Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych"

Transkrypt

1 Iwona Wiszniewska Krzysztof Wiszniewski Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE

2 Iwona Wiszniewska Krzysztof Wiszniewski Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych PRAWO SÑDOWE Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014

3 Autorami poszczególnych części są: Iwona Wiszniewska rozdziały 3, 5 i 6, wzory pism procesowych oraz kazus Krzysztof Wiszniewski rozdziały 1, 2 i 4 oraz kazus Wydawca: Wioleta Beczek Redakcja: Iwona Duda Projekt okładki: GRAFOS Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN e-book

4 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... VII IX XIII Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne Przedstawicielstwo w szerokim znaczeniu Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu Uwagi wstępne Przedstawicielstwo ustawowe Pełnomocnictwo jako forma przedstawicielstwa Pełnomocnictwo w postępowaniu cywilnym Pełnomocnictwo procesowe jako instytucja prawa procesowego cywilnego Działanie przez pełnomocnika. Zdolność postulacyjna Istota pełnomocnictwa udzielonego w postępowaniu cywilnym Sposób powstania stosunku pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym Adresat oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa Znaczenie pełnomocnictwa dla procesu cywilnego Warunki skutecznego działania pełnomocnika Stosunek wewnętrzny Pojęcie działania przed sądem Wybór orzecznictwa Rozdział 2. Zakres przedmiotowy Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu cywilnym Określenie sprawy Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa Modyfikacje zakresu pełnomocnictwa Wybór orzecznictwa III

5 Spis treści Rozdział 3. Zakres podmiotowy Mocodawca Krąg osób, którym można udzielić pełnomocnictwa Uwagi wstępne Adwokat lub radca prawny Prawnicy zagraniczni Rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony Osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia Współuczestnik sporu Rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia Pracownik osoby prawnej lub przedsiębiorcy będącego stroną postępowania, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, jak również pracownik jej organu nadrzędnego Przedstawiciel organizacji pozarządowych (społecznych) Inni pełnomocnicy Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa Prokurent Przedstawiciel związków zawodowych Pracownik przedsiębiorstwa państwowego Pracownicy niektórych urzędów Przymus adwokacko-radcowski Uwagi wstępne Zakres przedmiotowy przymusu adwokacko-radcowskiego Podmiotowe wyłączenia przymusu adwokacko-radcowskiego Wybór orzecznictwa Rozdział 4. Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie pełnomocnictwa w postępowaniu Zgłoszenie pełnomocnika w postępowaniu Forma pełnomocnictwa Obowiązek wykazania umocowania mocodawcy Skutki dokonania czynności procesowej bez należytego umocowania Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do podjęcia naglącej czynności procesowej Wspólne występowanie mocodawcy i pełnomocnika w postępowaniu IV

6 Spis treści 7. Modyfikacje przebiegu postępowania ze względu na udział pełnomocnika Wybór orzecznictwa Rozdział 5. Wygaśnięcie pełnomocnictwa Przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa Wypowiedzenie pełnomocnictwa i jego skutki Wygaśnięcie pełnomocnictwa i jego skutki Wybór orzecznictwa Rozdział 6. Pełnomocnictwo udzielone z urzędu uregulowania szczególne Przesłanki przyznania pełnomocnika z urzędu Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu Postanowienie w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu i wyznaczenie pełnomocnika Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa z urzędu Zmiana stosunku pełnomocnictwa procesowego z urzędu Cofnięcie ustanowienia pełnomocnika z urzędu Koszty pomocy prawnej z urzędu Wybór orzecznictwa Część II. Wzory pism procesowych Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o dzieło Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki we wszystkich sprawach o zapłatę czynszu i opłat związanych z najmem lokali Pełnomocnictwo do reprezentowania stowarzyszenia przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym Pełnomocnictwo do reprezentowania spółdzielni przed sądem okręgowym w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przed sądem apelacyjnym udzielone przez prokurenta Pełnomocnictwo do reprezentowania na rozprawie Upoważnienie aplikanta do zastępowania w sprawie Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu apelacyjnym Pełnomocnictwo do wniesienia skargi kasacyjnej i reprezentowania przed Sądem Najwyższym V

7 Spis treści 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie o rozwód przez sądem pierwszej i drugiej instancji Zgłoszenie do sprawy jako pełnomocnik powoda Część III. Kazus dotyczący pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym Założenia Stan faktyczny Pozew w sprawie o zadośćuczynienie złożony przez Leona Nowaka Pełnomocnictwo w sprawie o zadośćuczynienie Pismo procesowe powoda zatwierdzające czynności pełnomocnika Rozwiązanie apelacja z powodu nieważności postępowania (nienależyte umocowanie pełnomocnika) z pełnomocnictwem Indeks VI

8 Przedmowa Udział pełnomocników w postępowaniu cywilnym już dawno stał się normą. Czasem jest on potrzebny z uwagi na fizyczną niemożliwość stawiennictwa mocodawcy w sądzie, innym razem ze względu na chęć powierzenia losów własnej sprawy innej osobie. Rosnący stopień skomplikowania spraw poddanych pod rozstrzygnięcie sądu, formalizm postępowania cywilnego oraz postępujący przyrost regulacji prawnych sprawiają, że coraz częściej udział fachowych pełnomocników w postępowaniu jest nie tyle wskazany, co wręcz konieczny. Niniejsza książka jest oparta na doświadczeniach praktyków, stosujących przepisy postępowania cywilnego w zakresie pełnomocnictwa. Doświadczenia te opierają się zarówno na wieloletnim sprawowaniu urzędu sędziego, jak i na pełnieniu funkcji zawodowego pełnomocnika procesowego. Książka ma stanowić wydatną pomoc przede wszystkim dla praktyków. Jest ona jednak skierowana również do stron postepowania cywilnego, a także studentów zamierzających pogłębić swoją wiedzę w zakresie pełnomocnictwa cywilnoprocesowego. Założeniem autorów było przedstawienie problematyki pełnomocnictwa procesowego w sposób jak najbardziej praktyczny. Poszczególne zagadnienia zostały omówione ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, którego wpływ na stosowanie prawa w praktyce jest kluczowy oraz na ważnych orzeczeniach sądów powszechnych i administracyjnych. Dla wygody Czytelnika książka została podzielona na część zawierającą praktyczny komentarz i niezbędne orzecznictwo sądów oraz część zawierającą wzory pism. Elementem książki jest również kazus, który obrazuje przykładowe problemy, jakie mogą powstać na VII

9 Przedmowa tle instytucji pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym. Praktyczny komentarz wraz z orzecznictwem został podzielony na rozdziały, zajmujące się węzłowymi zagadnieniami związanym z pełnomocnictwem w postępowaniu cywilnym. Omawia on zatem: istotę pełnomocnictwa cywilnoprocesowego, zakres umocowania udzielonego pełnomocnikowi, krąg podmiotów, które mogą zająć pozycję pełnomocnika w postępowaniu cywilnym, a także sposób udzielenia i wykonywania pełnomocnictwa w tym postępowaniu oraz problematykę wygaśnięcia pełnomocnictwa. W dalszej kolejności omówiona została instytucja pełnomocnictwa udzielonego z urzędu, która ze względu swój szczególny charakter wymagała odrębnego potraktowania. Szczecin, czerwiec 2014 r. Autorzy VIII

10 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ustawa z r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.) OpłSkarbU ustawa z r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrAdw ustawa z r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz ze zm.) PrNot Ustawa z r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) ProkGenU ustawa z r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1150) PrUpN ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrUSP ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) RPrU ustawa z r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) IX

11 Wykaz skrótów RzeczPatU ŚwUsłPrZagrU ustawa z r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925 ze zm.) ustawa z r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 134) 2. Organy, organizacje, instytucje EFTA Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu EOG Europejski Obszar Gospodarczy SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy TK Trybunał Konstytucyjny TS Trybunał Stanu ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma BSN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dziennik Ustaw Gl. Glosa MoP Monitor Prawniczy MoPod Monitor Podatkowy MoPr Monitor Prawa Pracy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego ( , ), Orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej ( ), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003) X

12 Wykaz skrótów OSN SD OSNAPiUS OSNCPiUS OSP OSPiKA Pal. PiP POSAG PPC Prok. i Pr. PS Zb.Urz. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Palestra Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Polski Proces Cywilny Prokuratura i Prawo Przeglad Sądowy Zbiór Urzędowy 4. Inne skróty niepubl. niepublikowany (-a, -e) Nr numer orz. orzeczenie post. postanowienie poz. pozycja s. strona t. tom uchw. uchwała ww. wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. wyrok XI

13

14 Wykaz literatury W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2006; T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007; T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 2012; E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006; J. Gudowski, Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne, PPC 2011, Nr 1; J. Gudowski, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 2012; J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2009; Ś. Kruszelnicki, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r., cz. 1, Poznań 1938 Z. Krzemiński, Adwokat w procesie cywilnym z wyboru i z urzędu, Kraków 1999; Z. Krzemiński, Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971; M. Pazdan, w: Z. Radwański (red.), Prawo cywilne część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2008; Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2005; Z. Radwański, M. Zieliński, w: M. Safjan (red.), Prawo cywilne część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2007; M. Smyk, Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, Warszawa 2010; J. Sobkowski, Pełnomocnictwo procesowe. Jego istota, powstanie i wygaśnięcie, Poznań 1967; A. Zieliński, Glosa do post. SN z r., III CZ 133/98, Pal. 1999, Nr XIII

15

16 Część I Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 1. Przedstawicielstwo w szerokim znaczeniu 2. Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu 3. Pełnomocnictwo w postępowaniu cywilnym 4. Warunki skutecznego działania pełnomocnika 5. Stosunek wewnętrzny 6. Pojęcie działania przed sądem 7. Wybór orzecznictwa Rozdział 2. Zakres przedmiotowy 1. Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu cywilnym 2. Określenie sprawy 3. Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa 4. Modyfikacje zakresu pełnomocnictwa 5. Wybór orzecznictwa Rozdział 3. Zakres podmiotowy 1. Mocodawca 2. Krąg osób, którym można udzielić pełnomocnictwa 3. Inni pełnomocnicy 4. Przymus adwokacko-radcowski 5. Wybór orzecznictwa Rozdział 4. Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie pełnomocnictwa w postępowaniu 1. Zgłoszenie pełnomocnika w postępowaniu 2. Forma pełnomocnictwa 3. Obowiązek wykazania umocowania mocodawcy 4. Skutki dokonania czynności procesowej bez należytego umocowania 5. Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do podjęcia naglącej czynności procesowej 6. Wspólne występowanie mocodawcy i pełnomocnika w postępowaniu

17 7. Modyfikacje przebiegu postępowania ze względu na udział pełnomocnika 8. Wybór orzecznictwa Rozdział 5. Wygaśnięcie pełnomocnictwa 1. Przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa 2. Wypowiedzenie pełnomocnictwa i jego skutki 3. Wygaśnięcie pełnomocnictwa i jego skutki 4. Wybór orzecznictwa Rozdział 6. Pełnomocnictwo udzielone z urzędu uregulowania szczególne 1. Przesłanki przyznania pełnomocnika z urzędu 2. Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu 3. Postanowienie w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu i wyznaczenie pełnomocnika 4. Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa z urzędu 5. Zmiana stosunku pełnomocnictwa procesowego z urzędu 6. Cofnięcie ustanowienia pełnomocnika z urzędu 7. Koszty pomocy prawnej z urzędu 8. Wybór orzecznictwa

18 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 1. Przedstawicielstwo w szerokim znaczeniu W obrocie prawnym podmioty prawa, co do zasady, mogą działać samodzielnie, kształtując w ten sposób swoją sytuację prawną. Za samodzielne działanie uznać należy nie tylko osobiste dokonywanie czynności przez osobę fizyczną, lecz także działanie organu osoby prawnej (art. 38 KC), co wynika z teorii organów przyjętej w polskim systemie prawnym. Realizacja prawnie doniosłych czynności może jednak następować również przy pomocy innych podmiotów prawa. W tym zakresie wyodrębnić można zastępstwo w szerokim ujęciu, obejmujące wszelkie postaci zaangażowania innych podmiotów w proces podejmowania prawnie doniosłych czynności, oraz zastępstwo w znaczeniu wąskim (przedstawicielstwo), obejmujące działanie przedstawiciela w imieniu reprezentowanego. Materialnoprawne oświadczenia woli mogą być składane przy wykorzystaniu posłańca. W cywilnym prawie procesowym w pewnych okolicznościach czynności procesowe również mogą być dokonywane przez posłańca. Jego funkcja ogranicza się wyłącznie do przekazania woli wyrażonej przez uczestnika postępowania. Posłaniec nie ma możliwości ingerowania w treść wyrażonej woli ani nie uczestniczy w procesie jej wyrażenia. Jako przykład wskazać można złożenie pisma procesowego w sądzie. Czynności prawne mogą być dokonywane przez zastępcę pośredniego, który działa we własnym imieniu, lecz na cudzy rachunek. Instytucja ta znajduje swój odpowiednik również na gruncie postępowania cywilnego. W niektórych bowiem sytuacjach Sposoby działania podmiotów w obrocie prawnym Zastępstwo w rozumieniu szerokim i wąskim Posłaniec Zastępca pośredni 3

19 Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa strona lub uczestnik postępowania działa we własnym imieniu, jednak skutki postępowania występują w sferze prawnej osoby trzeciej, co w nauce prawa nazywa się podstawieniem procesowym. Może ono mieć charakter bezwzględny. Jest tak, gdy podmiot zastępowany nie ma formalnej legitymacji procesowej, zaś wyłączną legitymację ma zastępca. Przesłanki bezwzględnego podstawienia procesowego spełnia chociażby pozycja syndyka w postępowaniu cywilnym. Jest on stroną lub uczestnikiem postępowania, jednakże prawa lub obowiązki, o których przesądza się w postępowaniu, dotyczą upadłego (art. 144 ust. 2 PrUpN). Jednocześnie upadły nie może samodzielnie dochodzić praw ani bronić się przed obowiązkami, które dotyczą masy upadłości. Podstawienie procesowe ma charakter względny, gdy legitymację procesową ma nie tylko podmiot podstawiony, lecz także ten, na którego rzecz działa przedstawiciel. Taka konfiguracja procesowa powstaje w przypadku wytoczenia powództwa przez prokuratora na rzecz oznaczonej osoby (art. 55 KPC). W tej sytuacji postępowanie może być prowadzone przez prokuratora bez udziału podmiotu zastępowanego. Niewykluczone jest jednak wstąpienie tego podmiotu do postępowania. Wówczas zastępca i podmiot zastępowany działają równolegle. Zastępstwo bezpośrednie Teorie przedstawicielstwa w doktrynie niemieckiej 2. Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu 2.1. Uwagi wstępne Od zastępstwa pośredniego odróżnić należy zastępstwo bezpośrednie, nazywane przedstawicielstwem sensu stricto. Przedstawicielstwo w tym ujęciu polega na działaniu w imieniu podmiotu reprezentowanego. Zastępca bezpośredni dokonuje czynności prawnie doniosłych nie tylko na rzecz reprezentowanego, ale przede wszystkim w jego imieniu. W konsekwencji skutki prawne zachowania zastępcy powstają bezpośrednio w sferze prawnej reprezentowanego. Wyjaśnienie istoty przedstawicielstwa było przedmiotem sporu, którego zasadniczy etap przypadł na XIX w. W doktrynie niemieckiej wykształciły się następujące teorie. 4

20 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne Według najstarszej koncepcji, nazywanej teorią reprezentowanego (teoria fikcji lub teoria podmiotu interesu), wypracowanej przez Bartolusa de Saxoferratę i Baldusa de Ubaldisa, istnieje znak równości pomiędzy działaniem reprezentanta a działaniem reprezentowanego. Teoria została następnie rozwinięta przez F. K. von Savigny ego. Założeniem teorii reprezentowanego było to, że w świetle prawa za dokonującego czynności prawnej uznać należy reprezentowanego, zaś rola przedstawiciela ogranicza się do przeniesienia woli podmiotu, dla którego powstają skutki działania. Wyjątki dotyczyć miały reprezentacji osób niezdolnych do działania. W takim przypadku źródła przedstawicielstwa należało poszukiwać w stosunku opieki. Zob. M. Smyk, Pełnomocnictwo, Część pierwsza, Rozdział 1, pkt 2.1. Zanegowanie roli przedstawiciela jako przenosiciela obcej woli (co stanowiło główne założenie torii reprezentowanego) stało się przyczynkiem do powstania teorii podwójnej umowy (niem. Theorie vom Doppelvertrag). Według tej torii przedstawiciel przez złożenie własnego oświadczenia woli wyraża ogólną, nieskonkretyzowaną wolę reprezentowanego, której treścią jest wola dokonania czynności prawnej. Dopiero przedstawiciel konkretyzuje tę wolę, składając własne oświadczenie. W konsekwencji adresat oświadczenia woli zawiera dwie umowy: jedną z przedstawicielem, drugą zaś z reprezentowanym. Jedynie zawarcie obu umów prowadzi przy tym do związania reprezentowanego złożonym przez przedstawiciela oświadczeniem woli. Zob. M. Smyk, Pełnomocnictwo, Część pierwsza, Rozdział 1, pkt 2.2 Według teorii pośredniej (niem. vermittelnde Theorie), opracowanej przez L. Mitteisa i A. Lenela, za działających należy uważać zarówno reprezentowanego, jak i przedstawiciela. Czynność prawna nie była bowiem zdziałania w rezultacie wyłącznej woli ani reprezentowanego, ani przedstawiciela. Do powstania skutków prawnych konieczne było współdziałanie obu podmiotów. W odróżnieniu od teorii podwójnej umowy, w wyniku złożenia oświadczenia woli miało jednak dojść nie do dwóch, a do jednej czynności prawnej. Zob. M. Pazdan, w: Z. Radwański (red.), Prawo cywilne część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2008, s

Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa

Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa Część I Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 1. Przedstawicielstwo w szerokim znaczeniu 2. Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu 3. Pełnomocnictwo w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 27/14. Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 27/14. Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa M.

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym MONOGRAFIE PRAWNICZE Doręczenia w postępowaniu cywilnym Ireneusz Wolwiak Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IRENEUSZ WOLWIAK DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów:

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów: Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Recenzja: dr Anna Duda-Ziętek PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH W niniejszej publikacji chcielibyśmy Państwu przybliżyć problematykę zawierania pełnomocnictw

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Informacje ogólne Określenie Przed sądem cywilnym strony (powód, pozwany), ich organy (np. zarząd spółki z o.o.), a także przedstawiciele ustawowi (osoby

Bardziej szczegółowo

Rola profesjonalnego pełnomocnika w rozwiązywaniu sporów prawnych

Rola profesjonalnego pełnomocnika w rozwiązywaniu sporów prawnych Rola profesjonalnego pełnomocnika w rozwiązywaniu sporów prawnych Warsztaty PIU z ubezpieczeń ochrony prawnej Poznań, 10 października 2017 r. Jakub Nawracała, radca prawny 1 1. Pojęcie pełnomocnika profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I CSK 279/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 kwietnia 2017 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Paweł Grzegorczyk SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie Stefan Jaworski uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie 1.7.2015 r. Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Stefan

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 2/17. Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 2/17. Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 2/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 stycznia 2017 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Interwencja główna. Interwencja główna - skutki Interwencja Następstwo prawne Pełnomocnicy procesowi

Postępowanie cywilne. Interwencja główna. Interwencja główna - skutki Interwencja Następstwo prawne Pełnomocnicy procesowi Postępowanie cywilne Interwencja Następstwo prawne Pełnomocnicy procesowi Interwencja główna Powództwo osoby trzeciej przeciwko obu stronom toczącego się procesu o rzecz lub prawo (art. 75) Można wytoczyć

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 1. Sąd może sprawdzić spełnianie przez radcę prawnego warunku pozwalającego na zastępowanie osób fizycznych, polegającego na wykonywaniu zawodu w kancelarii

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

I, 1972, 231). 96 KC,

I, 1972, 231). 96 KC, Należy rozróżniać pojęcia przedstawicielstwo a pełnomocnictwo. PRZEDSTAWICIELSTWO jest to odmiana zastępstwa, a zastępstwo jest pojęciem szerszym od przedstawicielstwa. Wyróżniamy zastępstwo bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.)

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Osoba fizyczna, Osoba prawna, Jednostka organizacyjna (struktura, wyodrębnienie, oznaczenie) o ile zatrudniają pracowników, a zatem odesłanie do art. 22 k.p.

Bardziej szczegółowo

Strona postępowania administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu o art. 28 k.p.a.: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10 Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10 1. Następczy brak organu powołanego do reprezentowania osoby prawnej nie powoduje utraty przez tę osobę zdolności sądowej. 2. Pełnomocnictwo procesowe

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt II PZ 33/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z powództwa Ł.

Bardziej szczegółowo

Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia

Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia Dariusz Zalewski (red.) Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazusy PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Dariusz Zalewski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 27/12. Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 27/12. Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I UZ 27/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 24/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2016 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II PZ 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2015 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa J. S.

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... IX

Spis treści. Przedmowa... IX Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XIII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 5 1. Zakres instytucji współuczestnictwa... 5 1.1. Aspekt terminologiczny...

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 403/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział I. Rozpoczęcie praktyki adwokackiej... 5 1. Miesiąc miodowy... 5 2. Oczekiwania dzisiejszych klientów...

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 329/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 51/08

Uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 51/08 Uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 51/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "O.P."

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne JustLuk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Dor czenia. w post powaniu cywilnym. Ireneusz Wolwiak. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus.

Dor czenia. w post powaniu cywilnym. Ireneusz Wolwiak. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus. Ireneusz Wolwiak Dor czenia w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus dor czenie ró nym podmiotom skutki procesowe potwierdzenie dor czenia dor czenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 1047/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2016 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Aplikacje Prawnicze Przykłady i wzory Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Korzystaj w trakcie przygotowań do kolokwiów i egzaminu!

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne Pełnomocnictwo ogólne Informacje ogólne Rodzaj upoważnienia Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną o charakterze upoważniającym. Mocodawca powinien złożyć pełnomocnikowi oświadczenie, że udziela

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt III CZP 62/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2005 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 465/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10

Wyrok z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10 Wyrok z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10 Pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przyjmować oświadczenie zawierające rezygnację członka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. uchyla zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. uchyla zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Sygn. akt II PZ 37/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt w sprawie z powództwa A. S.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt II CSK 326/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wyroki sàdu II instancji

Wyroki sàdu II instancji Andrzej Zieliƒski Wyroki sàdu II instancji w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z przeglàdem orzecznictwa Wzory orzeczeƒ sàdu II instancji apelacja zakres orzekania rodzaje wyroków skutki procesowe

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 3 listopada 2010 r. I UZP 2/10

Uchwała z dnia 3 listopada 2010 r. I UZP 2/10 Uchwała z dnia 3 listopada 2010 r. I UZP 2/10 Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Zbigniew Hajn. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 469/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marian

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 29/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 czerwca 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P. K.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31 Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XIX XXVII Rozdział I. Historycznoporównawcze i prawnoporównawcze ujęcie stanowiska prawnego syndyka oraz jego udziału w procesie dotyczącym masy upadłości...

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 366/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2009 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Uwagi wstępne Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów...

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Wymagania pism procesowych w sprawach gospodarczych... 1 1. Sprawy gospodarcze... 1 2. Właściwość sądu... 3 3. Tryb postępowania... 5 3.1. Tryb nakazowy...

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 73/15. Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 73/15. Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 73/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 kwietnia 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 2 lipca 2002 r. I PZ 58/02

Postanowienie z dnia 2 lipca 2002 r. I PZ 58/02 Postanowienie z dnia 2 lipca 2002 r. I PZ 58/02 Doręczenie odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem byłemu pełnomocnikowi strony po zawiadomieniu sądu przez mocodawcę o wypowiedzeniu pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 1/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z wniosku J. G. o ustanowienie adwokata z urzędu celem złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 177/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 177/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 177/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Uprawnienia organizacji związkowej do skierowania sprawy interpretacji przepisów do Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo