Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr Anna Kuczyńska - Cesarz mgr Monika Szczerbak Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z1.04. Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Przykładowe scenariusze zajęć ĆWICZENIA Rachunek kosztów Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja operacji wynikowych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Koszty rozliczane w czasie Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kalkulacja kosztów produktów i usług Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kalkulacja cen sprzedaży Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania Ćwiczenia Sprawdzian postępów Koszty i przychody z pozostałej działalności Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja procesów gospodarczych z wykorzystaniem programów komputerowych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura Załączniki Plan kont Spis dokumentów

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik rachunkowości. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne, w których wskazano umiejętności jakie powinien posiadać uczeń przed rozpoczęciem pracy z poradnikiem, - szczegółowe cele kształcenia, które z kolei wskazują jakie umiejętności uczeń powinien opanować w procesie kształcenia w danej jednostce modułowej, - przykładowe scenariusze zajęć proponujące aktywizujące metody nauczania, - ćwiczenia - podzielono na 8 tematów, ściśle z sobą powiązanych i realizowanych w logicznej kolejności. Ćwiczenia zawierają polecenie, sposób wykonania, zalecane metody nauczania uczenia się i środki dydaktyczne. Poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, ocenia sprawdzian postępów. Pozytywny wynik uzyskany przez ucznia warunkuje realizację następnego tematu. W przypadku trudności należy powtórzyć ćwiczenia, wprowadzić dodatkowe, wyjaśnić wątpliwości. - ewaluacja osiągnięć ucznia, która znajduje się po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwoli ocenić poziom ukształtowanych umiejętności w całej jednostce modułowej, - literatura umożliwi uczniowi pogłębienie wiedzy z zakresu jednostki modułowej. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia kierowanego, tekstu przewodniego. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. 3

5 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z1 Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.02 Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.03 Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.04 Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[Z1].O1.05 Sporządzanie sprawozdań rocznych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, korzystać z przepisów ustawy o rachunkowości, modyfikować konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, poprawiać błędy w zapisach księgowych, ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące krótkoterminowych i długoterminowych aktywów finansowych, rejestrować faktury VAT zakupu i sprzedaży, rozróżniać rodzaje podatków, stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wypełniać deklaracje podatkowe, ewidencjonować rozrachunki z urzędem skarbowym, ewidencjonować dokumenty rozliczeniowe z ZUS, ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące zmian w stanie rzeczowych aktywów trwałych, stosować w wycenie stałe ceny ewidencyjne oraz rozliczać odchylenia od tych cen, ewidencjonować i rozliczać koszty zakupu, poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach, stosować podstawowe dane dotyczące arkuszy kalkulacyjnych, formatować i redagować komórki arkusza, stosować zasady adresowania względnego i bezwzględnego komórek, efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, sporządzać tabele i wykresy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, stosować zasady tworzenia wydruków w arkuszu. stosować programy komputerowe przy wprowadzaniu, modyfikacji i przeglądaniu danych oraz przy konstruowaniu zestawień i raportów. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: sklasyfikować koszty, zidentyfikować warianty prowadzonego rachunku kosztów, zadekretować dowody księgowe związane z operacjami kosztowymi, zaewidencjonować koszty, rozliczyć koszty w czasie, sporządzić rozdzielnik kosztów, przeprowadzić kalkulację określoną metodą, obliczyć koszt wytworzenia usług, obliczyć koszt wytworzenia produktu, skalkulować koszty handlowe, zaewidencjonować przychody ze sprzedaży, zaewidencjonować koszty sprzedaży, zaprowadzić i zanalizować rejestr sprzedaży VAT, ustalić zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu VAT, ustalić koszt własny sprzedaży, zaewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące reklamacji przy sprzedaży, zastosować technikę komputerową do ewidencji kosztów i prowadzenia kalkulacji. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć nr 1 Temat: Kalkulowanie cen sprzedaży w jednostkach o różnych rodzajach działalności (Zajęcia ćwiczeniowe lub powtórzeniowe) Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń będzie wiedział czy potrafi (nauczyciel będzie wiedział, czy uczeń potrafi): - skalkulować cenę zbytu wyrobu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, - skalkulować cenę usługi, - obliczyć marże, - rozliczyć koszty zarządu, - rozliczyć koszty sprzedaży, - skalkulować cenę sprzedaży towarów. Metody nauczania - uczenia się: - metoda plakatowa, - dyskusja, - ćwiczenia. Formy organizacyjne pracy uczniów: - praca w zespołach - jednolita i zróżnicowana - poradnik dla ucznia, - ćwiczenia - zadania, - arkusze papieru, - mazaki. Czas trwania: 90 minut Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie Nauczyciel rozdziela uczniów na 3 zespoły dobór losowy lub celowy, a uczniowie dokonują wyboru lidera. W przypadku doboru celowego należy tak skompletować grupę, by w każdej znaleźli się uczniowie o zróżnicowanym poziomie umiejętności w przedmiotowym zakresie. Ocenę pracy zespołu należy dokonywać na każdym etapie pracy, na plakatach. Oceny winny być wystawiane przez liderów dwóch pozostałych grup i nauczyciela, według skali punktowej 2 5 razy ilość członków zespołu ocenianego. Po zakończeniu wszystkich ćwiczeń, łączną ilość uzyskanych punktów należy podzielić przez 12 (3 oceniających razy ilość etapów pracy). Podziału punktów między członków zespołu dokonuje lider. Mogą one stanowić ocenę szkolną. 7

9 2. Wskazanie celów zajęć 3. Plan zajęć: A. Elementy składowe ceny sprzedaży w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym: - uczniowie losują rodzaj działalności przedsiębiorstwa, dla którego będą wykonywać ćwiczenia, - każda z grup ustala elementy ceny w wylosowanym rodzaju przedsiębiorstwa i prezentuje kolejno na plakatach, - nauczyciel i uczniowie pozostałych grup zgłaszają wątpliwości, zadają pytania, dokonują oceny, - nauczyciel i liderzy grup wypisują przyznane oceny punktowe na plakatach. B. Dane liczbowe i założenia niezbędne do obliczenia ceny w danym przedsiębiorstwie: - uczniowie ustalają w grupach a następnie prezentują na plakatach dowolnie przez siebie wyznaczone, ale logicznie powiązane założenia, które będą podstawą obliczenia ceny, - liderzy pozostałych grup i nauczyciel postępują analogicznie jak w Punkcie A zwracając szczególną uwagę na kompletność przedstawionych danych i logiczny związek między nimi. C. Kalkulacja właściwa: - uczniowie wykorzystując przygotowane w punkcie B założenia przeprowadzają kalkulację i prezentują na plakatach, - ocena pracy - jak w punkcie B. D. Czynniki wpływające na wysokość ceny w określonym przedsiębiorstwie: - uczniowie w drodze dyskusji w grupach wyodrębniają czynniki, które mają wpływ na wielkość ceny, ustalając ich kolejność według stopnia ważności, - uczniowie z grup pozostałych zgłaszają swoje uwagi, propozycje. Za zgłoszenie uwag, grupa lub uczeń może otrzymać dodatkowe punkty. 4. Podsumowanie zajęć: a) ocena pracy - przedstawiciele grup sumują punkty uzyskane przez zespół i dzielą przez 12, - liderzy dokonują podziału punktów między członków zespołu uzasadniając decyzję, - nauczyciel może przyznać dodatkowe punkty i podwyższyć ocenę liderowi, b) analiza umiejętności z powtarzanego zakresu - nauczyciel rozdaje karteczki z wypisanymi umiejętnościami, które uczniowie powinni już posiadać (sprawdzian postępów), - uczniowie dokonują samooceny, - nauczyciel sprawdza, również ocenia, c) wskazówki do dalszej pracy - uczniowie wskazują zagadnienia, które sprawiały im trudności lub budziły wątpliwości, - nauczyciel wyjaśnia, proponuje kolejne ćwiczenia. 8

10 Scenariusz zajęć nr 2 Temat: Symulacja obsługi klienta w zakładzie produkcyjnym, hurtowni i sklepie Czas trwania: 90 min. Cel ogólny: Utrwalenie i uporządkowanie umiejętności wykorzystania komputera do sporządzania dokumentów zakupu i sprzedaży. Szczegółowe cele kształcenia: Uczeń potrafi: - sporządzić podstawowe dokumenty dotyczące obrotu towarowego: fakturę VAT sprzedaży, fakturę VAT zakupu, przyjęcie zewnętrzne PZ, wydanie zewnętrzne WZ, - kalkulować cenę zakupu i sprzedaży, - stosować ceny zbytu netto, ceny zbytu brutto, marże hurtowe, ceny hurtowe netto, ceny hurtowe brutto, marże detaliczne i ceny detaliczne, - prowadzić rejestry zakupu i rejestry sprzedaży, - drukować dokumenty w oryginale i ich kopie, - archiwizować dane w programie. W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: - umiejętności organizowania i planowania pracy własnej ucznia i zespołu, - umiejętności pracy w zespole, - umiejętności samooceny własnych osiągnięć i oceny pracy zespołu. Metody nauczania: Metoda gry symulacyjnej symulacja obsługi klienta w zakładzie produkcyjnym, hurtowni i sklepie; uczniowie pracują w zespołach 3 osobowych. - regulamin gry: ramy czasowe, przebieg i zasady punktowania (przygotowuje nauczyciel), - zestawy zadań opracowane przez nauczyciela dla każdego zespołu uczniów, - 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanym programem magazynowo sprzedażowym (do dyspozycji każdego zespołu powinny być dwa sąsiadujące stanowiska komputerowe), - drukarka sieciowa, - nagrywarka płyt CD-RW i CD-R, płyty CD-RW i CD-R lub dyskietki. Przykładowe zadanie do wykonania przez zespół uczniów Symulacja pracy w zakładzie produkcyjnym uprawniony do wystawiania i odbierania dokumentów członek zespołu nr 1 (podać imię i nazwisko) 1. Wystaw fakturę VAT dokumentującą sprzedaż 100 kg cukru w cenie netto 1,00 zł, podatek VAT 22% z Cukrowni CUKIER-LUX w Łęczycy, ul. Piękna 6, NIP dla Hurtowni Artykułów Spożywczych Łódź, ul. Brukowa 1, NIP , zapłata gotówką w dniu zakupu. 2. Wystaw dokument WZ dokumentujący wydanie towaru z magazynu ceną ewidencyjną jest cena sprzedaży netto. 9

11 Symulacja pracy w hurtowni - uprawniony do wystawiania i odbierania dokumentów członek zespołu nr 2 (podać imię i nazwisko). 1. Sporządź fakturę VAT dokumentującą zakup towarów z punktu Wystaw dokument PZ dokumentujący przyjęcie towaru do magazynu ceną ewidencyjną jest cena hurtowa, stosując marżę hurtową 10% (ceny zakupu netto). 3. Wystaw fakturę VAT płatną przelewem (termin 21 dni, bank PKO SA o/łódź, nr konta , dokumentującą sprzedaż 100 kg cukru dla sklepu spożywczego PRZEMEX właściciel członek zespołu nr 3 (podać imię i nazwisko), Zgierz, ul. Długa 25, NIP Sporządź zestawienie rejestrów zakupu i sprzedaży dla przeprowadzonych operacji. Symulacja pracy w sklepie - uprawniony do wystawiania i odbierania dokumentów członek zespołu nr 3 (podać imię i nazwisko). 1. Sporządź fakturę VAT dokumentującą zakup towarów z punktu Wystaw paragon, dokumentujący sprzedaż 100 kg cukru dla klienta, stosując marżę detaliczną wynoszącą 10% ceny zakupu netto. Czas na wykonanie zadania 10 min (przykładowe firmy powinny być zarejestrowane w programie komputerowym). Przebieg zajęć: Faza wstępna: czynności organizacyjno porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z regulaminem gry, podział uczniów na zespoły (w tym wybór zespołu koordynującego przebieg gry grupa sędziów, która będzie oceniać prawidłowość wykonanych przez zespoły zadań, zapisywać wyniki, sterować kolejnością wydruków, odmierzać czas na wykonanie zadania itp.). Faza właściwa: praca metodą gry symulacyjnej etapy 1-5. Etap 1. Losowanie zadania do wykonania z puli zadań przygotowanych przez nauczyciela (wszystkie zespoły wykonują to samo zadanie). Etap 2. Rozwiązywanie wylosowanych zadań uczniowie pracuję w zespołach przez czas określony w treści zadania. Etap 3. Sprawdzanie poprawności wykonanych zadań (po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania) przez zespół sędziów (nauczyciel interweniuje tylko w sytuacjach niejasnych dla sędziów ). Członkowie zespołu, wykonującego zadanie, kontrolują prawidłowość przyznawanych im punktów i w razie pomyłki dokonują korekty z uzasadnieniem. Sędziowie zapisują wyniki po każdej turze wykonywanych zadań na tablicy. Przykładowe elementy zadania podlegające weryfikacji i ocenie: - prawidłowość wystawionych dokumentów ze względów formalnych (ocena na podstawie wydruków), - właściwa ilość towarów, stawka VAT, cena i marża użyta w dokumencie, - podział dokumentów na oryginał i kopię (każdy członek zespołu przedstawia sędziom zgromadzone przez siebie dokumenty), - poprawność kwot występujących w rejestrach. 10

12 Etap 4. Rozdanie nagród zgodnie z regulaminem gry (np. przyznanie ocen za określoną liczbę zdobytych punktów bądź przyznanie plusów za aktywność). Etap 5. Podsumowanie wyników gry przez nauczyciela zwrócenie uwagi na trudności podczas wykonywanych zadań, prawidłowość przebiegu gry. Nauczyciel ocenia pracę zespołu sędziów w zależności od trafności ocenianych przez nich zadań. Faza kończąca: zadanie pracy domowej. Praca domowa: Przygotuj odpowiedź na pytania (wprowadzenie do kolejnego modułu): 1. Co powinien zawierać arkusz spisu z natury, protokół poinwentaryzacyjny? 2. Na czym polega klasyfikowanie różnic poinwentaryzacyjnych? Sposób uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów po zakończonych zajęciach na podstawie punktów zdobytych przez zespoły oraz ich wypowiedzi na temat rozwiązywanych zdań. Uzupełniające źródła informacji dla ucznia pomoc w programie magazynowo sprzedażowym. 11

13 5. ĆWICZENIA 5.1. Rachunek kosztów Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sklasyfikuj koszty według rodzajów. W przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się szyciem kompletów pościelowych wystąpiły poniższe koszty: 1. zużycie tkaniny, 2. zużycie guzików, 3. zużycie nici, 4. zużycie maszyn szwalniczych, 5. energia elektryczna zużyta do oświetlenia wydziałów produkcyjnych, 6. energia elektryczna zużyta do oświetlenia budynków administracji, 7. paliwo zużyte do samochodu służbowego dyrektora, 8. opłaty za szkolenie pracowników zatrudnionych przy szyciu, 9. wynagrodzenie szwaczy, 10. wynagrodzenie kierowników szwalni, 11. wynagrodzenie administracji, 12. reklama produktów w lokalnej prasie, 13. czynsz za wynajem biura zarządu, 14. opłaty telekomunikacyjne, 15. transport zakupionej tkaniny, 16. koszty podróży służbowej zaopatrzeniowca, 17. znaczki, ołówki, długopisy, papier zużyty w administracji, 18. naprawa drukarki, 19. zużycie wody w wydziale produkcyjnym, 20. wywóz odpadów. Tabela Koszty według rodzajów Lp. Koszty według rodzajów - w zespole 4 Numer kosztu 1. Amortyzacja 2. zużycie materiałów 1, 3. zużycie energii 4. usługi obce 5. podatki i opłaty 6. Wynagrodzenia 7. ubezpieczenia społeczne 8. pozostałe koszty Źródło: opracowanie własne 12

14 Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Po jego wykonaniu należy sprawdzić poprawność zakwalifikowania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować wymienione w ćwiczeniu koszty, 2) przeanalizować rodzaje kosztów wymienione w tabeli, 3) zaklasyfikować koszt do właściwego rodzaju, 4) wpisać w tabeli, w kolumnie numer kosztu odpowiednie pozycje kosztów - według wzoru z poz. 1. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. literatura z rozdziału 7 poradnika. Rozwiązanie Lp. Koszty według rodzajów - w zespole Numer kosztu 4 1. amortyzacja 4 2. zużycie materiałów 1, 2, 3 3. zużycie energii 5, 6, 7, 9 4. usługi obce 12, 13, 14, 15, 17, 18, podatki i opłaty 6. wynagrodzenia 9, 10, ubezpieczenia społeczne 8. pozostałe koszty 8, 16 Ćwiczenie 2 Sklasyfikuj koszty według typów działalności. W przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się szyciem kompletów pościelowych wystąpiły koszty wymienione w Ćwiczeniu 1 Tabela Koszty według typów działalności Lp. Koszty według typów działalności - w zespole 5 1. koszty działalności podstawowej 1, 2. koszty zarządu 3. koszty sprzedaży 4. koszty zakupu 5. koszty wydziałowe Źródło: opracowanie własne Numer kosztu 13

15 Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Po jego wykonaniu należy sprawdzić poprawność zakwalifikowania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować wymienione w ćwiczeniu koszty, 2) przeanalizować koszty wymienione w tabeli, 3) zaklasyfikować koszt do właściwego typu działalności, 4) wpisać w tabeli, w kolumnie numer kosztu odpowiednie pozycje kosztów - według wzoru z poz. 1. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. literatura z rozdziału 7 poradnika. Rozwiązanie Lp. Koszty według typów działalności - Numer kosztu w zespole 5 1. Koszty działalności podstawowej 1, 2, 3, 9 2. koszty zarządu 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, koszty sprzedaży koszty zakupu 15, koszty wydziałowe 4, 5, 10, Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: koszt, koszt prosty, koszt złożony, koszt stały, koszt zmienny, koszt bezpośredni, koszt pośredni, 2) sklasyfikować koszty, 3) zidentyfikować warianty ewidencji i rozliczania kosztów, 4) zakwalifikować koszt do właściwego rodzaju, 5) zakwalifikować koszty według typów działalności. Tak Nie 14

16 5.2. Ewidencja operacji wynikowych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zadekretuj w tabeli wymienione operacje, zaistniałe w przedsiębiorstwie usługowym, które stosuje I wariant ewidencji kosztów - tylko w układzie rodzajowym. Tabela Dekretacja Lp. Treść operacji Dt Ct 1. FVAT - Otrzymano fakturę za naprawę maszyny wartość netto. 2. RK - Zapłacono z kasy za wywóz śmieci. 3. RK - Wypłacono z kasy zaliczkę pracownikowi do rozliczenia. 4. PK - Pracownik rozlicza się z zaliczki przedstawiając koszty podróży służbowej. 5. FVAT - Otrzymano fakturę za reklamę w prasie wartość netto. 6. LP - Lista płac pracowników. 7. RK - Wypłata płac z kasy. 8. PK - Naliczenie składek ubezpieczeń społecznych pracowników, płaconych przez pracodawcę. 9. WB - Przelew naliczonych składek do ZUS. 10. LP - Potrącenie pracownikom w liście płac podatku od płac. Źródło: opracowanie własne Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Po jego wykonaniu należy sprawdzić poprawność dekretacji. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować wymienione w ćwiczeniu operacje, 2) zadekretować operacje w zamieszczonej tabeli. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. 15

17 literatura z rozdziału 7 poradnika. Rozwiązanie - Dekretacja Nr DT CT operacji Ćwiczenie 2 Sformułuj treść operacji gospodarczych, zaksięgowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, które ewidencjonuje koszty tylko w zespole 5 - według miejsc powstawania, w sposób podany w tabeli Tabela Dekretacja Lp. Dt Ct Treść operacji 1. Koszty zarządu Materiały 2. Koszty Materiały działalności Podstawowej 3. Koszty zarządu Rachunek bankowy 4. Koszty zarządu Rozrachunki z dostawcami 5. Koszty zakupu Rozrachunki z dostawcami 6. Koszty sprzedaży Rozrachunki z dostawcami 7. Koszty Materiały działalności pomocniczej 8. Koszty zarządu Zobowiązania wobec pracowników 9. Koszty zarządu Należności od pracowników 10. Koszty działalności Zobowiązania wobec pracowników pomocniczej Źródło: opracowanie własne 16

18 Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Należy wyjaśnić, że taką samą dekretację mogą mieć różne operacje. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować dekretację zamieszczoną w ćwiczeniu, 2) sformułować treść przykładowych operacji, które mogą być zadekretowane w sposób podany w zamieszczonej tabeli. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Zadekretuj i zaksięguj koszty według typów działalności. W przedsiębiorstwie przemysłowym będącym podatnikiem podatku VAT, salda początkowe wybranych kont wynoszą: Materiały ,00 Kasa ,00 Rachunek bieżący ,00 W ciągu okresy wystąpiły poniższe operacje gospodarcze: 1. Wz wydano z magazynu materiały: a) do produkcji podstawowej ,00 b) do wydziałów produkcyjnych ,00 c) do zarządu ,00 2. FVAT z Zakładu Energetycznego za zużytą energię: a) wartość netto ,00 b) VAT 22% 3. RK/KW zakupiono materiały do produkcji podstawowej , LP lista płac pracowników zatrudnionych w: a) produkcji podstawowej ,00 b) wydziałach produkcyjnych ,00 c) zarządzie ,00 5. FVAT otrzymano fakturę za naprawę: a) netto 2 440,00 b) VAT 22% w tym: a) urządzeń produkcji podstawowej ,00 b) urządzeń wydziałów produkcyjnych - 900,00 c) urządzeń biurowych - 440,00 6. WB zapłacono przelewem koszty prania odzieży roboczej - 125,00 7. FVAT otrzymano fakturę za wywóz śmieci a) netto - 230,00 17

19 b) VAT 22% 8. RK/KW zapłacono gotówką z kasy opłaty pocztowe - 150,00 9. WB odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy ,00 Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Należy sprawdzić poprawność dekretacji, wyjaśnić i wtedy przystąpić do księgowania. Po zakończeniu należy sprawdzić zgodność obrotów, w przypadku niezgodności zwrócić uwagę na konieczność wyszukania błędu. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować treść operacji zamieszczonych w ćwiczeniu, 2) przygotować tabelę do dekretacji wiedząc, ze przedsiębiorstwo ewidencjonuje koszty w wariancie II - w zespole 5 - według typów działalności, 3) zadekretować operacje w przygotowanej tabeli, 4) otworzyć konta teowe podanymi w uproszczonym bilansie stanami początkowymi, 5) zaksięgować zadekretowane operacje, 6) podliczyć obroty na kontach. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. literatura z rozdziału 7 poradnika. Rozwiązanie - Dekretacja Nr DT CT operacji ,520, , ,520, , ,520, , ,

20 Ćwiczenie 4 Zadekretuj i zaksięguj koszty w zespole 4 i 5. W Przedsiębiorstwie Przemysłowym X, będącym podatnikiem podatku VAT, bilans uproszczony na dzień _ r. przedstawiał się następująco: Tabela Bilans uproszczony Lp. Aktywa Kwota Lp. Pasywa Kwota 1. Środki trwałe ,00 1. Fundusz założycielski ,00 2. Materiały ,00 2. Fundusz przedsiębiorstwa ,00 3. Produkty w toku ,00 3. Zysk ,00 4. Wyroby gotowe ,00 4. Kredyty bankowe ,00 5. Należności od odbiorców ,00 5. Zobowiązania wobec dostawców ,00 6. Kasa 5 000,00 6. Zobowiązania wobec budżetu ,00 7. Rachunek bieżący ,00 7. Zobowiązania wobec pracowników ,00 8. Razem ,00 8. Razem ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela Operacje gospodarcze w Przedsiębiorstwie X Lp. Data Dokument Treść operacji Kwota _ RK 1/0_ Podjęto gotówkę z banku do kasy , _ Pw 1/0_ Przyjęto z produkcji wyroby gotowe , _ Rw 1/0_ Wydano materiały do zużycia w produkcji , _ PK 2/0_ Miesięczny koszt zużycia maszyn produkcyjnych , _ Fa VAT 3/0_ Faktura za transport zakupionych materiałów , _ WB 2/0_ Bank pobrał prowizję za prowadzenie rachunku _ WB 2/0_ Spłacono zobowiązanie wobec budżetu ze środków pieniężnych na rachunku 5 000,00 bieżącym _ PK 3/0_ Lista płac pracowników: a) zatrudnionych w produkcji, b) zatrudnionych w administracji _ F VAT 7/0_ Faktura za energię: netto VAT 22% zużytą w: a) wydziałach produkcyjnych, b) administracji. Źródło: opracowanie własne , , , ,00 500,00 19

21 Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Należy sprawdzić poprawność dekretacji, wyjaśnić i wtedy przystąpić do księgowania. Po zakończeniu należy sprawdzić zgodność obrotów, w przypadku niezgodności zwrócić uwagę na konieczność wyszukania błędu. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować treść operacji zamieszczonych w ćwiczeniu, 2) przygotować tabelę do dekretacji wiedząc, ze przedsiębiorstwo ewidencjonuje koszty w wariancie III - w zespole 4 - według rodzajów i bieżąco rozlicza na koszty w zespole 5, 3) zadekretować operacje w przygotowanej tabeli, 4) otworzyć konta teowe podanymi w uproszczonym bilansie stanami początkowymi, 5) zaksięgować zadekretowane operacje, 6) podliczyć obroty na kontach. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. literatura z rozdziału 7 poradnika. Rozwiązanie- Dekretacja Nr DT CT operacji , , ,

22 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zadekretować operacje gospodarcze na kontach kosztów: w zespole 4, w zespole 5, 2) nazwać konta w zespole 5 - w zależności od rodzaju działalności, 3) sformułować treść operacji na podstawie dekretacji, 4) zaewidencjonować koszty. Tak Nie 21

23 5.3. Koszty rozliczane w czasie Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zadekretuj i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące rozliczeń międzyokresowych kosztów. Tabela Operacje gospodarcze w Przedsiębiorstwie Z w I kwartale Lp. Treść operacji gospodarczych Kwota 1. FVAT za prenumeratę czasopism, za bieżący rok a) wartość netto 120,00 b) VAT 7% 2. FVAT za czynsz dzierżawny magazynu wyrobów, za I kwartał a) wartość netto b) VAT 22% 300,00 3. PK - planowany koszt zużycia energii za styczeń, dotyczący: a) wydziałów produkcyjnych, b) budynków administracyjnych 4. PK - koszty rozliczane w czasie przypadające na styczeń, z tytułu: a) prenumeraty, b) czynszu 5. PK - planowany koszt zużycia energii za luty, dotyczący: a) wydziałów produkcyjnych, b) budynków administracyjnych 6. PK - koszty rozliczane w czasie przypadające na luty, z tytułu: a) prenumeraty, b) czynszu 7. FVAT za remont maszyny w wydziale produkcyjnym - koszt remontu będzie rozliczany od lutego do grudnia a) wartość netto, b) VAT 22% 8. FVAT za energię - otrzymana w marcu a) wartość netto b) VAT 22% w tym koszty energii dotyczące: a) wydziałów produkcyjnych, b) budynków administracyjnych 9. PK - Koszty rozliczane w czasie przypadające na marzec, dotyczące: a) prenumeraty, b) czynszu, c) energii, d) remontu Źródło: opracowanie własne 1000,00 500, ,00 300, , , , ,00 Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach. Należy sprawdzić poprawność dekretacji, wyjaśnić i wtedy przystąpić do księgowania. Po zakończeniu należy sprawdzić zgodność obrotów, a w przypadku niezgodności zwrócić uwagę na konieczność 22

24 wyszukania błędu. Bardzo istotna jest również poprawność interpretacji sald na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) obliczyć brakujące sumy, 2) zadekretować podane operacje, 3) zaksięgować operacje na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych do konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 4) podliczyć obroty na koncie Rozliczeń międzyokresowych i kontach ksiąg pomocniczych, 5) uzgodnić zapisy na kontach ksiąg pomocniczych z zapisami na koncie księgi głównej, 6) obliczyć salda końcowe na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów i dokonać ich interpretacji. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. - literatura z rozdziału 7 poradnika, - kalkulator. Rozwiązanie- Dekretacja Nr DT CT operacji , , , , , , , Ćwiczenie 2 Zadekretuj i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące kosztów. W przedsiębiorstwie przemysłowym Z ewidencję materiałów prowadzi się w stałej cenie ewidencyjnej, która dla materiału A wynosi 20,00 zł. Salda początkowe wybranych kont wynoszą: 23

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie Spis tre ci Wstęp.............................................................. 5 1. Obrót pieniężny.................................................... 7 2. Ewidencja rozrachunków.............................................

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. METODY OBLICZANIA AMORTYZACJI Przedsiębiorstwo produkcyjne KOKSOWNIK S.A. w Koszalinie zakupiło w czerwcu 200X roku środki trwałe. Informacje o środkach trwałych przyjętych do działalności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 ZADANIA POWTÓRZENIOWE PRZED II KOLOKWIUM Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI ZADANIE 1 Firma Dyktator mody spółka z o. o. (podatnik VAT) zajmuje się wytwarzaniem eleganckich garniturów dla panów w różnym

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ ...... (imię i nazwisko ucznia, klasa) (liczba uzyskanych punktów, ocena) DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ Sposób przeliczenia punktów na oceny:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Sfery działalności przedsiębiorstwa FIRMA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wartość sprzedanych towarów Wartość sprzedanych materiałów

Bardziej szczegółowo