Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych"

Transkrypt

1 Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE

2 Andrzej Zieliƒski Rozwód PRAWO SÑDOWE Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013

3 Redakcja: Magdalena Urbańska Wydawca: Dagna Kordyasz Projekt okładki: GRAFOS Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

4 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... VII IX XI Część I. Materialnoprawne podstawy rozwodu... 1 I. Ogólna charakterystyka rozwodu... 3 II. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Przyczyny rozkładu pożycia. Przebaczenie Zawinione przyczyny rozwodu Alkoholizm i inne nałogi Agresja Groźba Nieetyczne postępowanie Nieróbstwo Niewierność Niegospodarność Nieporozumienia na tle seksualnym Odmowa wzajemnej pomocy Opuszczenie małżonka Uzależnienie od Internetu Zaniedbywanie współmałżonka Zaniedbywanie rodziny Zły stosunek do rodziny współmałżonka Odmowa współżycia płciowego Niezawinione przyczyny rozwodu Choroba Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy Niedobór seksualny Niezgodność charakterów i umysłowości Przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione III

5 Spis treści IV 4.1. Bezpłodność Niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka Różnica światopoglądów Różnica wieku Wady oświadczenia woli Przebaczenie III. Przesłanki rozwodu Przesłanka zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci Przesłanka sprzeczności żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego Przesłanka wyłącznej winy małżonka żądającego rozwodu IV. Obligatoryjna treść wyroku orzekającego rozwód Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego Orzeczenie o władzy rodzicielskiej Uwagi ogólne Sposoby rozstrzygania o władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem Varia Orzekania o ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka Orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania V. Fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód Orzekanie o eksmisji małżonków Orzekanie o podziale majątku wspólnego Orzekanie o podziale wspólnego mieszkania Orzekanie o alimentach dla małżonka rozwiedzionego VI. Skutki rozwodu Nazwisko Ustanie małżeństwa Rozwód a zmiana obowiązku alimentacyjnego Rozwód a uprzedni wyrok eksmisyjny Rozwód a małżeństwo bigamiczne Ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej

6 Spis treści 7. Rozwód a renta rodzinna Urodzenie dziecka po rozwodzie Rozwód a ustanie wspólności ustawowej z datą wsteczną Rozwód a klauzula wykonalności Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej Rozwód a zabezpieczenia podatkowe Część II. Postępowanie odrębne w sprawie o rozwód I. Uwagi wprowadzające Przedmiot postępowania odrębnego w sprawach małżeńskich Przedmiot postępowania odrębnego w sprawach o rozwód Reprezentacja stron Posiedzenia sądowe i ich przebieg Specyfika postępowania dowodowego Skuteczność wyroku w sprawach małżeńskich II. Sprawy o rozwód Uwagi wstępne Podmioty postępowania Mediacja w sprawach o rozwód Zawieszenie postępowania i jego umorzenie Zakaz powództwa wzajemnego Postępowanie dowodowe Roszczenia dodatkowe oraz zakaz wszczynania postępowań odrębnych Zabezpieczenie roszczeń dodatkowych Uwagi ogólne Uwagi szczegółowe III. Postępowanie deliberacyjne w sprawach o rozwód Uwagi wstępne Legitymacja procesowa w postępowaniu delibacyjnym Wszczęcie i tryb postępowania delibacyjnego Uznawanie orzeczeń w sprawach o rozwód według KPC Nieprawomocność orzeczenia w państwie, w którym zostało wydane Jurysdykcja sądów polskich (krajowa) V

7 Spis treści 7. Pozbawienie prawa do obrony Wszczęcie sprawy przed sądem państwa obcego mimo wcześniejszego zawieszenia sprawy w Rzeczypospolitej Polskiej Prawomocne orzeczenie sądu polskiego Klauzula porządku publicznego Uznanie orzeczeń w sprawach o rozwód według prawa europejskiego Część III. Wzory pism procesowych I. Pozew o rozwód z winy pozwanego II. Pozew o rozwód bez orzekania o winie III. Wniosek o przekazanie pozwu o alimenty sądowi rozwodowemu IV. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej V. Postępowanie o uregulowanie osobistych kontaktów z dzieckiem Część IV. Orzecznictwo Indeks rzeczowy VI

8 Przedmowa Rozwody w Polsce stanowią istotny problem społeczny, bowiem rocznie rozwodzi się około 40 tys. małżeństw. Oznacza to, że w skali roku istotne naruszenie funkcji, jaką spełnia rodzina. Pojęcie rodziny w polskim porządku prawnym obejmuje tzw. małą rodzinę, tj. małżonków, którzy zawarli małżeństwo zgodnie z obowiązującym prawem (art. 1 KRO), oraz ich wspólnych małoletnich dzieci. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe funkcje rodziny to: funkcja prokreacyjna, pożycia małżeńskiego, wychowawcza, gospodarcza, opiekuńcza i emocjonalno ekspresyjna. Rozwód, poza dramatami osobistymi (małżonków i dzieci), powoduje ustanie wskazanych wyżej funkcji rodziny, zatem jest zjawiskiem społecznie niepożądanym. Niemniej jednak instytucja rozwodu jest tak dawna, jak instytucja małżeńska. Znana ona już była w prawie antycznym (babilońskim, asyryjskim, hetyckim, egipskim, greckim i rzymskim). W Polsce instytucja rozwodu została wprowadzona dekretem z r. Prawo małżeńskie (Dz.U. Nr 48, poz. 270 akt uchylony) z mocą obowiązującą na całym terytorium państwa polskiego. Dekret ten wszedł w życie r. Instytucję rozwodu recypowała ustawa z r. Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm. akt uchylony). Obecnie obowiązująca ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) przyjął dotychczasową instytucję rozwodów, dokonując jej modyfikacji. Ponadto Kodeks rodzinny i opiekuńczy pominął ważne powody jako przesłankę rozkładu pożycia (art KRO) oraz wprowadził negatywną przesłankę rozwodu w postaci jego niezgodności z zasadami współżycia społecznego (art KRO). VII

9 Przedmowa Instytucja rozwodów obowiązująca w polskim prawie rodzinnym stanowi wyjątek od zasady trwałości małżeństwa. Niniejsza publikacja ma charakter integracyjny. Stanowi bowiem kompleksowe opracowanie problematyki rozwodów: materialnoprawne i procesowe. Dlatego jest ona pomyślana jako pomoc dla sędziów rodzinnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich oraz osób zainteresowanych tą problematyką. Warszawa, listopad 2012 r. Andrzej Zieliński VIII

10 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Konwencja Konwencja o prawach dziecka z r. ratyfikowana przez Polskę (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KR ustawa z r. Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 308, poz. 308 ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KRSU ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSCU ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KWU ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) RPDU ustawa z r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) RPOU ustawa z r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 2. Organy orzekające SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny IX

11 Wykaz skrótów X 3. Czasopisma i publikatory AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. Dziennik Ustaw MoP Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna/Pracy OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. Palestra PiP Państwo i Prawo PPiA Przegląd Prawa i Administracji POSAG Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SC Studia Cywilistyczne RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zb. Urz. Zbiór Urzędowy 4. Inne skróty n. następny (a) niepubl. niepublikowany Nr numer orz. orzeczenie pkt punkt post. postanowienie poz. pozycja s. strona t. tom tekst jedn. tekst jednolity red. redakcja UE Unia Europejska uzasad. uzasadnienie WE Wspólnota Europejska wyd. wydanie wyr. wyrok z. zeszyt zd. zdanie

12 Wykaz literatury Antkiewicz A., Koszty postępowania mediacyjnego w procesie cywilnym, Radca Prawny 2007, Nr 3 Broniewicz W., Glosa do post. SN z r., I CZ 144/66, OSPiKA 1968, Nr 10 Broniewicz W., Jawność jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Polski Ludowej, NP 1954, Nr 5 6 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2009 Broniewicz W., Uznanie powództwa w polskim prawie cywilnym w świetle art , NP 1957, Nr 7 8 Dalka S., Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8 Dąbrowski K., Przesłanki rozwodu, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2002, Nr 8 Ereciński T., Glosa do post. SN z r., I CR 230/87, PiP 1990, z. 12 Ereciński T., Ciszewski J., Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000 Filipek M., Kwestia trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, Ius Novum 2008, Nr 4 Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999 Glosa do orz. wskazanego w przypisie 18, OSPiKA 1975, Nr 12 Glosa do wyr. SN z r., III CZP 43/78, OSPiKA 1980, Nr 5 Góra-Błaszczykowska A., Postanowienia sądu pierwszej instancji niezaskarżalne zażaleniem, Pal. 2001, Nr 9 10 Górecki J., Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958 Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Tekst orzecznictwo piśmiennictwo, Warszawa 2005 Gudowski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Kraków 1998 Gudowski J., Przegląd orzecznictwa, PS 2001, Nr 4 Gwiazdomorski J., Przegląd orzecznictwa, PiP 1958, z. 7 8 XI

13 Wykaz literatury XII Gwiazdomorski J., Przegląd orzecznictwa, PiP 1964, z. 5 6 Haak H., Glosa do uchw. SN z r., III CZP 53/90, PS 1992, Nr 10 Horoch A., Horoch A., Próba sformalizowania wywiadu środowiskowego w sprawach rozwodowych, NP 1987, Nr 6 Jagielski K., Istotna i treść władzy rodzicielskiej, SC 1963, t. III Jagieła J., Sądowe postępowanie zabezpieczające w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7 9 Jodłowski J., Glosa do orz. SN z r., III CRN 404/74, PiP 1975, z. 10 Jodłowski J., Nowe przepisy KPC z zakresu między narodowego postępowania cywilnego, Warszawa 1962 Justyński T., Znak czasu. Pozarozwodowe prawo do kontaktów z domowymi czworonogami?, Rodzina i Prawo 2010, Nr Kiliańska A., Rozwód bez orzekania o winie a zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami, Przegląd Prawno- -Ekonomiczny 2010, Nr 10 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2008 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, t. 5, Warszawa 2012 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, t. 2, Warszawa 2007 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1975 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod. red. K. Piaseckiego, Warszawa 2009 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2011 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2012 Korzan K., Charakter i skutki wyroków wydanych w sprawach małżeńskich, SC 1975, t. XXV XXVI Korzan K., Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972 Kosek M., Uzależnienie od Internetu jako jedna z przyczyn rozwodu, Zeszyty Prawnicze, UKSW, Warszawa 2009, Nr 9.2 Kostuj E., Dobro dziecka a oddalenie powództwa o rozwód. Patologia społeczna zapobieganie, Warszawa 1980 Kozak J., Niedopuszczalność powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4 6 Krzemiński Z., Glosa do wyr. SN z r., III CZP 43/78, NP 1980, Nr 5

14 Wykaz literatury Krzemiński Z., Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, Pal. 1980, Nr 6 Krzemiński Z., Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 1973 Krzemiński Z., Przesłuchanie stron w procesie rozwodowym, Pal. 1960, Nr 3 Krzemiński Z., Rozwód, Kraków 1997 Krzemiński Z., Separacje, Kraków 2000 Krzemiński Z., Wyrok w sprawach małżeńskich, Pal. 1973, Nr 3 Krzemiński Z., Żywicki W., Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty, Pal. 1967, Nr 4 Kulisiewicz T., Uzależnienia alkoholowe, Warszawa 1982 Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Warszawa 2000 Łukasik D., Przyczyny rozwodu czy rozkładu pożycia małżeńskiego, AUWr PPiA 1976, Nr 7 Łyczywek R., Luka w przepisie art. 428 KPC, Pal. 1970, Nr 6 Manowska M., Postępowanie odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2003 Markowska D., Przegląd czasopism, Problemy Rodziny 1975, Nr 2/78 Olejniczak A., O pogłębianiu rozkładu pożycia i winie małżonków, w: Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008 Osowy P., Rozkład pożycia małżeńskiego jako podstawa orzeczenia rozwodu, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo Ekonomia 1997, t. XXI Pałka S., Ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem w toku postępowania o rozwód, PS 2006, Nr 2 Piasecki K., Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądowych, Warszawa 1990 Piątkowski J. S., Przegląd orzecznictwa, NP 1977, Nr 5 Pietrzyk A., Nadużywanie alkoholu jako czynnik warunkujący rozkład pożycia małżeńskiego, w: Uzależnienie alkoholowe. Psychiatryczne problemy w ekspertyzach sądowych i terapii. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Branicach , pod red. J. M. Stanika, Katowice 1986 Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych. Wpowadzenie dr Ewy Skibińskiej, Warszawa 2009 Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 1997 Rajski J., Gwarancje procesowe prawidłowego rozpatrywania o rozstrzygania spraw rozwodowych, NP 1959, Nr 7 8 XIII

15 Wykaz literatury XIV Rosset E., Rozwody, Warszawa 1986 Siedlecki W., Orzeczenia Konstytucyjne w postępowaniu cywilnym, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa Wrocław 1967 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1957, z. 12 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1972, z. 2 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1975 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1977, z. 12 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1982, z. 12 Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1984 Smyczyński T., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, w: Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, pod red. T. Smyczyńskiego, Poznań 1999 Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001 Smyczyński T., Prawo rodzinne, Warszawa 2001 Sobkowski J., Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, NP1972, Nr 6 Stojanowska W., Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód według znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2 Stojanowska W., Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, NP 1981, Nr 1 Stojanowska W., Problematyka rozwodów w świetle badań, Warszawa 1977 Stojanowska W., Rozdzielenie rodzeństwa na skutek rozwodu jego rodziców, Studia Prawnicze 1995, Nr 1 4 Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979 Stojanowska W., Rozwód a ochrona rodziny i dziecka wybrane zagadnienia, Rodzina i Prawo 2008, Nr 7 8 Stojanowska W., Sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, pod red. M. Bączyk, Poznań 1997 Stojanowska W., Sytuacja dziecka rozwodzących się rodziców a Konwencja o prawach dziecka, w: Prawa dziecka. Deklaracja i rzeczywistość, pod red. J. Bińczyckiej, Kraków 1999 Stojanowska W., Zawieszenie postępowania w procesie o rozwód (art KPC) a ochrona dobra, Studia Prawnicze 1997, Nr 3 4 Sychowicz M., Glosa do uchw. SN z r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7 8

16 Wykaz literatury System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2009 System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J. S. Piątowskiego, cz. 1, Ossolineum 1985 Sztambka J., Wywiad środowiskowy w sprawach rozwodowych, NP 1978, Nr 5 Weitz K., Pojęcie uznania orzeczenia zagranicznego, PS 1998, Nr 7 8 Weitz K., Założenia i kierunki reformy przepisów kodeksu postępowania cywilnego w uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, KPP 2001, z. 4 Wengerek E., Glosa do orz. SN z r., 2 CR 44/59, PiP 1961, z. 7 Wengerek E., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961 Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, NP 1975, Nr 6 Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, PiP 1964, z. 5 6 Wierzbowski K., Międzynarodowy obrót prawny w sprawach cywilnych, Warszawa 1971 Wiśniewski T., Kontrola dyskrecjonalizmu sędziowskiego przez sądy wyższego rzędu, w: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdy Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin Niechorze r. Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009 Zieliński A., Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992 Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie (aktualizacja G. Jędrejek), Warszawa 2011 XV

17

18 Część I Materialnoprawne podstawy rozwodu I. Ogólna charakterystyka rozwodu II. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 1. Przyczyny rozkładu pożycia. Przebaczenie 2. Zawinione przyczyny rozwodu 2.1. Alkoholizm i inne nałogi 2.2. Agresja 2.3. Groźba 2.4. Nieetyczne postępowanie 2.5. Nieróbstwo 2.6. Niewierność 2.7. Niegospodarność 2.8. Nieporozumienia na tle seksualnym 2.9. Odmowa wzajemnej pomocy Opuszczenie małżonka Uzależnienie od Internetu Zaniedbywanie współmałżonka Zaniedbywanie rodziny Zły stosunek do rodziny współmałżonka Odmowa współżycia płciowego 3. Niezawinione przyczyny rozwodu 3.1. Choroba 3.2. Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy 3.3. Niedobór seksualny 3.4. Niezgodność charakterów i umysłowości 4. Przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione 4.1. Bezpłodność 4.2. Niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka 4.3. Różnica światopoglądów 4.4. Różnica wieku 4.5. Wady oświadczenia woli 5. Przebaczenie 1

19 Część I. Materialnoprawne podstawy rozwodu III. Przesłanki rozwodu 1. Przesłanka zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami 2. Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci 3. Przesłanka sprzeczności żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego 4. Przesłanka wyłącznej winy małżonka żądającego rozwodu IV. Obligatoryjna treść wyroku orzekającego rozwód 1. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa 2. Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego 3. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Sposoby rozstrzygania o władzy rodzicielskiej 3.3. Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem 3.4. Varia 4. Orzekania o ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka 5. Orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania V. Fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód 1. Orzekanie o eksmisji małżonków 2. Orzekanie o podziale majątku wspólnego 3. Orzekanie o podziale wspólnego mieszkania 4. Orzekanie o alimentach dla małżonka rozwiedzionego VI. Skutki rozwodu 1. Nazwisko 2. Ustanie małżeństwa 3. Rozwód a zmiana obowiązku alimentacyjnego 4. Rozwód a uprzedni wyrok eksmisyjny 5. Rozwód a małżeństwo bigamiczne 6. Ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej 7. Rozwód a renta rodzinna 8. Urodzenie dziecka po rozwodzie 9. Rozwód a ustanie wspólności ustawowej z datą wsteczną 10. Rozwód a klauzula wykonalności 11. Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej 12. Rozwód a zabezpieczenia podatkowe 2

20 I. Ogólna charakterystyka rozwodu Obowiązujący w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy z r. nie zawiera definicji pojęcia małżeństwa. Natomiast w doktrynie pojawiają się różne, a jednak zbliżone treściowo definicje małżeństwa (A. Walaszak, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971, s. 23; S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 35; J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. S. Piątowskiego, Ossolineum 1985, s. 38 i n.; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 37; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 62; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1949, s. 18). Definicje te jednak nadmiernie rozbudowują części opisowe. Dlatego przyjmuję, że małżeństwo jest to formalnoprawny związek mężczyzny i kobiety, zawarty zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dla celów prawem tym przewidzianych (A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie (aktualizacja G. Jędrejek), Warszawa 2011, s. 48). Prawo polskie przyjmuje zasadę trwałości związku małżeńskiego, która wynika z Konstytucji RP: 1) z art. 18, który gwarantuje opiekę i ochronę Rzeczypospolitej Polskiej małżeństwu, jako związkowi kobiety i mężczyzny, rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu; 2) z art. 71 ust. 1, który nakazuje, żeby państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględniało dobro rodziny. Wyrazem realizacji zasady trwałości związku małżeńskiego są również niektóre przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.: 1) art. 4 którego celem jest zapobieganie zawieraniu związków małżeńskich w sposób lekkomyślny; Małżeństwo Zasada trwałości małżeństwa 3

Materialnoprawne podstawy rozwodu

Materialnoprawne podstawy rozwodu Część I Materialnoprawne podstawy rozwodu I. Ogólna charakterystyka rozwodu II. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 1. Przyczyny rozkładu pożycia. Przebaczenie 2. Zawinione przyczyny rozwodu 2.1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Rozwód po nowelizacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128 144 1 KRO J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX XXV Przedmowa.... XXXIII Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Wykaz skrótów.... Wykaz literatury.... XIX XXV Przedmowa.... XXXIII Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Część I Materialnoprawne podstawy rozwodu

Część I Materialnoprawne podstawy rozwodu Część I Materialnoprawne podstawy rozwodu Rozdział I. Ogólna charakterystyka rozwodu Rozdział II. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 1. Przyczyny rozkładu pożycia. Przebaczenie 2. Zawinione przyczyny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2006. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ISBN: 83-7444-421-5. Stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.

Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2006. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ISBN: 83-7444-421-5. Stan prawny na 1 sierpnia 2006 r. Stan prawny na 1 sierpnia 2006 r. Redakcja: Ewa Fonkowicz Redakcja serii: Alicja Pollesch Wydawca: Justyna Kossak Sk³ad, ³amanie: Krystyna Lisiowska Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2006 Wolters

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX MARCIN BIAŁECKI. Warszawa 2014

SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX MARCIN BIAŁECKI. Warszawa 2014 SEPARACJA KOMENTARZ WZORY PISM MARCIN BIAŁECKI Warszawa 2014 KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX Stan prawny na 1 września 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I SEPARACJA S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE. 2. wydanie

ROZWÓD I SEPARACJA S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE. 2. wydanie S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego ROZWÓD I SEPARACJA Adam Bodnar, Urszula D¹browska, Jacek Ignaczewski, Joanna Maciejowska, Andrzej Stempniak, Anna Œledziñska-Simon 2. wydanie

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert Prawo rodzinne Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo rodzinne Polecamy w serii: K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 J.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 61 9 113 6 KRO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 6. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 96/09. Dnia 26 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 96/09. Dnia 26 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 96/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 listopada 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia.. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia.. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia.. Sąd Rejonowy W Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich Powódka: Maria N, zam. (adres) Pozwany: Wiktor N, zam. (adres).. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rodzinne i opiekuńcze 2. Kod modułu 12-DDS12 3. Rodzaj modułu : wykład obowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r. I ACa 410/09

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r. I ACa 410/09 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r. I ACa 410/09 Trwałość małżeństwa i równouprawnienie małżonków, jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

POZEW o rozwód. 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadnienie

POZEW o rozwód. 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadnienie ...,... miejscowość data W Z Ó R Sąd Okręgowy w...miejscowość... Wydział Cywilny. Powód: imię i nazwisko, zawód zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu Pozwany: imię i nazwisko, zawód zam. miejscowość,

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Witkowski Prezes

Pan Janusz Witkowski Prezes MINISTER SPRAWIEDLIWOŚĆ! Warszawa, dnia marca 2015 r. DL-IX-454-85/15 tl ^9 Pan Janusz Witkowski Prezes 1504010007 Głównego Urzędu Statystycznego 150401000-: W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2015

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Iwona Budzik

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 77/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Protokolant Iwona Budzik w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 72/11 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 czerwca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Owczarek SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA

ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA Gdańsk, październik 2011 r. ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA Niniejsze opracowanie porusza temat postępowania rozwodowego, jego podstaw prawnych oraz związanych z nim

Bardziej szczegółowo

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Pisanie prac magisterskich - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być

Bardziej szczegółowo

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM Adam Bodnar, Agata Gójska, Jacek Ignaczewski, Leszek Kuziak, Anna Œledziñska-Simon, Robert Zegad³o

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków pod redakcj Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Orzecznictwo SN w zakresie post

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 414/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA Wydawnictwo C.H. Beck EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Malinowski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Postępowanie cywilne 12 Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Obrona pozwanego Uprawnienie, nie obowiązek Realizacja prawa do ochrony sądowej Możliwości obrony Uznanie powództwa Wniosek o oddalenie powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Sylwii

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 84/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie Stefan Jaworski uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie 1.7.2015 r. Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Stefan

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 41/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2008 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I ALIMENTY. Stan prawny na dzień 1.03.2007 r. Dariusz Kostyra

ROZWÓD I ALIMENTY. Stan prawny na dzień 1.03.2007 r. Dariusz Kostyra ROZWÓD I ALIMENTY Stan prawny na dzień 1.03.2007 r. Dariusz Kostyra Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Ustanie małżeństwa. poprzez rozwód lub separację

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Ustanie małżeństwa. poprzez rozwód lub separację Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Ustanie małżeństwa poprzez rozwód lub separację Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów........................... 7 Przedmowa do wydania drugiego........................ 9 Wprowadzenie.................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Rozwód................................

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11 Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN Warszawa 1972, s. 489. 2

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN Warszawa 1972, s. 489. 2 Andrzej Malicki, Jolanta Noculak ROZWÓD REFLEKSJE PRAWNO-SPOŁECZNE Instytucja rozwodu nie jest tylko przedmiotem zainteresowania prawników pod względem legislacji i stosowania prawa. Z uwagi na swą wieloaspektowość

Bardziej szczegółowo