Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Zofia Sepkowska mgr Monika Szczerbak Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z1.01. Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu 412(01) technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Przykładowe scenariusze zajęć...7 Scenariusz zajęć Nr Temat: Kontrola dowodów księgowych...7 Scenariusz zajęć Nr Temat zajęć: Otwieranie i prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie finansowoksięgowym ĆWICZENIA Polityka rachunkowości w jednostce gospodarującej Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady wyceny aktywów i pasywów Ćwiczenia Sprawdzian postępów Inwentaryzacja Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dowody księgowe Ćwiczenia Sprawdzian postępów Księgi rachunkowe Ćwiczenia Sprawdzian postępów Konta księgi głównej Ćwiczenia Sprawdzian postępów Konta ksiąg pomocniczych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Poprawianie błędów księgowania Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentowanie systemu ochrony i przetwarzania danych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Otwieranie i prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie komputerowym Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik rachunkowości. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne, w których wskazano umiejętności jakie powinien posiadać uczeń przed rozpoczęciem pracy z poradnikiem, - szczegółowe cele kształcenia, które z kolei wskazują jakie umiejętności uczeń powinien: opanować w procesie kształcenia w danej jednostce modułowej, - przykładowe scenariusze zajęć proponujące aktywizujące metody nauczania, - ćwiczenia - podzielono na 10 tematów, ściśle z sobą powiązanych i realizowanych w logicznej kolejności. W każdym z nich znajdują się: ćwiczenia zawierające polecenie, sposób wykonania, wskazówki do realizacji i wyposażenie stanowiska pracy, sprawdzian postępów, pozwalający ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. Pozytywny wynik uzyskany przez ucznia warunkuje realizację następnego tematu. W przypadku trudności należy powtórzyć ćwiczenia, wprowadzić dodatkowe, wyjaśnić wątpliwości. - ewluacja osiągnięć ucznia, która znajduje się po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej i pozwoli ocenić poziom ukształtowanych umiejętności w całej jednostce modułowej, - literatura umożliwi uczniowi pogłębienie wiedzy z zakresu jednostki modułowej. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia kierowanego, tekstu przewodniego. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. 3

5 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z1 Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.02 Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.03 Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.04 Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[Z1].O1.05 Sporządzanie sprawozdań rocznych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, identyfikować podmiot i przedmiot rachunkowości, charakteryzować funkcje rachunkowości, korzystać z przepisów ustawy o rachunkowości, rozróżniać i klasyfikować majątek oraz źródła jego finansowania w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjno - prawnych, rozróżniać typy operacji gospodarczych, wskazywać wpływ bezwynikowych operacji gospodarczych na poszczególne składniki aktywów i pasywów, sporządzać dowody księgowe, stosować procedury przygotowania dowodów do księgowania i archiwizowania, charakteryzować zakres oraz podstawowe zadania i metody inwentaryzacji, poruszać się w oknach systemu Windows i DOS, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, stosować podstawowe zasady obsługi programów w środowisku Windows, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: rozróżniać i zastosować standardy rachunkowości, zidentyfikować podmioty i przedmiot rachunkowości, zastosować zasady rachunkowości, zastosować zasady wyceny aktywów i pasywów, zaprojektować instrukcję inwentaryzacyjną, wskazać uwarunkowania prawne, zakres rzeczowy, terminy oraz procedurę przebiegu inwentaryzacji aktywów i pasywów, sklasyfikować dowody księgowe, wskazać zakres i przedmiot kontroli dowodów księgowych, zaprojektować obieg dowodów księgowych, zastosować zasady przechowywania i zabezpieczania dowodów księgowych, sporządzić wykaz ksiąg rachunkowych, wskazać moment otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, otworzyć księgi rachunkowe, zidentyfikować elementy zapisu księgowego, zmodyfikować konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zastosować zasady księgowania bilansowych operacji gospodarczych w ewidencji syntetycznej, założyć ewidencję na kontach pomocniczych, ustalić powiązania ewidencji analitycznej z kontami księgi głównej, poprawić błędy w zapisach księgowych, sporządzić dokumentację systemu przetwarzania i ochrony danych, zarejestrować nową firmę w programie, ustawić parametry pracy w programie, zmodyfikować konta w programie na potrzeby firmy, utworzyć kartoteki kontrahentów, pracowników, urzędów w programie, wprowadzić i zatwierdzić bilans otwarcia w programie, wprowadzić rozrachunki do bilansu otwarcia, zdefiniować dokumenty typu wyciąg bankowy, PZ i WZ w programie, zdefiniować rejestr sprzedaży i rejestr zakupu w programie, wypełnić dokumenty zakupu, sprzedaży i raport kasowy w programie, zaksięgować dokumenty w programie, wydrukować zestawienia księgowań w programie. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć Nr 1 Temat: Kontrola dowodów księgowych Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych Uczeń powinien umieć: - zidentyfikować elementy dowodu księgowego, - skontrolować dokumenty pod względem: merytorycznym, formalnym, rachunkowym, - wskazać i poprawić błędy w dowodach księgowych, - wskazać sposób postępowania z dowodami, w których stwierdzono błędy, - zaprojektować pieczątkę potwierdzającą dokonanie kontroli dowodów księgowych. Metody nauczania - uczenia się: - pogadanka, - praca z materiałami źródłowymi, - dyskusja, - metoda plakatowa, - ćwiczenia. Formy organizacyjne pracy uczniów: - praca indywidualna, - praca w zespołach - jednolita i zróżnicowana - ustawa o rachunkowości, - dowody księgowe - poprawne i z błędami, - arkusze papieru, - mazaki. Czas trwania: 135 minut Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie 2. Wskazanie celów zajęć 3. Plan zajęć: A. Zasady sporządzania dowodów księgowych: - nauczyciel w drodze pogadanki i pytań skierowanych do uczniów, odwołuje się do ich wiadomości i umiejętności nabytych w JM Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i wyniesionych z życia codziennego ( praca indywidualna), - nauczyciel wskazuje właściwy Art. ustawy o rachunkowości, który określa sposób sporządzania dokumentów, uczniowie analizują go, weryfikują swoją wiedzę i prezentują (praca w grupach). B. Elementy składowe dokumentów: - uczniowie otrzymują wypełnione dowody księgowe (praca w grupach), - uczniowie bazując na umiejętnościach ukształtowanych na wcześniejszych zajęciach- dotyczących charakterystyki dokumentów - wskazują elementy składowe otrzymanych dowodów ( praca w grupach). C. Rodzaje kontroli: 7

9 - uczniowie korzystając z treści zawartych w materiale nauczania - poradnika dla ucznia, wskazują i charakteryzują rodzaje kontroli (praca indywidualna), - uczniowie wypełniają fragment Ćwiczenia 1 - dotyczący kontroli dowodów księgowych - zawartego w poradniku dla ucznia (praca indywidualna). D. Przeprowadzanie kontroli dowodów księgowych: - uczniowie podzieleni na grupy, otrzymują kilka dowodów księgowych, sporządzonych poprawnie i z błędami, - każda grupa dokonuje innego rodzaju kontroli tych samych dokumentów, - przy kolejnych dowodach, grypy zmieniają rodzaj kontroli, - wyniki kontroli - reprezentanci grup, prezentują na plakatach. E. Sposoby postępowania z dowodami, w których są błędy: - uczniowie poprawiają stwierdzone błędy w dowodach (jeśli jest to możliwe), - uczniowie wskazują sposób postępowania z dowodami, w których nie można poprawić błędów (praca w grupach). F. Projektowanie pieczątki potwierdzającej kontrolę: - uczniowie projektują pieczątkę, którą należy postawić na dowodzie, by potwierdzony został fakt dokonania kontroli (praca w grupach), - projekty prezentują na plakatach, - w drodze dyskusji następuje ocena wykonanych projektów. 4. Podsumowanie zajęć: - uczniowie wskazują na: celowość i konieczność przeprowadzania kontroli, sposób przeprowadzenia, rodzaje kontroli, tok postępowania z dowodami zawieranymi błędy. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich pracy. 8

10 Scenariusz zajęć Nr 2 Temat zajęć: Otwieranie i prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie finansowo-księgowym Czas trwania: 3 x 45 min. Cel ogólny: Kształtowanie i utrwalenie umiejętności wykorzystania komputera w księgowaniu operacji gospodarczych. Szczegółowe cele kształcenia: Uczeń potrafi: - zarejestrować nową firmę w programie, - ustawić parametry pracy programie, - zmodyfikować konta w programie na potrzeby firmy, - utworzyć kartoteki kontrahentów, pracowników, urzędów, - wprowadzić i zatwierdzić bilans otwarcia, - wprowadzić rozrachunek do bilansu otwarcia, - zdefiniować dokumenty typu wyciąg bankowy, PZ i WZ, - zdefiniować rejestr sprzedaży i rejestr zakupu, - wypełnić dokumenty zakupu, sprzedaży i raportu kasowego, - zaksięgować dokumenty, - drukować zestawienia księgowań. W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: - organizowania i planowania pracy, - pracy w zespole, - oceny pracy zespołu. Metody nauczania: Metoda tekstu przewodniego: uczniowie pracują w zespołach 2-3 osobowych, dyskusja, pogadanka - zestawy dokumentów teczka dokumentów (opracowane prze nauczyciela dla każdego zespołu uczniów: instrukcja pracy dla ucznia metodą tekstu przewodniego, zadanie, pytania prowadzące), - 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanym programem finansowo-księgowym, - drukarka sieciowa, - nagrywarka płyt CD-RW i CD-R, płyty CD-RW, CD-R lub dyskietki, - arkusze obserwacji zespołu. Zadanie dla zespołu uczniów 1. Na podstawie dowodów księgowych zgromadzonych w teczce otwórz księgi rachunkowe firmy w programie. Brakujące dane dodatkowe zaproponuj sam. 2. Prowadź księgi rachunkowe przez okres jednego miesiąca (dokładnie stosuj się do dat na dokumentach w teczce). 3. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań. Przebieg zajęć Faza wstępna: czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z pracą metodą teksu przewodniego, podział uczniów na zespoły, rozdanie zadań i dokumentacji w teczkach. Teczka powinna zawierać (propozycja): polecenie księgowania na dzień 200_-_-01 do otworzenia kont z saldami (bilans otwarcia), wyciągi bankowe (ilość: 3-5), polecenia księgowania (ilość: 5-10), raport kasowy (ilość: 2-5), faktura zakupu (ilość: 1-3), faktura 9

11 sprzedaży (ilość: 1-3), przyjęcie PZ (ilość: 1-2), wydanie WZ (ilość: 1-2), wydanie RW (ilość: 1-2), lista płac. Faza właściwa: praca metodą tekstu przewodniego etapy INFORMACJE Przykłady pytań Oczekiwane odpowiedzi prowadzących 1. Czy wiesz, jakie informacje o firmie będą Ci niezbędne do rejestracji w programie? 2. Czy możesz znaleźć informacje o firmie w dokumentach zgromadzonych w teczce? 3. Jakiego typu dokumentów powinieneś szukać? 4. Jak rozpoczniesz pracę z programem komputerowym? 5. Czy znasz zasady zabezpieczania danych elektronicznych? 6. Jakie kroki podejmiesz, aby wykonać zadanie? (plan działania) 1. Jak zostały rozdzielone zadania na poszczególnych członków zespołu? Czy została ustalona właściwa kolejność wykonywanych zadań? (konsultują z nauczycielem) 2. Jak będzie wyglądał sposób kontroli międzyoperacyjnej? Do rejestracji firmy będą niezbędne następujące dane firmy: pełna nazwa firmy oraz nazwa skrócona, NIP, regon, adres, rachunek kosztów i rachunek wyników, struktura własności firmy, rok obrachunkowy, typ prowadzonej działalności Uczniowie: - przeglądają dokumenty w teczce i wstępnie je segregują wg daty wystawienia lub daty wpływu do firmy, - wyszukują dokumentów z danymi identyfikacyjnymi firmy, - dyskutują podział zadań w zespole. - sprawdzają stanowisko komputerowe, - weryfikują konfigurację drukarki na stanowisku, - pobierają od nauczyciela dyskietki lub płyty CD-R do archiwizacji.. Uczniowie sporządzają plan działania 1. Uruchomić program finansowo-księgowy. 2. Zarejestrować firmę w programie. 3. Wprowadzić dane dodatkowe firmy. 4. Dokonać ustawień parametrów pracy dla firmy (konta specjalne i inne, jeśli zajdzie konieczność). 5. Wprowadzić dane do kartotek (kontrahenci, pracownicy, urzędy itp.). 6. Wprowadzić i zapisać do ksiąg bilans otwarcia. 7. Zdefiniować rejestry. 8. Zdefiniować nowe dokumenty. 9. Zaksięgować operacje. 10. Sporządzić dziennik księgowań. 2. USTALENIA Dyskusji prowadzonej z nauczycielem podlega: - zaproponowany przez uczniów plan działania, - kolejność wykonywania przez uczniów poszczególnych operacji: np. wprowadzać dane kontrahentów dopiero w momencie księgowania dokumentu, na którym występuje, a nie wcześniej, - zasady numeracji dokumentów w programie i ich powiązanie z dokumentem papierowym, - zasady drukowania dokumentów, - czas na wykonanie całego zadania, - sposób prezentacji i oceny zadania (np. ocenie podlega jakość, dokładność i staranność wykonania). 3. WYKONANIE Uczniowie realizują zaplanowane zadania pod bacznym okiem nauczyciela, który w tej fazie zwraca ich uwagę na trudności i możliwość popełnienia błędów. Uczniowie: 10

12 - generują firmę: nauczyciel kontroluje parametry tworzonej firmy (błędnie ustawionych danych dotyczących rachunku kosztów i NIP-u nie można poprawić), - dokonują ustawień kont specjalnych; analitykę do kont mogą tworzyć w momencie pierwszego księgowania na tym koncie, - wprowadzają przygotowane dane do komputera, weryfikują zapisy, zapisują do bufora (uwaga: bilans otwarcia po weryfikacji należy zapisać do ksiąg), - po wprowadzeniu wszystkich dokumentów jeszcze raz sprawdzają ich poprawność. - wprowadzają poprawne dokumenty do ksiąg, - drukują potrzebne zestawienia (do wydruku potrzebna jest akceptacja nauczyciela, który dopuszcza do wydruku tylko bezbłędne dokumenty oraz steruje kolejką do wydruku). - archiwizują dane firmy i nagrywają je na płyty lub dyskietki (pojemność dyskietki jest wystarczająca). 4. SPRAWDZANIE - Uczniowie sprawdzają w zespołach poprawność sporządzonych i wydrukowanych dokumentów pod względem merytorycznym (właściwie dobrany typ dokumentu) jak i pod względem dokładności wprowadzonych danych. - Uczniowie przygotowują dokumenty do zaprezentowania nauczycielowi. 5. ANALIZA - Uczniowie wraz nauczycielem wskazują, które czynności sprawiły im najwięcej trudności, analizują zadanie pod względem czasu wykonania, sposobów wykonania, usprawnienia pewnych czynności. - Nauczyciel podsumowuje wykonanie zadania przez poszczególne zespoły (po analizie arkuszy obserwacji pracy zespołów), zwraca uwagę na popełnione przez uczniów błędy, wskazuje jak się ich ustrzec w przyszłości. - Uczniowie odpowiadają na pytania: Jak należałoby postąpić, wykonując podobne operacje za następny miesiąc działalności firmy? sugestie nauczyciela dotyczące tworzenia w programie wzorców dokumentów (taka możliwość występuje w wielu programach finansowo-księgowych) Faza kończąca: zadanie pracy domowej. Praca domowa: Przygotuj odpowiedź na pytania: 1. W jaki sposób będziesz mógł dokonywać korekt zapisów w księgach obsługiwanych komputerowo? 2. Jakie dokumenty korygujące udostępnia program, z którym pracujesz? Uzupełniające źródła informacji dla ucznia pomoc w programie finansowo księgowym. 11

13 5. ĆWICZENIA 5.1. Polityka rachunkowości w jednostce gospodarującej Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania. Jeżeli uczęszczasz do szkoły publicznej, to jej rachunkowość jest prowadzona zgodnie z zasadami, ponieważ jest to.. finansowana przez Jeżeli uczęszczasz do szkoły niepublicznej, to jej rachunkowość jest prowadzona zgodnie z.., ponieważ otrzymuje dotacje z W Spółdzielni X, w dniu 30 czerwca 2005 roku postanowiono zmienić stosowaną dotychczas metodę wyceny materiałów. Zmianę tę Spółdzielnia może wprowadzić w dniu, ze skutkiem od dnia Dla zachowania zasady ciągłości stan majątku wykazany na dzień 1 stycznia musi być równy stanowi wykazanemu na. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, jednostka może stosować krajowe. W przypadku braku krajowych uregulowań może stosować. ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Oblicz wartość majątku znajdującego się w magazynie Przedsiębiorstwa X, w dniu 31 grudnia 2005 r., uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny, mając dane: Tabela Wykaz majątku przedsiębiorstwa X Lp. Wyszczególnienie Ilość w sztukach Jednostkowy koszt Cena rynkowa Wycena wytworzenia 1. Sukienki model X 10 40,00 50,00 2. Sukienki model Y 20 60,00 50,00 3. Bluzki damskie 10 30,00 40,00 4. Garsonki damskie ,00 110,00 5. Komputer x x x x 6. Razem x x x x Źródło: opracowanie własne Wartość W magazynie znajduje się również wykorzystywany dla potrzeb przedsiębiorstwa komputer wraz z monitorem i drukarką zakupiony przed 2 laty za kwotę 4500,00 zł. Będzie on mógł być wykorzystywany w zakładzie jeszcze przez rok. 12

14 Wskazówki do realizacji: Należy zwracać uwagę by uczniowie wybrali właściwą cenę. Przy wycenie komputera należy zastosować uproszczony sposób amortyzowania biorąc za podstawę przewidywany okres jego użytkowania. Należy również wyjaśniać powstałe podczas wykonywania ćwiczenia wątpliwości. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wstawić właściwą cenę w tabelę - w kolumnie wycena, 2) obliczyć wartość poszczególnych składników majątku, 3) obliczyć łączną wartość majątku. ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, kalkulator. Ćwiczenie 3 Oblicz kwotę przychodów brutto ze sprzedaży, które zobowiążą Pana X do stosowania w następnym roku obrotowym przepisów ustawy o rachunkowości, mając dane: Pan X jest właścicielem zakładu krawieckiego. Jego wyroby są objęte 22% stawką podatku VAT. Wskazówki do realizacji: Należy zwrócić uwagę uczniom, by kwotę EURO lub inną w przypadku zmiany przepisów, zamienili na walutę polską wg kursu zgodnie z przepisami obowiązującymi. Tak obliczoną kwotę przychodu netto należy powiększyć o podatek VAT. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastosować przepisy ustawy o rachunkowości w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2) dokonać aktualizacji kursu EURO. pogadanka, ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, komputer z dostępem do Internetu, kalkulator. 13

15 Ćwiczenie 4 Sporządź uproszczoną dokumentację opisującą zasady rachunkowości w małej jednostce gospodarującej. Wskazówki do realizacji: Należy przygotować uczniom wzorcowe, przykładowe dokumentacje. Ćwiczenie powinno zakończyć się prezentacją opracowanych dokumentacji, dyskusją, wskazaniem ewentualnych niedociągnięć i oceną. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastosować przepisy ustawy o rachunkowości, 2) wzorować się na otrzymanej od nauczyciela dokumentacji. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, komputer z dostępem do Internetu, przykładowa dokumentacja opisująca zasady rachunkowości w małej jednostce Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: rachunkowość, zasady rachunkowości, 2) zidentyfikować elementy składowe rachunkowości finansowej, 3) określić podmioty rachunkowości, 4) zastosować zasady rachunkowości, a w szczególności: ciągłości bilansowej, ciągłości metod, memoriałową, ostrożnej wyceny, 5) wycenić majątek jednostki stosując zasadę ostrożnej wyceny, 6) obliczyć przychód zobowiązujący wybrane podmioty do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, 7) sporządzić uproszczoną dokumentację opisującą zasady rachunkowości w jednostce gospodarującej. Tak Nie 14

16 5.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania. Rzeczowe składniki majątku wycenia się w wysokości rzeczywistych cen ich..., lub rzeczywistych kosztów ich... Wartość nabycia lub koszt wytworzenia składników majątku trwałego jest pomniejszana o... Natomiast wartość nabycia lub koszt wytworzenia zapasów zaliczanych do aktywów obrotowych nie powinna być wyższa na dzień bilansowy od ich... Zapasy, które na skutek długotrwałego przechowywania utraciły częściowo pierwotną wartość użytkową lub stały się technicznie przestarzałe, wycenia się na dzień bilansowy w wysokości... Nadmierne zapasy materiałów, których część jednostka zamierza upłynnić należy wycenić po... Natomiast te zapasy materiałów, które pozostaną w jednostce z przeznaczeniem do produkcji, należy wycenić według... Zapasy towarów lub wyrobów, które stały się już niemodne należy wycenić po... Krótkoterminowe papiery wartościowe wykazuje się w bilansie w cenach..., nie wyższych od... Jeżeli w ostatnim dniu roku obrotowego kurs giełdowy danych papierów wartościowych jest niższy od ich ceny nabycia, to należy je wycenić po... ćwiczenia indywidualne, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Oblicz wartość majątku Przedsiębiorstwa X, w dniu 31 grudnia 2005 r., mając dane: - majątek zakupiono w dniu 1 stycznia 2004 roku, - kurs giełdowy akcji w dniu r wynosi - X - 220,00; Z - 480,00 Tabela Wykaz majątku Przedsiębiorstwa X z uwzględnieniem rocznej stawki zużycia Lp. Wyszczególnienie Ilość w sztukach Cena nabycia Roczna stawka zużycia w % Wycena 1. Budynek ,00 2,5% 2. Maszyny krawieckie ,00 15% 3. Zestaw komputerowy ,00 30% 4. Samochód dostawczy ,00 20% 5. Akcje spółki X ,00 x 6. Akcje spółki Z ,00 x 7. Razem x x x x Źródło: opracowanie własne Wartość 15

17 Wskazówki do realizacji: Należy zwracać uwagę by uczniowie wybrali właściwą cenę akcji. Przy obliczaniu amortyzacji należy stosować metodę liniową wskazana byłaby krótka informacja, że jest to metoda równych odpisów rocznych. Należy również wyjaśniać powstałe podczas wykonywania ćwiczenia wątpliwości. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wstawić właściwą cenę w tabelę - w kolumnie wycena, 2) obliczyć wartość poszczególnych składników majątku, 3) obliczyć łączną wartość majątku. pogadanka, ćwiczenia indywidualne, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, kalkulator Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: cena zakupu, cena nabycia, cena sprzedaży netto, koszt wytworzenia, wartość godziwa, kurs kupna, kurs sprzedaży, cena rynkowa, trwała utrata wartości, 2) obliczyć wartość zużycia rzeczowych składników majątku trwałego, 3) zastosować właściwą cenę dla wyceny poszczególnych składników majątku, 4) wycenić: - należności, - zobowiązania, - papiery wartościowe, - składniki aktywów wyrażone w walutach obcych, - składniki pasywów wyrażone w walutach obcych. Tak Nie 16

18 5.3. Inwentaryzacja Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania. Maszyny znajdujące się w hali produkcyjnej inwentaryzuje się w drodze..., maszyny znajdujące się w trudno dostępnych magazynach w drodze..., maszyny wydzierżawione innej jednostce inwentaryzuje się poprzez... Raz na dwa lata można inwentaryzować zapasy...,...,...,..., jeżeli objęte są ewidencją... i znajdują się na terenie... Należności będące przedmiotem sporu pomiędzy przedsiębiorstwem a kontrahentem inwentaryzuje się w drodze... Składniki majątku, które zostały przekazane kontrahentowi do użytkowania na podstawie umowy najmu inwentaryzuje się u właściciela w drodze..., natomiast na kontrahencie ciąży obowiązek inwentaryzacji w drodze... ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Dobierz właściwą metodę inwentaryzacji do wyszczególnionego przez właścicielkę zakładu krawieckiego, składnika. Tabela Wykaz składników majątku i zobowiązań zakładu krawieckiego Lp. Wyszczególnienie Metoda inwentaryzacji 1. środki pieniężne na rachunku bieżącym 2. maszyny krawieckie 3. Materiały 4. kredyt bankowy 5. należności od odbiorców 6. zestaw komputerowy 7. samochód dostawczy 8. akcje spółki x 9. zobowiązania wobec pracowników 10. Grunty 11. należności od budżetu 12. zobowiązania wobec dostawców 13. środki pieniężne w kasie 14. wyroby gotowe 15. kapitał właściciela Źródło: opracowanie własne 17

19 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy sprawdzić, czy uczniowie rozróżniają metody amortyzacji. Należy sprawdzić poprawność jego wykonania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej pracy, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Sporządź instrukcję inwentaryzacyjną w jednostce gospodarującej. Wskazówki do realizacji: Należy przygotować uczniom wzorcowe, przykładowe instrukcje. Ćwiczenie powinno zakończyć się prezentacją opracowanych instrukcji, dyskusją, wskazaniem ewentualnych niedociągnięć i oceną. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastosować przepisy ustawy o rachunkowości, 2) wzorować się na otrzymanej od nauczyciela dokumentacji. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, komputer z dostępem do Internetu, przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna. 18

20 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: remanent, spis z natury, inwentaryzacja, 2) określić zadania komisji inwentaryzacyjnej, 3) zastosować właściwą metodę inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, 4) sporządzić instrukcję inwentaryzacyjną, 5) wyznaczyć właściwy termin przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów. Tak Nie 19

21 5.4. Dowody księgowe Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokumenty księgowe powinny zawierać wyczerpujące informacje o dokonanych operacjach. W związku z tym powinny informować między innymi o jednostce... i jednostce..., miejscu i dacie..., treści... Dokument wystawiony w walucie obcej powinien zawierać przeliczenie po kursie... Faktura od kontrahenta za zakupione materiały będzie dokumentem zewnętrznym..., natomiast faktura wystawiona kontrahentowi za sprzedane produkty będzie dokumentem... Uwzględniając podstawę wystawienia dokumenty księgowe można podzielić na... i... Błędy w fakturze za sprzedane produkty, wysłanej do kontrahenta można poprawić poprzez... Jeżeli w liście płac sporządzonej w naszej jednostce zauważymy błąd, to możemy go poprawić poprzez... Dokumenty księgowe poddaje się kontroli pod względem...,... i... Dekretowanie dokumentów polega na wskazaniu sposobu, oraz nadaniu dokumentowi... Przechowywanie dokumentów przez wyznaczony przepisami okres nazywa się... ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Wpisz do tabeli nazwę dokumentu, który powinien odzwierciedlać wymienione operacje gospodarcze. Tabela Wykaz operacji gospodarczych w Przedsiębiorstwie X Lp. Treść operacji Dokument 1. Zużyto materiały przy wykonywaniu usług. 2. Naliczono wynagrodzenia pracownikom wykonującym usługi. 3. Otrzymano fakturę za energię zużytą przy wykonywaniu usługi. 4. Bank pobrał z rachunku bieżącego prowizję za prowadzenie rachunku. 5. Bank doliczył do rachunku bieżącego odsetki od środków tam zgromadzonych. 6. Wystawiono odbiorcy fakturę za wykonaną usługę. 20

22 7. Odbiorca wpłaca należność na rachunek bieżący. 8. Wypłacono płace pracownikom na ich konta w banku. 9. Spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie za zużytą energię. 10. Pracownik przedstawia rozliczenie kosztów podróży służbowej. 11. Wydano sprzedane, zbędne materiały. 12. Przyjęto do magazynu zakupione od dostawcy materiały. Źródło: opracowanie własne ćwiczenia indywidualne. przybory do pisania, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Zaprojektuj obieg 2 dokumentów księgowych: 1. zewnętrznego obcego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 2. wewnętrznego w przedsiębiorstwie handlowym. Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie lub w grupach, z których każda będzie projektować obieg wskazanego przez nauczyciela dokumentu. Grupy mogą również opracowywać obieg tego samego dokumentu, wymieniać się uwagami. W każdym przypadku ćwiczenie należy zakończyć prezentacją opracowań, dyskusją, wskazaniem ewentualnych niedociągnięć i oceną. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy, dyskusja. przybory do pisania, struktury organizacyjne przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Sporządź instrukcję obiegu dokumentów we wskazanej przez nauczyciela jednostce. Wskazówki do realizacji: Należy przygotować uczniom wzorcowe, przykładowe instrukcje oraz struktury organizacyjne przedsiębiorstw, dla których instrukcja ma być opracowana. Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie, w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy. W każdym przypadku powinno zakończyć się prezentacją opracowanych instrukcji, dyskusją, wskazaniem ewentualnych niedociągnięć i oceną. 21

23 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastosować przepisy ustawy o rachunkowości, 2) wzorować się na otrzymanej od nauczyciela dokumentacji. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, struktura organizacyjna przykładowej jednostki gospodarującej, komputer z dostępem do Internetu, przykładowa instrukcja obiegu dokumentów. Ćwiczenie 5 Sporządź wykaz i obieg dokumentów własnych we wskazanej przez nauczyciela jednostce, uwzględniając elementy zamieszczone w tabeli. Tabela Przykładowy wzór tabeli i wykazu dokumentów Lp. Nazwa dokumentu Ilość egzemplarzy Źródło: opracowanie własne Dokument sporządza i podpisuje (termin) Kontrola merytoryczna (termin) Dokument podpisuje (zatwierdza) Dokument otrzymuje Wskazówki do realizacji: Należy przygotować uczniom przykładowe wykazy i obiegi dokumentów oraz struktury organizacyjne przedsiębiorstw, dla których mają być opracowane. Ćwiczenie powinno zakończyć się prezentacją opracowań, dyskusją, wskazaniem ewentualnych niedociągnięć i oceną. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastosować przepisy ustawy o rachunkowości, 2) wzorować się na otrzymanej od nauczyciela dokumentacji. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy, dyskusja. 22

24 przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, komputer z dostępem do Internetu, przykładowe wykazy i obieg dokumentów, struktury organizacyjne przedsiębiorstw Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: dowód księgowy, dekretacja dokumentów, archiwowanie dokumentów, 2) sklasyfikować dowody księgowe, 3) określić zakres i przedmiot kontroli dowodów księgowych, 4) zaprojektować obieg dowodów księgowych, 5) określić zasady przechowywania dowodów księgowych. Tak Nie 23

25 5.5. Księgi rachunkowe Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania. Zapisów w księgach dokonywać ołówkiem,. używać korektora, zamazywać dokonanych wcześniej zapisów. Księgi rachunkowe otwiera się na dzień, na początek, na dzień zmiany.., na dzień rozpoczęcia Księgi rachunkowe tworzy:.,..,,., Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie,,, ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości. Ćwiczenie 2 Sporządź inwentarz dla dowolnego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną i rozpoczynającego ewidencję zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Tabela Przykładowy wzór inwentarza Inwentarz sporządzony na dzień.. Lp. Treść Wartość A Składniki majątku 1. Majątek trwały Budynek Samochody.. 2. Majątek obrotowy Materiały Produkty gotowe Należności od odbiorców Gotówka w kasie Środki pieniężne w banku 3. Razem składniki majątku B Składniki zobowiązań 1. Długoterminowe zobowiązania

26 2. Krótkoterminowe zobowiązania. 3. Razem zobowiązania C Kapitał własny Źródło: opracowanie własne Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie może być wykonywane indywidualnie, w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy. Można przygotować uczniom informacje dotyczące wartości składników inwentarza lub mogą być to dowolne dane, wymyślone przez uczniów. Należy zwrócić wtedy uwagę na logiczny związek między charakterem działalności a rodzajem składników majątku. Sposób wykonania ćwiczenia 1) nazwać przedsiębiorstwo i podać jego adres, 2) wybrać charakter działalności, 3) sporządzić arkusz spisu z natury rzeczowych składników majątku (dane dowolne), 4) ustalić stan zobowiązań (dowolne), 5) obliczyć kapitał własny, 6) sporządzić inwentarz korzystając z zamieszczonego wzoru. pogadanka, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach o jednorodnej lub zróżnicowanej pracy, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika, arkusze spisu z natury, kalkulator. 25

27 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1. zdefiniować pojęcia: księgi rachunkowe, zapis księgowy, zapis chronologiczny, 2. sporządzić wykaz ksiąg rachunkowych, 3. określić moment otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, 4. określić: podstawę sporządzania zestawienia obrotów i sald, zawartość zestawienia obrotów i sald, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sposób dokonywania zapisów w księgach, 5. sporządzić inwentarz, 6. określić elementy zapisu księgowego. Tak Nie 26

28 5.6. Konta księgi głównej Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania. Księgowanie operacji po stronie debetowej konta nazywa się...,..., Jeżeli obroty kredytowe będą mniejsze od obrotów debetowych to wystąpi saldo..., natomiast gdy obroty debetowe będą mniejsze od kredytowych to będzie saldo... Zasada równowagi bilansowej polega na tym, że każda operacja księgowana jest Zwiększenia na kontach aktywnych księguje się po stronie..., a na kontach pasywnych po stronie... Jeżeli zaksięgujemy daną operację na dwóch kontach po tych samych stronach to po podliczeniu obrotów w zestawieniu obrotów i sald wystąpi... Zamknięcie kont na koniec roku obrotowego polega na wpisaniu sald końcowych debetowych po stronie..., a sald kredytowych po stronie... ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Na podstawie zamieszczonego niżej uproszczonego bilansu wpisz odpowiednio salda początkowe na konta teowe. Tabela Bilans uproszczony Przedsiębiorstwa Przemysłowego X na dzień Lp. Aktywa Wartość Lp. Pasywa Wartość 1. Środki trwałe ,00 1. Fundusz założycielski ,00 2. Materiały ,00 2. Fundusz przedsiębiorstwa ,00 3. Produkty w toku ,00 3. Zysk ,00 4. Wyroby gotowe ,00 4. Kredyty bankowe ,00 5. Należności od odbiorców ,00 5. Zobowiązania wobec dostawców ,00 6. Kasa 5 000,00 6. Zobowiązania wobec budżetu ,00 7. Rachunek bieżący ,00 7. Zobowiązania wobec pracowników ,00 8. Razem ,00 8. Razem ,00 Źródło: opracowanie własne 27

29 Tabela Wykaz kont w Przedsiębiorstwie Przemysłowym X Środki trwałe Materiały Produkty w toku Wyroby gotowe Należności od odbiorców Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct BO ,00 Kasa Rachunek Fundusz Fundusz Zysk bieżący założycielski przedsiębiorstwa Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct BO ,00 Kredyty bankowe Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania wobec budżetu Zobowiązania wobec pracowników Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Źródło: opracowanie własne Wskazówki do realizacji: Ćwiczenie ma na celu utrwalenie zasady wpisywania sald początkowych na konta. Może być wykonane na przygotowanych w tym celu tabelach. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wpisać podane w uproszczonym bilansie salda początkowe po właściwych stronach konta, stosując zasadę księgowania na kontach aktywnych i pasywnych, 2) wpisywać według podanego przykładu - na koncie środki trwałe i fundusz założycielski. ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Otwórz konta księgowe i zaksięguj wyszczególnione niżej operacje gospodarcze w zamieszczonej tabeli. Tabela Bilans uproszczony na dzień _ w Spółdzielni Handlowej Z Lp. Aktywa Wartość Lp. Pasywa Wartość 1. Środki trwałe ,00 1. Fundusz udziałowy ,00 2. Materiały 5 000,00 2. Fundusz zasobowy ,00 3. Towary ,00 3. Zysk ,00 4. Należności od odbiorców ,00 4. Kredyty bankowe ,00 28

30 5. Należności od 5. Zobowiązania wobec pracowników 5 000,00 dostawców ,00 6. Kasa 5 000,00 6. Zobowiązania wobec budżetu ,00 7. Rachunek bieżący ,00 7. Zobowiązania wobec pracowników ,00 8. Razem ,00 8. Razem ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela Wykaz operacji gospodarczych w Spółdzielni Handlowej Z Lp. Data Dokument Treść operacji Kwota RK 1/0- Zakupiono materiały za gotówkę , FA VAT 2/0- Zakupiono towary od dostawcy z odroczonym terminem płatności , FA VAT 1/0- Sprzedano towary odbiorcy z odroczonym terminem płatności , WB 1/0- Odbiorca wpłaca część należności na rachunek ,00 bieżący WB 1/0- Spłacono z rachunku bankowego część zobowiązań wobec dostawców , WB 2/0- Spłacono część zobowiązań wobec dostawców z kredytu bankowego , RK 2/0- Wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę do rozliczenia , WB 3/0- Wypłacono płace pracownikom na ich konta ,00 w banku WB 3/0- Spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec budżetu , RK 3/0- Przyjęto gotówkowy udział nowego członka spółdzielni ,00 Źródło: opracowanie własne 29

31 Tabela Księga za rok 200_ - str.1 Lp. Data Dokument Treść operacji Towary Należności od Należności od Kasa Rachunek bieżący odbiorców pracowników Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct BO _ PK 1/0_ Bilans otwarcia _ RK 1/0_ Zakup materiałów Razem obroty za miesiąc styczeń 12. Salda końcowe 13. Razem Źródło: opracowanie własne 30

32 Tabela Księga za rok 200_ - str.2 Lp. Środki trwałe Materiały Fundusz udziałowy Fundusz zasobowy Zysk Kredyty bankowe Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania wobec budżetu Zobowiązania wobec pracowników Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct BO Źródło: opracowanie własne 31

33 Wskazówki do realizacji: W ćwiczeniu należy zwracać uwagę na estetykę, poprawność zapisów. Przygotowana tabela jest przykładem formy tabelarycznej zbliżonej do ewidencji w praktyce gospodarczej. Po podliczeniu obrotów należy wskazać zgodności, jakie powinny wystąpić. W przypadku ich braku należy zwrócić uwagę na konieczność wyszukania błędu. Sposób wykonania ćwiczenia 1) przenieś podane w uproszczonym bilansie stany do zamieszczonej wyżej księgi, 2) zaksięgować operacje gospodarcze, które zaistniały w miesiącu styczniu, stosując zasadę podwójnego księgowania, 3) podliczyć obroty na kontach, 4) wpisać stan końcowy, 5) podliczyć księgę, 6) wzorować się na wpisanych przykładach. pogadanka, ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Zadekretuj w tabeli wymienione operacje wpisując nazwy lub symbole kont. Tabela Wykaz operacji gospodarczych w Przedsiębiorstwie X Lp. Treść operacji Dt Ct 1. Wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę do rozliczenia. Należności od pracowników Kasa 2. Zakupiono za gotówkę środek trwały. 3. Spłacono z rachunku bieżącego kredyt bankowy. 4. Spłacono zobowiązanie wobec dostawców z kredytu bankowego. 5. Otrzymano od dostawcy towary z odroczonym terminem płatności. 6. Podjęto gotówkę z rachunku bieżącego do kasy. 7. Wypłacono z kasy wynagrodzenie pracownikom. 8. Pracownik zwraca do kasy część pobranej wcześniej zaliczki do rozliczenia. 9. Odbiorca spłaca należność na rachunek bankowy. 10. Przeznaczono wygospodarowany zysk na powiększenie funduszu przedsiębiorstwa. Źródło: opracowanie własne 32

34 Wskazówki do realizacji: Po zakończeniu ćwiczenia należy sprawdzić dekretacje i wyjaśnić ewentualne błędy, niejasności. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wzorować się na zadekretowanej 1 operacji, 2) zadekretować w tabeli kolejne operacje stosując zasadę podwójnego księgowania. pogadanka, ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 5 Sformułuj treść operacji gospodarczych, które zaksięgowano w sposób podany w tabeli. Tabela Wykaz dekretacji operacji gospodarczych w Przedsiębiorstwie X Lp. Dt Ct Treść operacji 1. Kasa Należności od Odbiorca wpłaca należność do kasy odbiorców 2. Materiały Zobowiązania wobec dostawców 3. Rachunek bieżący Kredyty bankowe, 4. Produkcja w toku Materiały 5. Należności od Kasa pracowników 6. Należności od Towary odbiorców 7. Zobowiązania Kredyty bankowe wobec dostawców 8. Środki trwałe Kapitał udziałowy 9. Zobowiązania Rachunek bieżący wobec budżetu 10. Zysk Kapitał udziałowy Źródło: opracowanie własne Wskazówki do realizacji: Po zakończeniu ćwiczenia należy sprawdzić, przedyskutować poprawność sformułowań oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wzorować się na sformułowanej 1 operacji, 2) sformułować treść kolejnych operacji i wpisać do tabeli. 33

35 ćwiczenia indywidualne, dyskusja. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 5 Sporządź uproszczone zestawienie obrotów i sald oraz bilans na koniec okresu. Tabela Uproszczone zestawienie obrotów i sald za okres _ _w Spółdzielni Handlowej Z Lp. Nazwa konta Salda początkowe + obroty Salda końcowe Dt Ct Dt Ct 1. Środki trwałe , , Źródło: opracowanie własne Wskazówki do realizacji: Po zakończeniu ćwiczenia należy sprawdzić poprawność. W przypadku niezgodności należy zwrócić uwagę na konieczność poszukania błędu. Sposób wykonania ćwiczenia 1) przenieś podsumowane obroty kont z Ćwiczenia 3 do tabeli wpisując je odpowiednio do kolumny - salda początkowe + obroty, 2) wzorować się na wpisanej 1 pozycji, 3) podliczyć kolumnę obrotów, w której obroty debetowe powinny zgadzać się z kredytowymi, 4) w przypadku niezgodności poszukać błędu, który może wynikać z sumowania lub nie zachowania przy księgowaniu zasady podwójnego księgowania, 5) obliczyć salda poszczególnych kont i wpisać do kolumny - salda końcowe, 6) podliczyć zestawienie, 7) na podstawienie sald końcowych sporządzić w zeszycie uproszczony bilans na koniec okresu. 34

36 pogadanka, ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: konto, strony konta, obroty konta, saldo konta, 2) otworzyć księgi rachunkowe, 3) określić elementu zapisu księgowego, 4) ewidencjonować operacje w rocznym cyklu księgowym: - zastosować zasady księgowania operacji bilansowych na kontach, - podliczyć obroty na kontach, - sporządzić zestawienie obrotów i sald, - sporządzić uproszczony bilans na koniec okresu, 5) zamknąć księgi rachunkowe. Tak Nie 35

37 5.7. Konta ksiąg pomocniczych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, konta księgowe można dzielić... i... Konta syntetyczne powstałe w wyniku podziału poziomego są kontami... Jeżeli do danego konta syntetycznego stworzono konta analityczne, to każda operacja zaksięgowana na koncie syntetycznym musi być..., z zastosowaniem zasady... Suma obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego, musi się zawsze równać... ćwiczenia indywidualne. przepisy ustawy o rachunkowości, literatura z rozdziału 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Zaksięguj operacje gospodarcze i sporządź zestawienia. Tabela Spółdzielnia Handlowa Z - Bilans uproszczony na dzień _ r. L Aktywa Wartość Lp. Pasywa Wartość p. 1. Środki trwałe ,00 1. Fundusz udziałowy ,00 2. Towary ,00 2. Fundusz zasobowy ,00 3. Kasa 5 000,00 3. Kredyty bankowe ,00 4. Rachunek bieżący ,00 4. Zobowiązania wobec dostawców ,00 5. Razem ,00 5. Razem ,00 Źródło: opracowanie własne Na stan początkowy Towarów składają się: - towar A kg po 2,00 zł. - towar B kg po 3,00 zł. Na stan początkowy Zobowiązań wobec dostawców składają się: - Zobowiązania wobec dostawcy X ,00 - Zobowiązania wobec dostawcy Y ,00 Tabela Wybrane operacje w miesiącu styczniu 200_ r. Lp. Data Dokument Treść operacji Kwota Fa VAT 10/0_ Zakupiono od dostawcy X towary z odroczonym terminem płatności i przyjęto je do magazynu; - towar A kg po 2,00 - towar B kg po 3, WB 1/0_ Przelew zobowiązań wobec dostawcy X ,00 36

38 Wz 1/0_ Zwrócono dostawcy X część towaru A 200 kg po 2, Fa VAT 35/0_ Zakupiono od dostawcy Y towary z odroczonym terminem płatności i przyjęto je do magazynu: - towar A kg po 2,00 - towar B kg po 3, WB 2/0_ Przelew zobowiązań wobec dostawcy Y ,00 Źródło: opracowanie własne Konta księgi głównej - syntetyczne Dt Środki trwałe Ct Dt Towary Ct Dt Rachunek bieżący Ct Sp ,00 Sp ,00 Dt Kasa Ct Dt Fundusz udziałowy Ct Dt Fundusz zasobowy Ct Dt Kredyty bankowe Ct Dt Zobow. wobec dostawców Ct Konta ksiąg pomocniczych - analityczne Dt Zobowiązanie - X Ct Dt Zobowiązanie - Y Ct ,00 (Sp ,00 (Sp Rys Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych Źródło: opracowanie własne 37

39 Tabela Kartoteka towaru A Jednostka miary kg cena 2,00 Lp. Data Dokument Treść Ilość Wartość P R S P R S PK 1/0_ Saldo ,00 początkowe F 10/0_ Zakup od X , ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela Kartoteka towaru B Jednostka miary kg cena 3,00 Lp. Data Dokument Treść Ilość Wartość P R S P R S Źródło: opracowanie własne Tabela Spółdzielnia Handlowa Z - Uproszczone zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych - analitycznych do konta Zobowiązania wobec dostawców za okres _ _ Lp. Nazwa konta Salda początkowe + obroty Salda końcowe 1. Zobowiązanie X 2. Zobowiązanie Y 3. Razem Źródło: opracowanie własne Dt Ct Dt Ct Tabela Spółdzielnia Handlowa Z - Uproszczone zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych - analitycznych do konta Towary za okres _ _ Lp. Nazwa konta Salda początkowe + obroty Salda końcowe 1. Towar A 2. Towar B 3. Razem Źródło: opracowanie własne Dt (przychody) Ct (rozchody) Wskazówki do realizacji: W ćwiczeniu należy zwracać uwagę na poprawność zapisów, powiązania między zapisami na kontach syntetycznych i analitycznych. Można je wykonać na przygotowanych kontach teowych i tabelach. Po podliczeniu obrotów należy przypomnieć uczniom o sprawdzeniu zgodności między analityką a syntetyką. W przypadku jej braku należy zwrócić uwagę na konieczność wyszukania błędu. Sposób wykonania ćwiczenia 1) na podstawie uproszczonego bilansu otworzyć załączone konta teowe, Dt Ct 38

40 2) na podstawie informacji pod bilansem otworzyć załączone konta analityczne, 3) zaksięgować podane operacje na kontach syntetycznych i analitycznych, 4) podliczyć obroty na kontach analitycznych i syntetycznych, 5) sporządzić w zeszycie uproszczone zestawienie kont syntetycznych, 6) sporządzić na załączonych wzorach zestawienia kont analitycznych, 7) sprawdzić zgodność obrotów kont analitycznych z odpowiednim kontem syntetycznym, 8) w przypadku niezgodności poszukać błędu, który może wynikać z sumowania lub nie zachowania przy księgowaniu zasady podwójnego księgowania na kontach syntetycznych a powtarzanego zapisu na kontach analitycznych, 9) obliczyć salda poszczególnych kont i wpisać do kolumny - salda końcowe. pogadanka, ćwiczenia indywidualne. literatura z rozdziału 7 poradnika, tabele księgi głównej, tabele zestawień obrotów, kalkulator. Ćwiczenie 4 Zadekretuj w tabeli wymienione operacje. Tabela Wykaz operacji gospodarczych w Przedsiębiorstwie X Lp. Treść operacji Konta księgi głównej - syntetyczne Konta ksiąg pomocniczych - analityczne Dt Ct Dt Ct 1. Zakupiono za gotówkę towar A. Towary Kasa Towar A - 2. Wydano do produkcji materiał N. 3. Zakupiono od dostawcy M, materiał W, z odroczonym terminem płatności. 4. Spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawcy Z. 5. Odbiorca K wpłaca należność na rachunek bieżący. 6. Zwrócono dostawcy M, część materiału W. 7. Pracownik X pobrał z kasy zaliczkę do rozliczenia. 8. Pracownik X zakupił z pobranej zaliczki materiał N. Źródło: opracowanie własne Wskazówki do realizacji: Po zakończeniu ćwiczenia należy sprawdzić, przedyskutować poprawność sformułowań oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 39

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Informacje podstawowe Konsultacje: W semestrze letnim 2016/2017: I tydzień - wtorek 17.00-18.00 II tydzień - poniedziałek 14.00-15:00

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik rachunkowości 412[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik rachunkowości 412[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik rachunkowości 412[01] 1 2 3 4 5 6 7 8 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy: 412[01] Numer zadania: 2 9 10 11 12 13 14 15

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Podstawy rachunkowości Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe w rachunkowości jednostki gospodarczej mgr Paulina Bzymek-Iwanowicz Zdarzenia w jednostce operacje gospodarcze zdarzenia gospodarcze 2 31

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Test wiadomości z rachunkowości. Wersja A

Test wiadomości z rachunkowości. Wersja A Grażyna Wojtas-Szewerniak nauczyciel Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu Test wiadomości z rachunkowości Sprawdzanie wiadomości z rachunkowości za pomocą testów pozwala postawić nauczycielowi diagnozę,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik rachunkowości 412[01] Czerwiec 2009

Komentarz technik rachunkowości 412[01] Czerwiec 2009 Strona 1 z 22 Strona 2 z 22 Strona 3 z 22 Strona 4 z 22 Strona 5 z 22 Strona 6 z 22 Strona 7 z 22 Strona 8 z 22 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe - dziennik KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe - dziennik KSIĘGI RACHUNKOWE Księgi rachunkowe KSIĘGI RACHUNKOWE Autor: mgr inż. Agata Łuczak Księgi rachunkowe prowadzi się w języku i w walucie polskiej Księgi rachunkowe należy prowadzić w siedzibie jednostki(lub oddziału jednostki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości. Forma, cechy. i funkcje bilansu. Ewa Cygan

Zasady rachunkowości. Forma, cechy. i funkcje bilansu. Ewa Cygan Zasady rachunkowości Forma, cechy i funkcje bilansu Ewa Cygan Uczeń powinien: znać i podać definicję bilansu; określić wymogi formalne, które powinien spełniać prawidłowo sporządzony bilans; podać funkcje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo