Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr Anna Kuczyńska - Cesarz mgr Monika Szczerbak Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z1.04. Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Materiał nauczania Rachunek kosztów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja operacji wynikowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Koszty rozliczane w czasie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kalkulacja kosztów produktów i usług Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kalkulacja cen sprzedaży Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Koszty i przychody z pozostałej działalności Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja procesów gospodarczych z wykorzystaniem programów komputerowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura Załączniki

4 1. Plan kont Spis dokumentów Rozwiązania do ćwiczeń

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji wybranych procesów gospodarczych w jednostce gospodarującej. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne, w których wskazano umiejętności jakie powinieneś posiadać przed rozpoczęciem pracy z poradnikiem, - cele kształcenia, które z kolei wskazują jakie umiejętności powinieneś opanować w procesie kształcenia w danej jednostce modułowej, - materiał nauczania - podzielono na 8 tematów, ściśle z sobą powiązanych i realizowanych w logicznej kolejności. Nabyte umiejętności w tej jednostce modułowej stanowią bardzo ważny element umiejętności zawodowych. Ułatwiają a niekiedy warunkują opanowanie umiejętności w kolejnych jednostkach modułowych, w module Z1 - Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa i Z3 - Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości. Treści zawarte w materiale nauczania mają na celu rozszerzenie posiadanych już przez Ciebie umiejętności i ukształtowanie nowych. W materiale nauczania zostały omówione również treści dotyczące wykorzystania programu komputerowego do kalkulowania ceny towarów i usług oraz do obsługi użytkowych programów handlowych w celu sporządzania dokumentów sprzedaży, zestawień sprzedaży i rejestrów sprzedaży, zarządzania danymi komputerowymi, zabezpieczania ich przed osobami nieuprawnionymi oraz ich archiwizowania. Są to wskazówki praktyczne, które umożliwią Ci wykorzystanie różnych programów komputerowych w pracy zawodowej. Pytania sprawdzające umożliwią Ci ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń potwierdzających nabycie umiejętności. Negatywna odpowiedź na pytanie jest dla Ciebie wskazówką w jakim zakresie musisz uzupełnić wiedzę. Ćwiczenia zawierają polecenie, sposób wykonania i wyposażenie stanowiska pracy. Poziom Twojej wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, ocenisz wykonując sprawdzian postępów. Pozytywny wynik pozwoli Ci na realizację następnego tematu. W przypadku trudności, wątpliwości, niejasności poproś o pomoc nauczyciela, - sprawdzian osiągnięć, który znajduje się po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwoli Ci ocenić poziom ukształtowanych umiejętności w całej jednostce modułowej, - literatura umożliwi Ci pogłębienie wiedzy z zakresu jednostki modułowej. 4

6 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z1 Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.02 Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.03 Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.04 Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[Z1].O1.05 Sporządzanie sprawozdań rocznych 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, korzystać z przepisów ustawy o rachunkowości, modyfikować konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, poprawiać błędy w zapisach księgowych, ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące krótkoterminowych i długoterminowych aktywów finansowych, rejestrować faktury VAT zakupu i sprzedaży, rozróżniać rodzaje podatków, stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wypełniać deklaracje podatkowe, ewidencjonować rozrachunki z urzędem skarbowym, ewidencjonować dokumenty rozliczeniowe z ZUS, ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące zmian w stanie rzeczowych aktywów trwałych, stosować w wycenie stałe ceny ewidencyjne oraz rozliczać odchylenia od tych cen, ewidencjonować i rozliczać koszty zakupu, poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach, stosować podstawowe dane dotyczące arkuszy kalkulacyjnych, formatować i redagować komórki arkusza, stosować zasady adresowania względnego i bezwzględnego komórek, efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, sporządzać tabele i wykresy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, stosować zasady tworzenia wydruków w arkuszu, stosować programy komputerowe przy wprowadzaniu, modyfikacji i przeglądaniu danych oraz przy konstruowaniu zestawień i raportów. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: sklasyfikować koszty, zidentyfikować warianty prowadzonego rachunku kosztów, zadekretować dowody księgowe związane z operacjami kosztowymi, zaewidencjonować koszty, rozliczyć koszty w czasie, sporządzić rozdzielnik kosztów, przeprowadzić kalkulację określoną metodą, obliczyć koszt wytworzenia usług, obliczyć koszt wytworzenia produktu, skalkulować koszty handlowe, zaewidencjonować przychody ze sprzedaży, zaewidencjonować koszty sprzedaży, zaprowadzić i zanalizować rejestr sprzedaży VAT, ustalić koszt własny sprzedaży, ustalić zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT, zaewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące reklamacji przy sprzedaży, zastosować technikę komputerową do ewidencji kosztów i prowadzenia kalkulacji. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rachunek kosztów Materiał nauczania Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, energii, paliwa, pracy ludzkiej wyrażonej w formie wynagrodzenia oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia (np. podatki, opłaty) ale związane z prowadzeniem działalności przez jednostkę gospodarczą, w określonej jednostce czasu. Klasyfikacja kosztów dokonywana jest według różnych kryteriów. Koszty według stopnia złożoności można podzielić na: - koszty proste - składają się z jednego rodzaju kosztów, którego nie można w danej jednostce gospodarczej rozłożyć na elementy (np. amortyzacja, inne usługi obce), - koszty złożone - obejmują kilka rodzajów kosztów, które można podzielić na bardziej elementarne składniki (np. koszty remontu realizowanego przez własne służby). Koszty w zależności od ich związku z wielkością produkcji można podzielić na: - koszty stałe (względnie stałe) - niezależne od wielkości produkcji, pozostają na prawie jednakowym poziomie (np. czynsz dzierżawny, amortyzacja), - koszty zmienne - w miarę wzrostu produkcji rosną, a w miarę jej spadku maleją (np. płace przy akordzie, wielkość zużycia materiałów w produkcji). Koszty według sfery działalności: - koszty działalności właściwej związane bezpośrednio z charakterem działalności oraz celem dla którego powołano do życia daną jednostkę: w przedsiębiorstwie handlowym koszty handlowe, w przedsiębiorstwie produkcyjnym produkcja podstawowa, w przedsiębiorstwie usługowym produkcja usług, - koszty fazy zaopatrzenia (koszty zakupu) związane bezpośrednio z zakupem materiałów, produktów i towarów, - koszty fazy zbytu (koszty sprzedaży) związane ze sprzedażą produktów, materiałów i towarów, które zgodnie z zawartą umową obciążają dostawcę. Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 1 decyduje o wariancie ewidencjonowania i rozliczania kosztów w poszczególnych zespołach. Wybór ten przedstawia w swoim Zakładowym planie kont. Koszty grupowane są w zespołach: Zespół 4 Koszty według rodzaju Amortyzacja Zużycie materiałów i energii, Usługi obce, Podatki i opłaty, 1 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r - tekst ujednolicony w Dz. U. nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami 8

10 Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, Pozostałe koszty rodzajowe. Zespół 5 Koszty według typów działalności Koszty działalności podstawowej, Koszty handlowe, Koszty wydziałowe, Koszty zakupu, Koszty sprzedaży, Koszty działalności pomocniczej, Koszty zarządu. Zespół 7 Koszty związane z osiągniętymi przychodami Koszt własny sprzedaży wyrobów gotowych, Koszt własny sprzedaży usług, Wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen zakupu, Pozostałe koszty operacyjne, Koszty finansowe, Straty nadzwyczajne. W zespole 5 koszty grupowane są według typów działalności, funkcji jaką spełniają w jednostce gospodarującej. Koszty działalności produkcyjnej obejmują koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wytworzeniem wyrobów gotowych. Będą to między innymi koszty: - zużycia materiałów do produkcji, - zużycia maszyn, - zużycia energii do napędu maszyn, - pracy pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu wyrobów, - usług obcych świadczonych na rzecz tej działalności. Koszty bezpośrednie grupowane są na koncie Koszty działalności podstawowej a koszty pośrednie na koncie Koszty wydziałowe. Koszty działalności usługowej związane z wykonaniem określonej usługi, obejmują podobne elementy kosztów, co koszty działalności produkcyjnej. Koszty działalności pomocniczej grupują koszty wydziałów pomocniczych wykonujących świadczenia na rzecz innych komórek danej jednostki. Wydziałami pomocniczymi mogą być np.: - wydziały transportowe, - wydziały remontowe, - wytwarzające opakowania, - kotłownie. Koszty handlowe zbierają koszty związane z obrotem towarowym w handlu. Koszty zakupu są bezpośrednio związane z zakupem danej dostawy materiałów i dostarczeniem jej do pierwszego miejsca składowania w danej jednostce. Mogą to być między innymi koszty: - załadunku i wyładunku, 9

11 - transportu, - ubezpieczenia w transporcie. Koszty sprzedaży są to koszty ponoszone przez daną jednostkę w związku ze sprzedażą produktów. Mogą to być między innymi koszty: - opakowań, - załadunku, - transportu, - ubezpieczenia, - marketingu i reklamy. Koszty zarządu obejmują koszty administracji i obsługi danej jednostki jako całości. Obejmują one między innymi koszty: - opłat administracyjnych, - pracy pracowników administracji, - biurowe, - podróży służbowych, - podatku od nieruchomości, - podatku od środków transportowych, - usług telekomunikacyjnych, - utrzymania komórek ogólnego przeznaczenia. Przedsiębiorstwo ma do wyboru trzy warianty ewidencji i rozliczania kosztów. I wariant - koszty ujmowane są wyłącznie na kontach zespołu 4 Koszty według rodzaju i ich rozliczenie. Nie podlegają dalszemu rozliczeniu i są przenoszone w końcu roku obrotowego na konto 860 Wynik finansowy. Poniesione koszty są rozdzielane na koszty bieżącego okresu i koszty rozliczane w czasie. II wariant - koszty bieżącego okresu ujmowane są bezpośrednio na odpowiednie konta zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. III wariant - koszty okresu bieżącego księgowane są na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, a następnie za pośrednictwem konta 490 Rozliczenie kosztów są odnoszone na konta zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest koszt? 2. Jakie są kryteria klasyfikowania kosztów? 3. W jakich zespołach kont ewidencjonuje się koszty? 4. Jakie koszty występują w układzie rodzajowym? 5. Jakie koszty obejmuje zespół 5 - koszty według typów działalności? 6. Jakie są warianty ewidencjonowania i rozliczania kosztów? 10

12 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sklasyfikuj koszty według rodzajów. W przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się szyciem kompletów pościelowych wystąpiły poniższe koszty: 1. zużycie tkaniny, 2. zużycie guzików, 3. zużycie nici, 4. zużycie maszyn szwalniczych, 5. energia elektryczna zużyta do oświetlenia wydziałów produkcyjnych, 6. energia elektryczna zużyta do oświetlenia budynków administracji, 7. paliwo zużyte do samochodu służbowego dyrektora, 8. opłaty za szkolenie pracowników zatrudnionych przy szyciu, 9. wynagrodzenie szwaczy, 10. wynagrodzenie kierowników szwalni, 11. wynagrodzenie administracji, 12. reklama produktów w lokalnej prasie, 13. czynsz za wynajem biura zarządu, 14. opłaty telekomunikacyjne, 15. transport zakupionej tkaniny, 16. koszty podróży służbowej zaopatrzeniowca, 17. znaczki, ołówki, długopisy, papier zużyty w administracji, 18. naprawa drukarki, 19. zużycie wody w wydziale produkcyjnym, 20. wywóz odpadów. Tabela Koszty według rodzajów Lp. Koszty według rodzajów - w zespole 4 Numer kosztu Amortyzacja zużycie materiałów 1, zużycie energii usługi obce podatki i opłaty Wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne pozostałe koszty Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować wymienione w ćwiczeniu koszty, 2) przeanalizować rodzaje kosztów wymienione w tabeli, 3) zaklasyfikować koszt do właściwego rodzaju, 11

13 4) wpisać w tabeli, w kolumnie numer kosztu odpowiednie pozycje kosztów - według wzoru z poz. 1. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Sklasyfikuj koszty według typów działalności. W przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się szyciem kompletów pościelowych wystąpiły koszty wymienione w Ćwiczeniu 1. Tabela Koszty według typów działalności Lp. Koszty według typów działalności - w zespole 5 1. koszty działalności podstawowej 1, 2. koszty zarządu 3. koszty sprzedaży 4. koszty zakupu 5. koszty wydziałowe Numer kosztu Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować wymienione w ćwiczeniu koszty, 2) przeanalizować koszty wymienione w tabeli, 3) zaklasyfikować koszt do właściwego typu działalności, 4) wpisać w tabeli, w kolumnie numer kosztu odpowiednie pozycje kosztów - według wzoru z poz. 1. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcia: koszt, koszt prosty, koszt złożony, koszt stały, koszt zmienny, koszt bezpośredni, koszt pośredni? 2) sklasyfikować koszty? 3) zidentyfikować warianty ewidencji i rozliczania kosztów? 4) zakwalifikować koszt do właściwego rodzaju? 5) zakwalifikować koszty według typów działalności? 12 Tak Nie

14 4.2. Ewidencja operacji wynikowych Materiał nauczania Operacje wynikowe księgowane są na kontach wynikowych kosztów. Schemat ZASADA KSIĘGOWANIA NA KONTACH WYNIKOWYCH - KOSZTÓW Winien - Wn Debet Dt Konta kosztów Ma Credit Ct Zwiększenia Zmniejszenia W zależności od przyjętego przez jednostkę wariantu ewidencji i rozliczania kosztów, księgowanie ich odbywa się w różny sposób. Schemat EWIDENCJA KOSZTÓW TYLKO W UKŁADZIE RODZAJOWYM Różne konta Koszty według rodzajów Wynik finansowy Rozliczenie kosztów Rozliczenie międzyokresowe 3 Koszt własny sprzedaży Produkcja w toku 7 Wyroby gotowe 6 a 6 b Objaśnienia: 1. Bieżąca ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. 13

15 2. Bieżące przeksięgowanie kosztów dotyczących okresu bieżącego. 3. Bieżące przeksięgowanie kosztów rozliczanych w czasie. 4. Koszty rozliczane w czasie przypadające na bieżący okres. 5. Przeksięgowanie w końcu roku kosztów rodzajowych. 6. Przeksięgowanie kosztów dotyczących zapasu końcowego (ustalonego w drodze inwentaryzacji): a. zwiększenie salda, b. zmniejszenie salda. 7. Przeksięgowanie kosztu dotyczącego produktu w toku. 8. Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych wyrobów. 9. Przeksięgowanie zmiany salda produktów. Schemat EWIDENCJA KOSZTÓW TYLKO W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM Różne konta 2 Rozliczenia międzyokresowe 3 Koszty wydziałowe 4 Koszty działalności podstawowej Koszty zarządu Koszt własny sprzedaży 1 8 Koszty sprzedaży 1 7 Produkcja w toku Wyroby gotowe 5 6 Objaśnienia: 1. Bieżąca ewidencja kosztów według typów działalności. 2. Bieżące przeksięgowanie kosztów rozliczanych w czasie. 3. Koszty rozliczane w czasie przypadające na bieżący okres. 14

16 4. Przeksięgowanie kosztów wydziałowych. 5. Przyjęcie wyrobów według rzeczywistego kosztu wytworzenia. 6. Przeksięgowanie kosztu dotyczącego produktu w toku. 7. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży. 8. Przeksięgowanie kosztów zarządu. Schemat EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM I FUNKCJONALNYM Różne konta Koszty według rodzaju 1 Rozliczenie kosztów Rozliczenia międzyokresowe Koszty wydziałowe Koszty działalności podstawowej Koszty zarządu Koszt własny sprzedaży 1 8 Koszty sprzedaży 1 7 Produkcja w toku Wyroby gotowe 5 6 Objaśnienia: 1. Bieżąca ewidencja kosztów według rodzajów i ich przeksięgowanie na konta kosztów według typów działalności. 2. Bieżące przeksięgowanie kosztów rozliczanych w czasie. 3. Koszty rozliczane w czasie przypadające na bieżący okres. 4. Przeksięgowanie kosztów wydziałowych. 15

17 5. Przyjęcie wyrobów według rzeczywistego kosztu wytworzenia. 6. Przeksięgowanie kosztu dotyczącego produktu w toku. 7. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży. 8. Przeksięgowanie kosztów zarządu Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka obowiązuje zasada księgowania na kontach wynikowych kosztów? 2. Czym uwarunkowany jest w przedsiębiorstwie wybór wariantu ewidencji i rozliczania kosztów? 3. Jak księguje się koszty według rodzajów? 4. Jakie typowe operacje występują przy ewidencji kosztów tylko w układzie rodzajowym i jak należy je zaksięgować? 5. W jaki sposób należy ustalić wartość kosztów dotyczących zapasu końcowego wyrobów gotowych, przy ewidencji kosztów tylko w układzie rodzajowym? 6. Jakie typowe operacje występują przy ewidencji kosztów tylko w układzie funkcjonalnym i jak należy je zaksięgować? 7. Jakie typowe operacje występują przy ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz jak należy je zaksięgować? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zadekretuj w tabeli wymienione operacje, zaistniałe w przedsiębiorstwie usługowym, które stosuje I wariant ewidencji kosztów - tylko w układzie rodzajowym. Tabela Dekretacja Lp. Treść operacji Dt Ct 1. FVAT - Otrzymano fakturę za naprawę maszyny wartość netto. 2. RK - Zapłacono z kasy za wywóz śmieci. 3. RK - Wypłacono z kasy zaliczkę pracownikowi do rozliczenia. 4. PK - Pracownik rozlicza się z zaliczki przedstawiając koszty podróży służbowej. 5. FVAT - Otrzymano fakturę za reklamę w prasie wartość netto. 6. LP - Lista płac pracowników. 7. RK - Wypłata płac z kasy. 8. PK - Naliczenie składek ubezpieczeń społecznych pracowników, płaconych przez pracodawcę. 9. WB - Przelew naliczonych składek do ZUS. 10. LP - Potrącenie pracownikom w liście płac podatku od płac. 16

18 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować wymienione w ćwiczeniu operacje, 2) zadekretować operacje w zamieszczonej tabeli. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Sformułuj treść operacji gospodarczych, zaksięgowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, które ewidencjonuje koszty tylko w zespole 5 - według miejsc powstawania, w sposób podany w tabeli Tabela Dekretacja Lp. Dt Ct Treść operacji 1. Koszty zarządu Materiały 2. Koszty Materiały działalności Podstawowej 3. Koszty zarządu Rachunek bankowy 4. Koszty zarządu Rozrachunki z dostawcami 5. Koszty zakupu Rozrachunki z dostawcami 6. Koszty sprzedaży Rozrachunki z dostawcami 7. Koszty Materiały działalności pomocniczej 8. Koszty zarządu Zobowiązania wobec pracowników 9. Koszty zarządu Należności od pracowników 10. Koszty działalności Zobowiązania wobec pracowników pomocniczej Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować dekretację zamieszczoną w ćwiczeniu, 2) sformułować treść przykładowych operacji, które mogą być zadekretowane w sposób podany w zamieszczonej tabeli. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6 poradnika. 17

19 Ćwiczenie 3 Zadekretuj i zaksięguj koszty według typów działalności. W przedsiębiorstwie przemysłowym będącym podatnikiem podatku VAT, salda początkowe wybranych kont wynoszą: Materiały ,00 Kasa ,00 Rachunek bieżący ,00 W ciągu okresy wystąpiły poniższe operacje gospodarcze: 1. Wz wydano z magazynu materiały: a) do produkcji podstawowej ,00 b) do wydziałów produkcyjnych ,00 c) do zarządu ,00 2. FVAT z Zakładu Energetycznego za zużytą energię: a) wartość netto ,00 b) VAT 22% 3. RK/KW zakupiono materiały do produkcji podstawowej , LP lista płac pracowników zatrudnionych w: a) produkcji podstawowej ,00 b) wydziałach produkcyjnych ,00 c) zarządzie ,00 5. FVAT otrzymano fakturę za naprawę: a) netto 2 440,00 b) VAT 22% w tym: a) urządzeń produkcji podstawowej ,00 b) urządzeń wydziałów produkcyjnych - 900,00 c) urządzeń biurowych - 440,00 6. WB zapłacono przelewem koszty prania odzieży roboczej - 125,00 7. FVAT otrzymano fakturę za wywóz śmieci a) netto - 230,00 b) VAT 22% 8. RK/KW zapłacono gotówką z kasy opłaty pocztowe - 150,00 9. WB odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy ,00 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować treść operacji zamieszczonych w ćwiczeniu, 2) przygotować tabelę do dekretacji wiedząc, ze przedsiębiorstwo ewidencjonuje koszty w wariancie II - w zespole 5 - według typów działalności, 3) zadekretować operacje w przygotowanej tabeli, 4) otworzyć konta teowe podanymi w uproszczonym bilansie stanami początkowymi, 5) zaksięgować zadekretowane operacje, 6) podliczyć obroty na kontach. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6 poradnika. 18

20 Ćwiczenie 4 Zadekretuj i zaksięguj koszty w zespole 4 i 5. W Przedsiębiorstwie Przemysłowym X, będącym podatnikiem podatku VAT, bilans uproszczony na dzień _ r. przedstawiał się następująco: Tabela Bilans uproszczony Lp. Aktywa Kwota Lp. Pasywa Kwota 1. Środki trwałe ,00 1. Fundusz założycielski ,00 2. Materiały ,00 2. Fundusz przedsiębiorstwa ,00 3. Produkty w toku ,00 3. Zysk ,00 4. Wyroby gotowe ,00 4. Kredyty bankowe ,00 5. Należności od odbiorców ,00 5. Zobowiązania wobec dostawców ,00 6. Kasa 5 000,00 6. Zobowiązania wobec budżetu ,00 7. Rachunek bieżący ,00 7. Zobowiązania wobec pracowników ,00 8. Razem ,00 8. Razem ,00 Tabela Operacje gospodarcze w Przedsiębiorstwie X Lp. Data Dokument Treść operacji Kwota _ RK 1/0_ Podjęto gotówkę z banku do kasy , _ Pw 1/0_ Przyjęto z produkcji wyroby gotowe , _ Rw 1/0_ Wydano materiały do zużycia w produkcji , _ PK 2/0_ Miesięczny koszt zużycia maszyn produkcyjnych , _ Fa VAT 3/0_ Faktura za transport zakupionych materiałów , _ WB 2/0_ Bank pobrał prowizję za prowadzenie rachunku _ WB 2/0_ Spłacono zobowiązanie wobec budżetu ze środków pieniężnych na rachunku 5 000,00 bieżącym _ PK 3/0_ Lista płac pracowników: a) zatrudnionych w produkcji, b) zatrudnionych w administracji _ F VAT 7/0_ Faktura za energię: netto VAT 22% zużytą w: a) wydziałach produkcyjnych, b) administracji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować treść operacji zamieszczonych w ćwiczeniu, , , , ,00 500,00 19

21 2) przygotować tabelę do dekretacji wiedząc, ze przedsiębiorstwo ewidencjonuje koszty w wariancie III - w zespole 4 - według rodzajów i bieżąco rozlicza na koszty w zespole 5, 3) zadekretować operacje w przygotowanej tabeli, 4) otworzyć konta teowe podanymi w uproszczonym bilansie stanami początkowymi, 5) zaksięgować zadekretowane operacje, 6) podliczyć obroty na kontach. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zadekretować operacje gospodarcze na kontach kosztów w zespole 4, w zespole 5, 2) nazwać konta w zespole 5 - w zależności od rodzaju działalności? 3) sformułować treść operacji na podstawie dekretacji? 4) zaewidencjonować koszty? Tak Nie 20

22 4.3. Koszty rozliczane w czasie Materiał nauczania Zdarzenia gospodarcze dotyczące kosztów kilku okresów podlegają rozliczeniu w czasie i noszą nazwę Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozróżnia się ich dwa rodzaje: - rozliczenia międzyokresowe czynne są poniesionymi wydatkami dotyczącymi przyszłych okresów. Zaliczyć do nich można opłacony z góry czynsz, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia, energię, najem, poniesione koszty zakupu, - rozliczenia międzyokresowe bierne są rezerwami tworzonymi n przewidywane w przyszłości wydatki. Dotyczyć mogą między innymi rezerw tworzonych na przyszłe koszty remontów, napraw gwarancyjnych, płac urlopowych, opłat za energię, płatności podatkowych. Ewidencję prowadzi się na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów, które może wykazywać dwa salda: - debetowe, stanowiące aktywa i oznaczające przyszłe koszty, - kredytowe, stanowiące pasywa i oznaczające rezerwy odniesione w koszty. Schemat EWIDENCJA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH Różne konta Koszty w zespole 4 1 Rozliczenie kosztów Rozliczenie międzyokresowe kosztów Koszty działalności podstawowej Koszty wydziałowe 3 Koszty zarządu 21

23 Objaśnienia: 1. Bieżące księgowanie kosztów według rodzajów. 2. PK - przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie. 3. PK - koszty rozliczane w czasie dotyczące przykładowych typów działalności. Schemat EWIDENCJA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH Rozliczenie kosztów Rozliczenie międzyokresowe kosztów Koszty działalności podstawowej Koszty wydziałowe 1 Koszty zarządu Różne konta Koszty w zespole 4 2 Objaśnienia: 1. PK - tworzone rezerwy na przyszłe wydatki, w rozbiciu na przykładowe koszty według typów działalności. 2. Bieżące księgowanie kosztów według rodzjów. 3. PK - przeksięgowanie kosztów do rozliczenia w czasie Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów? 2. Jakie saldo może wystąpić na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów i co oznacza? 3. Jak należy zaewidencjonować koszty rozliczane w czasie? 22

24 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zadekretuj i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące rozliczeń międzyokresowych kosztów. Tabela Operacje gospodarcze w Przedsiębiorstwie Z w I kwartale Lp. Treść operacji gospodarczych Kwota 1. FVAT za prenumeratę czasopism, za bieżący rok a) wartość netto 120,00 b) VAT 7% 2. FVAT za czynsz dzierżawny magazynu wyrobów, za I kwartał a) wartość netto b) VAT 22% 300,00 3. PK - planowany koszt zużycia energii za styczeń, dotyczący: a) wydziałów produkcyjnych, b) budynków administracyjnych 4. PK - koszty rozliczane w czasie przypadające na styczeń, z tytułu: a) prenumeraty, b) czynszu 5. PK - planowany koszt zużycia energii za luty, dotyczący: a) wydziałów produkcyjnych, b) budynków administracyjnych 6. PK - koszty rozliczane w czasie przypadające na luty, z tytułu: a) prenumeraty, b) czynszu 7. FVAT za remont maszyny w wydziale produkcyjnym - koszt remontu będzie rozliczany od lutego do grudnia a) wartość netto, b) VAT 22% 8. FVAT za energię - otrzymana w marcu a) wartość netto b) VAT 22% w tym koszty energii dotyczące: a) wydziałów produkcyjnych, b) budynków administracyjnych 9. PK - Koszty rozliczane w czasie przypadające na marzec, dotyczące: a) prenumeraty, b) czynszu, c) energii, d) remontu Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) obliczyć brakujące sumy, 2) zadekretować podane operacje, 1000,00 500, ,00 300, , , , ,00 23

25 3) zaksięgować operacje na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych do konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 4) podliczyć obroty na koncie Rozliczeń międzyokresowych i kontach ksiąg pomocniczych, 5) uzgodnić zapisy na kontach ksiąg pomocniczych z zapisami na koncie księgi głównej, 6) obliczyć salda końcowe na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów i dokonać ich interpretacji. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura z rozdziału 6 poradnika, - kalkulator. Ćwiczenie 2 Zadekretuj i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące kosztów. W przedsiębiorstwie przemysłowym Z ewidencję materiałów prowadzi się w stałej cenie ewidencyjnej, która dla materiału A wynosi 20,00 zł. Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Materiały ,00 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Dt) 900,00 Rozliczenie międzyokresowe kosztów (Dt) 180,00 W miesiącu styczniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Rw wydanie materiałów do zużycia w produkcji - 400szt PK rozliczenie zużytych materiałów w działalności produkcyjnej FVAT za zakupione materiały: a/ wartość netto -300 szt. x 23,00 zł.... b/ VAT 22% Pz przyjęcie zakupionych materiałów: a/ cena ewidencyjna -300 szt PK wyksięgowanie odchyleń dotyczących zakupionych materiałów FVAT za transport zakupionych materiałów - wartość neto - VAT 22% , PK rozliczenie kosztów transportu w koszty zakupu PK przeniesienie kosztów zakupu do rozliczenia w czasie Rw wydanie materiałów do zużycia w produkcji 210 szt PK rozliczenie zużytych materiałów w koszty działalności... produkcyjnej 11. PK rozliczenie i przeksięgowanie odchyleń dotyczących zużytych... materiałów 12. PK rozliczenie i przeksięgowanie kosztów zakupu dotyczących zużytych materiałów... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przypomnieć sobie z Jednostki modułowej Z1.03. Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa, sposób rozliczania odchyleń i kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały,

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie Spis tre ci Wstęp.............................................................. 5 1. Obrót pieniężny.................................................... 7 2. Ewidencja rozrachunków.............................................

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zakupu Materiały Koszty działalności , , ,3 310, ,8 FIFO 502,8

Rozliczenie zakupu Materiały Koszty działalności , , ,3 310, ,8 FIFO 502,8 Rachunkowość IV sem Rachunkowość 1/6 20.02.2006 p Rachunkowość 2/6 06.03.2006 p Rachunkowość 3/6 23.03.2006 p15/27 4. zasada identyfikacji każdej partii o ile cechy danej dostawy są takie specyficzne,

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Rachunkowość Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Klasyfikacja zapasów 1. Zapasy wytworzone przez jednostkę: Produkty gotowe Produkty w toku 2. Zapasy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo