Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów... Wykaz literatury..."

Transkrypt

1 Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego Uwagi wprowadzaj¹ce Rodzaje zabezpieczeñ Uwagi porównawcze I. Austria II. Niemcy III. Szwajcaria IV. Francja V. Belgia Postêpowanie ugodowe Postêpowanie referé Referé prowizoryczne V

2 4. Postêpowanie sommaire en injonction de payer Postêpowanie zabezpieczaj¹ce VI. W³ochy VII. Anglia i Walia Zabezpieczenie konserwacyjne freezing injunctions Mareva injunctions Polecenie przeszukania (poszukiwanie maj¹tku) VIII. Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej Rozdzia³ II. Miejsce postêpowania zabezpieczaj¹cego w systemie s¹dowego prawa postêpowania cywilnego Rozdzia³ III. Dopuszczalnoœæ zabezpieczenia Rozdzia³ IV. Przes³anki skutecznego udzielenia zabezpieczenia roszczenia przez s¹d Rozdzia³ V. Zabezpieczenie roszczeñ pieniê nych Rozdzia³ VI. Zabezpieczenie roszczeñ niepieniê nych Rozdzia³ VII. Przebieg postêpowania zabezpieczaj¹cego (dynamika postêpowania) Wszczêcie postêpowania zabezpieczaj¹cego I. Wnioskodawca II. Treœæ wniosku o udzielenie zabezpieczenia III. Termin do z³o enia wniosku o udzielenie zabezpieczenia Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia I. S¹d w³aœciwy do rozpoznania wniosku II. Sk³ad s¹du III. Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia Orzeczenie o udzieleniu zabezpieczenia Zaskar enie orzeczenia s¹du Rozpoznanie za alenia przez s¹d II instancji I. Orzeczenie s¹du II instancji II. Dopuszczalnoœæ œrodków zaskar enia do S¹du Najwy szego Rozdzia³ VIII. Wykonanie zabezpieczenia. Rozszerzona skutecznoœæ postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia VI

3 Rozdzia³ IX. Upadek zabezpieczenia Rozdzia³ X. Koszty postêpowania zabezpieczaj¹cego Rozdzia³ XI. Odszkodowanie za szkodê spowodowan¹ udzieleniem zabezpieczenia Rozdzia³ XII. Zabezpieczenie roszczeñ w postêpowaniu upad³oœciowym Rozdzia³ XIII. Zabezpieczenie dowodów Czêœæ II. Egzekucja i postêpowanie egzekucyjne Rozdzia³ XIV. Zagadnienia wstêpne Pojêcie egzekucji i postêpowania egzekucyjnego. Aksjologiczne podstawy egzekucji Przes³anki postêpowania egzekucyjnego Zasady postêpowania egzekucyjnego I. Zasada poszanowania godnoœci cz³owieka II. Zasada prawa do wys³uchania III. Zasada formalizmu IV. Zasada dyspozycyjnoœci Rodzaje i sposoby egzekucji ród³a prawa egzekucyjnego Rozdzia³ XV. Podmioty, uczestnicy i organy postêpowania egzekucyjnego Rozdzia³ XVI. Podstawa egzekucji Rozdzia³ XVII. Dynamika postêpowania egzekucyjnego Wszczêcie egzekucji Zawieszenie i umorzenie postêpowania egzekucyjnego Œrodki prawne w postêpowaniu egzekucyjnym Rozdzia³ XVIII. Wy³¹czenia spod egzekucji Rozdzia³ XIX. Powództwa przeciwegzekucyjne Rozdzia³ XX. Egzekucja œwiadczeñ pieniê nych Uwagi ogólne Egzekucja z ruchomoœci Egzekucja z wynagrodzenia za pracê VII

4 20. Egzekucja z rachunku bankowego i z rachunku prowadzonego przez spó³dzielcz¹ kasê oszczêdnoœciowo-kredytow¹ Egzekucja z innych wierzytelnoœci Egzekucja z innych praw maj¹tkowych Egzekucja z nieruchomoœci I. Zajêcie nieruchomoœci II. Opis i oszacowanie zajêtej nieruchomoœci III. Obwieszczenie o licytacji IV. Warunki licytacyjne V. Licytacja VI. Przybicie VII. Przys¹dzenie w³asnoœci Egzekucja z u³amkowej czêœci nieruchomoœci oraz u ytkowania wieczystego Uproszczona egzekucja z nieruchomoœci Egzekucja ze statków morskich Podzia³ sumy uzyskanej z egzekucji I. Plan podzia³u i pierwszeñstwo zaspokojenia wierzytelnoœci II. Podzia³ sumy uzyskanej przez egzekucjê z wynagrodzenia za pracê III. Podzia³ sumy uzyskanej przez egzekucjê z ruchomoœci, wierzytelnoœci i innych praw maj¹tkowych IV. Podzia³ sumy uzyskanej przez egzekucjê z nieruchomoœci Rozdzia³ XXI. Egzekucja œwiadczeñ niepieniê nych Rozdzia³ XXII. Egzekucja z udzia³em Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorców Egzekucja z udzia³em Skarbu Pañstwa Egzekucja z udzia³em przedsiêbiorcy Egzekucja przez zarz¹d przymusowy Egzekucja przez sprzeda przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego Rozdzia³ XXIII. Egzekucja celem zniesienia wspó³w³asnoœci nieruchomoœci w drodze sprzeda y publicznej Rozdzia³ XXIV. Egzekucja œwiadczeñ alimentacyjnych VIII

5 Rozdzia³ XXV. Koszty egzekucji s¹dowej Rozdzia³ XXVI. Stosunek s¹dowego postêpowania egzekucyjnego do innych postêpowañ wykonawczych Indeks rzeczowy IX

1.1. SPIS TREŒCI. Poradnik zarz¹dcy nieruchomoœciami 1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci

1.1. SPIS TREŒCI. Poradnik zarz¹dcy nieruchomoœciami 1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci PRZEWODNIK Poradnik zarz¹dcy nieruchomoœciami Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Skorowidz skrótów 1.3. Bibliografia 1.4. Objaœnienia piktogramów 1.5. Skorowidz rzeczowy 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Podstawowe wiadomoœci

Spis treœci. Czêœæ I. Podstawowe wiadomoœci Wstêp... Spis treœci XVII Przedmowa do drugiego wydania... XIX Wykaz skrótów... XXI Literatura... XXV Czêœæ I. Podstawowe wiadomoœci Rozdzia³ I. Przedmiot obrotu nieruchomoœciami... 3 1. W³asnoœæ... 3

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wykaz skrótów... XXXV

Spis tre ci. Wykaz skrótów... XXXV Spis tre ci Wst p...xxxiii Wykaz skrótów... XXXV DZIA I. PRZEPISY OGÓLNE... 3 Art. 1. Przedmiot regulacji... 5 I. Uwagi ogólne... 5 II. Struktura wewn trzna Ordynacji... 6 III. Zobowi zania podatkowe...

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski,

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo

ZASTAW NA JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

ZASTAW NA JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1/2006 ISSN 1641 1609 RAFA MAZUREK * ZASTAW NA JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM 1. UWAGI OGÓLNE Fundusze inwestycyjne s¹ wyrazem instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. 1.1. Spis treœci 1.1.

0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. 1.1. Spis treœci 1.1. 0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. 1.2. Autorzy 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Wyjaœnienie pojêæ i definicji 1.6. Objaœnienie piktogramów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

PRACE KOMISJI RZ DOWEJ

PRACE KOMISJI RZ DOWEJ PRZEDMOWA W 2000 roku minê³o dziesiêæ lat od uchwalenia ustawy z dnia 9 listopada 1990 roku O przejêciu maj¹tku b. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a za kilka miesiêcy rozpocznie siê dziesi¹ty

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo karne. Lech Gardocki. 16. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo karne. Lech Gardocki. 16. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo karne Lech Gardocki 16. wydanie C. H. Beck PODRÊCZNIKI PRAWNICZE Lech Gardocki Prawo karne W sprzeda y: M. Królikowski, R. Zaw³ocki KODEKS KARNY. CZÊŒÆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI. Zasada zwi¹zania praw do lokalu z cz³onkostwem w spó³dzielni mieszkaniowej

NIERUCHOMOŒCI. Zasada zwi¹zania praw do lokalu z cz³onkostwem w spó³dzielni mieszkaniowej NIERUCHOMOŒCI Zasada zwi¹zania praw do lokalu z cz³onkostwem w spó³dzielni mieszkaniowej Polecamy nasze publikacje: Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tu³odziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

KOLIZYJNOPRAWNA PROBLEMATYKA NIEPOSESORYJNYCH ZABEZPIECZEÑ RZECZOWYCH USTANOWIONYCH POD RZ DEM PRAW OBCYCH

KOLIZYJNOPRAWNA PROBLEMATYKA NIEPOSESORYJNYCH ZABEZPIECZEÑ RZECZOWYCH USTANOWIONYCH POD RZ DEM PRAW OBCYCH TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARASEK * KOLIZYJNOPRAWNA PROBLEMATYKA NIEPOSESORYJNYCH ZABEZPIECZEÑ RZECZOWYCH USTANOWIONYCH POD RZ DEM PRAW OBCYCH 1. WPROWADZENIE 1.1. Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Paweł Puch Regulacja stanów prawnych nieruchomości Praktyczny poradnik Budownictwo INFORMACJE Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-12-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 UCHWA Y RADY GMINY WICKO:

Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 UCHWA Y RADY GMINY WICKO: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY GMINY WICKO: 3216 Nr XXXVI/85/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokoœci stawek podatku

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131; tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131; tekst ujednolicony) SPIS TREŒCI Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131; tekst ujednolicony) Statut Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (rozporz¹dzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Str. Nb. Przedmowa... VII Bibliografia... XXXIX. Czêœæ I. Staro ytnoœæ

Spis treœci. Str. Nb. Przedmowa... VII Bibliografia... XXXIX. Czêœæ I. Staro ytnoœæ XVII Przedmowa... VII Bibliografia... XXXIX Czêœæ I. Staro ytnoœæ Rozdzia³ I. Monarchie despotyczne i wielkie imperia Wschodu... 3 1 1. Rys historyczny... 3 1 2. Ustrój spo³eczny despotii... 4 2 3. Ustrój

Bardziej szczegółowo

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Grażyna Manjura-Niśkiewicz Dodatki mieszkaniowe Komentarz 3. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Dodatki mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Ignaczewski

Bardziej szczegółowo

Budownictwo VERLAG DASHÖFER. www.dashofer.pl. Pawe³ Puch. Praktyczny poradnik

Budownictwo VERLAG DASHÖFER. www.dashofer.pl. Pawe³ Puch. Praktyczny poradnik Budownictwo VERLAG DASHÖFER Pawe³ Puch REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI Praktyczny poradnik ZA O ENIE KSIÊGI WIECZYSTEJ 3. ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Wiêkszoœæ sytuacji zwi¹zanych z nieuregulowanym

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Skrypty Becka Agnieszka Kawałko Hanna Witczak Prawo cywilne część ogólna 4.wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne czêœæ ogólna W sprzeda y: Z. Radwañski (red.) PRAWO CYWILNE CZÊŒÆ OGÓLNA. TOM 2, wyd. 2 System

Bardziej szczegółowo

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWNE I EKONOMICZNE OTOCZENIE FIRMY. Księgarnia PWN: Teresa Cebrowska - Rachunkowość finansowa i podatkowa

Spis treœci CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWNE I EKONOMICZNE OTOCZENIE FIRMY. Księgarnia PWN: Teresa Cebrowska - Rachunkowość finansowa i podatkowa Księgarnia PWN: Teresa Cebrowska - Rachunkowość finansowa i podatkowa Spis treœci Wstêp do wydania II zmienionego i rozszerzonego............... 13 Wykaz aktów prawnych i zastosowanych skrótów................

Bardziej szczegółowo

Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Gra yna Horbulewicz Roman Kowalkowski Jacek Pietrzak

Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Gra yna Horbulewicz Roman Kowalkowski Jacek Pietrzak Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Gra yna Horbulewicz Roman Kowalkowski Jacek Pietrzak ISSN

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa NIERUCHOMOŒCI Wspólnota mieszkaniowa Charakter prawny Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli Zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ Polecamy nasze publikacje z zakresu nieruchomoœci: Ewa Boñczak-Kucharczyk ZARZ DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci STYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI dzia Emil Szczepanik Wybrane zagadnienia egzekucji s dowej we Francji Warszawa 2014 Spis tre ci Bibliografia:... I Wprowadzenie... 1 Komornik (Hussier de justice)... 10

Bardziej szczegółowo