Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich"

Transkrypt

1 Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK

2 Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

3 Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski, O. M. Piaskowska, D. Kot³owski ASYSTENT SÊDZIEGO W S DZIE POWSZECHNYM Lidia Bagiñska SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Andrzej Zieliñski SPORZ DZANIE ŒRODKÓW ZASKAR ENIA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Andrzej Stempniak (red.) POSTÊPOWANIE O DZIA SPADKU, wyd. 2 Andrzej Koch (red.) AKTUALNE PROBLEMY UBEZPIECZEÑ KOMUNIKACYJNYCH Jan Olszewski (red.) S DY POLUBOWNE I MEDIACJE

4 Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski

5 Redakcja: Iwona Duda Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treœci Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... XIII Czêœæ I. Przepisy wspólne... 1 Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³ eñskich... 3 Rozdzia³ 2. Reprezentacja stron... 9 Rozdzia³ 3. Posiedzenia s¹dowe i ich przebieg Rozdzia³ 4. Specyfika postêpowania dowodowego Rozdzia³ 5. Skutecznoœæ wyroku w sprawach ma³ eñskich Czêœæ II. Sprawy o rozwód i separacjê Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania S¹d Strony Inne podmioty Rozdzia³ 3. Mediacja w sprawach o rozwód i separacjê Rozdzia³ 4. Zawieszenie postêpowania i jego umorzenie Rozdzia³ 5. Zakaz powództwa wzajemnego Rozdzia³ 6. Postêpowanie dowodowe Rozdzia³ 7. Roszczenia dodatkowe oraz zakaz wszczynania postêpowañ odrêbnych Rozdzia³ 8. Zabezpieczenie roszczeñ dodatkowych Uwagi ogólne Uwagi szczegó³owe Zabezpieczenie roszczeñ alimentacyjnych Zabezpieczenie roszczenia w przedmiocie roztoczenia pieczy nad ma³oletnimi dzieæmi Zabezpieczenie kontaktów z dzieæmi Zabezpieczenie sposobu korzystania z mieszkania Zabezpieczenie roszczeñ zwi¹zanych z podzia³em maj¹tku wspólnego VII IX

7 VI Spis treœci Wydanie ma³ onkowi opuszczaj¹cemu wspólne mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów Upadek zabezpieczenia Czêœæ III. Postêpowanie w sprawach o uniewa nienie ma³ eñstwa Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Legitymacja procesowa w sprawach o uniewa nienie ma³ eñstwa Rozdzia³ 3. Podmioty postêpowania S¹d Strony Inne podmioty Rozdzia³ 4. Roszczenia dodatkowe Rozdzia³ 5. Wszczêcie i przebieg postêpowania Rozdzia³ 6. Wyroki i ich skutecznoœæ Czêœæ IV. Postêpowanie w sprawach o ustalenie nieistnienia i istnienia ma³ eñstwa Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania Rozdzia³ 3. Postêpowanie, wyroki, ich charakter i skutki Rozdzia³ 4. Postêpowanie w sprawie istnienia ma³ eñstwa Czêœæ V. Postêpowanie w sprawach o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania, jego przebieg i charakter wyroków Indeks rzeczowy

8 Przedmowa Przedmowa Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, które dotyczy spraw integralnie zwi¹zanych z rodzin¹, jej egzystencj¹ i jej bytem, ma niezmiernie istotn¹ wagê spo³eczn¹. Ochrona ma³ eñstwa, rodziny, macierzyñstwa i rodzicielstwa jest dobrem o szczególnej wadze, która stanowi zasadê konstytucyjn¹ okreœlon¹ w art. 18 Konstytucji RP. Realizacjê tej zasady rozwijaj¹ art. 71 i 72 Konstytucji RP. Przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach ma³ eñskich w Kodeksie postêpowania cywilnego obejmuj¹: sprawy o rozwód i o separacjê, o uniewa nienie ma³ eñstwa, o ustalenie istnienia i nieistnienia ma³ eñstwa oraz fragmentarycznie sprawy o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej. W³aœciwe stosowanie przepisów reguluj¹cych powy sze postêpowania ma istotne znaczenie dla ukszta³towania siê bytu rodziny i ma³ eñstwa oraz wszelkich zwi¹zanych z nimi skutków zarówno w sferze prawnej, jak i w yciu codziennym. Dlatego sêdziowskie stosowanie omawianych przepisów ma tak istotne znaczenie. Rodzina oraz dobro dzieci s¹ najwa niejszymi dobrami w prawie rodzinnym. Z tego wzglêdu w praktyce s¹downiczej winno po³o yæ siê szczególny nacisk na doprowadzanie do porozumienia stron w istotnych kwestiach rodziny, zw³aszcza dzieci. W konsekwencji nale y w wiêkszym ni dotychczas stopniu wykorzystywaæ instytucjê mediacji, która jest aktualnie niedoceniana. Wobec zasady dobrowolnoœci mediacji wiele zale y od umiejêtnoœci przewodnicz¹cego (s¹du) nak³onienia stron (ma³ onków) do podjêcia postêpowania mediacyjnego. Chodzi tu o umiejêtne wykorzystanie (i chêæ wykorzystania) dyrektywy zawartej w art. 10 KPC, wed³ug którego s¹d powinien w ka dym stanie postêpowania d¹ yæ do ugodowego za³atwienia sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu pomoc praktyczn¹: sêdziom, adwokatom i radcom prawnym we w³aœciwym stosowaniu przepisów reguluj¹cych postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich. Andrzej Zieliñski

9

10 Wykaz skrótów Wykaz 1. ród³a skrótów prawa CzynKomorR... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z r. w sprawie czynnoœci komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU.... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) PrASC... ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) PrawZagrPomocU ustawa z r. o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz ze zm.) PrUpNapr.... ustawa z r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) RegS¹dR... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z r. Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RPOU... ustawa z r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) TKU... ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)

11 X Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj¹ce SA... S¹d Apelacyjny SN... S¹d Najwy szy SN... (PSIC) S¹d Najwy szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej (w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma, publikatory BPK... Biuletyn Prawa Karnego BSN... Biuletyn S¹du Najwy szego DPP... Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz..... Dziennik Urzêdowy Gl..... Glosa M.P.... Monitor Polski MoP... Monitor Prawniczy MoSp..... Monitor Spó³dzielczy MoPr... Monitor Prawa Pracy NP... Nowe Prawo OSA... Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego OSN... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy szego. Orzeczenie Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo S¹du Najwy szego (w latach : Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej) OSNAPiUS... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna OSNCK... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna i Karna OSNCP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna i Pracy OSNKW... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa OSNP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Pracy OSNPG... Orzecznictwo S¹du Najwy szego wydane przez Prokuraturê Generaln¹

12 Wykaz skrótów XI OSP... OSPiKA... OTK-A... Pal.... PB... PiP... PPE... PPH... PPiA... Prok. i Pr.... PS... PUG... R.Pr.... Rej..... RPEiS Rzeczp.... SC... SP... Wok.... Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Polskich ( ), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych ( ), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990 r.) Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- owych (lata: ) Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A Palestra Prawo Bankowe Pañstwo i Prawo Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa Handlowego Przegl¹d Prawa i Administracji Prokuratura i Prawo Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Radca Prawny Rejent Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Wokanda 4. Inne skróty art.... artyku³ cz.... czêœæ ETS... Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci itd.... i tak dalej itp.... itemu podobne lit.... literatura m.in.... miêdzy innymi n.... nastêpny (-a, -e) niepubl.... niepublikowany (-a, -e) np.... na przyk³ad Nr... numer orz.... orzeczenie pkt... punkt red.... redakcja por... porównaj post.... postanowienie poz.... pozycja r.... rok

13 XII Wykaz skrótów RPO... Rzecznik Praw Obywatelskich s.... strona (-y) t.... tom t.j.... tekst jednolity tj.... to jest tzn.... to znaczy tzw.... tak zwane (-a, -y) uchw.... uchwa³a ust.... ustêp wzw.... w zwi¹zku wyd.... wydanie wyr.... wyrok zezm.... ze zmianami zd.... zdanie zob.... zobacz.... paragraf

14 Literatura A. Literatura Antkiewicz, Koszty postêpowania mediacyjnego w procesie cywilnym, R. Pr. 2007, z. 3 B. Bladowski, Glosa do wyr. SN z r., III CZP 43/78, OSPiKA 1980, Nr 5, poz. 83 W. Broniewicz, Glosa do post. SN z r., I CZ 144/66, OSPiKA 1968, Nr 10, poz. 207 W. Broniewicz, Jawnoœæ jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Polski Ludowej, NP 1954, Nr 5 6 W. Broniewicz, Uznanie powództwa w polskim prawie cywilnym w œwietle art KPC, NP 1957, Nr 7 8 A. Czech, w:k. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 S. Dalka, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8, poz. 139 B. Dobrzañski, w: Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1975 T. Ereciñski, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2009 T. Ereciñski, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2007 J. Gajda, w:t. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 J. Górecki, Uniewa nienie ma³ eñstwa, Kraków 1958 Glosa do uchw. SN z r., IV CO 3/60, PiP 1961, z. 2, poz. 348 J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego. Tekst. Orzecznictwo. Piœmiennictwo, t. 1, Warszawa 2005 J. Gudowski, Przegl¹d orzecznictwa, PS 2001, Nr 4 J. Gwiazdomorski, w:j. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 A. Góra-B³aszczykowska, Postanowienia s¹du pierwszej instancji niezaskar- alne za aleniem, Pal. 2001, Nr 9 10 A. Horoch, Próba sformalizowania wywiadu œrodowiskowego w sprawach rozwodowych, NP 1987, Nr 6

15 XIV Literatura J. Ignatowicz, Interwencja uboczna w sprawach o prawa stanu, NP 1959, Nr 1 J. Ignatowicz, w:j. St. Pi¹tkowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 J. Jagie³a, S¹dowe postêpowanie zabezpieczaj¹ce w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach Kodeksu postêpowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7 9 J. Jod³owski, Glosa do wyr. SN z r., III CRN 404/74, PiP 1975, z. 10 J. Klimkowicz, Interwencja uboczna wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1972 S. Koper, w:t. Wiœniewski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego, t. II, Warszawa 2009 K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1972 K. Korzan, Kurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1966 K. Korzan, Charakter i skutki wyroków wydanych w sprawach ma³ eñskich, SC 1975, Nr J. Kozak, Niedopuszczalnoœæ powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4 6 Z. Krzemiñski, W. ywicki, Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty, Pal. 1967, Nr 4 Z. Krzemiñski, Separacja, Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piœmiennictwo. Wzory pism, Kraków 2000 Z. Krzemiñski, Przes³uchanie stron w procesie rozwodowym, Pal. 1960, Nr 5 Z. Krzemiñski, Orzeczenie S¹du Najwy szego z r., C 147/50, NP 1951, Nr 6 Z. Krzemiñski, Rozwód, Kraków 1997 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, Pal. 1980, Nr 6 Z. Krzemiñski, Wyrok w sprawach ma³ eñskich, Pal. 1973, Nr 3 Z. Krzemiñski, Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, Warszawa 1973 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 43/78, NP 1980, Nr 5 Z. Krzemiñski, ¹czenie sprawy rozwodowej z pozwem o zniesienie wspólnoœci maj¹tkowej, MoP 1994, Nr 2 R. yczywek, Luka w przepisie art. 428 KPC, Pal. 1970, Nr 6 M. Manowska, Postêpowania odrêbne w procesie cywilnym, Warszawa 2003 S. Pa³ka, Ustalenie sposobu kontaktowania siê z dzieckiem w toku postêpowania o rozwód, PS 2006, Nr 2 K. Piasecki, w:k. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 J. St. Pi¹towski, Przegl¹d orzecznictwa, NP 1977, Nr 5

16 Literatura XV J. St. Pi¹towski,w:J. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2003 J. Rajski, Gwarancje procesowe prawid³owego rozpatrywania i rozstrzygania spraw rozwodowych, NP 1959, Nr 7 8 Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1975, t. 1 T. Rowiñski, Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzyñstwu, NP 1964, Nr 12 W. Siedlecki, OdpowiedŸ na pytanie prawne, PiP 1947, z. 1 W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, w: Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa Wroc³aw 1967 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1959, z. 7 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego, PiP 1972, z. 2 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego, PiP 1975, z. 4 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego. Prawo procesowe cywilne za rok 1976, PiP 1977, z. 12 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego (za II pó³rocze 1979 r.), PiP 1981, z. 1 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego. Prawo procesowe cywilne, PiP 1982, z. 12 W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1956 E. Skibiñska, w: Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych, Warszawa 2009 T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze. Analiza i wyk³adnia, Warszawa 2001 J. Sobkowski, E.Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1972, Nr 6 P. Sobolewski, Skutki prawne umowy o mediacjê, PPH 2007, Nr 8 W. Stojanowska, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, NP 1981, Nr 1 W. Stojanowska, w:t. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979 W. Stojanowska, Zawieszenie postêpowania w procesie o rozwód (art KPC) a ochrona dobra dziecka, SP 1997, Nr 3 4 W. Stojanowska, Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód wed³ug znowelizowanego Kodeksu postêpowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2 J. Sztombka, Wywiad œrodowiskowy w sprawach rozwodowych, NP 1978, Nr 5

17 XVI Literatura M. Sychowicz, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8, poz. 139 A. Walaszek, Ustalenie ojcostwa ma³ eñskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie miêdzynarodowym prywatnym i procesowym, Kraków 1962 E. Wengerek, Glosa do orz. SN z r., II CR 44/49, PiP 1961, z. 7 E. Wengerek, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1963, Nr 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, PiP 1964, z. 5 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1975, Nr 6 J. Winiarz, w:j. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985 J. Winiarz, w:j. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, Warszawa 1993 J. Wiszniewski, w: B. Dobrzañski, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 1975 T. Wiœniewski, Kontrola dyskrecjonalizmu sêdziowskiego przez s¹dy wy - szego rzêdu, w: Ewolucja polskiego postêpowania cywilnego wobec przemian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Materia³y Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postêpowania Cywilnego, Szczecin Niechorze, r. K. Weitz, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, cz. 1, Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009 A. Zieliñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze w zarysie, Warszawa 2000 A. Zieliñski, Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej, Warszawa 1992 A. Zieliñski, w:a. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009 A. Zieliñski, w:a. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 A. Zieliñski, Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009

18 Czêœæ I. Przepisy wspólne

19

20 Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³ eñskich Czêœæ Rozdzia³ Postêpowanie I. Przepisy 1. Przedmiot wspólne odrêbne postêpowania w sprawach odrêbnego ma³ eñskich w sprawach... uregulowane jest w Czêœci pierwszej, Ksiêdze pierwszej, Tytule VII, Dziale I KPC obejmuj¹cym przepisy art Przedmiot postêpowania w sprawach ma³ eñskich okreœla przepis art. 425 KPC, wed³ug którego przepisy w postêpowaniu odrêbnym w tych sprawach stosuje siê obligatoryjnie do spraw: 1) o uniewa nienie ma³ eñstwa; 2) o ustalenie istnienia ma³ eñstwa; 3) o ustalenie nieistnienia ma³ eñstwa; 4) o rozwód; 5) o separacjê na ¹danie jednego z ma³ onków. Przepisy Dzia³u I z mocy art. 452 KPC stosuje siê odpowiednio do spraw o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej (a mianowicie art. 426, 431, 432, 435 1, 441 i 446). Ad. 1. Wed³ug przepisu art. 17 KRO ma³ eñstwo mo e byæ uniewa nione tylko z przyczyn przewidzianych w art KRO, a zatem w wypadku: 1) braku przes³anki przepisanego wieku, tj. ukoñczonych osiemnastu lat (art. 10 KRO); 2) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê ca³kowicie ubezw³asnowolnion¹ (art. 11 KRO); 3) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê dotkniêt¹ chorob¹ psychiczn¹ albo niedorozwojem umys³owym (art. 12 KRO); 4) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³ eñskim (art. 13 KRO); 5) zawarcia ma³ eñstwa przez krewnych w linii prostej, rodzeñstwo lub powinowatych w linii prostej (art. 14 KRO);

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy prawne na styku sportu i medycyny Redaktorzy Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I IV Du e Komentarze Becka J. Szwaja, A.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka:

Bardziej szczegółowo

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Krótkie Komentarze Becka Jerzy Skorupka (red.) Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Skarga na naruszenie prawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Spó³dzielnie mieszkaniowe NIERUCHOMOŒCI Spó³dzielnie mieszkaniowe Nowe regulacje ustawowe. Maj¹tek spó³dzielców Wzór statutu, regulaminy Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych

Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych Iwona Wiszniewska Krzysztof Wiszniewski Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Iwona Wiszniewska

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert Prawo rodzinne Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo rodzinne Polecamy w serii: K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 J.

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO KARNE KRZYSZTOF DYL WOJCIECH GÓROWSKI KRYSTIAN KUDELA MAREK ŻUREK

TESTY PRAWO KARNE KRZYSZTOF DYL WOJCIECH GÓROWSKI KRYSTIAN KUDELA MAREK ŻUREK TESTY PRAWO KARNE KRZYSZTOF DYL WOJCIECH GÓROWSKI KRYSTIAN KUDELA MAREK ŻUREK Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej...

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki zaskar enia w post powaniu cywilnym Komentarz do art. 367 424 12 KPC KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE W ZARYSIE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE W ZARYSIE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE W ZARYSIE 2. WYDANIE Andrzej Zieliński zaktualizował Grzegorz Jędrejek Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wykaz komentarzy, opracowań systemowych i podręczników...

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian

Bardziej szczegółowo

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA Wydawnictwo C.H. Beck EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Malinowski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 22/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 sierpnia 2008 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna

Bardziej szczegółowo

POJÊCIE I SK AD SPADKU

POJÊCIE I SK AD SPADKU ROZDZIA I POJÊCIE I SK AD SPADKU Literatura: P. Body³ Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego czêœæ druga, PB 2005, Nr 1; D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe KOMENTARZE BECKA Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Polecamy nasze publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo i procedura cywilna. Wydawnictwo C.H. Beck

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo i procedura cywilna. Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo i procedura cywilna Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo i procedura cywilna W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11

POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11 POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Iwona Krzeczowska-Lasoñ (przewodnicz¹cy, sprawozdawca) SSA Ma³gorzata Gerszewska SSA Aleksandra Urban Teza 1. W sprawach o wysokoœæ

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy Komentarz Pod redakcją prof. W. Muszalskiego 8. wydanie

Kodeks pracy Komentarz Pod redakcją prof. W. Muszalskiego 8. wydanie Kodeks pracy Komentarz Pod redakcją prof. W. Muszalskiego 8. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks pracy Kodeks pracy Komentarz Redaktor prof. dr hab. Wojciech Muszalski Uniwersytet Warszawski Autorzy

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE KAZUSY BECKA Olga Maria Piaskowska Krzysztof Sadowski PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Prawo

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM Adam Bodnar, Agata Gójska, Jacek Ignaczewski, Leszek Kuziak, Anna Œledziñska-Simon, Robert Zegad³o

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98*

Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98* Glosa Rejent * rok 11 * nr 12(128) grudzieñ 2001 r. Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98* Glosowany wyrok dotyczy kwestii niezwykle wa nej z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk Piotr Kunicki Umowa deweloperska 2. wydanie Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk NIERUCHOMOŒCI Umowa deweloperska Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Kopeæ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2002.163.1349 2003-06-01 zm. Dz.U.2003.97.888 1 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.212.2074 1 2005-03-30 zm. Dz.U.2005.41.393 1 2005-11-15 zm. Dz.U.2005.219.1873 1 2012-02-25 zm. Dz.U.2012.149 1 2013-02-14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Krótkie Komentarze Becka Paweł Janda Andrzej Kiełtyka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o państwowej kompensacie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ROZWODOWY I. DANE OSOBOWE

FORMULARZ ROZWODOWY I. DANE OSOBOWE FORMULARZ ROZWODOWY Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który ułatwi nam sporządzenie pozwu/odpowiedzi na pozew zgodnie z Państwa życzeniem. I. DANE OSOBOWE A. Dane dotyczące Klienta:

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Marek Rotkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII A. Komentarz tezowy Rozdział I. Kodeks pracy... 1 Ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) (art. 22 67, art. 97 99, art. 101 1 101

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE. Wydawnictwo C.H.Beck

Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE. Wydawnictwo C.H.Beck Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: Z. Kapiński

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Krótkie Komentarze Becka Jacek Świeca Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE PRAWNICZE KAZUSY. Wydawnictwo C.H. Beck. Prawo handlowe. Ilona Sądel-Bendkowska. Joanna Zyzik

APLIKACJE PRAWNICZE KAZUSY. Wydawnictwo C.H. Beck. Prawo handlowe. Ilona Sądel-Bendkowska. Joanna Zyzik APLIKACJE PRAWNICZE Ilona Sądel-Bendkowska Joanna Zyzik KAZUSY Prawo handlowe Wydawnictwo C.H. Beck KAZUSY PRAWO HANDLOWE Niniejszą publikację dedykuję z serdecznymi podziękowaniami mojemu Mężowi, mojej

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX MARCIN BIAŁECKI. Warszawa 2014

SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX MARCIN BIAŁECKI. Warszawa 2014 SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM MARCIN BIAŁECKI Warszawa 2014 KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX Stan prawny na 1 września 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI. Umowa o roboty budowlane

NIERUCHOMOŒCI. Umowa o roboty budowlane NIERUCHOMOŒCI Umowa o roboty budowlane Polecamy nasze publikacje: Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

OS- W- ĄĄ sprawie ^ictod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących

OS- W- ĄĄ sprawie ^ictod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących Ą.-\ (. U z dnia ^v ^ V -l, / ZARZĄDZENIE Nr yu /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej *jt grudnia 2010 r. OS- W- ĄĄ sprawie ^ictod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 12 Prawo rodzinne i opiekuńcze Pod redakcją Tadeusza Smyczyńskiego 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 12 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rodzinne i opieku cze

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz.

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Sygn. akt IV CZ 6/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO. prawo rodzinne. podział majątku po rozwodzie i alimenty. eksmisja małżonka z mieszkania

ORZECZNICTWO. prawo rodzinne. podział majątku po rozwodzie i alimenty. eksmisja małżonka z mieszkania podział majątku po rozwodzie i alimenty eksmisja małżonka z mieszkania władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem i ustalenie ojcostwa ORZECZNICTWO prawo rodzinne 2012 rp.pl/prawo Redakcja: Anna Wojda Wydawca:

Bardziej szczegółowo