Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 308 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) 9

9 Wykaz skrótów p.z.p. u.k.w.h. u.p.s. u.s.m. u.s.o. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) NSA SA SN TK Organy orzekające Naczelny Sąd Administracyjny sąd apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Apel.-Lubl. Apel.-W-wa Biul. SN GSP KPP M. Praw. NP ONSA OSA OSN OSNC OSNCK OSNCP OSNKW OSNP OSP OSPiKA OTK Czasopisma i publikatory Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biuletyn Sądu Najwyższego Gdańskie Studia Prawnicze Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Nowe Prawo Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 10

10 Wykaz skrótów OTK-A Pal. PES PiP PN Pr. Bank. Pr. Gosp. Prok. i Pr. PS RPEiS SP Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zbiór urzędowy, Seria A Palestra Problemy Egzekucji Sądowej Państwo i Prawo Przegląd Notarialny Prawo Bankowe Prawo Gospodarcze Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Piśmiennictwo B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks, 1975 J. Gajda, Kodeks, [ ] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, [ ] K. Piasecki (red.), Kodeks, [ ] J. Pietrzykowski (red.), Kodeks, [ ] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks, [ ] T. Smyczyński, Prawo rodzinne, [ ] System Prawa Cywilnego, t. [ ] System Prawa Prywatnego, t. 11 System Prawa Prywatnego, t. 12 System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975 J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999, 2000, 2002; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akta stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, 2006 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, 2006, 2012 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000, 2002, 2006, 2009, 2011 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1990, 1993 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003, 2010 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, 1999, 2001, 2005, 2009 System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, wyd. I, Ossolineum 1974, wyd. II, Ossolineum 1985; t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, cz. 2, Prawo zobowiązań część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976; t. IV, Prawo spadkowe, red. J.St. Piątowskiego, Ossolineum 1986 System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009 System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003 System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. J.St. Piątowski, Ossolineum

11

12 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788; zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)

13

14 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO Literatura: M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006; M. Bączyk, Poręczenie między małżonkami pozostającymi we wspólnocie ustawowej, PiP 1977, z. 6; S. Breyer, S. Gross (w:) B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975; R. Chorabik, Dobra wiara jako przesłanka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, KPP 2006, z. 1; R. Cieślak, Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, Jurysta 2005, nr 67; J. Ciszewski, Obowiązek małżonków zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o.), NP 1977, nr 3; A. Czajkowska (w:) A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002; B. Czech (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006; S. Dmowski (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998; B. Dobrzański, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów wojewódzkich z zakresu kodeksu rodzinnego i postępowania w sprawach rodzinnych, NP 1952, nr 7; tenże, Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy?, Pal. 1964, z. 4; tenże (w:) B. Dobrzański, M. Lisiecki, Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1975; R. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa konkordatowego, PiP 2006, z. 3; A. Dyoniak, Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, WarszawaPoznań 1980; tenże, Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 1985; tenże, Zarząd majątkami małżonków, SP 1981, nr 3; J. Gajda, Dobra wiara osoby trzeciej i jej ochrona w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o małżeńskich stosunkach majątkowych, PiP 1992, z. 2; tenże, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000; J. Gieracki, Nowa regulacja małżeńskich ustrojów majątkowych, Bielsko-Biała 2005; M. Goetel, Majątek odrębny małżonków, Szczytno 1986; W. Góralski, Czynności i rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego (w:) Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, Lublin 2005; W. Górecki, Konstrukcja art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (cz. I), Rejent 2012, nr 3; W. Górecki, Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania spółki cywilnej 15

15 TYTUŁ I. Małżeństwo wybrane zagadnienia, M. Praw. 2008, nr 8; tenże, Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, 2009; J. Gajda, J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1999; J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami. Aspekty prawne i majątkowe, Warszawa 2010; S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980; S. Grzybowski, I. Różański, Prawo małżeńskie. Komentarz, Kraków 1946; H. Haak, Czynności prawne przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, M. Praw. 1999, nr 6; tenże, Separacja, M. Praw. 2000, nr 4; tenże, Separacja. Komentarz, Toruń 2000; J. Halberda, Separacja wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki), Rejent 2001, nr 11; E. Holewińska-Łapińska, Ocena realizacji ochrony dobra dziecka w praktyce orzekania separacji z zastosowaniem modeli Stojanowskiej (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, M. Kosek, J. Słyk (red.), Warszawa 2009; J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe. Art k.r.o. Komentarz, Warszawa 2005; J. Ignaczewski, R. Jerka, Relacje majątkowe między małżonkami, Gdańsk 2005, 2006; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, 2012; J. Jankowski (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art , t. 2, red. K. Piasecki, Warszawa 2006; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art , Warszawa 2013; P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975; Z. Krzemiński, Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, Kraków 2001; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006; K. Lipiński, Treść prawna zwolnienia przez sąd przyszłych małżonków od przedstawienia urzędnikowi stanu cywilnego wymaganych przez prawo dokumentów, PiP 1949, z. 910; tenże, W kwestii wykładni art. 3 kodeksu rodzinnego, PiP 1951, z. 89; J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961; A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka, BydgoszczGdańsk 2003; taż, Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym cz. 1, Rodzina i Prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych 2006, nr 3; A. Mączyński, Oświadczenia małżonków jako element zawarcia małżeństwa w formie konkordatowej (w:) Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin 2005; tenże, Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego (w:) Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000; A. Mezglewski (w:) A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006; M. Nazar (w:) T.A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2003; E. Pachniewska (w:) A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, 16

16 TYTUŁ I. Małżeństwo orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002; A. Olejniczak, Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980; J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań 1991; taż (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009; M. Pazdan (w:) Z. Banaszczyk, M. Pazdan, J. Szachułowicz, A. Brzozowski, L. Ogiegło, E. Skowrońska-Bocian, J. Mojak, K. Pietrzykowski, M. Safjan, K. Zawada, W. Popiołek, K. Zaradkiewicz, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów , t. 2, Komentarz do artykułów , t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004; A. Pęczyk-Tofel, M.S. Tofel, Przesłanki zawarcia małżeństwa konkordatowego w świetle przepisów Konstytucji, PS 2007, nr 78; K. Piasecki (w:) H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2000; H. Pietrzkowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2006; J. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993; K. Pietrzykowski (w:) J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006; Z. Radwański, Uwagi ogólne o zasadzie równości płci w świetle prawa polskiego, SP 1978, nr 3; tenże, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2005; T. Rowiński, Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1970; S.K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982; E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2002; taż, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2006, 2008; taż, Rozliczenia majątkowe małżonków, Warszawa 2000, 2005, 2009; T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego, PiP 1999, z. 1; tenże, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, 1999, 2001, 2005; T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 2005; tenże, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1997; tenże, Zastosowanie przepisów regulujących zawieranie małżeństw konkordatowych (w:) Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, Lublin 2005; tenże (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009; L. Stecki, Odpowiedzialność małżonków za długi w czasie trwania wspólności ustawowej, RPEiS 1968, z. 2; A. Stelmachowski (w:) System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2003; A. Stępień-Sporek, Przedawnienie roszczeń pomiędzy małżonkami oraz byłymi małżonkami, GSP 2011, t. XXVI; J. Strzebińczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. I, Rejent 2004, nr 8, cz. II, Rejent 2004, nr 9; tenże, Prawo rodzinne, Kraków 2002, 2003, 2010; M. Sychowicz, Przymusowy małżeński ustrój majątkowy, PS 2006, nr 1; A. Sylwestrzak, Skutki 17

17 Art. 1 TYTUŁ I. Małżeństwo prawne separacji małżonków, Warszawa 2007; taż, Separacja w prawie włoskim, KPP 2004, nr 3; taż, Nieobecność małżonka jako podstawa rozszerzonych uprawnień drugiego małżonka w zakresie czynności zarządu majątkiem (w:) Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej, S. Stadniczenko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk (red.), Opole 2009; taż, Przedmioty majątkowe służące wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków, Rodzina i Prawo 2012, nr 2021; System Prawa Cywilnego. Część ogólna, t. I, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1974; System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009; S. Szer, Prawo rodzinne w zarysie, Warszawa 1966, 1969; A. Szpunar, O zarządzie majątkiem wspólnym małżonków, NP 1989, nr 1012; tenże, Nabycie ruchomości w dobrej wierze a małżeńskie prawo majątkowe, PS 1997, nr 78; tenże, Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Kraków 1998; P. Telenga (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, red. A. Jakubecki, Kraków 2005; B. Walaszek, Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967; tenże, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972; tenże (w:) J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1980; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967; tenże, Prawo rodzinne, Warszawa 1987, 1995; tenże (w:) System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. St. Piątowski, Ossolineum 1985; Z. Wiszniewski, S. Gross (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001; P. Wójcik, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, M. Praw. 2006, nr 1; F. Zedler, Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Warszawa 1976; A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000; A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Ossolineum 1982; tenże, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 1988, z. 2; J. Zrałek, Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania po nowelizacji przepisów o ustawowej wspólności majątkowej, Rejent 2005, nr 9. DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Art Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 18 Andrzej Zielonacki

18 DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa Art Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. 1. Dla uznania, że małżeństwo cywilne zostało skutecznie zawarte, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek, które stanowią: różnica płci pomiędzy osobami wstępującymi w związek małżeński, ich jednoczesna obecność, złożenie przez nich przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo mogą zawrzeć ze sobą osoby o różnej płci. Urzędową podstawą do określenia płci człowieka jest jego akt urodzenia. W akcie urodzenia bowiem na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 wpisuje się m.in. płeć dziecka. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych trudności co do możliwości zawarcia małżeństwa pomiędzy dwoma osobami w zakresie różnicy płci, ponieważ każdy z nupturientów zobowiązany jest na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 p.a.s.c. złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpis skrócony aktu urodzenia (por. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 109 i n.). 3. Brak różnicy płci zachodzi wtedy, gdy oboje nupturienci są tej samej płci, jak również w przypadku, gdy z medycznego punktu widzenia nie można w ogóle ustalić płci, albo w razie obojnactwa, gdy przeważa określona płeć zbliżona do płci drugiej osoby (S. Szer, Prawo rodzinne..., 1969, s. 38). Zachodzi natomiast różnica płci w przypadku, gdy występują cechy wskazujące na określoną płeć pomimo braku lub nienależytego uformowania organów rozrodczych. Impotentia generandi i coeundi nie wpływa na brak różnicy płci (S. Szer, Prawo rodzinne..., 1969, s. 38; por. także M. Adamczyk, Zmiana płci w świetle aktualnego stanu prawnego, PS 2006, nr 1112, s. 206 i n.). 4. Problem określenia płci człowieka może jednak w niektórych sytuacjach wywoływać wątpliwości. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku transseksualizmu, Andrzej Zielonacki 19

19 Art. 1 TYTUŁ I. Małżeństwo tj. rozbieżności między poczuciem psychicznym płci a budową ciała morfologiczno-biologiczną oraz płcią socjalną, które są odczuwane jako obce i należące do płci odmiennej. Transseksualista czuje się mężczyzną uwięzionym w ciele kobiety i odwrotnie (A. Zielonacki, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 1988, z. 2, s. 39 i n.). 5. W polskim systemie prawnym nie ma przepisów dotyczących zmiany płci, pomimo licznych głosów uzasadniających konieczność ingerencji ustawodawcy w tej kwestii (m.in. M. Filar, Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu (w:) Prawo a medycyna u progu XXI wieku, Toruń 1987, s. 76 i n.; tenże, Glosa do uchwały SN z dnia 22 czerwca 1989 r., PiP 1990, z. 10, s. 116 i n.; J. Pisuliński, glosa do tejże uchwały, PiP 1991, z. 6 s. 112 i n.). Za dominujące uznać należy stanowisko, że pomimo braku wyraźnych przepisów ustawowych w tej materii na gruncie prawa polskiego zmiana płci jest dopuszczalna. Rozbieżności budzi jedynie to, jakie obowiązujące przepisy prawne powinny na tej płaszczyźnie znaleźć zastosowanie. 6. Wyróżnić można dwie grupy poglądów co do prawnej możliwości zmiany płci. Według pierwszego z nich zmiana płci może nastąpić poprzez sprostowanie aktu urodzenia w trybie postępowania nieprocesowego na podstawie art. 31 p.a.s.c. Drugi pogląd, który należy uznać za trafny, dopuszcza zmianę płci w drodze procesu na podstawie art. 189 k.p.c. 7. Orzecznictwo stało najpierw na stanowisku, że zagadnienie zmiany dotychczasowej treści aktu stanu cywilnego na skutek zmiany płci należy, stosując analogię z ustawy, rozstrzygnąć na zasadzie art. 26 ust. 3 p.a.s.c. (aktualnie art. 31), dotyczącego sprostowania aktu urodzenia (wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dnia 24 września 1964 r., PiP 1965, z. 10, s. 692 i n.). W wypadkach wyjątkowych sąd mógł nawet sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia płci także przed dokonaniem korekcyjnego zabiegu operacyjnego zewnętrznych narządów płciowych, jeżeli cechy nowo kształtującej się płci są przeważające i stan ten jest nieodwracalny (uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r., OSPiKA 1983, z. 10, poz. 217). 8. Zmiana stanowiska judykatury nastąpiła po podjęciu uchwały składu siedmiu sędziów SN stwierdzającej, że występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć (uchwała z dnia 22 czerwca 1989 r. III CZP 37/89, OSNCP 1989, nr 12, poz. 188). Istnieje natomiast możliwość zmiany płci w drodze powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. Poczucie przynależności do danej płci może być bowiem uznane za dobro osobiste (art. 23 k.c.) i jako takie podlega ochronie (postanowienie SN z dnia 22 marca 1991 r., PS 1991, nr 56, s. 118 i n.). 9. Stanowisko doktryny również jest zróżnicowane. Część autorów opowiada się za stosowaniem trybu sprostowania aktu stanu cywilnego dla zjawiska transseksualizmu i umożliwienia w tym trybie zmiany płci w akcie urodzenia (K. Osajda, 20 Andrzej Zielonacki

20

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW Krzysztof Gołębiowski Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków / 15 1. Małżeński ustrój majątkowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Małżeństwo

Rozdział I. Małżeństwo Rozdział I. Małżeństwo Kazus. Zawarcie małżeństwa. Powództwo o ustalenie zawarcia małżeństwa Stan faktyczny W związku z ciężką chorobą Tomka, z którym Kasia pozostawała od wielu lat w konkubinacie, zawarli

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...62 Tytuł

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Kodeks rodzinny i opiekuńczy TYTUŁ I. Małżeństwo TYTUŁ II. Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Kodeks rodzinny i opiekuńczy TYTUŁ I. Małżeństwo TYTUŁ II. Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Wykaz skrótów... 7 Słowo wstępne... 11 USTAWA z dnia z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) TYTUŁ I. Małżeństwo (art. 1 61 6 )... 13

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3.

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2015 roku Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE Stan prawny na 2 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW 6. WYDANIE Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...17 Księga pierwsza. Część ogólna...19 Tytuł I. Przepisy wstępne...19 Tytuł II. Osoby...59 Dział I. Osoby

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE KAZUSY BECKA Olga Maria Piaskowska Krzysztof Sadowski PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze 8. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE T. Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) Część pierwsza Postępowanie rozpoznawcze ( ) Księga druga

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne JustLuk

Bardziej szczegółowo

Zawarcie małżeństwa. Zagadnienie 1. Zapamiętaj:

Zawarcie małżeństwa. Zagadnienie 1. Zapamiętaj: Zagadnienie 1 Zawarcie małżeństwa Zapamiętaj: Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 2005 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania m ajątkowe m ałżonka Od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11 Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Marta Romańska Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Teresy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM OBEJMUJĄCYM LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Paweł Janda

OCHRONA OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM OBEJMUJĄCYM LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Paweł Janda OCHRONA OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM OBEJMUJĄCYM LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORCY Paweł Janda Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 9 Uwagi wstępne / 11 Rozdział I Zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE TESTY PRAWO SPADKOWE I RODZINNE MAREK STUS Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo spadkowe... 11 Rozdział 1 Spadek i ogólne zasady dziedziczenia... 13

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX MARCIN BIAŁECKI. Warszawa 2014

SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX MARCIN BIAŁECKI. Warszawa 2014 SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM MARCIN BIAŁECKI Warszawa 2014 KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX Stan prawny na 1 września 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI. Agnieszka Maziarz

OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI. Agnieszka Maziarz OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI Agnieszka Maziarz Warszawa 2011 Rodzicom... Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Prawo rzeczowe / 17 1. Pojęcie nieruchomości / 17 2. Pojęcie prawa własności

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Akt urodzenia. Aleksandra Wilk. / monografie / prawo administracyjne. Wydanie 1

Akt urodzenia. Aleksandra Wilk. / monografie / prawo administracyjne. Wydanie 1 Akt urodzenia Aleksandra Wilk / monografie / prawo administracyjne Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wstęp........................................................

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert Prawo rodzinne Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo rodzinne Polecamy w serii: K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 J.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt II CSK 645/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo rodzinne i opiekuńcze

SKRYPTY BECKA. Prawo rodzinne i opiekuńcze SKRYPTY BECKA Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: T. Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, t. 11, wyd. 2 System Prawa Prywatnego K. Gromek KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 86/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY MAŁŻEŃSTWO

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY MAŁŻEŃSTWO KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY MAŁŻEŃSTWO KOMENTARZ DO ART. 1 61⁶ Grzegorz Jędrejek Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliński Zarząd majątkiem wspólnym małżonków : (wybrane zagadnienia) Palestra 38/9-10( ), 28-34

Andrzej Zieliński Zarząd majątkiem wspólnym małżonków : (wybrane zagadnienia) Palestra 38/9-10( ), 28-34 Zarząd majątkiem wspólnym małżonków : (wybrane zagadnienia) Palestra 38/9-10(441-442), 28-34 1994 I Zarząd majątkiem wspólnym małżonków (Wybrane zagadnienia) Artykuł omawia pojęcie zarządu majątkiem wspólnym

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY MAŁŻEŃSTWO

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY MAŁŻEŃSTWO KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY MAŁŻEŃSTWO KOMENTARZ DO ART. 1 61⁶ Grzegorz Jędrejek Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Aplikacje Prawnicze Rodzinne Natalia Szok, Radosław Terlecki Prawo rodzinne i opiekuńcze Praktyka, orzecznictwo, kazusy Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo rodzinne i opiekuńcze

SKRYPTY BECKA. Prawo rodzinne i opiekuńcze SKRYPTY BECKA Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: T. Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, t. 12 System Prawa Prywatnego K. Gromek KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarz Becka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 67/09. Dnia 22 października 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 67/09. Dnia 22 października 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 67/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 października 2009 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 647/07. Dnia 18 kwietnia 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 647/07. Dnia 18 kwietnia 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 647/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2008 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09

Uchwała z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09 Uchwała z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09 Sędzia SN Wojciech Katner (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo rodzinne. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo rodzinne. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Prawo rodzinne W sprzedaży: T.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Polecamy nasze publikacje:

Polecamy nasze publikacje: Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOMENTARZ Duże

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH. Ewa Bończak-Kucharczyk

OCHRONA PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH. Ewa Bończak-Kucharczyk OCHRONA PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH Ewa Bończak-Kucharczyk Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 19 Rozdział 1 Przyczyny i cel wprowadzenia ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt III CZP 100/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 stycznia 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa Gminy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 9/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w sprawie w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) Tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 788) 1 (zm.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) 1 Tekst jednolity ogłoszono

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 322/13. Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 322/13. Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 322/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2014 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

PRAWO SPÓŁDZIELCZE USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PRAWO SPÓŁDZIELCZE USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH KOMENTARZ Adam Stefaniak 13. wydanie Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 1 maja 2014 r. Wydawca Izabella Małecka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz

Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz Postępowanie wieczystoksięgowe Komentarz Agnieszka Maziarz Postępowanie wieczystoksięgowe Komentarz Warszawa 2008 Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r. Wydawca: Marcin Skrabka Redaktor prowadzący: Dagmara

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I. Przepisy ogólne...169

Spis treści. Dział I. Przepisy ogólne...169 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...17 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe...19 Tytuł I. Własność...19 Dział I. Przepisy ogólne...19

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 71/11. Dnia 23 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 71/11. Dnia 23 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 71/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2011 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo