RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)"

Transkrypt

1 Wind Mbile S.A. KRAKÓW 15 maj 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skrygwany) 1

2 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie DANE ADRESOWE GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZARZĄD RADA NADZORCZA AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień ) JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień r.) INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA 9 2. Isttne dknania i niepwdzenia Grupy kapitałwej Emitenta w I kwartale Stanwisk zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych dtychczas prgnz wyników finanswych na 2015 rk w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym Kwartalne skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Kwartalne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści Infrmacja na temat wprwadzenia rzwiązań innwacyjnych w grupie kapitałwej emitenta w kresie bjętym raprtem Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu) 43 2

3 1. Pdstawwe dane Emitencie 1.1 DANE ADRESOWE Firma Siedziba Frma prawna Wind Mbile S.A. Plac na Grblach 21, Kraków Spółka Akcyjna Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS REGON NIP Strna www 1.2 GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główny przedmit działalnści Grupy Wind Mbile piera się becnie na kilku kluczwych filarach mbilnej infrastrukturze, rzrywce i reklamie, hspitality, finance&banking raz prdukcji specjalizwaneg prgramwania. Oferta kierwana jest d peratrów telefnii kmórkwej, sektra finansweg, branży htelarskiej raz reklamdawców w Plsce i za granicą. MOBILNA ROZRYWKA Cyfrwa muzyka w frmie haldzwnków, czyli w miejscu sygnału czekiwania na płączenie. Dzięki Platfrmie RBT dstarczanej przez Wind Mbile peratrzy mgą ferwać swim abnentm ppularne haldzwnki. Spółka skutecznie zarządza usługą Hal Granie w Orange raz sprzedaje haldzwnki w mdelu One Ringback, umżliwiającym jednlite ustawienie muzyki w telefnie abnentm sieci T-Mbile, Orange, Plus i Play. MOBILNA REKLAMA HOSPITALITY Innwacyjne rzwiązanie na rynku reklamwym, umżliwiające ustawienie przekazu reklamweg na telefnach firmwych, zamiast sygnału czekiwania. Dzięki reklamówce najnwsze ferty i prmcje trafiają bezpśredni d klientów firmy. Usługa zdbywa craz więcej klientów, i mcn utwierdziła się już w branży mtryzacyjnej. W segmencie reklamy mbilnej Spółka dstarcza również platfrmy Mbile Ad Server, reklamę lkalizacyjną, raz kmunikaty kanałami Vice, SMS, MMS, USSD. ilumi t najnwszej generacji system multimedialnej rzrywki i interaktywnej bsługi gści htelwych, zapewniający stały dstęp d telewizji HD, szybkieg internetu, wypżyczalni VOD, gier czy aplikacji internetwych raz umżliwiający dknywanie rezerwacji czy ferwanie usług dstępnych w fercie htelu. ilumi wybierne jest przez 8 na 10 nw budwanych hteli i zstał wdrżne w takich htelach jak Hiltn, Hliday Inn, Best Western, Pur, Arłamów czy Mikłajki. System ilumi wprwadzany jest również na stadinach raz w placówkach medycznych. 3

4 FINANCE & BANKING MOBILNA INFRASTRUKTURA PRODUKCJA SPECJALIZOWANEGO OPROGRAMOWANIA LiveBank t wirtualny ddział, umżliwiający interaktywny kntakt wide z dradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastwe reagwanie na ptrzeby klientów. Zaawanswane rzwiązanie, wypełniające lukę między kanałem internetwym, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankwści na jednym z najbardziej rzwiniętych rynków bankwści n-line. Prdukt wdrżny jest w trzech z pięciu największych plskich banków (w tym mbank i ING Bank). Odznaczny prestiżwą nagrdą Finnvate. Najnwsze rzwiązania w zakresie architektury platfrm raz prgramwania dla peratrów kmórkwych, cechujące się wyską skalwalnścią raz pzwalające na ferwanie szerkiej palety usług ddanych (VAS). Wind Mbile wdraża u peratrów kmórkwych w kraju, jak i za granicą, platfrmy Ringback Tnes (umżliwiające ferwanie haldzwnków), autrskie systemy Vice Curier (innwacyjna pczta głswa), Call Cmpletin & Ntyficatin, platfrmy USSD czy serwisy Persnal Phnebk. W ramach spółki zależnej - Sftware Mind - realizwane są pnadt kmplementarne rzwiązania dla branży telekmunikacyjnej raz specjalizwane systemy dla sektra finansweg, m.in. internet and mbile banking. Spółka zależna świadczy również usługi infrmatyczne dla klientów w Eurpie Zachdniej raz USA. Ten bszar działalnści stanwi stabilne i wyskmarżwe źródł przychdów spółki, uzupełniające szybk rsnący segment prduktów własnych. 1.3 ZARZĄD Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Zarząd Wind Mbile SA jest cztersbwy. W skład Zarządu Spółki wchdzą: Rafał Styczeń Prezes Zarządu Tmasz Kiser Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu Jan Wójcik - Człnek Zarządu D dnia 28 kwietnia 2015r. Zarząd Spółki liczył pięć sób. Z tym dniem Kamil Nagrdzki złżył rezygnację z pełnienia funkcji Człnka Zarządu. Zgdnie z 20 ust. 4 Statutu Spółki, kadencja Zarządu trwa jeden rk. 1.4 RADA NADZORCZA Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Rada Nadzrcza Spółki liczy 5 sób. W skład Rady Nadzrczej wchdzą: Bartłmiej Stiński - Przewdniczący Rady Nadzrczej Dariusz Krzycki - Człnek Rady Nadzrczej Artur Olender - Człnek Rady Nadzrczej Jan Styczeń - Człnek Rady Nadzrczej Jarsław Czarnik - Człnek Rady Nadzrczej 4

5 W dniu 10 marca 2015 dknan zmian w składzie Rady Nadzrczej Spółki, mających na celu dstswanie jej struktury d wymgów rynku regulwaneg GPW: Igr Bkun z dniem 10 marca 2015 zaprzestał sprawwanie mandatu Człnka Rady Nadzrczej, a tym samym funkcji Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki, IIF S.A., działając na pdstawie par. 16 ust. 5 Statutu Spółki, pwłała Dariusza Krzyckieg na Człnka Rady Nadzrczej Spółki z dniem 10 marca 2015, IIF S.A., działając na pdstawie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki, wskazała dtychczasweg Człnka Rady Nadzrczej Bartłmieja Stińskieg na Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki z dniem 10 marca Spółka publiczna ntwana na rynku regulwanym GPW w szczególnści zbligwana jest d respektwania pstanwień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 rku biegłych rewidentach i ich samrządzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdań finanswych raz nadzrze publicznym (Dz. U. Nr 77 pz. 649 ze zm.). W knsekwencji Spółka zamierza pwierzyć zadania kmitetu audytu, którym mwa w ww. ustawie, Radzie Nadzrczej. Zgdnie z regulacjami, w skład kmitetu audytu pwinien wchdzić człnek, który psiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkwści i rewizji finanswej. Zgdnie z przedstawinym pniżej prfilem zawdwym, Dariusz Krzycki spełnia wymgi ww. ustawy, a w szczególnści psiada uprawnienia biegłeg rewidenta nr Dariusz Krzycki wspólnik firmy audytrskiej HKK Biegli Rewidenci Sp. z.., Sp.k., biegły rewident wpisany d rejestru biegłych rewidentów prwadzneg przez Krajwą Radę Biegłych Rewidentów pd numerem Dariusz Krzycki jest audytrem z wielletnim stażem w zakresie rewizji finanswej raz innych usług związanych z wyknywaniem ekspertyz, pinii eknmiczn-finanswych raz dradztwa pdatkweg. Specjalizuje się w dstswywaniu funkcjnujących w firmach systemów finanswksięgwych d ptrzeb infrmacji zarządczej. Abslwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górnicz-Hutniczej w Krakwie. 1.5 AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień ) IIF Ventures B.V. (z pdmitami pwiązanymi) 48,79% Middlefield Ventures Inc (Intel Capital) 19,29% Pzstali 19,69% Grzegrz Młynarczyk 7,07% Janusz Hma (z pdmitami pwiązanymi) 9,39% 5

6 Akcjnariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głsów (szt.) Udział w kapitale zakładwym (%) Udział w głsach na WZA (%) IIF S.A. z pdmitami pwiązanymi Janusz Hma z pdmitami pwiązanymi IIF S.A ,63% 35,44% IIF Ventures B.V ,75% 11,72% Rafał Styczeń ,75% 0,56% RMS Ventures LLC ,43% 1,06% Razem ,55% 48,79% Middlefield Ventures INC ,29% 24,29% Grzegrz Młynarczyk ,07% 5,27% Janusz Hma ,37% 3,99% H&H Investment sp. z ,02% 3,00% Razem ,39% 6,99% Pzstali Akcjnariusze ,69% 14,66% Razem ,00% 100,00% IIF S.A. t widący fundusz technlgiczny wczesneg etapu, inwestujący na terenie Plski i Eurpy Śrdkw- Wschdniej. Obszarem zaintereswania inwestycyjneg IIF są prjekty z dziedzin: cnsumer finance, e-cmmerce, nwych elektrnicznych mediów, rzwju i prdukcji usług IT. W każdy wspierany i rzwijany prjekt IIF angażuje swją wiedzę bizneswą, dświadczenie i kapitał, c wcuje sukcesami nie tylk w Plsce, ale również na arenie międzynardwej. Kadra IIF sti za sukcesami takich spółek jak Cmarch, Sftware Mind, Mje Rachunki, czy Intelig. Middlefield Ventures Inc. prwadzi działalnść inwestycyjną jak pdmit zależny Intel Capital. Intel Capital t becny w 25 krajach, największy fundusz technlgiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród pnad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy pszczególnych segmentów rynku twrzący przyszłść technlgii. Fundusz stanwi niecenine wsparcie dla Spółki w bszarze badań i rzwju, marketingu, twierania cennych kntaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę. 6

7 Grzegrz Młynarczyk Grzegrz Młynarczyk t współzałżyciel Sftware Mind SA, który becnie uczestniczy we wspólnym rzwju działalnści w ramach Grupy wej Wind Mbile. Grzegrz Młynarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Sftware Mind i Wind Mbile, psiada bgate dświadczenie w dziedzinie nwych technlgii raz zarządzania złżnymi przedsięwzięciami IT. Od 1996 r. związany z branżą infrmatyczną, dświadczenie zdbywał w Mtrli i CERN, gdzie zajmwał się m.in.: badaniami naukwymi, zarządzaniem prjektami infrmatycznymi, definiwaniem metdyk zapewnienia jakści prduktów infrmatycznych, pprawą prcesów prdukcyjnych. Janusz Hma (z pdmitami pwiązanymi) Janusz Hma t również współzałżyciel Sftware Mind SA. W latach dynamiczneg rzwju Spółki , pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sftware Mind. Pprzedni był współzałżycielem i akcjnariuszem IIF SA jedneg z pierwszych funduszy venture capital w Plsce gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach zrealizwał sztandarwy prjekt funduszu IIF - alternatywną sieć płatnści Mje Rachunki pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BillBird SA - peratra sieci. W latach akcjnariusz i dyrektr zarządzający w departamencie telekmunikacji Cmarch SA. 1.6 JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień r.) W skład Grupy wej Wind Mbile S.A. na dzień 31 marca 2015 rku wchdziła Wind Mbile S.A. - jak pdmit dminujący raz spółki zależne: spółka zależna Sftware Mind S.A.: Firma Siedziba Frma prawna Sftware Mind S.A. ul. Bciana 22, Kraków Spółka Akcyjna Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS REGON NIP Strna www 7

8 spółka zależna Open Ringback Sp. z..: Firma Siedziba Frma prawna Open Ringback Sp. z.. Plac na Grblach 21, Kraków Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS REGON NIP Strna www Struktura Grupy wej Wind Mbile S.A. na dzień r. Wind Mbile S.A. Sftware Mind S.A. 100% Open Ringback Sp. z.. 100% Infrmacje knslidacji Zgdnie z zasadami rachunkwści, Spółka dminująca sprządza sknslidwane sprawzdanie finanswe metdą knslidacji pełnej. Sprawzdanie bejmuje dane finanswe Jednstki dminującej Wind Mbile S.A. raz 100% danych finanswych jednstki zależnej Sftware Mind S.A. z siedzibą w Krakwie. W dniesieniu d pdmitu zależneg Open Ringback Sp. z.., Wind Mbile z uwagi na nieisttny charakter danych finanswych teg pdmitu, wyłącza je z prcesu knslidacji. 8

9 1.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA Na dzień r. Grupa wa Wind Mbile S.A. zatrudniała i współpracwała na pdstawie umów świadczenie usług z 281 sbami. W ujęciu jednstkwym, zatrudnienie w spółce Wind Mbile S.A. wynisł na r. 38 sób. Spółka w zależnści d pjawiających się ptrzeb pdejmuje współpracę z sbami lub pdmitami na pdstawie umów cywilnprawnych (umwy zlecenia i dzieł) lub na pdstawie umów świadczenie usług (z sbami prwadzącymi działalnść gspdarczą), c pzwala na elastyczne zarządzanie zasbami ludzkimi i ptymalizację ksztwą zatrudnienia. Zasby ludzkie Grupy wej raz spółki Wind Mbile S.A. na r. Wyszczególnienie Grupa wa Wind Mbile S.A. Wind Mbile S.A. Liczba pracwników (pełny etat) Inne frmy zatrudnienia suma

10 2. Isttne dknania i niepwdzenia Grupy kapitałwej Emitenta w I kwartale 2015 Pczątek rku 2015 w Grupie Wind Mbile S.A. t zgdnie z wcześniejszymi zapwiedziami Zarządu, zarówn czas wzmżnej kntraktacji ważnych prjektów sprzedażwych, jak i kres kilku kluczwych decyzji znaczeniu strategicznym dla dalszeg rzwju Spółki. W pierwszym kwartale rku Grupa pdpisała szereg isttnych umów wpisujących się w dwa główne kierunki rzwju, a mianwicie ekspansję zagraniczną raz sprzedaż prduktów własnych. Działania sprzedażwe LiveBank (livebank24.cm) na rynkach Eurpy Zachdniej i Middle East zawcwały pierwszymi kntraktami, w tym przede wszystkim prestiżwym wdrżeniem dla Cmmerzbank na rynku niemieckim (EBI nr 4/2015). Obecnie Grupa prwadzi szereg piltażwych wdrżeń i prjektów analitycznych, a prtfli zaintereswanych klientów implikuje duży ptencjał w klejnych kresach. Spółka rzpczęła również budwanie sieci partnerów sprzedających prdukt na dległych rynkach. Pdpisane zstały już partnerstwa na rynki Izraela, Skandynawii raz Emiratów Arabskich. Drugi flagwy prdukt Spółki ilumi (ilumi.tv) szybk wykrewał się na lidera rynku plskieg, a w pierwszym kwartale rku z pwdzeniem rzpczął sprzedaż na rynkach zagranicznych i w nwych segmentach rynku. P etapie kntraktacji biektów niesieciwych, prdukt jest z pwdzeniem sprzedawany d takich glbalnych sieci htelarskich jak Hiltn, Best Western, Hliday Inn czy statni Accr. C isttne, ilumi pszerza również ptencjał rzwju pprzez wejście w nwe sektry rynku wdrżenie dla Nweg Szpitala Wjewódzkieg we Wrcławiu (EBI nr 5/2015). Grupa Wind Mbile zamknęła I kwartał 2015 przychdami ze sprzedaży na pzimie blisk 13 mln zł. Jest t zatem wartść prawie pięcikrtnie wyższa niż brty analgiczneg nieknslidwaneg kresu w rku Rentwnść na pzimie EBITDA t 1,9 mln zł, a na pzimie zysku nett 1,1 mln zł, a zatem w dniesieniu d rku 2014 wartści wyższe dpwiedni 104% i 89%. Ujęcie narastające 12 statnich miesięcy, brazujące pełen rczny ptencjał nwej rganizacji, wskazuje na rekrdwy pzim brtów i rentwnści EBITDA, dpwiedni 64 mln zł i 12 mln zł. W dniesieniu d stanu na kniec 2014 wzrsła również wartść kapitału brtweg nett. Klejny rekrdwy w histrii Grupy pzim 26,3 mln zł pzwala biecując ceniać zarówn ptencjał rzwjwy firmy, jak i zabezpieczenie bsługi zadłużenia bligacyjneg. Pczątek rku t również kilka isttnych wydarzeń znaczeniu strategicznym dla rzwju Grupy, które nie były bezpśredni związane z wynikami. Birąc pd uwagę bardz biecujący trend rzwju sprzedaży prduktów własnych Grupy Wind Mbile, w tym przede wszystkim czekiwane pdwjenie brtów ilumi raz LiveBank, a pnadt isttne przyspieszenie w zdbywaniu nwych rynków eksprtwych, Zarząd Spółki pdjął decyzję realizacji ferty publicznej. Celem emisji jest ddatkwe dkapitalizwanie rzwju tych dwóch najbardziej dchdwych bszarów Spółki. W trsce interes becnych Akcjnariuszy, zptymalizwan dwa kluczwe czynniki, a mianwicie rzwdnienie, które jest relatywnie niskie (6% pst-mney) raz czas realizacji, który wpisuje się w becne krzystne trendy na rynku kapitałwym. Pmim, iż Spółka w pierwszym kwartale rku zrezygnwała z akwizycji pdmitu na Bliskim Wschdzie, t statni kres przyniósł pierwsze pzytywne i wymierne efekty dtychczaswych działań eksprtwych i partnerstwa na tym rynku. W kwietniu Wind Mbile na autrskiej platfrmie VAS rzpczął bsługę abnentów glbalneg peratra kmórkweg w Arabii Saudyjskiej. 10

11 W marcu Wind Mbile uzyskał zezwlenie na prwadzenie działalnści w Specjalnej Strefie Eknmicznej Krakwski Park Technlgiczny. Rzwój działalnści na terenie SSE będzie spójny z planami strategicznymi Grupy i zstanie skncentrwany na rzbudwie ferty prduktwej. Działalnść na terenie Strefy wiązać się będzie dla Spółki z wymiernymi krzyściami eknmicznymi w pstaci zwlnienia d pdatku dchdweg d sób prawnych. Birąc pd uwagę skalę i zakres przedmitwy przedsięwzięcia, które będzie realizwane na terenie SSE, Spółka przewiduje bniżenie bciążeń pdatkwych w latach na łącznym pzimie 3,9 mln PLN. WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE ilumi w klejnym htelu sieci Best Western raz klejnym htelu sieci PURO. W kwietniu pdpisan klejny kntrakt z siecią Best Western na wdrżenie ilumi w Plus Q Htel Kraków. Htel jest najnwszą inwestycją glbalnej sieci Best Western, zlkalizwaną w samym centrum Krakwa. Każdy z 154 pkjów zstał wypsażny w system ilumi zintegrwany z systemami htelwymi. W zeszłym rku rzwiązanie zstał wdrżne w Plus Q Htel Wrcław. Sieć Best Western jest trzykrtnym laureatem knkursu Best Htel Awards dla najlepszej sieci htelwej w Plsce. Aktualnie psiada 23 placówki w Plsce, setki hteli w Eurpie, a na całym świecie pnad placówek w pnad 100 krajach. W lutym System ilumi uruchmin w Htelu PURO Gdańsk. Był t już trzecie wdrżenie dla tej sieci. System dstępny jest zarówn z pzimu telewizra pkjweg, jak i tabletu multimedialneg, które w nwczesny spsób umżliwiają sterwanie autmatyką pkju, glądanie wyskiej jakści telewizji wraz z przeglądarką internetwą, składanie zamówień w rm service czy kmunikację htelu z gściem. Sieć PURO Htels należy d nrweskiej grupy kapitałwej Genfer. W Plsce jak dtąd pwstały 4 biekty PURO: Wrcław, Kraków, Pznań i Gdańsk. Nwe prdukty dla peratrów kmórkwych w Plsce. Wind Mbile sfinalizwał dwa duże prjekty dla krajwych peratrów telekmunikacyjnych. Kntrakty dtyczyły pracwania i stwrzenia nwczesnej aplikacji mbilnej d zarządzania kntem użytkwników, a druga z umów bejmwała mdernizację istniejąceg SSO raz stwrzenie nwej funkcjnalnej aplikacji dla Call Center. Nwe rzwiązania charakteryzują się łatwścią użytkwania raz czerpią z najlepszych dświadczeń klientów. Oba rzwiązania pkrywają kł 26 milinów abnentów bydwu sieci. Nwe kntrakty na rynku UK i USA. Grupa pdpisała dwie umwy na realizację usług prgramistycznych, bejmujących zakresem bszar analizy i raprtwania zdlnści kredytwej, technlgie Hadp, BigData, Java,.Net, realizwany dla klienta z Wielkiej Brytanii, raz bszar pdatków d nieruchmści, technlgia.net, realizwany dla klienta z USA. Oba kntrakty zstały zawarte na 12 miesięcy, a walutą rzliczeniwą są dpwiedni funt brytyjski raz dlar amerykański. Łączna wartść kntraktów t k. 3,7 milina złtych. Zgdnie ze strategią Grupy, rynki zachdnie są kluczwym i perspektywicznym bszarem sprzedaży usług prgramistycznych w mdelu utsurcingwym. Rzwój prjektów utsurcingwych w strukturze przychdwej Grupy jest isttnym elementem strategii zrównważneg rzwju, która zakłada równczesny intensywny rzwój innwacyjnych prduktów Spółki wraz z rzwjem śrdków stanwiących stabilne źródł przychdów. Strategiczne partnerstwa LiveBank na rynku Izraela i USA. Na pczątku rku pdpisan dwa strategiczne partnerstwa w zakresie kmercjalizacji platfrmy LiveBank. Pierwsza z umów z firmą Matrix bejmuje zasięgiem rynek izraelski. Zgdnie z umwą, Matrix będzie dpwiedzialny za sprzedaż platfrmy LiveBank w Izraelu. Matrix zalicza się d widących firm IT w Izraelu, realizuje jedne z największych prjektów infrmatycznych w reginie raz reprezentuje widących i najbardziej innwacyjnych dstawców prgramwania z całeg świata. Matrix zatrudnia pnad 7000 specjalistów IT, prwadzi prjekty dla różnych sektrów gspdarki, m.in. finansów i bankwści, chrny zdrwia, przemysłu, nwych technlgii. Drugą z umów pdpisan z amerykańskim NAMU Systems. Zgdnie z umwą, LiveBank będzie stanwić jeden z filarów rzwiązań mbilnych ferwanych przez NAMU Systems glbalnym bankm detalicznym. NAMU dstarcza bankm i innym pdmitm finanswym, w tym emitentm kart płatniczych, systemy infrmatyczne ferwane pd własną marką. 11

12 Kmercyjne uruchmienie serwisu w Arabii Saudyjskiej. Wind Mbile uruchmił platfrmę, na którą kńcem kwietnia przyjął pierwszych abnentów znaneg, glbalneg peratra kmórkweg w Arabii Saudyjskiej. Realizacja prjektu na rynku Arabii Saudyjskiej jest ptwierdzeniem przyjętej przez Grupę strategii ekspansji zagranicznej. Implementacja kmplekswej platfrmy w architekturze peratra umżliwia ferwanie abnentm różnrdnych usług infrmacyjnych zarówn w frmie wiadmści tekstwych i treści multimedialnych, jak i w frmie SMS t TV umżliwiającej m.in. głswanie pdczas prgramów telewizyjnych. Start kmercyjny platfrmy celw zaplanwan przed muzułmańskim świętem Ramadan, pdczas któreg szacwany jest duży wzrst ppularnści usługi. Aplikacja mbilna BIK DATA dla Biura Infrmacji Kredytwej. Grupa wdrżyła innwacyjny system mbilny dla Biura Infrmacji Kredytwej S.A. Dzięki nwej aplikacji BIK DATA, kadra zarządzająca banków w Plsce zyskała mżliwść dstępu d kluczwych zestawień danych dla rynku kredytweg. Nwy system pzwala na prezentwanie aktualnych danych rynkwych w frmie przejrzystych i wygdnych wykresów graficznych. Ze względu na wrażliwe infrmacje, zastswan pzim zabezpieczeń wykrzystywany w bankwych systemach transakcyjnych. Wejście d SSE. Spółka uzyskała zezwlenie na prwadzenie działalnści w Specjalnej Strefie Eknmicznej Krakwski Park Technlgiczny. Rzwój działalnści na terenie SSE będzie spójny z planami strategicznymi Grupy i zstanie skncentrwany na rzbudwie ferty prduktwej w bszarze telekmunikacyjnym, finanswym i hspitality. Działalnść na terenie Strefy wiązać się będzie dla Spółki z wymiernymi krzyściami eknmicznymi w pstaci zwlnienia d pdatku dchdweg d sób prawnych. Birąc pd uwagę skalę i zakres przedmitwy przedsięwzięcia, które będzie realizwane na terenie SSE, Spółka przewiduje bniżenie bciążeń pdatkwych w latach na łącznym pzimie 3,9 mln PLN. Prspekt emisyjny w KNF. Przyjęcie przez NWZA w dniu 6 maja 2015 uchwały nwej emisji umżliwił Spółce złżenie d Kmisji Nadzru Finansweg kmpletneg i finalneg prspektu emisyjneg. W tku dtychczasweg prcesu Wind Mbile wypracwał z Kmisją wspólne stanwisk m.in. w bszarze zmian statutwych, które dstswały Spółkę d uwarunkwań rynku główneg (zatwierdzne przez NWZA 6 maja). W cenie Zarządu, prspekt pwinien zstać zatwierdzny przez KNF w bieżącym kwartale. 3. Stanwisk zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych dtychczas prgnz wyników finanswych na 2015 rk w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym Spółka nie publikwała prgnz finanswych na 2015 r. 12

13 4. Kwartalne skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku 4.1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014 PLN 000 Aktywa trwałe Rzeczwe aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne Wartść firmy Pzstałe aktywa niematerialne Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych Aktywa z tytułu pdatku drczneg Pzstałe aktywa finanswe Pzstałe aktywa Aktywa brtwe Zapasy Należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałe należnści Należnści z tytułu kntraktów budwlanych i pdbne Pzstałe aktywa finanswe Bieżące aktywa pdatkwe Pzstałe aktywa Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikwane jak przeznaczne d zbycia AKTYWA RAZEM

14 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014 PLN 000 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Własny akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji Zyski zatrzymane Wynik wycen dnsznych bezpśredni pprzez kapitał własny Kwty ujęte bezpśredni w kapitale, związane z aktywami klasyfikwanymi jak przeznaczne d zbycia Zbwiązania długterminwe Długterminwe zbwiązania z tyt. bligacji i umwy leasingu Pzstałe długterminwe zbwiązania finanswe Pzstałe zbwiązania długterminwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy z tytułu pcji na akcje Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Pzstałe rezerwy długterminwe Przychdy przyszłych kresów Zbwiązania krótkterminwe Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz pzstałe zbwiązania Zbwiązania z tytułu kntraktów budwlanych i pdbnych Krótkterminwe pżyczki i kredyty bankwe, w tym umwy leasingu Pzstałe krótkterminwe zbwiązania finanswe Bieżące zbwiązania pdatkwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy krótkterminwe Przychdy przyszłych kresów Pzstałe zbwiązania Zbwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikwanymi jak przeznaczne d sprzedaży ZOBOWIĄZANIA RAZEM PASYWA RAZEM

15 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalnść kntynuwana Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014 PLN 000 Przychdy ze sprzedaży Przychdy ze sprzedaży wyrbów Przychdy ze sprzedaży usług Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów Kszt własny sprzedaży (kszt sprzedanych prduktów, usług, twarów i materiałów) Kszt wytwrzenia sprzedanych wyrbów Kszt sprzedanych usług Kszt sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe przychdy peracyjne - 10 Pzstałe kszty peracyjne - 12 Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Przychdy finanswe 1 35 Kszty finanswe 3 10 Udział w zyskach jednstek stwarzysznych Zysk ze sprzedaży udziałów w jednstce stwarzysznej Zysk (strata) przed pdatkwaniem Pdatek dchdwy - 95 część bieżąca część drczna 26 Zysk (strata) nett z działalnści kntynuwanej Działalnść zaniechana Zysk (strata) nett z działalnści zaniechanej ZYSK (STRATA) NETTO

16 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) nett, z teg przypadający: Akcjnariuszm pdmitu dminująceg Akcjnariuszm mniejszściwym Zysk (strata) nett na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalnści kntynuwanej: - pdstawwy 0,02 0,08 - rzwdniny 0,02 0,08 Z działalnści kntynuwanej i zaniechanej: - pdstawwy 0,02 0,08 - rzwdniny 0,02 0,08 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zstaną przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Skutki przeszacwania aktywów trwałych Udział w skutkach przeszacwania aktywów trwałych jednstek stwarzysznych Przeszacwanie zbwiązań z tytułu świadczeń pracwniczych Inne Składniki, które mgą zstać przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Różnice kurswe z przeliczenia jednstek zagranicznych Skutki przeszacwania aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych Inne Pzstałe całkwite dchdy nett razem SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

17 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014 PLN 000 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk za rk brtwy Krekty: Kszt pdatku dchdweg ujęty w wyniku - 95 Udział w zysku jednstek stwarzysznych Kszty finanswe ujęte w wyniku 3 - Przychdy z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych 7 Zysk z przeszacwania wartści gdziwej nieruchmści inwestycyjnych Strata ze zbycia jednstki zależnej Zysk ze zbycia udziałów w jednstce stwarzysznej (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych wycenianych w wartści gdziwej przez wynik (Zysk) / strata nett z wyceny aktywów finanswych przeznacznych d brtu (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych przeznacznych d brtu Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych (Zysk) / strata nett ze zbycia aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Strata z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Odwrócenie dpisu z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Amrtyzacja i umrzenie aktywów trwałych Utrata wartści aktywów trwałych (Ddatnie) / ujemne różnice kurswe nett Kszty z tytułu płatnści na bazie akcji rzliczanych instrumentami kapitałwymi Kszty wynikające z emisji akcji na pkrycie trzymanych usług knsultacyjnych Amrtyzacja kntraktów gwarancji finanswych Zysk z efektywneg rzliczenia rszczeń wbec spółki

18 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale brtwym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałych należnści (Zwiększenie) / zmniejszenie należnści z tytułu kntraktów budwlanych (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pzstałych aktywów Zmniejszenie salda zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) zbwiązań z tytułu kntraktów budwlanych Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 28 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychdów przyszłych kresów Zwiększenie / (zmniejszenie) pzstałych zbwiązań Śrdki pieniężne wygenerwane na działalnści peracyjnej Zapłacne dsetki Zapłacny pdatek dchdwy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatnści z tytułu nabycia aktywów finanswych Wpływy ze sprzedaży aktywów finanswych Otrzymane dsetki Tantiemy i inne dchdy z działalnści inwestycyjnej Dywidenda trzymana d jednstek stwarzysznych Inne trzymane dywidendy Zaliczki wypłacne jednstkm pwiązanym Pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym Wpływy z tytułu spłat pżyczek przez jednstki pwiązane Płatnści za rzeczwe aktywa trwałe Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych - 1 Płatnści za nieruchmści inwestycyjne Wpływy ze sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych Płatnści za aktywa niematerialne Wydatki nett z tytułu przejęcia jednstek zależnych Wpływy nett na pczet przejęcia jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek stwarzysznych ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ

19 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji Wpływy z tytułu emisji bligacji zamiennych Płatnści z tytułu ksztów emisji bligacji Płatnści z tytułu dkupu akcji Płatnści z tytułu ksztów dkupu akcji Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych Wpływy z emisji weksli długterminwych Płatnści z tytułu ksztów emisji papierów dłużnych Wpływy z pżyczek Spłata pżyczek Spłata dsetek d bligacji Wpływy ze sprzedaży częściwej udziałów w spółkach zależnych niepwdującej utraty kntrli Dywidendy wypłacne na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych Dywidendy wypłacne na rzecz właścicieli Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zwiększenie/(zmniejszenie) nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu sprawzdawczeg Wpływ zmian kursów walut na sald śrdków pieniężnych w walutach bcych Wpływ dsetek z tyt. śrdków pieniężnych nalicznych d dnia bilansweg ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

20 4.4 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2015 rku (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia - Stan na 1 stycznia 2015 rku (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Wykrzystanie rezerwy w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Wypłata dywidendy - Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2015 rku Razem 20

21 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2014 rku (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia (patrz Nta 2.3) - Stan na 1 stycznia 2014 rku (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Wypłata dywidendy - Stan na 31 marca 2014 rku Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2014 rku W pinii Zarządu Spółki, pwyżej przedstawin aktualną sytuację majątkwą i finanswą Emitenta w ujęciu jednstkwym w spsób rzetelny i kmpletny i nie jest wymagane uwzględnianie ddatkwych danych. 21

22 5. Kwartalne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku 5.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014* PLN 000 Aktywa trwałe Rzeczwe aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne Wartść firmy Pzstałe aktywa niematerialne Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych - 7 Aktywa z tytułu pdatku drczneg Pzstałe aktywa finanswe Pzstałe aktywa Aktywa brtwe Zapasy Należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałe należnści Należnści z tytułu kntraktów budwlanych i pdbne Pzstałe aktywa finanswe Bieżące aktywa pdatkwe Pzstałe aktywa Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikwane jak przeznaczne d zbycia AKTYWA RAZEM

23 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014* PLN 000 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Własny akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji Zyski zatrzymane Wynik wycen dnsznych bezpśredni pprzez kapitał własny Kwty ujęte bezpśredni w kapitale, związane z aktywami klasyfikwanymi jak przeznaczne d zbycia y przypadające na jednstki zależne dające współkntrlę nad spółką Zbwiązania długterminwe Długterminwe kredyty i pżyczki, w tym umwy leasingu Pzstałe długterminwe zbwiązania finanswe Pzstałe zbwiązania długterminwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy z tytułu pcji na akcje Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Pzstałe rezerwy długterminwe Przychdy przyszłych kresów Zbwiązania krótkterminwe Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz pzstałe zbwiązania Zbwiązania z tytułu kntraktów budwlanych i pdbnych Krótkterminwe pżyczki i kredyty bankwe, w tym umwy leasingu Pzstałe krótkterminwe zbwiązania finanswe Bieżące zbwiązania pdatkwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy krótkterminwe Przychdy przyszłych kresów 22 - Pzstałe zbwiązania Zbwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikwanymi jak przeznaczne d sprzedaży ZOBOWIĄZANIA RAZEM PASYWA RAZEM

24 5.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalnść kntynuwana Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014* PLN 000 Przychdy ze sprzedaży Przychdy ze sprzedaży wyrbów Przychdy ze sprzedaży usług Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów Kszt własny sprzedaży (kszt sprzedanych prduktów, usług, twarów i materiałów) Kszt wytwrzenia sprzedanych wyrbów Kszt sprzedanych usług Kszt sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne - 12 Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Udział w zyskach jednstek stwarzysznych Zysk ze sprzedaży udziałów w jednstce stwarzysznej Zysk (strata) przed pdatkwaniem Pdatek dchdwy część bieżąca część drczna Zysk (strata) nett z działalnści kntynuwanej Działalnść zaniechana Zysk (strata) nett z działalnści zaniechanej - - ZYSK (STRATA) NETTO

25 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) nett, z teg przypadający: Akcjnariuszm pdmitu dminująceg Akcjnariuszm mniejszściwym Zysk (strata) nett na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalnści kntynuwanej: - pdstawwy 0,09 0,08 - rzwdniny 0,09 0,08 Z działalnści kntynuwanej i zaniechanej: - pdstawwy 0,09 0,08 - rzwdniny 0,09 0,08 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zstaną przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Skutki przeszacwania aktywów trwałych Udział w skutkach przeszacwania aktywów trwałych jednstek stwarzysznych Przeszacwanie zbwiązań z tytułu świadczeń pracwniczych Inne Składniki, które mgą zstać przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Różnice kurswe z przeliczenia jednstek zagranicznych Skutki przeszacwania aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych Inne Pzstałe całkwite dchdy nett razem SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

26 5.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014* PLN 000 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk za rk brtwy Krekty: Kszt pdatku dchdweg ujęty w wyniku Udział w zysku jednstek stwarzysznych Kszty finanswe ujęte w wyniku 15 - Przychdy z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych Zysk z przeszacwania wartści gdziwej nieruchmści inwestycyjnych - Strata ze zbycia jednstki zależnej Zysk ze zbycia udziałów w jednstce stwarzysznej (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych wycenianych w wartści gdziwej przez wynik (Zysk) / strata nett z wyceny aktywów finanswych przeznacznych d brtu (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych przeznacznych d brtu Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych (Zysk) / strata nett ze zbycia aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Strata z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Odwrócenie dpisu z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Amrtyzacja i umrzenie aktywów trwałych Utrata wartści aktywów trwałych (Ddatnie) / ujemne różnice kurswe nett Kszty z tytułu płatnści na bazie akcji rzliczanych instrumentami kapitałwymi Kszty wynikające z emisji akcji na pkrycie trzymanych usług knsultacyjnych Amrtyzacja kntraktów gwarancji finanswych Zysk z efektywneg rzliczenia rszczeń wbec spółki

27 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale brtwym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałych należnści (Zwiększenie) / zmniejszenie należnści z tytułu kntraktów budwlanych (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pzstałych aktywów Zmniejszenie salda zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) zbwiązań z tytułu kntraktów budwlanych 66 - Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw Zwiększenie / (zmniejszenie) przychdów przyszłych kresów Zwiększenie / (zmniejszenie) pzstałych zbwiązań Śrdki pieniężne wygenerwane na działalnści peracyjnej Zapłacne dsetki Zapłacny pdatek dchdwy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatnści z tytułu nabycia aktywów finanswych Wpływy ze sprzedaży aktywów finanswych Otrzymane dsetki Tantiemy i inne dchdy z działalnści inwestycyjnej Dywidenda trzymana d jednstek stwarzysznych Inne trzymane dywidendy Pżyczki trzymane d jednstek pwiązanych Pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym Płatnści za rzeczwe aktywa trwałe Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych 36 1 Płatnści za nieruchmści inwestycyjne Wpływy ze sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych Płatnści za aktywa niematerialne Wydatki nett z tytułu przejęcia jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek stwarzysznych Inne wpływy/wydatki inwestycyjne ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ

28 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji Wpływy z tytułu emisji bligacji zamiennych Płatnści z tytułu ksztów emisji bligacji Płatnści z tytułu dkupu akcji Płatnści z tytułu ksztów dkupu akcji Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych Wpływy z emisji weksli długterminwych Płatnści z tytułu ksztów emisji papierów dłużnych Wpływy z pżyczek Spłata pżyczek Spłata dsetek d bligacji - Wpływy ze sprzedaży częściwej udziałów w spółkach zależnych niepwdującej utraty kntrli Dywidendy wypłacne na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych Dywidendy wypłacne na rzecz właścicieli Leasing, dsetki, pzstałe ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zwiększenie/(zmniejszenie) nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu sprawzdawczeg Wpływ zmian kursów walut na sald śrdków pieniężnych w walutach bcych Zmiana stanu innych śrdków pieniężnych ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

29 5.4 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2015 rku (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia - Stan na 1 stycznia 2015 rku (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Wypłata dywidendy - Stan na 31 marca 2015 rku Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2015 rku

30 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2014 rku* (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia (patrz Nta 2.3) - Stan na 1 stycznia 2014 rku* (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Wypłata dywidendy - Stan na 31 marca 2014 rku* Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2014 rku* (*) W kresach prównawczych Emitent prezentuje jednstkwe sprawzdanie finanswe, pnieważ dane finanswe Spółki i jednstek zależnych w tych kresach nie były bjęte knslidacją. W pinii Zarządu Spółki, pwyżej przedstawin aktualną sytuację majątkwą i finanswą Emitenta w ujęciu sknslidwanym w spsób rzetelny i kmpletny i nie jest wymagane uwzględnianie ddatkwych danych. 30

31 6. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści Raprt kwartalny Wind Mbile S.A. zstał sprządzny zgdnie z wytycznymi Załącznika nr 3 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu Infrmacje bieżące i kreswe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrtu na rynku NewCnnect (pstanwienia 5 ust. 4.1, 4.2, 5.1, 5,2). Zasady rachunkwści zastswane d sprządzenia niniejszeg sknslidwaneg sprawzdania finansweg, metdy wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansweg raz zasady knslidacji sprawzdań finanswych są spójne z zastswanymi przy sprządzaniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Wind Mbile za rk zakńczny 31 grudnia 2014 rku, publikwanym dnia 29 kwietnia 2015 r. Od daty sprządzenia w/w rczneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg nie nastąpiły zmiany stswanych zasad (plityki) rachunkwści. Jak dane prównywalne za I kwartał 2014 r. zaprezentwan jednstkwe sprawzdanie finanswe, pnieważ dane finanswe Spółki i jednstek zależnych w tym kresie nie były bjęte knslidacją. Składniki aktywów i pasywów wyrażne w walutach bcych zstały na dzień 31 marca 2015 rku wycenine wg średnieg kursu NBP Tabela nr 062/A/NBP/2015 z dnia : średni kurs EUR wynsi 4,0890 PLN średni kurs USD wynsi 3,8125 PLN SKUTKI PRZYJĘCIA MSSF Dane finanswe dtyczące I kwartału 2014 zstały skrygwane w związku z zastswaniem zasad plityki rachunkwści zgdnej z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej (MSSF). W sprawzdaniu rcznym za 2014 zaprezentwan w pełni skutki przejścia na MSSF raz zstały pisane szczegółw zmienine zasady plityki rachunkwści. Pniższe tabele zawierają krektę danych za I kwartał 2014 w związku przejściem na MSSF. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - SKUTKI PRZYJĘCIA MSSF AKTYWA Pprzednie zasady rachunkwści Skutki przejścia na MSSF-y MSSF AKTYWA TRWAŁE Rzeczwe aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne - Wartść firmy - Pzstałe aktywa niematerialne Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych 7-7 Aktywa z tytułu pdatku drczneg 6-6 Pzstałe aktywa finanswe Pzstałe aktywa

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl Wind Mbile Yur digital wings www.windmbile.pl Czytając niniejsza prezentację zbwiązujesz się d zaakceptwania następujących graniczeń: Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zstała przygtwana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 Wind Mbile S.A. KRAKÓW 14 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 1 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

-"'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

-'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ~ródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Unima2000 za kres zakńczny 31.12.2013 rku zawierające skrócne jednstkwe sprawzdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinfrmatyczne S.A. sprządzne w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: r.

Data opracowania: r. P. A. NOVA SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2011 Data pracwania: 08.03.2012 r. Agenda Działalnść Grupy P.A. NOVA str. 3-6 Infrmacja biektach własnych str. 7-8 Infrmacje finanswe str. 9-11 Akcjnariat str. 12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Raprt za III kw. 2015 r. kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku Lublin, 26 październik 2015 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Zwięzła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2016 LARK.PL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A.za I kwartał 2016 roku

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2016 LARK.PL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A.za I kwartał 2016 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY LARK.PL S.A. Zawartść Raprtu: Sknslidwane sprawzdanie finanswe spółki Lark.pl S.A. rku Infrmacja ddatkwa d sknslidwaneg sprawzdania finansweg spółki Lark.pl S.A. Jednstkwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 8 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE Knkurencyjnśd małych i średnich przedsiębirstw dzięki wsparciu UE Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI - prjektu badawczeg PARP Z dfinanswania Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka na lata 2007 2013 największeg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo