Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Technik ekonomista

2

3

4

5

6

7

8 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r., sporządzenie tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwał ego za rok 2013 r., ewidencji operacji gospodarczych z maja 2013 r. oraz analizy i oceny rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac. Zadanie zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych, badało umiejętności uczniów z zakresu: sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r. sporządzenie tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwał ego za rok 2013 r., sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań: Pz, Rw, Pw,Fa VAT sprzedaży, Wz, Pk, ewidencjonowania typowych operacji gospodarczych z maja 2013 r sporządzenie analizy i oceny rotacji zapasów (w dniach). Według kryteriów oceniania, rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Zał ożenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. 3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r. 4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2013 r. w programie finansowo-księgowym. 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2013 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej. 6. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwał ego za rok Wykaz prac związanych z analizą i oceną rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2013 roku. 9. Sporządzoną tabelę amortyzacyjną dla wybranego środka trwał ego za rok 2013 druk tabeli amortyzacyjnej znajduje się w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ. 10. Sporządzoną w programie finansowo - księgowym ewidencję operacji gospodarczych na kontach księgi gł ównej i ksiąg pomocniczych z maja 2013 r. wraz z wydrukowanym dokumentem PK - Polecenie księgowania do zaksięgowania kosztu zużycia wybranego środka trwał ego oraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald (z uwzględnieniem kont analitycznych) i dziennikiem księgowań. 11. Sporządzoną analizę i ocenę rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach

9 Element 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej: Zdający powinien tak sformułować tytuł pracy egzaminacyjnej, aby odzwierciedlał on zawartość projektu realizacji prac i aby był spójny z poleceniem zawartym w treści zadania. Tytuł powinien być krótki i zwięzły; nie może być poleceniem. Poniżej zamieszczono przykłady prawidłowo zapisanych tytułów prac: Przykład 1. Przykład 2. Przykład 3.

10 Element 2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. W drugim elemencie rozwiązania zadania egzaminacyjnego zadaniem zdających było wypisanie z treści zadania niezbędnych danych (informacji) do sporządzenia projektu realizacji prac. Zdający realizując ten element wypisywali potrzebne im informacje z treści zadania oraz załączników w formie opisowej. Przykład 1.

11

12

13 Przykład 2 Zdający wypisując założenia z treści zadania dokonywali grupowania informacji na: dane niezbędne do sporządzenia dokumentów, dane do sporządzenia ewidencji operacji gospodarczych, dane do przeprowadzenia analizy i zapasów rotacji prowadzenia rachunkowości, dane niezbędne do sporządzenia tabeli amortyzacyjnej wybranego środka trwałego

14 Przykład 3 Pogrupowane założenia założenia dotyczące identyfikacji przedsiębiorstwa odbiorcy, dostawcy Taki przykład rozwiązania jest czytelny i również poprawny.

15

16 Element 3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego maju 2013r.Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2013r.w programie finansowo księgowym. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dochodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2013r.ujętych w tabeli dekretacyjnej W trzecim elemencie pracy zadanie zdających polegało na zaplanowaniu prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AWA sp. Z o.o. w maju 2013r. W tej części projektu zdający powinni wypisać następujące czynności: - założenie kartotek kontrahentów, materiałów, wyrobów gotowych - sporządzenie Pz lub Przyjęcie z zewnątrz, - sporządzenie Rw lub Rozchód wewnętrzny, - sporządzenie Pw lub Przychód wewnętrzny, - sporządzenie faktury VAT sprzedaży, - sporządzenie Wz lub wydanie na zewnątrz, - sporządzenie PK lub Polecenia księgowania,

17 - uporządkowanie dowodów, sprawdzenie dowodów i otwarcie kont, - sformułowanie treści operacji, - dekretacja dowodów księgowych, - zaksięgowanie operacji gospodarczych, - zakup materiałów - Fa VAT, - przyjęcie materiałów do magazynu Pz, - wydanie materiałów do produkcji Rw, - przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu Pw, - sprzedaż wyrobów gotowych - Fa VAT, - wydanie wyrobów gotowych z magazynu odbiorcy Wz, - miesięczny koszt zużycia środków trwałych PK. Oto przykłady poprawnie wykonanego tego obszaru: Przykład 1 Wykaz prac związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego w maju 2013r.

18 Przykład 2.Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2013r.w programie finansowo księgowym.

19 Przykład 3.Wykaz operacji gospodarczych wraz z dochodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych maju 2013r.ujętych w tabeli dekretacyjnej. W tej części pracy zdający powinni sformułować i zapisać w tabeli dekretacyjnej operacje gospodarcze dotyczące: zakupu towarów z określeniem Fa VAT zakupu, z podaniem numeru dokumentu, przyjęcia towarów do magazynu Pz, - wydania materiałów do produkcji Rw, - przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu Pw, sprzedaży wyrobów gotowych Fa VAT sprzedaży, wydania wyrobów gotowych z magazynu odbiorcy Wz, potwierdzenia zaksięgowania miesięcznego kosztu zużycia środka trwałego PK. Prawidłowo sporządzona tabela dekretacyjna zawiera: datę zdarzenia, dowód księgowy i jego numer, treść operacji, kwotę operacji, numery kont oraz określenie strony Wn lub Ma, na których dane zdarzenie będzie zaksięgowane.

20 Najczęściej pojawiającym się błędem popełnianym przez zdających był zapis: dekretacja operacji zamiast: dekretacja dowodów księgowych lub dekretacja dokumentów księgowych. Innym błędem popełnianym przez zdających była niepełna informacja dotycząca otwarcia kartotek. Prawidłowy zapis powinien zawierać wykaz trzech rodzajów kartotek, tj.: kartotek kontrahentów, kartotek materiałów oraz kartotek wyrobów gotowych. W wykazie prac związanych z ewidencją w większości prac ujmowano wszystkie czynności, tylko sporadycznie pomijano zaksięgowanie operacji gospodarczych. W wykazie operacji gospodarczych zdający prawidłowo wymieniali konieczność sporządzenia niezbędnych dowodów księgowych, natomiast w tabeli dekretacyjnej, w treści operacji zdarzało się że nie potrafili prawidłowo określić rzeczywistej ceny wytworzenia wyrobu gotowego ( dokument Wz ) oraz oszacować ceny sprzedaży wyrobu gotowego z uwzględnieniem zysku ze sprzedaży jaki przedsiębiorstwo powinno zrealizować( dokument Fa VAT sprzedaży). Element IV Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za rok 2013.Wykaz prac związanych z analizą i oceną rotacji zapasów/rentowności sprzedaży netto/rentowności sprzedaży brutto/ogólnego zadłużenia/bieżącej płynności finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym w latach W tej części pracy zdający powinni sformułować i zapisać: - ustalenie wartości początkowej wybranego środka trwałego, - ustalenie stawki amortyzacji w %,

21 - ustalenie miesięcznego odpisu amortyzacji, - ustalenie wartości netto (bilansowej) środka trwałego na koniec roku, - dobranie wskaźnika i obliczenie wskaźników, - interpretacja obliczonych wskaźników, - ocena sytuacji finansowej/ekonomicznej przedsiębiorstwa latach Przykład1.Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za rok 2013 Przykład 2. Wykaz prac związanych z analizą i oceną rotacji zapasów/rentowności sprzedaży netto/rentowności sprzedaży brutto/ogólnego zadłużenia/bieżącej płynności finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym w latach

22 Element V Wykaz prac dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2013 roku. Sporządzona tabela amortyzacyjna dla wybranego środka trwałego za rok 2013 Element piąty pracy obejmował sporządzenie dokumentów, które zdający powinien wykonać w programie finansowo-księgowym na podstawie zdarzeń gospodarczych oraz tabeli dekretacyjnej. Poniższe przykłady przedstawiają poprawnie wypełnione dokumenty: - sporządzony dowód Pz

23 - sporządzony dowód Rw - sporządzony dowód Pw

24 - sporządzona faktura VAT

25 - sporządzony dowód Wz

26 - sporządzona tabela amortyzacyjna

27 W dokumentach najczęściej popełniane błędy to: w dowodzie Pz bardzo często zdający wpisywali imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów przez dostawcę, wychodząc z błędnego założenia, że dokument ten sporządzany jest przez dostawcę, a nie odbiorcę, w fakturze sprzedaży niektórzy wskazywali jako formę płatności gotówkę, wstawiali błędne ceny wyrobu gotowego, nie uwzględniając narzutu, w dowodzie Wz wartość wydanych wyrobów gotowych po cenie sprzedaży wykazanej w fakturze sprzedaży, a nie po rzeczywistej kwocie wytworzenia sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej i obliczenie stawki oraz odpisów, wartości netto i brutto, przy amortyzacji degresywnej wpisywano błędnie stawki amortyzacji nie zwiększano jej o współczynnik. Element VI Sporządzoną w programie finansowo księgowym ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z maja 2013 r. wraz z wydrukowanym dokumentem PK - Polecenie księgowania do zaksięgowania kosztu zużycia wybranego środka trwałego oraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald (z uwzględnieniem kont analitycznych) i dziennikiem księgowań. W tym elemencie pracy ocenie podlegały: - otwarcie kont aktywów, - otwarcie kont pasywów, - zaksięgowane operacje gospodarcze w programie finansowo księgowym koszty księgowań pobrane z dowodów księgowych, - przyj cie materiał ów do magazynu Pz, - wydanie materiał ów do produkcji Rw - przyj cie wyrobów gotowych do magazynu Pz, - sprzeda wyrobów gotowych - Fa VAT sprzeda y, - wydanie wyrobów gotowych z magazynu odbiorcy Wz, - zaksi gowanie miesi cznego kosztu zu ycia rodka trwał ego, - dokument(- y)polecenie ksi gowania PK w formie wydruku, - zestawienie sald i obrotów(z uwzgl dnieniem kont analitycznych)w formie wydruku, - dziennik ksi gowa w formie wydruku.

28 - polecenie księgowania (zaksięgowanie miesięcznego kosztu zużycia środka trwałego) PK

29 - zestawienie obrotów i sald ( z uwzględnieniem kont analitycznych)

30 - dziennik księgowań Element VII Sporządzona analiza i ocena rotacji zapasów/rentowności sprzedaży netto/rentowności sprzedaży brutto/ogólnego zadłużenia/bieżącej płynności finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym w latach W ramach czynności związanych ze sporządzeniem analizy ocenie podlegały: - dobrany wskaźnik do analizy, - obliczony wskaźnik do 2011r, - obliczony wskaźnikdla2012 r, - zinterpretowany wskaźnik dla2011r, - zinterpretowany wskaźnik dla 2012 r, - ocena sytuacji finansowej/ekonomicznej przedsiębiorstwa latach r. W tej części projektu zdający popełniali następujące błędy: - wiele pomyłek rachunkowych związanych z obliczeniem wskaźników - nie uwzględniano jednostki miar wynikających ze wzorów (%) - błędna interpretacja wskaźnika (utożsamianie dostawy z rotacją zapasu) - niewłaściwa ocena sytuacji finansowej/ekonomicznej przedsiębiorstwa wynikająca z błędnej interpretacji wskaźnika

31 Oto przykłady prawidłowo wykonanego obszaru: Przykład 1.

32 Przykład 2.

33 Przykład 3. Element VIII Praca egzaminacyjna jako całość Większość prac była przejrzysta, z zaznaczoną częścią brudnopisu, uwzględniająca strukturę zadania. Można było jednak spotkać prace nieczytelne, na które egzaminatorzy musieli poświęcić znacznie więcej czasu na odczytywanie mało czytelnie napisanych rozwiązań.

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 W pracy egzaminacyjnej oceniane były

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części publikacji zamieszczono treść przykładowego zadania egzaminacyjnego do etapu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowego oraz jego rozwiązanie z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Strona 10 z 28 Strona 11 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik hotelarstwa polegało na opracowaniu projektu realizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo