Wind Mobile. Your digital wings.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl"

Transkrypt

1 Wind Mbile Yur digital wings

2 Czytając niniejsza prezentację zbwiązujesz się d zaakceptwania następujących graniczeń: Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zstała przygtwana wyłącznie celem wykrzystania w związku z publiczną fertą ( Oferta ) spółki Wind Mbile S.A. z siedzibą w Krakwie ( Spółka lub Wind Mbile ) Jedynym prawnie wiążącym dkumentem zawierającym infrmacje Spółce i Ofercie jest prspekt emisyjny sprządzny w frmie trzech dkumentów: Dkument Rejestracyjny, Dkument Ofertwy i Dkument Pdsumwujący ( Prspekt ) zatwierdzny przez Kmisję Nadzru Finansweg w dniu 14 lipca 2015 rku, publikwany i dstępny w wersji elektrnicznej na strnie internetwej Spółki: raz Oferująceg (Dm Maklerski BOŚ S.A.): Jakiklwiek zakup Akcji w ramach Oferty pwinien być dknywany wyłącznie na pdstawie infrmacji zawartych w Prspekcie. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczna d dystrybucji, ani nie stanwi ferty sprzedaży papierów wartściwych w Stanach Zjedncznych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japnii lub na bszarze jakiegklwiek systemu prawneg, gdzie taka dystrybucja jest niezgdna z prawem, ani dla sby z USA (zgdnie z definicją teg terminu pdaną w Regulacji S (Regulatin S) Amerykańskiej Ustawy Papierach Wartściwych (United States Securities Act) z 1933 rku, wraz z późniejszymi zmianami ( Ustawa Papierach Wartściwych )). Ani niniejsza prezentacja, ani żadna jej kpia nie mże zstać zabrana, ani przesłana d Stanów Zjedncznych Ameryki, d ich terytriów, ani psiadłści, ani rzprwadzana, bezpśredni lub pśredni, w Stanach Zjedncznych Ameryki, na ich terytriach, ani psiadłściach, ani d żadnej sby z USA. Każdy przypadek nie zastswania się d niniejszeg graniczenia mże stanwić naruszenie przepisów amerykańskich ustaw papierach wartściwych. Akcje Spółki nie zstały, ani nie zstaną zarejestrwane na mcy Ustawy Papierach Wartściwych, ani przez rgan zajmujący się regulacją rynku papierów wartściwych w jakimklwiek stanie lub w innym systemie prawnym w Stanach Zjedncznych. Niniejsza prezentacja raz wszelkie infrmacje w związku z tą prezentacją nie są kierwane, ani przeznaczne d rzprwadzenia wśród, ani wykrzystywania przez jakąklwiek sbę lub pdmit będący bywatelem lub rezydentem lub znajdujący się w jakiejklwiek miejscwści, stanie, kraju lub na bszarze, na którym bwiązuje inny system prawny, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udstępnianie lub wykrzystywanie byłby niezgdne z prawem lub przepisami lub wymagałby jakiejklwiek rejestracji lub licencjnwania na bszarze bjętym takim systemem prawnym. Niniejsza prezentacja jest przeznaczna wyłącznie dla sób psiadających dświadczenie zawdwe i wiedzę pzwalające na pdejmwanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą cenę ryzyka związaneg z tymi decyzjami. Innym sbm nie wln pdejmwać działań na pdstawie niniejszej prezentacji, ani się na niej się pierać. Infrmacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zstały zweryfikwane w spsób niezależny. Nie składa się żadneg świadczenia, gwarancji, zbwiązania, wyrażneg w spsób wyraźny lub dmyślny, w dniesieniu d, raz nie należy się pierać na, zgdnści z prawdą, dkładnści, kmpletnści, ani pprawnści infrmacji, ani pinii zawartych w niniejszej prezentacji. Ani akcjnariusze Spółki, ani Spółka, ani żaden spśród ich dpwiednich pdmitów stwarzysznych, dradców, ani przedstawicieli nie będzie pnsił żadnej dpwiedzialnści (z tytułu zaniedbania lub z inneg pwdu) za jakąklwiek stratę, bez względu na t, jak pwstała, na skutek wykrzystania niniejszej prezentacji lub jej treści lub pwstałą w inny spsób w związku z prezentacją. Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dtyczące przyszłści. W deklaracjach tych używane są słwa przewiduje się", sądzi się", zamierza się", szacuje się", czekuje się" raz słwa mające pdbne znaczenie lub też wskazywane są kreślne zdarzenia lub wartści w pwiązaniu z datami późniejszymi niż data prezentacji. Wszelkie deklaracje inne niż stwierdzenia dtyczące faktów histrycznych zawarte w niniejszej prezentacji, w tym, między innymi, stwierdzenia dtyczące sytuacji finanswej Spółki, strategii gspdarczej, planów i celów kierwnictwa dtyczących przyszłej działalnści (w tym planów rzwju i celów dtyczących prduktów i usług Spółki) są deklaracjami dtyczącymi przyszłści. Takie deklaracje dtyczące przyszłści są barczne znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnścią i innymi ważnymi czynnikami, które mgą spwdwać, że rzeczywiste wyniki, działania lub siągnięcia Spółki mgą się znacząc różnić d przyszłych wyników, działań lub siągnięć wyrażnych lub przewidywanych w takich deklaracjach dtyczących przyszłści. Takie deklaracje dtyczące przyszłści są parte na wielu załżeniach w zakresie becnych i przyszłych strategii gspdarczych Spółki raz tczenia, w jakim Spółka będzie działać w przyszłści. Te deklaracje dtyczące przyszłści zstały parte wyłącznie na sytuacji panującej w dniu niniejszej prezentacji. Spółka w spsób wyraźny wyłącza wszelkie bwiązki lub zbwiązania d rzprwadzania jakichklwiek aktualizacji lub krekt jakichklwiek deklaracji dtyczących przyszłści zawartych w niniejszej prezentacji celem dzwierciedlenia jakiejklwiek zmiany czekiwań Spółki lub jakiejklwiek zmiany dtyczącej zdarzeń, warunków lub klicznści na jakich jakaklwiek taka deklaracja jest parta. Niniejsza prezentacja i jej treść ma charakter pufny i jej dbircm nie wln jej rzprwadzać, publikwać, ani pwielać (w całści, ani w części), ani ujawniać żadnej innej sbie, bez względu na t, czy taka sba psiada dświadczenie zawdwe i wiedzę pzwalające na pdejmwanie właściwych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli trzymałeś niniejszą prezentację nie bezpśredni i intencjnalnie d Spółki musisz ją bezzwłcznie zwrócić d Spółki. Niniejsza prezentacja nie stanwi rekmendacji w zakresie papierów wartściwych Spółki. Infrmacje i pinie zawarte w niniejszej prezentacji są pdawane na pdstawie sytuacji z dnia prezentacji i mgą zstać zmienine bez uprzedzenia.

3 Grupa Wind Mbile Lider w twrzeniu usług ddanych i rzwiązań IT dla peratrów telekmunikacyjnych Innwacyjne rzwiązania technlgiczne dla sektra bankweg raz htelarskieg Razem twrzymy cyfrwe technlgie umżliwiające naszym Klientm pzyskanie nwych źródeł przychdów raz nwych klientów. 327 pracwników 4 biura w Plsce Dświadczna i kreatywna kadra zarządzająca raz zespół najlepszych ekspertów IT Siedziba w Krakwie Oddziały w Warszawie, Rzeszwie i Bielsku-Białej Oddziały i przedstawicielstwa USA Wielka Brytania, Australia, UAE EU, US,,MENA, Australia, Asia, LatAm Oracle, Micrsft, IBM, Tibc, Philips Klienci nasze certyfikaty

4 Główne wydarzenia Pwstaje Wind Mbile 2007 Ringback Tnes (haldzwnki) 2008 Nwi inwestrzy: IIF SA raz Intel Capital 2009 Debiut na NewCnnect 2011 One Ringback usługa B2C Pwstaje Sftware Mind 2008 Utwrzenie sektra finansweg Pwstaje LiveBank Pwstaje ilumi Akwizycja 100% Sftware Mind przez Wind Mbile Przejście na GPW

5 Strategia rzwju Rzwój prduktwy Twrzymy prdukty technlgiczne na bazie perspektywicznych prjektów realizwanych dla Klientów. Ekspansja zagraniczna Eksprt bazujący na prduktach ptencjale glbalnym. ilumi: EU, Middle East LiveBank: EU, Middle East, Asia Ringback Tnes: EU, Middle East & Nrth Africa Ewlucja mdelu biznesweg d technlgii d OTT Prduct Rev-share Managed Services OTT

6 Ptencjał naszych sektrów Prdukty Prjekty Outsurcing ilumi digital guest technlgy LiveBank virtual bank branch Ringback Tnes mbile entertainment Telekmunikacja platfrmy VAS zwiększające ARPU Finanse Digital banking + R D prduktwe Outsurcing IT USA, UK i Eurpa Zachdnia. Zaplecze prjektwe i prduktwe Stabilne źródł cash flw 24$ MLD +53% CAGR 300$ MLD > % 100 MLN 100

7 Dane finanswe ,9 5, vs ,5 54 9, % 190 % 372 % 260 % Zysk nett EBITDA Przychdy Kapitał brtwy nett ,9 6,4 2,5 3,9 H vs H ,4 32,4 30,3 23,8 196 % 165 % 175 % 130 % Zysk nett EBITDA Przychdy Kapitał brtwy nett Ostatnie 12 miesięcy Struktura gegraficzna przychdów 2014 vs ,4 14 Zysk nett EBITDA Przychdy Plska Zagranica 22% 27% +5 % 73% 78%

8 Digital Guest Technlgy Interaktywna bsługa gści htelwych na każdym etapie ich pbytu. ilumi t nwy wymiar kmfrtu, multimedialne centrum rzrywki, usprawnienie pracy zaplecza htelweg raz efektywny kanał sprzedaży usług htelu. Obejrzyj film 80% 1 MLN nwych hteli w Plsce wybiera ilumi Interakcji z ilumi w liczba prjektów liczba prjektów pipeline Partnerstwa:

9 Virtual Bank Branch Wirtualny ddział banku t pierwsza w pełni transakcyjna platfrma w kanale vide, ferująca szereg funkcjnalnści. Umżliwia pełną bsługę klientów banku w kanałach nline i mbile raz ferwanie skmplikwanych prduktów, przy jednczesnym bniżeniu ksztów i czasu bsługi. Obejrzyj film TOP Chice 3 z 5 największych banków w Plsce wybrał LiveBank 25x wzrst transakcji nline 3 22 liczba prjektów 2014 Liczba prjektów pipeline

10 Ringback Tnes Mbile Entertainement Muzyka lub inny przekaz audi zamiast nudneg sygnału czekiwania na płączenie, dstępne u wszystkich plskich peratrów kmórkwych. One Ringback t najnwsze hity u wszystkich peratrów, które są skutecznie prmwane przez zespół VAS Frce. Obejrzyj film +2M ,5M T-Mbile klientów usługi One Ringback kampanii TV klientów Ringback Tnes w Plsce

11 Telekmunikacja Finanse i bankwść Integracja i rzwój systemów IT dla peratrów Nwe prdukty: Pczta Głswa 3 GEN Platfrma VAS MRF Server T-Mbile 100 MLN Rzwój 40 systemów (5 lat) Digital banking: Bankwść internetwa i mbilna LeadBase Marketing Autmatin Leasing Frnt Office T-Mbile

12 New Yrk 2013 Silicn Valley 2015 Glbalne wyróżnienia Glbalne rekmendacje Innwacyjnść i jakść Nagrdy międzynardwe

13 Zarząd Grupy Wind Mbile Rafał Styczeń Prezes Zarządu 23 lata dświadczenia w IT Współzałżyciel i współautr sukcesów Cmarch, którą zarządzał i wprwadzał na giełdę Załżyciel i największy akcjnariusz IIF SA Zarządzał ( ) firmą BillBird, załżycielem i peratrem sieci Mje Rachunki Grzegrz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu 18 lat dświadczenia w IT Tmasz Kiser Wiceprezes Zarządu 18 lat dświadczenia w IT Odpwiedzialny jest za budwanie ferty prduktwej i usługwej w bszarze finanswym. Buduje becnść Grupy na rynkach międzynardwych Wprwadza innwacyjne technlgie i rzwiązania bizneswe Dświadczenia zdbywał w Mtrli i CERN Odpwiada za sektr telekmunikacyjny Grupy Opracwał i wdrżył rzwiązanie One Ringback Autr sukcesu usługi Hal Granie 10-krtny wzrst użytkwników w półtra rku Zarządzał sprzedażą Business Cnsulting Karina Prębska Człnek Zarządu 21 lat dświadczenia w IT Zarządza Business Unitem Finanse Stwrzyła strukturę, fertę raz strategię sprzedażwą dla sektra bankweg Dświadczenie zdbywała m.in. w Cmarch i DM Plnia NET (Nble Securities) Radsław Stachwiak Człnek Zarządu 20 lat dświadczenia w IT Zarządza Business Unitem IT Outsurcing Odpwiada za rynki międzynardwe, w tym USA i Eurpę Zachdnią W latach rzwinął sprzedaż Sftware Mind d pzimu 40% udziału przychdów spółki Specjalizuje się w infrmatycznych systemach zabezpieczeń, kryptgrafii raz rzwiązaniach pen-surce

14 Nwa siedziba Grupy w krakwskiej SSE 4 M ulgi pdatkwej

15 Oferta publiczna

16 Ntwania i kapitalizacja 250% 180% Wzrst kursu akcji d dnia debiutu Wzrst zysku nett w 2014 Kapitalizacja Wind Mbile 372% 100 MLN PLN Wzrst przychdów ze sprzedaży w 2014 Kapitalizacja Wykres kursu Wind Mbile Nasi główni inwestrzy:

17 Oferta publiczna Oferta Transze akcji akcji nwej emisji (seria K) akcji zbywanych Transza Inwestrów Instytucjnalnych: akcji w tym: Akcji nwej emisji (seria K ) raz Akcji Zbywanych Transza Detaliczna: akcji nwej emisji (seria K)

18 Cele emisji Rzwój prduktów ilumi raz LiveBank Rzwój ekspansji zagranicznej Wejście w nwe sektry Ewlucja mdeli bizneswych Rzwój funkcjnalnści ilumi Eurpa Zachdnia i Bliski Wschód LiveBank Eurpa Zachdnia, Skandynawia, Bliski Wschód, Daleki Wschód, USA Ringback Tnes kraje Eurpy Śrdkwej i Wschdniej, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód

19 Struktura akcjnariatu Przed emisją P emisji Rafał Styczeń (IIF) 38% 33% ,5 tys. akcji Intel Capital (Middlefield) 19 % 18% Grzegrz Młynarczyk 7% 6% ,5 tys. akcji Janusz Hma 9% 7% Pzstali akcjnariusze 27% 36% Nwa emisja akcji

20 Harmngram Przedział Cenwy Deklaracje Nabycia Cena Emisyjna Przyjmwanie zapisów Przydział akcji

21 Wind Mbile Dziękujemy za uwagę!

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH CEE MARKET LEADER EUROPY IN ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ TWIN WALL SHEETS MANAGEMENT PREZENTACJA PRESENTATION ZARZĄDU Grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 PRODUKTY 7 RYNKI 8 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo