Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki"

Transkrypt

1 Krótkie Komentarze Becka Jerzy Skorupka (red.) Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Komentarz C. H. Beck

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki

3 Polecamy z serii Krótkie Komentarze Becka: Zdzis³aw Muras WYJAŒNIENIA OSKAR ONEGO W PROCESIE KARNYM I PRAWIE KARNYM MATERIALNYM. KOMENTARZ, wyd. 2 Andrzej Kie³tyka, Pawe³ Janda USTAWA O PAÑSTWOWEJ KOMPENSACIE PRZYS UGUJ CEJ OFIAROM NIEKTÓRYCH PRZESTÊPSTW. KOMENTARZ Boles³aw Kurzêpa USTAWA O BRONI I AMUNICJI. KOMENTARZ Pawe³ Litwiñski, Pawe³ Barta USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. KOMENTARZ Jacek Œwieca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH. KOMENTARZ Aneta Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW. KOMENTARZ Marek Chmaj, Mariusz Bidziñski, Przemys³aw Szustakiewicz USTAWA O DOSTÊPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. KOMENTARZ Adam Malinowski URLOPY PRACOWNICZE. KOMENTARZ

4 Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki Komentarz Wojciech Jasiñski Jerzy Skorupka (red.) Wojciech Szyd³o

5 Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki Stan prawny: sierpieñ 2010 r. Redakcja: Urszula Danilczuk Redaktor prowadz¹cy: Dagna Kordyasz Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Wojciech Jasiñski: art. 3; 4; 6, 7, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19 Jerzy Skorupka: art. 1; 2; 5; 6; 7 oraz wprowadzenie Wojciech Szyd³o: art. 1; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 15; 16; 17 Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treœci Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... Bibliografia.... Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka... VII IX XIII XXIII A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.).. 3 B. Komentarz Wprowadzenie Art. 1. Zakres ustawy Art. 2. Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki Art. 3. Podmioty uprawnione Art. 4. S¹d w³aœciwy do rozpoznania skargi Art. 5. Postêpowanie w przedmiocie skargi Art. 6. Wymogi formalne skargi Art. 7. Przedstawienie skargi wraz z aktami sprawy s¹dowi w³aœciwemu Art. 8. Rozpoznanie skargi Art. 9. Przyczyny odrzucenia skargi Art. 10. Powiadomienie Skarbu Pañstwa Art. 11. Termin wydania orzeczenia Art. 12. Oddalenie; uwzglêdnienie skargi Art. 13. Odpis orzeczenia Art. 14. Nowa skarga w tej samej sprawie Art. 15. Naprawienie szkody w przypadku stwierdzenia przewlek³oœci V

7 Spis treœci Art. 16. Naprawienie szkody w przypadku niewniesienia skargi Art. 17. Sta³a op³ata Art. 18. Skargi wniesione do ETPCz Art. 19. Wejœcie w ycie Indeks rzeczowy VI

8 Przedmowa Nowel¹ z r. (Dz.U. Nr 61, poz. 498) ustawa z r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) otrzyma³a tytu³ o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki. Tym samym, rozszerzono zakres przedmiotowy obowi¹zywania ustawy. Po noweli, skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki odnosi siê ju nie tylko do postêpowania s¹dowego, ale tak e do postêpowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora. Powsta³a zatem potrzeba opracowania aktualnego komentarza do wymienionej ustawy. Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie czytelnikom niezbêdnej wiedzy o celach i przedmiocie komentowanej ustawy, pojêciu przewlek³oœci postêpowania, podmiotach uprawnionych do wniesienia skargi i s¹dzie w³aœciwym do jej rozpoznania oraz trybie postêpowania w przedmiocie skargi. W komentarzu wykorzystano aktualny i reprezentatywny dorobek piœmiennictwa, orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, S¹du Najwy szego i s¹dów apelacyjnych oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego. Zasadnoœæ i trafnoœæ regulacji ustawowych oraz sposób jej wyk³adni, komentowana jest tak e przy uwzglêdnieniu reprezentatywnego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego. Komentarz jest opracowaniem wspólnym trzech autorów pod redakcj¹ prof. nadzw. dr hab. Jerzego Skorupki. Jako dzie³o zbiorowe, uwzglêdnia pogl¹dy poszczególnych autorów co, jak mamy nadziejê, wzbogaci ca³oœæ pracy. Wartoœci¹ niniejszego komentarza jest tak e przedstawienie, w zasadzie pe³nego wykazu literatury dotycz¹cej problematyki uregulowanej w ustawie, orzecznictwa polskich s¹dów oraz orzecznictwa ETPCz. Komentarz zosta³ opracowany w oparciu o stan prawny obowi¹zuj¹cy na dzieñ r. Wroc³aw, lipiec 2010 r. Jerzy Skorupka VII

9

10 Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz EKPCz skrótów... Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomS¹dU... ustawa z r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSCU.... ustawa z r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) MPPiOP... Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU... ustawa z r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) OdpZbiorU.... ustawa z r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groÿb¹ kary (Dz.U. Nr 197, poz ze zm.) IX

11 Wykaz skrótów PostEgzAdmU... ustawa z r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) ProkU.... ustawa z r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPostSA... ustawa z r. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) PrUSA... ustawa z r. Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) PrUSP... ustawa z r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) PrUSW.... ustawa z r. Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz ze zm.) SkPrzewPostU... ustawa z r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETPCz... ETS... NSA... SA... SN... SN(7)... SN(ZP).... SO... TK... TS... WSA... Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci Naczelny S¹d Administracyjny s¹dapelacyjny S¹dNajwy szy S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów S¹d Najwy szy wydaj¹cy orzeczenie maj¹ce moc zasady prawnej s¹dokrêgowy Trybuna³ Konstytucyjny Trybuna³ Stanu wojewódzki s¹d administracyjny 3. Czasopisma i publikatory AUWr... Acta Universitatis Wratislaviensis DP... Doradca Podatkowy X

12 Wykaz skrótów GS... Gazeta S¹dowa GSP... Gdañskie Studia Prawnicze Jur.... Jurysta KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS... Krakowskie Zeszyty S¹dowe MoP... Monitor Prawniczy NP... Nowe Prawo ONSAiWSA... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych OSN... Orzecznictwo S¹du Najwy szego OSNC.... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna OSNCP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNK... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna OSNKW.... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa OSP... Orzecznictwo S¹dów Polskich OSwSG... Orzecznictwo S¹dów w Sprawach Gospodarczych OTK... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK-A.... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A OTKZU... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Zbiór Urzêdowy Pal.... Palestra PiP... Pañstwo i Prawo PiZS... Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PL... Przegl¹d Legislacyjny PPE... Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPiA.... Przegl¹d Prawa i Administracji PPPubl.... Przegl¹d Prawa Publicznego Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo PS... Przegl¹d S¹dowy PSejm.... Przegl¹d Sejmowy Rej.... Rejent RPEiS.... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr.... Radca Prawny Rzeczp.... Rzeczpospolita SI... Studia Iuridica XI

13 Wykaz skrótów SP... Studia Prawnicze Wok.... Wokanda WPP... Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZNSA.... Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 4. Inne skróty art.... artyku³ n.... nastêpny/-a/-e niepubl.... niepublikowane Nr... numer orz.... orzeczenie post.... postanowienie poz.... pozycja s.... strona uchw.... uchwa³a ust.... ustêp w spr.... wsprawie wyr.... wyrok zezm.... zezmianami XII

14 Bibliografia Bibliografia Adamczyk M., Prejudycjalne ustalenie bezprawnoœci aktów w³adzy publicznej art KC, PPPubl 2007, Nr 4 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009 ci, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2009 Artymiak G., Zasada szybkoœci postêpowania karnego. Uwag kilka na tle ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, WPP 2005, Nr 1 Babiak M., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, R.Pr. 2005, Nr 3 Baduchowska M., Ochrona prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym w rozs¹dnym terminie, DP 2005, Nr 6 Bagiñska E., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za wykonywanie w³adzy publicznej, Warszawa 2006 Balcerzak M., Projekt ustawy o skardze na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego w celu wykonania wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Kud³a przeciwko Polsce (skarga Nr 30210/96, wyrok ), [w:] L. Wiœniewski (red.), Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, Bydgoszcz-Poznañ 2000 Banaszczyk Z., Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ niewydaniem orzeczenia s¹dowego we w³aœciwym czasie (art KC), Pal. 2006, Nr 9 10 ten e, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. T. 6. Prawo zobowi¹zañ czêœæ ogólna, Warszawa 2009 Bieniek G., Pietrzykowski H., Reprezentacja Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, Warszawa 2006 B³oñska B., Rz¹sa G., Glosa do post. SN z r., III SO 19/05, PSejm. 2006, Nr 3 ci, Glosa do uchw. SN (7) z r., III SPZP 3/05, PS 2008, Nr 9 Bommer F., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Szwajcaria, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 XIII

15 Bibliografia Chróœcielewski W., Strony i uczestnicy postêpowania s¹dowoadministracyjnego, PiP 2004, z. 9 Cichoñ Z., Krajowa skarga na brak rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki jako œrodek wyczerpuj¹cy postêpowanie krajowe przed z³o eniem skargi do ETPCz na nierozpatrzenie sprawy w rozs¹dnym terminie, Pal. 2005, Nr 9 10 Cieœlak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 1955 Czapska J., Przewlek³oœæ postêpowania karnego w œwietle badañ jakoœciowych. Ograniczenia innowacji przez prawo, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do s¹du w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), PiP 1997, z Doliwa A., Sposoby reprezentacji pañstwa w obrocie cywilnoprawnym, SP 2002, Nr 4 Dölling D., Gössel K. H., Laue Ch., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Niemcy, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Draniewicz B., Glosa do post. SO w Warszawie z r., XXIII 757/05, MoP 2008, Nr 14 ten e, O pojêciu nieuzasadnionej zw³oki w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, R.Pr. 2005, Nr 3 Dzienis P., Odpowiedzialnoœæ cywilna w³adzy publicznej, Warszawa 2006 Dziurda M., Reprezentacja Skarbu Pañstwa w procesie cywilnym, Kraków 2005 Eder-Reider M. A., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Austria, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Ereciñski T. (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2002 Ereciñski T., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania na mocy Ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki a dostêp do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, [w:] H. Izdebski, H. Machiñska (red.), Dostêp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2005 Flemming-Kulesza T., Jeszcze w sprawie skargi na przewlek³oœæ postêpowania, Pal. 2005, Nr 7 8 ta, Przymus adwokacko-radcowski przy skardze w trybie ustawy z r., Pal. 2005, Nr 3 4 XIV

16 Bibliografia Florczak-W¹tor M., Glosa do post. NSA z r., GPP 1/04., ZNSA 2006, Nr 4 5, poz. 182 Gajl N., Skarb Pañstwa, Warszawa 1996 Garlicki L., Przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego a kryteria strasburskie (stosowanie ustawy z 2004 r. z perspektywy Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka), [w:] L. Gardocki, J. Godyñ, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Nowe technologie dowodowe a proces karny. Konferencja Sêdziów Izby Karnej i Izby Wojskowej S¹du Najwy szego (Serock, 2007), Warszawa 2007 ten e, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007 G¹siorowska M., Skutecznoœæ skargi na przewlek³oœæ postêpowania w œwietle Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Pal. 2005, Nr 5 6 Gliniecki W., Przyspieszanie i usprawnianie postêpowania karnego a ochrona interesów pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 2007, Nr 2 Gonera K., Przewlek³oœæ postêpowania w sprawach cywilnych, PS 2005, Nr Gómez C., Pérez J. L., Cebadera M. A., Planchadell G. A., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Hiszpania, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Góra-B³aszczykowska A., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, MoP 2005, Nr 11 ta, Œrodki zaskar enia. Art KPC, Warszawa 2009 Górecki P., Stachowiak S., Wiliñski P., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego. Komentarz, Warszawa Kraków 2007 ci, Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, [w:] J. Nowakowski (red.), Problemy stosowania prawa s¹dowego. Ksiêga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrêtowiczowi, Lublin 2007 Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Kudli przeciwko Polsce dot. czasu i warunków stosowania aresztu tymczasowego, sprawnoœci procesu karnego oraz prawa do skutecznego œrodka odwo³awczego, Prok. i Pr. 2001, Nr 1 Gudowski J., [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1 i 3, Warszawa 2007 Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne s¹downictwo administracyjne, Warszawa Zielona Góra 2003 Hauser R., Kabat A., W³aœciwoœæ s¹dów administracyjnych, RPEiS 2004, Nr 2 Hermeliñski W., Skuteczny œrodek zaskar enia przewlek³oœci postêpowañ s¹dowych, Pal. 2002, Nr 3 4 XV

17 Bibliografia Hofmañski P., Zab³ocki S., Glosa do wyr. ETPCz z r. w sprawie 33492/96 Jab³oñski przeciwko Polsce, Pal. 2001, Nr 3 4 Hofmañski P., Szumi³o-Kulczycka D., Waltoœ S., Przewlek³oœæ procesu karnego w Polsce i œrodki jej zwalczania, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Holewiñska- apiñska E., Praktyka zas¹dzania odpowiedniej sumy pieniê nej w przypadku stwierdzenia przewlek³oœci postêpowania, [w:] E. Holewiñska- apiñska (red.), Prawo w dzia³aniu. Sprawy cywilne, t. 6, Warszawa 2008 ta, Postêpowania ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w postêpowaniu rozpoznawczym przed s¹dami rejonowymi i okrêgowymi bez nieuzasadnionej zw³oki, zakoñczone orzeczeniem merytorycznym, [w:] E. Holewiñska- apiñska, A. Siemaszko (red.), Prawo w dzia³aniu. Przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, Warszawa 2007 Holewiñska- apiñska E., Siemaszko A. (red.), Prawo w dzia³aniu. Przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, Warszawa 2007 Izdebski H., Machiñska H., Dostêp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2005 Jankowski J., Uczestnicy s¹dowego postêpowania egzekucyjnego, ódÿ 1992 Jasiñski W., Glosa do post. SA w Krakowie z r., II AKz 181/08, System Informacji Prawnej LEX ten e, Zaskar alnoœæ rozstrzygniêæ w przedmiocie skargi na przewlek³oœæ postêpowania karnego, PiP 2010, z. 6, s Jasiñski W., KuŸma M., Realizacja zasady szybkoœci w postêpowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 2008, Nr 10 Jêdrzejewska M., [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007 ta, Skarb Pañstwa w procesie cywilnym, SI 1994, t. XXI Jêdrzejewska M., Krajewski J., Wspó³uczestnictwo procesowe. Istota, zakres, rodzaje, Warszawa 1975 Józefowicz A., Prawo do skargi na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, Jur. 2004, Nr 10 Kasiñski J., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania przygotowawczego. Wybrane zagadnienia, Pal. 2009, Nr Kie³kowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004 K³adoczny P., Uwagi dotycz¹ce litery i praktyki stosowania ustawy z dnia r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, OSA 2004, Nr 12 (suplement) XVI

18 Bibliografia K³ak Cz. P., Glosa do post. SA w Katowicach z r., II S 2/06, OSA 2008, Nr 4 ten e, Glosa do post. SO w Katowicach z r., VI S 7/06, OSA 2008, Nr 8 ten e, Glosa do post. SN z r., III SPP 30/06, OSA 2008, Nr 10 ten e, Glosa do wyr. NSA z r., GPP 1/04, OSwSG 2009, Nr 5 ten e, Pojêcie przewlek³oœci postêpowania s¹dowego, Prok. i Pr. 2008, Nr 12 K³opocka M., Skarga na przewlek³oœæ w postêpowaniu s¹dowym (ze szczególnym uwzglêdnieniem przepisów postêpowania karnego), [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 19, Wroc³aw 2006 Kmiecik R., Przewlek³oœæ postêpowania karnego a spoczywanie terminu przedawnienia (art KK), PiP 2005, z. 5 Kmiecik Z., Zakres pe³nomocnictwa w postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym, PS 2007, Nr 4 Knypl Z., Niepraworz¹dne postêpowanie ze skargi na przewlek³oœæ, Nowa Currenda 2006, Nr 13 Knypl Z., Bêdzie gorzej, Nowa Currenda 2008, Nr 4 Korzan K., Roszczenie procesowe jako przedmiot postêpowania cywilnego w kontekœcie prawa dostêpu do s¹du i prawa do powództwa, [w:] A. Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Witolda Broniewicza, ódÿ 1998 Korzec P., Pudzianowska D., Trybuna³ Praw Cz³owieka. Skarga na przewlek³e postêpowanie s¹dowe, Rzeczp. 2007, Nr 101 Krakowiak M., Skarga o stwierdzenie przewlek³oœci postêpowania egzekucyjnego, PPE 2005, Nr 1 6 Kremis J., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008 Kucharski P., Glosa do wyr. NSA z r., I SA 1719/92, OSP 1994, Nr 10, poz. 199 Landau I. L., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Rosja, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Laskowska A., Przyznanie odpowiedniej sumy pieniê nej wskutek uwzglêdnienia skargi na przewlek³oœæ postêpowania egzekucyjnego, PPE 2007, Nr 9 ochowski M., Glosa do wyr. SN z r., I CKN 1108/97, PS 2000, Nr 10 ucarz K., Muszyñska A., Realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a zasada szybkoœci postêpowania, Prok. i Pr. 2009, Nr 10 XVII

19 Bibliografia Ma³ek M., Skarga strony na przewlek³oœæ postêpowania nowe przepisy, Nowa Currenda 2009, Nr 3 Maniewska E., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania w sprawach cywilnych. Cz. 1 2, PiZS 2005, Nr 10, Nr 11 Marsza³ K., Zaskar alnoœæ decyzji wydanych w procesie karnym, PS 2007, Nr 3 Matras J., Glosa do post. SN z r., KSP 10/06, OSP 2007, Nr 11 M¹drzak H., Marsza³kowska-Krzeœ E., [w:] H. M¹drzak (red.), Postêpowanie cywilne, Warszawa 2003 Miara., Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Skutecznoœæ tworzenia i ochrony standardów praw cz³owieka na przyk³adzie problemu przewlek³oœci postêpowania w Polsce, [w:] H. Machiñska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa 2009 Michalska M., Skarga o stwierdzenie przewlek³oœci postêpowania egzekucyjnego, PPE 2007, Nr 12 Mijal P., Instytucja skargi na przewlek³oœæ postêpowania jako gwarancja prawa do s¹du, [w:] J. Ciapa³a, K. Flaga-Gieruszyñska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Szczecin 2006 Mokoto I., Rusinek M., ak M., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Japonia, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Nowicki M. A., Niemieckie s¹dy te orzekaj¹ opieszale. Sürmeli przeciwko Niemcom (orz. ETPCz z r., skarga Nr 75529/01), Rzeczp. 2006, Nr 9 ten e, Trzy lata to termin rozs¹dny. Humen przeciwko Polsce (orz. ETPCz z r., skarga Nr 26614/95), Rzeczp. 1999, Nr 10 ten e, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Kraków 2006 Nowikowski I., W kwestii skargi na nierozpoznanie sprawy w rozs¹dnym terminie w postêpowaniu karnym (zagadnienia wybrane), [w:] A. Marek (red.), Wspó³czesne problemy procesu karnego i jego efektywnoœci. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruñ 2004 Orlandi R., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. W³ochy, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Pander A., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, GS 2000, Nr 2 Paprzycki L., Przewlek³oœæ postêpowania standard stosowania tymczasowego aresztowania, [w:] L. Wiœniewski (red.), Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, Bydgoszcz Poznañ 2000 XVIII

20 Bibliografia Piasecki K., Przewlek³oœæ s¹dowego postêpowania w sprawach cywilnych przyczyny i œrodki zaradcze, NP 1989, Nr 4 Pietrzkowski H., Prawo do s¹du, PS 1999, Nr ten e, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Warszawa 2007 Pikulski S., Szczechowicz J., Ludzki wymiar prawa a przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, [w:] Ksiêga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruñ 2004 Pilich M., Glosa do wyr. SA w Katowicach z r., I ACa 1063/05, OSP 2008, Nr 11 Pogonowski P., Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Problemy podstawowe, Cz. 2, Rej. 2005, Nr 10 Przybylska J., Odpowiedzialnoœæ pañstwa za przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego w sprawach cywilnych, Rej. 2004, Nr 9 Rak E., Glosa do post. NSA z r., I OPP 11/08, ZNSA 2008, Nr 6 Romañska M., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, PS 2005, Nr ta, [w:] T. Woœ (red.), Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009 Safjan M., Odpowiedzialnoœæ pañstwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 1999, z. 4 Safjan M., Matuszyk K. J., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w³adzy publicznej, Warszawa 2009 Sarnecki P., Komentarz do art. 45, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. T. 3, Warszawa 2003 Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki, Z. Œwieboda, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2000 Siemaszko A., Dostêp do s¹du a przewlek³oœæ postêpowania, Jur. 1999, Nr 1 Skoczylas A., Ocena przewlek³oœci postêpowania s¹dowoadministracyjnego w œwietle orzecznictwa ETPC i NSA (zagadnienia wybrane), ZNSA 2005, Nr 2 3 Skorupka J., Czas, jako czynnik determinuj¹cy przebieg postêpowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2010, Nr 1 2 S³upska-Uczkiewicz B., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego musi byæ skuteczna, Rzeczp. 2007, Nr 10 Sobieralski K., Z problematyki sprawy s¹dowoadministracyjnej, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007 XIX

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Paweł Wiliński Skarga na przewlekłość postępowania sądowego Komentarz Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Paweł Wiliński Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Krótkie Komentarze Becka Paweł Janda Andrzej Kiełtyka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o państwowej kompensacie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Krótkie Komentarze Becka Jacek Świeca Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PAWEŁ DANIEL Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ DANIEL WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Kodeks wykroczeń

KOMENTARZE BECKA. Kodeks wykroczeń KOMENTARZE BECKA Kodeks wykroczeń Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Art KPC

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Art KPC KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Środki zaskarżenia Art. 367 424 12 KPC Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I WŁADZA RODZICIELSKA PO NOWELIZACjI. Art.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE Księga pierwsza Proces...

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy

PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy MONOGRAFIE PRAWNICZE PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy JACEK CHLEBNY Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia

Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia Andrzej Zieliƒski Sporzàdzanie Êrodków zaskar enia w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych 3. wydanie Zmiany do KPC PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej Zieliƒski

Bardziej szczegółowo

Skarga o stwierdzenie niezgodnoêci z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodnoêci z prawem prawomocnego orzeczenia Lidia Bagiƒska Skarga o stwierdzenie niezgodnoêci z prawem prawomocnego orzeczenia Komentarz oraz wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Lidia Bagiƒska Skarga

Bardziej szczegółowo

SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA JAKO PRZES ANKA (BRAKU) ODPOWIEDZIALNOŒCI SKARBU PAÑSTWA

SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA JAKO PRZES ANKA (BRAKU) ODPOWIEDZIALNOŒCI SKARBU PAÑSTWA TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2006 ISSN 1641 1609 MARLENA PECYNA * SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA JAKO PRZES ANKA (BRAKU) ODPOWIEDZIALNOŒCI SKARBU PAÑSTWA 1. CHARAKTER

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy Komentarz

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 4. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 12/17. Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 12/17. Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Dawid Miąsik w sprawie ze

Bardziej szczegółowo

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD A. POLITOWICZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD A. POLITOWICZ GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE KAZUSY BECKA Michał Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Uwagi wstępne Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla

Bardziej szczegółowo

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki zaskar enia w post powaniu cywilnym Komentarz do art. 367 424 12 KPC KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo finansowe. Zbigniew Ofiarski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo finansowe. Zbigniew Ofiarski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo finansowe Zbigniew Ofiarski 2. wydanie C. H. Beck PODRÊCZNIKI PRAWNICZE Zbigniew Ofiarski Prawo finansowe W sprzeda y: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk Piotr Kunicki Umowa deweloperska 2. wydanie Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk NIERUCHOMOŒCI Umowa deweloperska Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Kopeæ

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) Część pierwsza Postępowanie rozpoznawcze ( ) Księga druga

Bardziej szczegółowo

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna PRAWO SÑDOWE w post powaniu cywilnym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie przewlekłość postępowania sądowego

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie przewlekłość postępowania sądowego Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia 151 LUCYNA STANISZEWSKA Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie przewlekłość postępowania sądowego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Henryk Dolecki, Tadeusz Domińczyk, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Antoni Górski, Andrzej Jakubecki, Iwona Koper, Grzegorz Misiurek, Zbigniew Strus, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy prawne na styku sportu i medycyny Redaktorzy Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski monografie Redakcja: Izabela Ratusińska Wydawca: Marcin Skrabka

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Część I. VIII. Sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej 1. Komentarz 2. Wybór orzecznictwa

Komentarz. Część I. VIII. Sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej 1. Komentarz 2. Wybór orzecznictwa Część I Komentarz I. Skarga kasacyjna w polskim prawie cywilnym II. System kasacyjny a system rewizyjny III. Charakter prawny skargi kasacyjnej IV. Cel i funkcja skargi kasacyjnej V. Dopuszczalność skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SPP 20/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Romualda Spyt w sprawie ze skargi J.

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 2 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Stanisław Biernat, Leszek Bosek, Leszek Garlicki, Teresa Górzyńska,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Edycja limitowana K. T. Boratyńska / A. Górski A. Sakowicz / A. Ważny Kodeks postępowania karnego Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Henryk Dolecki, Irena Gromska-Szuster, Andrzej Jakubecki, Jan Klimkowicz, Krzysztof Knoppek, Grzegorz Misiurek, Piotr Pogonowski, Tadeusz Zembrzuski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji (na dzień 1 października 2017 r.)

Wykaz publikacji (na dzień 1 października 2017 r.) dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji (na dzień 1 października 2017 r.) 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne Dominik Màczyƒski Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Komentarz Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Dominik Màczyƒski

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SPP 15/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe KOMENTARZE BECKA Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Polecamy nasze publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Rozwód po nowelizacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128 144 1 KRO J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Skarga na. przewlekłość. postępowania

Skarga na. przewlekłość. postępowania Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Skarga na przewlekłość postępowania Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Uwagi wstępne

Część I. Uwagi wstępne Część I Uwagi wstępne W postępowaniu cywilnym sądy podejmują wiele czynności decyzyjnych, które przejawiają się w formie zarządzenia, postanowienia lub wyroku (postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...17 Księga pierwsza. Część ogólna...19 Tytuł I. Przepisy wstępne...19 Tytuł II. Osoby...59 Dział I. Osoby

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1. Testy aplikacyjne. Wydawnictwo C. H. Beck. red. Joanna Ablewicz

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1. Testy aplikacyjne. Wydawnictwo C. H. Beck. red. Joanna Ablewicz Testy aplikacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi red. Joanna Ablewicz Tom 1 Organy ochrony prawnej Prawo i postępowanie cywilne Prawo rodzinne Prawo administracyjne Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi M.

Bardziej szczegółowo

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Polecamy nasze publikacje z

Bardziej szczegółowo

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie Stefan Jaworski uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie 1.7.2015 r. Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Stefan

Bardziej szczegółowo