Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących Rozdział 3 Bilans Rozdział 4 Operacje gospodarcze Rozdział 5 Konto księgowe Rozdział 6 Księgowe ujęcie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia Rozdział 7 Dzielenie i łączenie kont Rozdział 8 Poprawianie błędów księgowych Rozdział 9 Funkcjonowanie kont wynikowych Rozdział 10 Plan kont Rozdział 11 Dokumentacja księgowa Rozdział 12 Organizacja rachunkowości Rozdział 13 Sprawozdania finansowe Rozdział 14 Zadanie utrwalające wiadomości z podstaw rachunkowości Rozdział 15 Istota podatku od towarów i usług Rozdział 16 Podatkowa księga przychodów i rozchodów Rozdział 17 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Odpowiedzi do wybranych zadań

3 WSTĘP Prezentowany zbiór zadań jest dostosowany do podręcznika Zasady rachunkowości autorstwa Grażyny Borowskiej. Może być również wykorzystywany jako książka pomocnicza do innych podręczników, obejmujących zasady rachunkowości, ponieważ zawiera zadania utrwalające podstawowe, uniwersalne umiejętności z zakresu rachunkowości. Do zadań, w których występują księgowania, są załączone konta teowe, uproszczone zestawienia obrotów i sald oraz bilanse, co usprawni ich rozwiązywanie. Pod każdym kontem zostawiono miejsce na jego zamknięcie. Zbiór zawiera odpowiedzi do wielu zadań, co jest szczególnie istotne dla osób rozwiązujących zadania bez udziału nauczyciela. Mam nadzieję, że książka ułatwi naukę, umożliwiając opanowanie podstaw niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie rachunkowości. Powodzenia! Autorka

4 4 Operacje gospodarcze Zadanie 4.1. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Aktywa Wartość Pasywa Wartość 1 Środki trwałe , 1 Kapitał zakładowy , 2 Towary , 2 Kapitał zapasowy , 3 Należności od odbiorców 7 000, 3 Zobowiązania wobec dostawców , 4 Kasa 5 000, 5 Rachunek bankowy , Razem aktywa , Razem pasywa , Operacje gospodarcze (): 1. Sprzedano towary za gotówkę wpłaconą do kasy spółki 6 000, 2. Zakupiono towary, zapłata dla dostawcy nastąpi w terminie późniejszym , 3. Spłacono część zobowiązań wobec dostawcy ze środków pieniężnych na rachunku w banku , 4. Spłacono część zobowiązań wobec dostawcy z zaciągniętego krótkoterminowego kredytu bankowego , Określ, w jakich pozycjach bilansu i jakie zmiany spowodowały przedstawione operacje gospodarcze. Przedstaw stan aktywów i pasywów po każdej operacji gospodarczej. Określ wpływ operacji gospodarczych na sumę bilansową. Rozwiązanie przedstaw w następującym układzie: 20

5 4. Operacje gospodarcze Aktywa Stan początkowy 1. stan składników po operacji Zmiany i ich skutki stan składników po operacji stan składników po operacji Środki trwałe , Towary , Należności od odbiorców 7 000, Kasa 5 000, Rachunek bankowy , Razem aktywa , Pasywa Stan początkowy 1. stan składników po operacji Zmiany i ich skutki stan składników po operacji stan składników po operacji Kapitał zakładowy , Kapitał zapasowy , Zobowiązania wobec dostawców , Kredyty krótkoterminowe X Razem pasywa , stan składników po operacji 4. stan składników po operacji 4. 21

6 4. Operacje gospodarcze Zadanie 4.2. Bilans spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność produkcyjną, przedstawia się następująco: Aktywa Stan początkowy 1 Środki trwałe , 2 Materiały , 3 Produkty gotowe , 4 Należności krótkoterminowe 8 000, 5 Kasa 1 000, 6 Rachunek bankowy , Razem aktywa , Pasywa Stan początkowy 1 Kapitał zakładowy , 2 Kapitał zapasowy , 3 Kredyty bankowe , 4 Zobowiązania krótkoterminowe , Razem pasywa , Zmiany Zmiany Stan końcowy Stan końcowy 22

7 4. Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze (): 1. Sprzedano produkty gotowe odbiorca zapłaci w terminie późniejszym , 2. Z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego spłacono zobowiązania , 3. Podjęto uchwałę o zwiększeniu kapitału zakładowego spółki (zmiana umowy spółki) wpłata udziału przez nowego wspólnika na rachunek spółki w banku , 4. Spłacono ratę kredytu bankowego ze środków pieniężnych spółki na rachunku w banku , Wpisz do tabeli zmiany w pozycjach aktywów i pasywów spowodowane przez poszczególne operacje gospodarcze. Ustal stan końcowy składników oraz sumę ogólną aktywów i pasywów. Przeanalizuj zmiany zaistniałe w bilansie spółki. Zadanie 4.3. Bilans spółki akcyjnej prowadzącej działalność produkcyjną przedstawia się następująco: Aktywa Wartość Pasywa Wartość 1 Środki trwałe , 1 Kapitał zakładowy , 2 Materiały , 2 Kapitał zapasowy , 3 Produkty gotowe , 3 Kredyty długoterminowe , 4 Należności od odbiorców , 5 Kasa 5 000, 6 Rachunek bankowy , 4 Zobowiązania wobec dostawców , Razem aktywa , Razem pasywa , W spółce w styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Operacja Pozycja bilansu zwiększenie zmniejszenie Typ operacji Sprzedano produkty gotowe, za które odbiorca zapłacił gotówką do kasy 8 000, zł Gotówkę uzyskaną za sprzedane produkty wpłacono na rachunek w banku 8 000, zł Odbiorcy wpłacili na rachunek spółki w banku należności z poprzedniego miesiąca , zł 23

8 4. Operacje gospodarcze Sprzedano produkty gotowe odbiorca zapłaci w terminie późniejszym , zł Otrzymano od odbiorcy czek jako zapłatę należności za sprzedane produkty , zł Zakupiono materiały zapłata dla dostawcy nastąpi w terminie późniejszym , zł Z rachunku spółki w banku spłacono raty kredytu , zł Określ, w jakich składnikach bilansu przedstawione operacje spowodowały zmiany i jaki charakter mają te zmiany. Określ typ operacji gospodarczych oraz ich wpływ na sumę bilansową. Rozwiązanie przedstaw w wyżej pokazanym układzie. Zadanie 4.4. W spółce z o.o. prowadzącej działalność handlową wystąpiły następujące operacje gospodarcze (): 1) odbiorca wpłacił należność na rachunek spółki w banku 4 000, 2) pożyczkobiorca wpłacił do kasy spółki ratę pożyczki 2 000, 3) spółka zapłaciła zobowiązania wobec dostawcy ze środków na rachunku bankowym 6 000, 4) spółka zapłaciła gotówką z kasy zobowiązania wobec dostawcy 1 000, 5) zaciągnięto w banku kredyt długoterminowy bank przekazał środki na rachunek spółki w banku , 6) udziałowcy podjęli uchwałę o podwyższeniu udziałów i wnieśli dopłaty a) dwóch udziałowców na rachunek spółki w banku , b) jeden udziałowiec do kasy spółki , 7) udziałowcy podjęli uchwałę o przeznaczeniu części zysku za ubiegły rok na kapitał zapasowy , 8) spółka wystawiła i wręczyła weksel, jako spłatę zobowiązań wobec dostawcy , Określ, w jakich składnikach bilansu przedstawione operacje spowodowały zmiany i jaki charakter mają te zmiany. Określ typ operacji gospodarczych oraz ich wpływ na sumę bilansową. Rozwiązanie przedstaw w następującym układzie: 24

9 4. Operacje gospodarcze Nr operacji Aktywa Pasywa zwiększenie zmniejszenie zmniejszenie zwiększenie 1 Środki pieniężne w banku Należności 2 3 Środki pieniężne w banku Zobowiązania Typ operacji Wpływ na sumę bilansową AA b.z. AP A; P

10 5 Konto księgowe Zadanie 5.1. Jednostka gospodarcza na określony dzień bilansowy posiada następujące składniki aktywów i pasywów: Składniki Wartość 1 Udziały i akcje obce długoterminowe 4 500, 2 Kapitał podstawowy , 3 Zobowiązania długoterminowe , 4 Materiały , 5 Środki pieniężne w kasie 500, 6 Zobowiązania krótkoterminowe 1 500, 7 Należności od odbiorców 3 400, 8 Produkty gotowe , 9 Kapitał zapasowy , 10 Inne środki pieniężne (weksle i czeki obce) 2 000, 11 Środki pieniężne w banku , 12 Środki trwałe , Winien Ma Wpisz wartość powyższych składników bilansu do tabeli, zgodnie z zasadą otwierania kont księgowych. Zadanie 5.2. Przedstaw sposób zapisu zmian na koncie Rachunek bankowy. Stan początkowy środków pieniężnych w banku , zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarcze wywołujące zmiany na rachunku bankowym (): 1. Odbiorcy wpłacili na rachunek w banku należność za sprzedane towary , 2. Pobrano z banku do kasy gotówkę na wypłatę wynagrodzeń 4 000, 26

11 5. Konto księgowe 3. Spłacono z rachunku bankowego zobowiązania przedsiębiorstwa 3 000, 4. Wpłacono gotówkę z kasy na rachunek w banku 2 000, Ustal obroty konta Rachunek bankowy oraz stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego. Zadanie 5.3. Stan początkowy należności wynosi 7000, zł. Przedstaw sposób zapisu na koncie Należności od odbiorców zmian wywołanych następującymi mi gospodarczymi (): 1. Odbiorca wpłacił część należności do kasy spółki 4 000, 2. Sprzedano wyprodukowane produkty gotowe 8 000, 3. Odbiorca zwrócił część produktów gotowych z powodu ich niewłaściwej jakości 1 000, 4. Odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy 3 000, Ustal obroty konta Należności od odbiorców oraz wysokość należnych kwot na koniec okresu sprawozdawczego. Zadanie 5.4. Stan początkowy zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 3000, zł. Przedstaw sposób zapisu na koncie Kredyty bankowe krótkoterminowe zmian wywołanych następującymi mi gospodarczymi (): 27

12 5. Konto księgowe 1. Spłacono ratę kredytu 3 000, 2. Zaciągnięto w banku następny kredyt krótkoterminowy , 3. Spłacono ratę kredytu 2 000, Ustal obroty konta i stan zadłużenia wobec banku na koniec okresu sprawozdawczego. Zadanie 5.5. Określ charakter zmian (zwiększenie stanu +, zmniejszenie stanu ), jakie na koncie Należności od odbiorców spowodowały następujące operacje gospodarcze: Operacje gospodarcze Kwota 1. Odbiorca B spłacił należność 8 000, 2. Sprzedano odbiorcy R towary (zapłata , w terminie późniejszym) 3. Odbiorca R zwrócił część towarów (wady ukryte) 4. Sprzedano odbiorcy K towary (zapłata w terminie późniejszym) 2 000, , 5. Odbiorca R zapłacił za zakupione towary , Zmiana stanu należności (zwiększenie +, zmniejszenie ) Wpisz saldo początkowe należności (kwota 8000, zł). Przedstaw sposób zapisu operacji zwiększających i zmniejszających stan należności. Oblicz saldo po zapisaniu operacji i wyjaśnij, co ono oznacza. 28

13 5. Konto księgowe Zadanie 5.6. Określ charakter zmian (zwiększenie stanu +, zmniejszenie stanu ), jakie na koncie Zobowiązania wobec dostawców spowodowały następujące operacje gospodarcze: Operacje gospodarcze Kwota 1. Spłacono część długu wobec dostawcy X 4 000, 2. Zakupiono towary od dostawcy P (zapłata , w terminie późniejszym) 3. Spłacono pozostałą część długu wobec dostawcy X 4. Zwrócono część towarów dostawcy P (por. op. 2.) z powodu wad jakościowych towarów 5. Zakupiono towary od dostawcy W (zapłata w terminie późniejszym) 3 000, 800, , Zmiana stanu zobowiązań (zwiększenie +, zmniejszenie ) 6. Spłacono dług wobec dostawcy P 9 200, Wpisz saldo początkowe zobowiązań (kwota 7000, zł). Przedstaw sposób zapisu operacji zwiększających i zmniejszających stan zobowiązań. Oblicz saldo po zapisaniu operacji i wyjaśnij, co ono oznacza.

14 6 Księgowe ujęcie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia Zadanie 6.1. Bilans spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące pozycje: Aktywa 1 Wartości niematerialne i prawne Wartość Pasywa 2 500, 1 Kapitał podstawowy (zakładowy) Wartość , 2 Środki trwałe , 2 Kapitał zapasowy , 3 Materiały 500, 3 Kredyty krótkoterminowe , 4 Towary , 4 Zobowiązania wobec dostawców 2 000, 5 Należności od odbiorców 900, 6 Środki pieniężne w kasie 1 100, 7 Środki pieniężne w banku , Razem aktywa , Razem pasywa , Na podstawie bilansu otwórz konta księgowe (wpisz salda początkowe) i zaksięguj następujące operacje gospodarcze (): 1. Z rachunku bankowego spłacono zobowiązania wobec dostawcy 600, 2. Sprzedano towary za gotówkę, wpłaconą do kasy spółki 4 000, 3. Otrzymaną gotówkę za towary wpłacono na rachunek w banku 4 000, 4. Zakupiono towary zapłata nastąpi w przyszłości za pośrednictwem banku 8 000, 5. Z rachunku bankowego spłacono ratę kredytu bankowego 3 000, 6. Sprzedano towary odbiorca zapłaci w przyszłości za pośrednictwem banku 9 000, 7. Odbiorcy wpłacili na rachunek w banku należność za towary 9 000, Sporządź zestawienie obrotów i sald oraz zestaw bilans końcowy. Zamknij konta księgowe na koniec miesiąca. 30

15 6. Księgowe ujęcie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień Salda początkowe Obroty narastająco Salda końcowe Nazwa konta Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 4

Zeszyty naukowe nr 4 Zeszyty naukowe nr 4 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2006 Danuta Krzywda Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych 1. Wstęp Podstawową kategorią

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo