Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich"

Transkrypt

1 Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK

2 Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

3 Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski, O. M. Piaskowska, D. Kot³owski ASYSTENT SÊDZIEGO W S DZIE POWSZECHNYM Lidia Bagiñska SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Andrzej Zieliñski SPORZ DZANIE ŒRODKÓW ZASKAR ENIA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Andrzej Stempniak (red.) POSTÊPOWANIE O DZIA SPADKU, wyd. 2 Andrzej Koch (red.) AKTUALNE PROBLEMY UBEZPIECZEÑ KOMUNIKACYJNYCH Jan Olszewski (red.) S DY POLUBOWNE I MEDIACJE

4 Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski

5 Redakcja: Iwona Duda Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treœci Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... XIII Czêœæ I. Przepisy wspólne... 1 Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³ eñskich... 3 Rozdzia³ 2. Reprezentacja stron... 9 Rozdzia³ 3. Posiedzenia s¹dowe i ich przebieg Rozdzia³ 4. Specyfika postêpowania dowodowego Rozdzia³ 5. Skutecznoœæ wyroku w sprawach ma³ eñskich Czêœæ II. Sprawy o rozwód i separacjê Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania S¹d Strony Inne podmioty Rozdzia³ 3. Mediacja w sprawach o rozwód i separacjê Rozdzia³ 4. Zawieszenie postêpowania i jego umorzenie Rozdzia³ 5. Zakaz powództwa wzajemnego Rozdzia³ 6. Postêpowanie dowodowe Rozdzia³ 7. Roszczenia dodatkowe oraz zakaz wszczynania postêpowañ odrêbnych Rozdzia³ 8. Zabezpieczenie roszczeñ dodatkowych Uwagi ogólne Uwagi szczegó³owe Zabezpieczenie roszczeñ alimentacyjnych Zabezpieczenie roszczenia w przedmiocie roztoczenia pieczy nad ma³oletnimi dzieæmi Zabezpieczenie kontaktów z dzieæmi Zabezpieczenie sposobu korzystania z mieszkania Zabezpieczenie roszczeñ zwi¹zanych z podzia³em maj¹tku wspólnego VII IX

7 VI Spis treœci Wydanie ma³ onkowi opuszczaj¹cemu wspólne mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów Upadek zabezpieczenia Czêœæ III. Postêpowanie w sprawach o uniewa nienie ma³ eñstwa Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Legitymacja procesowa w sprawach o uniewa nienie ma³ eñstwa Rozdzia³ 3. Podmioty postêpowania S¹d Strony Inne podmioty Rozdzia³ 4. Roszczenia dodatkowe Rozdzia³ 5. Wszczêcie i przebieg postêpowania Rozdzia³ 6. Wyroki i ich skutecznoœæ Czêœæ IV. Postêpowanie w sprawach o ustalenie nieistnienia i istnienia ma³ eñstwa Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania Rozdzia³ 3. Postêpowanie, wyroki, ich charakter i skutki Rozdzia³ 4. Postêpowanie w sprawie istnienia ma³ eñstwa Czêœæ V. Postêpowanie w sprawach o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania, jego przebieg i charakter wyroków Indeks rzeczowy

8 Przedmowa Przedmowa Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, które dotyczy spraw integralnie zwi¹zanych z rodzin¹, jej egzystencj¹ i jej bytem, ma niezmiernie istotn¹ wagê spo³eczn¹. Ochrona ma³ eñstwa, rodziny, macierzyñstwa i rodzicielstwa jest dobrem o szczególnej wadze, która stanowi zasadê konstytucyjn¹ okreœlon¹ w art. 18 Konstytucji RP. Realizacjê tej zasady rozwijaj¹ art. 71 i 72 Konstytucji RP. Przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach ma³ eñskich w Kodeksie postêpowania cywilnego obejmuj¹: sprawy o rozwód i o separacjê, o uniewa nienie ma³ eñstwa, o ustalenie istnienia i nieistnienia ma³ eñstwa oraz fragmentarycznie sprawy o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej. W³aœciwe stosowanie przepisów reguluj¹cych powy sze postêpowania ma istotne znaczenie dla ukszta³towania siê bytu rodziny i ma³ eñstwa oraz wszelkich zwi¹zanych z nimi skutków zarówno w sferze prawnej, jak i w yciu codziennym. Dlatego sêdziowskie stosowanie omawianych przepisów ma tak istotne znaczenie. Rodzina oraz dobro dzieci s¹ najwa niejszymi dobrami w prawie rodzinnym. Z tego wzglêdu w praktyce s¹downiczej winno po³o yæ siê szczególny nacisk na doprowadzanie do porozumienia stron w istotnych kwestiach rodziny, zw³aszcza dzieci. W konsekwencji nale y w wiêkszym ni dotychczas stopniu wykorzystywaæ instytucjê mediacji, która jest aktualnie niedoceniana. Wobec zasady dobrowolnoœci mediacji wiele zale y od umiejêtnoœci przewodnicz¹cego (s¹du) nak³onienia stron (ma³ onków) do podjêcia postêpowania mediacyjnego. Chodzi tu o umiejêtne wykorzystanie (i chêæ wykorzystania) dyrektywy zawartej w art. 10 KPC, wed³ug którego s¹d powinien w ka dym stanie postêpowania d¹ yæ do ugodowego za³atwienia sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu pomoc praktyczn¹: sêdziom, adwokatom i radcom prawnym we w³aœciwym stosowaniu przepisów reguluj¹cych postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich. Andrzej Zieliñski

9

10 Wykaz skrótów Wykaz 1. ród³a skrótów prawa CzynKomorR... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z r. w sprawie czynnoœci komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU.... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) PrASC... ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) PrawZagrPomocU ustawa z r. o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz ze zm.) PrUpNapr.... ustawa z r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) RegS¹dR... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z r. Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RPOU... ustawa z r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) TKU... ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)

11 X Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj¹ce SA... S¹d Apelacyjny SN... S¹d Najwy szy SN... (PSIC) S¹d Najwy szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej (w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma, publikatory BPK... Biuletyn Prawa Karnego BSN... Biuletyn S¹du Najwy szego DPP... Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz..... Dziennik Urzêdowy Gl..... Glosa M.P.... Monitor Polski MoP... Monitor Prawniczy MoSp..... Monitor Spó³dzielczy MoPr... Monitor Prawa Pracy NP... Nowe Prawo OSA... Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego OSN... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy szego. Orzeczenie Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo S¹du Najwy szego (w latach : Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej) OSNAPiUS... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna OSNCK... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna i Karna OSNCP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna i Pracy OSNKW... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa OSNP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Pracy OSNPG... Orzecznictwo S¹du Najwy szego wydane przez Prokuraturê Generaln¹

12 Wykaz skrótów XI OSP... OSPiKA... OTK-A... Pal.... PB... PiP... PPE... PPH... PPiA... Prok. i Pr.... PS... PUG... R.Pr.... Rej..... RPEiS Rzeczp.... SC... SP... Wok.... Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Polskich ( ), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych ( ), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990 r.) Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- owych (lata: ) Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A Palestra Prawo Bankowe Pañstwo i Prawo Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa Handlowego Przegl¹d Prawa i Administracji Prokuratura i Prawo Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Radca Prawny Rejent Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Wokanda 4. Inne skróty art.... artyku³ cz.... czêœæ ETS... Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci itd.... i tak dalej itp.... itemu podobne lit.... literatura m.in.... miêdzy innymi n.... nastêpny (-a, -e) niepubl.... niepublikowany (-a, -e) np.... na przyk³ad Nr... numer orz.... orzeczenie pkt... punkt red.... redakcja por... porównaj post.... postanowienie poz.... pozycja r.... rok

13 XII Wykaz skrótów RPO... Rzecznik Praw Obywatelskich s.... strona (-y) t.... tom t.j.... tekst jednolity tj.... to jest tzn.... to znaczy tzw.... tak zwane (-a, -y) uchw.... uchwa³a ust.... ustêp wzw.... w zwi¹zku wyd.... wydanie wyr.... wyrok zezm.... ze zmianami zd.... zdanie zob.... zobacz.... paragraf

14 Literatura A. Literatura Antkiewicz, Koszty postêpowania mediacyjnego w procesie cywilnym, R. Pr. 2007, z. 3 B. Bladowski, Glosa do wyr. SN z r., III CZP 43/78, OSPiKA 1980, Nr 5, poz. 83 W. Broniewicz, Glosa do post. SN z r., I CZ 144/66, OSPiKA 1968, Nr 10, poz. 207 W. Broniewicz, Jawnoœæ jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Polski Ludowej, NP 1954, Nr 5 6 W. Broniewicz, Uznanie powództwa w polskim prawie cywilnym w œwietle art KPC, NP 1957, Nr 7 8 A. Czech, w:k. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 S. Dalka, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8, poz. 139 B. Dobrzañski, w: Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1975 T. Ereciñski, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2009 T. Ereciñski, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2007 J. Gajda, w:t. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 J. Górecki, Uniewa nienie ma³ eñstwa, Kraków 1958 Glosa do uchw. SN z r., IV CO 3/60, PiP 1961, z. 2, poz. 348 J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego. Tekst. Orzecznictwo. Piœmiennictwo, t. 1, Warszawa 2005 J. Gudowski, Przegl¹d orzecznictwa, PS 2001, Nr 4 J. Gwiazdomorski, w:j. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 A. Góra-B³aszczykowska, Postanowienia s¹du pierwszej instancji niezaskar- alne za aleniem, Pal. 2001, Nr 9 10 A. Horoch, Próba sformalizowania wywiadu œrodowiskowego w sprawach rozwodowych, NP 1987, Nr 6

15 XIV Literatura J. Ignatowicz, Interwencja uboczna w sprawach o prawa stanu, NP 1959, Nr 1 J. Ignatowicz, w:j. St. Pi¹tkowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 J. Jagie³a, S¹dowe postêpowanie zabezpieczaj¹ce w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach Kodeksu postêpowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7 9 J. Jod³owski, Glosa do wyr. SN z r., III CRN 404/74, PiP 1975, z. 10 J. Klimkowicz, Interwencja uboczna wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1972 S. Koper, w:t. Wiœniewski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego, t. II, Warszawa 2009 K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1972 K. Korzan, Kurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1966 K. Korzan, Charakter i skutki wyroków wydanych w sprawach ma³ eñskich, SC 1975, Nr J. Kozak, Niedopuszczalnoœæ powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4 6 Z. Krzemiñski, W. ywicki, Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty, Pal. 1967, Nr 4 Z. Krzemiñski, Separacja, Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piœmiennictwo. Wzory pism, Kraków 2000 Z. Krzemiñski, Przes³uchanie stron w procesie rozwodowym, Pal. 1960, Nr 5 Z. Krzemiñski, Orzeczenie S¹du Najwy szego z r., C 147/50, NP 1951, Nr 6 Z. Krzemiñski, Rozwód, Kraków 1997 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, Pal. 1980, Nr 6 Z. Krzemiñski, Wyrok w sprawach ma³ eñskich, Pal. 1973, Nr 3 Z. Krzemiñski, Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, Warszawa 1973 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 43/78, NP 1980, Nr 5 Z. Krzemiñski, ¹czenie sprawy rozwodowej z pozwem o zniesienie wspólnoœci maj¹tkowej, MoP 1994, Nr 2 R. yczywek, Luka w przepisie art. 428 KPC, Pal. 1970, Nr 6 M. Manowska, Postêpowania odrêbne w procesie cywilnym, Warszawa 2003 S. Pa³ka, Ustalenie sposobu kontaktowania siê z dzieckiem w toku postêpowania o rozwód, PS 2006, Nr 2 K. Piasecki, w:k. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 J. St. Pi¹towski, Przegl¹d orzecznictwa, NP 1977, Nr 5

16 Literatura XV J. St. Pi¹towski,w:J. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2003 J. Rajski, Gwarancje procesowe prawid³owego rozpatrywania i rozstrzygania spraw rozwodowych, NP 1959, Nr 7 8 Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1975, t. 1 T. Rowiñski, Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzyñstwu, NP 1964, Nr 12 W. Siedlecki, OdpowiedŸ na pytanie prawne, PiP 1947, z. 1 W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, w: Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa Wroc³aw 1967 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1959, z. 7 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego, PiP 1972, z. 2 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego, PiP 1975, z. 4 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego. Prawo procesowe cywilne za rok 1976, PiP 1977, z. 12 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego (za II pó³rocze 1979 r.), PiP 1981, z. 1 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego. Prawo procesowe cywilne, PiP 1982, z. 12 W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1956 E. Skibiñska, w: Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych, Warszawa 2009 T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze. Analiza i wyk³adnia, Warszawa 2001 J. Sobkowski, E.Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1972, Nr 6 P. Sobolewski, Skutki prawne umowy o mediacjê, PPH 2007, Nr 8 W. Stojanowska, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, NP 1981, Nr 1 W. Stojanowska, w:t. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979 W. Stojanowska, Zawieszenie postêpowania w procesie o rozwód (art KPC) a ochrona dobra dziecka, SP 1997, Nr 3 4 W. Stojanowska, Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód wed³ug znowelizowanego Kodeksu postêpowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2 J. Sztombka, Wywiad œrodowiskowy w sprawach rozwodowych, NP 1978, Nr 5

17 XVI Literatura M. Sychowicz, Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8, poz. 139 A. Walaszek, Ustalenie ojcostwa ma³ eñskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie miêdzynarodowym prywatnym i procesowym, Kraków 1962 E. Wengerek, Glosa do orz. SN z r., II CR 44/49, PiP 1961, z. 7 E. Wengerek, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1963, Nr 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, PiP 1964, z. 5 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1975, Nr 6 J. Winiarz, w:j. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985 J. Winiarz, w:j. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, Warszawa 1993 J. Wiszniewski, w: B. Dobrzañski, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 1975 T. Wiœniewski, Kontrola dyskrecjonalizmu sêdziowskiego przez s¹dy wy - szego rzêdu, w: Ewolucja polskiego postêpowania cywilnego wobec przemian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Materia³y Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postêpowania Cywilnego, Szczecin Niechorze, r. K. Weitz, w:t. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, cz. 1, Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009 A. Zieliñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze w zarysie, Warszawa 2000 A. Zieliñski, Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej, Warszawa 1992 A. Zieliñski, w:a. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009 A. Zieliñski, w:a. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 A. Zieliñski, Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009

18 Czêœæ I. Przepisy wspólne

19

20 Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³ eñskich Czêœæ Rozdzia³ Postêpowanie I. Przepisy 1. Przedmiot wspólne odrêbne postêpowania w sprawach odrêbnego ma³ eñskich w sprawach... uregulowane jest w Czêœci pierwszej, Ksiêdze pierwszej, Tytule VII, Dziale I KPC obejmuj¹cym przepisy art Przedmiot postêpowania w sprawach ma³ eñskich okreœla przepis art. 425 KPC, wed³ug którego przepisy w postêpowaniu odrêbnym w tych sprawach stosuje siê obligatoryjnie do spraw: 1) o uniewa nienie ma³ eñstwa; 2) o ustalenie istnienia ma³ eñstwa; 3) o ustalenie nieistnienia ma³ eñstwa; 4) o rozwód; 5) o separacjê na ¹danie jednego z ma³ onków. Przepisy Dzia³u I z mocy art. 452 KPC stosuje siê odpowiednio do spraw o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej (a mianowicie art. 426, 431, 432, 435 1, 441 i 446). Ad. 1. Wed³ug przepisu art. 17 KRO ma³ eñstwo mo e byæ uniewa nione tylko z przyczyn przewidzianych w art KRO, a zatem w wypadku: 1) braku przes³anki przepisanego wieku, tj. ukoñczonych osiemnastu lat (art. 10 KRO); 2) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê ca³kowicie ubezw³asnowolnion¹ (art. 11 KRO); 3) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê dotkniêt¹ chorob¹ psychiczn¹ albo niedorozwojem umys³owym (art. 12 KRO); 4) zawarcia ma³ eñstwa przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³ eñskim (art. 13 KRO); 5) zawarcia ma³ eñstwa przez krewnych w linii prostej, rodzeñstwo lub powinowatych w linii prostej (art. 14 KRO);

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, TOM I III WYD. 2 Du

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Przygotowanie do rozprawy CASEBOOK Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów........................... 7 Przedmowa do wydania drugiego........................ 9 Wprowadzenie.................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Rozwód................................

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe KOMENTARZE BECKA Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Polecamy nasze publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 12 2009 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz)

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz) Uni wer syt etwar mi ńskomaz ur skiw Ol sz t yni e Wydz i ałpr awaiadmi ni st r acj i 1 9 Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego w Ol sz t yni e 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI dr Roman Trzaskowski Roszczenia uzupe niaj ce Warszawa 2007 Spis tre ci I. Uwagi wst pne... 1 1. Poj cie i funkcja roszcze uzupe niaj cych... 2 2. Samodzielny i obligacyjny

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE?

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 JAROS AW PTAK * JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? Problematyka korzystania przez

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Małgorzata Hanna Kurtasz adwokat Anna Marek aplikant radcowski Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo