Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08"

Transkrypt

1 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08 Niniejszy aneks zstał sprządzny w związku z publikacją w dniu 14 luteg sknslidwaneg raprtu kwartalneg QSr Sanwil S.A. za kwartał r. Zmiana nr 1 Str. 12, pkt E Pdsumwania trzymuje brzmienie: Sytuacja finanswa Grupy Kapitałwej Emitenta przedstawina zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz sprawzdanie za rku (wg /MSSF). Wybrane pzycje z rachunku zysków i strat za kres wg /MSSF (w tys. zł). Przychdy ze sprzedaży Kszt sprzedanych prduktów, twarów, materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe kszty peracyjne Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Zysk (strata) brutt przed pdatkwaniem Zysk (strata) nett na działalnści gspdarczej Zysk (strata) nett Źródł: Emitent Emitent psiada udziały w spółce Winisan z siedzibą w Tarnplu na Ukrainie. W rzumieniu Ustawy rachunkwści z dnia 29 września 1994 rku (Dz. U. Nr 121 pz. 591 z późniejszymi zmianami) spółka Winisan jest pdmitem pwiązanym i współzależnym. Winisan jest spółką prdukcyjną z branży włókienniczej, zawiązaną w rku przy współudziale partnera ukraińskieg (Sanwil S.A. psiada w niej 50% udziałów). Emitent nie sprządzał w latach - sknslidwaneg sprawzdania finansweg, krzystając z mżliwści zwlnienia z bwiązku ich sprządzania na mcy art. 58 ust 1. Ustawy rachunkwści. Na pdstawie pdpisanej przez Emitenta ze strną ukraińską, w dniu 12 stycznia rku Umwy Dminacji, spółka Winisan stała się pdmitem zależnym, którym pzstawała d kńca rku, tj. d kńca kresu bwiązywania w/w umwy. Emitent sprządził zgdnie z zasadami /MSSF sknslidwane sprawzdanie finanswe za rk brtwy, prezentując jak dane prównywalne, przekształcne dla ptrzeb /MSSF jednstkwe sprawzdanie finanswe Sanwil S.A. za rk brtwy. Od rku Spółka Winisan jest traktwana jak wspólne przedsięwzięcie, któreg dane finanswe są knslidwane przez Emitenta metdą prprcjnalną. Działalnść Emitenta bejmuje głównie prdukcję wyrbów włókienniczych wykrzystywanych w przemyśle meblwym, buwniczym raz przy prdukcji sprzętu medyczneg i rehabilitacyjneg. Dknując analizy histrycznych wyników finanswych Emitenta należy wyróżnić następujące dwa kresy: pierwszy kres t lata -, który przedstawia infrmacje z jednstkwych sprawzdań finanswych Emitenta. W rku Spółka siągnęła najlepszy wynik finanswy na przestrzeni analizwanych lat, uzyskując zysk nett 1

2 w kwcie tysięcy złtych. Na pzim siągnięteg zysku wpłynęł zwiększenie przychdów ze sprzedaży 6,4% w stsunku d rku 2003 raz rzwiązanie wcześniej utwrznej rezerwy na nieprduktywny majątek trwały w kwcie 6 394,3 tysięcy złtych. W rku dntwan spadek przychdów ze sprzedaży 2,3% w prównaniu d rku, c przy jednczesnym wzrście pszczególnych pzycji ksztwych, przełżył się na wykazanie przez Emitenta straty nett w kwcie 17 tysięcy złtych. Rk był dla Spółki kresem stabilizacji, w którym realizwan zadania z zakresu zwiększania knkurencyjnści prdukcji w zakresie jakści i wydajnści. Spółka graniczyła prdukcję przestarzałych wyrbów, rzwijała prdukcję swich asrtymentów z uwzględnieniem nwych zastswań i zmdernizwanych technlgii raz kntynuwała przejmwanie rynków zbytu dtychczaswych knkurentów krajwych i zagranicznych. drugi kres t rk raz rku, w którym zaprezentwan wyniki sknslidwane Grupy Kapitałwej Emitenta. Efekt knwersji jednstkweg sprawzdania finansweg Emitenta za rk brtwy dla ptrzeb /MSSF, spwdwał wykazanie straty nett za ten kres w kwcie 483 tysięcy złtych. W rku Emitent uzyskał wzrst wartści przychdów 16,7% i wypracwał zysk nett w kwcie tysięcy złtych. W mawianym kresie Emitent uruchmił szereg nwych asrtymentów spełniających wyskie wymagania jakściwe (w tym dla branży mtryzacyjnej), które znalazły zbyt na wymagającym rynku UE. PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE Wskaźniki płynnści finanswej Emitenta: Wskaźniki płynnści finanswej Grupy Kapitałwej Emitenta Wskaźnik bieżącej płynnści (a) 1,73 1,90 1,9 1,77 1,78 2,53 Wskaźnik płynnści szybkiej (b) 0,82 0,85 0,85 0,89 0,89 1,37 Wskaźnik natychmiastwy (c) 0,03 0,06 0,06 0,04 0,04 0,11 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik bieżącej płynnści stsunek stanu majątku brtweg d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec daneg kresu b) wskaźnik płynnści szybkiej stsunek stanu majątku brtweg pmniejszneg zapasy d stanu zbwiązań krótkterminwych c) wskaźnik natychmiastwy stsunek stanu śrdków pieniężnych i papierów wartściwych przeznacznych d brtu d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec kresu W badanym kresie zapasy Emitenta stanwiły znaczną część aktywów brtwych, wskaźnik bieżącej płynnści dbiegał znacznie d wskaźnika płynnści szybkiej. Uznaje się, że bezpieczny pzim dla wskaźnika bieżącej płynnści t <1,2 2,0> natmiast dla wskaźnika płynnści szybkiej <1 1,2>. W kresie bjętym histrycznymi infrmacjami finanswymi wskaźnik bieżącej płynnści tylk w rku nie znajdwał się w ptymalnym przedziale <1,2 2,0>. Wartść wskaźnika płynnści szybkiej w r. znajdwał się blisk granic ptymalneg przedziału <1 1,2>, ale już w raz r. siągnął pzim niższy niż w r. Wskaźnik natychmiastwy w badanym kresie scyluje wkół 0,05, jest t spwdwane utrzymywaniem przez Emitenta wyskieg stanu zapasów. Struktura finanswania Emitenta (tys. zł) na dzień zatwierdzenia prspektu emisyjneg (w tys. zł). Wartść (%) Kapitał własny ,63 Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania ,37 Pasywa gółem ,00 Źródł: Emitent Na dzień zatwierdzenia prspektu emisyjneg Emitent nie przewiduje zwiększenia zaangażwania zewnętrznych źródeł finanswania (kredyty, pżyczki). Wszystkie planwane inwestycje na rk są realizwane. Obecny pzim finanswania zewnętrzneg jest wystarczający: kredyt inwestycyjny w Frtis Bank Plska S.A. w wyskści 2,6 mln.pln, wykrzystanie: kwiecień - I transza w wyskści 1 mln. PLN, wrzesień - II transza w wyskści 1 mln. PLN. D wykrzystania d kńca rku 0,6 mln. PLN w trzeciej transzy zabezpiecza pd kątem finanswym zrealizwanie prwadznych inwestycji. Wydatki związane z inwestycjami przekraczające tą kwtę są pkrywane z śrdków własnych Emitenta. Kredyt inwestycyjny jest zaciągnięty na 5 lat ze spłatą d dnia 12 marca 2012 rku, w 54 równych ratach pczynając d 5 października rku. Zabezpieczenia: hipteka kaucyjna na prawie wieczysteg użytkwania i budynków na nim się znajdujących d kwty 2,6 mln. PLN, przelew z praw plisy ubezpieczeniwej dtyczącej tych nieruchmści, przewłaszczenie zapasów magazynwych d kwty 1 mln. PLN, przelew z praw plisy ubezpieczeniwej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynwych, przelew wierzytelnści z umwy z PARP dfinanswaniu prjektu wdrżenia systemu ERP, weksel in blanc, świadczenie pddaniu się egzekucji kredytbircy. Działalnść pdstawwa Spółki jest wspierana przez finanswanie zewnętrzne w pstaci kredytów brtwych w rachunkach bieżących raz prduktów pzabilanswych w pstaci usług faktringwych: 2

3 Kredyty brtwe zaciągnięte przez Emitenta: Citibank Handlwy - kredyt brtwy - limit d 1 mln. PLN, zapadalnść kwiecień 2008, finanswanie bieżącej działalnści Spółki, Frtis Bank Plska - kredyt brtwy - limit d 0,7 mln. PLN, zapadalnść, finanswanie bieżącej działalnści Spółki, Millennium Bank SA - kredyt brtwy - limit d 1 mln PLN, zapadalnść - lipiec 2008, finanswanie bieżącej działalnści Spółki, Umwy pzabilanswe - usługi faktringwe i pdbne - umwy te mają zapewnić finanswanie działalnści bieżącej, w szczególnści pprawę płynnści finanswej Emitenta: Citibank Handlwy - dysknt wierzytelnści - limit d 2 mln PLN, sierpień dysknt walutwe wierzytelnści - limit d 0,5 mln EUR, wrzesień 2008 Frtis Bank Plska - faktring standardwy - limit d 1 mln PLN, na czas niekreślny z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 14 dniweg kresu wypwiedzenia Bank Millennium - faktring standardwy - limit d 2,5 mln PLN, na czas niekreślny z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 14 dniweg kresu wypwiedzenia - dysknt walutwe wierzytelnści (wielwalutwe) - limit d 2,25 mln PLN (w walucie wierzytelnści), j.w. BRE Bank factring dwrtny (finanswanie dstawców) limit d 1 mln PLN, d dnia 9 stycznia 2009 rku z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 30-dniweg kresu wypwiedzenia; umwa pdpisana w miesiącu listpadzie r. BRE Bank factring dwrtny (finanswanie dstawców) limit d 1 mln EUR, d dnia 9 stycznia 2009 rku z mżliwścią wypwiedzenia z zachwaniem 30-dniweg kresu wypwiedzenia; umwa pdpisana w miesiącu listpadzie r. TENDENCJE W kresie d r. d dnia zatwierdzenia Prspektu Emitent nie zabserwwał znaczących zmian w zakresie prdukcji, sprzedaży i zapasach raz ksztach i cenach sprzedaży. Zarówn ceny prdukcji jak i ceny sprzedaży, a także pzim zapasów pzstały na pzimie zbliżnym d r. Temp wzrstu sprzedaży w był zbliżne d rku pprzednieg. Nie występują znane Emitentwi żadne inne niepewne elementy, żądania, zbwiązania lub zdarzenia, które mgą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta i jeg Grupy Kapitałwej, pza przedstawinymi Czynnikami Ryzyka, przedstawinymi w części II niniejszeg Prspektu emisyjneg. Zmiana nr 2 Str. 27, pkt 3 Dkumentu rejestracyjneg trzymuje brzmienie: Sytuacja finanswa Grupy Kapitałwej Emitenta przedstawina zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz niezbadane sprawzdanie za III rku wraz z danymi prównywalnymi za analgiczny kres w rku pprzednim (wg /MSSF). Tabela 3.1. Pdstawwe dane finanswe Grupy Kapitałwej Emitenta za kres (wg ) raz za kres (wg MSSF) WYSZCZEGOLNIENIE j.m. Przychdy ze sprzedaży (tys. zł) EBITDA (tys. zł) Zysk (strata) na działalnści peracyjnej (tys. zł) Zysk (strata) brutt (tys. zł) Zysk (strata) nett (tys. zł) Aktywa razem (tys. zł) Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania (tys. zł) Zbwiązania długterminwe (tys. zł) Zbwiązania krótkterminwe (tys. zł) Kapitał własny (aktywa nett) (tys. zł) Kapitał zakładwy (tys. zł) (szt.) Liczba akcji na dzień bilanswy Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,08 0,02 0,01-0,0048-0, ,084 Rzwdniny zysk (strata) na jedną akcję a) (zł) 0,01 0,00 0, , , ,0084 3

4 Zadeklarwana lub wypłacna dywidenda na jedną akcję Źródł: Emitent (zł) a) Spsób bliczania rzwdnineg zysku na 1 akcję: Rzwdniną wartść zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalnej jak liczba akcji na dzień 31 grudnia r szt. - pwiększna liczbę akcji z nwej (planwanej) emisji, przy załżeniu, że bjęte zstaną w publicznej fercie wszystkie ferwane akcje w liczbie szt. Zmiana nr 3 Str. 53, pkt 9.1 Dkumentu rejestracyjneg trzymuje brzmienie: Sytuacja finanswa Grupy Kapitałwej Emitenta przedstawina zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz niezbadane sprawzdanie za rku wraz z danymi prównywalnymi za analgiczny kres w rku pprzednim (wg /MSSF). Tabela 9.1. Wybrane pzycje z rachunku zysków i strat za kres wg /MSSF (w tys. zł). Przychdy ze sprzedaży Kszt sprzedanych prduktów, twarów, materiałów Zysk (strata) brutt ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Pzstałe kszty peracyjne Zysk (strata) na działalnści peracyjnej Zysk (strata) brutt przed pdatkwaniem Zysk (strata) nett na działalnści gspdarczej Zysk (strata) nett Źródł: Emitent Emitent psiada udziały w spółce Winisan z siedzibą w Tarnplu na Ukrainie. W rzumieniu Ustawy rachunkwści z dnia 29 września 1994 rku (Dz. U. Nr 121 pz. 591 z późniejszymi zmianami) spółka Winisan jest pdmitem pwiązanym i współzależnym. Winisan jest spółką prdukcyjną z branży włókienniczej, zawiązaną w rku przy współudziale partnera ukraińskieg (Sanwil S.A. psiada w niej 50% udziałów). Emitent nie sprządzał w latach - sknslidwaneg sprawzdania finansweg, krzystając z mżliwści zwlnienia z bwiązku ich sprządzania na mcy art. 58 ust 1. Ustawy rachunkwści. Na pdstawie pdpisanej przez Emitenta ze strną ukraińską, w dniu 12 stycznia rku Umwy Dminacji, spółka Winisan stała się pdmitem zależnym, którym pzstawała d kńca rku, tj. d kńca kresu bwiązywania w/w umwy. Emitent sprządził zgdnie z zasadami /MSSF sknslidwane sprawzdanie finanswe za rk brtwy, prezentując jak dane prównywalne, przekształcne dla ptrzeb /MSSF jednstkwe sprawzdanie finanswe Sanwil S.A. za rk brtwy. Od rku Spółka Winisan jest traktwana jak wspólne przedsięwzięcie, któreg dane finanswe są knslidwane przez Emitenta metdą prprcjnalną. Działalnść Emitenta bejmuje głównie prdukcję wyrbów włókienniczych wykrzystywanych w przemyśle meblwym, buwniczym raz przy prdukcji sprzętu medyczneg i rehabilitacyjneg. Dknując analizy histrycznych wyników finanswych Emitenta należy wyróżnić następujące dwa kresy: pierwszy kres t lata -, który przedstawia infrmacje z jednstkwych sprawzdań finanswych Emitenta. W rku Spółka siągnęła najlepszy wynik finanswy na przestrzeni analizwanych lat, uzyskując zysk nett w kwcie tysięcy złtych. Na pzim siągnięteg zysku wpłynęł zwiększenie przychdów ze sprzedaży 6,4% w stsunku d rku 2003 raz rzwiązanie wcześniej utwrznej rezerwy na nieprduktywny majątek trwały w kwcie 6 394,3 tysięcy złtych. W rku dntwan spadek przychdów ze sprzedaży 2,3% w prównaniu d rku, c przy jednczesnym wzrście pszczególnych pzycji ksztwych, przełżył się na wykazanie przez Emitenta straty nett w kwcie 17 tysięcy złtych. Rk był dla Spółki kresem stabilizacji, w którym realizwan zadania z zakresu zwiększania knkurencyjnści prdukcji w zakresie jakści i wydajnści. Spółka graniczyła prdukcję przestarzałych wyrbów, rzwijała prdukcję swich asrtymentów z uwzględnieniem nwych zastswań 4

5 i zmdernizwanych technlgii raz kntynuwała przejmwanie rynków zbytu dtychczaswych knkurentów krajwych i zagranicznych. drugi kres t rk raz rku, w którym zaprezentwan wyniki sknslidwane Grupy Kapitałwej Emitenta. Efekt knwersji jednstkweg sprawzdania finansweg Emitenta za rk brtwy dla ptrzeb /MSSF, spwdwał wykazanie straty nett za ten kres w kwcie 483 tysięcy złtych. W rku Emitent uzyskał wzrst wartści przychdów 16,7% i wypracwał zysk nett w kwcie tysięcy złtych. W mawianym kresie Emitent uruchmił szereg nwych asrtymentów spełniających wyskie wymagania jakściwe (w tym dla branży mtryzacyjnej), które znalazły zbyt na wymagającym rynku UE. Analiza rentwnści Ocenę rentwnści Emitenta w parciu pdstawwe wskaźniki rentwnści przedstawia pniższa tabela: Tabela 9.2. Wskaźniki rentwnści Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Rentwnść brutt na sprzedaży a) % 19,83 19,63 18,2 18,75 19,92 23,27 Rentwnść brutt b) % 19,83 19,63 3,44-3,35-2,18 20,65 Rentwnść nett c) % 17,72 4,55 3,1-1,21-0,04 20,65 Rentwnść działalnści peracyjnej d) % 19,99 5,57 4,1-2,7-1,53 24,92 Rentwnść EBITDA e) % 25,01 11,61 10,48 3,91 3,91 28,83 Rentwnść aktywów gółem ROA f) % 10,00 2,98 2,71-0,94-0,04 22,41 Rentwnść kapitału własneg ROE g) % 17,72 4,55 3,72-1,28-0,06 30,83 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik rentwnści brutt na sprzedaży stsunek zysku (straty) brutt na sprzedaży d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów b) wskaźnik rentwnści brutt stsunek zysku (straty) brutt d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów c) wskaźnik rentwnści nett stsunek zysku (straty) nett d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów d) wskaźnik rentwnści peracyjnej stsunek zysk (strata) na działalnści peracyjnej (EBIT) d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów e) wskaźnik rentwnści EBITDA stsunek EBITDA (wynik peracyjny + amrtyzacja) d przychdów nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów f) wskaźnik rentwnści aktywów ROA stsunek zysku nett za dany kres d stanu aktywów na kniec daneg kresu g) wskaźnik rentwnści kapitału własneg ROE stsunek zysku nett za dany kres d kapitałów własnych na kniec daneg kresu Uzyskane przez Emitenta wskaźniki rentwnści dzwierciedlają klicznści pisane w punkcie 9.1 niniejszeg prspektu. Na przestrzeni analizwanych kresów, najwyższą wartść wskaźników, Emitent uzyskał w rku. Najsłabszym kresem dla Spółki był rk, w którym dntwan ujemny wynik finanswy nett raz najniższy pzim wskaźnika rentwnści EBIDTA, który przyjął wartść 3,91% wbec 28,83% w rku. Znaczący spadek rentwnści w latach - jest wynikiem duż niższej dynamiki przychdów ze sprzedaży wbec wyższej dynamiki pzycji ksztwych, głównie ksztu sprzedanych prduktów, twarów i materiałów raz ksztu sprzedaży. Analiza struktury aktywów Tabela 9.3. Struktura aktywów Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Zapasy / Aktywa % 14,95% 14,16% 18,88% 15,44% 19,31% 16,15% Rzeczwe aktywa trwałe / Aktywa % 70,43% 73,44% 65,81% 69,20% 61,37% 64,71% Śrdki pieniężne / Aktywa % 0,56% 0,86% 1,15% 0,74% 0,93% 1,47% Należnści krótkterminwe / Aktywa % 10,59% 10,21% 13,61% 14,17% 17,82% 17,39% Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta Główną pzycją aktywów są rzeczwe aktywa trwałe, które w kresie bjętym histrycznymi infrmacjami stanwiły kł 65% całści majątku Emitenta. Udział zapasów w strukturze aktywów wzrósł z 16,15% w rku d 18,88% w rku, c bezpśredni jest związane ze wzrstem sprzedaży w prównywanych kresach. Udział należnści 5

6 krótkterminwych w strukturze majątku Emitenta zmniejszył się z 17,39% w rku d 13,61% w rku. Pzstałe aktywa (śrdki pieniężne i krótkterminwe rzliczenia międzykreswe) stanwią nieznaczną część wszystkich aktywów. Wskaźniki rtacji Tabela 9.4. Wskaźniki rtacji Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Wskaźnik rtacji aktywów (a) Liczba rtacji 0,56 0,66 0,87 0,78 0,98 1,09 Wskaźnik rtacji zapasów (b) Liczba dni 96,7 78,9 78,88 72,64 72,24 54,3 Okres spływu należnści (c) Liczba dni 68,5 56,9 56,87 66,63 66,64 58,5 Okres spłaty zbwiązań (d) Liczba dni ,0 81,12 81,11 46,88 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik rtacji aktywów przychdy ze sprzedaży pdzielne przez aktywa, b) wskaźnik rtacji zapasów wartść zapasów na kniec daneg kresu x 365 dni (lub w przypadku niepełneg rku dpwiednia liczba dni) pdzielna przez przychdy ze sprzedaży. c) kres spływu należnści należnści gółem x 365 dni (lub w przypadku niepełneg rku dpwiednia liczba dni) pdzielne przez przychdy ze sprzedaży, d) kres spłaty zbwiązań zbwiązania bieżące x 365 dni (lub w przypadku niepełneg rku dpwiednia liczba dni) pdzielne przez przychdy ze sprzedaży. Wskaźnik rtacji aktywów pkazuje efektywnść wykrzystania przez Emitenta psiadaneg majątku i wskazuje, jaką wielkść przychdów generuje 1 złty aktywów. W kresie bjętym histrycznymi infrmacjami finanswymi wskaźnik rtacji aktywów Emitenta zmniejszył się z 1,09 w r. d 0,56 na kniec kwartału r. Spadek ten jest spwdwany niższą dynamiką wzrstu przychdów w prównaniu d dynamiki aktywów Emitenta. Okresy spływu należnści i spłaty zbwiązań pkazują, jak dług Grupa Kapitałwa czeka średni na trzymanie należnści raz ile dni zajmuje jej średni spłata zbwiązań. Okres spływu należnści w rku wyniósł blisk 57 dni i uległ skróceniu w prównaniu d rku r. 2 dni. Okres spłaty zbwiązań wzrósł z 47 dni w r. d 75 dni w. Emitent szybciej dzyskuje swje należnści aniżeli spłaca swje zbwiązania, c świadczy właściwej plityce Spółki d krzystania z kredytu kupieckieg. Zmiana nr 4 Str. 56, pkt 10.1 Dkumentu rejestracyjneg trzymuje brzmienie: Ocena zarządzania zasbami finanswymi Grupy Kapitałwej Emitenta przeprwadzna zstała w parciu zbadane sprawzdania finanswe za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz rku (wg /MSSF). Tabela Źródła finanswania Grupy Kapitałwej Emitenta za kres wg /MSSF (w tys. zł) P A S Y W A (w tys. zł) A. Kapitał własny I. Kapitał zakładwy II. Kapitał zapaswy III. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) nett B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania I. Zbwiązania krótkterminwe I.I Kredyty i pżyczki I.II Zbwiązania z tytułu dstaw i usług I.III Zbwiązania z tytułu pdatków, ubezpieczeń i innych świadczeń I. Zbwiązania z tytułu wynagrdzeń I.V Inne zbwiązania II. Zbwiązania długterminwe

7 II.I Kredyty i pżyczki Źródł: Emitent W badanym kresie dynamika wzrstu sumy pasywów Emitenta wynisła 124%, z tys. zł w r. d tys. zł na kniec kwartałów r. Głównie był t spwdwane wzrstem kapitału własneg, który na kniec kwartałów r. wynsił tys. zł 71% pasywów gółem. Źródłem wzrstu kapitału własneg były siągane i zatrzymywane w Spółce zyski. Wzrst kapitałów własnych nie wpłynął na zmianę struktury finanswania Spółki. Dla Spółki znacza t utrzymywanie ptymalnej struktury finanswania działalnści peracyjnej, c znacza, że wraz ze wzrstem kapitału własneg rśnie pzim zadłużenia, a w szczególnści zadłużenia krótkterminweg. Największe wartści w strukturze zbwiązań i rezerw na zbwiązania siągnęła pzycja zbwiązania krótkterminwe. W r. wynisła na tys. zł, a p kwartale r tys. Wynika t z mdelu biznesu Emitenta (zwiększanie mcy prdukcyjnych związane jest z większym zaptrzebwaniem na materiały d prdukcji a c za tym idzie zbwiązania krótkterminwe wbec dstawców wzrastają). Analiza zadłużenia Tabela Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałwej Emitenta j.m. Wskaźnik struktury kapitału (a) % 2,09 0,00 0 8,41 2,31 0 Wskaźnik zadłużenia kapitału własneg (b) % 41,20 36,97 36,83 35,82 49,64 37,56 Wskaźnik gólneg zadłużenia (c) % 29,18 26,99 26,89 26,37 33,17 27,31 Wskaźnik zadłużenia długterminweg (d) % 1,48 0,00 0 6,19 1,55 0 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik struktury kapitału stsunek zadłużenia długterminweg d kapitału własneg b) wskaźnik zadłużenia kapitału własneg stsunek zbwiązań gółem d kapitału własneg c) wskaźnik gólneg zadłużenia stsunek zbwiązań gółem d gólnej sumy pasywów d) wskaźnik zadłużenia długterminweg stsunek zbwiązań długterminwych d pasywów gółem W latach d zbwiązania i rezerwy na zbwiązania rsły wlniej niż kapitał własny. W prównywanych kresach śródrcznych mżemy zabserwwać analgiczną sytuację. W przedstawinych kresach mżemy zabserwwać utrzymywanie się wskaźnika gólneg zadłużenia Emitenta na pzimie k. 20%, wraz ze wzrstem kapitałów własnych i ich udziału w pasywach gółem. Wskaźniki płynnści D ceny płynnści finanswej Grupy Kapitałwej Emitenta wykrzystan wskaźniki wyszczególnine w tabeli pniżej: Tabela Wskaźniki płynnści finanswej Grupy Kapitałwej Emitenta Wskaźnik bieżącej płynnści (a) 1,73 1,90 1,9 1,77 1,78 2,53 Wskaźnik płynnści szybkiej (b) 0,82 0,85 0,85 0,89 0,89 1,37 Wskaźnik natychmiastwy (c) 0,03 0,06 0,06 0,04 0,04 0,11 Źródł: Obliczenia DM IDMSA na pdstawie danych Emitenta a) wskaźnik bieżącej płynnści stsunek stanu majątku brtweg d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec daneg kresu b) wskaźnik płynnści szybkiej stsunek stanu majątku brtweg pmniejszneg zapasy d stanu zbwiązań krótkterminwych c) wskaźnik natychmiastwy stsunek stanu śrdków pieniężnych i papierów wartściwych przeznacznych d brtu d stanu zbwiązań krótkterminwych na kniec kresu W badanym kresie zapasy Emitenta stanwiły znaczną część aktywów brtwych, wskaźnik bieżącej płynnści dbiegał znacznie d wskaźnika płynnści szybkiej. Uznaje się, że bezpieczny pzim dla wskaźnika bieżącej płynnści t <1,2 2,0> natmiast dla wskaźnika płynnści szybkiej <1 1,2>. W kresie bjętym histrycznymi infrmacjami finanswymi wskaźnik bieżącej płynnści tylk w rku nie znajdwał się w ptymalnym przedziale <1,2 2,0>. Wartść wskaźnika płynnści szybkiej w r. znajdwał się blisk granic ptymalneg przedziału <1 1,2>, ale już w raz r. siągnął pzim 7

8 niższy niż w r. Wskaźnik natychmiastwy w badanym kresie scyluje wkół 0,05, jest t spwdwane utrzymywaniem przez Emitenta wyskieg stanu zapasów. Zmiana nr 5 Str. 58, pkt 10.2 Dkumentu rejestracyjneg Był: Kapitał własny Na dzień 30 września r. kapitał własny Grupy Kapitałwej Emitenta wyniósł tys. zł. Na kapitał własny Emitenta składał się w głównej mierze kapitał pdstawwy w wyskści tys. zł, kapitał zapaswy w wyskści tys. zł, raz zysk nett rku bieżąceg w wyskści tys. zł. Kapitał zakładwy W prezentwanym w prspekcie emisyjnym kresie raz III r. kapitał zakładwy Emitenta wynsił tys. zł. Kapitał zapaswy Na dzień 30 września r. kapitał zapaswy Emitenta wynsił tys. zł. Zysk z lat ubiegłych i zysk nett rku bieżąceg Na dzień 30 września r. zysk z lat ubiegłych wynsił tys. zł. Na dzień 30 września r. zysk nett wyniósł tys. zł. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania na dzień 30 września r. wynsiły tys. zł. Rezerwy na zbwiązania wynsiły tys. zł, w tym rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg tys. zł. rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne wynsiły 942 tys. zł Pzstałe rezerwy krótkterminwe wynsiły 12 tys. zł. Zbwiązania krótkterminwe na dzień 30 września rku wynsiły tys. zł. Na pwyższą kwtę złżyły się zbwiązania wbec pzstałych jednstek w wyskści tys. zł. OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Przepływy śrdków pieniężnych Grupy Kapitałwej Emitenta za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz III rku (wg /MSSF) w tys. zł. Śrdki pieniężne na pczątek r. kształtwały się na pzimie 615 tys. zł. D dnia 30 września r. przepływy pieniężne nett wynisły (+) 436 tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej d 30 września () rku wynisły; (+) 84 tys. zł. Zysk nett wyniósł; tys. zł, a krekty razem: (-) tys. zł. Wśród krekt największe znaczenie miały: strata z działalnści inwestycyjnej (-) 6 077, zmiana stanu należnści (-) tys. zł, zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyjątkiem kredytów i pżyczek (+) tys. zł, zmiana stanu zapasów (-) tys. zł, zmiana stanu rzliczeń międzykreswych (-) tys. zł, amrtyzacja (+) 2 014tys. zł.. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej wynisły (-) tys. zł. Spółka przeznaczyła śrdki na nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych: tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej wynisły: (+) tys. zł, były t wpływy z tytułu kredytów i pżyczek (+) tys. zł., płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg (-) 312 tys. zł., dsetki (-) 347 tys. zł Śrdki pieniężne na dzień 30 września r. stanwiły 818 tys. zł. Jest: Kapitał własny 8

9 Na dzień 31 grudnia r. kapitał własny Grupy Kapitałwej Emitenta wyniósł tys. zł. Na kapitał własny Emitenta składał się w głównej mierze kapitał pdstawwy w wyskści tys. zł, kapitał zapaswy w wyskści tys. zł, raz zysk nett rku bieżąceg w wyskści tys. zł. Kapitał zakładwy W prezentwanym w prspekcie emisyjnym kresie raz r. kapitał zakładwy Emitenta wynsił tys. zł. Kapitał zapaswy Na dzień 31 grudnia r. kapitał zapaswy Emitenta wynsił tys. zł. Zysk z lat ubiegłych i zysk nett rku bieżąceg Na dzień 31 grudnia r. zysk z lat ubiegłych wynsił tys. zł. Na dzień 31 grudnia r. zysk nett wyniósł tys. zł. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania na dzień 31 grudnia r. wynsiły tys. zł. Rezerwy na zbwiązania wynsiły tys. zł, w tym rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg tys. zł. rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne wynsiły 830 tys. zł Pzstałe rezerwy krótkterminwe wynsiły 212 tys. zł. Zbwiązania krótkterminwe na dzień 31 grudnia rku wynsiły tys. zł. Na pwyższą kwtę złżyły się zbwiązania wbec pzstałych jednstek w wyskści tys. zł. OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Przepływy śrdków pieniężnych Grupy Kapitałwej Emitenta za lata brtwe - (wg ) i za lata - raz rku (wg /MSSF) w tys. zł. Śrdki pieniężne na pczątek r. kształtwały się na pzimie 615 tys. zł. D dnia 31 grudnia r. przepływy pieniężne nett wynisły (-) 137 tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej d 31 grudnia () rku wynisły; (+) tys. zł. Zysk nett wyniósł; tys. zł, a krekty razem: (-) tys. zł. Wśród krekt największe znaczenie miały: strata z działalnści inwestycyjnej (-) 6 087, zmiana stanu należnści (-) tys. zł, zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyjątkiem kredytów i pżyczek (+) tys. zł, zmiana stanu zapasów (-) tys. zł, zmiana stanu rzliczeń międzykreswych (-) tys. zł, amrtyzacja (+) tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej wynisły (-) tys. zł. Spółka przeznaczyła śrdki na nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych: tys. zł. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej wynisły: (+) tys. zł, były t wpływy z tytułu kredytów i pżyczek (+) tys. zł., płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg (-) 200 tys. zł., dsetki (-) 385 tys. zł Śrdki pieniężne na dzień 31 grudnia r. stanwiły 478 tys. zł. Zmiana nr 6 Str. 79, pkt 20.1 Dkumentu rejestracyjneg Był: 5. sknslidwane niezbadane sprawzdanie finanswe Emitenta za kres d 1 stycznia d 30 września r. sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. Jest: 5. sknslidwane niezbadane sprawzdanie finanswe Emitenta za kres d 1 stycznia d 30 września r. sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. 6. sknslidwane niezbadane sprawzdanie finanswe Emitenta za kres d 1 stycznia d 31 grudnia r. sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. 9

10 Zmiana nr 7 Str. 92, pkt 24 Dkumentu rejestracyjneg Był: 7) Histrycznymi infrmacjami finanswymi za III r. Jest: 7) Histrycznymi infrmacjami finanswymi za III r. 8) Histrycznymi infrmacjami finanswymi za r. Zmiana nr 8 Str. 132 Wykaz desłań Był: 3. d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za III r. (wg ), które zstał zamieszczne na strnie internetwej Emitenta: Był: 3. d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za III r. (wg ), które zstał zamieszczne na strnie internetwej Emitenta: 4. d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za r. (wg ), które zstał zamieszczne na strnie internetwej Emitenta: 10

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH CEE MARKET LEADER EUROPY IN ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ TWIN WALL SHEETS MANAGEMENT PREZENTACJA PRESENTATION ZARZĄDU Grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 PRODUKTY 7 RYNKI 8 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo