Skrypty Becka. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. 12. wydanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrypty Becka. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. 12. wydanie"

Transkrypt

1 Skrypty Becka Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne Kompendium 12. wydanie

2 SKRYPTY BECKA Postêpowanie cywilne. Kompendium

3 W sprzeda y: E. Marsza³kowska-Krzeœ POSTÊPOWANIE CYWILNE Podrêczniki Prawnicze K. Piasecki POSTÊPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE W SPRAWACH CYWILNYCH, wyd. 2 Studia Prawnicze K. Flaga-Gieruszyñska POSTÊPOWANIE CYWILNE. PYTANIA EGZAMINACYJNE. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 5 Repetytoria C. H. Beck K. Flaga-Gieruszyñska POSTÊPOWANIE CYWILNE Testy Becka T. Ereciñski (wprowadzenie) POSTÊPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka A. Zieliñski (wprowadzenie) KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 33 Twoje Prawo www. sklep.beck.pl

4 Postêpowanie cywilne Kompendium Andrzej Zieliñski profesor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 12. wydanie uaktualnione i uzupe³nione

5 Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Druk i oprawa: Drukarnia PERFEKT S.A., Warszawa ISBN

6 P R Z E D M O WA Praca niniejsza pomyœlana jest przede wszystkim jako pomoc dla studentów wydzia³ów prawa i administracji w nauce przedmiotu: postêpowanie cywilne. Mo e ona byæ przydatna równie dla prawników-praktyków, którzy od ponad oœmiu lat pozbawieni s¹ aktualnego opracowania z zakresu postêpowania cywilnego. Wielokrotne nowelizacje Kodeksu postêpowania cywilnego, zwi¹zane ze zmianami ustrojowymi i transformacj¹ gospodarcz¹ (w latach ), a zw³aszcza wrêcz rewolucyjna nowelizacja dokonana ustaw¹ z r., sprawi³y, e dotychczasowe podrêczniki tego przedmiotu w znacznej mierze straci³y na aktualnoœci. Ostatnie bowiem podrêczniki: W. Siedleckiego oraz J. Jod³owskiego i Z. Resicha wydane zosta³y w 1987 r. Znakomity podrêcznik W. Broniewicza, wydany w 1995 r., straci³ na aktualnoœci w zwi¹zku z ostatni¹ nowelizacj¹ Kodeksu postêpowania cywilnego. Opracowanie niniejsze stanowi usystematyzowan¹ prezentacjê materia³u i jest swojego rodzaju wyk³adem problemowym. Wyk³ad uniwersytecki z natury rzeczy nie jest w stanie obj¹æ w swoim zakresie ca³oœci materia³u zawartego w tej najobszerniejszej polskiej ustawie, jak¹ jest Kodeks postêpowania cywilnego, licz¹cy nominalnie 1217 artyku³ów, nie mówi¹c ju o XXII artyku³ach przepisów wprowadzaj¹cych. Z kolei studenci nie s¹ przygotowani do dokonywania aktualizacji podrêczników, których zreszt¹ od wielu ju lat nie ma na rynku. Praca ta nie jest podrêcznikow¹ prezentacj¹ stanowiska doktryny i orzecznictwa s¹dowego. Nie pretenduje te do porównañ z dotychczasowymi podrêcznikami. Nie zawiera ona bowiem polemiki z ró nymi pogl¹dami nauki dotycz¹cymi poszczególnych instytucji postêpowania cywilnego. Ze wzglêdów dydaktycznych uzna³em za konieczne odrêbne omówienie postêpowania nieprocesowego i egzekucyjnego. W sytuacjach, kiedy do poszczególnych instytucji tych postêpowañ (zw³aszcza postêpowania nieprocesowego) maj¹ odpowiednio zastosowanie przepisy o procesie (art KPC), wskazujê na ewentualne ró nice b¹dÿ wyjaœniam owo,,odpowiednie ich zastosowanie. Chronologia tej pracy odpowiada w zasadzie chronologii Kodeksu postêpowania cywilnego, co ma równie na celu u³atwienie przyswojenia sobie zawartego w niej materia³u, przy jednoczesnym korzystaniu z Kodeksu postêpowania cywilnego. Celem tej ksi¹ ki jest przedstawienie instytucji postêpowania cywilnego w nowoczesnym, aktualnym ich rozumieniu, w sposób przystêpny dla studentów, a jednoczeœnie wystarczaj¹cy do uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. Maj¹c na uwadze ten cel,

7 VI Przedmowa przyj¹³em zasadê komentowania poszczególnych instytucji prawnych zgodnie z przyjêtymi w nauce pogl¹dami. W nierzadkich wypadkach ró nicy stanowisk nauki, przedstawia³em to stanowisko, które pozostawa³o w zgodnoœci z moimi pogl¹dami, b¹dÿ prezentowa³em w³asne. W zwi¹zku z celem ksi¹ ki nie zawiera ona przypisów ani komentarzy odautorskich. Wiedza w tym zakresie nie jest niezbêdna dla studentów. Z tych wzglêdów zrezygnowa³em równie z podawania literatury do poszczególnych rozdzia³ów, ograniczaj¹c siê do przedstawienia na pocz¹tku ksi¹ ki wykazu wa niejszych pozycji literatury. Szczecin, maj 1996 r. dr hab. Andrzej Zieliñski profesor Uniwersytetu Szczeciñskiego

8 PRZEDMOWA DO WYDANIA DWUNASTEGO Kolejne, dwunaste wydanie Postêpowania cywilnego. Kompendium jest wynikiem licznych zmian legislacyjnych Kodeksu postêpowania cywilnego oraz wyczerpania nak³adu poprzedniego wydania. Od chwili publikacji pierwszego wydania ksi¹ ki dokonano ju 150 nowelizacji tego kodeksu, w stosunku do stanu obejmuj¹cego poprzednie wydanie dalszych 17 zmian nowelizacyjnych. Obecna aktualizacja kompendium uwzglêdnia wszystkie zmiany nowelizacyjne, jakie nast¹pi³y do chwili ukazania siê niniejszego wydania kompendium. Autor uwzglêdni³ równie orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego w zakresie, w którym uznaje ono przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego za niezgodne z Konstytucj¹ RP, np. ostatni wyrok TK z r. (SK 10/09, Dz.U. Nr 24, poz. 125), który uznaje przepis art KPC, w zakresie, w jakim w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do r. nie dawa³ podstaw do zaskar enia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zas¹dzonych po raz pierwszy przez s¹d II instancji, za niezgodny z przepisami Konstytucji RP. Wskutek tego wyroku w przepisie art pkt 2 KPC dopuszczano za alenie co do kosztów procesu, które nie by³y przedmiotem rozstrzygniêcia s¹du I instancji. Czytelnicy, zw³aszcza studenci i prawnicy-praktycy otrzymuj¹ aktualne opracowanie postêpowania cywilnego, które jest przedmiotem wyk³adu uniwersyteckiego. Szczecin, wrzesieñ 2010 r. dr hab. Andrzej Zieliñski profesor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

9

10 SPIS TREŒCI Przedmowa... V Przedmowa do wydania dwunastego... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz wa niejszej literatury... XXV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne Pojêcie sprawy cywilnej i postêpowania cywilnego Rodzaje postêpowania cywilnego... 4 I. Proces... 4 II. Postêpowanie nieprocesowe... 4 III. Postêpowania pozas¹dowe Stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego 6 4. ród³a prawa procesowego cywilnego... 7 I. Kodeks postêpowania cywilnego... 7 II. Inne Ÿród³a prawa procesowego cywilnego... 8 III. Judykatura i literatura Stosowanie przepisów prawa procesowego I. Zasiêg terytorialny przepisów prawa procesowego II. Stosowanie przepisów prawa procesowego w czasie Rozdzia³ II. Postêpowanie cywilne a inne postêpowania Dopuszczalnoœæ drogi s¹dowej w sprawach cywilnych. Tryb postêpowania Stosunek postêpowania cywilnego do postêpowania karnego i administracyjnego I. Jurysdykcja cywilna i karna II. Postêpowanie administracyjne Rozdzia³ III. Zasady postêpowania cywilnego i jego przes³anki Zasady postêpowania cywilnego I. Zasada prawa obywateli do s¹du II. Zasada prawdy III. Zasada równoœci stron IV. Zasada dyspozytywnoœci (rozporz¹dzalnoœci) V. Zasada kontradyktoryjnoœci... 26

11 X Spis treœci VI. Zasada jawnoœci VII. Zasada bezpoœrednioœci VIII. Zasada ustnoœci IX. Zasada koncentracji materia³u dowodowego X. Zasada formalizmu procesowego Przes³anki postêpowania cywilnego I. Przes³anki bezwzglêdne II. Przes³anki wzglêdne Rozdzia³ IV. Podmioty postêpowania cywilnego S¹d I. Jurysdykcja krajowa II. W³aœciwoœæ s¹dów w sprawach cywilnych Pojêcie, rodzaje i badania w³aœciwoœci W³aœciwoœæ rzeczowa s¹du. Wartoœæ przedmiotu sporu W³aœciwoœæ miejscowa s¹du W³aœciwoœæ funkcjonalna (funkcyjna) Sk³ad s¹du Wy³¹czenie osób wchodz¹cych w sk³ad organów s¹dowych III. Referendarz s¹dowy Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje spo³eczne, inspektor pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów I. Prokurator II. Rzecznik Praw Obywatelskich III. Organizacje spo³eczne IV. Inspektor pracy V. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów Strony I. Pojêcie strony procesowej. Zdolnoœæ s¹dowa i procesowa Zasada dwustronnoœci Zdolnoœæ s¹dowa Zdolnoœæ procesowa Zdolnoœæ postulacyjna Legitymacja procesowa II. Wspó³uczestnictwo w sporze Wspó³uczestnictwo materialne Wspó³uczestnictwo formalne Wspó³uczestnictwo konieczne Wspó³uczestnictwo jednolite Wspó³uczestnictwo nienazwane III. Interwencja g³ówna i uboczna. Przypozwanie Interwencja g³ówna Interwencja uboczna Przypozwanie IV. Reprezentacja stron w procesie... 74

12 Spis treœci XI 1. Uwagi ogólne Pe³nomocnictwo Rozdzia³ V. Koszty procesu Zwrot kosztów procesu I. Koszty s¹dowe II. Koszty zwi¹zane z dzia³aniem pe³nomocnika III. Koszty zwi¹zane z dzia³aniem uczestnika IV. Koszty mediacji V. Zasady ponoszenia kosztów Zwolnienie od kosztów s¹dowych I. Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy II. Zwolnienie od kosztów s¹dowych z mocy orzeczenia s¹du III. Cofniêcie zwolnienia IV. Wygaœniêcie zwolnienia V. Zwolnienie od kosztów s¹dowych a egzekucja Zabezpieczenie kosztów procesu Rozdzia³ VI. Przedmiot procesu cywilnego Powództwa o œwiadczenie Powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego Powództwa o ukszta³towanie prawa lub stosunku prawnego Rozdzia³ VII. Czynnoœci procesowe Pojêcie, charakterystyka i rodzaje czynnoœci procesowych I. Czynnoœci procesowe s¹du II. Czynnoœci procesowe stron III. Czynnoœci procesowe prokuratora i organizacji spo³ecznych, inspektora pracy oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów Przepisy ogólne o czynnoœciach procesowych I. Pisma procesowe II. Dorêczenia III. Posiedzenie s¹dowe IV. Terminy V. Uchybienia i przywrócenie terminu Rozdzia³ VIII. Postêpowanie przed s¹dami I instancji Wszczêcie postêpowania Postêpowanie pojednawcze. Ugoda s¹dowa I. Postêpowanie pojednawcze II. Ugoda s¹dowa Mediacja Pozew I. Definicja II. Kumulacja roszczeñ III. Rozdrabnianie roszczeñ

13 XII Spis treœci IV. Przedmiotowa zmiana powództwa V. Zmiany podmiotowe VI. Odrzucenie pozwu VII. Cofniêcie pozwu VIII. Pozew w postêpowaniu grupowym Skutki wniesienia i skutki dorêczenia pozwu I. Wniesienie pozwu II. Dorêczenie pozwu Obrona pozwanego w procesie I. Uwagi ogólne II. Uznanie powództwa III. Zaprzeczenie i inne zarzuty IV. Powództwo wzajemne V. Biernoœæ pozwanego Rozprawa I. Przygotowanie rozprawy II. Przebieg rozprawy III. Zawieszenie postêpowania i jego umorzenie Rozdzia³ IX. Dowody Zagadnienia ogólne I. Dowody definicja II. Fakty niewymagaj¹ce dowodu III. Domniemania IV. Uprawdopodobnienie Postêpowanie dowodowe I. Zagadnienia ogólne II. Dokumenty III. Zeznania œwiadków IV. Opinia bieg³ych V. Oglêdziny VI. Przes³uchanie stron VII. Inne œrodki dowodowe Zabezpieczenie dowodów Rozdzia³ X. Orzeczenia Zagadnienia ogólne I. Uwagi wstêpne II. Rodzaje orzeczeñ s¹dowych Podstawowe zasady orzekania I. Przedmiot orzekania II. Podstawy orzekania III. Czas orzekania Rodzaje wyroków I. Uwagi ogólne

14 Spis treœci XIII II. Wyrok wstêpny, czêœciowy i koñcowy III. Wyrok zaoczny Sprostowanie, uzupe³nienie i wyk³adnia wyroków I. Sprostowanie wyroku II. Uzupe³nienie wyroku III. Wyk³adnia wyroku IV. Nakaz zap³aty Postanowienia s¹du I. Postanowienia koñcz¹ce postêpowanie w sprawie II. Postanowienia niekoñcz¹ce postêpowania w sprawie Prawomocnoœæ, wykonalnoœæ i skutecznoœæ orzeczeñ I. Prawomocnoœæ orzeczeñ II. Wykonalnoœæ i skutecznoœæ orzeczeñ Rozdzia³ XI. Œrodki odwo³awcze Uwagi ogólne o œrodkach odwo³awczych Apelacja I. Zagadnienia wstêpne II. Postêpowanie apelacyjne Za alenie Skarga kasacyjna I. Zagadnienia wstêpne II. Postêpowanie kasacyjne Skarga na orzeczenie referendarza s¹dowego Wznowienie postêpowania I. Przyczyny niewa noœci II. W³aœciwe podstawy restytucyjne III. Termin IV. Tryb postêpowania Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia Rozdzia³ XII. Postêpowania odrêbne Postêpowanie w sprawach ma³ eñskich Postêpowanie w sprawach ze stosunków miêdzy rodzicami a dzieæmi Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych Postêpowanie w sprawach o naruszenie posiadania Postêpowanie w sprawach gospodarczych Postêpowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji Postêpowanie w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone Postêpowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki Postêpowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty Postêpowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

15 XIV Spis treœci 54. Postêpowanie nakazowe i upominawcze I. Postêpowanie nakazowe II. Postêpowanie upominawcze Postêpowanie uproszczone Rozdzia³ XIIa. Dochodzenie roszczeñ w postêpowaniu grupowym Rozdzia³ XIII. Europejskie postêpowanie w sprawach transgranicznych Europejskie postêpowanie nakazowe Europejskie postêpowanie w sprawach drobnych roszczeñ Rozdzia³ XIV. Elektroniczne postêpowanie upominawcze Rozdzia³ XV. Postêpowanie nieprocesowe Pojêcie i funkcja postêpowania nieprocesowego Stosunek postêpowania nieprocesowego do procesu cywilnego Zasady i przes³anki I. Zasady II. Przes³anki Podmioty postêpowania nieprocesowego I. S¹d II. Referendarz s¹dowy III. Uczestnicy postêpowania IV. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich V. Organizacje spo³eczne i organy administracji pañstwowej Przedmiot postêpowania nieprocesowego I. Uwagi wstêpne II. Rodzaje spraw Czynnoœci procesowe I. Rodzaje czynnoœci II. Pisma, dorêczenia, posiedzenia s¹du i terminy III. Koszty postêpowania nieprocesowego Przebieg postêpowania przed s¹dem I instancji I. Wszczêcie postêpowania II. Przebieg rozprawy i orzekanie Prawomocnoœæ, wykonalnoœæ i skutecznoœæ orzeczeñ s¹dowych w postêpowaniu nieprocesowym I. Prawomocnoœæ II. Wykonalnoœæ III. Skutecznoœæ Zaskar anie orzeczeñ wydawanych w postêpowaniu nieprocesowym I. Apelacja II. Za alenie III. Skarga kasacyjna IV. Skarga na orzeczenie referendarza s¹dowego V. Wznowienie postêpowania

16 Spis treœci XV 67. Postêpowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw I. Sprawy z zakresu prawa osobowego II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuñczego i kurateli III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego IV. Postêpowanie wieczystoksiêgowe V. Sprawy z zakresu prawa spadkowego VI. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiêbiorstwach pañstwowych i o samorz¹dzie za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego VII. Sprawy depozytowe VIII. Postêpowanie rejestrowe Rozdzia³ XVI. Postêpowanie w razie zaginiêcia lub zniszczenia akt Rozdzia³ XVII. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce Rozdzia³ XVIII. Postêpowanie egzekucyjne Zagadnienia ogólne Organy egzekucyjne i ich w³aœciwoœæ. Uczestnicy postêpowania egzekucyjnego I. Organy egzekucyjne II. W³aœciwoœæ organów egzekucyjnych III. Uczestnicy postêpowania Tytu³y egzekucyjne i klauzule wykonalnoœci I. Rodzaje tytu³ów egzekucyjnych II. Klauzula wykonalnoœci Wszczêcie, prowadzenie, zawieszenie i umorzenie egzekucji I. Wszczêcie egzekucji II. Prowadzenie egzekucji III. Zawieszenie IV. Umorzenie V. Wys³uchanie Ograniczenia egzekucji I. Ograniczenia podmiotowe II. Ograniczenia przedmiotowe Powództwa przeciwegzekucyjne I. Powództwo opozycyjne II. Powództwo ekscydencyjne III. Przepisy wspólne Œrodki zaskar enia Sposoby egzekucji I. Egzekucja z ruchomoœci II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracê III. Egzekucja z rachunków bankowych IV. Egzekucja z innych wierzytelnoœci V. Egzekucja z innych praw maj¹tkowych

17 XVI Spis treœci VI. Egzekucja z nieruchomoœci oraz ze statków morskich VII. Egzekucja œwiadczeñ niepieniê nych VIII. Egzekucja z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz przedsiêbiorców IX. Egzekucja w celu zniesienia wspó³w³asnoœci nieruchomoœci w drodze sprzeda y publicznej X. Egzekucja œwiadczeñ alimentacyjnych XI. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego XII. Egzekucja przez sprzeda przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego Wyjawienie maj¹tku Rozdzia³ XIX. Miêdzynarodowe postêpowanie cywilne Zagadnienia ogólne Jurysdykcja krajowa oraz zwolnienia od tej jurysdykcji Uznanie i wykonanie orzeczeñ s¹dów zagranicznych I. Skutecznoœæ II. Wykonanie Rozdzia³ XX. Wykonalnoœæ orzeczeñ s¹dów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi s¹dami lub zatwierdzonych przez takie s¹dy oraz dokumentów urzêdowych sporz¹dzonych w tych pañstwach, opatrzonych zaœwiadczeniem europejskiego tytu³u egzekucyjnego Rozdzia³ XXI. S¹d polubowny (arbitra owy) Uwagi wstêpne Przepisy ogólne Zapis na s¹d polubowny Sk³ad s¹du polubownego W³aœciwoœæ s¹du polubownego Postêpowanie przed s¹dem polubownym Wyrok s¹du polubownego i zakoñczenie postêpowania Skarga o uchylenie wyroku s¹du polubownego Uznanie i stwierdzenie wykonalnoœci wyroku s¹du polubownego lub ugody przed nim zawartej Rozdzia³ XXII. Postêpowanie upad³oœciowe i naprawcze Zagadnienia wstêpne Przedmiot postêpowania Przebieg postêpowania upad³oœciowego I. Uwagi wstêpne II. Wszczêcie postêpowania III. Rozpoznanie IV. Syndyk V. Organy prowadz¹ce postêpowanie VI. Uczestnicy postêpowania

18 Spis treœci XVII VII. Orzeczenia i œrodki zaskar enia VIII. Zg³oszenie wierzytelnoœci. Uk³ad Odrêbne postêpowania upad³oœciowe Postêpowanie naprawcze Miêdzynarodowe postêpowanie upad³oœciowe Indeks rzeczowy

19

20 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne KC... Kodeks cywilny KKW... Kodeks karny wykonawczy KolejU... ustawa z r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja RP z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP... Kodeks pracy KPA... Kodeks postêpowania administracyjnego KPC... Kodeks postêpowania cywilnego KPK... Kodeks postêpowania karnego KRO... Kodeks rodzinny i opiekuñczy KSCU... ustawa z r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) KSH... Kodeks spó³ek handlowych OchrKonkU... ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PostGrupU... ustawa z r. o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44 ze zm.) PrEnerg... ustawa z r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrGeol... ustawa z r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz ze zm.) ProkU... ustawa z r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrSpó³dz... ustawa z r. Prawo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrTelekom... ustawa z r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz ze zm.) PrUk³... rozporz¹dzenie Prezydenta RP z r. Prawo o postêpowaniu uk³adowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.)

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych

Spis treœci. Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych V Wstêp do wydania I... XV Wstêp do wydania II... XIX Wykaz skrótów... XXIII Tabela odsetek ustawowych... XXV Wykaz podstawowej literatury... XXVII Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie cywilne

Postêpowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyñska Postêpowanie cywilne pytania kazusy tablice 5. wydanie REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA Postêpowanie cywilne W sprzeda y: E. Marsza³kowska-Krzeœ (red.) POSTÊPOWANIE CYWILNE Podrêczniki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Wykonywanie orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej

Spis treœci. Czêœæ I. Wykonywanie orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej Spis treœci Spis Wstêp treœci... XI Wykaz skrótów...xiii Czêœæ I. Wykonywanie orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej Rozdzia³ 1. Geneza wspó³pracy s¹dowej w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Andrzej Zieliński (redaktor) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 7. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego Komentarz Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Przedmowa... Wstêp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XIX XXI Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 3 1. Podzia³y systemu prawa i pojêcie prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 lutego 2016 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów........................................ 23 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego oraz podstawowe informacje o sądach rozpoznających

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII A. Komentarz tezowy Rozdział I. Kodeks pracy... 1 Ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) (art. 22 67, art. 97 99, art. 101 1 101

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.)

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... IX

Spis treści. Przedmowa... IX Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XIII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 5 1. Zakres instytucji współuczestnictwa... 5 1.1. Aspekt terminologiczny...

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Uwagi wstępne Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Skrypty Becka Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne Kompendium 15. wydanie SKRYPTY BECKA Postępowanie cywilne. Kompendium W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Przedmowa... SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 3 3. ród³a prawa pracy... 4 I. ród³a

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków pod redakcj Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Orzecznictwo SN w zakresie post

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ V. Obrót dewizowy Definicja obrotu dewizowego... 73

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ V. Obrót dewizowy Definicja obrotu dewizowego... 73 SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa dewizowego... 1 Rozdzia³ II. Budowa normy prawnodewizowej... 11 1. Wprowadzenie... 11 2. Hipoteza... 14 3.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi wstępne... 11

1. Uwagi wstępne... 11 Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... IX XI XV Rozdział 1. Miejsce kosztów sądowych w procesie rozstrzygania w postępowaniu cywilnym... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Pojęcie kosztów sądowych w

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Kazimierz Piasecki (red.) KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, t. I III, wyd. 4 Du e Komentarze

Bardziej szczegółowo

Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych. Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI

Spis treœci. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Str. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Nb. Rozdzia³ I. Ogólne wiadomoœci o prawie rzeczowym... 1 1. Pojêcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 2 W Grecji konflikty gospodarcze rozstrzygają sądy cywilne i administracyjne. Te pierwsze rozpatrują spory między osobami fizycznymi (np. umowy kupna-sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi Podręczniki Prawnicze Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi Marek Wierzbowski (red.) Marek Szubiakowski Aleksandra Wiktorowska 13. wydanie C. H. Beck

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2002.163.1349 2003-06-01 zm. Dz.U.2003.97.888 1 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.212.2074 1 2005-03-30 zm. Dz.U.2005.41.393 1 2005-11-15 zm. Dz.U.2005.219.1873 1 2012-02-25 zm. Dz.U.2012.149 1 2013-02-14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXIX Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Rozdział I. Proces cywilny... 3 1 1. Proces cywilny (postępowanie cywilne)... 4 1 2. Prawo procesowe cywilne...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo