POJÊCIE I SK AD SPADKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POJÊCIE I SK AD SPADKU"

Transkrypt

1 ROZDZIA I POJÊCIE I SK AD SPADKU Literatura: P. Body³ Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego czêœæ druga, PB 2005, Nr 1; D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Pr. Spó³. 1998, Nr 1; M. Czekaj, Sukcesja uprawnieñ osoby reprezentowanej, Prok. i Pr. 2001, Nr 5; K. Gandor, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wroc³aw 1968; J. Górecki, Podzia³ sk³adek gromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po œmierci cz³onka, PiP 2001, z. 1; J. Gwiazdomorski, Dziedzicznoœæ roszczenia z art k.c.?, NP 1972, Nr 6; A. Jab³oñski, Prawo do dysponowania œrodkami zgromadzonymi w Otwartym Funduszu Emerytalnym na wypadek œmierci, PPiA 2004, Nr LXIV; W. Kaliñski, F. Zoll, Pe³nomocnictwo nie gasn¹ce mimo œmierci mocodawcy, Rej. 1994, z. 3; S. Ko³odziejski, Dziedziczenie posiadania, Pal.1969, Nr 6; J. Kremis, Wp³yw woli podmiotu na zakres spadku, Acta Universitatis Wratislaviensis 1993, PPiA XXIX; K. Kruczalak, Czy koszty pogrzebu w rozumieniu art k.c. obejmuj¹ wystawienie nagrobka, Pal. 1973, Nr 7 8; A. Kunicki, Dziedziczenie posiadania, RPEiS 1961, z. 1; A. Mariañski, Rozliczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych po œmierci podatnika, Glosa 2003, Nr 5; A. Mikos, Opodatkowanie podlegaj¹cych dziedziczeniu wk³adów na rachunku bankowym, MoPod 2002, Nr 8; J. St. Pi¹towski, Posiadanie jako przedmiot dziedziczenia, SPE 1969, t. III; J. St. Pi¹towski, Z problematyki umów na rzecz osoby trzeciej na wypadek œmierci (art. 37 prawa bankowego), [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Witolda Czachórskiego, pod red. J. B³eszyñskiego i J. Rajskiego, Warszawa 1985; W. Popio³ek, O dziedziczeniu udzia³u w spó³ce jawnej, [w:] Wspó³czesne problemy prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, pod red. J. Go³aczyñskiego i P. Machnikowskiego, Warszawa 2010; W. Pyzio³, O tzw. zapisie bankowym na gruncie przepisów nowego prawa bankowego, PB 1999, Nr 2; ten e, Pozatestamentowe formy dysponowania wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci, Gd. SP 1999, Nr 5; ten e, O potrzebie i kierunkach reformy prawa bankowego prywatnego, PB 2002, Nr 11; F. Rakiewicz, Charakter prawny dyspozycji wk³adem na wypadek œmierci (art. 56 ustawy PrBank), cz. I II, MoP 2005, Nr 19 20; D. Rogoñ, T. Spyra, Wp³yw spadkobrania na bankowe stosunki umowne, Czêœæ I umowa kredytu i umowa po yczki, PB 2007, Nr 9; S. Rudnicki, Zagadnienia cywilistyczne ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, Pal. 1987, Nr 10 11; ten e, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999; J. Sk¹pski, Wst¹pienie w najem po œmierci najemcy, [w:] Studia z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Adama Szpunara, pod red. A. Rembieliñskiego, Warszawa ódÿ 1983; L. Stecki, Odwo³anie darowizny przez spadkobierców darczyñcy, NP 1973, Nr 3; T. Szczurowski, Konsekwencje œmierci wspólnika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, MoP 2008, Nr 6; P. Szmitkowski, Dyspozycja wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci (tzw. zapis bankowy)

2 2 Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku zagadnienia praktyczne, PB 2001, Nr 6; A. Szpunar, Odszkodowanie w razie œmierci osoby bliskiej, Warszawa 1973; ten e, Uprawnienie do dysponowania wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci, NP 1977, Nr 1; ten e, Przejœcie roszczenia o zadoœæuczynienie na spadkobierców uprawnionego, Pal. 1979, Nr 6; ten e, Wyp³aty z rachunku oszczêdnoœciowego po œmierci jego posiadacza, KPP 1998, z. 3; ten e, Przepadek nienale nego œwiadczenia na rzecz Skarbu Pañstwa, PS 1999, Nr 2; ten e, O przejœciu na spadkobierców roszczeñ z tytu³u zadoœæuczynienia, Rej. 2002, z. 9; P. Œlêzak, Dziedziczenie praw maj¹tkowych w œwietle polskiego prawa autorskiego, Rej. 2007, Nr 1; K. Topolewski, Mo liwoœæ odwo³ania pe³nomocnictwa nieodwo³alnego po œmierci mocodawcy. Glosa do wyr. SN z r., I CSK 362/07, MoP 2009, Nr 22; E. W³odkowska, Prawa maj¹tkowe ze stosunku pracy po zmar³ym pracowniku, PiZS 2001, Nr 10; S. Wójcik, Czy posiadanie jest dziedziczne?, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przyby³owskiego, pod red. W. Osuchowskiego, M. Soœniaka i B. Walaszka, Kraków Warszawa 1964; M. Za³ucki (red.), Dziedziczenie w³asnoœci intelektualnej, Warszawa Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku (art. 922 KC) Rozdzia³ 1. Zgodnie Pojêcie I. Pojêcie spadku. z art. i922 sk³ad Pozytywne KC, spadku prawa i negatywne i obowi¹zki kryteriamaj¹tkowe okreœlenia sk³adu zmar³ego spadku... przechodz¹ z chwil¹ jego œmierci na jedn¹ lub kilka osób stosownie do przepisów Ksiêgi IV Kodeksu cywilnego. Nie nale ¹ do spadku prawa i obowi¹zki zmar³ego œciœle zwi¹zane z jego osob¹, jak równie prawa, które z chwil¹ jego œmierci przechodz¹ na oznaczone osoby niezale nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami (art KC). Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalaj¹ wyró niæ cztery kryteria, na podstawie których ustala siê, jakie prawa i obowi¹zki wchodz¹ w sk³ad spadku. Wœród nich mo na wyró - niæ kryteria pozytywne i negatywne. Kryteria pozytywne to: 1) cywilnoprawny charakter praw i obowi¹zków, 2) maj¹tkowy charakter praw i obowi¹zków. Kryteria negatywne to: 1) œcis³e zwi¹zanie praw i obowi¹zków z osob¹ zmar³ego, 2) przejœcie praw i obowi¹zków na oznaczone osoby, niezale nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami. I. Prawa i obowi¹zki o charakterze cywilnoprawnym W sk³ad spadku wchodz¹ prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków prawnych normowanych przez Kodeks cywilny i inne akty normatywne, stanowi¹ce Ÿród³o prawa cywilnego. W niektórych przypadkach mog¹ byæ to równie prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków regulowanych przez przepisy innej ga³êzi prawa. Przyk³adem mo e byæ uprawnienie pracownika do ¹dania zap³aty wynagrodzenia ze sto-

3 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku... 3 sunku pracy, które by³o wymagalne ju za ycia spadkodawcy, albo sta³o siê wymagalne z chwil¹ rozwi¹zania umowy przez jego œmieræ. Jednak w celu definitywnego ustalenia, czy takie uprawnienie stanowi sk³adnik spadku, konieczne jest dokonanie oceny jego charakteru prawnego tak e z punktu widzenia kryteriów negatywnych (zob. art KC). Zgodnie z art zd. 1 KP, prawa maj¹tkowe ze stosunku pracy przechodz¹ po œmierci pracownika, w równych czêœciach,na ma³ onka oraz inne osoby spe³niaj¹ce warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myœl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (zob. art ustawy z r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm. oraz art in fine KC). Dopiero w braku osób wskazanych w ustawie, prawa maj¹tkowe ze stosunku pracy wchodz¹ w sk³ad spadku (art zd. 2 KP); por. post. SA w Katowicach z r. (III APz 18/96, OSA 1998, Nr 10, poz. 40). Dla okreœlenia cywilnoprawnego charakteru praw i obowi¹zków decyduj¹cy jest zatem charakter stosunku prawnego, z którego wynikaj¹ te prawa i obowi¹zki. Musi to byæ stosunek cywilnoprawny, tzn. taki, który oparty jest na zasadzie autonomii woli stron i równorzêdnoœci podmiotów tego stosunku. Nie wchodz¹ w sk³ad spadku prawa i obowi¹zki niemaj¹ce charakteru cywilnoprawnego, tj. prawa i obowi¹zki o charakterze: 1) administracyjnoprawnym np. prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z zezwolenia lub koncesji na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (art. 46 i nast. SwobGospU); prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z pozwolenia na broñ (art. 9 i nast. ustawy z r. o broni i amunicji, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.); 2) finansowoprawnym np. nie wchodz¹ w sk³ad spadku zobowi¹zania podatkowe spadkodawcy, mimo tego e ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) pos³uguje siê pojêciem spadkobierca/spadkobiercy ; art OrdPU wyraÿnie przewiduje, e spadkobiercy podatnika przejmuj¹ przewidziane w przepisach prawa podatkowego maj¹tkowe prawa i obowi¹zki spadkodawcy, a art OrdPU dodatkowo stanowi, e do odpowiedzialnoœci spadkobierców za zobowi¹zania podatkowe spadkodawcy stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego o przyjêciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialnoœci za d³ugi spadkowe. Przepisy Ordynacji podatkowej nie maj¹ jednak charakteru cywilnoprawnego, dlatego przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowi¹zki podatnika nie wchodz¹ w sk³ad spadku (zob. wyr. WSA w Bia³ymstoku z r., I SA/Bk 446/06, niepubl.). Zgodnie z art OrdPU, o zakresie odpowiedzialnoœci poszczególnych spadkobierców orzekaj¹ w odrêbnych decyzjach organy podatkowe, w³aœciwe ze wzglêdu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (zob. wyr. NSA w Warszawie z r., I FSK 567/05, OSG 2006, Nr 9, poz. 106); ponadto okreœlaj¹ one wysokoœæ nadp³aty albo zwrotu podatku (por. wydan¹ na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cego stanu prawnego uchw. SN z r., III AZP 39/95, OSNAPiUS 1996, Nr 19, poz. 280);

4 4 Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku 3) karnoprawnym np. obowi¹zek zap³aty grzywny orzeczonej w postêpowaniu karnym; postêpowanie wykonawcze o œci¹gniêcie grzywny umarza siê w razie œmierci skazanego (art KKW). W sk³ad spadku nie wchodzi, jako nieposiadaj¹ce charakteru cywilnoprawnego, prawo do œwiadczeñ emerytalnych i rentowych (zob. uchw. SN z r., III PO 22/64, OSNCP 1965, Nr 7 8, poz. 107). W sk³ad spadku nie wchodzi równie prawo do œwiadczeñ nale nych do dnia œmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, œwiadczenia nale ne uprawnionemu do dnia jego œmierci wyp³aca siê jego ma³ onkowi, dzieciom, z którymi prowadzi³ wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku innym cz³onkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawa³a osoba uprawniona do œwiadczenia. II. Prawa i obowi¹zki o charakterze maj¹tkowym Prawami i obowi¹zkami maj¹tkowymi s¹ tylko takie, które s¹ bezpoœrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego. Zdecydowana wiêkszoœæ praw i obowi¹zków cywilnoprawnych ma charakter maj¹tkowy, który decyduje o zaliczeniu konkretnego prawa czy obowi¹zku do sk³adników spadku. Nie wchodz¹ w sk³ad spadku prawa i obowi¹zki o charakterze niemaj¹tkowym, tj.: 1) prawa osobiste osoby fizycznej (np. prawo do ochrony zdrowia, czci, wolnoœci, prawo do wizerunku), które gasn¹ w chwili œmierci podmiotu, któremu przys³ugiwa³y i nie przechodz¹ na spadkobierców; zgodnie ze stanowiskiem S¹du Najwy szego, nie podlega dziedziczeniu prawo do grobu, na którego treœæ sk³adaj¹ siê zarówno elementy o charakterze maj¹tkowym, jak i osobistym (uchw. SN z r., III CZP 155/94, OSN 1995, Nr 3, poz. 52); 2) w zasadzie prawa i obowi¹zki rodzinne opieraj¹ siê one na wiêziach natury osobistej i z regu³y nie s¹ uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego, np. prawo do ¹dania uniewa nienia ma³ eñstwa (art. 18 zd. 2 KRO), prawo do ¹dania rozwodu (art. 56 KRO), prawo do ¹dania przez mê a matki zaprzeczenia ojcostwa dziecka urodzonego przez onê (art. 63 KRO), prawo do ¹dania zaprzeczenia macierzyñstwa (art KRO), prawo do ¹dania ustalenia ojcostwa pozama³ eñskiego (art. 84 KRO), prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z ma³ eñstwa (art. 23 KRO), w³adzy rodzicielskiej (art. 95 i 96 KRO). Niektóre z praw i obowi¹zków rodzinnych, chocia równie opieraj¹ siê na wiêziach rodzinnych, maj¹ okreœlon¹ treœæ gospodarcz¹, np. prawo i obowi¹zek alimentacyjny. Prawo do alimentów nie przechodzi jednak na spadkobierców, poniewa s³u y zaspokojeniu osobistych potrzeb uprawnionego jako œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy (zob. prawa i obowi¹zki œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy pierwsze kryterium negatywne); do spadku po uprawnionym nale ¹ natomiast raty alimentacyjne, które sta³y siê wymagalne za ycia uprawnionego

5 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku... 5 i które zosta³y zas¹dzone prawomocnym orzeczeniem s¹du (uchw. SN z r., III CO 36/65, OSNCP 1966, Nr 3, poz. 37). Z uwagi na œcis³y zwi¹zek z osob¹ zmar³ego, obowi¹zek alimentacyjny równie nie przechodzi na spadkobierców zobowi¹zanego, lecz gaœnie z chwil¹ jego œmierci. W takiej sytuacji powstaje obowi¹zek podmiotu zobowi¹zanego z tytu³u alimentów w dalszej kolejnoœci (zob. art i 132 KRO). III. Prawa i obowi¹zki œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy Prawa i obowi¹zki œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy nie wchodz¹ w sk³ad spadku. Œcis³y zwi¹zek z osob¹ zmar³ego mo e mieæ przede wszystkim charakter ekonomiczny, gdy cywilnoprawne prawo maj¹tkowe ma na celu zaspokojenie indywidualnego interesu samego spadkodawcy. Cel ten odpada z chwil¹ œmierci spadkodawcy i dlatego te prawa i obowi¹zki nie przechodz¹ na spadkobierców. Œcis³y zwi¹zek praw czy obowi¹zków z osob¹ zmar³ego mo e równie wynikaæ z faktu, i stosunek cywilnoprawny, którego treœci¹ s¹ okreœlone prawa i obowi¹zki maj¹tkowe opiera siê na osobistym zaufaniu stron tego stosunku. Niekiedy natomiast wykonanie zobowi¹zania bêdzie zale eæ od osobistych przymiotów zobowi¹zanego. Prawami i obowi¹zkami œciœle zwi¹zanymi z osob¹ spadkodawcy s¹ w szczególnoœci: 1) prawo do ¹dania alimentów i obowi¹zek alimentacyjny (zob. rozdz. I, 1, pkt II); 2) prawa maj¹tkowe, które maj¹ na celu zaspokojenie indywidualnego interesu ekonomicznego uprawnionego lub jego indywidualnych potrzeb, np.: a) u ytkowanie (art. 266 KC), b) s³u ebnoœæ osobista (art. 299 KC; zob. jednak art. 301 KC dotycz¹cy s³u- ebnoœci mieszkania), c) prawo do renty przyznanej w zwi¹zku z uszkodzeniem cia³a lub wywo³aniem rozstroju zdrowia (art KC) lub ustanowionej w drodze umowy (art. 903 KC); nastêpstwem faktu, e wraz ze œmierci¹ uprawnionego ustaje obowi¹zek p³acenia rat renty jest okolicznoœæ, i prawo do renty, choæ z istoty swej maj¹tkowe, nie wchodzi do spadku (art KC). Natomiast zaleg³e raty renty wymagalne za czas przed œmierci¹ osoby uprawnionej tworz¹ wierzytelnoœæ spadkodawcy, która jako prawo maj¹tkowe zmar³ego przechodzi z chwil¹ jego œmierci na spadkobierców (art , art. 924 i 925 KC) wyr. SN z r. (I PR 536/66, OSNCP 1967, Nr 6, poz. 115), d) prawo do ¹dania wy³o enia z góry okreœlonej sumy na koszty leczenia lub koszty przygotowania do innego zawodu (art zd. 2 KC), e) prawo do ywocia (art. 908 KC), f) prawo bior¹cego rzecz do u ywania w ramach umowy u yczenia.

6 6 Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku Co do zasady, nie przechodzi na spadkobierców prawo do zadoœæuczynienia pieniê nego za doznan¹ krzywdê. Roszczenie o zadoœæuczynienie wygasa z chwil¹ œmierci uprawnionego. Jest to uzasadnione œciœle osobistym charakterem zadoœæuczynienia, którego zadaniem jest z³agodzenie krzywdy wyrz¹dzonej naruszeniem dóbr osobistych poszkodowanego (zob. art. 24, 445 i 448 KC). Przejœcie roszczenia o zadoœæuczynienie na spadkobierców poszkodowanego mo e nast¹piæ jedynie w razie istnienia jednej z dwóch przes³anek (art KC): 1) je eli roszczenie zosta³o uznane przez d³u nika na piœmie, 2) je eli powództwo o to roszczenie zosta³o wytoczone za ycia poszkodowanego. Przedmiotem dziedziczenia nie jest samo prawo do zadoœæuczynienia, lecz konkretne roszczenie o kwotê objêt¹ uznaniem lub dochodzon¹ w powództwie wytoczonym przed s¹dem przez poszkodowanego (wyr. SN z r., II CR 53/75, niepubl.; zob. wyr. SN z r., II CR 57/72, OSNCP 1972, Nr 10, poz. 183). W razie œmierci jednej ze stron ulegaj¹ rozwi¹zaniu umowne stosunki obligacyjne powsta³e ze wzglêdu na szczególne kwalifikacje jednej ze stron lub oparte na osobistym zaufaniu stron. Nale ¹ do nich w szczególnoœci: 1) umowa o dzie³o (art. 627 i nast. KC) umowa o dzie³o, której wykonanie zale y od osobistych przymiotów przyjmuj¹cego zamówienie rozwi¹zuje siê wskutek jego œmierci (art. 645 KC); 2) umowa zlecenia (art. 734 i nast. KC) co do zasady, zlecenie wygasa wskutek œmierci przyjmuj¹cego zlecenie (art. 748 KC); zob. wyr. SN z r. (IV CR 338/77, Legalis); natomiast, co do zasady, œmieræ zleceniodawcy nie powoduje wygaœniêcia zlecenia. Wyj¹tki od tych zasad mog¹ wynikaæ z woli stron, wyra onej w treœci umowy zlecenia (art. 747 KC); 3) umowa agencyjna (art. 758 i nast. KC) umowa agencyjna zawarta na warunkach zlecenia wygasa, je eli co innego nie wynika z jej postanowieñ, wskutek œmierci agenta (przyjmuj¹cego zlecenie), a jego d³ug wobec daj¹cego zlecenie stanowi d³ug spadku (wyr. SN z r., I CR 175/84, OSNC 1985, Nr 8, poz. 114); w sk³ad spadku wchodzi roszczenie o œwiadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej; mo liwoœæ dochodzenia œwiadczenia wyrównawczego uzale niona jest od zg³oszenia przez spadkobierców odpowiedniego ¹dania wobec daj¹cego zlecenie przed up³ywem roku od rozwi¹zania umowy (art i5KC); 4) umowa spó³ki cywilnej (art. 860 i nast. KC) umowa spó³ki cywilnej ulega rozwi¹zaniu w stosunku do zmar³ego wspólnika (umowa ulegnie rozwi¹zaniu, je eli by³o tylko dwóch wspólników); w umowie spó³ki mo na jednak zastrzec, e spadkobiercy wspólnika wejd¹ do spó³ki na jego miejsce; w takim wypadku powinni oni wskazaæ spó³ce jedn¹ osobê, która bêdzie wykonywa³a ich prawa; dopóki to nie nast¹pi, pozostali wspólnicy mog¹ sami podejmowaæ wszelkie czynnoœci w zakresie prowadzenia spraw spó³ki (art. 872 KC). Stosunkiem opartym na zaufaniu jest równie stosunek pe³nomocnictwa. Je eli spadkodawca by³ stron¹ stosunku prawnego pe³nomocnictwa, to umocowanie wyga-

7 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku... 7 sa wraz ze œmierci¹ mocodawcy lub pe³nomocnika, chyba e w pe³nomocnictwie inaczej zastrze ono z przyczyn uzasadnionych treœci¹ stosunku prawnego bêd¹cego podstaw¹ pe³nomocnictwa (art KC). Pe³nomocnictwo niegasn¹ce ze œmierci¹ mocodawcy umocowuje do dzia³ania w imieniu spadkobierców zmar³ego mocodawcy (wyr. SN z r., I CSK 362/07, OSNC 2009, Nr 3, poz. 46, teza 1). W przypadku prokury jej wygaœniêcie nastêpuje wraz ze œmierci¹ prokurenta (art KC). Natomiast œmieræ przedsiêbiorcy nie powoduje wygaœniêcia prokury (art KC). Nie wchodz¹ równie w sk³ad spadku, ze wzglêdu na œcis³y zwi¹zek z osob¹ zmar³ego, niektóre uprawnienia kszta³tuj¹ce, np. uprawnienie do odwo³ania darowizny na podstawie art. 896 KC (zob. tak e art KC co do uprawnienia do ywotnika do ¹dania rozwi¹zania umowy o do ywocie). IV. Prawa przechodz¹ce na oznaczone osoby niezale nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami Nie wchodz¹ w sk³ad spadku prawa przechodz¹ce na œciœle oznaczone osoby z mocy przepisów szczególnych. Przechodz¹ one na okreœlone osoby poza porz¹dkiem dziedziczenia pomimo ich cywilnoprawnego i maj¹tkowego charakteru oraz braku œcis³ego zwi¹zku z osob¹ spadkodawcy; jest to nastêpstwo pod tytu³em szczególnym (sukcesja syngularna). Do takich praw nale ¹ w szczególnoœci: 1) prawo najmu lokalu mieszkalnego zgodnie z art i 2 KC, w razie œmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstêpuj¹, o ile stale zamieszkiwa³y z najemc¹ w tym lokalu do chwili jego œmierci, œciœle okreœlone podmioty: a) ma³ onek niebêd¹cy wspó³najemc¹ lokalu, b) dzieci najemcy i jego wspó³ma³ onka, c) inne osoby, wobec których najemca by³ zobowi¹zany do œwiadczeñ alimentacyjnych oraz d) osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po yciu z najemc¹. W braku wskazanych wy ej osób prawo najmu wygasa i nie wchodzi w sk³ad spadku (art KC); 2) s³u ebnoœæ mieszkania co do zasady, s³u ebnoœci osobiste wygasaj¹ najpóÿniej ze œmierci¹ uprawnionego (art. 299 KC); wyj¹tek w tym zakresie stanowi s³u ebnoœæ mieszkania; w umowie o ustanowienie tego ograniczonego prawa rzeczowego (lub w porozumieniu zawartym póÿniej) mo na zastrzec, e po œmierci uprawnionego s³u ebnoœæ mieszkania przys³ugiwaæ bêdzie jego dzieciom, rodzicom i ma³ onkowi (art KC); 3) uprawnienie do otrzymania sumy ubezpieczenia ubezpieczaj¹cy mo e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci osoby ubezpieczonej; je eli wskazano kilka osób uprawnio-

8 8 Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku nych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udzia³u ka dej z nich w tej sumie, ich udzia³y s¹ równe (art KC); ka de z tych zastrze eñ ubezpieczaj¹cy mo e zmieniæ lub odwo³aæ w ka dym czasie (art KC); wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje siê bezskuteczne, je eli uprawniony zmar³ przed œmierci¹ ubezpieczonego albo je eli umyœlnie przyczyni³ siê do jego œmierci (art KC); suma ubezpieczenia przypadaj¹ca uprawnionemu z tytu³u ubezpieczenia osobowego nie nale y do spadku po ubezpieczonym (art KC); je eli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbli szej rodzinie ubezpieczonego w kolejnoœci ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba e umówiono siê inaczej (art KC); 4) dyspozycja wk³adem na wypadek œmierci (tzw. zapis bankowy) posiadacz rachunku oszczêdnoœciowego, rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczêdnoœciowej mo e poleciæ pisemnie bankowi dokonanie po swojej œmierci wyp³aty z rachunku okreœlonej kwoty pieniê - nej wskazanym przez siebie osobom (art. 56 ust. 1 PrBank): a) ma³ onkowi, b) wstêpnym, c) zstêpnym lub d) rodzeñstwu. Dyspozycja posiadacza rachunku mo e byæ w ka dym czasie zmieniona lub odwo³ana na piœmie; kwota wyp³aty, bez wzglêdu na liczbê wydanych dyspozycji, nie mo e byæ wy sza od dwudziestokrotnego przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszane przez Prezesa GUS za ostatni miesi¹c przed œmierci¹ posiadacza rachunku (art. 56 ust. 2 PrBank); kwota wyp³acona osobom wskazanym przez posiadacza rachunku nie wchodzi do spadku po nim (art. 56 ust. 5 PrBank); 5) prawa maj¹tkowe ze stosunku pracy zgodnie z art KP, prawa maj¹tkowe ze stosunku pracy przechodz¹ po œmierci pracownika w równych czêœciach, na ma³ onka oraz inne osoby spe³niaj¹ce warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myœl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych; w braku podmiotów uprawnionych, prawa te wchodz¹ w sk³ad spadku (art zd. 2 KP); 6) prawo do uzyskania œrodków zgromadzonych na rachunku zmar³ego cz³onka otwartego funduszu emerytalnego zgodnie z art. 82 ustawy z r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.), osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem o przyjêcie do funduszu oraz cz³onek otwartego funduszu emerytalnego mo e wskazaæ imiennie jedn¹ lub wiêcej osób fizycznych, którym po jego œmierci zostan¹ wyp³acone œrodki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym; je eli wskazano kilka osób uprawnionych bez oznaczenia ich udzia³u w tych œrodkach, uwa a siê, e udzia³y tych osób s¹ równe; cz³onek funduszu mo e w ka dym

9 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku... 9 czasie zmieniæ lub odwo³aæ poprzedni¹ dyspozycjê; je eli pozostawa³ we wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej, to fundusz dokonuje wyp³aty transferowej po³owy œrodków zgromadzonych na rachunku w zakresie, w jakim œrodki te stanowi³y przedmiot wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej (art. 131 ust. 1 ustawy) wówczas pozosta³e œrodki przekazywane s¹ osobom wskazanym przez zmar³ego, a w przypadku braku imiennie wskazanych podmiotów, œrodki te wchodz¹ w sk³ad spadku (art. 132 ust. 1 ustawy); 7) prawo do œwiadczeñ emerytalnych i rentowych nale nych do dnia œmierci spadkodawcy zgodnie z art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, œwiadczenia nale ne uprawnionemu do dnia jego œmierci wyp³aca siê jego ma³ onkowi, dzieciom, z którymi prowadzi³ wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku innym cz³onkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawa³a osoba uprawniona (zob. wyr. TK z r., P 2/01, OTK 2001, Nr 8, poz. 249); 8) roszczenie o naprawienie szkody i zadoœæuczynienie za doznan¹ krzywdê przys³uguj¹ce osobie, wobec której stwierdzono niewa noœæ orzeczenia wydanego przez polskie organy œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci lub przez organy pozas¹dowe w okresie od r. do r., je eli czyn zarzucony lub przypisany by³ zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej dzia³alnoœci, jak równie orzeczenia za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowi¹zkowym dostawom (art. 1 ust. 1 ustawy z r. o uznaniu za niewa ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego, Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) w razie œmierci uprawnionego, roszczenia takie z mocy art. 8 ust. 1 ustawy przechodz¹ na ma³ onka uprawnionego, jego dzieci i rodziców poza porz¹dkiem dziedziczenia; 9) prawo do odszkodowania za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w razie œmierci skazanego lub oskar onego prawo to przys³uguje temu, kto wskutek wykonania kary lub niew¹tpliwie nies³usznego tymczasowego aresztowania utraci³ (art KPK): a) nale ne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie, b) stale dostarczane mu przez zmar³ego utrzymanie, je eli wzglêdy s³usznoœci przemawiaj¹ za przyznaniem odszkodowania. Nale y zaznaczyæ, e roszczenia wy ej wskazanych podmiotów stanowi¹ ich w³asne prawa. Roszczenia przys³uguj¹ce nies³usznie skazanemu, tymczasowo aresztowanemu lub zatrzymanemu wygasaj¹ z chwil¹ jego œmierci.

10 10 Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku 2. Prawa wchodz¹ce w sk³ad spadku 2. Prawami, wchodz¹ce które wchodz¹ w sk³ad wspadku sk³ad spadku s¹ w szczególnoœci: 1) prawa rzeczowe, z wyj¹tkiem u ytkowania (art. 266 KC) i s³u ebnoœci osobistej (art. 299 KC); 2) wierzytelnoœci wynikaj¹ce z: a) umów zawartych przez spadkodawcê (o ile nie wygasaj¹ one w razie œmierci jednego z podmiotów lub o ile nie dochodzi po œmierci strony do nastêpstwa pod tytu³em szczególnym zob. prawa i obowi¹zki œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy oraz prawa przechodz¹ce na okreœlone osoby niezale nie od tego, czy s¹ spadkobiercami rozdz. I, 1, pkt III IV), b) bezpodstawnego wzbogacenia, c) wyrz¹dzenia szkody maj¹tkowej wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi¹zania albo z czynu niedozwolonego; 3) niektóre prawa rodzinne np. prawa przys³uguj¹ce ma³ onkowi w razie ustania ustawowej lub umownej wspólnoœci maj¹tkowej, prawa wynikaj¹ce z dostarczania œrodków utrzymania lub wychowania przez osobê niebêd¹c¹ do tego zobowi¹zan¹ lub zobowi¹zan¹ w dalszej kolejnoœci, prawa wynikaj¹ce z dokonanych nak³adów i poniesionych wydatków zwi¹zanych ze sprawowaniem opieki przez opiekuna; 4) niektóre prawa spadkowe, np.: a) wierzytelnoœæ wynikaj¹ca z zapisu (art. 968 KC), b) roszczenie z tytu³u zachowku roszczenie to przechodzi na spadkobiercê osoby uprawnionej tylko wtedy, gdy spadkobierca ten nale y do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy (art KC); 5) prawa maj¹tkowe na dobrach niematerialnych, np.: a) autorskie prawa maj¹tkowe, b) prawo do patentu; 6) prawa kszta³tuj¹ce, np.: a) uprawnienie do uchylenia siê od skutków prawnych oœwiadczenia z³o onego pod wp³ywem b³êdu lub groÿby (art. 88 KC), b) prawo odkupu (art. 593 i nast. KC), c) prawo pierwokupu (art. 596 i nast. KC), d) uprawnienie do odwo³ania darowizny z powodu ra ¹cej niewdziêcznoœci obdarowanego (art KC), e) co do zasady, uprawnienie do przyjêcia oferty, f) uprawnienie do potwierdzenia czynnoœci prawnej przez osobê, w której imieniu dokona³ jej rzekomy pe³nomocnik, chyba e dotyczy czynnoœci prawnej œciœle zwi¹zanej z osob¹ zmar³ego (wyr. SN z r., II CSK 394/07, MoP 2008, Nr 20, s. 1102); 7) prawa udzia³owe w spó³kach handlowych.

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot dziedziczenia

Przedmiot dziedziczenia Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia Przedmiotem dziedziczenia są i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, według zasad dziedziczenia uregulowanych

Bardziej szczegółowo

Adam Szpunar. Przedawnienie uprawnieñ z tytu³u zachowku

Adam Szpunar. Przedawnienie uprawnieñ z tytu³u zachowku Rejent * rok 11 * nr 9(125) wrzesieñ 2001 r. Adam Szpunar Przedawnienie uprawnieñ z tytu³u zachowku Rozwa ania nale y zacz¹æ od bli szego okreœlenia ich zakresu. Uwagi moje dotycz¹ przede wszystkim wyk³adni

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

Glosa. do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00*

Glosa. do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00* Rejent * rok 11 * nr 12(128) grudzieñ 2001 r. Glosa do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00* Si³a wy sza wyznacza granicê odpowiedzialnoœci na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Serwach ORZECZENIA I GLOSY. Teza. Glosa

Ma³gorzata Serwach ORZECZENIA I GLOSY. Teza. Glosa ORZECZENIA I GLOSY Ma³gorzata Serwach Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2012 r. (I ACa 1018/12) dotycz¹ca zadoœæuczynienia dla najbli szych cz³onków rodziny zmar³ego 1 Teza Art.

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE TESTY PRAWO SPADKOWE I RODZINNE MAREK STUS Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo spadkowe... 11 Rozdział 1 Spadek i ogólne zasady dziedziczenia... 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu Zaù¹cznik do zarz¹dzenia R-4/2006 z dnia 5.05.2006 r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego Regulamin opracowano na podstawie: I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

W sprawie wyd³u enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

W sprawie wyd³u enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu ARTYKU Y I ROZPRAWY Micha³ Romanowski, Anne-Marie Weber W sprawie wyd³u enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Ustawa o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12.

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12. UMOWA nr... do postêpowania nr... zawarta w dniu... roku w Poznaniu pomiêdzy: Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznañ, zwan¹ dalej Zamawiaj¹cym, reprezentowan¹

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY

KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY Stan prawny na dzieñ 1 czerwca 2007 r. Poznaj Swoje Prawa WYDANIE IX WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528 Urz±d Skarbowy Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisie do ewidencji dzia³alno ci gospodarczej, nale y zg³osiæ siê do Urzêdu Skarbowego w³a ciwego dla miejsca zamieszkania, celem dokonania: " nadania numeru

Bardziej szczegółowo

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Lucyna Ksi¹ ek-sperka (lucyna@kamsoft.com.pl) Za nami rok 2001, a przed nami kolejnych dwanaœcie miesiêcy, które mieliœmy rozpocz¹æ od wejœcia w ycie Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia Wykaz skrótów......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 21 ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia............... 25 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

BEATA KORNELIUS. GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINITRACYJNEGO Z DNIA 14 MARCA 2013 r. sygn. II FSK 1401/11

BEATA KORNELIUS. GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINITRACYJNEGO Z DNIA 14 MARCA 2013 r. sygn. II FSK 1401/11 BEATA KORNELIUS GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINITRACYJNEGO Z DNIA 14 MARCA 2013 r. sygn. II FSK 1401/11 Glosowane orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycznego. Skarżąca (dalej zamiennie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Spó³dzielnie mieszkaniowe NIERUCHOMOŒCI Spó³dzielnie mieszkaniowe Nowe regulacje ustawowe. Maj¹tek spó³dzielców Wzór statutu, regulaminy Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi pracodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi pracodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval);

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min

Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min 1. Nieważna z mocy prawa jest umowa zawarta: a) pod wpływem groźby, b) pod

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Problematyka sumy gwarancyjnej oraz praktycznych konsekwencji nieprawid³owego ustalenia jej wysokoœci

Problematyka sumy gwarancyjnej oraz praktycznych konsekwencji nieprawid³owego ustalenia jej wysokoœci ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Problematyka sumy gwarancyjnej oraz praktycznych konsekwencji nieprawid³owego ustalenia jej wysokoœci I. Uwagi wprowadzaj¹ce Okreœlenie sumy gwarancyjnej jako górnej

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Urząd Miejski w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej

imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Urząd Miejski w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Proszę o: Urząd Miejski w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej 1. Wynajęcie mieszkania ze względu na trudne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. GTG-GTC-0306 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo e byæ

Dziennik Urzêdowy. cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo e byæ 9021 1560 UCHWA A Nr XXXV/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego, zasobu gminy Krotoszyn Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 98 Poznañ, dnia 13 czerwca 2003 r. TREŒÆ Poz.: ZARZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1833 Nr 91/03 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zarz¹dzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

MA EÑSKIE PRAWO MAJ TKOWE

MA EÑSKIE PRAWO MAJ TKOWE S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE MA EÑSKIE PRAWO MAJ TKOWE KOMENTARZ Polecamy nasze publikacje: Pod red. Jacka Ignaczewskiego KOSZTY POSTÊPOWAÑ S DOWYCH S¹dowe Komentarze Tematyczne Jacek Ignaczewski MA EÑSKIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013

Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013 WR.SGZ.RW.4240.1166.37.2013.IP WR.SGZ.RW.4240.933.41.2013.IP 4223/631/2013 wywieszono od 12-11-2013r. do 27-11-2013r. Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013 AGENCJA NIERUCHOMOÚCI ROLNYCH ODDZIA TERENOWY WE WROC

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZ OWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA D. M. przeciwko POLSCE 1

RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZ OWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA D. M. przeciwko POLSCE 1 RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZ OWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA D. M. przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 13557/02) WYROK 14 paÿdziernika 2003 r. W sprawie D. M. przeciwko Polsce, Europejski Trybuna³ Praw

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy - UMOWA nr /2013 W dniu...2013 r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/151/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/151/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/151/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 listopada 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Bardziej szczegółowo

W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej.

W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej. Prawo sportowe 53 W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej. Stypendium sportowe perspektywy funkcjonowania Przedmiotem artyku³u

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy.

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Wiedza to władza! Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Po moich licznych rozmowach z ofiarami przemocy, postanowiłam

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ` Trzebnica, dnia 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. Działając

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. - fundusze Unii Europejskiej. - kredyty bankowe. wspó³finansowania wy ej wymienionych zadañ zgodnie z

Dziennik Urzêdowy. - fundusze Unii Europejskiej. - kredyty bankowe. wspó³finansowania wy ej wymienionych zadañ zgodnie z Województwa Wielkopolskiego Nr 83 8686 Poz. 1614, 1615 Za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej Miêdzychodu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miêdzychód

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98*

Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98* Glosa Rejent * rok 11 * nr 12(128) grudzieñ 2001 r. Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98* Glosowany wyrok dotyczy kwestii niezwykle wa nej z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99

Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99 Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99 Od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych odlicza się kwoty wypłacone przez podatnika z tytułu umowy renty ustanowionej bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowymi

Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowymi NIERUCHOMOŒCI Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowymi Nowe regulacje ustawowe Wzory umów Wykaz pomocniczych aktów prawnych Polecamy nasze publikacje z zakresu nieruchomoœci: Aleksander Turlej WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...62 Tytuł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM LUB LOKALU SOCJALNEGO

WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM LUB LOKALU SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 318/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 sierpnia 2013 r. WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM LUB LOKALU SOCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Indywidualne konta emerytalne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Indywidualne konta emerytalne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Indywidualne konta emerytalne Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa pracy: Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Du e Komentarze Becka Andrzej Marian

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Oferent:... adres... NIP... REGON...

FORMULARZ OFERTY. Oferent:... adres... NIP... REGON... Zaù¹cznik nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY Oferent:........................................................ adres.................................................. tel.................. fax...............

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Inne źródła... XXIX Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Pieni¹dze wspólnoty mieszkaniowej

Pieni¹dze wspólnoty mieszkaniowej NIERUCHOMOŒCI Pieni¹dze wspólnoty mieszkaniowej Wspó³praca z bankiem Analiza inwestycyjna Windykacja d³ugów Pieni¹dze wspólnoty mieszkaniowej Wspó³praca z bankiem Analiza inwestycyjna Windykacja d³ugów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo