Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks rodzinny i opiekuńczy"

Transkrypt

1 Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz C. H. Beck

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

3 Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Ł. Prasołek USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW J. Grykiel, M. Lemkowski CZYNNOŚCI PRAWNE. ART KC A. Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW J. Gołaczyński, M. Leśniak ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW R. Adamus UPADŁOŚĆ A POTRĄCENIE B. Kurzępa USTAWA O BRONI I AMUNICJI R. Adamus UPADŁOŚĆ A PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE J. Świeca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH R. Adamus BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ P. Barta, P. Litwiński USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Jacek Ignaczewski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010

5 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Stan prawny: sierpień 2010 r. Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treści Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII A. Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1946 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) B. Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1946 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki Art. 2. Ustalenie nieistnienia małżeństwa Art. 3. Dokumenty przedślubne Art. 4. Okres oczekiwania Art Zaświadczenie Art. 5. Odmowa Art. 6. Pełnomocnictwo Art. 7. Forma zawarcia; oświadczenia Art. 8. Obowiązki duchownego Art. 9. Wyjątkowe sytuacje Art. 10. Wiek Art. 11. Ubezwłasnowolnienie całkowite Art. 12. Choroba psychiczna Art. 13. Bigamia Art. 14. Pokrewieństwo i powinowactwo Art. 15. Przysposobienie Art Wady oświadczenia Art. 16. Wadliwe pełnomocnictwo Art. 17. Unieważnienie małżeństwa Art. 18. Rozwinięcie Art. 19. Rozwinięcie Art. 20. Zła wiara małżonka Art. 21. Skutki unieważnienia Art. 22. Legitymacja prokuratora Dział II. Prawa i obowiązki małżonków Art. 23. Zasady Art. 24. Rozstrzyganie o sprawach rodziny Art. 25. Nazwiska małżonków Art. 26. (uchylony) V

7 Spis treści Art. 27. Zaspokajanie potrzeb rodziny Art. 28. Nakaz wypłaty wynagrodzenia Art Uprawnienie do korzystania z mieszkania Art. 29. Wzajemna reprezentacja Art. 30. Solidarna odpowiedzialność Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31. Pojęcie Art. 32. (uchylony) Art. 33. Majątek osobisty Art. 34. Rozszerzenie Art Zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy Art. 35. Charakter prawny wspólności Art. 36. Zarząd majątkiem wspólnym Art Sprzeciw wobec czynności przekraczających zwykły zarząd Art. 37. Zgoda małżonka Art. 38. Ochrona osób trzecich Art. 39. Zastępcze zezwolenie sądu Art. 40. Pozbawienie zarządu Art. 41. Uprawnienia wierzyciela Art. 42. Ograniczenie praw wierzyciela Art. 43. Udziały Art. 44. (uchylony) Art. 45. Rozliczenie Art. 46. Odesłanie Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe Oddział 1. Przepisy ogólne Art. 47. Umowy majątkowe małżeńskie Art Powołanie się na umowę wobec osób trzecich Oddział 2. Wspólność majątkowa Art. 48. Odesłanie Art. 49. Rozszerzenie wspólności Art. 50. Odpowiedzialność Art Ustanie wspólności Oddział 3. Rozdzielność majątkowa Art. 51. Rozdzielność majątkowa Art Samodzielny zarząd Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Art Stosowanie przepisów Art Pojęcie dorobku Art Żądanie wyrównania dorobków Art Wyrównanie w razie śmierci Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy Art. 52. Sądowe zniesienie wspólności Art. 53. Ustanie przy ubezwłasnowolnieniu Art. 54. Skutki separacji Dział IV. Ustanie małżeństwa Art. 55. Uznanie za zmarłego VI

8 Spis treści Art. 56. Przesłanki rozwodu Art. 57. Wina w rozwodzie Art. 58. Wyrok rozwodowy Art. 59. Nazwisko po rozwodzie Art. 60. Obowiązek alimentacyjny Art. 61. Odesłanie Dział V. Separacja Art Przesłanki Art Separacja a rozwód Art Zakres orzekania Art Skutki separacji Art (uchylony) Art Zniesienie separacji Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo Dział I. Przepisy ogólne Art Pokrewieństwo Art Powinowactwo Dział Ia. Rodzice i dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka Oddział 1. Macierzyństwo Art Matka dziecka Art Ustalenie macierzyństwa Art Powództwo o ustalenie macierzyństwa Art Zaprzeczenie macierzyństwa Art Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa Art Legitymacja czynna dziecka Art Powództwo po śmierci dziecka Art Legitymacja prokuratora Oddział 2. Ojcostwo Art. 62. Dziecko z małżeństwa Art. 63. Zaprzeczenie ojcostwa Art. 64. Reprezentacja męża; terminy Art. 65. Rozwinięcie Art. 66. Legitymacja bierna Art. 67. Obalenie domniemania Art. 68. Rozwinięcie Art. 69. Legitymacja czynna matki Art. 70. Legitymacja czynna dziecka Art. 71. Śmierć dziecka Art. 72. Uznanie dziecka Art. 73. Oświadczenie Art. 74. Oświadczenie w razie niebezpieczeństwa Art. 75. Uznanie dziecka poczętego Art. 76. Pełnoletność dziecka Art. 77. Oświadczenie konieczne do skutecznego uznania ojcostwa Art. 78. Forma; termin Art. 79. Odpowiednie stosowanie VII

9 Spis treści VIII Art. 80. Wady oświadczenia woli Art. 81. Unieważnienie na żądanie dziecka Art. 82. Legitymacja bierna Art. 83. Śmierć dziecka Art. 84. Sądowe ustalenie ojcostwa Art. 85. Domniemanie ojcostwa pozamałżeńskiego Art. 86. Legitymacja prokuratora Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi Oddział 1. Przepisy ogólne Art. 87. Wzajemna pomoc Art. 88. Nazwisko dziecka Art. 89. Rozwinięcie Art Nazwisko dziecka Art. 90. Rozwinięcie Art Łączenie nazwisk Art. 91. Pomoc rodzicom Oddział 2. Władza rodzicielska Art. 92. Okres Art. 93. Podmioty Art. 94. Rozwinięcie Art. 95. Treść Art. 96. Rozwinięcie Art Zakaz stosowania kar cielesnych Art. 97. Wykonywanie Art. 98. Reprezentacja dziecka Art. 99. Ustanowienie kuratora Art Pomoc organów państwowych Art Zarząd majątkiem dziecka Art Wyłączenia Art Przeznaczenie dochodów Art Inwentarz majątku Art Skutki ustania zarządu Art Zmiana orzeczenia Art Ograniczenie władzy rodzicielskiej Art Władza rodzicielska nad ubezwłasnowolnionym Art Zarządzenia ograniczające Art Zawieszenie Art Pozbawienie Art Forma orzeczenia Art Rodziny zastępcze Art Relacja do Państwa Oddział 3. Kontakty z dzieckiem Art Osobista styczność z dzieckiem Art Zasady kontaktów z dzieckiem Art Ograniczenie kontaktów z dzieckiem Art Zakaz kontaktów z dzieckiem Art Skierowanie na terapię Art Zmiana rozstrzygnięcia sądu

10 Spis treści Art Odpowiednie stosowanie Dział II. Przysposobienie Art Przysposabiany Art Przysposabiający Art Przysposobienie zagraniczne Art Przysposobienie wspólne Art Zgoda współmałżonka Art Orzeczenie Art Ponowne przysposobienie Art Zgoda dziecka; wysłuchanie Art Zgoda rodziców Art Przesłanki przysposobienia całkowitego Art Termin zgody rodziców Art Zgoda opiekuna Art Osobista styczność Art Przysposobienie pełne Art Przysposobienie pasierba Art Nazwisko i imię Art Władza rodzicielska Art Przysposobienie niepełne Art Przysposobienie całkowite Art Rozwiązanie przysposobienia Art Niedopuszczalność rozwiązania przysposo bienia Art Skutki rozwiązania Art Legitymacja prokuratora Dział III. Obowiązek alimentacyjny Art Pojęcie; alimentacja krewnych Art Kolejność Art Były małżonek; separacja Art Przysposobienie niepełne Art Alimentacja w dalszej kolejności Art Rodzice względem dziecka Art Rodzeństwo Art Zakres i przedmiot Art Dobrowolne uszczuplenie majątku Art Przedawnienie Art Zmiana obowiązku Art Wygaśnięcie Art Regres Art Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego Art Rozwinięcie Art Dochodzenie z ustaleniem ojcostwa Art Powinowaci Art Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego 818 Tytuł III. Opieka i kuratela Dział I. Opieka nad małoletnim Rozdział I. Ustanowienie opieki Art Przesłanki IX

11 Spis treści Art Jednoosobowa i wspólna Art Zarządzenia ochronne Art Cechy dyskwalifikujące Art Wskazania preferencyjne Art (uchylony) Art Dla kilku osób Art Obowiązek objęcia Art Forma i termin Rozdział II. Sprawowanie opieki Art Zasady Art Odesłanie; nadzór sądu Art Zezwolenia sądu Art Ustanowienie kuratora Art Informowanie rodziców przez opiekuna Art Reprezentacja Art Sporządzenie inwentarza Art Zabezpieczenie kosztowności i gotówki Art Wynagrodzenie opiekuna Art Zwrot kosztów Art Odpowiedzialność opiekuna Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki Art Zasady Art Sprawozdania i rachunki Art Kontrola sądowa Art Zarządzenia nadzorcze Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki Art Przesłanki Art Ustanie z mocy prawa Art Sprawy pilne Art Rachunek końcowy Art Zwolnienie Art Oddanie majątku Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie Art Odesłanie Art Wskazania preferencyjne Art Ustanie z mocy prawa Dział III. Kuratela Art Odesłanie Art Odpłatność Art Ustanie Art Ubezwłasnowolnienie częściowe Art Dziecko poczęte Art Osoba niepełnosprawna Art Osoba nieobecna Indeks rzeczowy X

12 Przedmowa Komentarz w zasadniczej swej części opiera się na przebogatym orzecznictwie SN, odpowiednio dobranym i uporządkowanym, by możliwie najpełniej odpowiadał potrzebom praktyków w ich codziennej pracy. Położenie głównego akcentu na orzecznictwo najwyższej instancji sądowej podyktowane jest tym, że to ono właśnie kształtuje sądową praktykę, ale nie tylko, gdyż orzecznictwo to ma także zasadniczy wpływ na kierunki i zakres legislacyjnych zmian w obrębie kodeksu. W ten sposób nie tylko przybliża się obowiązującą w orzecznictwie niższych instancji treść uregulowań prawa, ale również poznaje się genezę i uwarunkowania kolejnych nowelizacji kodeksu, co dobrze służy właściwej interpretacji obowiązujących norm. Poza głównym nurtem opartym na orzecznictwie SN komentarz stanowi sumę zawodowych doświadczeń autora, wieloletniego sędziego rodzinnego, stąd też praca zawiera rozważania nie tylko natury jurydycznej, ale i z zakresu metodyki pracy sędziego. Nowością na rynku wydawniczym jest przybliżanie orzecznictwa sądów rodzinnych I instancji. W komentarzu położono nacisk na uwypuklenie najistotniejszych zagadnień praktycznych, tj. takich, z którymi praktycy zmagają się w codziennej swej pracy, gdyż z założenia komentarz ma stanowić narzędzie pracy dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i aplikantów. W pracy wykorzystano wcześniejsze fragmentaryczne komentarze autora do KRO: Małżeńskie ustroje majątkowe, Rozwód po nowelizacji, Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, uzupełniając je i poprawiając przy uwzględnieniu zmieniającego się i rozwijającego dorobku interpretacyjnego. Komentarz uwzględnia zmiany dokonane nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z r. Warszawa, sierpień 2010 r. Jacek Ignaczewski XI

13

14 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzU FundEmU KC KKW KomPrywU Konstytucja RP KP KPA KPC KR KRO KrRejSU KSCU KSH KWU OchrLokU OrdPod ustawa z r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz ze zm.) ustawa z r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) ustawa z r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z r. Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) ustawa z r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) XIII

15 Wykaz skrótów PaszpU ustawa z r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz ze zm.) PomAlimU ustawa z r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) PomSpołU ustawa z r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PracProgEmU ustawa z r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz ze zm.) PrASC ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot ustawa z r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrMałż dekret z r. Prawo małżeńskie (Dz.U. Nr 48, poz. 270) PrMałżMaj dekret z r. Prawo małżeńskie majątkowe (Dz.U. Nr 31, poz. 196 ze sprost.) PrPrywM ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrRodz dekret z r. Prawo rodzinne (Dz.U. Nr 6, poz. 52 ze sprost.) PrSpółdz ustawa z r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUpN ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PrUSP ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) RegSądR rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) SpółdzMieszkU ustawa z r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) SwobDziałGospU ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) SzkolWyżU ustawa z r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz ze zm.) ŚwiadRodzU ustawa z r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) WłLokU ustawa z r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) XIV

16 Wykaz skrótów ZawLekU ZdrPsychU ZmImionU ustawa z r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) ustawa z r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) ustawa z r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414) 2. Organy, instytucje i organizacje SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy SN (7) Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma BSN Dz.U KPP MoP M.P NP OSA OSG OSN OSNC OSNPG OSP PiP PiZS PPH Pr. Gosp Prok. i Pr Rej RiP RPEiS SP TPP Wok Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Monitor Polski Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądów Gospodarczych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna Orzecznictwo Sądów Polskich Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Prawa Handlowego Prawo Gospodarcze Prokuratura i Prawo Rejent Rodzina i Prawo Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Transformacje Prawa Prywatnego Wokanda 4. Inne skróty art artykuł m.in między innymi n następne Nb numer brzegowy XV

17 Wykaz skrótów niepubl niepublikowany np na przykład Nr numer orz orzeczenie pkt punkt por porównaj post postanowienie poz pozycja r rok red redakcja rozp rozporządzenie s strona t tom tzw tak zwane t.j tekst jednolity tj to jest uchw uchwała ust ustęp wyr wyrok w zw w związku ze zm ze zmianami zob zobacz paragraf XVI

18 A. Tekst ustawy

19

20 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1946 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) (zm.: Dz.U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234; Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180; Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417; Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757; Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1322; Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403; Dz.U. z 2003 r. Nr 83 poz. 772, Nr 130 poz. 1188; Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, Nr 162, poz. 1691; Dz.U. z 2007 r. Nr 134, poz. 947, Nr 121 poz. 831, Nr 192 poz. 1378; Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431; Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) Spis treści Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Dział II. Prawa i obowiązki małżonków Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe Oddział 1. Przepisy ogólne Oddział 2. Wspólność majątkowa Oddział 3. Rozdzielność majątkowa Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy Dział IV. Ustanie małżeństwa Dział V. Separacja Tytył II. Pokrewieństwo i powinowactwo Dział I. Przepisy ogólne Dział Ia. Rodzice i dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka Oddzdiał 1. Macierzyństwo Oddział 2. Ojcostwo Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi Oddział 1. Przepisy ogólne Oddział 2. Władza rodzicielska Odzdiał 3. Kontakty z dzieckiem Dział II. Przysposobienie Dział III. Obowiązek alimentacyjny Tytuł III. Opieka i kuratela Dział I. Opieka nad małoletnim Rozdział I. Ustanowienie opieki Rozdział II. Sprawowanie opieki Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki Art. 3

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 61 9 113 6 KRO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Ćwiczenia Becka Michał Snitko-Pleszko Prawo rodzinne i opiekuńcze tablice testy 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: (red.) J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Rozwód po nowelizacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128 144 1 KRO J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 1 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 1 1. Pojęcie... 1 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert Prawo rodzinne Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo rodzinne Polecamy w serii: K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 J.

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze 8. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE T. Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Polecamy nasze publikacje z

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW 6. WYDANIE Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3.

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2015 roku Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE Stan prawny na 2 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego Spis treści O Autorce... Przedmowa... Wykaz skrótów... XLIII XLV XLVII Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego... 1 1. Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze APLIKACJE PRAWNICZE AKTA, KAZUSY to: ORZECZNICTWO TABELE YTANIA Pi ODPOWIEDZI ( ) Na plusika Co powinien rozważyć sąd rozstrzygając kwestię powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rozwiedzionych

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Aplikacje Prawnicze Rodzinne Natalia Szok, Radosław Terlecki Prawo rodzinne i opiekuńcze Praktyka, orzecznictwo, kazusy Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM Adam Bodnar, Agata Gójska, Jacek Ignaczewski, Leszek Kuziak, Anna Œledziñska-Simon, Robert Zegad³o

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne REPETYTORIA BECKA Spadki i prawo rodzinne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 Zajęcia nr 4 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Pytania 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo i procedura cywilna. Wydawnictwo C.H. Beck

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY. prawo i procedura cywilna. Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo i procedura cywilna Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo i procedura cywilna W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 16 2 k.c. 2. C art. 18 2 k.c. 3. B art. 25 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW Krzysztof Gołębiowski Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków / 15 1. Małżeński ustrój majątkowy

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r.

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 80 k.c. 2. C art. 103 1 k.c. 3. B art. 109 7 3 k.c. 4. A art. 390 3 k.c. 5. B

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. 1 z 33 Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 788 wersja obowiązująca od 2013-12-04 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; Dz.U. z 2013 r., poz. 1439) Tytuł I Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188, Dz.U. z 2013 r. poz. 1439, Dz.U. z 2012

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I.

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I. Część A. Tablice Rozdział I. Małżeństwo Rozdział I. 1. Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa Literatura: R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 1 2 k.k. 2. A art. 10 1 i 2 k.k. 3. C

Bardziej szczegółowo

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Skrypt powstał wyłącznie na podstawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie wykorzystywałem w pracach nad nim żadnego orzecznictwa ani opracowań doktrynalnych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Skrypt powstał wyłącznie na podstawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie wykorzystywałem w pracach nad nim żadnego orzecznictwa ani opracowań doktrynalnych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE Księga pierwsza Proces...

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 grudnia 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Tytuł I Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym MONOGRAFIE PRAWNICZE Doręczenia w postępowaniu cywilnym Ireneusz Wolwiak Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IRENEUSZ WOLWIAK DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo