RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT BIEŻĄCY 154/2006"

Transkrypt

1 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska Agencja Praswa S.A. Al. Jerzlimskie 7 Warszawa CeTO S.A. Na pdstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy fercie publicznej i warunkach wprwadzania instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 rku (Dz. U r. nr 184, pz. 1539), Zarząd Telekmunikacji Plskiej S.A. ( TP S.A., TP ) przekazuje d wiadmści wybrane dane finanswe i peracyjne dtyczące działalnści Grupy TP w kresie dziewięciu miesięcy d dnia 30 września 2006 rku. Grupa TP infrmuje dbrych wynikach finanswych za pierwszych dziewięć miesięcy 2006 rku Wzrst przychdów dzięki dbrym wynikm w segmencie telefnii kmórkwej i przesyłu danych: + 2,6% w trzecim kwartale 2006 rku w prównaniu d 3-eg kwartału 2005 rku. Dalszy wzrst marży peracyjnej brutt (GOM): d 44,4% (pwyżej górnej granicy celu na 2006 rk) Ptwierdzenie widącej pzycji w segmencie telefnii kmórkwej: wzrst liczby klientów PTK Centertel d 11,7 mln Umcnienie widącej pzycji na rynku usług szerkpasmwych: wzrst liczby klientów d 1,55 mln ( + 53,5% rk d rku) Strategiczny rzwój w parciu prdukty innwacyjne i knwergentne: wprwadzenie z sukcesem nwej usługi TP Triple Play, bejmującej usługi głswe, telewizję i dstęp d Internetu (w tym usługę wypżyczalni vide pprzez standardwą linie telefniczną) Cele rczne zaktualizwane w związku z dbrymi wynikami

2 Kluczwe wskaźniki (w mln zł), MSSF 9 miesięcy d dnia 30 września Zmiana Przychdy ,1% Telefnia stacjnarna ,8% Telefnia kmórkwa ,2% Marża peracyjna brutt (GOM) przed wydatkami handlwymi ,2% GOM przed wydatkami handlwymi (jak % przychdów) 56,2% 57,5% Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi ,4% Marża peracyjna brutt (GOM) ,6% GOM jak % przychdów 44,4% 47,5% Skrygwana* marża GOM ,6% Sknslidwany zysk nett p pdatkwaniu (przypadający na akcjnariuszy TP S.A.) ,2% Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej ,4% * Krekta uwzględniająca rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe w wyskści 130 mln zł w 1-3 kw. 2005, a także różnice kurswe w wyskści +32 mln zł w 2005 rku raz - 40 mln zł w 2006 rku. Pan Alain Carltti, Wiceprezes Zarządu TP, stwierdził: T czwarty z rzędu kwartał, w którym Grupie TP udał się zwiększyć przychdy rk d rku, przy jednczesnym utrzymaniu rentwnści. Dwdzi t, że nasza nwa ukierunkwana na rzwój strategiczna mapa drgwa, którą przedstawiliśmy w lutym 2006 rku, jest właściwa. Sprawdzna plityka graniczania ksztów w płączeniu z naszymi mżliwściami rzwijania nwych, innwacyjnych prduktów i fert umżliwia skuteczne przezwyciężanie craz wyraźniejszych skutków decyzji regulacyjnych raz rsnącej knkurencji. Omówienie wyników finanswych za dziewięć miesięcy 2006 rku Szybszy wzrst przychdów dzięki dbrym wynikm w segmencie telefnii kmórkwej i przesyłu danych: wzrst 2,1% całkwitych przychdów Grupy rk d rku Przyjęty przez Grupę TP mdel bizneswy przynsi krzystne wyniki: prirytety strategiczne kreślne na pczątku rku są z pwdzeniem realizwane, a rsnące przychdy w segmentach wzrstwych równważą spadek przychdów w pzstałych segmentach. Czwarty z klei kwartał jest widczny wzrst przychdów rk d rku, c pkazuje, iż negatywny trend z 2005 rku uległ dwróceniu. Nastąpił znaczny wzrst przychdów w segmencie telefnii kmórkwej: 19,2% za cały analizwany kres raz 20,5% w samym trzecim kwartale 2006 rku (w prównaniu z 3 kwartałem 2005). Wyższe nakłady na wydatki handlwe, zwiększane pcząwszy d 1 kwartału 2006 rku, raz udana zmiana marki na Orange przynszą efekty: zagregwany średni czas płączeń wzrósł w 3 kwartale ,5% (w prównaniu z 3 kwartałem 2005), a liczba klientów już przekrczyła pzim przewidywany na kniec teg rku. Pza dbrymi wynikami w segmencie telefnii kmórkwej, także dalsza ekspansja w segmencie usług przesyłu danych w sieci stacjnarnej (wzrst przychdów 7,4% rk d rku) przyczyniła się d siągnięcia rekrdweg pzimu przychdów Grupy TP. Ma t dzwierciedlenie w stabilnym wzrście przychdów raz stabilnej marży peracyjnej, która siągnęła górną granicę załżnych celów w każdym kwartale d pczątku rku. Dalszy wzrst marży peracyjnej brutt (GOM): d 44,4% (pwyżej górnej granicy celu na 2006 rk) Z kwartału na kwartał marża peracyjna Grupy TP utrzymuje się na pzimie górnej granicy celu na 2006 rk. Wzrst GOM z 44,0% za pierwsze półrcze 2006 rku d 44,4% w kresie dziewięciu miesięcy 2006 rku wynika przede wszystkim z pprawy rentwnści w segmencie usług telefnii kmórkwej. P spadku na pczątku rku wynikającym ze zwiększenia nakładów na wydatki handlwe, wskaźnik GOM w segmencie telefnii kmórkwej zaczął pnwnie rsnąć, siągając w 3 kwartale najwyższy d pczątku rku pzim 38,2% (bliski wartści 38,8% siągniętej w analgicznym kwartale 2005 rku). Spadek GOM 3,1 punktów prcentwych w prównaniu z pierwszymi dziewięcima miesiącami 2005 rku wynikał w pnad jednej trzeciej z jednrazweg spadku ksztów zatrudnienia pracwników w 3 kwartale 2005 rku (związaneg ze zmianą wyskści rezerwy na nagrdy jubileuszwe 1 ). Pnadt wyłączając jednrazwe pzycje, całkwite kszty pracy spadły 5,7% w prównaniu d dziewięciu miesięcy 2005 rku. Pzstałe czynniki, które przyczyniły się d spadku GOM, t zmiany kursów walutwych, rsnąca knkurencja na rynku raz kniecznść zwiększenia inwestycji w działania handlwe służące generwaniu przychdów. Wskaźnik GOM przed wydatkami handlwymi utrzymał się na stabilnym pzimie (spadek 0,2% rk d rku), a uwzględniając dane prównywalne nawet wzrósł 2,4% (tj. 183 mln zł), c dwdzi ścisłej kntrli ksztów peracyjnych. 1 Nagrdy jubileuszwe są wypłacane pracwnikm z tytułu wielletniej pracy w spółce, przy czym zasady ich wypłacania są kreślne w układach zbirwych pracy, zawartych ze związkami zawdwymi. Regularnie dknywana jest wycena aktuarialna zbwiązań z teg tytułu. W 3 kwartale 2005 rku rezerwa na nagrdy jubileuszwe zstała zmniejszna 106 mln zł (w związku ze zmianami w układach zbirwych) 2

3 W następstwie zakupu udziałów mniejszściwych w PTK Centertel w 2005 rku, w pierwszych 9 miesiącach 2006 rku w spółkach z Grupy TP nie był żadnych znaczących udziałów mniejszściwych. Na kniec września 2006 rku zysk na jedną akcję wyniósł 1,22 zł. Pzycje jednrazwe, które miały wpływ na wyniki w 3 kwartale 2005 rku (rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe i rezerwy związanej z Wirtualną Plską, a także zwrt pdatku) utrudniają bezpśrednie prównania rk d rku, ale dane prównawcze pkazują niewielki spadek ( 2,3% rk d rku). Grupa TP siągnęła w trzecim kwartale 2006 rku zysk nett p pdatkwaniu w wyskści 689 mln zł. Wyskie sald śrdków pieniężnych: 5,55 mld zł W ciągu statnich dziewięciu miesięcy, Grupa TP umcniła swją unikalną pzycję peratra zintegrwaneg, która pzwala jej wykrzystać mżliwści wynikające z rsnących segmentów telefnii kmórkwej i przesyłu danych. Stały, wyski pzim generwanych przepływów śrdków pieniężnych jest jednym z najlepszych wskaźników dbrej kndycji Grupy TP. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej nett za kres d kńca września 2006 rku wzrsły d 5,55 mld zł (tj. wzrst 4,4% w prównaniu z analgicznym kresem 2005 rku), c stanwi 39,8% przychdów. Szybciej rsły wlne przepływy śrdków pieniężnych nett ** (wzrst 12,1%). Wyższe przepływy śrdków pieniężnych są wynikiem bardziej rygrystyczneg pdejścia d zasad zarządzania płynnścią, c był jednym z prirytetów Zarządu w 2006 rku. Nakłady inwestycyjne za kres dziewięciu miesięcy 2006 rku wynisły 1,84 mld zł, c stanwi 13,2% przychdów (wartść zbliżna d ubiegłrczneg pzimu 13,4%). 80% inwestycji w pierwszych trzech kwartałach 2006 rku przypadł na bszary wzrstu: ADSL, Livebx i segment telefnii kmórkwej gdzie najważniejszym bszarem inwestycji były usługi sieci trzeciej generacji UMTS/EDGE. Omówienie wyników peracyjnych za dziewięć miesięcy 2006 rku (w ujęciu segmentwym) Telefnia stacjnarna: GOM przed wydatkami handlwymi utrzymał się na wyskim pzimie Spadek przychdów z usług głswych zrównważny częściw wzrstem przychdów z usług przesyłu danych Dynamiczny wzrst liczby klientów usług szerkpasmwych (wzrst 53,5% rk d rku) Na zmianę wskaźnika GOM miał wpływ rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe (130 mln zł) narastając na kniec września 2005 rku Isttne działania handlwe: wprwadzenie usługi Triple Play Telefnia stacjnarna kluczwe wskaźniki 9 miesięcy d dnia 30 września 2006 Zmiana rk d rku (w %) Przychdy (w mln zł) ,8% Liczba klientów usług szerkpasm. (w tys.) ,5% GOM przed ksztami handlwymi 51,1% -0,5 p.p. Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi 51,3% +1,2 p.p. GOM (jak % przychdów) 47,6% -1,5 p.p. Skrygwana* marża GOM 47,8% +0,1 p.p. * Krekta uwzględniająca rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe w wyskści 130 mln zł w 1-3 kw. 2005, a także różnice kurswe w wyskści 4 mln zł w 2005 rku raz 12 mln zł w 2006 rku W segmencie telefnii stacjnarnej, pmim rsnącej knkurencji i spadku przychdów z usług głswych, udał się utrzymać GOM przed wydatkami handlwymi na prawie niezmieninym pzimie (spadek 0,5 p.p. w stsunku d ubiegłeg rku). Wskaźnik GOM w tym segmencie za trzeci kwartał 2005 rku nie stanwi jednak dbreg punktu dniesienia, ze względu na jednrazwą krektę związaną z ksztami zatrudnienia pracwników. Wzrst skrygwaneg GOM przed wydatkami handlwymi 1,2% (rk d rku) dwdzi, że ścisła kntrla ksztów w 2006 rku była skutecznie kntynułwana. Nadal rśnie dynamicznie liczba klientów usług szerkpasmwych (wzrst 53,5% w prównaniu d stanu na kniec września 2005 rku). Atrakcyjnść szerkpasmwej ferty TP pdnisł wprwadzenie we wrześniu 2006 rku usługi wypżyczalni vide, a w dniu 16 października fert pakietwych łączących różne rdzaje usług. W parciu mdem Livebx (wprwadzny d ferty w drugim kwartale 2006 rku), w trzecim i na pczątku czwarteg kwartału 2006 rku TP wprwadziła na rynek nwe innwacyjne prdukty. Najważniejszy z nich t Multipakiet (usługa TriplePlay ), który łączy usługi telewizji cyfrwej jakści DVD, dstęp d Internetu raz usługi głswe w technlgii VIP. W tym samym kresie udstępnin klientm usługę wypżyczalni vide (Vide n Demand), która umżliwia wypżyczanie filmów bez wychdzenia z dmu. W klejnych kwartałach TP planuje ** Wlne przepływy śrdków pieniężnych nett są zdefiniwane jak przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej nett, pmniejszne nakłady inwestycyjne raz zbwiązania z tytułu inwestycji 3

4 wprwadzenie znacznie większej liczby fert knwergentnych, partych na prstcie i mdularnści, w celu zwiększenia przychdów Grupy. Głównie ze względu na dynamiczne działania marketingwe twarzyszące wprwadzaniu nwych prduktów, wydatki handlwe w segmencie telefnii stacjnarnej wzrsły w trzecim kwartale 35,6% w prównaniu d trzecieg kwartału 2005 rku. TP zamierza także pdjąć działania, które będą służyć szybszemu wzrstwi wskaźnika penetracji dla usług ADSL raz ppularyzacji technlgii internetwej w Plsce. Wprwadzane przez Grupę atrakcyjne ferty raz szybki wzrst liczby psiadaczy kmputerów sbistych w Plsce pwinny się znacząc przyczynić d wzrstu przychdów z usług przesyłu danych. Omówienie wyników peracyjnych za dziewięć miesięcy 2006 rku (w ujęciu segmentwym) Telefnia kmórkwa: wzrst pwyżej czekiwań Umcnienie pzycji Orange jak lidera rynku Wzrst liczby klientów 28,5% względem analgiczneg kresu 2005 rku W 3 kw liczba klientów przekrczyła 11,7 mln W dalszym ciągu wyska dynamika aktywacji nett na rynku (pnad 600 tys. aktywacji w 3 kw. 2006) Telefnia kmórkwa kluczwe wskaźniki 9 miesięcy d dnia 30 września 2006 Zmiana rk d rku (w %) Przychdy (w mln zł) ,2% Liczba klientów (w tys.) ,5% GOM przed ksztami handlwymi 59,4% -4,3 p.p. Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi 59,9% -3,2 p.p. GOM (jak % przychdów) 34,5% -4,5 p.p. Skrygwana* marża GOM 35,0% -3,4 p.p. * Krekta uwzględniająca różnice kurswe w wyskści 28 mln zł w 2005 rku raz - 28 mln zł w 2006 rku PTK Centertel dnsi craz większe krzyści związane z wprwadzeniem marki Orange. W lipcu 2006 rku, niezależny raprt ptwierdził p raz pierwszy, widącą pzycję tej marki na rynku kmórkwym w drugim kwartale 2006 rku (wg wartści sprzedaży w Plsce). W trzecim kwartale utrzyman szybkie temp wzrstu przychdów, które zwiększyły się 19,2% rk d rku raz 8,9% w stsunku d drugieg kwartału W wartściach bezwzględnych, znacza t wzrst GOM (narastając, na kniec września) z 1,83 mld zł d 1,93 mld zł (tj. 5,5%). Spadek wskaźnika GOM (rk d rku) w segmencie telefnii kmórkwej nie wpłynął na GOM w skali całej Grupy TP ze względu na wzrst usług świadcznych przez segment telefnii stacjnarnej dla segmentu telefnii kmórkwej. Obecny wskaźnik GOM dla segmentu telefnii kmórkwej w wyskści 38,2% jest zbliżny d pzimu w 3 kwartale 2005 rku (tj. 38,8 %). W trzecim kwartale 2006 rku liczba klientów wzrsła w stsunku d pprzednieg kwartału 5,5% nett, przy czym wzrst ten był zbliżny w bu segmentach: pre-paid i pst-paid. W celu dalszeg pdtrzymania wzrstu przychdów, wprwadzane są stale nwe, innwacyjne ferty, wykrzystujące knwergencję działalnści Grupy TP w segmentach telefnii kmórkwej i stacjnarnej raz inwestycje w nwe technlgie. Przykładem takich działań w statnich kilku miesiącach jest atrakcyjna cenw ferta hybrydwa Zetafn, ferta ramingwa Orange Travel, a także ferty knwergentne NExT Prtal raz Business Everywhere Intranet. Perspektywy: krekta celów na 2006 rk w związku z krzystnymi wynikami W trudnych warunkach rynkwych, Grupa TP z determinacją pdejmwała wyzwania związane z tczeniem regulacyjnym w Plsce, wykazując się przy tym zdlnścią d zmian i innwacyjnścią, przy utrzymaniu ścisłej kntrli ksztów, będącej pdstawą siły TP. Pdejmwane działania zawcwały wzrstem przychdów w pierwszych trzech kwartałach raz utrzymaniem wskaźnika GOM na pzimie górnej granicy celów na 2006 rk. Uwzględniając krzystne wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach, które pwinny przełżyć się na wyniki całrczne, i zachwując rganiczną zdlnść d generwania przepływów pieniężnych, Grupa TP pstanwiła w następujący spsób skrygwać w górę cele na 2006 rk: 4

5 Wcześniejsze przewidywania P aktualizacji Liczba klientów dstępu szerkpasmweg > 1,6 mln > 1,7mln Liczba klientów telefnii kmórkwej > 11,5 mln > 12 mln Przychdy -1% d -1.5% >+1% Marża GOM (pprzedni marża EBITDA) 42 % d 44 % 42 % d 44 % Wydatki inwestycyjne 16 % d 19% 16 % d 19% TP umacnia z pwdzeniem pzycję peratra zintegrwaneg, zdlneg wykrzystać nwe mżliwści twierające się na rynku usług szerkpasmwych i telefnii kmórkwej w Plsce. Grupa TP, której struktury są becnie znacznie elastyczniejsze, jest dbrze przygtwana d dknywania zmian w mdelu bizneswym w zależnści d wymgów rynkwych. Kluczwe wskaźniki Grupy TP w 3 kwartale 2006 (w mln zł), MSSF 3 kwartał kwartał 2005 Zmiana Przychdy ,6% Telefnia stacjnarna ,8% Telefnia kmórkwa ,5% Marża peracyjna brutt (GOM) przed wydatkami handlwymi ,2% Skrygwana* marża GOM przed wydatkami handlwymi ,0% GOM przed wydatkami handlwymi (jak % przychdów) 56,7% 60,7% Marża peracyjna brutt (GOM) ,1% GOM jak % przychdów 45,1% 49,9% Skrygwana* marża GOM ,1% Sknslidwany zysk nett p pdatkwaniu (przypadający na akcjnariuszy TP S.A.) ,9% Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej ,5% * Krekta uwzględniająca rzwiązanie rezerwy na nagrdy jubileuszwe w wyskści +106 mln zł w 3 kw. 2005, a także różnice kurswe w wyskści +22 mln zł w 2005 rku raz +9 mln zł w 2006 rku 5

6 Sknslidwane przychdy nett Grupy TP 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy (w mln zł) d 30 września 2006 d 30 września 2005 Usługi telefnii stacjnarnej Przychdy z abnamentu Przychdy z ruchu głsweg Przychdy z płączeń międzyperatrskich Przychdy z autmatów telefnicznych Inne Usługi telefnii kmórkwej Przychdy z ruchu głsweg Przychdy z płączeń międzyperatrskich Przychdy z przesyłania wiadmści Inne Usługi przesyłu danych Łącza dzierżawine Transmisja danych Kmutwany dstęp d Internetu Usługi szerkpasmwe Kmunikacja radiwa Sprzedaż twarów i inne Przychdy razem, nett Struktura ksztów Grupy TP Kszty peracyjne (w mln zł) 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy d 30 września 2006 d 30 września 2005 Kszty zatrudnienia pracwników Zakupy i płaty na rzecz innych peratrów* Wydatki handlwe Kszty związane z utrzymaniem sieci i usługami infrmatycznymi Ddatnie (ujemne) peracyjne różnice kurswe, nett Inne kszty peracyjne, nett** Kszty peracyjne razem *Zakupy i płaty na rzecz innych peratrów bejmują płaty na rzecz innych peratrów, dstępwe, za krzystanie z sieci szkieletwej, raming i inne płaty. **Inne kszty peracyjne, nett bejmują inne zakupy zewnętrzne, a także pzstałe kszty i przychdy peracyjne, z wyłączeniem ddatnich (ujemnych) peracyjnych różnic kurswych. 6

7 Wybrane dane peracyjne TP S.A. Stan łączy głównych TP S.A. na dzień 30 września 2006 i 2005: (tys.) 30 września września 2005* 30 września 2005** POTS ISDN 2B+D ISDN 30B+D Razem (POTS +ISDN) *stan przed krektą linii przekazany d wiadmści w lutym 2006 **stan p krekcie linii Dstęp szerkpasmwy stan na dzień 30 września 2006 i 2005: (w tys.) 30 września września 2005 ADSL SDI Razem (ADSL + SDI) Zatrudnienie w Grupie TP na dzień 30 września 2006 i 2005: (w przeliczeniu na pełne etaty) 30 września września 2005 TP S.A TP S.A. wraz ze spółkami wydzielnymi* PTK Centertel Pzstałe Ogółem Grupa TP * Prcesem wydzieleń bjęt następujące pdmity: TP Emitel, Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypczynek. Wybrane dane peracyjne PTK Centertel: Liczba abnentów PTK Centertel na dzień 30 września 2006 i 2005: (w tys.) 30 września września 2005 Pst-paid Pre-paid NMT 2 3 Razem Udział PTK Centertel w rynku telefnii kmórkwej pd względem łącznej liczby abnentów na dzień 30 czerwca 2006 r.(publikwany przez GUS w lipcu) wyniósł 34,3% (pdczas gdy na dzień 30 czerwca 2005 r. wynsił 33,1%). Wskaźniki peracyjne PTK Centertel p 9 miesiącach 2006 i 2005 (ARPU, AUPU, SAC): Pre-paid Pst-paid Zagregwane** 1-3 kw kw kw kw kw kw. 05 ARPU (miesięcznie w zł) (miesięczne przychdy na abnenta) 27,0 30,2 99,4 101,4 55,9 60,5 AUPU (miesięcznie w min.) (czas płączeń na abnenta) 37,9 36,5 178,9 135,1 94,0 78,4 SAC (zł) (kszt pzyskania abnenta) 17,8 20,9 478,3 497,8 136,0 171,8 **Obliczenie nie bejmuje użytkwników standardu NMT. Zagregwane miesięczne ARPU z usług niegłswych wynisł p 9 miesiącach 2006 r.: 11,3 zł. 7

8 Wybrane wskaźniki peracyjne PTK Centertel w 3 kwartale 2006 i 2005 (ARPU, AUPU, SAC): Pre-paid Pst-paid Zagregwane** 3 kw kw kw kw kw kw. 05 ARPU (miesięcznie w zł) (miesięczne przychdy na abnenta) 27,1 30,1 103,4 102,0 57,0 60,3 AUPU (miesięcznie w min.) (czas płączeń na abnenta) 39,9 38,5 183,6 146,9 96,2 84,0 SAC (zł) (kszt pzyskania abnenta) 18,3 19,3 438,0 570,9 124,2 159,0 **Obliczenie nie bejmuje użytkwników standardu NMT. Kntakt: Prasa: Jacek Kalinwski, Rzecznik TP Tel: + 48 (0) Fax: + 48 (0) Kntakty z Inwestrami: Artur Tarnwski, Departament Kntaktów z Inwestrami Tel: + 48 (0) Fax + 48 (0) Teleknferencja W dniu dzisiejszym dbędzie się teleknferencja dtycząca wyników GRUPY TP za 3 kwartał 2006 r. Dzień: śrda, 25 października 2006 r. Gdzina: 16:30 (Warszawa) / 15:30 (Lndyn) / 10:30 (Nwy Jrk) Numery telefniczne: Wlk. Brytania: USA: Osba prwadząca: Artur Tarnwski Hasł: TP S.A. Prezentacja w frmie slajdów będzie dstępna p gdzinie 16:30, na strnie w części pświęcnej najnwszym infrmacjm. Przebieg teleknferencji będzie mżna dsłuchać w ciągu 1 tygdnia pd następującym numerem: Wlk. Brytania: +44 (0) Pin: # Stwierdzenia dtyczące przyszłści Niniejsza infrmacja zawiera pewne stwierdzenia dtyczące przyszłści, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finanswych, w dniesieniu d działalnści Grupy TP. Stwierdzenia dtyczące przyszłści charakteryzują się tym, że nie dnszą się wyłącznie d danych histrycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają częst następujące słwa lub wyrażenia: sądzić, spdziewać się, przewidywać, szacwane, prjekt, plan, pr frma, zamierzać, przyszłe, a także czaswniki w czasie przyszłym lub trybie warunkwym/przypuszczającym. Czynniki, które mgą spwdwać, że wyniki rzeczywiste będą w isttny spsób dbiegać d przewidywanych pisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Kmisji Papierów Wartściwych i Giełd t między innymi tczenie knkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gspdarczej raz zmiany na rynkach finanswych i kapitałwych w Plsce i na świecie. Stwierdzenia dtyczące przyszłści dzwierciedlają pglądy Zarządu na dzień ich sfrmułwania. Grupa TP nie zbwiązuje się d aktualizwania jakichklwiek stwierdzeń dtyczących przyszłści w związku z wydarzeniami następującymi p tej dacie. D stwierdzeń dtyczących przyszłści nie mżna przykładać nadmiernej wagi przy pdejmwaniu decyzji. 8

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo