Postêpowanie cywilne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postêpowanie cywilne"

Transkrypt

1 Kinga Flaga-Gieruszyñska Postêpowanie cywilne pytania kazusy tablice 5. wydanie REPETYTORIA C H BECK

2 REPETYTORIA Postêpowanie cywilne

3 W sprzeda y: E. Marsza³kowska-Krzeœ (red.) POSTÊPOWANIE CYWILNE Podrêczniki Prawnicze E. Marsza³kowska-Krzeœ (red.) POSTÊPOWANIE CYWILNE Kazusy Becka K. Flaga-Gieruszyñska POSTÊPOWANIE CYWILNE Testy Becka T. Ereciñski (wprow.) POSTÊPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY, wyd. 21 Teksty Ustaw Becka

4 Postêpowanie cywilne pytania kazusy tablice 5. wydanie poprawione i zaktualizowane dr Kinga Flaga-Gieruszyñska Uniwersytet Szczeciñski

5 Redakcja: Ksenia Rzepka Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: Poznañskie Zak³ady Graficzne ISBN

6 Przedmowa Przedmowa Renomowane Wydawnictwo C. H. Beck podjê³o kolejn¹ cenn¹ inicjatywê pomocy dydaktycznej studentom wydzia³ów prawa i administracji w postaci cyklu ksi¹ ek zawieraj¹cych pytania egzaminacyjne, kazusy i tablice z ró nych dziedzin prawa. Ten cykl wydawniczy stanowiæ bêdzie poza tym istotn¹ pomoc dla asystentów prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne ze studentami. Autorka niniejszego opracowania Pani Kinga Flaga-Gieruszyñska jest wybitnym dydaktykiem i obiecuj¹cym m³odym naukowcem. Obecna ksi¹ ka Autorki stanowi kontynuacjê jej prac dydaktycznych, która po raz pierwszy w 1998 r. opracowa³a i wyda³a Kazusy z postêpowania cywilnego z rozwi¹zaniami. Jednak obecne opracowanie znacznie poszerza pomoc dydaktyczn¹, zawiera bowiem wszechstronny materia³ dydaktyczny przedmiotu postêpowanie cywilne, przedstawiony w formie pytañ egzaminacyjnych i znakomicie opracowanych odpowiedzi na te pytania, a tak e praktyczne kazusy dotycz¹ce istotnych instytucji postêpowania cywilnego. Ca³oœæ opracowania koñcz¹ tablice pogl¹dowe, które w sposób przejrzysty, a zarazem kompleksowy pozwalaj¹ Czytelnikom zapoznaæ siê z konstrukcj¹ oraz implikacjami poszczególnych instytucji postêpowania cywilnego. Kolejna ksi¹ ka Autorki spe³nia oczekiwania najbardziej wymagaj¹cych dydaktyków i studentów. dr hab. Andrzej Zieliñski Profesor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

7

8 Spis treœci Spis Przedmowa treœci Wykaz skrótów Wykaz wa niejszej literatury V XIII XVII Czêœæ A. Pytania egzaminacyjne Rozdzia³ I. Pojêcie, rodzaje i Ÿród³a prawa procesowego cywilnego 1 Pytanie 1 15 Rozdzia³ II. Podstawowe zasady i przes³anki postêpowania cywilnego 9 Pytanie Rozdzia³ III. Podmioty postêpowania 15 Pytanie Rozdzia³ IV. Koszty procesu 41 Pytanie Rozdzia³ V. Przedmiot procesu cywilnego 51 Pytanie Rozdzia³ VI. Czynnoœci procesowe 52 Pytanie Rozdzia³ VII. Przebieg postêpowania przed s¹dem I instancji 63 Pytanie Rozdzia³ VIII. Dowody w postêpowaniu cywilnym 79 Pytanie Rozdzia³ IX. Orzeczenia 87 Pytanie Rozdzia³ X. Œrodki odwo³awcze 97 Pytanie Rozdzia³ XI. Postêpowania odrêbne 112 Pytanie Rozdzia³ XII. Postêpowanie nieprocesowe zagadnienia ogólne 142 Pytanie

9 V III Spis treœci Rozdzia³ XIII. Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego 158 Pytanie Rozdzia³ XIV. Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuñczego i kurateli 170 Pytanie Rozdzia³ XV. Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego 191 Pytanie Rozdzia³ XVI. Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego 201 Pytanie Rozdzia³ XVII. Inne postêpowania w trybie postêpowania nieprocesowego 211 Pytanie Rozdzia³ XVIII. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce 222 Pytanie Rozdzia³ XIX. Postêpowanie egzekucyjne zagadnienia ogólne 230 Pytanie Rozdzia³ XX. Poszczególne rodzaje egzekucji 259 Pytanie Rozdzia³ XXI. Postêpowanie przed s¹dem polubownym 298 Pytanie Rozdzia³ XXII. Miêdzynarodowe postêpowanie cywilne zagadnienia ogólne 307 Pytanie Rozdzia³ XXIII. Jurysdykcja krajowa 311 Pytanie Rozdzia³ XXIV. Inne zagadnienia procesowe w miêdzynarodowym postêpowaniu cywilnym 326 Pytanie Rozdzia³ XXV. Uznanie i wykonanie orzeczeñ s¹dów zagranicznych 332 Pytanie Czêœæ B. Kazusy Kazus 1. Dopuszczalnoœæ drogi s¹dowej w zakresie zobowi¹zañ podatkowych (art. 1 i 2 KPC) 337 Kazus 2. W³aœciwoœæ s¹du w sprawach z powództwa organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi (art. 17 pkt 2 KPC) 342 Kazus 3. Wartoœæ przedmiotu sporu (art KPC) 348 Kazus 4. W³aœciwoœæ miejscowa w sprawach dotycz¹cych stosunku umownego (art. 34 KPC) 353 Kazus 5. Wniosek o wy³¹czenie sêdziego (art. 49 KPC) 358 Kazus 6. Reprezentacja spó³ki z o.o. w postêpowaniu cywilnym (art. 67 i 68 KPC) 364

10 Spis treœci IX Kazus 7. Interwencja uboczna porêczyciela w sprawie dotycz¹cej zobowi¹zania d³u nika (art. 76 KPC) 370 Kazus 8. Wspó³uczestnik sporu jako pe³nomocnik strony (art KPC) 376 Kazus 9. Dopuszczalnoœæ zas¹dzenia kosztów na rzecz przegrywaj¹cej strony pozwanej (art. 101 KPC) 380 Kazus 10. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzêdu (art. 117 KPC) 384 Kazus 11. Skutki mylnego oznaczenia pisma procesowego (art. 126 i 130 KPC) 391 Kazus 12. Dorêczenie zastêpcze i jego skutki (art. 139 KPC) 396 Kazus 13. Warunki przywrócenia terminu procesowego (art. 168 KPC) 402 Kazus 14. Warunki ustalenia stosunku prawnego (art. 189 KPC) 405 Kazus 15. Powaga rzeczy os¹dzonej jako przes³anka odrzucenia pozwu (art pkt 2 KPC) 410 Kazus 16. Obowi¹zek stron w zakresie wskazywania dowodów niezbêdnych do rozstrzygniêcia sprawy (art. 232 KPC) 415 Kazus 17. Okreœlenie podstawy faktycznej i prawnej wydania wyroku (art KPC) 420 Kazus 18. Dopuszczalnoœæ z³o enia przez stronê apelacji, opartej na zarzutach przys³uguj¹cych interwenientowi ubocznemu (art. 367 i nast. KPC) 424 Kazus 19. Podstawy skargi kasacyjnej (art KPC) 429 Kazus 20. Mo liwoœæ zaskar enia postanowienia o umorzeniu postêpowania (art. 394 KPC) 435 Kazus 21. Wznowienie postêpowania w zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego o niezgodnoœci aktu normatywnego z Konstytucj¹ RP, umow¹ miêdzynarodow¹ lub z ustaw¹ (art KPC) 439 Kazus 22. Mo liwoœæ ograniczenia postêpowania dowodowego w sprawach o rozwód (art. 442 KPC) 444 Kazus 23. Zdolnoœæ s¹dowa i oznaczenie osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w postêpowaniu w sprawach gospodarczych (art KPC) 449 Kazus 24. Przes³anki wydania nakazu zap³aty w postêpowaniu nakazowym (art. 485 KPC) 454 Kazus 25. Zainteresowany w postêpowaniu nieprocesowym (art KPC) 459 Kazus 26. W³aœciwoœæ s¹du w sprawach o pozbawienie w³adzy rodzicielskiej (art KPC) 464 Kazus 27. Roszczenie obowi¹zanego przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrz¹dzonej wykonaniem zabezpieczenia powództwa (art. 746 KPC) 467

11 X Spis treœci Kazus 28. Potr¹cenie jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 KPC) 470 Czêœæ C. Tablice Tabl. 1. Sprawa cywilna 477 Tabl. 2. Funkcje postêpowania cywilnego 478 Tabl. 3. Postêpowanie pozas¹dowe 478 Tabl. 4. Niedopuszczalnoœæ drogi s¹dowej 478 Tabl. 5. Podstawowe zasady postêpowania cywilnego 479 Tabl. 6. Zasada dyspozytywnoœci 479 Tabl. 7. Aspekty jawnoœci postêpowania cywilnego 479 Tabl. 8. Przes³anki postêpowania cywilnego 480 Tabl. 9. Bezwzglêdne pozytywne przes³anki postêpowania cywilnego 480 Tabl. 10. Bezwzglêdne negatywne przes³anki postêpowania cywilnego 480 Tabl. 11. Wzglêdne pozytywne przes³anki postêpowania cywilnego 481 Tabl. 12. Wzglêdne negatywne przes³anki postêpowania cywilnego 481 Tabl. 13. W³aœciwoœæ s¹dów w sprawach cywilnych wyodrêbniona wed³ug Ÿród³a przekazywania sprawy do rozpoznania 481 Tabl. 14. W³aœciwoœci s¹dów w sprawach cywilnych 481 Tabl. 15. Rodzaje niew³aœciwoœci s¹dów cywilnych 482 Tabl. 16. Rodzaje w³aœciwoœci miejscowej s¹du 482 Tabl. 17. Kategorie przyczyn wy³¹czenia sêdziego 482 Tabl. 18. Rodzaje przymusu adwokackiego 483 Tabl. 19. Rodzaje legitymacji procesowej 483 Tabl. 20. Rodzaje legitymacji procesowej 484 Tabl. 21. Rodzaje wspó³uczestnictwa w sporze 484 Tabl. 22. Rodzaje interwencji w procesie cywilnym 485 Tabl. 23. Pe³nomocnictwo procesowe 485 Tabl. 24. Podzia³ kosztów postêpowania cywilnego 485 Tabl. 25. Koszty s¹dowe 486 Tabl. 26. Zasady ponoszenia kosztów 486 Tabl. 27. Zwolnienie od kosztów s¹dowych 486 Tabl. 28. Rodzaje powództw procesowych 487 Tabl. 29. Podzia³ czynnoœci procesowych wed³ug kryterium podmiotowego 487 Tabl. 30. Posiedzenie s¹dowe 487 Tabl. 31. Terminy 488 Tabl. 32. Skutki uchybienia terminu 488 Tabl. 33. Warunki przywrócenia uchybionego terminu 489 Tabl. 34. Warunki przedmiotowego ³¹czenia roszczeñ 489 Tabl. 35. Formy obrony pozwanego w procesie 489 Tabl. 36. Zaprzeczenie 490 Tabl. 37. Zarzuty 490 Tabl. 38. Zawieszenie postêpowania cywilnego 491

12 Spis treœci XI Tabl. 39. Podzia³ œrodków dowodowych 491 Tabl. 40. Fakty niewymagaj¹ce dowodu 491 Tabl. 41. Domniemania 492 Tabl. 42. Rodzaje orzeczeñ s¹dowych 492 Tabl. 43. Podstawy orzekania 492 Tabl. 44. Rodzaje wyroków 493 Tabl. 45. Rodzaje postanowieñ s¹du 493 Tabl. 46. Prawomocnoœæ orzeczeñ s¹dowych 493 Tabl. 47. Natychmiastowa wykonalnoœæ orzeczeñ s¹dowych 494 Tabl. 48. Nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci 494 Tabl. 49. Œrodki zaskar enia 495 Tabl. 50. Podstawy skargi kasacyjnej 495 Tabl. 51. Sprawy rozpoznawane w trybie postêpowania w sprawach ma³ eñskich 496 Tabl. 52. Sprawy rozpoznawane w trybie postêpowania ze stosunków miêdzy rodzicami a dzieæmi 496 Tabl. 53. Sprawy rozpoznawane w trybie postêpowania w sprawach z zakresu prawa pracy 496 Tabl. 54. Sprawy rozpoznawane w trybie postêpowania w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych 497 Tabl. 55. Sprawy rozpoznawane w trybie postêpowania nakazowego 497 Tabl. 56. Podzia³ spraw rozpoznawanych w postêpowaniu nieprocesowym wed³ug kryterium przedmiotu 498 Tabl. 57. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuñczego i kurateli rozpoznawane w postêpowaniu nieprocesowym 498 Tabl. 58. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego rozpoznawane w postêpowaniu nieprocesowym 499 Tabl. 59. Sprawy z zakresu prawa spadkowego rozpoznawane w postêpowaniu nieprocesowym 500 Tabl. 60. S¹dy polubowne 500 Tabl. 61. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia 501 Tabl. 62. Sposoby zabezpieczenia wed³ug kryterium przedmiotowego 501 Tabl. 63. Rodzaje egzekucji 501 Tabl. 64. Egzekucja œwiadczeñ pieniê nych 502 Tabl. 65. Sposoby egzekucji œwiadczeñ niepieniê nych 502 Tabl. 66. Ograniczenia egzekucji 503 Tabl. 67. Powództwa przeciwegzekucyjne 503 Tabl. 68. Rodzaje œwiadczeñ niepieniê nych podlegaj¹cych egzekucji 503 Tabl. 69. Podstawowe zasady miêdzynarodowego postêpowania cywilnego 504 Tabl. 70. Osoby zwolnione spod jurysdykcji krajowej s¹dów polskich 504 Schemat 1. Postêpowanie przed s¹dem I instancji 505 Schemat 2. Postêpowanie za aleniowe 506 Schemat 3. Postêpowanie apelacyjne 507 Indeks rzeczowy 509

13

14 Wykaz skrótów Wykaz 1. Aktyskrótów normatywne AlkU... GminWybO... KomSEgzU... KC... KP... KPC... KSCU... KSH... KRO... KWU... NielU.... ObPolU... OchrKonkU... OrdPU... PrASC... PrAut... PrBud... ustawa z r. o wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473ze zm.) ustawa z r. Ordynacja wyborcza doradgmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547ze zm.) ustawa z r. okomornikachs¹dowychi egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191ze zm.) Kodeks cywilny Kodeks pracy Kodeks postêpowania cywilnego ustawa z r. okosztachs¹dowychw sprawachcywilnych(dz.u. Nr 167, poz. 1398ze zm.) Kodeks spó³ekhandlowych Kodeks rodzinnyi opiekuñczy ustawa z r. oksiêgachwieczystychi hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361ze zm.) ustawa z r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich(tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz. 109ze zm.) ustawa z r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 28, poz. 353ze zm.) ustawa z r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331ze zm.) ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60ze zm.) ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688ze zm.) ustawa z r. oprawie autorskim i prawachpokrewnych(tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631ze zm.) ustawa z r. Prawobudowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118ze zm.) PrCel... ustawa z r. Prawocelne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.)

15 XIV Wykaz skrótów PrCzek... ustawa z r. Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrezWybU.... ustawa z r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) PrPostSAdm... ustawa z r. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) PrSpó³dz... ustawa z r. Prawo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUSP... ustawa z r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) PrWeksl... ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrW³Przem... ustawa z r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) RPOU... ustawa z r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) SejmSenatOrd... ustawa z r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz ze zm.) SwobGospU... ustawa z r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) TKU... ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN... GP... GS... MoP... NP... ONSA... ONSAiWSA... OSA... OSN... OSNAPiUS... OSNC... OSNCP... OSA... OSP... OSPiKA... OTK... Biuletyn S¹du Najwy szego Gazeta Prawna Gazeta S¹dowa Monitor Prawniczy Nowe Prawo Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych Orzecznictwo S¹du Najwy szego Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego

16 Wykaz skrótów XV Pal.... PiP... PP... PPiA... Pr. Spó³ek... Prz. Sejm.... PS... PUG... RPEiS... SC... SP... Palestra Pañstwo i Prawo Przegl¹d Podatkowy Przegl¹d Prawa i Administracji Prawo Spó³ek Przegl¹d Sejmowy Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze 3. Inne skróty art.... artyku³ cz.... czêœæ Dz.U.... Dziennik Ustaw in.... inne KRS... Krajowy Rejestr S¹dowy lit.... litera m.in.... miêdzy innymi nast.... nastêpne (-a) niepubl.... niepublikowane (-a, -y) Nr... numer orz.... orzeczenie pkt... punkt por.... porównaj post.... postanowienie rozdz.... rozdzia³ s.... strona SN... S¹dNajwy szy SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów t.... tom tekst jedn.... tekst jednolity TK... Trybuna³ Konstytucyjny uchw.... uchwa³a UOKiK... Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust.... ustêp wyd..... wydanie wyr.... wyrok Zb.Urz.... Zbiór Urzêdowy zd.... zdanie zezm.... zezmianami zob.... zobacz

17

18 Wykaz wa niejszej literatury Wykaz 1. Podrêczniki wa niejszej literatury literatury W. Berutowicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1994 W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006 S. Dalka, Postêpowanie cywilne, Gdañsk 1993 H. Dolecki, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2009 J. Ciszewski, T. Ereciñski, Miêdzynarodowe postêpowanie cywilne, Warszawa 2000 J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, K. Weitz, Postêpowanie cywilne, Warszawa 2008 K. Korzan, Postêpowanie nieprocesowe, Warszawa 2004 A. Marciniak, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005 Postêpowanie cywilne, red. E. Marsza³kowska-Krzeœ,Warszawa 2008 W. Siedlecki, Z. Œwieboda, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2004 W. Siedlecki, Z. Œwieboda, Postêpowanie nieprocesowe, Warszawa 2001 M. Waligórski, Proces cywilny. Dynamika procesu (postêpowanie), Warszawa 1947 M. Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947 E. Wengerek, S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978 A. Zieliñski, Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa Wa niejsze monografie B. Bladowski, Œrodki odwo³awcze w postêpowaniu cywilnym, Kraków 2001 B. Bladowski, Za alenie w postêpowaniu cywilnym, Kraków 1998 S. Dalka, S¹downictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987 H. Dolecki, Ciê ar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998 T. Ereciñski, Prawo obce w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1981 T. Ereciñski, K. Weitz, S¹d arbitra owy, Warszawa 2008 A. Jakubecki, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce w sprawach z zakresu prawa w³asnoœci intelektualnej, Kraków 2000 M. Jêdrzejewska, Wspó³uczestnictwo procesowe. Istota zakres rodzaje, Warszawa 1975 J. Klimowicz, Interwencja uboczna wed³ug kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1972 K. Knoppek, Dokument w procesie cywilnym, Poznañ 1993 K. Korzan, Kurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1996 K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1972 Z. Krzemiñski, Pe³nomocnik w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1971 Z. Krzemiñski, Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich, Warszawa 1973 J. Lapierre, Ugoda s¹dowa w polskim procesie cywilnym, PS 1968

19 XVIII Wykaz wa niejszej literatury K. Lubiñski, Istota i charakter prawny dzia³alnoœci s¹du w postêpowaniu nieprocesowym, Toruñ 1985 K. Lubiñski, Postêpowanie o ubezw³asnowolnienie, Warszawa 1979 W. Masewicz, Prokurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1975 J. Mokry, Odwo³alnoœæ czynnoœci procesowych w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1973 A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1983 P. Osowy, Powództwo o œwiadczenie, Warszawa 2006 K. Piasecki, Orzekanie ponad ¹danie w procesie cywilnym, Warszawa 1975 K. Piasecki, Postêpowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004 K. Piasecki, Skutecznoœæ i wykonalnoœæ w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeñ s¹dowych, Warszawa 1990 K. Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981 P. Pogonowski, Zakaz reformationis in peius w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 2004 Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985 Z. Resich, Przes³anki procesowe, Warszawa 1966 Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1978 M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie os¹dzonej, Warszawa 1975 M. Sawczuk, Wznowienie postêpowania cywilnego, Warszawa 1970 M. Sawczuk, Zdolnoœæ procesowa w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1963 W. Siedlecki, Niewa noœæ procesu cywilnego, Warszawa 1965 W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1971 E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1982 E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne powództwa d³u nika, Warszawa 1967 E. Wengerek, S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978 S. W³odyka, Przedmiotowe przekszta³cenia powództwa, Warszawa 1968 F. Zedler, Postêpowanie opiekuñczo-wychowawcze, Warszawa 1986 F. Zedler, Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1973 A. Zieliñski, Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej, Warszawa 1992 A. Zieliñski, S¹downictwo opiekuñcze w sprawach ma³oletnich, Warszawa 1975 A. Zieliñski, Sporz¹dzenie œrodków zaskar enia w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 2009

20 Czêœæ A. Pytania egzaminacyjne Rozdzia³ I. Pojêcie, rodzaje i Ÿród³a prawa procesowego cywilnego Pytanie 1. Co to jest sprawa cywilna? Czêœæ Rozdzia³ Sprawami A. I. Pojêcie, Pytania cywilnymi rodzaje egzaminacyjne s¹ isprawy Ÿród³a prawa z zakresu procesowego prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuñczego oraz prawa pracy, i sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, a tak e inne sprawy, do których, na mocy przepisów szczególnych, stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego (art. 1). Oznacza to, e sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym s¹ te sprawy, które ze swej istoty maj¹ charakter cywilny, gdy s¹ normowane przepisami prawa cywilnego. Do tej grupy nale ¹ sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuñczego i prawa pracy. Z kolei sprawami cywilnym w znaczeniu formalnym s¹ te sprawy, które co prawda nie s¹ cywilnymi ze swej natury, ale na mocy przepisów prawa zosta³y poddane w³aœciwoœci cywilnych s¹dów powszechnych. W tym zakresie mo na wskazaæ m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych czy te sprawy z zakresu postêpowania rejestrowego. Do spraw przekazanych na mocy przepisów pozakodeksowych nale ¹ np. sprawy o wydanie orzeczenia zastêpuj¹cego uchwa³ê o podziale spó³dzielni ustawa z r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.). Pytanie 2. Co to jest postêpowanie cywilne? Jakie s¹ jego zadania i funkcje? Pojêcie postêpowania cywilnego jest w doktrynie definiowane w ró ny sposób, niemniej mo na uznaæ, i jedn¹ z najtrafniejszych definicji jest ta, skonstruowana przez J. Jod³owskiego, wed³ug której postêpowanie cywilne jest prowadzon¹ w okreœ- K. Flaga-Gieruszyñska, Postêpowanie cywilne, Repetytoria C. H. Beck Pyt. 1 2

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 6. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. 12. wydanie

Skrypty Becka. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. 12. wydanie Skrypty Becka Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne Kompendium 12. wydanie SKRYPTY BECKA Postêpowanie cywilne. Kompendium W sprzeda y: E. Marsza³kowska-Krzeœ POSTÊPOWANIE CYWILNE Podrêczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII A. Komentarz tezowy Rozdział I. Kodeks pracy... 1 Ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) (art. 22 67, art. 97 99, art. 101 1 101

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Paweł Cioch Joanna Studzińska. Postępowanie cywilne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Paweł Cioch Joanna Studzińska. Postępowanie cywilne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Paweł Cioch Joanna Studzińska Postępowanie cywilne 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Postępowanie cywilne W sprzedaży: K. Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE. PYTANIA. TESTY.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych

Spis treœci. Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych V Wstêp do wydania I... XV Wstêp do wydania II... XIX Wykaz skrótów... XXIII Tabela odsetek ustawowych... XXV Wykaz podstawowej literatury... XXVII Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Przedmowa... Wstêp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XIX XXI Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 3 1. Podzia³y systemu prawa i pojêcie prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski,

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

TESTY BECKA. Kinga Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE. Wydawnictwo C. H. BECK

TESTY BECKA. Kinga Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE. Wydawnictwo C. H. BECK TESTY BECKA Kinga Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE Wydawnictwo C. H. BECK TESTY BECKA Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Podręczniki Prawnicze A.

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Henryk Dolecki, Tadeusz Domińczyk, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Antoni Górski, Andrzej Jakubecki, Iwona Koper, Grzegorz Misiurek, Zbigniew Strus, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

K. Czajkowska-Matosiuk. Postępowanie cywilne. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck

K. Czajkowska-Matosiuk. Postępowanie cywilne. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE K. Czajkowska-Matosiuk Postępowanie cywilne 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Postêpowanie cywilne Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2002.163.1349 2003-06-01 zm. Dz.U.2003.97.888 1 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.212.2074 1 2005-03-30 zm. Dz.U.2005.41.393 1 2005-11-15 zm. Dz.U.2005.219.1873 1 2012-02-25 zm. Dz.U.2012.149 1 2013-02-14

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) Część pierwsza Postępowanie rozpoznawcze ( ) Księga druga

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Kazimierz Piasecki (red.) KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, t. I III, wyd. 4 Du e Komentarze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, - 2 fotografie o wym. 35x45mm (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Joanna Studzińska / Paweł Cioch Postępowanie cywilne W sprzedaży: K. Flaga-Gieruszyńska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Wykonywanie orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej

Spis treœci. Czêœæ I. Wykonywanie orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej Spis treœci Spis Wstêp treœci... XI Wykaz skrótów...xiii Czêœæ I. Wykonywanie orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej Rozdzia³ 1. Geneza wspó³pracy s¹dowej w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Uwagi wstępne Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe Kazusy

Prawo handlowe Kazusy Prawo handlowe Kazusy Szymon Ciarkowski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Joanna Kruczalak-Jankowska Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego i Joanny Kruczalak-Jankowskiej Wydanie 2 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA BECKA. Postępowanie cywilne. pytania kazusy tablice testy

REPETYTORIA BECKA. Postępowanie cywilne. pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Postępowanie cywilne pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Postępowanie cywilne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Ćwiczenia, semestr zimowy 2016/2017 Monika Drobyszewska. mgr Monika Drobyszewska 2016/2017 Postępowanie cywilne, ćwiczenia.

Postępowanie cywilne. Ćwiczenia, semestr zimowy 2016/2017 Monika Drobyszewska. mgr Monika Drobyszewska 2016/2017 Postępowanie cywilne, ćwiczenia. Postępowanie cywilne Ćwiczenia, semestr zimowy 2016/2017 Monika Drobyszewska I ROZPOZNAWCZE ART. 15 729 KPC V CZĘŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Systematyka kodeksowa V SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻ) ART.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 2 W Grecji konflikty gospodarcze rozstrzygają sądy cywilne i administracyjne. Te pierwsze rozpatrują spory między osobami fizycznymi (np. umowy kupna-sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 168/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 listopada 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ZASKARŻENIA KONSPEKT

ŚRODKI ZASKARŻENIA KONSPEKT ŚRODKI ZASKARŻENIA KONSPEKT Kpc ustanawia jednolity system zaskarżania orzeczeń wydawanych we wszystkich postępowaniach unormowanych w kodeksie. Przeprowadza jeden tylko podział środków zaskarżenia na:

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy prawne na styku sportu i medycyny Redaktorzy Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo