Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie"

Transkrypt

1 Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz C. H. Beck

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie

3 Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I WŁADZA RODZICIELSKA po nowelizacji. Art KRO P. Zawadzka USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. ART KRO G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ M. Płużański PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH M. Leśniak, J. Gołaczyński ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. Art KRO M. Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH

4 Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz Rafał Adamus WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010

5 Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Stan prawny: 1 maja 2010 r. Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury A. Tekst ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz ze zm.) (wyciąg) B. Komentarz Część I. Uwagi wstępne Część II. Przepisy dotyczące przewłaszczenia na zabezpieczenie Art Art Art Art Art Indeks rzeczowy VII IX XI

7

8 Wstęp Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie (przelewu na zabezpieczenie) jest bardzo popularna w obrocie prawnym. Stanowi ona konkurencyjny sposób zabezpieczenia wierzytelności w stosunku do zabezpieczenia poprzez, w szczególności, zastaw, zastaw rejestrowy czy jeżeli przedmiotem zabezpieczenia byłaby nieruchomość hipotekę. Z przewłaszczenia na zabezpieczenie na co dzień korzystają nie tylko banki, ale również inni przedsiębiorcy, jak i osoby nie będące przedsiębiorcami. Atutem tej konstrukcji jest z pewnością fakt, iż przedmiot przewłaszczenia może pozostać w posiadaniu przewłaszczającego. Innymi słowy, z ekonomicznego punktu widzenia przewłaszczający może, pomimo powierniczego przeniesienia własności, nadal korzystać z przedmiotu przewłaszczenia. Obecnie przebrzmiały wątpliwości prawne co do dopuszczalności stosowania konstrukcji przewłaszczenia na zabezpieczenie. Wynika to m.in. z faktu, iż sam ustawodawca w przepisach prawa wskazuje na przewłaszczenie na zabezpieczenie jako na prawidłowy sposób zabezpieczenia wierzytelności. Nie oznacza to jednak jednomyślności piśmiennictwa i judykatury co do wszelkich elementów konstrukcyjnych tej instytucji. Niewątpliwie oznacza to potrzebę prowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie. Sposób uregulowania zagadnień związanych z przewłaszczeniem na zabezpieczenie w pierwotnej wersji ustawy z r. Prawo upadłościowe i naprawcze budził wiele rozbieżnych ocen zarówno w teorii, jak i w praktyce stosowania prawa. Istotnym przebudowaniem konstrukcji przewłaszczenia na zabezpieczenie w płaszczyźnie upadłości ustawodawca zajął się w ustawie z r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 53, poz. 434). W wyniku wprowadzonych zmian powstał zupełnie nowy obraz tej instytucji. Jak się okazało nowe przepisy również rodzą wiele pytań i wątpliwości w praktyce. Zadaniem niniejszego Komentarza jest przedstawienie nowej postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie w upadłości układowej i likwidacyjnej, ujętej w bardzo szczupłej regulacji normatywnej, a niekiedy także sformułowanie uwag krytycznych. VII

9 Wstęp Komentarz stanowi pogłębione studium tematu przedstawionego przez Autora na Konferencji naukowej pt. Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw pozycja Polski względem międzynarodowych standardów (2009) zorganizowanej przez Instytut Allerhanda we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Niemniej opracowanie zachowuje walory komentarza praktycznego. VIII

10 1. Źródła prawa Wykaz skrótów KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KWU ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot ustawa z r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrUpN ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PrWeksl ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) VATU ustawa z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy 3. Czasopisma BSN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U Dziennik Ustaw Gl Glosa Jur Jurysta MoP Monitor Prawniczy NPN Nowy Przegląd Notarialny OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) IX

11 Wykaz skrótów OSP Orzecznictwo Sądów Polskich Pal Palestra PB Prawo Bankowe PES Problemy Egzekucji Sądowej PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp Prawo Gospodarcze Pr. Sp Prawo Spółek Pr. i P Prawo i Podatki Prok. i Pr Prokuratura i Prawo PL Przegląd Legislacyjny PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr Radca Prawny Rej Rejent Rzeczp Rzeczpospolita SP Studia Prawnicze 4. Inne skróty art artykuł lit litera n następny (-a, -e) Nb numer brzegowy niepubl niepublikowany Nr numer orz orzeczenie post postanowienie t tom t.j tekst jednolity tj to jest uchw uchwała wyd wydanie wyr wyrok X

12 Wykaz literatury R. Adamus, Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Warszawa 2009 R. Adamus, Przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, Jur. 2009, Nr 7 R. Adamus, Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, [w:] Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. A. Witosza, Katowice 2006 R. Adamus, Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Warszawa 2010 R. Adamus, A. Witosz, A. Witosz (młodszy), Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009 R. Adamus, Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010 R. Adamus, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z r., III CZP 90/06, Pr. Sp. 2008, Nr 3 A. Bieranowski, Spór o dopuszczalności przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, cz. I, R. Pr. 1999, Nr 3 A. Bieranowski, Spór o dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, cz. II, R. Pr. 1999, Nr 4 A. Bieranowski, Konstrukcja prawna przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 2003, Nr 7 8 K. Biernacki, Opodatkowanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, Pr. i P. 2009, Nr 7 J. Chyczewska, Forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w świetle nowego prawa upadłościowego i naprawczego, PL 2005, Nr 5 6 S. Ciołkowski, Bankowa data pewna w postępowaniu upadłościowym, Rzeczp. 2006, Nr 8 M. Fras, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, PES 1996, Nr 15 B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC, 1971, t. XVIII J. Gołaczyński, Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 1994, Nr 5 J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w nowym prawie bankowym, PS 1998, Nr 5 J. Górecki, Niektóre następstwa i skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, Rej. 1997, Nr 4 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2008 XI

13 Wykaz literatury S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2010 J. Jacyszyn, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Pr. Sp. 1997, Nr 12 A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, wyd. 2, Kraków 2008 P. Janda, Wyłączenie z masy upadłości podobieństwa i różnice nowego i starego prawa upadłościowego, Pr. Sp. 2003, Nr 5 P. Janda, Status osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym, PS 2005, Nr 3 A. Kappes, Wybrane problemy stosowania zabezpieczeń wierzytelności na zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, Pal. 1995, Nr 5 6 P. Konik, Wielość zabezpieczeń wybrane zagadnienia związane z zastawem rejestrowym i przewłaszczeniem na zabezpieczenie, PB 2003, Nr 9 E. Liwanowska, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Skutki w podatku od towarów i usług. Zarys zagadnienia, DP 1999, Nr 10 E. Majwald-Lasota, Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 2003, Nr 3 J. Mojak, Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne, wyd. III, Lublin 1998 A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z r., OSPiKA 1965, Nr 11 J. Pazdan, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Rej. 1994, Nr 1 M. Pazdan, Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, KPP 2002, Nr 1 P. Pełczyński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z r., III CZP 104/05, OSP 2006, Nr 7 8, poz. 87 R. Rykowski, Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, PPH 1995, Nr 6 G. Sikorski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w prawie bankowym, PB 1999, Nr 5 G. Sikorski, Dopuszczalność umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia w zakresie przewłaszczenia na zabezpieczenie, PB 2000, Nr 1 G. Sikorski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w polskim systemie prawnym, PPH 1996, Nr 10 G. Sikorski, Prowadzenie egzekucji z przedmiotu objętego umową o przewłaszczenie na zabezpieczenie, PES 1996, Nr 18 G. Sikorski, Skutki prawne umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunkach prawnych stron i osób trzecich, PS 1997, Nr 5 E. Skowrońska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, wyd. 1, Warszawa 1997 T. Spyra, Umowa kredytu zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie w upadłości układowej, PPH 2007, Nr 8 XII

14 Wykaz literatury T. Spyra, Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych w świetle dyrektywy 2002/47/EC, PUG 2005, Nr 1 M. Strus, Dwa sposoby powierniczego zabezpieczenia kredytu, Pal. 1992, Nr A. Szlęzak, Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości, Rej. 1995, Nr 2 A. Szpunar, O powierniczych czynnościach prawnych, Rej. 1993, Nr 11 A. Szpunar, Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, PiP 1993, z. 6 A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997 A. Szpunar, Przelew na zabezpieczenie, Rej. 1995, Nr 11 M. Świeszkowski, Obligacyjne podstawy wyłączeń z masy upadłości, PPH 2000, Nr 11 G. Tracz, F. Zoll, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Kraków 1996 G. Tracz, Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych po wejściu w życie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz nowego prawa bankowego, PPH 1998, Nr 1 A. Wójcik, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, R. Pr. 1997, Nr 5 A. Zieliński, Charakter prawny przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności oraz jego skutki prawne, PS 1995, Nr 3 D. Zienkiewicz, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006 F. Zoll, Sporu o zakres dopuszczalności przewłaszczenia na zabezpieczenie ciąg dalszy, PiP 1999, z. 4 XIII

15

16 A. Tekst ustawy

17

18 Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) (zm.: Dz.U. 2009, Nr 191, poz. 1484) (wyciąg) Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego Rozdział 1. Masa upadłości Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości Art [Niestosowanie przepisów o wyłączeniu z masy upadłości; odesłanie do przepisów o zastawie] Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. 3

19 Art A. Tekst ustawy Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego Oddział 1. Przepisy ogólne Art. 84. [Wymóg co do formy pisemnej z datą pewną] 1. (pominięty) 2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. Tytuł VI. Układ Dział I. Przepisy ogólne Art [Wyłączenie niektórych wierzytelności z układu] 1. (pominięty) 2. Układ nie obejmuje należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem. Zgoda na objęcie wierzytelności układem powinna być wyrażona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona ustnie do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Dział III. Skutki układu Art [Skutki układu] 1. Układ nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego i hipoteki morskiej, jeżeli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej. 4

20 A. Tekst ustawy 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do praw wynikających z przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności. Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo Dział I. Przepisy ogólne Art [Odesłanie do przepisów o zastawie] 1. (pominięty) 2. Przepisy o zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem stosuje się odpowiednio do zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy, wierzytelności i innego prawa. Art

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM OBEJMUJĄCYM LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Paweł Janda

OCHRONA OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM OBEJMUJĄCYM LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Paweł Janda OCHRONA OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM OBEJMUJĄCYM LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORCY Paweł Janda Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 9 Uwagi wstępne / 11 Rozdział I Zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE KOMENTARZ Andrzej Jakubecki Feliks Zedler PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. wydanie Stan prawny: 1 października 2010 r. Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarze Becka Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Prawo upadłościowe i naprawcze Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Zbigniew Husak,

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI

WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI MONOGRAFIE PRAWNICZE WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI DARIUSZ CHRAPOŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z serii Monografie Prawnicze: Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzecznictwa... XXIII Wstęp... XXV Rozdział I. Postępowanie upadłościowe a układ... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Rodzaje postępowań... 3

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Rozwód po nowelizacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128 144 1 KRO J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

MONOGRAFIE PRAWNICZE WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PIOTR HOROSZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR HOROSZ WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

zastaw rejestrowy i rejestr zastawów zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Agnieszka Poreda, Kamil Gliwiński, Rafał Dybka KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni internetowej WARSZAWA 2016 Stan prawny na 8 października 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 201/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2009 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Jan Katner SSN Marian Kocon (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Por. S. Gurgul, Prawo upadłościowe, s. 6; tenże, Wprowadzenie, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze

Wprowadzenie. Por. S. Gurgul, Prawo upadłościowe, s. 6; tenże, Wprowadzenie, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze W sytuacji gdy dłużnik nie wypełnia swojego wymagalnego zobowiązania pieniężnego, typowym sposobem dochodzenia roszczeń przez wierzyciela jest egzekucja indywidualna (określana również jako jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo bankowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo bankowe KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: Edward Gniewek (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r. Nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B 11. B 12. C 13. B 14. C 15. A 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A 21. C Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 61 9 113 6 KRO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Ćwiczenia Prawo - V rok studia niestacjonarne zaoczne (semestr letni 2017/18)

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Ćwiczenia Prawo - V rok studia niestacjonarne zaoczne (semestr letni 2017/18) mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl; 256744@uwr.edu.pl Sanacja i upadłość przedsiębiorców Ćwiczenia Prawo - V rok studia niestacjonarne zaoczne

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka Kinga Flaga-Gieruszyńska Prawo upadłościowe i naprawcze 3. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 10 Studia Prawnicze P. Zimmerman

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

K O D E K S Y S T E M C H BECK

K O D E K S Y S T E M C H BECK K O D E K S Y S T E M KC EDYCJA TRZECIA C H BECK K O D E KSS Y S T E M KODEKS CYWILNY Polecamy następujące publikacje z tej serii: E. Skibińska KSH. EDYCJA CZWARTA F. Prusak KKS. EDYCJA PIERWSZA www.sklep.beck.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka Kinga Flaga-Gieruszyńska Prawo upadłościowe i naprawcze 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 14 Studia Prawnicze P. Zimmerman

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 3. wydanie Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM BARTŁOMIEJ JOCHEMCZYK Wydawnictwo C. H. Beck W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. KOMENTARZ, wyd. 7

Bardziej szczegółowo

Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności MONOGRAFIE PRAWNICZE Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności Paweł Hadyna Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ HADYNA WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Edycja limitowana J. Bieniak / M. Bieniak / G. Nita-Jagielski K. Oplustil / R. Pabis / A. Rachwał / M. Spyra G. Suliński / M. Tofel / R. Zawłocki Kodeks spółek handlowych Komentarz 2. wydanie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo i procedura cywilna. Wydawnictwo C.H. Beck

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo i procedura cywilna. Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo i procedura cywilna Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo i procedura cywilna W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Krótkie Komentarze Becka Mirosław Pawełczyk Piotr Sokal Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE Autor: Feliks Zedler Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Pojęcie i nazwa prawa 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego 2. Zarys rozwoju historycznego

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska)

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska) KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska) Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: R. Strzelczyk, A. Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI, wyd.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA Wydawnictwo C.H. Beck EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Malinowski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Polecamy nasze publikacje: Stanisław Gurgul (red.) PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 8 Duże

Bardziej szczegółowo

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 26 listopada 2012 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 26 listopada 2012 r. Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 26 listopada 2012 r. Nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. C 2. A 3. B 4. B 5. C 6. C 7. B 8. A 9. B 10.

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo gospodarcze i handlowe. Wydawnictwo C.H. Beck

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo gospodarcze i handlowe. Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo gospodarcze i handlowe Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo gospodarcze i handlowe W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Warunkiem orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do spółki kapitałowej.

Warunkiem orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do spółki kapitałowej. Warunkiem orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do spółki kapitałowej. GLOSA DO UCHWAŁY 7 SĘDZIÓW NSA Z 8.12.2008 r. ( II FPS 6/08) 1. Stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 21/15 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...62 Tytuł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp. Założenia i cel pracy. Zakres pracy Rozdział I. Pojęcie wierzyciela

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp. Założenia i cel pracy. Zakres pracy Rozdział I. Pojęcie wierzyciela SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp. Założenia i cel pracy. Zakres pracy... 15 Rozdział I. Pojęcie wierzyciela... 19 1. Wierzyciel i wierzytelność w prawie cywilnym... 19 2. Wierzytelność upadłościowa...

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-629 Nazwa modułu Zabezpieczenie wierzytelności Nazwa modułu w języku angielskim Insurance of debt Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo