RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe urządzenia ewidencji księgowej, - scharakteryzować obrót gotówkowy, - scharakteryzować formy obrotu bezgotówkowego, - określić pojęcie środków pieniężnych w drodze, - określić pojęcie obligacji, akcji, - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące obrotu środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi, aktywami finansowymi z - rozróżnić i opisać rozrachunki, - sporządzić listę płac z - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków z - określić, na czym polega obrót materiałowy, - określić rodzaje dokumentówν stosowanych w obrocie materiałowym, - ewidencjonować proste operacjeν gospodarcze dotyczące obrotu materiałowego z pomocą nauczyciela, - zdefiniować pojęcie środków trwałych, - zamortyzować metodą liniową środekν trwały na podanym przykładzie, - ewidencjonować proste operacje gospodarczeν dotyczące zmian stanu i wartości środków trwałych, - podać definicję kosztówν działalności jednostki, - omówić poszczególne rodzaje kosztów w zespole 4, - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące kosztówν działalności jednostki z pomocą nauczyciela, OCENA: dostateczny - zdefiniować pojęcie organizacji rachunkowości, - omówić ewidencję chronologiczną, systematyczną, analityczną, - sporządzić raport kasowy, polecenie przelewu środków pieniężnych, - omówić rodzaje innych środków pieniężnych, - omówić zasady stosowania i ewidencji czeków, - omówić rodzaje kredytów bankowych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych w typowych przykładach z niewielką - sporządzić wniosek o zaliczkę, - określić zasady ewidencji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków publiczno - prawnych,pozostałych rozrachunków, - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotycząceν rozrachunków z niewielką pomocą nauczyciela, - omówić sposoby wyceny stosowane w obrocie materiałowym, - omówić zakup materiałów i jego rozliczenie w systemie podatku od towarów i usług VAT, - ewidencjonować typowe operacjeν gospodarcze dotyczące obrotu materiałowego z niewielką - omówić klasyfikację środków trwałych, - opisać ewidencję syntetyczną i analityczną środków trwałych, - opisać ewidencję wartości niematerialnych i prawnych, - zdefiniować pojęcie inwestycji i kosztów inwestycji, - zdefiniować pojęcie leasingu, - określić rodzaje dokumentów stosowanych w obrocie majątkiem trwałym, ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące majątku trwałego z niewielką 1

2 - sklasyfikować koszty działalności jednostki, - określić różnicę między kosztem, a wydatkiem, - podać definicję rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące kosztów działalności jednostki z niewielką OCENA: dobry - omówić zagadnienia objęte organizacją rachunkowości, - przedstawić zalety i wady różnych typów struktur organizacyjnych, - omówić formy rachunkowości, - omówić zawartość zakładowego planu kont, - opisać zawartość dokumentacjiν obiegu dowodów księgowych, - zadekretować raport kasowy, wyciąg bankowy, - sporządzić czek gotówkowy, czek rozrachunkowy, weksel, - omówić zasadyν stosowania i ewidencji papierów wartościowych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące obrotu środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w typowych zadaniach, - rozliczyć koszty podróży służbowej, - określić zasady ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, - określić pojęcie i zasady ewidencji rozrachunków wątpliwych i spornych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków w typowych zadaniach, omówić rozchód materiałów i jego sposoby rozliczeń,ν - wyjaśnić pojęcie materiałów w drodze i dostaw niefakturowanych, - omówić sposób rozliczenia kosztów zakupu, - omówić zasady ewidencji analitycznej i pozabilansowej materiałów, - omówić sposób rozliczenia zakupu materiałów zν uwzględnieniem reklamacji, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące obrotu materiałowego w typowych zadaniach, - omówić zasady i metody amortyzowania środków trwałych, - dokonać amortyzacji środka trwałego metodą degresywną na przykładzie, - omówić amortyzację i wycenę wartościν niematerialnych i prawnych, - omówić ewidencję zmian stanu i wartości środków trwałych, - omówić ewidencję inwestycji, - omówić sposób ewidencji finansowych aktywów trwałych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotycząceν aktywów trwałych w typowych zadaniach, - omówić poszczególne rodzaje kosztów w zespole 5, - omówić stosowane układy kosztów, - scharakteryzować rozliczenia międzyokresowe kosztów, - omówić sposób rozliczenia kosztów w wariancie I, II, III, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące kosztów działalności w typowych zadaniach, OCENA: bardzo dobry - omówić, na czym polega formułowanie obowiązków, uprawnień,ν odpowiedzialności przy opracowywaniu pracowniczych zakresów czynności, - zaprojektować strukturę organizacyjną komórek rachunkowości, - omówić zasady projektowania zakładowego planu kont, - omówić zasady projektowania obiegu dowodów księgowych, - zaprojektować zakładowy plan kont, - podać podstawę prawną i warunki stosowania obrotu gotówkowego, - określić różnice pomiędzy obrotem gotówkowymν i bezgotówkowym, - opisać dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o kredyt, - określić różnice dotyczące istoty i zakresu stosowania papierówν wartościowych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące środkówν pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych w nowych zadaniach, - podać podstawy prawne dotyczące rozliczeń z pracownikami, przy sporządzaniu list płac, wyjaśnić źródło pochodzenia różnych wielkości użytych przy sporządzaniu list płac, 2

3 - wyjaśnić i podać zasady ewidencji rezerw na należności, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków w nowych zadaniach, - dokonać rozliczenia kosztów podróży służbowej, pobranej zaliczki, oraz dokonać odpowiednich księgowań, - omówić ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów, łącznie z reklamacjami, - omówić zasady wyceny zapasów materiałów, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące obrotu materiałowego w nowych zadaniach, - podać podstawy prawne i wyjaśnić zasady amortyzacji, oraz rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, - omówić sposób ewidencji operacji gospodarczych dotyczących leasingu, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące majątku trwałego w nowych zadaniach, - omówić różnice pomiędzy stosowanymi układami kosztów, - omówić różnice pomiędzy stosowanymi wariantami rozliczeń kosztów działalności jednostek, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące kosztów działalności w nowych zadaniach, OCENA: celujący - zaprojektować zakres czynności na stanowisko pracy, - zaprojektować obieg dokumentów księgowych, - zanalizować wady i zalety stosowania innych środków pieniężnych w obrocie między jednostkami, - zanalizować różnice w ewidencji rozliczeń z zatrudnionymi pracownikami wg różnych form zatrudnienia, - wyjaśnić różnice pomiędzy amortyzacją, a kosztami uzyskania przychodów na przykładzie, - dokonać wyboru i zastosować odpowiedni wariant kosztów na przykładzie, oraz uzasadnić wybór. RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KL III TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić pojęcie i cel kalkulacji kosztów działalności, - określić rodzaje kalkulacji, - ustalić koszt jednostkowy wyrobu wg kalkulacji podziałowej prostej na podanym przykładzie, - omówić sposób przyjęcia na stan produktów gotowych, - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące przychodu, rozchodu i sprzedaży produktów gotowych z - określić rodzaje i formy obrotu towarowego, - określić zasady ustalania cen i marż, oraz dokonać obliczenia na prostym przykładzie, - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące obrotu towarowego w hurcie i detalu z - określić rodzaje pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, - określić rodzaje przychodów i kosztów finansowych, - określić rodzaje zysków i strat nadzwyczajnych, - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych z pomocą nauczyciela, OCENA: dostateczny 3

4 - omówić metody kalkulacji kosztów działalności jednostki, - ustalić koszt jednostkowy wyrobu wg różnych metod kalkulacji na prostych przykładach, - omówić sposoby rozchodu ze stanu produktów gotowych, - określić pojęcie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów i dokonać ich rozliczenia na prostym przykładzie, - wyjaśnić pojęcie reklamacji w obrocie wyrobami gotowymi, - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące przychodu, rozchodu i sprzedaży produktów gotowych z niewielką - scharakteryzować przyjęcie towarów w obrocie hurtowym, - opisać metody rozchodu towarów w obrocie hurtowym, - podać definicję ceny gastronomicznej, - wyjaśnić, co to są reklamacje towarowe, - wyjaśnić, co to jest przecena towarów, - obliczyć i zaewidencjonować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów na przykładzie, - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące przychodu i rozchodu towarów w obrocie towarowym z niewielką - ewidencjonować typowe operacje gospodarczeν dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych z niewielką - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące przychodów i kosztów finansowych z niewielką - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące wyników nadzwyczajnych z niewielką OCENA: dobry - scharakteryzować zastosowanie każdej z metodν kalkulacji do obliczenia jednostkowego kosztu wytworzonego wyrobu, - ustalić koszt jednostkowy i zaksięgować na kontach księgowych operacje gospodarcze stosując różne metody kalkulacji kosztów w typowych zadaniach, - scharakteryzować sposób wyceny produktów gotowych przy ich przyjęciu i rozchodowaniu ze stanu,omówić koszty sprzedaży produktów, - rozliczyć reklamację produktu na przykładzie, - omówić koszty uzyskania przychodów w obrocie wyrobami gotowymi, - omówić zasady ewidencji analitycznej i zapasów produktów gotowych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące przychodu, rozchodu i sprzedaży produktów gotowych w typowych zadaniach, - scharakteryzować przyjęcie towarów w obrocie detalicznym, - scharakteryzować rozchód towarów w obrocie detalicznym, - określić sposób przychodu i rozchodu towarów w przerobie gastronomicznym, - wyjaśnić zasady ewidencjonowania typowych zdarzeń gospodarczych dotyczących reklamacji, - wyjaśnić zasady ewidencji typowych zdarzeń gospodarczych związanych z przeceną towarów, - określić zasady rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w obrocie towarowym: hurtowym i detalicznym, - opisać urządzenia ewidencji analitycznej i pozabilansowej zapasów towarowych, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące obrotu towarowego w typowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w typowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące przychodów i kosztów finansowych w typowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące wyników nadzwyczajnych w typowych zadaniach, OCENA: bardzo dobry 4

5 - wyjaśnić różnice między poszczególnymi rodzajami kalkulacji kosztów jednostkowych wyrobów i ich zastosowanie w różnych jednostkach, - ustalić koszt jednostkowy i zaksięgować na kontach księgowych stosując różne metody kalkulacji w nowych zadaniach, - omówić różnice pomiędzy różnymi sposobami wyceny produktów gotowych, - omówić zastosowanie ustawy o podatku od towarów i usług VAT w obrocie produktami pracy, - scharakteryzować wycenę produktów gotowych i dokonać wyceny zapasów, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące przychodu, rozchodu i sprzedaży produktów gotowych w nowych zadaniach, - ocenić różnice pomiędzy ewidencją w obrocie hurtowym i detalicznym, - omówić charakterystyczne cechy obrotu gastronomicznego różniące go od innych form, - wskazać różnice w ewidencji podatku od towarów i usług VAT w obrocie hurtowym i detalicznym, - dokonać wyceny zapasów towarowych i wskazać ich miejsce w bilansie zamknięcia, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące obrotu towarowego w nowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w nowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące przychodów i kosztów finansowych w nowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące wyników nadzwyczajnych w nowych zadaniach, OCENA: celujący - ocenić skutki zastosowania różnych metod kalkulacji dla ustalenia kosztu jednostkowego wyrobu, - ocenić różnice pomiędzy różnymi metodami wyceny produktów gotowych i skutki ich zastosowania, - ocenić skutki zastosowania różnych metod wyceny towarów w obrocie hurtowym, detalicznym RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KL IV TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić rodzaje pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, - określić rodzaje przychodów i kosztów finansowych, - określić rodzaje zysków i strat nadzwyczajnych, - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotycząceν pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych z pomocą nauczyciela - określić fundusze przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, kapitały spółki akcyjnej, spółki z o.o., spółki jawnej, - podać pojęcie kapitałów własnych i kapitałów obcych, - określić przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeńν socjalnych, 5

6 - ewidencjonować proste operacje gospodarcze dotyczące zwiększeń i zmniejszeń kapitałów (funduszy), oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z - wymienić podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych, - zdefiniować pojęcie bilansu, - zdefiniować pojęcie rachunku zysków i strat, - opisać sposób analizy bilansu, - na prostym przykładzie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat z - w ramach podsumowania całokształtu zagadnień rachunkowości ewidencjonować proste operacje gospodarcze. OCENA: dostateczny - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych z niewielką - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące przychodów i kosztów finansowych z niewielką - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące wyników nadzwyczajnych z niewielką - scharakteryzować elementy wyniku finansowego, - scharakteryzować fundusze przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, kapitały spółki akcyjnej, spółki z o.o., spółki jawnej, - określić zasady tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, - ewidencjonować typowe operacje gospodarcze dotyczące zwiększeń i zmniejszeń kapitałów (funduszy), oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z niewielką - opisać cel i zakres sporządzania sprawozdania z przepływuν środków pieniężnych, - opisać cel i zakres sporządzania sprawozdania z działalności jednostki, określić, na czym polega analiza pionowa i pozioma bilansu, - określić podstawowe wskaźniki finansowe, - sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w typowych zadaniach z niewielką - w ramach podsumowania całokształtu zagadnień z rachunkowości ewidencjonować typowe operacje gospodarcze OCENA: dobry 6

7 - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w typowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące przychodów i kosztów finansowych w typowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące wyników nadzwyczajnych w typowych zadaniach - porównać kapitały (fundusze) różnych form organizacyjno - prawnych jednostek gospodarczych, - opisać sposób ewidencji zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - ewidencjonować operacje gospodarczeν dotyczące kapitałów (funduszy)ednostek, oraz ZFŚS w typowych zadaniach, - przedstawić istotę, cel, zakres sporządzania bilansu, - scharakteryzować rachunek zysków i strat, - scharakteryzować sprawozdanie z przepływu środkówν pieniężnych, - scharakteryzować sprawozdanie z działalności jednostki, - scharakteryzować informację dodatkową, - opisać tryb badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, - dokonać analizy bilansu w układzie pionowym, - ustalić na przykładach podstawowe wskaźniki finansowe, - sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w typowych zadaniach, - w ramach podsumowania całokształtu zagadnień rachunkowości ewidencjonować operacje gospodarcze w typowych zadaniach, OCENA: bardzo dobry - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w nowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarczeν dotyczące przychodów i kosztów finansowych w nowych zadaniach, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące wyników nadzwyczajnych w nowych zadaniach, - zanalizować różnice pomiędzy kapitałami (funduszami) różnych form organizacyjno - prawnych jednostek gospodarczych, - wskazać miejsce wykazania w bilansie kapitałów (funduszy), oraz zfśs, - ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące kapitałów (funduszy) 7

8 jednostek gospodarczych w nowych zadaniach, - wskazać sposób ujęcia różnych aktywów i pasywów w bilansie - wskazać istotę sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, - scharakteryzować skonsolidowane sprawozdanie finansowe, - dokonać analizy bilansu w układzie poziomym, - dokonać interpretacji podstawowych wskaźników finansowych, - sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w nowych zadaniach, - w ramach podsumowania całokształtu zagadnień rachunkowości ewidencjonować operacje gospodarcze w nowych zadaniach, OCENA: celujący Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz: posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania rachunkowości przedsiębiorstw, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w olimpiadzie wiedzy ekonomicznej Skala ocen z testów w zależności od ilości zdobytych punktów: 0-30%-niedostateczny 31-50% -dopuszczający 51-70%- dostateczny 71-90%- dobry 91-95%- bardzo dobry %- celujący 8

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo