Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie"

Transkrypt

1 Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie

2 SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe

3 W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze A. Kawa³ko, H. Witczak PRAWO CYWILNE CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 4 Skrypty Becka H. Witczak, A. Kawa³ko PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Skrypty Becka J. Biernat, P. Cybula PRAWO SPADKOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C.H. Beck KODEKS CYWILNY, wyd. 34 Twoje Prawo www. sklep.beck.pl

4 Prawo spadkowe dr Hanna Witczak dr Agnieszka Kawa³ko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II 4. wydanie zmienione i uzupe³nione

5 Redakcja: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku (art. 922 KC)... 2 I. Prawa i obowi¹zki o charakterze cywilnoprawnym... 2 II. Prawa i obowi¹zki o charakterze maj¹tkowym... 4 III. Prawa i obowi¹zki œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy... 5 IV. Prawa przechodz¹ce na oznaczone osoby niezale nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami Prawa wchodz¹ce w sk³ad spadku Dziedziczenie ekspektatywy Dziedziczenie posiadania Obowi¹zki wchodz¹ce w sk³ad spadku I. Obowi¹zki powsta³e za ycia spadkodawcy II. Obowi¹zki zwi¹zane z otwarciem spadku Koszty pogrzebu i koszty zwi¹zane z chorob¹ spadkodawcy Koszty postêpowania spadkowego Inne d³ugi spadkowe Rozdzia³ II. Otwarcie spadku. Nabycie spadku przez spadkobierców Pojêcie otwarcia spadku. Chwila otwarcia spadku I. Œmieræ spadkodawcy II. Uznanie za zmar³ego III. S¹dowe stwierdzenie zgonu Nabycie spadku przez spadkobierców I. Nabycie spadku z mocy prawa II. Dziedziczenie jako sukcesja uniwersalna III. Przes³anki nabycia spadku Zdolnoœæ do dziedziczenia I. Pojêcie zdolnoœci do dziedziczenia II. Zdolnoœæ do dziedziczenia osób fizycznych. Status prawny nasciturusa... 22

7 VI Spis treœci III. Zdolnoœæ do dziedziczenia osób prawnych IV. Warunkowa zdolnoœæ do dziedziczenia fundacji Bezwzglêdna i wzglêdna niezdolnoœæ do dziedziczenia Niegodnoœæ dziedziczenia I. Pojêcie i funkcja niegodnoœci dziedziczenia II. Przyczyny niegodnoœci dziedziczenia Ciê kie, umyœlne przestêpstwo przeciwko spadkodawcy Nak³onienie spadkodawcy podstêpem lub groÿb¹ do sporz¹dzenia lub odwo³ania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenie mu w dokonaniu jednej z tych czynnoœci Ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, jego podrobienie, przerobienie, b¹dÿ œwiadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inn¹ osobê III. Tryb orzekania o niegodnoœci dziedziczenia Termin do wniesienia powództwa Legitymacja czynna i bierna w procesie o niegodnoœæ dziedziczenia. W³aœciwoœæ s¹du Charakter prawny i skutki orzeczenia o niegodnoœci dziedziczenia IV. Przebaczenie Zrzeczenie siê dziedziczenia I. Pojêcie zrzeczenia siê dziedziczenia II. Strony, treœæ i forma umowy o zrzeczenie siê dziedziczenia III. Skutki zrzeczenia siê dziedziczenia Rozdzia³ III. Dziedziczenie testamentowe Testament jako tytu³ powo³ania do dziedziczenia I. Testament jako czynnoœæ prawna Charakter prawny testamentu Testament bezwzglêdnie niewa ny Brak zdolnoœci testowania Wady oœwiadczenia woli Brak œwiadomoœci lub swobody w podjêciu decyzji i wyra eniu woli B³¹d GroŸba Powo³anie siê na niewa noœæ testamentu spowodowan¹ wad¹ oœwiadczenia woli Niedochowanie zastrze onej formy Stwierdzenie niewa noœci testamentu Testament bezskuteczny II. Testament jako dokument Sporz¹dzenie i odwo³anie testamentu I. Zdolnoœæ testowania II. Swoboda testowania III. Wyk³adnia testamentu IV. Odwo³anie testamentu... 49

8 Spis treœci VII Rozdzia³ IV. Treœæ testamentu Uwagi ogólne Powo³anie spadkobiercy I. Indywidualizacja spadkobiercy II. Zakaz powo³ania spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrze eniem terminu III. Powo³anie kilku spadkobierców. Zasady ustalania wielkoœci udzia³ów Podstawienie Podstawienie zwyk³e Podstawienie powiernicze Przyrost IV. Testament negatywny Inne rozrz¹dzenia testamentowe I. Zapis Zapis zwyk³y Pojêcie i przedmiot zapisu zwyk³ego Zapis bezskuteczny Roszczenie o wykonanie zapisu Zapis windykacyjny Pojêcie i przedmiot zapisu windykacyjnego Bezskutecznoœæ zapisu windykacyjnego Sytuacja prawna zapisobiercy windykacyjnego II. Polecenie Pojêcie polecenia Wykonanie polecenia III. Wykonawca testamentu Powo³anie wykonawcy lub wykonawców testamentu Prawa i obowi¹zki wykonawcy testamentu Rozdzia³ V. Forma testamentu Uwagi ogólne Testamenty zwyk³e I. Testament holograficzny (w³asnorêczny) W³asnorêcznoœæ pisma testatora Podpis testatora Datowanie testamentu II. Testament notarialny Testament jako akt notarialny Obowi¹zki notariusza III. Testament allograficzny (administracyjny) Oœwiadczenie woli testatora Organy uprawnione do odebrania oœwiadczenia woli testatora Œwiadkowie testamentu allograficznego Protokó³ ze sporz¹dzenia testamentu allograficznego Testamenty szczególne... 85

9 VIII Spis treœci I. Testament ustny Przes³anki wa noœci testamentu ustnego Okolicznoœci uzasadniaj¹ce sporz¹dzenie testamentu ustnego Obawa rych³ej œmierci spadkodawcy Niemo noœæ lub znaczna trudnoœæ w zachowaniu zwyk³ej formy testamentu spowodowana szczególnymi okolicznoœciami Oœwiadczenie woli testatora Œwiadkowie testamentu ustnego Przes³anki skutecznoœci testamentu ustnego Stwierdzenie treœci testamentu ustnego przez spisanie treœci oœwiadczenia testatora Stwierdzenie treœci testamentu ustnego przed s¹dem II. Testament podczas podró y na polskim statku morskim lub powietrznym Dopuszczalnoœæ sporz¹dzenia testamentu podró nego Podmioty uprawnione do odebrania oœwiadczenia woli testatora Spisanie woli testatora III. Testament wojskowy Dopuszczalnoœæ sporz¹dzenia testamentu wojskowego Formy testamentu wojskowego Rozdzia³ VI. Dziedziczenie ustawowe Spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia z ustawy I. Uwagi ogólne II. Spadkobiercy ustawowi I grupy Dzieci i dalsi zstêpni spadkodawcy. Dzieci przysposobione Ma³ onek III. Spadkobiercy ustawowi II grupy Ma³ onek Rodzice IV. Spadkobiercy ustawowi III grupy. Dziedziczenie przez rodzeñstwo i zstêpnych rodzeñstwa spadkodawcy V. Spadkobiercy ustawowi IV grupy. Dziadkowie spadkodawcy i ich zstêpni VI. Spadkobiercy ustawowi V grupy. Pasierbowie spadkodawcy VII. Spadkobiercy ustawowi VI grupy Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy Skarb Pañstwa Ustawowy zapis naddzia³owy I. Treœæ roszczenia o ustawowy zapis naddzia³owy II. Przes³anki roszczenia o ustawowy zapis naddzia³owy Wy³¹czenie ma³ onka spadkodawcy od dziedziczenia I. Przes³anki wy³¹czenia ma³ onka spadkodawcy od dziedziczenia

10 Spis treœci IX II. Legitymacja czynna w procesie o wy³¹czenie ma³ onka spadkodawcy od dziedziczenia. W³aœciwoœc s¹du III. Charakter prawny i skutki orzeczenia o wy³¹czeniu ma³ onka spadkodawcy od dziedziczenia Uprawnienia dziadków spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym Rozdzia³ VII. Status prawny spadkobiercy Sytuacja prawna spadkobiercy do chwili przyjêcia spadku Przyjêcie lub odrzucenie spadku I. Termin do z³o enia oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku II. Transmisja III. Treœæ i forma oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku IV. Skutki oœwiadczenia o odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli V. Wady oœwiadczenia woli przy przyjêciu lub odrzuceniu spadku VI. Czêœciowe przyjêcie lub odrzucenie spadku Sposoby dokumentowania praw do spadku I. Stwierdzenie nabycia spadku W³aœciwoœæ s¹du w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Legitymacja czynna w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku Charakter prawny i skutki postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Uchylenie lub zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku II. Akt poœwiadczenia dziedziczenia Ochrona dziedziczenia Rozdzia³ VIII. Odpowiedzialnoœæ za d³ugi spadkowe Uwagi ogólne Odpowiedzialnoœæ za d³ugi spadkowe do chwili przyjêcia spadku Treœæ oœwiadczenia o przyjêciu spadku a zakres odpowiedzialnoœci spadkobiercy za d³ugi spadkowe I. Oœwiadczenie o przyjêciu spadku wprost II. Oœwiadczenie o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Skutki oœwiadczenia o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Spis inwentarza Zasady sp³acania d³ugów spadkowych przez spadkobiercê, który przyj¹³ spadek z dobrodziejstwem inwentarza Bezskutecznoœæ oœwiadczenia o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Odpowiedzialnoœæ spadkobierców za d³ugi spadkowe przed i po dziale spadku Odpowiedzialnoœæ zapisobierców windykacyjnych za d³ugi spadkowe

11 X Spis treœci Rozdzia³ IX. Zachowek Funkcja i pojêcie zachowku I. Funkcja zachowku II. Uprawnienie do zachowku. Powstanie roszczenia z tytu³u zachowku Podmioty uprawnione do zachowku Wysokoœæ zachowku I. Udzia³ stanowi¹cy podstawê do obliczania zachowku II. Substrat zachowku Pojêcie substratu zachowku Czysta wartoœæ spadku Zasady doliczania darowizn oraz zapisów windykacyjnych do czystej wartoœci spadku Podmioty zobowi¹zane z tytu³u zachowku I. Odpowiedzialnoœæ spadkobierców za zachowek II. Odpowiedzialnoœæ zapisobierców windykacyjnych za zachowek III. Odpowiedzialnoœæ obdarowanych za zachowek Realizacja roszczenia o zachowek I. Treœæ roszczenia o zachowek. Zaliczanie darowizn, zapisów windykacyjnych i innych przysporzeñ na poczet nale nego zachowku II. Postêpowanie s¹dowe w sprawach o zachowek III. Przedawnienie roszczenia o zachowek IV. Dziedziczenie roszczenia o zachowek Wydziedziczenie I. Pojêcie wydziedziczenia II. Przyczyny wydziedziczenia Uporczywe postêpowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego Umyœlne przestêpstwo przeciwko zdrowiu, yciu, wolnoœci lub ra ¹cej obrazy czci wzglêdem spadkodawcy albo jednej z najbli szych mu osób Uporczywe niedope³nianie wzglêdem spadkodawcy obowi¹zków rodzinnych III. Tryb wydziedziczenia IV. Przebaczenie Rozdzia³ X. Sytuacja prawna wspó³spadkobierców. Dzia³ spadku Wspólnoœæ maj¹tku spadkowego I. Uwagi ogólne II. Rozporz¹dzanie udzia³em w spadku III. Rozporz¹dzanie udzia³em w przedmiocie nale ¹cym do spadku Dzia³ spadku I. Pojêcie i przedmiot dzia³u spadku II. Sposoby dzia³u spadku Podzia³ fizyczny

12 Spis treœci XI 2. Przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy z obowi¹zkiem sp³aty pozosta³ych Podzia³ cywilny III. Tryby dzia³u spadku Umowny dzia³ spadku Strony umowy o dzia³ spadku Treœæ i forma umowy o dzia³ spadku Wady oœwiadczenia woli przy umowie o dzia³ spadku S¹dowy dzia³ spadku Postêpowanie s¹dowe o dzia³ spadku Uczestnicy postêpowania o dzia³ spadku Charakter prawny i skutki orzeczenia o dziale spadku IV. Zaliczanie darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedy spadkowe Uwagi ogólne Podmioty zobowi¹zane do zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych na schedê spadkow¹ Darowizny podlegaj¹ce zaliczeniu na schedê spadkow¹ Zasady obliczania wartoœci przedmiotu darowizny i przedmiotu zapisu windykacyjnego Rozdzia³ XI. Umowy dotycz¹ce spadku Zakaz zawierania umów o spadek po osobie yj¹cej Umowa o zbycie spadku lub udzia³u w spadku I. Strony, treœæ i forma umowy o zbycie spadku lub udzia³u w spadku II. Charakter prawny umowy o zbycie spadku lub udzia³u w spadku III. Skutki umowy o zbycie spadku lub udzia³u w spadku Rozdzia³ XII. Dziedziczenie gospodarstw rolnych Uwagi ogólne Znaczenie wyroku TK z r. dla porz¹dku dziedziczenia gospodarstw rolnych Dziedziczenie gospodarstw rolnych wchodz¹cych w sk³ad spadków otwartych przed r Indeks rzeczowy

13

14 WYKAZ SKRÓTÓW Wykaz Biul. SN skrótów... EP... Gd. SP... FUS... KC... KK... KKW... KM... KP... KPC... KPK... KPP... KRO... MoP... MoPod... NP... NPN... nast.... niepubl.... OrdPU... orz.... OSG... OSNAPiUS... OSNC... OTK... Pal.... PB... PiP... PiZS... PN... Biuletyn S¹du Najwy szego Edukacja Prawnicza Gdañskie Studia Prawnicze Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych Kodeks cywilny Kodeks karny Kodeks karny wykonawczy Kodeks morski Kodeks pracy Kodeks postêpowania cywilnego Kodeks postêpowania karnego Kwartalnik Prawa Prywatnego Kodeks rodzinny i opiekuñczy Monitor Prawniczy Monitor Podatkowy Nowe Prawo Nowy Przegl¹d Notarialny nastêpny (-a, -e) niepublikowany (-a, -e) ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) orzeczenie Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Palestra Prawo Bankowe Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Notarialny

15 XIV Wykaz skrótów post.... postanowienie PS... Przegl¹d S¹dowy PUG... Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego PWKC... ustawa z r. Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PrASC... ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot... ustawa z r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrPrywM... ustawa z r. Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) Pr. Spó³.... Prawo Spó³ek Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Rej.... Rejent RPEiS... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp.... Rzeczpospolita SC... Studia Cywilistyczne SI... Studia Iuridica SP... Studia Prawnicze SPP... Studia Prawa Prywatnego SwobGospU... ustawa z r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) t.... tom uchw.... uchwa³a uchw. SN (7)... uchwa³a S¹du Najwy szego w sk³adzie 7 sêdziów WSA... wojewódzki s¹d administracyjny wyr.... wyrok z.... zeszyt zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami

16 WYKAZ LITERATURY Wykaz J. Biernat, literatury Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie spadkowym, Toruñ 2002 J. Biernat, Umowa o dzia³ spadku, Warszawa 2007 F. B³ahuta, J. St. Pi¹towski, J. Policzkiewicz, Gospodarstwa rolne. Obrót, dziedziczenie, podzia³, Warszawa 1967 F. B³ahuta, J. Pietrzykowski, J. Policzkiewicz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1972 P. Borkowski, Notarialne poœwiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011 D. Doñczyk, Notarialne poœwiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011 A. Dyoniak, Ochrona rodziny w razie œmierci jednego z ma³ onków, Warszawa Poznañ 1990 J. Gwiazdomorski, A. M¹czyñski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990 J. Ignaczewski, Prawo spadkowe. Art KC. Komentarz, Warszawa 2004 M. K³os, Wspólnoœæ maj¹tku spadkowego, Warszawa 2004 B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Wroc³aw 1978 J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2008 J. Kremis i B. Burian, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 J. Kremis i E. Gniewek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 J. Kremis i K. Górska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 P. Ksiê ak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010 M. Margoñski, Kurator spadku, Warszawa 2009 J. Nadler, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 M. Niedoœpia³, Testament w polskim prawie cywilnym zagadnienia ogólne, Kraków 1991 M. Niedoœpia³, Testament allograficzny (administracyjny), Warszawa 2004 M. Niedoœpia³, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Bydgoszcz 2011 M. Niedoœpia³, Swoboda testowania, Bielsko-Bia³a 2004 E. Niezbecka, Zapis, Lublin 1990 E. Niezbecka, Prawo spadkowe w zarysie, Lublin 2000 E. Niezbecka, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2011 K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law, Warszawa 2009 M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art , pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2011 J. St. Pi¹towski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003

17 XVI Wykaz literatury J. Pietrzykowski, Dziedziczenie gospodarstw rolnych, Warszawa 1965 E. Skowroñska, Odpowiedzialnoœæ spadkobierców za d³ugi spadkowe, Warszawa 1985 E. Skowroñska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991 E. Skowroñska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004 E. Skowroñska-Bocian, Nowelizacja prawa spadkowego. Komentarz, Warszawa 2010 E. Skowroñska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2011 E. Skowroñska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga IV. Spadki, Warszawa 2011 L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, pod red. J. Winiarza, Warszawa 1989 A. Stempniak, Postêpowanie o dzia³ spadku, Warszawa 2010 J. Stobienia, Realizacja wierzytelnoœci wierzycieli spadkodawcy w prawie polskim, Warszawa 1981 System Prawa Cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, pod red. J. St. Pi¹towskiego, Wroc³aw 1986 System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2009 J. Tur³ukowski, Sporz¹dzenie testamentu w praktyce, Warszawa 2008 J. Wierciñski, Brak œwiadomoœci albo swobody przy sporz¹dzaniu testamentu, Warszawa 2010 S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002 M. Za³ucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010

18 PRZEDMOWA Czwarte wydanie niniejszego opracowania, tak jak poprzednie, zosta³o przygotowane przede wszystkim z myœl¹ o studentach wydzia³ów prawa i administracji, ale tak e wszystkich zainteresowanych problematyk¹ dziedziczenia. Skrypt stanowi omówienie wszystkich instytucji prawa spadkowego wraz z licznymi przyk³adami ich zastosowania. Zosta³y w nim przedstawione przede wszystkim uregulowania zawarte w Ksiêdze IV Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem, równie najnowszego, orzecznictwa s¹dów polskich. Literatura poprzedzaj¹ca ka dy z rozdzia³ów zosta³a uzupe³niona o opracowania opublikowane po ukazaniu siê trzeciego wydania skryptu. Pozwoli ona poszerzyæ i pog³êbiæ wiedzê z zakresu prawa spadkowego. Ze wzglêdu na kolejne zmiany stanu prawnego rozszerzono kazusy, które w zamierzeniu Autorek maj¹ byæ pomocne przy nabyciu praktycznej umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów prawa spadkowego. W niniejszym opracowaniu omówione zosta³y zmiany wprowadzone ustaw¹ z r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), w szczególnoœci nowa instytucja zapisu windykacyjnego. To ju kolejny etap reformy prawa spadkowego. Zmiany wchodz¹ w ycie r. Autorki ponownie wyra aj¹ nadziejê, e niniejsze opracowanie, mimo licznych, znakomitych podrêczników prawa spadkowego, spotka siê z yczliwym przyjêciem. Autorki sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania prof. dr. hab. Henrykowi Ciochowi za wszelk¹ pomoc okazan¹ przy przygotowaniu niniejszego skryptu. Lublin Warszawa, sierpieñ 2011 r. Autorki

19

20 ROZDZIA I POJÊCIE I SK AD SPADKU Literatura: P. Body³ Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego czêœæ druga, PB 2005, Nr 1; D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Pr. Spó³. 1998, Nr 1; M. Czekaj, Sukcesja uprawnieñ osoby reprezentowanej, Prok. i Pr. 2001, Nr 5; K. Gandor, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wroc³aw 1968; J. Górecki, Podzia³ sk³adek gromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po œmierci cz³onka, PiP 2001, z. 1; J. Gwiazdomorski, Dziedzicznoœæ roszczenia z art k.c.?, NP 1972, Nr 6; A. Jab³oñski, Prawo do dysponowania œrodkami zgromadzonymi w Otwartym Funduszu Emerytalnym na wypadek œmierci, PPiA 2004, Nr LXIV; W. Kaliñski, F. Zoll, Pe³nomocnictwo nie gasn¹ce mimo œmierci mocodawcy, Rej. 1994, z. 3; S. Ko³odziejski, Dziedziczenie posiadania, Pal.1969, Nr 6; J. Kremis, Wp³yw woli podmiotu na zakres spadku, Acta Universitatis Wratislaviensis 1993, PPiA XXIX; K. Kruczalak, Czy koszty pogrzebu w rozumieniu art k.c. obejmuj¹ wystawienie nagrobka, Pal. 1973, Nr 7 8; A. Kunicki, Dziedziczenie posiadania, RPEiS 1961, z. 1; A. Mariañski, Rozliczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych po œmierci podatnika, Glosa 2003, Nr 5; A. Mikos, Opodatkowanie podlegaj¹cych dziedziczeniu wk³adów na rachunku bankowym, MoPod 2002, Nr 8; J. St. Pi¹towski, Posiadanie jako przedmiot dziedziczenia, SPE 1969, t. III; J. St. Pi¹towski, Z problematyki umów na rzecz osoby trzeciej na wypadek œmierci (art. 37 prawa bankowego), [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Witolda Czachórskiego, pod red. J. B³eszyñskiego i J. Rajskiego, Warszawa 1985; W. Popio³ek, O dziedziczeniu udzia³u w spó³ce jawnej, [w:] Wspó³czesne problemy prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, pod red. J. Go³aczyñskiego i P. Machnikowskiego, Warszawa 2010; W. Pyzio³, O tzw. zapisie bankowym na gruncie przepisów nowego prawa bankowego, PB 1999, Nr 2; ten e, Pozatestamentowe formy dysponowania wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci, Gd. SP 1999, Nr 5; ten e, O potrzebie i kierunkach reformy prawa bankowego prywatnego, PB 2002, Nr 11; F. Rakiewicz, Charakter prawny dyspozycji wk³adem na wypadek œmierci (art. 56 ustawy PrBank), cz. I II, MoP 2005, Nr 19 20; D. Rogoñ, T. Spyra, Wp³yw spadkobrania na bankowe stosunki umowne, Czêœæ I umowa kredytu i umowa po yczki, PB 2007, Nr 9; S. Rudnicki, Zagadnienia cywilistyczne ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, Pal. 1987, Nr 10 11; ten e, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999; J. Sk¹pski, Wst¹pienie w najem po œmierci najemcy, [w:] Studia z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Adama Szpunara, pod red. A. Rembieliñskiego, Warszawa ódÿ 1983; L. Stecki, Odwo³anie darowizny przez spadkobierców darczyñcy, NP 1973, Nr 3; T. Szczurowski, Konsekwencje œmierci wspólnika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, MoP 2008, Nr 6; P. Szmitkowski, Dyspozycja wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci (tzw. zapis bankowy)

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzedaży: E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

POJÊCIE I SK AD SPADKU

POJÊCIE I SK AD SPADKU ROZDZIA I POJÊCIE I SK AD SPADKU Literatura: P. Body³ Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego czêœæ druga, PB 2005, Nr 1; D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz literatury... XV Przedmowa... XVII

SPIS TREŒCI. Wykaz literatury... XV Przedmowa... XVII SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku... 1 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo spadkowe. Elżbieta Skowrońska-Bocian. 10. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo spadkowe. Elżbieta Skowrońska-Bocian. 10. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo spadkowe Elżbieta Skowrońska-Bocian 10. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elżbieta Skowrońska-Bocian Prawo spadkowe Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa cywilnego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 2. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 2. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 2. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 3 Studia Prawnicze E. Skowrońska-Bocian PRAWO

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo spadkowe. Elżbieta Skowrońska-Bocian. 11. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo spadkowe. Elżbieta Skowrońska-Bocian. 11. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo spadkowe Elżbieta Skowrońska-Bocian 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elżbieta Skowrońska-Bocian Prawo spadkowe Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa cywilnego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Uwagi wprowadzające... 1 1. Podstawowe pojęcia... 1 2. Ewolucja prawa spadkowego w okresie po II wojnie

Bardziej szczegółowo

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia. Opis Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Autorzy w przystępny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

SkryptyBecka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 3. wydanie

SkryptyBecka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 3. wydanie SkryptyBecka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 3. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW miejsce regulacji KC z 1964 r. (poprzednio: dekret o prawie spadkowym z 1946 r.) + konstytucyjna ochrona dziedziczenia wzór: prawo austriackie, niemieckie i francuskie

Bardziej szczegółowo

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa,, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...62 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Spadek 1.1. Pojęcie spadku 1.1.1. Aktywa spadku 1.1.2. Pasywa spadku 1.1.3. Prawa wyłączone z dziedziczenia 1.2. Inne obciążenia?nansowe powstające wraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...13 Podstawowe pojęcia...15 Część I Prawo spadkowe...19 Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia...21 1. Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku...21 2. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia Wykaz skrótów......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 21 ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia............... 25 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

MA EÑSKIE PRAWO MAJ TKOWE

MA EÑSKIE PRAWO MAJ TKOWE S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE MA EÑSKIE PRAWO MAJ TKOWE KOMENTARZ Polecamy nasze publikacje: Pod red. Jacka Ignaczewskiego KOSZTY POSTÊPOWAÑ S DOWYCH S¹dowe Komentarze Tematyczne Jacek Ignaczewski MA EÑSKIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Uwagi wprowadzające

Rozdział I. Uwagi wprowadzające Rozdział I. Uwagi wprowadzające Literatura: W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013; T. Kacymirow, B. Kordasiewicz, Zasady prawa spadkowego a podatek spadkowy, PiP 1990,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII SPIS TREŒCI Spis Przedmowa treœci... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku... 1 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku (art.

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień r. Spis treści: Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek

Stan prawny na dzień r. Spis treści: Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku, dziedziczenia i zachowku w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Sądowa PRAWO SPADKOWE 4. WYDANIE LILIANA KALTENBEK-SKARBEK WALDEMAR ŻUREK

Biblioteka Sądowa PRAWO SPADKOWE 4. WYDANIE LILIANA KALTENBEK-SKARBEK WALDEMAR ŻUREK Biblioteka Sądowa PRAWO SPADKOWE 4. WYDANIE LILIANA KALTENBEK-SKARBEK WALDEMAR ŻUREK Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Podstawowe pojęcia... 15 Część I. Prawo spadkowe... 19 Rozdział pierwszy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art.

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 1 Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 981 1 981 6 ZAPIS WINDYKACYJNY Zapis windykacyjny jest instytucją prawa spadkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Adam Szpunar. Przedawnienie uprawnieñ z tytu³u zachowku

Adam Szpunar. Przedawnienie uprawnieñ z tytu³u zachowku Rejent * rok 11 * nr 9(125) wrzesieñ 2001 r. Adam Szpunar Przedawnienie uprawnieñ z tytu³u zachowku Rozwa ania nale y zacz¹æ od bli szego okreœlenia ich zakresu. Uwagi moje dotycz¹ przede wszystkim wyk³adni

Bardziej szczegółowo

PRACE Z PRAWA CYWILNEGO

PRACE Z PRAWA CYWILNEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE PRACE Z PRAWA CYWILNEGO Wprowadzenie i redakcja Prof. ELŻBIETA SKOWROŃSKA-BOCIAN Wydawnictwo C. H. Beck W sprzedaży: Z. Radwański (red.) PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 2, wyd. 2 System

Bardziej szczegółowo

Jakub Biernat Piotr Cybula Prawo spadkowe pytania kazusy tablice 3. wydanie REPETYTORIA C H BECK

Jakub Biernat Piotr Cybula Prawo spadkowe pytania kazusy tablice 3. wydanie REPETYTORIA C H BECK Jakub Biernat Piotr Cybula Prawo spadkowe pytania kazusy tablice 3. wydanie REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa spadkowego

Wprowadzenie do prawa spadkowego Rozdział 1 Wprowadzenie do prawa spadkowego 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego Literatura: J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w kodeksie cywilnym PRL, PiP 1965, z. 5 6; tenże, Międzyczasowe prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Zachowek Wspólność majątku spadkowego

Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek cel instytucji Ochrona interesów najbliższych krewnych spadkodawcy oraz jego małżonka/ swoboda testowania niekiedy może być przyczyną pokrzywdzenia najbliższych

Bardziej szczegółowo

ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego

ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego Paweł Blajer PRAWO W PRAKTYCE ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego Paweł Blajer PRAWO W PRAKTYCE Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Agata Zając. Kazusy APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE

Agata Zając. Kazusy APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE PRAWO cywilne spadki Kazusy Agata Zając APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE PRAWO cywilne spadki Kazusy Agata Zając Zamów książkę w księgarni internetowej APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk Piotr Kunicki Umowa deweloperska 2. wydanie Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk NIERUCHOMOŒCI Umowa deweloperska Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Kopeæ

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) 458 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Polecamy nasze publikacje z

Bardziej szczegółowo

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek.

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek. 1 ZACHOWEK Podstawa prawna: art. 991-1011 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.) - dalej jako k.c.. Niniejsze opracowanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja to następstwo prawne jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Wyróżniane są dwa typy sukcesji: sukcesja uniwersalna

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU 1 PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU Podstawa prawna: art. 1012-1024 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459) - dalej jako k.c.; art. 640-643 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

PLANSZE BECKA. Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch PRAWO CYWILNE. Wydawnictwo C. H. BECK

PLANSZE BECKA. Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch PRAWO CYWILNE. Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch PRAWO CYWILNE Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo cywilne W sprzedaży: T. Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Plansze Becka K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne REPETYTORIA BECKA Spadki i prawo rodzinne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE PRAWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA, Z WYJĄTKIEM ARTUKUŁÓW WYMIENIONYCH W ART.23

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA, Z WYJĄTKIEM ARTUKUŁÓW WYMIENIONYCH W ART.23 ZMIANY W USTAWACH I. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta 31 lipca 2015 r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Skrypty Becka Agnieszka Kawałko Hanna Witczak Prawo cywilne część ogólna 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12

Bardziej szczegółowo

Tom 10. Prawo spadkowe. Pod redakcją Bogudara Kordasiewicza. 2. wydanie

Tom 10. Prawo spadkowe. Pod redakcją Bogudara Kordasiewicza. 2. wydanie Tom 10 Prawo spadkowe Pod redakcją Bogudara Kordasiewicza 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo spadkowe Tom 10 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo spadkowe Tom 10 2. wydanie REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA. Paweł Wiater

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA. Paweł Wiater NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA Paweł Wiater Kraków, czerwiec 2009 NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA Od niedawna pojawiła się możliwośd

Bardziej szczegółowo

o rządowym oraz senackim projektach ustaw o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3018 i 2116)

o rządowym oraz senackim projektach ustaw o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3018 i 2116) Druk nr 3759 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJDO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym oraz senackim projektach ustaw o zmianie ustawy- Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Mariusz Korcyl. Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism. Wydawnictwo Psychoskok

Mariusz Korcyl. Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism. Wydawnictwo Psychoskok Mariusz Korcyl Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism Wydawnictwo Psychoskok Konin 2014 Mariusz Korcyl "Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok,

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Sukcesji

Indywidualny Plan Sukcesji Indywidualny Plan Sukcesji dziedziczenie ustawowe - spadek Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 KC) Spadek otwiera się z chwilą śmierci

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa... Spis treœci XXXIII Wykaz skrótów... XXXV Wykaz literatury... XXXIX Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna Rozdzia³ I. Pojêcie i Ÿród³a prawa cywilnego... 3 1. Pojêcie prawa cywilnego... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne zawarte w art. 961 KC 1. Zagadnienia wstępne

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE TESTY PRAWO SPADKOWE I RODZINNE MAREK STUS Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo spadkowe... 11 Rozdział 1 Spadek i ogólne zasady dziedziczenia... 13

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1107)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1107) Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1107) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest umożliwienie spadkodawcy sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Post powanie w sprawach o dział spadku

Post powanie w sprawach o dział spadku Andrzej Stempniak Post powanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej Stempniak Post powanie w sprawach o dział

Bardziej szczegółowo

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Spó³dzielnie mieszkaniowe NIERUCHOMOŒCI Spó³dzielnie mieszkaniowe Nowe regulacje ustawowe. Maj¹tek spó³dzielców Wzór statutu, regulaminy Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH PRAWO SPADKOWE por adni kzwzor amipi sm pr ocesowych PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Stan prawny na dzień 1.01.2007 r. Honorata Kwiczal Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do wydania drugiego Wykaz skrótów KSIĘGA CZWARTA. Prawo spadkowe Rozdział I. Przepisy ogólne

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do wydania drugiego Wykaz skrótów KSIĘGA CZWARTA. Prawo spadkowe Rozdział I. Przepisy ogólne Wprowadzenie.................................................... XV Wstęp do wydania drugiego......................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a. [Podstawa sporządzenia aktu] Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne:

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator:

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Konrad Osajda Testamenty wspólne

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Konrad Osajda Testamenty wspólne MONOGRAFIE PRAWNICZE Konrad Osajda Testamenty wspólne Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Elżbieta Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE Literatura akademicka Jakub Biernat, Piotr Cybula PRAWO SPADKOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisława Kalus Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

prawo spadkowe Liliana Kaltenbek, Waldemar Żurek 5. WYDANIE BIBLIOTEKA SĄDOWA

prawo spadkowe Liliana Kaltenbek, Waldemar Żurek 5. WYDANIE BIBLIOTEKA SĄDOWA prawo spadkowe Liliana Kaltenbek, Waldemar Żurek BIBLIOTEKA SĄDOWA 5. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 ROZDZIAŁ I. Wyłączenie od dziedziczenia jako negatywna

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo