlon¹ w art. 18 Konstytucji RP. Realizacjê tej zasady rozwijaj¹ art. 71 i 72 Konstytucji RP. Przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach ma³ eñskich w Kodeksie postêpowania cywilnego obejmuj¹: sprawy o rozwód i o separacjê, o uniewa nienie ma³ eñstwa, o ustalenie istnienia i nieistnienia ma³ eñstwa oraz fragmentarycznie sprawy o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej. W³aœciwe stosowanie przepisów reguluj¹cych powy sze postêpowania ma istotne znaczenie dla ukszta³towania siê bytu rodziny i ma³ eñstwa oraz wszelkich zwi¹zanych z nimi skutków zarówno w sferze prawnej, jak i w yciu codziennym. Dlatego sêdziowskie stosowanie omawianych przepisów ma tak istotne znaczenie. Rodzina oraz dobro dzieci s¹ najwa niejszymi dobrami w prawie rodzinnym. Z tego wzglêdu w praktyce s¹downiczej winno po³o yæ siê szczególny nacisk na doprowadzanie do porozumienia stron w istotnych kwestiach rodziny, zw³aszcza dzieci. W konsekwencji nale y w wiêkszym ni dotychczas stopniu wykorzystywaæ instytucjê mediacji, która jest aktualnie niedoceniana. Wobec zasady dobrowolnoœci mediacji wiele zale y od umiejêtnoœci przewodnicz¹cego (s¹du) nak³onienia stron (ma³ onków) do podjêcia postêpowania mediacyjnego. Chodzi tu o umiejêtne wykorzystanie (i chêæ wykorzystania) dyrektywy zawartej w art. 10 KPC, wed³ug którego s¹d powinien w ka dym stanie postêpowania d¹ yæ do ugodowego za³atwienia sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu pomoc praktyczn¹: sêdziom, adwokatom i radcom prawnym we w³aœciwym stosowaniu przepisów reguluj¹cych postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich. Andrzej Zieliñski

9

10 Wykaz skrótów Wykaz 1. ród³a skrótów prawa CzynKomorR... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z r. w sprawie czynnoœci komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU.... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) PrASC... ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) PrawZagrPomocU ustawa z r. o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz ze zm.) PrUpNapr.... ustawa z r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) RegS¹dR... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z r. Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RPOU... ustawa z r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) TKU... ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)

11 X Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj¹ce SA... S¹d Apelacyjny SN... S¹d Najwy szy SN... (PSIC) S¹d Najwy szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej (w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma, publikatory BPK... Biuletyn Prawa Karnego BSN... Biuletyn S¹du Najwy szego DPP... Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz..... Dziennik Urzêdowy Gl..... Glosa M.P.... Monitor Polski MoP... Monitor Prawniczy MoSp..... Monitor Spó³dzielczy MoPr... Monitor Prawa Pracy NP... Nowe Prawo OSA... Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego OSN... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy szego. Orzeczenie Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo S¹du Najwy szego (w latach : Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej) OSNAPiUS... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna OSNCK... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna i Karna OSNCP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna i Pracy OSNKW... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa OSNP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Pracy OSNPG... Orzecznictwo S¹du Najwy szego wydane przez Prokuraturê Generaln¹

12 Wykaz skrótów XI OSP... OSPiKA... OTK-A... Pal.... PB... PiP... PPE... PPH... PPiA... Prok. i Pr.... PS... PUG... R.Pr.... Rej..... RPEiS Rzeczp.... SC... SP... Wok.... Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Polskich ( ), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych ( ), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990 r.) Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- owych (lata: ) Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A Palestra Prawo Bankowe Pañstwo i Prawo Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa Handlowego Przegl¹d Prawa i Administracji Prokuratura i Prawo Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Radca Prawny Rejent Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Wokanda 4. Inne skróty art.... artyku³ cz.... czêœæ ETS... Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci itd.... i tak dalej itp.... itemu podobne lit.... literatura m.in.... miêdzy innymi n.... nastêpny (-a, -e) niepubl.... niepublikowany (-a, -e) np.... na przyk³ad Nr... numer orz.... orzeczenie pkt... punkt red.... redakcja por... porównaj post.... postanowienie poz.... pozycja r.... rok

13 XII Wykaz skrótów RPO... Rzecznik Praw Obywatelskich s.... strona (-y) t.... tom t.j.... tekst jednolity tj.... to jest tzn.... to znaczy tzw.... tak zwane (-a, -y) uchw.... uchwa³a ust.... ustêp wzw.... w zwi¹zku wyd.... wydanie wyr.... wyrok zezm.... ze zmianami zd.... zdanie zob.... zobacz.... paragraf

14 Literatura A. Literatura Antkiewicz, Koszty postêpowania mediacyjnego w procesie cywilnym, R. Pr. 2007, z. 3 B. Bladowski, Glosa do wyr. SN z r., III CZP 43/78, OSPiKA 1980, Nr 5, poz. 83 W. Broniewicz, Glosa do post. SN z r., I CZ 144/66, OSPiKA 1968, Nr 10, poz. 207 W. Broniewicz, Jawnoœæ jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Polski Ludowej, NP 1954, Nr 5 6 W. Broniewicz, Uznanie powództwa w polskim prawie cywilnym w œwietle art KPC, NP 1957, Nr 7 8 A. Czech, w:k. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 S. Dalka, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8, poz. 139 B. Dobrzañski, w: Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1975 T. Ereciñski, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2009 T. Ereciñski, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2007 J. Gajda, w:t. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 J. Górecki, Uniewa nienie ma³ eñstwa, Kraków 1958 Glosa do uchw. SN z r., IV CO 3/60, PiP 1961, z. 2, poz. 348 J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego. Tekst. Orzecznictwo. Piœmiennictwo, t. 1, Warszawa 2005 J. Gudowski, Przegl¹d orzecznictwa, PS 2001, Nr 4 J. Gwiazdomorski, w:j. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 A. Góra-B³aszczykowska, Postanowienia s¹du pierwszej instancji niezaskar- alne za aleniem, Pal. 2001, Nr 9 10 A. Horoch, Próba sformalizowania wywiadu œrodowiskowego w sprawach rozwodowych, NP 1987, Nr 6

15 XIV Literatura J. Ignatowicz, Interwencja uboczna w sprawach o prawa stanu, NP 1959, Nr 1 J. Ignatowicz, w:j. St. Pi¹tkowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 J. Jagie³a, S¹dowe postêpowanie zabezpieczaj¹ce w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach Kodeksu postêpowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7 9 J. Jod³owski, Glosa do wyr. SN z r., III CRN 404/74, PiP 1975, z. 10 J. Klimkowicz, Interwencja uboczna wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1972 S. Koper, w:t. Wiœniewski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego, t. II, Warszawa 2009 K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1972 K. Korzan, Kurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1966 K. Korzan, Charakter i skutki wyroków wydanych w sprawach ma³ eñskich, SC 1975, Nr J. Kozak, Niedopuszczalnoœæ powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4 6 Z. Krzemiñski, W. ywicki, Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty, Pal. 1967, Nr 4 Z. Krzemiñski, Separacja, Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piœmiennictwo. Wzory pism, Kraków 2000 Z. Krzemiñski, Przes³uchanie stron w procesie rozwodowym, Pal. 1960, Nr 5 Z. Krzemiñski, Orzeczenie S¹du Najwy szego z r., C 147/50, NP 1951, Nr 6 Z. Krzemiñski, Rozwód, Kraków 1997 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, Pal. 1980, Nr 6 Z. Krzemiñski, Wyrok w sprawach ma³ eñskich, Pal. 1973, Nr 3 Z. Krzemiñski, Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, Warszawa 1973 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 43/78, NP 1980, Nr 5 Z. Krzemiñski, ¹czenie sprawy rozwodowej z pozwem o zniesienie wspólnoœci maj¹tkowej, MoP 1994, Nr 2 R. yczywek, Luka w przepisie art. 428 KPC, Pal. 1970, Nr 6 M. Manowska, Postêpowania odrêbne w procesie cywilnym, Warszawa 2003 S. Pa³ka, Ustalenie sposobu kontaktowania siê z dzieckiem w toku postêpowania o rozwód, PS 2006, Nr 2 K. Piasecki, w:k. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 J. St. Pi¹towski, Przegl¹d orzecznictwa, NP 1977, Nr 5

16 Literatura XV J. St. Pi¹towski,w:J. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2003 J. Rajski, Gwarancje procesowe prawid³owego rozpatrywania i rozstrzygania spraw rozwodowych, NP 1959, Nr 7 8 Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1975, t. 1 T. Rowiñski, Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzyñstwu, NP 1964, Nr 12 W. Siedlecki, OdpowiedŸ na pytanie prawne, PiP 1947, z. 1 W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, w: Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa Wroc³aw 1967 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1959, z. 7 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego, PiP 1972, z. 2 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego, PiP 1975, z. 4 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego. Prawo procesowe cywilne za rok 1976, PiP 1977, z. 12 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego (za II pó³rocze 1979 r.), PiP 1981, z. 1 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego. Prawo procesowe cywilne, PiP 1982, z. 12 W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1956 E. Skibiñska, w: Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych, Warszawa 2009 T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze. Analiza i wyk³adnia, Warszawa 2001 J. Sobkowski, E.Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1972, Nr 6 P. Sobolewski, Skutki prawne umowy o mediacjê, PPH 2007, Nr 8 W. Stojanowska, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, NP 1981, Nr 1 W. Stojanowska, w:t. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979 W. Stojanowska, Zawieszenie postêpowania w procesie o rozwód (art KPC) a ochrona dobra dziecka, SP 1997, Nr 3 4 W. Stojanowska, Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód wed³ug znowelizowanego Kodeksu postêpowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2 J. Sztombka, Wywiad œrodowiskowy w sprawach rozwodowych, NP 1978, Nr 5

17 XVI Literatura M. Sychowicz, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8, poz. 139 A. Walaszek, Ustalenie ojcostwa ma³ eñskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie miêdzynarodowym prywatnym i procesowym, Kraków 1962 E. Wengerek, Glosa do orz. SN z r., II CR 44/49, PiP 1961, z. 7 E. Wengerek, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1963, Nr 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, PiP 1964, z. 5 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1975, Nr 6 J. Winiarz, w:j. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985 J. Winiarz, w:j. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, Warszawa 1993 J. Wiszniewski, w: B. Dobrzañski, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 1975 T. Wiœniewski, Kontrola dyskrecjonalizmu sêdziowskiego przez s¹dy wy - szego rzêdu, w: Ewolucja polskiego postêpowania cywilnego wobec przemian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Materia³y Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postêpowania Cywilnego, Szczecin Niechorze, r. K. Weitz, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, cz. 1, Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009 A. Zieliñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze w zarysie, Warszawa 2000 A. Zieliñski, Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej, Warszawa 1992 A. Zieliñski, w:a. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009 A. Zieliñski, w:a. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 A. Zieliñski, Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009

18 Czêœæ I. Przepisy wspólne

19

20 Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³ eñskich Czêœæ Rozdzia³ Postêpowanie I. Przepisy 1. Przedmiot wspólne odrêbne postêpowania w sprawach odrêbnego ma³ eñskich w sprawach... uregulowane jest w Czêœci pierwszej, Ksiêdze pierwszej, Tytule VII, Dziale I KPC obejmuj¹cym przepisy art Przedmiot postêpowania w sprawach ma³ eñskich okreœla przepis art. 425 KPC, wed³ug którego przepisy w postêpowaniu odrêbnym w tych sprawach stosuje siê obligatoryjnie do spraw: 1) o uniewa nienie ma³ eñstwa; 2) o ustalenie istnienia ma³ eñstwa; 3) o ustalenie nieistnienia ma³ eñstwa; 4) o rozwód; 5) o separacjê na ¹danie jednego z ma³ onków. Przepisy Dzia³u I z mocy art. 452 KPC stosuje siê odpowiednio do spraw o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej (a mianowicie art. 426, 431, 432, 435 1, 441 i 446). Ad. 1. Wed³ug przepisu art. 17 KRO ma³ eñstwo mo e byæ uniewa nione tylko z przyczyn przewidzianych w art KRO, a zatem w wypadku: 1) braku przes³anki przepisanego wieku, tj. ukoñczonych osiemnastu lat (art. 10 KRO); 2) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê ca³kowicie ubezw³asnowolnion¹ (art. 11 KRO); 3) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê dotkniêt¹ chorob¹ psychiczn¹ albo niedorozwojem umys³owym (art. 12 KRO); 4) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³ eñskim (art. 13 KRO); 5) zawarcia ma³ eñstwa przez krewnych w linii prostej, rodzeñstwo lub powinowatych w linii prostej (art. 14 KRO);

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) Część pierwsza Postępowanie rozpoznawcze ( ) Księga druga

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia

Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia Andrzej Zieliƒski Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych 3. wydanie Zmiany do KPC PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej Zieliƒski

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Rozwód po nowelizacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128 144 1 KRO J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy prawne na styku sportu i medycyny Redaktorzy Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 5. wydanie C. H. Beck PODRÊCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyñski Prawo rodzinne i opiekuñcze Ukochanemu synkowi Micha³owi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 61 9 113 6 KRO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I IV Du e Komentarze Becka J. Szwaja, A.

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie cywilne

Postêpowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyñska Postêpowanie cywilne pytania kazusy tablice 5. wydanie REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA Postêpowanie cywilne W sprzeda y: E. Marsza³kowska-Krzeœ (red.) POSTÊPOWANIE CYWILNE Podrêczniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 6. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze 8. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE T. Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka:

Bardziej szczegółowo

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Spó³dzielnie mieszkaniowe NIERUCHOMOŒCI Spó³dzielnie mieszkaniowe Nowe regulacje ustawowe. Maj¹tek spó³dzielców Wzór statutu, regulaminy Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze

Bardziej szczegółowo

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Krótkie Komentarze Becka Jerzy Skorupka (red.) Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Skarga na naruszenie prawa

Bardziej szczegółowo

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Polecamy nasze publikacje z

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Kazimierz Piasecki (red.) KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, t. I III, wyd. 4 Du e Komentarze

Bardziej szczegółowo

Wyroki sàdu II instancji

Wyroki sàdu II instancji Andrzej Zieliƒski Wyroki sàdu II instancji w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z przeglàdem orzecznictwa Wzory orzeczeƒ sàdu II instancji apelacja zakres orzekania rodzaje wyroków skutki procesowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Post powanie w sprawach o dział spadku

Post powanie w sprawach o dział spadku Andrzej Stempniak Post powanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej Stempniak Post powanie w sprawach o dział

Bardziej szczegółowo

K. Czajkowska-Matosiuk. Postępowanie cywilne. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck

K. Czajkowska-Matosiuk. Postępowanie cywilne. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE K. Czajkowska-Matosiuk Postępowanie cywilne 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Postêpowanie cywilne Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO KARNE KRZYSZTOF DYL WOJCIECH GÓROWSKI KRYSTIAN KUDELA MAREK ŻUREK

TESTY PRAWO KARNE KRZYSZTOF DYL WOJCIECH GÓROWSKI KRYSTIAN KUDELA MAREK ŻUREK TESTY PRAWO KARNE KRZYSZTOF DYL WOJCIECH GÓROWSKI KRYSTIAN KUDELA MAREK ŻUREK Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert Prawo rodzinne Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo rodzinne Polecamy w serii: K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 J.

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych

Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych Iwona Wiszniewska Krzysztof Wiszniewski Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Iwona Wiszniewska

Bardziej szczegółowo

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD A. POLITOWICZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD A. POLITOWICZ GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy

Bardziej szczegółowo

Dor czenia. w post powaniu cywilnym. Ireneusz Wolwiak. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus.

Dor czenia. w post powaniu cywilnym. Ireneusz Wolwiak. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus. Ireneusz Wolwiak Dor czenia w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus dor czenie ró nym podmiotom skutki procesowe potwierdzenie dor czenia dor czenie

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki zaskar enia w post powaniu cywilnym Komentarz do art. 367 424 12 KPC KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2002.163.1349 2003-06-01 zm. Dz.U.2003.97.888 1 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.212.2074 1 2005-03-30 zm. Dz.U.2005.41.393 1 2005-11-15 zm. Dz.U.2005.219.1873 1 2012-02-25 zm. Dz.U.2012.149 1 2013-02-14

Bardziej szczegółowo

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie Stefan Jaworski uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie 1.7.2015 r. Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Stefan

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...62 Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE W ZARYSIE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE W ZARYSIE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE W ZARYSIE 2. WYDANIE Andrzej Zieliński zaktualizował Grzegorz Jędrejek Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wykaz komentarzy, opracowań systemowych i podręczników...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA Wydawnictwo C.H. Beck EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Malinowski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Bardziej szczegółowo

POJÊCIE I SK AD SPADKU

POJÊCIE I SK AD SPADKU ROZDZIA I POJÊCIE I SK AD SPADKU Literatura: P. Body³ Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego czêœæ druga, PB 2005, Nr 1; D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH.

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 22/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 sierpnia 2008 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. 12. wydanie

Skrypty Becka. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. 12. wydanie Skrypty Becka Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne Kompendium 12. wydanie SKRYPTY BECKA Postêpowanie cywilne. Kompendium W sprzeda y: E. Marsza³kowska-Krzeœ POSTÊPOWANIE CYWILNE Podrêczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Aplikacje Prawnicze Przykłady i wzory Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Korzystaj w trakcie przygotowań do kolokwiów i egzaminu!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Iwona Budzik

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 73/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Iwona Budzik

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo