Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady Becka. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Wydawnictwo C. H. Beck"

Transkrypt

1 Wykłady Becka Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert Prawo rodzinne Wydawnictwo C. H. Beck

2 Wykłady Becka Prawo rodzinne

3 Polecamy w serii: K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 J. Barcik, A. Wentkowska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY, wyd. 2 T. Widła, D. Zienkiewicz LOGIKA, wyd. 3 K. A. Dadańska PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Z. Cieślak (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 2 A.K. Bieliński, M. Pannert PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA. PRAWO RZECZOWE, wyd. 2

4 Prawo rodzinne dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński Uniwersytet w Białymstoku dr Maciej Pannert Uniwersytet w Białymstoku Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2011

5 Redakcja: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XVII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne Rodzina i powiązania rodzinne Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego... 4 I. Prawo rodzinne... 4 II. Źródła prawa rodzinnego... 5 Rozdział II. Ochrona praw rodzinnych Prawa rodzinne... 7 I. Pojęcie praw rodzinnych... 7 II. Ochrona praw rodzinnych... 8 III. Sąd rodzinny i zakres jego kompetencji Rozdział III. Zawarcie małżeństwa Pojęcie małżeństwa I. Definicja II. Podstawowe zasady prawa rodzinnego odnoszące się do małżeństwa III. Charakter prawny konkubinatu Zawarcie małżeństwa I. Pojęcie zawarcia małżeństwa II. Charakter prawny zaręczyn III. Sposoby zawarcia małżeństwa IV. Przesłanki zawarcia małżeństwa Uwagi ogólne Przesłanki istnienia małżeństwa Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa Przesłanki unieważnienia małżeństwa V

7 Spis treści 3. Prawa i obowiązki małżonków I. Uwagi ogólne II. Zasada równości małżonków III. Prawa i obowiązki małżonków o charakterze niemajątkowym IV. Prawa i obowiązki małżonków o charakterze majątkowym Separacja małżonków I. Uwagi ogólne II. Separacja faktyczna III. Separacja sądowa IV. Skutki orzeczenia separacji V. Zniesienie separacji Rozdział IV. Ustroje majątkowe małżeńskie Uwagi wstępne Zasady związane z ustrojem majątkowym małżeńskim Rodzaje i typy ustrojów majątkowych małżeńskich Ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej I. Uwagi ogólne II. Skład majątku wspólnego małżonków III. Składniki majątków osobistych małżonków IV. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków Uwagi ogólne Wykonywanie zarządu Sprzeciw Wyjątki od zasady samodzielnego zarządu Zarządzanie przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu Zgoda małżonka na dokonanie czynności wymienionych w art. 37 KRO Ingerencja sądu w zarząd Korzystanie przez małżonków z majątku wspólnego V. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania Uwagi wstępne Zobowiązania zaciągnięte za zgodą współmałżonka Brak zgody Inne przypadki niż brak zgody, gdy wierzyciel może dochodzić zaspokojenia także z niektórych składników majątku wspólnego Zaspokojenie z majątku wspólnego należności publicznoprawnych VI. Ustanie ustroju wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego Uwagi ogólne Ustalenie wielkości udziałów w majątku wspólnym Rozporządzanie udziałem w składnikach majątku wspólnego oraz w majątku wspólnym po ustaniu wspólności małżeńskiej Odpowiedzialność małżonków za długi po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej Podział majątku wspólnego VI

8 Spis treści Rozliczenie wydatków i nakładów poczynionych przez małżonków z majątku wspólnego na majątki osobiste i z majątków osobistych na majątek wspólny Umowne ustroje majątkowe I. Uwagi ogólne II. Skuteczność umów majątkowych wobec osób trzecich III. Wspólność umowna rozszerzona Zakres wspólności rozszerzonej Ochrona wierzycieli jednego z małżonków przed rozszerzeniem wspólności majątkowej IV. Wspólność umowna ograniczona V. Rozdzielność umowna majątkowa pełna Istota ustroju rozdzielności majątkowej Zarząd majątkiem osobistym przez małżonków w ustroju rozdzielności majątkowej VI. Rozdzielność umowna majątkowa z wyrównaniem dorobków Uwagi ogólne Dorobek każdego z małżonków Zasady obliczania wartości dorobku Ustanie rozdzielności i wyrównanie dorobków Przymusowy ustrój majątkowy małżeński I. Istota ustroju przymusowego II. Powstanie ustroju przymusowego III. Ustanie ustroju przymusowego Rozdział V. Ustanie małżeństwa Przyczyny ustania małżeństwa Ustalenie nieistnienia lub istnienia małżeństwa I. Ustalenie nieistnienia małżeństwa II. Unieważnienie aktu małżeństwa III. Ustalenie istnienia małżeństwa Ustanie małżeństwa na skutek śmierci małżonka lub uznania za zmarłego Unieważnienie małżeństwa I. Pojęcie i przyczyny unieważnienia małżeństwa II. Konwalidacja małżeństwa III. Legitymacja czynna i bierna w procesie o unieważnienie małżeństwa IV. Skutki unieważnienia małżeństwa Rozwód i postępowanie rozwodowe I. Pojęcie rozwodu i problem jego dopuszczalności II. Przesłanki rozwodu Pozytywna przesłanka rozwodu Negatywne przesłanki rozwodu III. Postępowanie rozwodowe Uwagi ogólne Skutki rozwodu Orzeczenie o winie rozkładu pożycia Orzeczenie o władzy rodzicielskiej VII

9 Spis treści Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym względem dzieci oraz względem małżonka Orzeczenie o wspólnym mieszkaniu małżonków Orzeczenie o podziale majątku wspólnego Możliwość powrotu do dotychczasowego nazwiska Ponowny proces o rozwód Rozdział VI. Macierzyństwo i ojcostwo Zagadnienia wstępne I. Pokrewieństwo i powinowactwo II. Zasady związane z pochodzeniem dziecka III. Charakter i znaczenie prawne orzeczeń w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka IV. Osobisty charakter dochodzenia ustalenia macierzyństwa i ojcostwa V. Dowody wykorzystywane w postępowaniach dotyczących pochodzenia dziecka; zagadnienia medycznego wspomagania prokreacji Macierzyństwo I. Istota macierzyństwa II. Ustalenie macierzyństwa III. Zaprzeczenie macierzyństwa Ojcostwo I. Istota ojcostwa II. Domniemanie pochodzenia od męża matki III. Zaprzeczenie ojcostwa IV. Uznanie ojcostwa V. Nieistniejące uznanie ojcostwa VI. Bezskuteczność uznania ojcostwa VII. Sądowe ustalenie ojcostwa Przysposobienie I. Pojęcie i funkcja przysposobienia II. Przesłanki przysposobienia III. Rodzaje przysposobienia IV. Charakter prawny postanowienia o przysposobieniu V. Tryb przysposobienia VI. Rozwiązanie przysposobienia VII. Tryb rozwiązania przysposobienia Rozdział VII. Władza rodzicielska Pojęcie władzy rodzicielskiej Powstanie władzy rodzicielskiej Przysługiwanie władzy rodzicielskiej Zakres i wykonywanie władzy rodzicielskiej I. Uwagi ogólne II. Wykonywanie władzy rodzicielskiej III. Obowiązek posłuszeństwa dziecka wobec rodziców IV. Piecza nad dzieckiem V. Reprezentacja dziecka VIII

10 Spis treści Zakres umocowania rodziców do reprezentacji dziecka Wyłączenia ustawowego przedstawicielstwa rodziców Sankcje wadliwej reprezentacji dziecka VI. Zarząd majątkiem dziecka Uwagi ogólne Sposób wykonywania zarządu Przeznaczenie dochodu z majątku dziecka Ingerencja sądu w zarząd Obowiązki rodziców po ustaniu zarządu VII. Pomoc sądu w wykonywaniu władzy rodzicielskiej Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, oraz inne jej modyfikacje I. Uwagi ogólne II. Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich III. Zawieszenie władzy rodzicielskiej IV. Pozbawienie władzy rodzicielskiej Ustanie władzy rodzicielskiej Inne modyfikacje władzy rodzicielskiej Pozostałe stosunki między rodzicami a dziećmi I. Uwagi ogólne II. Obowiązek rodziców i dzieci wzajemnego szacunku i wspierania się III. Nazwisko dziecka IV. Osobista styczność rodziców i dzieci Rozdział VIII. Obowiązek alimentacyjny Uwagi wstępne Pojęcie i zakres obowiązku alimentacyjnego Charakterystyczne cechy obowiązku alimentacyjnego i prawa do alimentów Przesłanki powstania i zakres konkretnego obowiązku alimentacyjnego I. Przesłanka powstania roszczenia do świadczeń alimentacyjnych II. Zakres świadczeń alimentacyjnych III. Postacie obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny ze względu na jego źródło I. Źródła obowiązku alimentacyjnego II. Obowiązek alimentacyjny między krewnymi III. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem niesamodzielnego dziecka IV. Obowiązek alimentacyjny wynikający z przysposobienia V. Obowiązek alimentacyjny po rozwiązaniu przysposobienia VI. Obowiązek alimentacyjny między małżonkami VII. Obowiązek alimentacyjny po ustaniu małżeństwa i w czasie separacji orzeczonej przez sąd VIII. Obowiązek alimentacyjny między powinowatymi IX. Obowiązek alimentacyjny ojca dziecka urodzonego poza małżeństwem względem jego matki IX

11 Spis treści 6. Realizacja obowiązku alimentacyjnego I. Uwagi wstępne II. Umowy dotyczące roszczeń alimentacyjnych III. Uprzywilejowanie roszczeń alimentacyjnych IV. Sądowe dochodzenie roszczeń alimentacyjnych V. Fundusz alimentacyjny VI. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego oraz zmiana wysokości alimentów VII. Roszczenia zwrotne i alimenty za okres przeszły VIII. Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych i roszczeń regresowych IX. Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego Rozdział IX. Opieka i kuratela Opieka I. Pojęcie i charakter prawny opieki II. Zasady rządzące opieką III. Organy opieki IV. Ustanowienie opieki nad małoletnim i powołanie opiekuna V. Treść opieki VI. Sprawowanie opieki VII. Ustanie opieki i wygaśnięcie funkcji opiekuna VIII. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie Kuratela I. Uwagi ogólne II. Rodzaje kurateli III. Instytucje zbliżone do kurateli Indeks rzeczowy X

12 Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KKW... ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KWiHU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) NielU... ustawa z r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OrdPodU... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PomSpołU... ustawa z r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PPrzemU... ustawa z r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz ze zm.) PrASC... ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) PrNot... ustawa z r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrUpN... ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PrUSP... ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) XI

13 Wykaz skrótów 2. Czasopisma i publikatory Apel.-W-wa... Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biul. SN... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.... Dziennik Ustaw OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAP... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy OSNC... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Karna OSNCP... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna lub Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP... Państwo i Prawo Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo 3. Organy orzekające NSA... Naczelny Sąd Administracyjny SN... Sąd Najwyższy TK... Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty art.... artykuł m.in.... między innymi niepubl.... niepublikowany np.... na przykład Nr... numer orz.... orzeczenie post.... postanowienie poz.... pozycja s.... strona tekst jedn.... tekst jednolity tj.... to jest uchw.... uchwała w zw.... w związku wyr.... wyrok ze zm.... ze zmianami XII

14 Wybrana literatura M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009 H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010 M. Goettel, Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010 K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009 T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011 W. Stojanowska (red.), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r., Warszawa 2011 XIII

15

16 Przedmowa Przyszli prawnicy, a także studiujący inne kierunki, których programy nauczania obejmują m.in. problematykę prawa cywilnego, w tym również jego działu dotyczącego stosunków rodzinnych, otrzymują interesującą pomoc naukową w postaci opracowania pt. Prawo rodzinne, autorstwa Arkadiusza Bielińskiego i Macieja Pannerta. Opracowanie to odbiega wprawdzie swoją konwencją od typowego podręcznika akademickiego, jednakże Autorzy starają się zachować charakterystyczny dla podręczników tego działu prawa cywilnego porządek merytoryczny (odpowiadający w przybliżeniu systematyce kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednocześnie kontynuują tę samą formułę metodologiczną, którą przyjęli dla wydanych już wcześniej opracowań poświęconych części ogólnej prawa cywilnego oraz prawu rzeczowemu. Podstawowy cel opracowania, jaki postawili przed sobą Autorzy, to przekazanie materiału w formie jak najbardziej usystematyzowanej oraz poglądowej. Dlatego też jego zawartość merytoryczna została wyrażona nie tylko w postaci tradycyjnego opisu (charakterystycznego dla typowego podręcznika), lecz również w formie licznych tabel, sformułowań w ramkach oraz schematów. Ten sposób przekazu jest niewątpliwie szczególnie użyteczny w wypadku definicji oraz ważniejszych tez, klasyfikacji, enumeratywnych lub przykładowych wyliczeń, zestawień oraz porównań itd. Pozwala on bowiem na lepsze uchwycenie określonych powiązań i zależności, elementów określonej struktury, członów klasyfikacji, a także zaakcentowanie treści ważniejszych. Przekaz staje się przez to łatwiej przyswajalny oraz bardziej atrakcyjny. Drugi, zamierzony cel opracowania to próba powiązania teorii z praktyką, przy czym autorzy realizują go w dwojaki sposób. Z jednej strony wzbogacają treści teoretyczne wyborem (dość obszernym) orzecznictwa Sądu Najwyższego, które jest przytaczane sukcesywnie w odpowiednich fragmentach tekstu. Z drugiej strony zamieszczają w różnych miejscach opracowania przykładowe stany faktyczne (kazusy) wraz ze skierowanymi do studentów poleceniami ich rozwiązania. Należy sądzić, że pomoc naukowa przygotowana w tak urozmaiconej formie spotka się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony Czytelnika. Dr hab. Mieczysław Goettel prof. Uniwersytetu w Białymstoku XV

17

18 Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi kolejny, po Prawie cywilnym część ogólna, prawo rzeczowe, podręcznik tych samych autorów. Oczywiście bazuje także na tej samej formule, która sprawdziła się w praktyce i zyskała uznanie studentów. Podręcznik zawiera przystępne omówienie całej materii prawa rodzinnego i opiekuńczego, dodatkowo wzbogaconej o aktualne orzecznictwo, wybrane regulacje pozakodeksowe oraz kazusy. Z uwagi na przyjętą formułę nie zawiera on pogłębionych rozważań doktrynalnych, dlatego też w tej materii wskazane jest odniesienie się do stosownej literatury przedmiotu. W celu uatrakcyjnienia trudnej materii prawa rodzinnego autorzy starali się jak najwięcej treści ująć w tabele i schematy. Podręcznik obejmuje także ostatnie istotne nowelizacje prawa rodzinnego, w tym przede wszystkim wprowadzone ustawą z r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431): zmiany przepisów związanych z pochodzeniem dziecka, wprowadzenie możliwości zawarcia porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, możliwość uchylenia się w pewnych wypadkach od alimentacji pełnoletniego dziecka, oraz ustawą z r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842): wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletnich podlegających władzy rodzicielskiej, opiece lub pieczy. Mamy nadzieję, że przyjęta formuła opracowania po raz kolejny spotka się z życzliwym przyjęciem studentów (nie tylko prawa, ale także innych kierunków) i pozwoli na skuteczne przyswojenie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego. Podręcznik obejmuje stan prawny na dzień r. oraz uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzące zasadniczo w życie r. Białystok, lipiec 2011 r. Autorzy XVII

19

20 I Rozdział Rodzina i prawo rodzinne 1. Rodzina i powiązania rodzinne Prawo rodzinne jest działem prawa, który zajmuje się rodziną, a precyzyjnie ujmując stosunkami prawnymi, jakie rodzi jej istnienie i funkcjonowanie; zarówno stosunkami wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi, zarówno niemajątkowymi, jak i majątkowymi. Mówiąc o rodzinie, można wyróżnić jej dwa podstawowe rodzaje: 1) tzw. rodzinę małą, który to termin oznacza związek złożony z małżonków i ich dzieci (jest to podstawowy i dominujący typ rodziny uregulowanej w KRO), 2) tzw. rodzinę w szerszym zakresie, do której nawiązują nieliczne przepisy KRO, np. odnoszące się do obowiązku alimentacyjnego między krewnymi (art. 128 KRO), poświęcone krewnym, spośród których należy powołać opiekuna dziecka (art KRO). Definicję rodziny zawiera przykładowo ustawa z r. o pomocy społecznej tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm. (oczywiście tylko na potrzeby tej regulacji). Zgodnie z art. 6 pkt 14 PomSpołU rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Związki faktyczne (konkubinaty) nie tworzą rodziny w rozumieniu KRO, konkubenci natomiast mogą np. wspólnie wykonywać władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi (art KRO), każdy jednak czyni to w odrębnym stosunku władzy rodzicielskiej. Jeżeli chodzi o powstanie rodziny to Kodeks rodzinny i opiekuńczy uzależnia to od spełnienia określonych przesłanek formalnych. Rodziną jest komórka, której powstanie jest sformalizowane powstaje ona tylko na skutek zawarcia małżeństwa przez kobietę i mężczyznę (zob. w tej materii przede wszystkim art. 27 KRO). Wynika zatem z powyższego, że rodzinę tworzą już sami małżon- 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Ćwiczenia Becka Michał Snitko-Pleszko Prawo rodzinne i opiekuńcze tablice testy 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: (red.) J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art KRO KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 61 9 113 6 KRO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo rodzinne. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo rodzinne. Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne Arkadiusz Krzysztof Bieliński Maciej Pannert 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Prawo rodzinne W sprzedaży: T.

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze 8. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE T. Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 1 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 1 1. Pojęcie... 1 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rodzinne i opiekuńcze 2. Kod modułu 12-DDS12 3. Rodzaj modułu : wykład obowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Justyna Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW Krzysztof Gołębiowski Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków / 15 1. Małżeński ustrój majątkowy

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Aplikacje Prawnicze Rodzinne Natalia Szok, Radosław Terlecki Prawo rodzinne i opiekuńcze Praktyka, orzecznictwo, kazusy Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW 6. WYDANIE Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3.

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2015 roku Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE Stan prawny na 2 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne REPETYTORIA BECKA Spadki i prawo rodzinne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9.

niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo rodzinne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Rozwód po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Rozwód po nowelizacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128 144 1 KRO J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze APLIKACJE PRAWNICZE AKTA, KAZUSY to: ORZECZNICTWO TABELE YTANIA Pi ODPOWIEDZI ( ) Na plusika Co powinien rozważyć sąd rozstrzygając kwestię powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rozwiedzionych

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 Zajęcia nr 4 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Pytania 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo małżeńskie majątkowe polski

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Ochrona praw rodzinnych

Rozdział II. Ochrona praw rodzinnych Rozdział II. Ochrona praw rodzinnych 3. Prawa rodzinne I. Pojęcie praw rodzinnych Jak już wyżej przedstawiono, stosunki prawnorodzinne są to naturalne stosunki pokrewieństwa (macierzyństwo i ojcostwo)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. V. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez żonę

Spis treści. V. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez żonę Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... XI XV XXIX Rozdział I. Od zależności do współzależności małżonków... 1 1. Zależność i wynikająca z niej odpowiedzialność małżonków w prawie rzymskim... 2 I. Zasada

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXIII Wprowadzenie... XI XV XIX XLIII Rozdział I. Nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa rolnego... 1 1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE 4. WYDANIE

PRAWO RODZINNE 4. WYDANIE PRAWO RODZINNE 4. WYDANIE Jerzy Strzebinczyk Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Dominika Leszczyńska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne. Jerzy Strzebinczyk

Prawo rodzinne. Jerzy Strzebinczyk Prawo rodzinne Jerzy Strzebinczyk Warszawa 2010 Stan prawny na dzień 1 lipca 2010 r. Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący: Joanna Cybulska

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako wartość konstytucyjna... 1 I. Konstytucyjna ochrona rodziny... 1 II. Standardy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU Ogólna charakterystyka 2 małżeńskich ustrojów majątkowych. Marlena Stępień III pedagogika opiekuńczo-wychowawcza grupa C Słupsk 2001 Zawarcie małżeństwa powoduje

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego Spis treści O Autorce... Przedmowa... Wykaz skrótów... XLIII XLV XLVII Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego... 1 1. Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! RODZINNE i NIELETNICH. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! RODZINNE i NIELETNICH. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej 62. Wprowadzenie 63. Lex lociprotectionis I. Zasada terytorializmu i uniwersalizmu

Bardziej szczegółowo

1. Wśród elementów stanu cywilnego wymienić można:

1. Wśród elementów stanu cywilnego wymienić można: Test 1 1. Wśród elementów stanu cywilnego wymienić można: a) wykonywany zawód, b) numer buta, c) kolor włosów, d) pochodzenie od określonych osób, e) pozostawanie bądź nie w związku małżeńskim. 2. Gdy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 2005 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania m ajątkowe m ałżonka Od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu

Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu Wybrane problemy prawa rodzinnego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu 10.9-WP-PEDP-WPPR-C_pNadGenWQZIQ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 162, poz.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 162, poz. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 W razie wniesienia apelacji od wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego tylko przez jednego małżonka, sąd drugiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste I. HARMONOGRAM WYKŁADÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 2017/2018 1) Harmonogram wykładów z prawa rzeczowego (dr hab. Bartłomiej Swaczyna) 15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste 22 XI

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 3. wydanie szybko zwięźle i na temat PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo finansowe

Bardziej szczegółowo