Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08"

Transkrypt

1 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08 Niniejszy aneks zstał sprządzny w związku z publikacją w dniu 14 luteg sknslidwaneg raprtu kwartalneg QSr Sanwil S.A. za kwartał r. Zmiana nr 1 Str. 12, pkt E Pdsumwania trzymuje brzmienie: Sytuacja finanswa Grupy Kapitałwej Emitenta przedstawina zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz sprawzdanie za rku (wg /MSSF). Wybrane pzycje z rachunku zysków i strat za kres wg /MSSF (w tys. zł). Przychdy ze sprzedaży Kszt sprzedanych prduktów, twarów, materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe kszty peracyjne Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Zysk (strata) brutt przed pdatkwaniem Zysk (strata) nett na działalnści gspdarczej Zysk (strata) nett Źródł: Emitent Emitent psiada udziały w spółce Winisan z siedzibą w Tarnplu na Ukrainie. W rzumieniu Ustawy rachunkwści z dnia 29 września 1994 rku (Dz. U. Nr 121 pz. 591 z późniejszymi zmianami) spółka Winisan jest pdmitem pwiązanym i współzależnym. Winisan jest spółką prdukcyjną z branży włókienniczej, zawiązaną w rku przy współudziale partnera ukraińskieg (Sanwil S.A. psiada w niej 50% udziałów). Emitent nie sprządzał w latach - sknslidwaneg sprawzdania finansweg, krzystając z mżliwści zwlnienia z bwiązku ich sprządzania na mcy art. 58 ust 1. Ustawy rachunkwści. Na pdstawie pdpisanej przez Emitenta ze strną ukraińską, w dniu 12 stycznia rku Umwy Dminacji, spółka Winisan stała się pdmitem zależnym, którym pzstawała d kńca rku, tj. d kńca kresu bwiązywania w/w umwy. Emitent sprządził zgdnie z zasadami /MSSF sknslidwane sprawzdanie finanswe za rk brtwy, prezentując jak dane prównywalne, przekształcne dla ptrzeb /MSSF jednstkwe sprawzdanie finanswe Sanwil S.A. za rk brtwy. Od rku Spółka Winisan jest traktwana jak wspólne przedsięwzięcie, któreg dane finanswe są knslidwane przez Emitenta metdą prprcjnalną. Działalnść Emitenta bejmuje głównie prdukcję wyrbów włókienniczych wykrzystywanych w przemyśle meblwym, buwniczym raz przy prdukcji sprzętu medyczneg i rehabilitacyjneg. Dknując analizy histrycznych wyników finanswych Emitenta należy wyróżnić następujące dwa kresy: pierwszy kres t lata -, który przedstawia infrmacje z jednstkwych sprawzdań finanswych Emitenta. W rku Spółka siągnęła najlepszy wynik finanswy na przestrzeni analizwanych lat, uzyskując zysk nett 1

2 w kwcie tysięcy złtych. Na pzim siągnięteg zysku wpłynęł zwiększenie przychdów ze sprzedaży 6,4% w stsunku d rku 2003 raz rzwiązanie wcześniej utwrznej rezerwy na nieprduktywny majątek trwały w kwcie 6 394,3 tysięcy złtych. W rku dntwan spadek przychdów ze sprzedaży 2,3% w prównaniu d rku, c przy jednczesnym wzrście pszczególnych pzycji ksztwych, przełżył się na wykazanie przez Emitenta straty nett w kwcie 17 tysięcy złtych. Rk był dla Spółki kresem stabilizacji, w którym realizwan zadania z zakresu zwiększania knkurencyjnści prdukcji w zakresie jakści i wydajnści. Spółka graniczyła prdukcję przestarzałych wyrbów, rzwijała prdukcję swich asrtymentów z uwzględnieniem nwych zastswań i zmdernizwanych technlgii raz kntynuwała przejmwanie rynków zbytu dtychczaswych knkurentów krajwych i zagranicznych. drugi kres t rk raz rku, w którym zaprezentwan wyniki sknslidwane Grupy Kapitałwej Emitenta. Efekt knwersji jednstkweg sprawzdania finansweg Emitenta za rk brtwy dla ptrzeb /MSSF, spwdwał wykazanie straty nett za ten kres w kwcie 483 tysięcy złtych. W rku Emitent uzyskał wzrst wartści przychdów 16,7% i wypracwał zysk nett w kwcie tysięcy złtych. W mawianym kresie Emitent uruchmił szereg nwych asrtymentów spełniających wyskie wymagania jakściwe (w tym dla branży mtryzacyjnej), które znalazły zbyt na wymagającym rynku UE. PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE Wskaźniki płynnści finanswej Emitenta: Wskaźniki płynnści finanswej Grupy Kapitałwej Emitenta Wskaźnik bieżącej płynnści (a) 1,73 1,90 1,9 1,77 1,78 2,53 Wskaźnik płynnści szybkiej (b) 0,82 0,85 0,85 0,89 0,89 1,37 Wskaźnik natychmiastwy (c) 0,03 0,06 0,06 0,04 0,04 0,11 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik bieżącej płynnści stsunek stanu majątku brtweg d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec daneg kresu b) wskaźnik płynnści szybkiej stsunek stanu majątku brtweg pmniejszneg zapasy d stanu zbwiązań krótkterminwych c) wskaźnik natychmiastwy stsunek stanu śrdków pieniężnych i papierów wartściwych przeznacznych d brtu d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec kresu W badanym kresie zapasy Emitenta stanwiły znaczną część aktywów brtwych, wskaźnik bieżącej płynnści dbiegał znacznie d wskaźnika płynnści szybkiej. Uznaje się, że bezpieczny pzim dla wskaźnika bieżącej płynnści t <1,2 2,0> natmiast dla wskaźnika płynnści szybkiej <1 1,2>. W kresie bjętym histrycznymi infrmacjami finanswymi wskaźnik bieżącej płynnści tylk w rku nie znajdwał się w ptymalnym przedziale <1,2 2,0>. Wartść wskaźnika płynnści szybkiej w r. znajdwał się blisk granic ptymalneg przedziału <1 1,2>, ale już w raz r. siągnął pzim niższy niż w r. Wskaźnik natychmiastwy w badanym kresie scyluje wkół 0,05, jest t spwdwane utrzymywaniem przez Emitenta wyskieg stanu zapasów. Struktura finanswania Emitenta (tys. zł) na dzień zatwierdzenia prspektu emisyjneg (w tys. zł). Wartść (%) Kapitał własny ,63 Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania ,37 Pasywa gółem ,00 Źródł: Emitent Na dzień zatwierdzenia prspektu emisyjneg Emitent nie przewiduje zwiększenia zaangażwania zewnętrznych źródeł finanswania (kredyty, pżyczki). Wszystkie planwane inwestycje na rk są realizwane. Obecny pzim finanswania zewnętrzneg jest wystarczający: kredyt inwestycyjny w Frtis Bank Plska S.A. w wyskści 2,6 mln.pln, wykrzystanie: kwiecień - I transza w wyskści 1 mln. PLN, wrzesień - II transza w wyskści 1 mln. PLN. D wykrzystania d kńca rku 0,6 mln. PLN w trzeciej transzy zabezpiecza pd kątem finanswym zrealizwanie prwadznych inwestycji. Wydatki związane z inwestycjami przekraczające tą kwtę są pkrywane z śrdków własnych Emitenta. Kredyt inwestycyjny jest zaciągnięty na 5 lat ze spłatą d dnia 12 marca 2012 rku, w 54 równych ratach pczynając d 5 października rku. Zabezpieczenia: hipteka kaucyjna na prawie wieczysteg użytkwania i budynków na nim się znajdujących d kwty 2,6 mln. PLN, przelew z praw plisy ubezpieczeniwej dtyczącej tych nieruchmści, przewłaszczenie zapasów magazynwych d kwty 1 mln. PLN, przelew z praw plisy ubezpieczeniwej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynwych, przelew wierzytelnści z umwy z PARP dfinanswaniu prjektu wdrżenia systemu ERP, weksel in blanc, świadczenie pddaniu się egzekucji kredytbircy. Działalnść pdstawwa Spółki jest wspierana przez finanswanie zewnętrzne w pstaci kredytów brtwych w rachunkach bieżących raz prduktów pzabilanswych w pstaci usług faktringwych: 2

3 Kredyty brtwe zaciągnięte przez Emitenta: Citibank Handlwy - kredyt brtwy - limit d 1 mln. PLN, zapadalnść kwiecień 2008, finanswanie bieżącej działalnści Spółki, Frtis Bank Plska - kredyt brtwy - limit d 0,7 mln. PLN, zapadalnść, finanswanie bieżącej działalnści Spółki, Millennium Bank SA - kredyt brtwy - limit d 1 mln PLN, zapadalnść - lipiec 2008, finanswanie bieżącej działalnści Spółki, Umwy pzabilanswe - usługi faktringwe i pdbne - umwy te mają zapewnić finanswanie działalnści bieżącej, w szczególnści pprawę płynnści finanswej Emitenta: Citibank Handlwy - dysknt wierzytelnści - limit d 2 mln PLN, sierpień dysknt walutwe wierzytelnści - limit d 0,5 mln EUR, wrzesień 2008 Frtis Bank Plska - faktring standardwy - limit d 1 mln PLN, na czas niekreślny z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 14 dniweg kresu wypwiedzenia Bank Millennium - faktring standardwy - limit d 2,5 mln PLN, na czas niekreślny z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 14 dniweg kresu wypwiedzenia - dysknt walutwe wierzytelnści (wielwalutwe) - limit d 2,25 mln PLN (w walucie wierzytelnści), j.w. BRE Bank factring dwrtny (finanswanie dstawców) limit d 1 mln PLN, d dnia 9 stycznia 2009 rku z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 30-dniweg kresu wypwiedzenia; umwa pdpisana w miesiącu listpadzie r. BRE Bank factring dwrtny (finanswanie dstawców) limit d 1 mln EUR, d dnia 9 stycznia 2009 rku z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 30-dniweg kresu wypwiedzenia; umwa pdpisana w miesiącu listpadzie r. TENDENCJE W kresie d r. d dnia zatwierdzenia Prspektu Emitent nie zabserwwał znaczących zmian w zakresie prdukcji, sprzedaży i zapasach raz ksztach i cenach sprzedaży. Zarówn ceny prdukcji jak i ceny sprzedaży, a także pzim zapasów pzstały na pzimie zbliżnym d r. Temp wzrstu sprzedaży w był zbliżne d rku pprzednieg. Nie występują znane Emitentwi żadne inne niepewne elementy, żądania, zbwiązania lub zdarzenia, które mgą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta i jeg Grupy Kapitałwej, pza przedstawinymi Czynnikami Ryzyka, przedstawinymi w części II niniejszeg Prspektu emisyjneg. Zmiana nr 2 Str. 27, pkt 3 Dkumentu rejestracyjneg trzymuje brzmienie: Sytuacja finanswa Grupy Kapitałwej Emitenta przedstawina zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz niezbadane sprawzdanie za III rku wraz z danymi prównywalnymi za analgiczny kres w rku pprzednim (wg /MSSF). Tabela 3.1. Pdstawwe dane finanswe Grupy Kapitałwej Emitenta za kres (wg ) raz za kres (wg MSSF) WYSZCZEGOLNIENIE j.m. Przychdy ze sprzedaży (tys. zł) EBITDA (tys. zł) Zysk (strata) na działalnści peracyjnej (tys. zł) Zysk (strata) brutt (tys. zł) Zysk (strata) nett (tys. zł) Aktywa razem (tys. zł) Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania (tys. zł) Zbwiązania długterminwe (tys. zł) Zbwiązania krótkterminwe (tys. zł) Kapitał własny (aktywa nett) (tys. zł) Kapitał zakładwy (tys. zł) (szt.) Liczba akcji na dzień bilanswy Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,08 0,02 0,01-0,0048-0, ,084 Rzwdniny zysk (strata) na jedną akcję a) (zł) 0,01 0,00 0, , , ,0084 3

4 Zadeklarwana lub wypłacna dywidenda na jedną akcję Źródł: Emitent (zł) a) Spsób bliczania rzwdnineg zysku na 1 akcję: Rzwdniną wartść zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalnej jak liczba akcji na dzień 31 grudnia r szt. - pwiększna liczbę akcji z nwej (planwanej) emisji, przy załżeniu, że bjęte zstaną w publicznej fercie wszystkie ferwane akcje w liczbie szt. Zmiana nr 3 Str. 53, pkt 9.1 Dkumentu rejestracyjneg trzymuje brzmienie: Sytuacja finanswa Grupy Kapitałwej Emitenta przedstawina zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz niezbadane sprawzdanie za rku wraz z danymi prównywalnymi za analgiczny kres w rku pprzednim (wg /MSSF). Tabela 9.1. Wybrane pzycje z rachunku zysków i strat za kres wg /MSSF (w tys. zł). Przychdy ze sprzedaży Kszt sprzedanych prduktów, twarów, materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe kszty peracyjne Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Zysk (strata) brutt przed pdatkwaniem Zysk (strata) nett na działalnści gspdarczej Zysk (strata) nett Źródł: Emitent Emitent psiada udziały w spółce Winisan z siedzibą w Tarnplu na Ukrainie. W rzumieniu Ustawy rachunkwści z dnia 29 września 1994 rku (Dz. U. Nr 121 pz. 591 z późniejszymi zmianami) spółka Winisan jest pdmitem pwiązanym i współzależnym. Winisan jest spółką prdukcyjną z branży włókienniczej, zawiązaną w rku przy współudziale partnera ukraińskieg (Sanwil S.A. psiada w niej 50% udziałów). Emitent nie sprządzał w latach - sknslidwaneg sprawzdania finansweg, krzystając z mżliwści zwlnienia z bwiązku ich sprządzania na mcy art. 58 ust 1. Ustawy rachunkwści. Na pdstawie pdpisanej przez Emitenta ze strną ukraińską, w dniu 12 stycznia rku Umwy Dminacji, spółka Winisan stała się pdmitem zależnym, którym pzstawała d kńca rku, tj. d kńca kresu bwiązywania w/w umwy. Emitent sprządził zgdnie z zasadami /MSSF sknslidwane sprawzdanie finanswe za rk brtwy, prezentując jak dane prównywalne, przekształcne dla ptrzeb /MSSF jednstkwe sprawzdanie finanswe Sanwil S.A. za rk brtwy. Od rku Spółka Winisan jest traktwana jak wspólne przedsięwzięcie, któreg dane finanswe są knslidwane przez Emitenta metdą prprcjnalną. Działalnść Emitenta bejmuje głównie prdukcję wyrbów włókienniczych wykrzystywanych w przemyśle meblwym, buwniczym raz przy prdukcji sprzętu medyczneg i rehabilitacyjneg. Dknując analizy histrycznych wyników finanswych Emitenta należy wyróżnić następujące dwa kresy: pierwszy kres t lata -, który przedstawia infrmacje z jednstkwych sprawzdań finanswych Emitenta. W rku Spółka siągnęła najlepszy wynik finanswy na przestrzeni analizwanych lat, uzyskując zysk nett w kwcie tysięcy złtych. Na pzim siągnięteg zysku wpłynęł zwiększenie przychdów ze sprzedaży 6,4% w stsunku d rku 2003 raz rzwiązanie wcześniej utwrznej rezerwy na nieprduktywny majątek trwały w kwcie 6 394,3 tysięcy złtych. W rku dntwan spadek przychdów ze sprzedaży 2,3% w prównaniu d rku, c przy jednczesnym wzrście pszczególnych pzycji ksztwych, przełżył się na wykazanie przez Emitenta straty nett w kwcie 17 tysięcy złtych. Rk był dla Spółki kresem stabilizacji, w którym realizwan zadania z zakresu zwiększania knkurencyjnści prdukcji w zakresie jakści i wydajnści. Spółka graniczyła prdukcję przestarzałych wyrbów, rzwijała prdukcję swich asrtymentów z uwzględnieniem nwych zastswań 4

5 i zmdernizwanych technlgii raz kntynuwała przejmwanie rynków zbytu dtychczaswych knkurentów krajwych i zagranicznych. drugi kres t rk raz rku, w którym zaprezentwan wyniki sknslidwane Grupy Kapitałwej Emitenta. Efekt knwersji jednstkweg sprawzdania finansweg Emitenta za rk brtwy dla ptrzeb /MSSF, spwdwał wykazanie straty nett za ten kres w kwcie 483 tysięcy złtych. W rku Emitent uzyskał wzrst wartści przychdów 16,7% i wypracwał zysk nett w kwcie tysięcy złtych. W mawianym kresie Emitent uruchmił szereg nwych asrtymentów spełniających wyskie wymagania jakściwe (w tym dla branży mtryzacyjnej), które znalazły zbyt na wymagającym rynku UE. Analiza rentwnści Ocenę rentwnści Emitenta w parciu pdstawwe wskaźniki rentwnści przedstawia pniższa tabela: Tabela 9.2. Wskaźniki rentwnści Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Rentwnść brutt na sprzedaży a) % 19,83 19,63 18,2 18,75 19,92 23,27 Rentwnść brutt b) % 19,83 19,63 3,44-3,35-2,18 20,65 Rentwnść nett c) % 17,72 4,55 3,1-1,21-0,04 20,65 Rentwnść działalnści peracyjnej d) % 19,99 5,57 4,1-2,7-1,53 24,92 Rentwnść EBITDA e) % 25,01 11,61 10,48 3,91 3,91 28,83 Rentwnść aktywów gółem ROA f) % 10,00 2,98 2,71-0,94-0,04 22,41 Rentwnść kapitału własneg ROE g) % 17,72 4,55 3,72-1,28-0,06 30,83 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik rentwnści brutt na sprzedaży stsunek zysku (straty) brutt na sprzedaży d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów b) wskaźnik rentwnści brutt stsunek zysku (straty) brutt d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów c) wskaźnik rentwnści nett stsunek zysku (straty) nett d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów d) wskaźnik rentwnści peracyjnej stsunek zysk (strata) na działalnści peracyjnej (EBIT) d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów e) wskaźnik rentwnści EBITDA stsunek EBITDA (wynik peracyjny + amrtyzacja) d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów f) wskaźnik rentwnści aktywów ROA stsunek zysku nett za dany kres d stanu aktywów na kniec daneg kresu g) wskaźnik rentwnści kapitału własneg ROE stsunek zysku nett za dany kres d kapitałów własnych na kniec daneg kresu Uzyskane przez Emitenta wskaźniki rentwnści dzwierciedlają klicznści pisane w punkcie 9.1 niniejszeg prspektu. Na przestrzeni analizwanych kresów, najwyższą wartść wskaźników, Emitent uzyskał w rku. Najsłabszym kresem dla Spółki był rk, w którym dntwan ujemny wynik finanswy nett raz najniższy pzim wskaźnika rentwnści EBIDTA, który przyjął wartść 3,91% wbec 28,83% w rku. Znaczący spadek rentwnści w latach - jest wynikiem duż niższej dynamiki przychdów ze sprzedaży wbec wyższej dynamiki pzycji ksztwych, głównie ksztu sprzedanych prduktów, twarów i materiałów raz ksztu sprzedaży. Analiza struktury aktywów Tabela 9.3. Struktura aktywów Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Zapasy / Aktywa % 14,95% 14,16% 18,88% 15,44% 19,31% 16,15% Rzeczwe aktywa trwałe / Aktywa % 70,43% 73,44% 65,81% 69,20% 61,37% 64,71% Śrdki pieniężne / Aktywa % 0,56% 0,86% 1,15% 0,74% 0,93% 1,47% Należnści krótkterminwe / Aktywa % 10,59% 10,21% 13,61% 14,17% 17,82% 17,39% Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta Główną pzycją aktywów są rzeczwe aktywa trwałe, które w kresie bjętym histrycznymi infrmacjami stanwiły kł 65% całści majątku Emitenta. Udział zapasów w strukturze aktywów wzrósł z 16,15% w rku d 18,88% w rku, c bezpśredni jest związane ze wzrstem sprzedaży w prównywanych kresach. Udział należnści 5

6 krótkterminwych w strukturze majątku Emitenta zmniejszył się z 17,39% w rku d 13,61% w rku. Pzstałe aktywa (śrdki pieniężne i krótkterminwe rzliczenia międzykreswe) stanwią nieznaczną część wszystkich aktywów. Wskaźniki rtacji Tabela 9.4. Wskaźniki rtacji Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Wskaźnik rtacji aktywów (a) Liczba rtacji 0,56 0,66 0,87 0,78 0,98 1,09 Wskaźnik rtacji zapasów (b) Liczba dni 96,7 78,9 78,88 72,64 72,24 54,3 Okres spływu należnści (c) Liczba dni 68,5 56,9 56,87 66,63 66,64 58,5 Okres spłaty zbwiązań (d) Liczba dni ,0 81,12 81,11 46,88 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik rtacji aktywów przychdy ze sprzedaży pdzielne przez aktywa, b) wskaźnik rtacji zapasów wartść zapasów na kniec daneg kresu x 365 dni (lub w przypadku niepełneg rku dpwiednia liczba dni) pdzielna przez przychdy ze sprzedaży. c) kres spływu należnści należnści gółem x 365 dni (lub w przypadku niepełneg rku dpwiednia liczba dni) pdzielne przez przychdy ze sprzedaży, d) kres spłaty zbwiązań zbwiązania bieżące x 365 dni (lub w przypadku niepełneg rku dpwiednia liczba dni) pdzielne przez przychdy ze sprzedaży. Wskaźnik rtacji aktywów pkazuje efektywnść wykrzystania przez Emitenta psiadaneg majątku i wskazuje, jaką wielkść przychdów generuje 1 złty aktywów. W kresie bjętym histrycznymi infrmacjami finanswymi wskaźnik rtacji aktywów Emitenta zmniejszył się z 1,09 w r. d 0,56 na kniec kwartału r. Spadek ten jest spwdwany niższą dynamiką wzrstu przychdów w prównaniu d dynamiki aktywów Emitenta. Okresy spływu należnści i spłaty zbwiązań pkazują, jak dług Grupa Kapitałwa czeka średni na trzymanie należnści raz ile dni zajmuje jej średni spłata zbwiązań. Okres spływu należnści w rku wyniósł blisk 57 dni i uległ skróceniu w prównaniu d rku r. 2 dni. Okres spłaty zbwiązań wzrósł z 47 dni w r. d 75 dni w. Emitent szybciej dzyskuje swje należnści aniżeli spłaca swje zbwiązania, c świadczy właściwej plityce Spółki d krzystania z kredytu kupieckieg. Zmiana nr 4 Str. 56, pkt 10.1 Dkumentu rejestracyjneg trzymuje brzmienie: Ocena zarządzania zasbami finanswymi Grupy Kapitałwej Emitenta przeprwadzna zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz rku (wg /MSSF). Tabela Źródła finanswania Grupy Kapitałwej Emitenta za kres wg /MSSF (w tys. zł) P A S Y W A (w tys. zł) A. Kapitał własny I. Kapitał zakładwy II. Kapitał zapaswy III. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) nett B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania I. Zbwiązania krótkterminwe I.I Kredyty i pżyczki I.II Zbwiązania z tytułu dstaw i usług I.III Zbwiązania z tytułu pdatków, ubezpieczeń i innych świadczeń I. Zbwiązania z tytułu wynagrdzeń I.V Inne zbwiązania II. Zbwiązania długterminwe

7 II.I Kredyty i pżyczki Źródł: Emitent W badanym kresie dynamika wzrstu sumy pasywów Emitenta wynisła 124%, z tys. zł w r. d tys. zł na kniec kwartałów r. Głównie był t spwdwane wzrstem kapitału własneg, który na kniec kwartałów r. wynsił tys. zł 71% pasywów gółem. Źródłem wzrstu kapitału własneg były siągane i zatrzymywane w Spółce zyski. Wzrst kapitałów własnych nie wpłynął na zmianę struktury finanswania Spółki. Dla Spółki znacza t utrzymywanie ptymalnej struktury finanswania działalnści peracyjnej, c znacza, że wraz ze wzrstem kapitału własneg rśnie pzim zadłużenia, a w szczególnści zadłużenia krótkterminweg. Największe wartści w strukturze zbwiązań i rezerw na zbwiązania siągnęła pzycja zbwiązania krótkterminwe. W r. wynisła na tys. zł, a p kwartale r tys. Wynika t z mdelu biznesu Emitenta (zwiększanie mcy prdukcyjnych związane jest z większym zaptrzebwaniem na materiały d prdukcji a c za tym idzie zbwiązania krótkterminwe wbec dstawców wzrastają). Analiza zadłużenia Tabela Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Wskaźnik struktury kapitału (a) % 2,09 0,00 0 8,41 2,31 0 Wskaźnik zadłużenia kapitału własneg (b) % 41,20 36,97 36,83 35,82 49,64 37,56 Wskaźnik gólneg zadłużenia (c) % 29,18 26,99 26,89 26,37 33,17 27,31 Wskaźnik zadłużenia długterminweg (d) % 1,48 0,00 0 6,19 1,55 0 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik struktury kapitału stsunek zadłużenia długterminweg d kapitału własneg b) wskaźnik zadłużenia kapitału własneg stsunek zbwiązań gółem d kapitału własneg c) wskaźnik gólneg zadłużenia stsunek zbwiązań gółem d gólnej sumy pasywów d) wskaźnik zadłużenia długterminweg stsunek zbwiązań długterminwych d pasywów gółem W latach d zbwiązania i rezerwy na zbwiązania rsły wlniej niż kapitał własny. W prównywanych kresach śródrcznych mżemy zabserwwać analgiczną sytuację. W przedstawinych kresach mżemy zabserwwać utrzymywanie się wskaźnika gólneg zadłużenia Emitenta na pzimie k. 20%, wraz ze wzrstem kapitałów własnych i ich udziału w pasywach gółem. Wskaźniki płynnści D ceny płynnści finanswej Grupy Kapitałwej Emitenta wykrzystan wskaźniki wyszczególnine w tabeli pniżej: Tabela Wskaźniki płynnści finanswej Grupy Kapitałwej Emitenta Wskaźnik bieżącej płynnści (a) 1,73 1,90 1,9 1,77 1,78 2,53 Wskaźnik płynnści szybkiej (b) 0,82 0,85 0,85 0,89 0,89 1,37 Wskaźnik natychmiastwy (c) 0,03 0,06 0,06 0,04 0,04 0,11 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik bieżącej płynnści stsunek stanu majątku brtweg d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec daneg kresu b) wskaźnik płynnści szybkiej stsunek stanu majątku brtweg pmniejszneg zapasy d stanu zbwiązań krótkterminwych c) wskaźnik natychmiastwy stsunek stanu śrdków pieniężnych i papierów wartściwych przeznacznych d brtu d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec kresu W badanym kresie zapasy Emitenta stanwiły znaczną część aktywów brtwych, wskaźnik bieżącej płynnści dbiegał znacznie d wskaźnika płynnści szybkiej. Uznaje się, że bezpieczny pzim dla wskaźnika bieżącej płynnści t <1,2 2,0> natmiast dla wskaźnika płynnści szybkiej <1 1,2>. W kresie bjętym histrycznymi infrmacjami finanswymi wskaźnik bieżącej płynnści tylk w rku nie znajdwał się w ptymalnym przedziale <1,2 2,0>. Wartść wskaźnika płynnści szybkiej w r. znajdwał się blisk granic ptymalneg przedziału <1 1,2>, ale już w raz r. siągnął pzim 7

8 niższy niż w r. Wskaźnik natychmiastwy w badanym kresie scyluje wkół 0,05, jest t spwdwane utrzymywaniem przez Emitenta wyskieg stanu zapasów. Zmiana nr 5 Str. 58, pkt 10.2 Dkumentu rejestracyjneg Był: Kapitał własny Na dzień 30 września r. kapitał własny Grupy Kapitałwej Emitenta wyniósł tys. zł. Na kapitał własny Emitenta składał się w głównej mierze kapitał pdstawwy w wyskści tys. zł, kapitał zapaswy w wyskści tys. zł, raz zysk nett rku bieżąceg w wyskści tys. zł. Kapitał zakładwy W prezentwanym w prspekcie emisyjnym kresie raz III r. kapitał zakładwy Emitenta wynsił tys. zł. Kapitał zapaswy Na dzień 30 września r. kapitał zapaswy Emitenta wynsił tys. zł. Zysk z lat ubiegłych i zysk nett rku bieżąceg Na dzień 30 września r. zysk z lat ubiegłych wynsił tys. zł. Na dzień 30 września r. zysk nett wyniósł tys. zł. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania na dzień 30 września r. wynsiły tys. zł. Rezerwy na zbwiązania wynsiły tys. zł, w tym rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg tys. zł. rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne wynsiły 942 tys. zł Pzstałe rezerwy krótkterminwe wynsiły 12 tys. zł. Zbwiązania krótkterminwe na dzień 30 września rku wynsiły tys. zł. Na pwyższą kwtę złżyły się zbwiązania wbec pzstałych jednstek w wyskści tys. zł. OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Przepływy śrdków pieniężnych Grupy Kapitałwej Emitenta za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz III rku (wg /MSSF) w tys. zł. Śrdki pieniężne na pczątek r. kształtwały się na pzimie 615 tys. zł. D dnia 30 września r. przepływy pieniężne nett wynisły (+) 436 tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej d 30 września () rku wynisły; (+) 84 tys. zł. Zysk nett wyniósł; tys. zł, a krekty razem: (-) tys. zł. Wśród krekt największe znaczenie miały: strata z działalnści inwestycyjnej (-) 6 077, zmiana stanu należnści (-) tys. zł, zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyjątkiem kredytów i pżyczek (+) tys. zł, zmiana stanu zapasów (-) tys. zł, zmiana stanu rzliczeń międzykreswych (-) tys. zł, amrtyzacja (+) 2 014tys. zł.. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej wynisły (-) tys. zł. Spółka przeznaczyła śrdki na nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych: tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej wynisły: (+) tys. zł, były t wpływy z tytułu kredytów i pżyczek (+) tys. zł., płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg (-) 312 tys. zł., dsetki (-) 347 tys. zł Śrdki pieniężne na dzień 30 września r. stanwiły 818 tys. zł. Jest: Kapitał własny 8

9 Na dzień 31 grudnia r. kapitał własny Grupy Kapitałwej Emitenta wyniósł tys. zł. Na kapitał własny Emitenta składał się w głównej mierze kapitał pdstawwy w wyskści tys. zł, kapitał zapaswy w wyskści tys. zł, raz zysk nett rku bieżąceg w wyskści tys. zł. Kapitał zakładwy W prezentwanym w prspekcie emisyjnym kresie raz r. kapitał zakładwy Emitenta wynsił tys. zł. Kapitał zapaswy Na dzień 31 grudnia r. kapitał zapaswy Emitenta wynsił tys. zł. Zysk z lat ubiegłych i zysk nett rku bieżąceg Na dzień 31 grudnia r. zysk z lat ubiegłych wynsił tys. zł. Na dzień 31 grudnia r. zysk nett wyniósł tys. zł. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania na dzień 31 grudnia r. wynsiły tys. zł. Rezerwy na zbwiązania wynsiły tys. zł, w tym rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg tys. zł. rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne wynsiły 830 tys. zł Pzstałe rezerwy krótkterminwe wynsiły 212 tys. zł. Zbwiązania krótkterminwe na dzień 31 grudnia rku wynsiły tys. zł. Na pwyższą kwtę złżyły się zbwiązania wbec pzstałych jednstek w wyskści tys. zł. OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Przepływy śrdków pieniężnych Grupy Kapitałwej Emitenta za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz rku (wg /MSSF) w tys. zł. Śrdki pieniężne na pczątek r. kształtwały się na pzimie 615 tys. zł. D dnia 31 grudnia r. przepływy pieniężne nett wynisły (-) 137 tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej d 31 grudnia () rku wynisły; (+) tys. zł. Zysk nett wyniósł; tys. zł, a krekty razem: (-) tys. zł. Wśród krekt największe znaczenie miały: strata z działalnści inwestycyjnej (-) 6 087, zmiana stanu należnści (-) tys. zł, zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyjątkiem kredytów i pżyczek (+) tys. zł, zmiana stanu zapasów (-) tys. zł, zmiana stanu rzliczeń międzykreswych (-) tys. zł, amrtyzacja (+) tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej wynisły (-) tys. zł. Spółka przeznaczyła śrdki na nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych: tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej wynisły: (+) tys. zł, były t wpływy z tytułu kredytów i pżyczek (+) tys. zł., płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg (-) 200 tys. zł., dsetki (-) 385 tys. zł Śrdki pieniężne na dzień 31 grudnia r. stanwiły 478 tys. zł. Zmiana nr 6 Str. 79, pkt 20.1 Dkumentu rejestracyjneg Był: 5. sknslidwane niezbadane sprawzdanie finanswe Emitenta za kres d 1 stycznia d 30 września r. sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. Jest: 5. sknslidwane niezbadane sprawzdanie finanswe Emitenta za kres d 1 stycznia d 30 września r. sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. 6. sknslidwane niezbadane sprawzdanie finanswe Emitenta za kres d 1 stycznia d 31 grudnia r. sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. 9

10 Zmiana nr 7 Str. 92, pkt 24 Dkumentu rejestracyjneg Był: 7) Histrycznymi infrmacjami finanswymi za III r. Jest: 7) Histrycznymi infrmacjami finanswymi za III r. 8) Histrycznymi infrmacjami finanswymi za r. Zmiana nr 8 Str. 132 Wykaz desłań Był: 3. d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za III r. (wg ), które zstał zamieszczne na strnie internetwej Emitenta: Był: 3. d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za III r. (wg ), które zstał zamieszczne na strnie internetwej Emitenta: 4. d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za r. (wg ), które zstał zamieszczne na strnie internetwej Emitenta: 10

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA IFRMACJA DDATKWA I BJAŚIEIA D SPRAWZDAIA FIASWEG ZA 2014 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUIKACYJEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU IFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2014 Miejskieg Przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bierutw.pl Bierutów: Udzielenie kredytu długterminweg w wyskści 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R... - 3 - I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY w II Kw. 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Sprawzdanie z działalnści Grupy Kapitałwej REDAN w kresie d 1 stycznia d 30 czerwca 2014 r. Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrwy i numer rejestru: Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN Numer głszenia: 135822-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2008

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2008 ES-SYSTEM S.A. skrygwany QSr 2/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sknslidwany raprt kwartalny QSr 2 / 2008 kwartał / rk (zgdnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrwy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 d Instrukcji kredytwania działalnści rlniczej w BS Tychy BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytbirca Imię i nazwisk...

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2016 LARK.PL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A.za I kwartał 2016 roku

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2016 LARK.PL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A.za I kwartał 2016 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY LARK.PL S.A. Zawartść Raprtu: Sknslidwane sprawzdanie finanswe spółki Lark.pl S.A. rku Infrmacja ddatkwa d sknslidwaneg sprawzdania finansweg spółki Lark.pl S.A. Jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29 OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budwy Urządzeń Chemicznych Zakład Prdukcji Dświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskieg 29 Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Stalprdukt S.A. za kres d 1 stycznia 2006 r. d 31 grudnia 2006 r. Bchnia, czerwiec 2007 r. Spis treści: I. Działalnść i decyzje Rady Nadzrczej II. Ocena sytuacji eknmiczn -

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15182 Białystk Sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 31 marca 2012 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA 1 I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl Kunice: Udzielenie długterminweg kredytu w kwcie 2.850.000,00 zł na pkrycie planwaneg deficytu

Bardziej szczegółowo

-"'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

-'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ~ródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Unima2000 za kres zakńczny 31.12.2013 rku zawierające skrócne jednstkwe sprawzdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinfrmatyczne S.A. sprządzne w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl Nwa Dęba: Udzielenie kredytu długterminweg dla Gminy Nwa Dęba Numer głszenia: 129379-2015;

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Raprt za III kw. 2015 r. kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku Lublin, 26 październik 2015 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Zwięzła

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r.

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r. SKORYGOWANY RAPORT za IV kwartał 2010 r. kres d 1 października d 31 grudnia 2010 rku Lublin, 26 marca 2011 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych)

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu złtweg w wyskści 1 899 047,76 zł z przeznaczeniem na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu w rku 2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Sknslidwany raprt za czwarty kwartał 2012 rku Grupy Kapitałwej Integer.pl SA Infrmacje ddatkwe d SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 28 luty 2013 rku - SPIS TREŚCI: 1. Pdstawwe infrmacje spółkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

meritu ~.b'egli rewide c-

meritu ~.b'egli rewide c- m meritu ~.b'egli rewide c- OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES d 1 STYCZNIA 2014 r. d 31 GRUDNIA 2014 r. dla AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Sprzęt i drbny asrtyment kmputerwy Numer głszenia: 50184-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014 Sprawzdanie finanswe Fundacji Wspierania Rzwju Wspinaczki Wspinka za rk 2014 Infrmacje gólne: 1) nazwa rganizacji, siedziba i adres alb miejsce zamieszkania i adres raz numer we właściwym rejestrze sądwym

Bardziej szczegółowo

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółdzielnia MiesZkaniwa nfracja ddatkwa PRW ZE E SPRAWZAA FASWEG 1) azwa (fira) i siedziba, pdstawwy przedit działalnści jednstki raz wskazanie właściweg sądu lub inneg rganu prwadząceg rejestr. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Zakpane: Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckieg Szpitala Ortpedyczn- Rehabilitacyjneg w Zakpanem Numer głszenia: 44590-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 218 15301 Pz. 1438 1438 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 listpada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania raz rzliczania śrdków finanswych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Sukcesywne świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla IFJ PAN

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany) Wind Mbile S.A. KRAKÓW 15 maj 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skrygwany) 1 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Wymiana silników krkwych w układzie mikrwiązki prmieniwania X, znak sprawy: DZP-271-33/15

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bielsk-Biała, dnia 19 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Bielsk-Biała: Dstawa leju napędweg dla Zakładu Gspdarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na kres 1.07.2015 rku d 30.06.2016 rku Numer głszenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo