RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT BIEŻĄCY 154/2006"

Transkrypt

1 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska Agencja Praswa S.A. Al. Jerzlimskie 7 Warszawa CeTO S.A. Na pdstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy fercie publicznej i warunkach wprwadzania instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 rku (Dz. U r. nr 184, pz. 1539), Zarząd Telekmunikacji Plskiej S.A. ( TP S.A., TP ) przekazuje d wiadmści wybrane dane finanswe i peracyjne dtyczące działalnści Grupy TP w kresie dziewięciu miesięcy d dnia 30 września 2006 rku. Grupa TP infrmuje dbrych wynikach finanswych za pierwszych dziewięć miesięcy 2006 rku Wzrst przychdów dzięki dbrym wynikm w segmencie telefnii kmórkwej i przesyłu danych: + 2,6% w trzecim kwartale 2006 rku w prównaniu d 3-eg kwartału 2005 rku. Dalszy wzrst marży peracyjnej brutt (GOM): d 44,4% (pwyżej górnej granicy celu na 2006 rk) Ptwierdzenie widącej pzycji w segmencie telefnii kmórkwej: wzrst liczby klientów PTK Centertel d 11,7 mln Umcnienie widącej pzycji na rynku usług szerkpasmwych: wzrst liczby klientów d 1,55 mln ( + 53,5% rk d rku) Strategiczny rzwój w parciu prdukty innwacyjne i knwergentne: wprwadzenie z sukcesem nwej usługi TP Triple Play, bejmującej usługi głswe, telewizję i dstęp d Internetu (w tym usługę wypżyczalni vide pprzez standardwą linie telefniczną) Cele rczne zaktualizwane w związku z dbrymi wynikami

2 Kluczwe wskaźniki (w mln zł), MSSF 9 miesięcy d dnia 30 września Zmiana Przychdy ,1% Telefnia stacjnarna ,8% Telefnia kmórkwa ,2% Marża peracyjna brutt (GOM) przed wydatkami handlwymi ,2% GOM przed wydatkami handlwymi (jak % przychdów) 56,2% 57,5% Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi ,4% Marża peracyjna brutt (GOM) ,6% GOM jak % przychdów 44,4% 47,5% Skrygwana* marża GOM ,6% Sknslidwany zysk nett p pdatkwaniu (przypadający na akcjnariuszy TP S.A.) ,2% Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej ,4% * Krekta uwzględniająca rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe w wyskści 130 mln zł w 1-3 kw. 2005, a także różnice kurswe w wyskści +32 mln zł w 2005 rku raz - 40 mln zł w 2006 rku. Pan Alain Carltti, Wiceprezes Zarządu TP, stwierdził: T czwarty z rzędu kwartał, w którym Grupie TP udał się zwiększyć przychdy rk d rku, przy jednczesnym utrzymaniu rentwnści. Dwdzi t, że nasza nwa ukierunkwana na rzwój strategiczna mapa drgwa, którą przedstawiliśmy w lutym 2006 rku, jest właściwa. Sprawdzna plityka graniczania ksztów w płączeniu z naszymi mżliwściami rzwijania nwych, innwacyjnych prduktów i fert umżliwia skuteczne przezwyciężanie craz wyraźniejszych skutków decyzji regulacyjnych raz rsnącej knkurencji. Omówienie wyników finanswych za dziewięć miesięcy 2006 rku Szybszy wzrst przychdów dzięki dbrym wynikm w segmencie telefnii kmórkwej i przesyłu danych: wzrst 2,1% całkwitych przychdów Grupy rk d rku Przyjęty przez Grupę TP mdel bizneswy przynsi krzystne wyniki: prirytety strategiczne kreślne na pczątku rku są z pwdzeniem realizwane, a rsnące przychdy w segmentach wzrstwych równważą spadek przychdów w pzstałych segmentach. Czwarty z klei kwartał jest widczny wzrst przychdów rk d rku, c pkazuje, iż negatywny trend z 2005 rku uległ dwróceniu. Nastąpił znaczny wzrst przychdów w segmencie telefnii kmórkwej: 19,2% za cały analizwany kres raz 20,5% w samym trzecim kwartale 2006 rku (w prównaniu z 3 kwartałem 2005). Wyższe nakłady na wydatki handlwe, zwiększane pcząwszy d 1 kwartału 2006 rku, raz udana zmiana marki na Orange przynszą efekty: zagregwany średni czas płączeń wzrósł w 3 kwartale ,5% (w prównaniu z 3 kwartałem 2005), a liczba klientów już przekrczyła pzim przewidywany na kniec teg rku. Pza dbrymi wynikami w segmencie telefnii kmórkwej, także dalsza ekspansja w segmencie usług przesyłu danych w sieci stacjnarnej (wzrst przychdów 7,4% rk d rku) przyczyniła się d siągnięcia rekrdweg pzimu przychdów Grupy TP. Ma t dzwierciedlenie w stabilnym wzrście przychdów raz stabilnej marży peracyjnej, która siągnęła górną granicę załżnych celów w każdym kwartale d pczątku rku. Dalszy wzrst marży peracyjnej brutt (GOM): d 44,4% (pwyżej górnej granicy celu na 2006 rk) Z kwartału na kwartał marża peracyjna Grupy TP utrzymuje się na pzimie górnej granicy celu na 2006 rk. Wzrst GOM z 44,0% za pierwsze półrcze 2006 rku d 44,4% w kresie dziewięciu miesięcy 2006 rku wynika przede wszystkim z pprawy rentwnści w segmencie usług telefnii kmórkwej. P spadku na pczątku rku wynikającym ze zwiększenia nakładów na wydatki handlwe, wskaźnik GOM w segmencie telefnii kmórkwej zaczął pnwnie rsnąć, siągając w 3 kwartale najwyższy d pczątku rku pzim 38,2% (bliski wartści 38,8% siągniętej w analgicznym kwartale 2005 rku). Spadek GOM 3,1 punktów prcentwych w prównaniu z pierwszymi dziewięcima miesiącami 2005 rku wynikał w pnad jednej trzeciej z jednrazweg spadku ksztów zatrudnienia pracwników w 3 kwartale 2005 rku (związaneg ze zmianą wyskści rezerwy na nagrdy jubileuszwe 1 ). Pnadt wyłączając jednrazwe pzycje, całkwite kszty pracy spadły 5,7% w prównaniu d dziewięciu miesięcy 2005 rku. Pzstałe czynniki, które przyczyniły się d spadku GOM, t zmiany kursów walutwych, rsnąca knkurencja na rynku raz kniecznść zwiększenia inwestycji w działania handlwe służące generwaniu przychdów. Wskaźnik GOM przed wydatkami handlwymi utrzymał się na stabilnym pzimie (spadek 0,2% rk d rku), a uwzględniając dane prównywalne nawet wzrósł 2,4% (tj. 183 mln zł), c dwdzi ścisłej kntrli ksztów peracyjnych. 1 Nagrdy jubileuszwe są wypłacane pracwnikm z tytułu wielletniej pracy w spółce, przy czym zasady ich wypłacania są kreślne w układach zbirwych pracy, zawartych ze związkami zawdwymi. Regularnie dknywana jest wycena aktuarialna zbwiązań z teg tytułu. W 3 kwartale 2005 rku rezerwa na nagrdy jubileuszwe zstała zmniejszna 106 mln zł (w związku ze zmianami w układach zbirwych) 2

3 W następstwie zakupu udziałów mniejszściwych w PTK Centertel w 2005 rku, w pierwszych 9 miesiącach 2006 rku w spółkach z Grupy TP nie był żadnych znaczących udziałów mniejszściwych. Na kniec września 2006 rku zysk na jedną akcję wyniósł 1,22 zł. Pzycje jednrazwe, które miały wpływ na wyniki w 3 kwartale 2005 rku (rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe i rezerwy związanej z Wirtualną Plską, a także zwrt pdatku) utrudniają bezpśrednie prównania rk d rku, ale dane prównawcze pkazują niewielki spadek ( 2,3% rk d rku). Grupa TP siągnęła w trzecim kwartale 2006 rku zysk nett p pdatkwaniu w wyskści 689 mln zł. Wyskie sald śrdków pieniężnych: 5,55 mld zł W ciągu statnich dziewięciu miesięcy, Grupa TP umcniła swją unikalną pzycję peratra zintegrwaneg, która pzwala jej wykrzystać mżliwści wynikające z rsnących segmentów telefnii kmórkwej i przesyłu danych. Stały, wyski pzim generwanych przepływów śrdków pieniężnych jest jednym z najlepszych wskaźników dbrej kndycji Grupy TP. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej nett za kres d kńca września 2006 rku wzrsły d 5,55 mld zł (tj. wzrst 4,4% w prównaniu z analgicznym kresem 2005 rku), c stanwi 39,8% przychdów. Szybciej rsły wlne przepływy śrdków pieniężnych nett ** (wzrst 12,1%). Wyższe przepływy śrdków pieniężnych są wynikiem bardziej rygrystyczneg pdejścia d zasad zarządzania płynnścią, c był jednym z prirytetów Zarządu w 2006 rku. Nakłady inwestycyjne za kres dziewięciu miesięcy 2006 rku wynisły 1,84 mld zł, c stanwi 13,2% przychdów (wartść zbliżna d ubiegłrczneg pzimu 13,4%). 80% inwestycji w pierwszych trzech kwartałach 2006 rku przypadł na bszary wzrstu: ADSL, Livebx i segment telefnii kmórkwej gdzie najważniejszym bszarem inwestycji były usługi sieci trzeciej generacji UMTS/EDGE. Omówienie wyników peracyjnych za dziewięć miesięcy 2006 rku (w ujęciu segmentwym) Telefnia stacjnarna: GOM przed wydatkami handlwymi utrzymał się na wyskim pzimie Spadek przychdów z usług głswych zrównważny częściw wzrstem przychdów z usług przesyłu danych Dynamiczny wzrst liczby klientów usług szerkpasmwych (wzrst 53,5% rk d rku) Na zmianę wskaźnika GOM miał wpływ rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe (130 mln zł) narastając na kniec września 2005 rku Isttne działania handlwe: wprwadzenie usługi Triple Play Telefnia stacjnarna kluczwe wskaźniki 9 miesięcy d dnia 30 września 2006 Zmiana rk d rku (w %) Przychdy (w mln zł) ,8% Liczba klientów usług szerkpasm. (w tys.) ,5% GOM przed ksztami handlwymi 51,1% -0,5 p.p. Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi 51,3% +1,2 p.p. GOM (jak % przychdów) 47,6% -1,5 p.p. Skrygwana* marża GOM 47,8% +0,1 p.p. * Krekta uwzględniająca rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe w wyskści 130 mln zł w 1-3 kw. 2005, a także różnice kurswe w wyskści 4 mln zł w 2005 rku raz 12 mln zł w 2006 rku W segmencie telefnii stacjnarnej, pmim rsnącej knkurencji i spadku przychdów z usług głswych, udał się utrzymać GOM przed wydatkami handlwymi na prawie niezmieninym pzimie (spadek 0,5 p.p. w stsunku d ubiegłeg rku). Wskaźnik GOM w tym segmencie za trzeci kwartał 2005 rku nie stanwi jednak dbreg punktu dniesienia, ze względu na jednrazwą krektę związaną z ksztami zatrudnienia pracwników. Wzrst skrygwaneg GOM przed wydatkami handlwymi 1,2% (rk d rku) dwdzi, że ścisła kntrla ksztów w 2006 rku była skutecznie kntynułwana. Nadal rśnie dynamicznie liczba klientów usług szerkpasmwych (wzrst 53,5% w prównaniu d stanu na kniec września 2005 rku). Atrakcyjnść szerkpasmwej ferty TP pdnisł wprwadzenie we wrześniu 2006 rku usługi wypżyczalni vide, a w dniu 16 października fert pakietwych łączących różne rdzaje usług. W parciu mdem Livebx (wprwadzny d ferty w drugim kwartale 2006 rku), w trzecim i na pczątku czwarteg kwartału 2006 rku TP wprwadziła na rynek nwe innwacyjne prdukty. Najważniejszy z nich t Multipakiet (usługa TriplePlay ), który łączy usługi telewizji cyfrwej jakści DVD, dstęp d Internetu raz usługi głswe w technlgii VIP. W tym samym kresie udstępnin klientm usługę wypżyczalni vide (Vide n Demand), która umżliwia wypżyczanie filmów bez wychdzenia z dmu. W klejnych kwartałach TP planuje ** Wlne przepływy śrdków pieniężnych nett są zdefiniwane jak przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej nett, pmniejszne nakłady inwestycyjne raz zbwiązania z tytułu inwestycji 3

4 wprwadzenie znacznie większej liczby fert knwergentnych, partych na prstcie i mdularnści, w celu zwiększenia przychdów Grupy. Głównie ze względu na dynamiczne działania marketingwe twarzyszące wprwadzaniu nwych prduktów, wydatki handlwe w segmencie telefnii stacjnarnej wzrsły w trzecim kwartale 35,6% w prównaniu d trzecieg kwartału 2005 rku. TP zamierza także pdjąć działania, które będą służyć szybszemu wzrstwi wskaźnika penetracji dla usług ADSL raz ppularyzacji technlgii internetwej w Plsce. Wprwadzane przez Grupę atrakcyjne ferty raz szybki wzrst liczby psiadaczy kmputerów sbistych w Plsce pwinny się znacząc przyczynić d wzrstu przychdów z usług przesyłu danych. Omówienie wyników peracyjnych za dziewięć miesięcy 2006 rku (w ujęciu segmentwym) Telefnia kmórkwa: wzrst pwyżej czekiwań Umcnienie pzycji Orange jak lidera rynku Wzrst liczby klientów 28,5% względem analgiczneg kresu 2005 rku W 3 kw liczba klientów przekrczyła 11,7 mln W dalszym ciągu wyska dynamika aktywacji nett na rynku (pnad 600 tys. aktywacji w 3 kw. 2006) Telefnia kmórkwa kluczwe wskaźniki 9 miesięcy d dnia 30 września 2006 Zmiana rk d rku (w %) Przychdy (w mln zł) ,2% Liczba klientów (w tys.) ,5% GOM przed ksztami handlwymi 59,4% -4,3 p.p. Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi 59,9% -3,2 p.p. GOM (jak % przychdów) 34,5% -4,5 p.p. Skrygwana* marża GOM 35,0% -3,4 p.p. * Krekta uwzględniająca różnice kurswe w wyskści 28 mln zł w 2005 rku raz - 28 mln zł w 2006 rku PTK Centertel dnsi craz większe krzyści związane z wprwadzeniem marki Orange. W lipcu 2006 rku, niezależny raprt ptwierdził p raz pierwszy, widącą pzycję tej marki na rynku kmórkwym w drugim kwartale 2006 rku (wg wartści sprzedaży w Plsce). W trzecim kwartale utrzyman szybkie temp wzrstu przychdów, które zwiększyły się 19,2% rk d rku raz 8,9% w stsunku d drugieg kwartału W wartściach bezwzględnych, znacza t wzrst GOM (narastając, na kniec września) z 1,83 mld zł d 1,93 mld zł (tj. 5,5%). Spadek wskaźnika GOM (rk d rku) w segmencie telefnii kmórkwej nie wpłynął na GOM w skali całej Grupy TP ze względu na wzrst usług świadcznych przez segment telefnii stacjnarnej dla segmentu telefnii kmórkwej. Obecny wskaźnik GOM dla segmentu telefnii kmórkwej w wyskści 38,2% jest zbliżny d pzimu w 3 kwartale 2005 rku (tj. 38,8 %). W trzecim kwartale 2006 rku liczba klientów wzrsła w stsunku d pprzednieg kwartału 5,5% nett, przy czym wzrst ten był zbliżny w bu segmentach: pre-paid i pst-paid. W celu dalszeg pdtrzymania wzrstu przychdów, wprwadzane są stale nwe, innwacyjne ferty, wykrzystujące knwergencję działalnści Grupy TP w segmentach telefnii kmórkwej i stacjnarnej raz inwestycje w nwe technlgie. Przykładem takich działań w statnich kilku miesiącach jest atrakcyjna cenw ferta hybrydwa Zetafn, ferta ramingwa Orange Travel, a także ferty knwergentne NExT Prtal raz Business Everywhere Intranet. Perspektywy: krekta celów na 2006 rk w związku z krzystnymi wynikami W trudnych warunkach rynkwych, Grupa TP z determinacją pdejmwała wyzwania związane z tczeniem regulacyjnym w Plsce, wykazując się przy tym zdlnścią d zmian i innwacyjnścią, przy utrzymaniu ścisłej kntrli ksztów, będącej pdstawą siły TP. Pdejmwane działania zawcwały wzrstem przychdów w pierwszych trzech kwartałach raz utrzymaniem wskaźnika GOM na pzimie górnej granicy celów na 2006 rk. Uwzględniając krzystne wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach, które pwinny przełżyć się na wyniki całrczne, i zachwując rganiczną zdlnść d generwania przepływów pieniężnych, Grupa TP pstanwiła w następujący spsób skrygwać w górę cele na 2006 rk: 4

5 Wcześniejsze przewidywania P aktualizacji Liczba klientów dstępu szerkpasmweg > 1,6 mln > 1,7mln Liczba klientów telefnii kmórkwej > 11,5 mln > 12 mln Przychdy -1% d -1.5% >+1% Marża GOM (pprzedni marża EBITDA) 42 % d 44 % 42 % d 44 % Wydatki inwestycyjne 16 % d 19% 16 % d 19% TP umacnia z pwdzeniem pzycję peratra zintegrwaneg, zdlneg wykrzystać nwe mżliwści twierające się na rynku usług szerkpasmwych i telefnii kmórkwej w Plsce. Grupa TP, której struktury są becnie znacznie elastyczniejsze, jest dbrze przygtwana d dknywania zmian w mdelu bizneswym w zależnści d wymgów rynkwych. Kluczwe wskaźniki Grupy TP w 3 kwartale 2006 (w mln zł), MSSF 3 kwartał kwartał 2005 Zmiana Przychdy ,6% Telefnia stacjnarna ,8% Telefnia kmórkwa ,5% Marża peracyjna brutt (GOM) przed wydatkami handlwymi ,2% Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi ,0% GOM przed wydatkami handlwymi (jak % przychdów) 56,7% 60,7% Marża peracyjna brutt (GOM) ,1% GOM jak % przychdów 45,1% 49,9% Skrygwana* marża GOM ,1% Sknslidwany zysk nett p pdatkwaniu (przypadający na akcjnariuszy TP S.A.) ,9% Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej ,5% * Krekta uwzględniająca rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe w wyskści +106 mln zł w 3 kw. 2005, a także różnice kurswe w wyskści +22 mln zł w 2005 rku raz +9 mln zł w 2006 rku 5

6 Sknslidwane przychdy nett Grupy TP 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy (w mln zł) d 30 września 2006 d 30 września 2005 Usługi telefnii stacjnarnej Przychdy z abnamentu Przychdy z ruchu głsweg Przychdy z płączeń międzyperatrskich Przychdy z autmatów telefnicznych Inne Usługi telefnii kmórkwej Przychdy z ruchu głsweg Przychdy z płączeń międzyperatrskich Przychdy z przesyłania wiadmści Inne Usługi przesyłu danych Łącza dzierżawine Transmisja danych Kmutwany dstęp d Internetu Usługi szerkpasmwe Kmunikacja radiwa Sprzedaż twarów i inne Przychdy razem, nett Struktura ksztów Grupy TP Kszty peracyjne (w mln zł) 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy d 30 września 2006 d 30 września 2005 Kszty zatrudnienia pracwników Zakupy i płaty na rzecz innych peratrów* Wydatki handlwe Kszty związane z utrzymaniem sieci i usługami infrmatycznymi Ddatnie (ujemne) peracyjne różnice kurswe, nett Inne kszty peracyjne, nett** Kszty peracyjne razem *Zakupy i płaty na rzecz innych peratrów bejmują płaty na rzecz innych peratrów, dstępwe, za krzystanie z sieci szkieletwej, raming i inne płaty. **Inne kszty peracyjne, nett bejmują inne zakupy zewnętrzne, a także pzstałe kszty i przychdy peracyjne, z wyłączeniem ddatnich (ujemnych) peracyjnych różnic kurswych. 6

7 Wybrane dane peracyjne TP S.A. Stan łączy głównych TP S.A. na dzień 30 września 2006 i 2005: (tys.) 30 września września 2005* 30 września 2005** POTS ISDN 2B+D ISDN 30B+D Razem (POTS +ISDN) *stan przed krektą linii przekazany d wiadmści w lutym 2006 **stan p krekcie linii Dstęp szerkpasmwy stan na dzień 30 września 2006 i 2005: (w tys.) 30 września września 2005 ADSL SDI Razem (ADSL + SDI) Zatrudnienie w Grupie TP na dzień 30 września 2006 i 2005: (w przeliczeniu na pełne etaty) 30 września września 2005 TP S.A TP S.A. wraz ze spółkami wydzielnymi* PTK Centertel Pzstałe Ogółem Grupa TP * Prcesem wydzieleń bjęt następujące pdmity: TP Emitel, Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypczynek. Wybrane dane peracyjne PTK Centertel: Liczba abnentów PTK Centertel na dzień 30 września 2006 i 2005: (w tys.) 30 września września 2005 Pst-paid Pre-paid NMT 2 3 Razem Udział PTK Centertel w rynku telefnii kmórkwej pd względem łącznej liczby abnentów na dzień 30 czerwca 2006 r.(publikwany przez GUS w lipcu) wyniósł 34,3% (pdczas gdy na dzień 30 czerwca 2005 r. wynsił 33,1%). Wskaźniki peracyjne PTK Centertel p 9 miesiącach 2006 i 2005 (ARPU, AUPU, SAC): Pre-paid Pst-paid Zagregwane** 1-3 kw kw kw kw kw kw. 05 ARPU (miesięcznie w zł) (miesięczne przychdy na abnenta) 27,0 30,2 99,4 101,4 55,9 60,5 AUPU (miesięcznie w min.) (czas płączeń na abnenta) 37,9 36,5 178,9 135,1 94,0 78,4 SAC (zł) (kszt pzyskania abnenta) 17,8 20,9 478,3 497,8 136,0 171,8 **Obliczenie nie bejmuje użytkwników standardu NMT. Zagregwane miesięczne ARPU z usług niegłswych wynisł p 9 miesiącach 2006 r.: 11,3 zł. 7

8 Wybrane wskaźniki peracyjne PTK Centertel w 3 kwartale 2006 i 2005 (ARPU, AUPU, SAC): Pre-paid Pst-paid Zagregwane** 3 kw kw kw kw kw kw. 05 ARPU (miesięcznie w zł) (miesięczne przychdy na abnenta) 27,1 30,1 103,4 102,0 57,0 60,3 AUPU (miesięcznie w min.) (czas płączeń na abnenta) 39,9 38,5 183,6 146,9 96,2 84,0 SAC (zł) (kszt pzyskania abnenta) 18,3 19,3 438,0 570,9 124,2 159,0 **Obliczenie nie bejmuje użytkwników standardu NMT. Kntakt: Prasa: Jacek Kalinwski, Rzecznik TP Tel: + 48 (0) Fax: + 48 (0) Kntakty z Inwestrami: Artur Tarnwski, Departament Kntaktów z Inwestrami Tel: + 48 (0) Fax + 48 (0) Teleknferencja W dniu dzisiejszym dbędzie się teleknferencja dtycząca wyników GRUPY TP za 3 kwartał 2006 r. Dzień: śrda, 25 października 2006 r. Gdzina: 16:30 (Warszawa) / 15:30 (Lndyn) / 10:30 (Nwy Jrk) Numery telefniczne: Wlk. Brytania: USA: Osba prwadząca: Artur Tarnwski Hasł: TP S.A. Prezentacja w frmie slajdów będzie dstępna p gdzinie 16:30, na strnie w części pświęcnej najnwszym infrmacjm. Przebieg teleknferencji będzie mżna dsłuchać w ciągu 1 tygdnia pd następującym numerem: Wlk. Brytania: +44 (0) Pin: # Stwierdzenia dtyczące przyszłści Niniejsza infrmacja zawiera pewne stwierdzenia dtyczące przyszłści, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finanswych, w dniesieniu d działalnści Grupy TP. Stwierdzenia dtyczące przyszłści charakteryzują się tym, że nie dnszą się wyłącznie d danych histrycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają częst następujące słwa lub wyrażenia: sądzić, spdziewać się, przewidywać, szacwane, prjekt, plan, pr frma, zamierzać, przyszłe, a także czaswniki w czasie przyszłym lub trybie warunkwym/przypuszczającym. Czynniki, które mgą spwdwać, że wyniki rzeczywiste będą w isttny spsób dbiegać d przewidywanych pisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Kmisji Papierów Wartściwych i Giełd t między innymi tczenie knkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gspdarczej raz zmiany na rynkach finanswych i kapitałwych w Plsce i na świecie. Stwierdzenia dtyczące przyszłści dzwierciedlają pglądy Zarządu na dzień ich sfrmułwania. Grupa TP nie zbwiązuje się d aktualizwania jakichklwiek stwierdzeń dtyczących przyszłści w związku z wydarzeniami następującymi p tej dacie. D stwierdzeń dtyczących przyszłści nie mżna przykładać nadmiernej wagi przy pdejmwaniu decyzji. 8

RAPORT BIEŻĄCY 67/2007

RAPORT BIEŻĄCY 67/2007 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Kmisja Nadzru Finansweg Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska Agencja Praswa S.A. Al. Jerzlimskie 7

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2014 r.

Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2014 r. Kntakt: Anna Kuchni (Investr Relatins) T +48 22 352 2061 anna_kuchni@netia.pl Karl Wieczrek (Public Relatins) T +48 22 352 6368 karl_wieczrek@netia.pl Netia SA głasza wyniki za III kwartał r. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R... - 3 - I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY w II Kw. 2008

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011 Kwartalne wlumeny inwestycji (mld USD) Średnia stpa kapitalizacji dla wszystkich sektrów Michael Reilly +44 (0)20 7152 5691/ +44 (0)7793 808691 michael.reilly@eur.cushwake.cm 10 marca 2015 r. PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrwy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Sprawzdanie z działalnści Grupy Kapitałwej REDAN w kresie d 1 stycznia d 30 czerwca 2014 r. Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrwy i numer rejestru: Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl Wind Mbile Yur digital wings www.windmbile.pl Czytając niniejsza prezentację zbwiązujesz się d zaakceptwania następujących graniczeń: Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zstała przygtwana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Wyniki finansowe Michelin Informacje o wynikach finansowych za półrocze zakończone 30 czerwca 2011 r.

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Wyniki finansowe Michelin Informacje o wynikach finansowych za półrocze zakończone 30 czerwca 2011 r. KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 4 sierpnia 2011 r. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Wyniki finanswe Michelin Infrmacje wynikach finanswych za półrcze zakńczne 30 czerwca 2011 r. Wyniki w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE Knkurencyjnśd małych i średnich przedsiębirstw dzięki wsparciu UE Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI - prjektu badawczeg PARP Z dfinanswania Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka na lata 2007 2013 największeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych Magdalena Władysiuk XXIII Frum Eknmiczne, Krynica-Zdrój 4 września 2014 kszty pśrednie w cenie technlgii medycznych METODYKA I REKOMENDACJE DLA POLSKI agenda wprwadzenie d prjektu metdyka ksztów pśrednich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów 3.4. Pdmity gspdarcze - infrastruktura i systemy infrmatyczne pdmitów Każdy pdmit gspdarczy, który współpracuje z innymi pdmitami, realizuje prcesy bizneswe: które w całs'ci dbywają się wewnątrz firmy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Raprt za III kw. 2015 r. kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku Lublin, 26 październik 2015 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Zwięzła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1.01 2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU DANE ORGANIZACYJNE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1.01 2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU DANE ORGANIZACYJNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1.01 2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU DANE ORGANIZACYJNE 1. TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrwie, ul. Batrwska 9, 62 070 Dpiew, wpisana d Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 87/2010

RAPORT BIEŻĄCY 87/2010 Warszawa, 28 lipca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r.

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r. SKORYGOWANY RAPORT za IV kwartał 2010 r. kres d 1 października d 31 grudnia 2010 rku Lublin, 26 marca 2011 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2008 Ocena działalnści Banku w rku 2008 Rada Nadzrcza ma przyjemnść pinfrmwać, iż Frtis Bank Plska S.A. (Bank) w 2008 rku, pdążając zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo