Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 308 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) 9

9 Wykaz skrótów p.z.p. u.k.w.h. u.p.s. u.s.m. u.s.o. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) NSA SA SN TK Organy orzekające Naczelny Sąd Administracyjny sąd apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Apel.-Lubl. Apel.-W-wa Biul. SN GSP KPP M. Praw. NP ONSA OSA OSN OSNC OSNCK OSNCP OSNKW OSNP OSP OSPiKA OTK Czasopisma i publikatory Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biuletyn Sądu Najwyższego Gdańskie Studia Prawnicze Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Nowe Prawo Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 10

10 Wykaz skrótów OTK-A Pal. PES PiP PN Pr. Bank. Pr. Gosp. Prok. i Pr. PS RPEiS SP Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zbiór urzędowy, Seria A Palestra Problemy Egzekucji Sądowej Państwo i Prawo Przegląd Notarialny Prawo Bankowe Prawo Gospodarcze Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Piśmiennictwo B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks, 1975 J. Gajda, Kodeks, [ ] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, [ ] K. Piasecki (red.), Kodeks, [ ] J. Pietrzykowski (red.), Kodeks, [ ] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks, [ ] T. Smyczyński, Prawo rodzinne, [ ] System Prawa Cywilnego, t. [ ] System Prawa Prywatnego, t. 11 System Prawa Prywatnego, t. 12 System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975 J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999, 2000, 2002; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akta stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, 2006 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, 2006, 2012 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000, 2002, 2006, 2009, 2011 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1990, 1993 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003, 2010 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, 1999, 2001, 2005, 2009 System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, wyd. I, Ossolineum 1974, wyd. II, Ossolineum 1985; t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, cz. 2, Prawo zobowiązań część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976; t. IV, Prawo spadkowe, red. J.St. Piątowskiego, Ossolineum 1986 System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009 System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003 System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. J.St. Piątowski, Ossolineum

11

12 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788; zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)

13

14 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO Literatura: M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006; M. Bączyk, Poręczenie między małżonkami pozostającymi we wspólnocie ustawowej, PiP 1977, z. 6; S. Breyer, S. Gross (w:) B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975; R. Chorabik, Dobra wiara jako przesłanka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, KPP 2006, z. 1; R. Cieślak, Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, Jurysta 2005, nr 67; J. Ciszewski, Obowiązek małżonków zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o.), NP 1977, nr 3; A. Czajkowska (w:) A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002; B. Czech (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006; S. Dmowski (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998; B. Dobrzański, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów wojewódzkich z zakresu kodeksu rodzinnego i postępowania w sprawach rodzinnych, NP 1952, nr 7; tenże, Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy?, Pal. 1964, z. 4; tenże (w:) B. Dobrzański, M. Lisiecki, Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1975; R. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa konkordatowego, PiP 2006, z. 3; A. Dyoniak, Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, WarszawaPoznań 1980; tenże, Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 1985; tenże, Zarząd majątkami małżonków, SP 1981, nr 3; J. Gajda, Dobra wiara osoby trzeciej i jej ochrona w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o małżeńskich stosunkach majątkowych, PiP 1992, z. 2; tenże, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000; J. Gieracki, Nowa regulacja małżeńskich ustrojów majątkowych, Bielsko-Biała 2005; M. Goetel, Majątek odrębny małżonków, Szczytno 1986; W. Góralski, Czynności i rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego (w:) Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, Lublin 2005; W. Górecki, Konstrukcja art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (cz. I), Rejent 2012, nr 3; W. Górecki, Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania spółki cywilnej 15

15 TYTUŁ I. Małżeństwo wybrane zagadnienia, M. Praw. 2008, nr 8; tenże, Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, 2009; J. Gajda, J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1999; J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami. Aspekty prawne i majątkowe, Warszawa 2010; S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980; S. Grzybowski, I. Różański, Prawo małżeńskie. Komentarz, Kraków 1946; H. Haak, Czynności prawne przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, M. Praw. 1999, nr 6; tenże, Separacja, M. Praw. 2000, nr 4; tenże, Separacja. Komentarz, Toruń 2000; J. Halberda, Separacja wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki), Rejent 2001, nr 11; E. Holewińska-Łapińska, Ocena realizacji ochrony dobra dziecka w praktyce orzekania separacji z zastosowaniem modeli Stojanowskiej (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, M. Kosek, J. Słyk (red.), Warszawa 2009; J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe. Art k.r.o. Komentarz, Warszawa 2005; J. Ignaczewski, R. Jerka, Relacje majątkowe między małżonkami, Gdańsk 2005, 2006; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, 2012; J. Jankowski (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art , t. 2, red. K. Piasecki, Warszawa 2006; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art , Warszawa 2013; P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975; Z. Krzemiński, Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, Kraków 2001; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006; K. Lipiński, Treść prawna zwolnienia przez sąd przyszłych małżonków od przedstawienia urzędnikowi stanu cywilnego wymaganych przez prawo dokumentów, PiP 1949, z. 910; tenże, W kwestii wykładni art. 3 kodeksu rodzinnego, PiP 1951, z. 89; J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961; A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka, BydgoszczGdańsk 2003; taż, Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym cz. 1, Rodzina i Prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych 2006, nr 3; A. Mączyński, Oświadczenia małżonków jako element zawarcia małżeństwa w formie konkordatowej (w:) Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin 2005; tenże, Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego (w:) Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000; A. Mezglewski (w:) A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006; M. Nazar (w:) T.A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2003; E. Pachniewska (w:) A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, 16

16 TYTUŁ I. Małżeństwo orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002; A. Olejniczak, Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980; J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań 1991; taż (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009; M. Pazdan (w:) Z. Banaszczyk, M. Pazdan, J. Szachułowicz, A. Brzozowski, L. Ogiegło, E. Skowrońska-Bocian, J. Mojak, K. Pietrzykowski, M. Safjan, K. Zawada, W. Popiołek, K. Zaradkiewicz, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów , t. 2, Komentarz do artykułów , t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004; A. Pęczyk-Tofel, M.S. Tofel, Przesłanki zawarcia małżeństwa konkordatowego w świetle przepisów Konstytucji, PS 2007, nr 78; K. Piasecki (w:) H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2000; H. Pietrzkowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2006; J. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993; K. Pietrzykowski (w:) J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006; Z. Radwański, Uwagi ogólne o zasadzie równości płci w świetle prawa polskiego, SP 1978, nr 3; tenże, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2005; T. Rowiński, Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1970; S.K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982; E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2002; taż, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2006, 2008; taż, Rozliczenia majątkowe małżonków, Warszawa 2000, 2005, 2009; T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego, PiP 1999, z. 1; tenże, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, 1999, 2001, 2005; T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 2005; tenże, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1997; tenże, Zastosowanie przepisów regulujących zawieranie małżeństw konkordatowych (w:) Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, Lublin 2005; tenże (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009; L. Stecki, Odpowiedzialność małżonków za długi w czasie trwania wspólności ustawowej, RPEiS 1968, z. 2; A. Stelmachowski (w:) System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2003; A. Stępień-Sporek, Przedawnienie roszczeń pomiędzy małżonkami oraz byłymi małżonkami, GSP 2011, t. XXVI; J. Strzebińczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. I, Rejent 2004, nr 8, cz. II, Rejent 2004, nr 9; tenże, Prawo rodzinne, Kraków 2002, 2003, 2010; M. Sychowicz, Przymusowy małżeński ustrój majątkowy, PS 2006, nr 1; A. Sylwestrzak, Skutki 17

17 Art. 1 TYTUŁ I. Małżeństwo prawne separacji małżonków, Warszawa 2007; taż, Separacja w prawie włoskim, KPP 2004, nr 3; taż, Nieobecność małżonka jako podstawa rozszerzonych uprawnień drugiego małżonka w zakresie czynności zarządu majątkiem (w:) Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej, S. Stadniczenko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk (red.), Opole 2009; taż, Przedmioty majątkowe służące wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków, Rodzina i Prawo 2012, nr 2021; System Prawa Cywilnego. Część ogólna, t. I, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1974; System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009; S. Szer, Prawo rodzinne w zarysie, Warszawa 1966, 1969; A. Szpunar, O zarządzie majątkiem wspólnym małżonków, NP 1989, nr 1012; tenże, Nabycie ruchomości w dobrej wierze a małżeńskie prawo majątkowe, PS 1997, nr 78; tenże, Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Kraków 1998; P. Telenga (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, red. A. Jakubecki, Kraków 2005; B. Walaszek, Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967; tenże, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972; tenże (w:) J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1980; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967; tenże, Prawo rodzinne, Warszawa 1987, 1995; tenże (w:) System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. St. Piątowski, Ossolineum 1985; Z. Wiszniewski, S. Gross (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001; P. Wójcik, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, M. Praw. 2006, nr 1; F. Zedler, Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Warszawa 1976; A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000; A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Ossolineum 1982; tenże, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 1988, z. 2; J. Zrałek, Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania po nowelizacji przepisów o ustawowej wspólności majątkowej, Rejent 2005, nr 9. DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Art Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 18 Andrzej Zielonacki

18 DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa Art Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. 1. Dla uznania, że małżeństwo cywilne zostało skutecznie zawarte, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek, które stanowią: różnica płci pomiędzy osobami wstępującymi w związek małżeński, ich jednoczesna obecność, złożenie przez nich przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo mogą zawrzeć ze sobą osoby o różnej płci. Urzędową podstawą do określenia płci człowieka jest jego akt urodzenia. W akcie urodzenia bowiem na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 wpisuje się m.in. płeć dziecka. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych trudności co do możliwości zawarcia małżeństwa pomiędzy dwoma osobami w zakresie różnicy płci, ponieważ każdy z nupturientów zobowiązany jest na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 p.a.s.c. złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpis skrócony aktu urodzenia (por. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 109 i n.). 3. Brak różnicy płci zachodzi wtedy, gdy oboje nupturienci są tej samej płci, jak również w przypadku, gdy z medycznego punktu widzenia nie można w ogóle ustalić płci, albo w razie obojnactwa, gdy przeważa określona płeć zbliżona do płci drugiej osoby (S. Szer, Prawo rodzinne..., 1969, s. 38). Zachodzi natomiast różnica płci w przypadku, gdy występują cechy wskazujące na określoną płeć pomimo braku lub nienależytego uformowania organów rozrodczych. Impotentia generandi i coeundi nie wpływa na brak różnicy płci (S. Szer, Prawo rodzinne..., 1969, s. 38; por. także M. Adamczyk, Zmiana płci w świetle aktualnego stanu prawnego, PS 2006, nr 1112, s. 206 i n.). 4. Problem określenia płci człowieka może jednak w niektórych sytuacjach wywoływać wątpliwości. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku transseksualizmu, Andrzej Zielonacki 19

19 Art. 1 TYTUŁ I. Małżeństwo tj. rozbieżności między poczuciem psychicznym płci a budową ciała morfologiczno-biologiczną oraz płcią socjalną, które są odczuwane jako obce i należące do płci odmiennej. Transseksualista czuje się mężczyzną uwięzionym w ciele kobiety i odwrotnie (A. Zielonacki, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 1988, z. 2, s. 39 i n.). 5. W polskim systemie prawnym nie ma przepisów dotyczących zmiany płci, pomimo licznych głosów uzasadniających konieczność ingerencji ustawodawcy w tej kwestii (m.in. M. Filar, Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu (w:) Prawo a medycyna u progu XXI wieku, Toruń 1987, s. 76 i n.; tenże, Glosa do uchwały SN z dnia 22 czerwca 1989 r., PiP 1990, z. 10, s. 116 i n.; J. Pisuliński, glosa do tejże uchwały, PiP 1991, z. 6 s. 112 i n.). Za dominujące uznać należy stanowisko, że pomimo braku wyraźnych przepisów ustawowych w tej materii na gruncie prawa polskiego zmiana płci jest dopuszczalna. Rozbieżności budzi jedynie to, jakie obowiązujące przepisy prawne powinny na tej płaszczyźnie znaleźć zastosowanie. 6. Wyróżnić można dwie grupy poglądów co do prawnej możliwości zmiany płci. Według pierwszego z nich zmiana płci może nastąpić poprzez sprostowanie aktu urodzenia w trybie postępowania nieprocesowego na podstawie art. 31 p.a.s.c. Drugi pogląd, który należy uznać za trafny, dopuszcza zmianę płci w drodze procesu na podstawie art. 189 k.p.c. 7. Orzecznictwo stało najpierw na stanowisku, że zagadnienie zmiany dotychczasowej treści aktu stanu cywilnego na skutek zmiany płci należy, stosując analogię z ustawy, rozstrzygnąć na zasadzie art. 26 ust. 3 p.a.s.c. (aktualnie art. 31), dotyczącego sprostowania aktu urodzenia (wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dnia 24 września 1964 r., PiP 1965, z. 10, s. 692 i n.). W wypadkach wyjątkowych sąd mógł nawet sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia płci także przed dokonaniem korekcyjnego zabiegu operacyjnego zewnętrznych narządów płciowych, jeżeli cechy nowo kształtującej się płci są przeważające i stan ten jest nieodwracalny (uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r., OSPiKA 1983, z. 10, poz. 217). 8. Zmiana stanowiska judykatury nastąpiła po podjęciu uchwały składu siedmiu sędziów SN stwierdzającej, że występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć (uchwała z dnia 22 czerwca 1989 r. III CZP 37/89, OSNCP 1989, nr 12, poz. 188). Istnieje natomiast możliwość zmiany płci w drodze powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. Poczucie przynależności do danej płci może być bowiem uznane za dobro osobiste (art. 23 k.c.) i jako takie podlega ochronie (postanowienie SN z dnia 22 marca 1991 r., PS 1991, nr 56, s. 118 i n.). 9. Stanowisko doktryny również jest zróżnicowane. Część autorów opowiada się za stosowaniem trybu sprostowania aktu stanu cywilnego dla zjawiska transseksualizmu i umożliwienia w tym trybie zmiany płci w akcie urodzenia (K. Osajda, 20 Andrzej Zielonacki

20

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów........................... 7 Przedmowa do wydania drugiego........................ 9 Wprowadzenie.................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Rozwód................................

Bardziej szczegółowo

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp Piotr Zakrzewski Zapis windykacyjny 1. Wstęp W Kodeksie cywilnym występował dotychczas tylko zapis ze skutkami obligacyjnymi. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków Transformacje Prawa Prywatnego 4/2013 ISSN 1641 1609 JULITA ZAWADZKA * Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków 1. Uwagi wstępne Przy rozważaniach nad odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011 Książkę dedykuję mojej mamie Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o.

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Skutki prawne separacji małżonków. Anna Sylwestrzak

Skutki prawne separacji małżonków. Anna Sylwestrzak Skutki prawne separacji małżonków Anna Sylwestrzak Skutki prawne separacji małżonków Anna Sylwestrzak monografie Stan prawny na 1 czerwca 2007 r. Redakcja: Izabela Ratusińska Wydawca: Justyna Kossak Sk³ad,

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Zasady prawa spadkowego 17 1.1. Otwarcie spadku 18 1.2. Zasady dziedziczenia 21 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Przygotowanie do rozprawy CASEBOOK Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria

Bardziej szczegółowo

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz 1 2 I Ewa Bończak-Kucharczyk Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Warszawa 2010 3 Stan prawny na 31 stycznia 2010 r. I Wydawca: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI ADAM OBRĘBSKI ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI Wstęp Na 9 109 300 istniejących w 2011 roku małżeństw, z czego 206 471 w tym roku zawartych, 221 657 małżeństw zostało rozwiązanych, w tym 64 594 przez rozwód

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH pod redakcją Kamila Antonowa Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca SPIS TREŚCI UCHWAŁY... 3 ZAGADNIENIA PRAWNE PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA... 9 GLOSY... 20 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC 2006, NR 7-8... 55 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Małgorzata Hanna Kurtasz adwokat Anna Marek aplikant radcowski Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo