RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)"

Transkrypt

1 Wind Mbile S.A. KRAKÓW 15 maj 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skrygwany) 1

2 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie DANE ADRESOWE GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZARZĄD RADA NADZORCZA AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień ) JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień r.) INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA 9 2. Isttne dknania i niepwdzenia Grupy kapitałwej Emitenta w I kwartale Stanwisk zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych dtychczas prgnz wyników finanswych na 2015 rk w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym Kwartalne skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Kwartalne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści Infrmacja na temat wprwadzenia rzwiązań innwacyjnych w grupie kapitałwej emitenta w kresie bjętym raprtem Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu) 43 2

3 1. Pdstawwe dane Emitencie 1.1 DANE ADRESOWE Firma Siedziba Frma prawna Wind Mbile S.A. Plac na Grblach 21, Kraków Spółka Akcyjna Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS REGON NIP Strna www 1.2 GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główny przedmit działalnści Grupy Wind Mbile piera się becnie na kilku kluczwych filarach mbilnej infrastrukturze, rzrywce i reklamie, hspitality, finance&banking raz prdukcji specjalizwaneg prgramwania. Oferta kierwana jest d peratrów telefnii kmórkwej, sektra finansweg, branży htelarskiej raz reklamdawców w Plsce i za granicą. MOBILNA ROZRYWKA Cyfrwa muzyka w frmie haldzwnków, czyli w miejscu sygnału czekiwania na płączenie. Dzięki Platfrmie RBT dstarczanej przez Wind Mbile peratrzy mgą ferwać swim abnentm ppularne haldzwnki. Spółka skutecznie zarządza usługą Hal Granie w Orange raz sprzedaje haldzwnki w mdelu One Ringback, umżliwiającym jednlite ustawienie muzyki w telefnie abnentm sieci T-Mbile, Orange, Plus i Play. MOBILNA REKLAMA HOSPITALITY Innwacyjne rzwiązanie na rynku reklamwym, umżliwiające ustawienie przekazu reklamweg na telefnach firmwych, zamiast sygnału czekiwania. Dzięki reklamówce najnwsze ferty i prmcje trafiają bezpśredni d klientów firmy. Usługa zdbywa craz więcej klientów, i mcn utwierdziła się już w branży mtryzacyjnej. W segmencie reklamy mbilnej Spółka dstarcza również platfrmy Mbile Ad Server, reklamę lkalizacyjną, raz kmunikaty kanałami Vice, SMS, MMS, USSD. ilumi t najnwszej generacji system multimedialnej rzrywki i interaktywnej bsługi gści htelwych, zapewniający stały dstęp d telewizji HD, szybkieg internetu, wypżyczalni VOD, gier czy aplikacji internetwych raz umżliwiający dknywanie rezerwacji czy ferwanie usług dstępnych w fercie htelu. ilumi wybierne jest przez 8 na 10 nw budwanych hteli i zstał wdrżne w takich htelach jak Hiltn, Hliday Inn, Best Western, Pur, Arłamów czy Mikłajki. System ilumi wprwadzany jest również na stadinach raz w placówkach medycznych. 3

4 FINANCE & BANKING MOBILNA INFRASTRUKTURA PRODUKCJA SPECJALIZOWANEGO OPROGRAMOWANIA LiveBank t wirtualny ddział, umżliwiający interaktywny kntakt wide z dradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastwe reagwanie na ptrzeby klientów. Zaawanswane rzwiązanie, wypełniające lukę między kanałem internetwym, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankwści na jednym z najbardziej rzwiniętych rynków bankwści n-line. Prdukt wdrżny jest w trzech z pięciu największych plskich banków (w tym mbank i ING Bank). Odznaczny prestiżwą nagrdą Finnvate. Najnwsze rzwiązania w zakresie architektury platfrm raz prgramwania dla peratrów kmórkwych, cechujące się wyską skalwalnścią raz pzwalające na ferwanie szerkiej palety usług ddanych (VAS). Wind Mbile wdraża u peratrów kmórkwych w kraju, jak i za granicą, platfrmy Ringback Tnes (umżliwiające ferwanie haldzwnków), autrskie systemy Vice Curier (innwacyjna pczta głswa), Call Cmpletin & Ntyficatin, platfrmy USSD czy serwisy Persnal Phnebk. W ramach spółki zależnej - Sftware Mind - realizwane są pnadt kmplementarne rzwiązania dla branży telekmunikacyjnej raz specjalizwane systemy dla sektra finansweg, m.in. internet and mbile banking. Spółka zależna świadczy również usługi infrmatyczne dla klientów w Eurpie Zachdniej raz USA. Ten bszar działalnści stanwi stabilne i wyskmarżwe źródł przychdów spółki, uzupełniające szybk rsnący segment prduktów własnych. 1.3 ZARZĄD Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Zarząd Wind Mbile SA jest cztersbwy. W skład Zarządu Spółki wchdzą: Rafał Styczeń Prezes Zarządu Tmasz Kiser Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu Jan Wójcik - Człnek Zarządu D dnia 28 kwietnia 2015r. Zarząd Spółki liczył pięć sób. Z tym dniem Kamil Nagrdzki złżył rezygnację z pełnienia funkcji Człnka Zarządu. Zgdnie z 20 ust. 4 Statutu Spółki, kadencja Zarządu trwa jeden rk. 1.4 RADA NADZORCZA Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Rada Nadzrcza Spółki liczy 5 sób. W skład Rady Nadzrczej wchdzą: Bartłmiej Stiński - Przewdniczący Rady Nadzrczej Dariusz Krzycki - Człnek Rady Nadzrczej Artur Olender - Człnek Rady Nadzrczej Jan Styczeń - Człnek Rady Nadzrczej Jarsław Czarnik - Człnek Rady Nadzrczej 4

5 W dniu 10 marca 2015 dknan zmian w składzie Rady Nadzrczej Spółki, mających na celu dstswanie jej struktury d wymgów rynku regulwaneg GPW: Igr Bkun z dniem 10 marca 2015 zaprzestał sprawwanie mandatu Człnka Rady Nadzrczej, a tym samym funkcji Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki, IIF S.A., działając na pdstawie par. 16 ust. 5 Statutu Spółki, pwłała Dariusza Krzyckieg na Człnka Rady Nadzrczej Spółki z dniem 10 marca 2015, IIF S.A., działając na pdstawie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki, wskazała dtychczasweg Człnka Rady Nadzrczej Bartłmieja Stińskieg na Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki z dniem 10 marca Spółka publiczna ntwana na rynku regulwanym GPW w szczególnści zbligwana jest d respektwania pstanwień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 rku biegłych rewidentach i ich samrządzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdań finanswych raz nadzrze publicznym (Dz. U. Nr 77 pz. 649 ze zm.). W knsekwencji Spółka zamierza pwierzyć zadania kmitetu audytu, którym mwa w ww. ustawie, Radzie Nadzrczej. Zgdnie z regulacjami, w skład kmitetu audytu pwinien wchdzić człnek, który psiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkwści i rewizji finanswej. Zgdnie z przedstawinym pniżej prfilem zawdwym, Dariusz Krzycki spełnia wymgi ww. ustawy, a w szczególnści psiada uprawnienia biegłeg rewidenta nr Dariusz Krzycki wspólnik firmy audytrskiej HKK Biegli Rewidenci Sp. z.., Sp.k., biegły rewident wpisany d rejestru biegłych rewidentów prwadzneg przez Krajwą Radę Biegłych Rewidentów pd numerem Dariusz Krzycki jest audytrem z wielletnim stażem w zakresie rewizji finanswej raz innych usług związanych z wyknywaniem ekspertyz, pinii eknmiczn-finanswych raz dradztwa pdatkweg. Specjalizuje się w dstswywaniu funkcjnujących w firmach systemów finanswksięgwych d ptrzeb infrmacji zarządczej. Abslwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górnicz-Hutniczej w Krakwie. 1.5 AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień ) IIF Ventures B.V. (z pdmitami pwiązanymi) 48,79% Middlefield Ventures Inc (Intel Capital) 19,29% Pzstali 19,69% Grzegrz Młynarczyk 7,07% Janusz Hma (z pdmitami pwiązanymi) 9,39% 5

6 Akcjnariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głsów (szt.) Udział w kapitale zakładwym (%) Udział w głsach na WZA (%) IIF S.A. z pdmitami pwiązanymi Janusz Hma z pdmitami pwiązanymi IIF S.A ,63% 35,44% IIF Ventures B.V ,75% 11,72% Rafał Styczeń ,75% 0,56% RMS Ventures LLC ,43% 1,06% Razem ,55% 48,79% Middlefield Ventures INC ,29% 24,29% Grzegrz Młynarczyk ,07% 5,27% Janusz Hma ,37% 3,99% H&H Investment sp. z ,02% 3,00% Razem ,39% 6,99% Pzstali Akcjnariusze ,69% 14,66% Razem ,00% 100,00% IIF S.A. t widący fundusz technlgiczny wczesneg etapu, inwestujący na terenie Plski i Eurpy Śrdkw- Wschdniej. Obszarem zaintereswania inwestycyjneg IIF są prjekty z dziedzin: cnsumer finance, e-cmmerce, nwych elektrnicznych mediów, rzwju i prdukcji usług IT. W każdy wspierany i rzwijany prjekt IIF angażuje swją wiedzę bizneswą, dświadczenie i kapitał, c wcuje sukcesami nie tylk w Plsce, ale również na arenie międzynardwej. Kadra IIF sti za sukcesami takich spółek jak Cmarch, Sftware Mind, Mje Rachunki, czy Intelig. Middlefield Ventures Inc. prwadzi działalnść inwestycyjną jak pdmit zależny Intel Capital. Intel Capital t becny w 25 krajach, największy fundusz technlgiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród pnad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy pszczególnych segmentów rynku twrzący przyszłść technlgii. Fundusz stanwi niecenine wsparcie dla Spółki w bszarze badań i rzwju, marketingu, twierania cennych kntaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę. 6

7 Grzegrz Młynarczyk Grzegrz Młynarczyk t współzałżyciel Sftware Mind SA, który becnie uczestniczy we wspólnym rzwju działalnści w ramach Grupy wej Wind Mbile. Grzegrz Młynarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Sftware Mind i Wind Mbile, psiada bgate dświadczenie w dziedzinie nwych technlgii raz zarządzania złżnymi przedsięwzięciami IT. Od 1996 r. związany z branżą infrmatyczną, dświadczenie zdbywał w Mtrli i CERN, gdzie zajmwał się m.in.: badaniami naukwymi, zarządzaniem prjektami infrmatycznymi, definiwaniem metdyk zapewnienia jakści prduktów infrmatycznych, pprawą prcesów prdukcyjnych. Janusz Hma (z pdmitami pwiązanymi) Janusz Hma t również współzałżyciel Sftware Mind SA. W latach dynamiczneg rzwju Spółki , pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sftware Mind. Pprzedni był współzałżycielem i akcjnariuszem IIF SA jedneg z pierwszych funduszy venture capital w Plsce gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach zrealizwał sztandarwy prjekt funduszu IIF - alternatywną sieć płatnści Mje Rachunki pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BillBird SA - peratra sieci. W latach akcjnariusz i dyrektr zarządzający w departamencie telekmunikacji Cmarch SA. 1.6 JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień r.) W skład Grupy wej Wind Mbile S.A. na dzień 31 marca 2015 rku wchdziła Wind Mbile S.A. - jak pdmit dminujący raz spółki zależne: spółka zależna Sftware Mind S.A.: Firma Siedziba Frma prawna Sftware Mind S.A. ul. Bciana 22, Kraków Spółka Akcyjna Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS REGON NIP Strna www 7

8 spółka zależna Open Ringback Sp. z..: Firma Siedziba Frma prawna Open Ringback Sp. z.. Plac na Grblach 21, Kraków Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS REGON NIP Strna www Struktura Grupy wej Wind Mbile S.A. na dzień r. Wind Mbile S.A. Sftware Mind S.A. 100% Open Ringback Sp. z.. 100% Infrmacje knslidacji Zgdnie z zasadami rachunkwści, Spółka dminująca sprządza sknslidwane sprawzdanie finanswe metdą knslidacji pełnej. Sprawzdanie bejmuje dane finanswe Jednstki dminującej Wind Mbile S.A. raz 100% danych finanswych jednstki zależnej Sftware Mind S.A. z siedzibą w Krakwie. W dniesieniu d pdmitu zależneg Open Ringback Sp. z.., Wind Mbile z uwagi na nieisttny charakter danych finanswych teg pdmitu, wyłącza je z prcesu knslidacji. 8

9 1.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA Na dzień r. Grupa wa Wind Mbile S.A. zatrudniała i współpracwała na pdstawie umów świadczenie usług z 281 sbami. W ujęciu jednstkwym, zatrudnienie w spółce Wind Mbile S.A. wynisł na r. 38 sób. Spółka w zależnści d pjawiających się ptrzeb pdejmuje współpracę z sbami lub pdmitami na pdstawie umów cywilnprawnych (umwy zlecenia i dzieł) lub na pdstawie umów świadczenie usług (z sbami prwadzącymi działalnść gspdarczą), c pzwala na elastyczne zarządzanie zasbami ludzkimi i ptymalizację ksztwą zatrudnienia. Zasby ludzkie Grupy wej raz spółki Wind Mbile S.A. na r. Wyszczególnienie Grupa wa Wind Mbile S.A. Wind Mbile S.A. Liczba pracwników (pełny etat) Inne frmy zatrudnienia suma

10 2. Isttne dknania i niepwdzenia Grupy kapitałwej Emitenta w I kwartale 2015 Pczątek rku 2015 w Grupie Wind Mbile S.A. t zgdnie z wcześniejszymi zapwiedziami Zarządu, zarówn czas wzmżnej kntraktacji ważnych prjektów sprzedażwych, jak i kres kilku kluczwych decyzji znaczeniu strategicznym dla dalszeg rzwju Spółki. W pierwszym kwartale rku Grupa pdpisała szereg isttnych umów wpisujących się w dwa główne kierunki rzwju, a mianwicie ekspansję zagraniczną raz sprzedaż prduktów własnych. Działania sprzedażwe LiveBank (livebank24.cm) na rynkach Eurpy Zachdniej i Middle East zawcwały pierwszymi kntraktami, w tym przede wszystkim prestiżwym wdrżeniem dla Cmmerzbank na rynku niemieckim (EBI nr 4/2015). Obecnie Grupa prwadzi szereg piltażwych wdrżeń i prjektów analitycznych, a prtfli zaintereswanych klientów implikuje duży ptencjał w klejnych kresach. Spółka rzpczęła również budwanie sieci partnerów sprzedających prdukt na dległych rynkach. Pdpisane zstały już partnerstwa na rynki Izraela, Skandynawii raz Emiratów Arabskich. Drugi flagwy prdukt Spółki ilumi (ilumi.tv) szybk wykrewał się na lidera rynku plskieg, a w pierwszym kwartale rku z pwdzeniem rzpczął sprzedaż na rynkach zagranicznych i w nwych segmentach rynku. P etapie kntraktacji biektów niesieciwych, prdukt jest z pwdzeniem sprzedawany d takich glbalnych sieci htelarskich jak Hiltn, Best Western, Hliday Inn czy statni Accr. C isttne, ilumi pszerza również ptencjał rzwju pprzez wejście w nwe sektry rynku wdrżenie dla Nweg Szpitala Wjewódzkieg we Wrcławiu (EBI nr 5/2015). Grupa Wind Mbile zamknęła I kwartał 2015 przychdami ze sprzedaży na pzimie blisk 13 mln zł. Jest t zatem wartść prawie pięcikrtnie wyższa niż brty analgiczneg nieknslidwaneg kresu w rku Rentwnść na pzimie EBITDA t 1,9 mln zł, a na pzimie zysku nett 1,1 mln zł, a zatem w dniesieniu d rku 2014 wartści wyższe dpwiedni 104% i 89%. Ujęcie narastające 12 statnich miesięcy, brazujące pełen rczny ptencjał nwej rganizacji, wskazuje na rekrdwy pzim brtów i rentwnści EBITDA, dpwiedni 64 mln zł i 12 mln zł. W dniesieniu d stanu na kniec 2014 wzrsła również wartść kapitału brtweg nett. Klejny rekrdwy w histrii Grupy pzim 26,3 mln zł pzwala biecując ceniać zarówn ptencjał rzwjwy firmy, jak i zabezpieczenie bsługi zadłużenia bligacyjneg. Pczątek rku t również kilka isttnych wydarzeń znaczeniu strategicznym dla rzwju Grupy, które nie były bezpśredni związane z wynikami. Birąc pd uwagę bardz biecujący trend rzwju sprzedaży prduktów własnych Grupy Wind Mbile, w tym przede wszystkim czekiwane pdwjenie brtów ilumi raz LiveBank, a pnadt isttne przyspieszenie w zdbywaniu nwych rynków eksprtwych, Zarząd Spółki pdjął decyzję realizacji ferty publicznej. Celem emisji jest ddatkwe dkapitalizwanie rzwju tych dwóch najbardziej dchdwych bszarów Spółki. W trsce interes becnych Akcjnariuszy, zptymalizwan dwa kluczwe czynniki, a mianwicie rzwdnienie, które jest relatywnie niskie (6% pst-mney) raz czas realizacji, który wpisuje się w becne krzystne trendy na rynku kapitałwym. Pmim, iż Spółka w pierwszym kwartale rku zrezygnwała z akwizycji pdmitu na Bliskim Wschdzie, t statni kres przyniósł pierwsze pzytywne i wymierne efekty dtychczaswych działań eksprtwych i partnerstwa na tym rynku. W kwietniu Wind Mbile na autrskiej platfrmie VAS rzpczął bsługę abnentów glbalneg peratra kmórkweg w Arabii Saudyjskiej. 10

11 W marcu Wind Mbile uzyskał zezwlenie na prwadzenie działalnści w Specjalnej Strefie Eknmicznej Krakwski Park Technlgiczny. Rzwój działalnści na terenie SSE będzie spójny z planami strategicznymi Grupy i zstanie skncentrwany na rzbudwie ferty prduktwej. Działalnść na terenie Strefy wiązać się będzie dla Spółki z wymiernymi krzyściami eknmicznymi w pstaci zwlnienia d pdatku dchdweg d sób prawnych. Birąc pd uwagę skalę i zakres przedmitwy przedsięwzięcia, które będzie realizwane na terenie SSE, Spółka przewiduje bniżenie bciążeń pdatkwych w latach na łącznym pzimie 3,9 mln PLN. WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE ilumi w klejnym htelu sieci Best Western raz klejnym htelu sieci PURO. W kwietniu pdpisan klejny kntrakt z siecią Best Western na wdrżenie ilumi w Plus Q Htel Kraków. Htel jest najnwszą inwestycją glbalnej sieci Best Western, zlkalizwaną w samym centrum Krakwa. Każdy z 154 pkjów zstał wypsażny w system ilumi zintegrwany z systemami htelwymi. W zeszłym rku rzwiązanie zstał wdrżne w Plus Q Htel Wrcław. Sieć Best Western jest trzykrtnym laureatem knkursu Best Htel Awards dla najlepszej sieci htelwej w Plsce. Aktualnie psiada 23 placówki w Plsce, setki hteli w Eurpie, a na całym świecie pnad placówek w pnad 100 krajach. W lutym System ilumi uruchmin w Htelu PURO Gdańsk. Był t już trzecie wdrżenie dla tej sieci. System dstępny jest zarówn z pzimu telewizra pkjweg, jak i tabletu multimedialneg, które w nwczesny spsób umżliwiają sterwanie autmatyką pkju, glądanie wyskiej jakści telewizji wraz z przeglądarką internetwą, składanie zamówień w rm service czy kmunikację htelu z gściem. Sieć PURO Htels należy d nrweskiej grupy kapitałwej Genfer. W Plsce jak dtąd pwstały 4 biekty PURO: Wrcław, Kraków, Pznań i Gdańsk. Nwe prdukty dla peratrów kmórkwych w Plsce. Wind Mbile sfinalizwał dwa duże prjekty dla krajwych peratrów telekmunikacyjnych. Kntrakty dtyczyły pracwania i stwrzenia nwczesnej aplikacji mbilnej d zarządzania kntem użytkwników, a druga z umów bejmwała mdernizację istniejąceg SSO raz stwrzenie nwej funkcjnalnej aplikacji dla Call Center. Nwe rzwiązania charakteryzują się łatwścią użytkwania raz czerpią z najlepszych dświadczeń klientów. Oba rzwiązania pkrywają kł 26 milinów abnentów bydwu sieci. Nwe kntrakty na rynku UK i USA. Grupa pdpisała dwie umwy na realizację usług prgramistycznych, bejmujących zakresem bszar analizy i raprtwania zdlnści kredytwej, technlgie Hadp, BigData, Java,.Net, realizwany dla klienta z Wielkiej Brytanii, raz bszar pdatków d nieruchmści, technlgia.net, realizwany dla klienta z USA. Oba kntrakty zstały zawarte na 12 miesięcy, a walutą rzliczeniwą są dpwiedni funt brytyjski raz dlar amerykański. Łączna wartść kntraktów t k. 3,7 milina złtych. Zgdnie ze strategią Grupy, rynki zachdnie są kluczwym i perspektywicznym bszarem sprzedaży usług prgramistycznych w mdelu utsurcingwym. Rzwój prjektów utsurcingwych w strukturze przychdwej Grupy jest isttnym elementem strategii zrównważneg rzwju, która zakłada równczesny intensywny rzwój innwacyjnych prduktów Spółki wraz z rzwjem śrdków stanwiących stabilne źródł przychdów. Strategiczne partnerstwa LiveBank na rynku Izraela i USA. Na pczątku rku pdpisan dwa strategiczne partnerstwa w zakresie kmercjalizacji platfrmy LiveBank. Pierwsza z umów z firmą Matrix bejmuje zasięgiem rynek izraelski. Zgdnie z umwą, Matrix będzie dpwiedzialny za sprzedaż platfrmy LiveBank w Izraelu. Matrix zalicza się d widących firm IT w Izraelu, realizuje jedne z największych prjektów infrmatycznych w reginie raz reprezentuje widących i najbardziej innwacyjnych dstawców prgramwania z całeg świata. Matrix zatrudnia pnad 7000 specjalistów IT, prwadzi prjekty dla różnych sektrów gspdarki, m.in. finansów i bankwści, chrny zdrwia, przemysłu, nwych technlgii. Drugą z umów pdpisan z amerykańskim NAMU Systems. Zgdnie z umwą, LiveBank będzie stanwić jeden z filarów rzwiązań mbilnych ferwanych przez NAMU Systems glbalnym bankm detalicznym. NAMU dstarcza bankm i innym pdmitm finanswym, w tym emitentm kart płatniczych, systemy infrmatyczne ferwane pd własną marką. 11

12 Kmercyjne uruchmienie serwisu w Arabii Saudyjskiej. Wind Mbile uruchmił platfrmę, na którą kńcem kwietnia przyjął pierwszych abnentów znaneg, glbalneg peratra kmórkweg w Arabii Saudyjskiej. Realizacja prjektu na rynku Arabii Saudyjskiej jest ptwierdzeniem przyjętej przez Grupę strategii ekspansji zagranicznej. Implementacja kmplekswej platfrmy w architekturze peratra umżliwia ferwanie abnentm różnrdnych usług infrmacyjnych zarówn w frmie wiadmści tekstwych i treści multimedialnych, jak i w frmie SMS t TV umżliwiającej m.in. głswanie pdczas prgramów telewizyjnych. Start kmercyjny platfrmy celw zaplanwan przed muzułmańskim świętem Ramadan, pdczas któreg szacwany jest duży wzrst ppularnści usługi. Aplikacja mbilna BIK DATA dla Biura Infrmacji Kredytwej. Grupa wdrżyła innwacyjny system mbilny dla Biura Infrmacji Kredytwej S.A. Dzięki nwej aplikacji BIK DATA, kadra zarządzająca banków w Plsce zyskała mżliwść dstępu d kluczwych zestawień danych dla rynku kredytweg. Nwy system pzwala na prezentwanie aktualnych danych rynkwych w frmie przejrzystych i wygdnych wykresów graficznych. Ze względu na wrażliwe infrmacje, zastswan pzim zabezpieczeń wykrzystywany w bankwych systemach transakcyjnych. Wejście d SSE. Spółka uzyskała zezwlenie na prwadzenie działalnści w Specjalnej Strefie Eknmicznej Krakwski Park Technlgiczny. Rzwój działalnści na terenie SSE będzie spójny z planami strategicznymi Grupy i zstanie skncentrwany na rzbudwie ferty prduktwej w bszarze telekmunikacyjnym, finanswym i hspitality. Działalnść na terenie Strefy wiązać się będzie dla Spółki z wymiernymi krzyściami eknmicznymi w pstaci zwlnienia d pdatku dchdweg d sób prawnych. Birąc pd uwagę skalę i zakres przedmitwy przedsięwzięcia, które będzie realizwane na terenie SSE, Spółka przewiduje bniżenie bciążeń pdatkwych w latach na łącznym pzimie 3,9 mln PLN. Prspekt emisyjny w KNF. Przyjęcie przez NWZA w dniu 6 maja 2015 uchwały nwej emisji umżliwił Spółce złżenie d Kmisji Nadzru Finansweg kmpletneg i finalneg prspektu emisyjneg. W tku dtychczasweg prcesu Wind Mbile wypracwał z Kmisją wspólne stanwisk m.in. w bszarze zmian statutwych, które dstswały Spółkę d uwarunkwań rynku główneg (zatwierdzne przez NWZA 6 maja). W cenie Zarządu, prspekt pwinien zstać zatwierdzny przez KNF w bieżącym kwartale. 3. Stanwisk zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych dtychczas prgnz wyników finanswych na 2015 rk w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym Spółka nie publikwała prgnz finanswych na 2015 r. 12

13 4. Kwartalne skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku 4.1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014 PLN 000 Aktywa trwałe Rzeczwe aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne Wartść firmy Pzstałe aktywa niematerialne Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych Aktywa z tytułu pdatku drczneg Pzstałe aktywa finanswe Pzstałe aktywa Aktywa brtwe Zapasy Należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałe należnści Należnści z tytułu kntraktów budwlanych i pdbne Pzstałe aktywa finanswe Bieżące aktywa pdatkwe Pzstałe aktywa Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikwane jak przeznaczne d zbycia AKTYWA RAZEM

14 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014 PLN 000 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Własny akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji Zyski zatrzymane Wynik wycen dnsznych bezpśredni pprzez kapitał własny Kwty ujęte bezpśredni w kapitale, związane z aktywami klasyfikwanymi jak przeznaczne d zbycia Zbwiązania długterminwe Długterminwe zbwiązania z tyt. bligacji i umwy leasingu Pzstałe długterminwe zbwiązania finanswe Pzstałe zbwiązania długterminwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy z tytułu pcji na akcje Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Pzstałe rezerwy długterminwe Przychdy przyszłych kresów Zbwiązania krótkterminwe Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz pzstałe zbwiązania Zbwiązania z tytułu kntraktów budwlanych i pdbnych Krótkterminwe pżyczki i kredyty bankwe, w tym umwy leasingu Pzstałe krótkterminwe zbwiązania finanswe Bieżące zbwiązania pdatkwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy krótkterminwe Przychdy przyszłych kresów Pzstałe zbwiązania Zbwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikwanymi jak przeznaczne d sprzedaży ZOBOWIĄZANIA RAZEM PASYWA RAZEM

15 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalnść kntynuwana Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014 PLN 000 Przychdy ze sprzedaży Przychdy ze sprzedaży wyrbów Przychdy ze sprzedaży usług Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów Kszt własny sprzedaży (kszt sprzedanych prduktów, usług, twarów i materiałów) Kszt wytwrzenia sprzedanych wyrbów Kszt sprzedanych usług Kszt sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe przychdy peracyjne - 10 Pzstałe kszty peracyjne - 12 Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Przychdy finanswe 1 35 Kszty finanswe 3 10 Udział w zyskach jednstek stwarzysznych Zysk ze sprzedaży udziałów w jednstce stwarzysznej Zysk (strata) przed pdatkwaniem Pdatek dchdwy - 95 część bieżąca część drczna 26 Zysk (strata) nett z działalnści kntynuwanej Działalnść zaniechana Zysk (strata) nett z działalnści zaniechanej ZYSK (STRATA) NETTO

16 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) nett, z teg przypadający: Akcjnariuszm pdmitu dminująceg Akcjnariuszm mniejszściwym Zysk (strata) nett na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalnści kntynuwanej: - pdstawwy 0,02 0,08 - rzwdniny 0,02 0,08 Z działalnści kntynuwanej i zaniechanej: - pdstawwy 0,02 0,08 - rzwdniny 0,02 0,08 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zstaną przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Skutki przeszacwania aktywów trwałych Udział w skutkach przeszacwania aktywów trwałych jednstek stwarzysznych Przeszacwanie zbwiązań z tytułu świadczeń pracwniczych Inne Składniki, które mgą zstać przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Różnice kurswe z przeliczenia jednstek zagranicznych Skutki przeszacwania aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych Inne Pzstałe całkwite dchdy nett razem SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

17 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014 PLN 000 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk za rk brtwy Krekty: Kszt pdatku dchdweg ujęty w wyniku - 95 Udział w zysku jednstek stwarzysznych Kszty finanswe ujęte w wyniku 3 - Przychdy z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych 7 Zysk z przeszacwania wartści gdziwej nieruchmści inwestycyjnych Strata ze zbycia jednstki zależnej Zysk ze zbycia udziałów w jednstce stwarzysznej (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych wycenianych w wartści gdziwej przez wynik (Zysk) / strata nett z wyceny aktywów finanswych przeznacznych d brtu (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych przeznacznych d brtu Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych (Zysk) / strata nett ze zbycia aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Strata z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Odwrócenie dpisu z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Amrtyzacja i umrzenie aktywów trwałych Utrata wartści aktywów trwałych (Ddatnie) / ujemne różnice kurswe nett Kszty z tytułu płatnści na bazie akcji rzliczanych instrumentami kapitałwymi Kszty wynikające z emisji akcji na pkrycie trzymanych usług knsultacyjnych Amrtyzacja kntraktów gwarancji finanswych Zysk z efektywneg rzliczenia rszczeń wbec spółki

18 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale brtwym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałych należnści (Zwiększenie) / zmniejszenie należnści z tytułu kntraktów budwlanych (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pzstałych aktywów Zmniejszenie salda zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) zbwiązań z tytułu kntraktów budwlanych Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 28 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychdów przyszłych kresów Zwiększenie / (zmniejszenie) pzstałych zbwiązań Śrdki pieniężne wygenerwane na działalnści peracyjnej Zapłacne dsetki Zapłacny pdatek dchdwy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatnści z tytułu nabycia aktywów finanswych Wpływy ze sprzedaży aktywów finanswych Otrzymane dsetki Tantiemy i inne dchdy z działalnści inwestycyjnej Dywidenda trzymana d jednstek stwarzysznych Inne trzymane dywidendy Zaliczki wypłacne jednstkm pwiązanym Pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym Wpływy z tytułu spłat pżyczek przez jednstki pwiązane Płatnści za rzeczwe aktywa trwałe Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych - 1 Płatnści za nieruchmści inwestycyjne Wpływy ze sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych Płatnści za aktywa niematerialne Wydatki nett z tytułu przejęcia jednstek zależnych Wpływy nett na pczet przejęcia jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek stwarzysznych ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ

19 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji Wpływy z tytułu emisji bligacji zamiennych Płatnści z tytułu ksztów emisji bligacji Płatnści z tytułu dkupu akcji Płatnści z tytułu ksztów dkupu akcji Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych Wpływy z emisji weksli długterminwych Płatnści z tytułu ksztów emisji papierów dłużnych Wpływy z pżyczek Spłata pżyczek Spłata dsetek d bligacji Wpływy ze sprzedaży częściwej udziałów w spółkach zależnych niepwdującej utraty kntrli Dywidendy wypłacne na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych Dywidendy wypłacne na rzecz właścicieli Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zwiększenie/(zmniejszenie) nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu sprawzdawczeg Wpływ zmian kursów walut na sald śrdków pieniężnych w walutach bcych Wpływ dsetek z tyt. śrdków pieniężnych nalicznych d dnia bilansweg ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

20 4.4 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2015 rku (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia - Stan na 1 stycznia 2015 rku (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Wykrzystanie rezerwy w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Wypłata dywidendy - Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2015 rku Razem 20

21 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2014 rku (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia (patrz Nta 2.3) - Stan na 1 stycznia 2014 rku (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Wypłata dywidendy - Stan na 31 marca 2014 rku Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2014 rku W pinii Zarządu Spółki, pwyżej przedstawin aktualną sytuację majątkwą i finanswą Emitenta w ujęciu jednstkwym w spsób rzetelny i kmpletny i nie jest wymagane uwzględnianie ddatkwych danych. 21

22 5. Kwartalne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. za I kwartał 2015 rku 5.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014* PLN 000 Aktywa trwałe Rzeczwe aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne Wartść firmy Pzstałe aktywa niematerialne Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych - 7 Aktywa z tytułu pdatku drczneg Pzstałe aktywa finanswe Pzstałe aktywa Aktywa brtwe Zapasy Należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałe należnści Należnści z tytułu kntraktów budwlanych i pdbne Pzstałe aktywa finanswe Bieżące aktywa pdatkwe Pzstałe aktywa Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikwane jak przeznaczne d zbycia AKTYWA RAZEM

23 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA Stan na 31/03/2015 PLN 000 Stan na 31/03/2014* PLN 000 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Własny akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji Zyski zatrzymane Wynik wycen dnsznych bezpśredni pprzez kapitał własny Kwty ujęte bezpśredni w kapitale, związane z aktywami klasyfikwanymi jak przeznaczne d zbycia y przypadające na jednstki zależne dające współkntrlę nad spółką Zbwiązania długterminwe Długterminwe kredyty i pżyczki, w tym umwy leasingu Pzstałe długterminwe zbwiązania finanswe Pzstałe zbwiązania długterminwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy z tytułu pcji na akcje Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Pzstałe rezerwy długterminwe Przychdy przyszłych kresów Zbwiązania krótkterminwe Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz pzstałe zbwiązania Zbwiązania z tytułu kntraktów budwlanych i pdbnych Krótkterminwe pżyczki i kredyty bankwe, w tym umwy leasingu Pzstałe krótkterminwe zbwiązania finanswe Bieżące zbwiązania pdatkwe Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwy krótkterminwe Przychdy przyszłych kresów 22 - Pzstałe zbwiązania Zbwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikwanymi jak przeznaczne d sprzedaży ZOBOWIĄZANIA RAZEM PASYWA RAZEM

24 5.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalnść kntynuwana Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014* PLN 000 Przychdy ze sprzedaży Przychdy ze sprzedaży wyrbów Przychdy ze sprzedaży usług Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów Kszt własny sprzedaży (kszt sprzedanych prduktów, usług, twarów i materiałów) Kszt wytwrzenia sprzedanych wyrbów Kszt sprzedanych usług Kszt sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne - 12 Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Udział w zyskach jednstek stwarzysznych Zysk ze sprzedaży udziałów w jednstce stwarzysznej Zysk (strata) przed pdatkwaniem Pdatek dchdwy część bieżąca część drczna Zysk (strata) nett z działalnści kntynuwanej Działalnść zaniechana Zysk (strata) nett z działalnści zaniechanej - - ZYSK (STRATA) NETTO

25 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) nett, z teg przypadający: Akcjnariuszm pdmitu dminująceg Akcjnariuszm mniejszściwym Zysk (strata) nett na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalnści kntynuwanej: - pdstawwy 0,09 0,08 - rzwdniny 0,09 0,08 Z działalnści kntynuwanej i zaniechanej: - pdstawwy 0,09 0,08 - rzwdniny 0,09 0,08 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zstaną przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Skutki przeszacwania aktywów trwałych Udział w skutkach przeszacwania aktywów trwałych jednstek stwarzysznych Przeszacwanie zbwiązań z tytułu świadczeń pracwniczych Inne Składniki, które mgą zstać przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Różnice kurswe z przeliczenia jednstek zagranicznych Skutki przeszacwania aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych Inne Pzstałe całkwite dchdy nett razem SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

26 5.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01/01/ /03/2015 PLN 000 Okres 01/01/ /03/2014* PLN 000 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk za rk brtwy Krekty: Kszt pdatku dchdweg ujęty w wyniku Udział w zysku jednstek stwarzysznych Kszty finanswe ujęte w wyniku 15 - Przychdy z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych Zysk z przeszacwania wartści gdziwej nieruchmści inwestycyjnych - Strata ze zbycia jednstki zależnej Zysk ze zbycia udziałów w jednstce stwarzysznej (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych wycenianych w wartści gdziwej przez wynik (Zysk) / strata nett z wyceny aktywów finanswych przeznacznych d brtu (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych przeznacznych d brtu Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych (Zysk) / strata nett ze zbycia aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży Strata z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Odwrócenie dpisu z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług Amrtyzacja i umrzenie aktywów trwałych Utrata wartści aktywów trwałych (Ddatnie) / ujemne różnice kurswe nett Kszty z tytułu płatnści na bazie akcji rzliczanych instrumentami kapitałwymi Kszty wynikające z emisji akcji na pkrycie trzymanych usług knsultacyjnych Amrtyzacja kntraktów gwarancji finanswych Zysk z efektywneg rzliczenia rszczeń wbec spółki

27 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale brtwym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałych należnści (Zwiększenie) / zmniejszenie należnści z tytułu kntraktów budwlanych (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pzstałych aktywów Zmniejszenie salda zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) zbwiązań z tytułu kntraktów budwlanych 66 - Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw Zwiększenie / (zmniejszenie) przychdów przyszłych kresów Zwiększenie / (zmniejszenie) pzstałych zbwiązań Śrdki pieniężne wygenerwane na działalnści peracyjnej Zapłacne dsetki Zapłacny pdatek dchdwy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatnści z tytułu nabycia aktywów finanswych Wpływy ze sprzedaży aktywów finanswych Otrzymane dsetki Tantiemy i inne dchdy z działalnści inwestycyjnej Dywidenda trzymana d jednstek stwarzysznych Inne trzymane dywidendy Pżyczki trzymane d jednstek pwiązanych Pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym Płatnści za rzeczwe aktywa trwałe Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych 36 1 Płatnści za nieruchmści inwestycyjne Wpływy ze sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych Płatnści za aktywa niematerialne Wydatki nett z tytułu przejęcia jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek zależnych Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek stwarzysznych Inne wpływy/wydatki inwestycyjne ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ

28 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji Wpływy z tytułu emisji bligacji zamiennych Płatnści z tytułu ksztów emisji bligacji Płatnści z tytułu dkupu akcji Płatnści z tytułu ksztów dkupu akcji Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych Wpływy z emisji weksli długterminwych Płatnści z tytułu ksztów emisji papierów dłużnych Wpływy z pżyczek Spłata pżyczek Spłata dsetek d bligacji - Wpływy ze sprzedaży częściwej udziałów w spółkach zależnych niepwdującej utraty kntrli Dywidendy wypłacne na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych Dywidendy wypłacne na rzecz właścicieli Leasing, dsetki, pzstałe ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zwiększenie/(zmniejszenie) nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu sprawzdawczeg Wpływ zmian kursów walut na sald śrdków pieniężnych w walutach bcych Zmiana stanu innych śrdków pieniężnych ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

29 5.4 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2015 rku (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia - Stan na 1 stycznia 2015 rku (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Wypłata dywidendy - Stan na 31 marca 2015 rku Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2015 rku

30 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2014 rku* (z pprzednieg sprawzdania) Przekształcenia (patrz Nta 2.3) - Stan na 1 stycznia 2014 rku* (p przekształceniach) Zysk nett za rk brtwy Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Wypłata dywidendy - Stan na 31 marca 2014 rku* Zysk nett za rk brtwy - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Suma całkwitych dchdów - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - Emisja bligacji zamiennych - Kszty emisji akcji - Odkup akcji zwykłych - Kszty dkupu akcji zwykłych - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - Z pdziału zysku - Przeniesienie na kapitał zapaswy - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - Stan na 31 marca 2014 rku* (*) W kresach prównawczych Emitent prezentuje jednstkwe sprawzdanie finanswe, pnieważ dane finanswe Spółki i jednstek zależnych w tych kresach nie były bjęte knslidacją. W pinii Zarządu Spółki, pwyżej przedstawin aktualną sytuację majątkwą i finanswą Emitenta w ujęciu sknslidwanym w spsób rzetelny i kmpletny i nie jest wymagane uwzględnianie ddatkwych danych. 30

31 6. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści Raprt kwartalny Wind Mbile S.A. zstał sprządzny zgdnie z wytycznymi Załącznika nr 3 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu Infrmacje bieżące i kreswe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrtu na rynku NewCnnect (pstanwienia 5 ust. 4.1, 4.2, 5.1, 5,2). Zasady rachunkwści zastswane d sprządzenia niniejszeg sknslidwaneg sprawzdania finansweg, metdy wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansweg raz zasady knslidacji sprawzdań finanswych są spójne z zastswanymi przy sprządzaniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Wind Mbile za rk zakńczny 31 grudnia 2014 rku, publikwanym dnia 29 kwietnia 2015 r. Od daty sprządzenia w/w rczneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg nie nastąpiły zmiany stswanych zasad (plityki) rachunkwści. Jak dane prównywalne za I kwartał 2014 r. zaprezentwan jednstkwe sprawzdanie finanswe, pnieważ dane finanswe Spółki i jednstek zależnych w tym kresie nie były bjęte knslidacją. Składniki aktywów i pasywów wyrażne w walutach bcych zstały na dzień 31 marca 2015 rku wycenine wg średnieg kursu NBP Tabela nr 062/A/NBP/2015 z dnia : średni kurs EUR wynsi 4,0890 PLN średni kurs USD wynsi 3,8125 PLN SKUTKI PRZYJĘCIA MSSF Dane finanswe dtyczące I kwartału 2014 zstały skrygwane w związku z zastswaniem zasad plityki rachunkwści zgdnej z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej (MSSF). W sprawzdaniu rcznym za 2014 zaprezentwan w pełni skutki przejścia na MSSF raz zstały pisane szczegółw zmienine zasady plityki rachunkwści. Pniższe tabele zawierają krektę danych za I kwartał 2014 w związku przejściem na MSSF. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - SKUTKI PRZYJĘCIA MSSF AKTYWA Pprzednie zasady rachunkwści Skutki przejścia na MSSF-y MSSF AKTYWA TRWAŁE Rzeczwe aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne - Wartść firmy - Pzstałe aktywa niematerialne Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych 7-7 Aktywa z tytułu pdatku drczneg 6-6 Pzstałe aktywa finanswe Pzstałe aktywa

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl Wind Mbile Yur digital wings www.windmbile.pl Czytając niniejsza prezentację zbwiązujesz się d zaakceptwania następujących graniczeń: Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zstała przygtwana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2014. 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2014. 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrcze 2014 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014 1 f 9 1. Pdstawwe dane dtyczące spółki Firma Spółki: Siedziba: Kapitał zakładwy: PRIMA MODA S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo