Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Wstęp Blockbuster 2 to drugi podręcznik z serii stworzonej przez Jenny Dooley i Virginię Evans z myślą o młodszych nastolatkach i odpowiadającej zarówno tematyką, jak i tempem realizacji materiału gramatycznego potrzebom uczniów polskich gimnazjów. Blockbuster 2 składa się z ośmiu modułów poprzedzonych dwoma lekcjami wstępnymi, mającymi na celu przypomnienie uczniom materiału zrealizowanego podczas pracy z pierwszą częścią podręcznika. Każdy moduł zawiera pięć jednostek zajęciowych, a także dwie dodatkowe lekcje: jedną, opartą na treściach kulturowych, nazwaną Culture Corner i drugą, określoną jako Curricular Cuts, która służy wprowadzaniu za pośrednictwem języka angielskiego elementów wiedzy związanych z innymi przedmiotami szkolnymi (sztuką, naukami przyrodniczymi, historią, geografią, wiedzą o społeczeństwie). Te właśnie zajęcia będą z pewnością stanowić wyzwanie dla nauczyciela, ale jednocześnie spełniają jeden z najpopularniejszych dziś postulatów w edukacji wzajemne przenikanie się treści realizowanych podczas lekcji różnych przedmiotów szkolnych. Ponadto przekazywanie uczniom wiedzy o świecie za pomocą języka obcego sprzyja zarówno przyswajaniu przez nich tego języka poprzez zmuszenie ich do większej koncentracji na treści zajęć niż na obcojęzycznej formie przekazu jak i poszerzaniu ich horyzontów myślowych. Istotną cechą Blockbuster 2 jest uwaga, jaką w podręczniku poświęca się rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych: w każdej jednostce pojawiają się elementy mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczniowie mają możliwość opanowania zwrotów typowych dla różnorodnych sytuacji (przepraszanie, prośba o pozwolenie, udzielanie porad itd.), co jest niezwykle ważne z punktu widzenia odległej jeszcze, ale przecież nieuniknionej matury; wymaga się od nich także konstruowania dłuższych samodzielnych wypowiedzi zawierających elementy narracji, opinie i odpowiednią argumentację. Większość tekstów przeznaczonych do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem można także usłyszeć. Najczęściej proponowaną w książce wstępną formą pracy z tekstem czy dłuższym dialogiem, jest przewidywanie jego treści na podstawie tytułu, wstępu, ilustracji lub podanych zwrotów, a następnie sprawdzanie, na ile poczynione założenia są słuszne, poprzez jednoczesne wysłuchanie i przeczytanie tekstu. Do zalet takiego rozwiązania należą: przygotowanie ucznia do ćwiczeń opartych już wyłącznie na czytaniu tekstu i przede wszystkim ułatwienie mu rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu poprzez przyzwyczajanie go do kojarzenia zapisu słów z ich brzmieniem w kontekście. Innym często stosowanym tu ćwiczeniem jest uzupełnianie luk w tekście i sprawdzanie poprawności wykonania tego zadania poprzez

4 odsłuchanie całości tekstu. Również takie ćwiczenia przyczyniają się do kształtowania obu umiejętności czytania i słuchania jednocześnie. W podręczniku widać również dbałość autorek o systematyczne ćwiczenie umiejętności tworzenia własnych tekstów. W każdej z książkowych lekcji pojawia się zadanie wymagające od ucznia, by napisał choćby kilka zdań, najczęściej na temat związany z omawianym zagadnieniem. Ponieważ jednak autorki zdają sobie sprawę z tego, że pisanie jest najczęściej przez uczniów nielubiane, bardzo często maskują zadania służące rozwijaniu tej umiejętności. Uczniowie wykonują zatem plakaty, którym towarzyszą krótkie opisy, rysują komiksy, których postaci muszą się przecież wypowiadać, projektują wynalazki, których zastosowanie trzeba pokrótce wyjaśnić, reklamują ciekawe miejsca w Polsce. Na pierwszy rzut oka niewiele miejsca w podręczniku poświęcono nauczaniu gramatyki. Warto jednak pamiętać, że książce towarzyszy Zeszyt ćwiczeń podzielony na dwie części, z których druga zawiera właściwie wyłącznie objaśnienia i ćwiczenia gramatyczne, a i w pierwszej zadań gramatycznych pojawia się dość dużo. Ponadto zeszyt ten opracowany jest w języku polskim, dzięki czemu stanowi idealne wręcz źródło prac domowych, a także umożliwia uczniowi powtarzanie zagadnień gramatycznych. Oprócz zadań gramatycznych pierwsza część zeszytu zawiera dodatkowe ćwiczenia na słownictwo, zadania rozwijające czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu oraz pisanie i mówienie. Na uwagę zasługuje także tematyka, jaką podręcznik obejmuje, i sposób jej zaprezentowania. Zagadnienia omawiane na lekcjach dobrano w taki sposób, by zainteresowały lub rozbawiły uczniów, a jednocześnie poszerzyły ich ogólną wiedzę (np. anegdoty na temat sławnych ludzi, informacje o popularnych wśród turystów miastach) lub uwrażliwiły na problemy, np. ekologiczne czy związane z bezpieczeństwem. Również forma prezentacji materiału odpowiada zainteresowaniom nastolatków, ponieważ bardzo często pojawiają się tu teksty, których forma graficzna sugeruje, że ich źródłem jest nie książka czy gazeta, lecz Internet. Dopasowanie do potrzeb współczesnej młodzieży i nowoczesność w doborze i prezentacji treści sprawiają, że Blockbuster 2 jest podręcznikiem, który ma duże szanse, aby zachęcić uczniów do wytężonej pracy nad językiem, a także przygotować ich na wyzwania, jakie niosą ze sobą kolejne lata przygotowań do egzaminu maturalnego i wreszcie sam egzamin. Prezentowany tutaj rozkład materiału podzielono na sześć kolumn, które poświęcono: słownictwu wprowadzanemu w każdej z kolejnych jednostek podręcznika; rozwijanym umiejętnościom mówieniu, rozumieniu ze słuchu, czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu; 2

5 zagadnieniom gramatycznym realizowanym w danej lekcji. Często zdarza się, że rubryki zawierające informacje o zadaniach związanych z czytaniem ze zrozumieniem i rozumieniem ze słuchu są ze sobą połączone wynika to ze wspomnianego już wcześniej faktu, że wiele tekstów nauczyciel może wykorzystać do kształtowania obu umiejętności jednocześnie. W rozkładzie uwzględniono także takie zadania z Zeszytu ćwiczeń, które służą doskonaleniu czterech umiejętności językowych, ponieważ nauczyciel może uznać za wskazane wykorzystanie tych zadań podczas zajęć. Orientacyjny czas realizacji poszczególnych jednostek podręcznika podano w oparciu o założenie, że praca z każdą z nich zajmie dwie czterdziestopięciominutowe lekcje (z wyjątkiem Culture Corner i Curricular Cuts, które powinny zająć po jednej godzinie lekcyjnej), a nauczyciel ma do dyspozycji trzy lekcje w każdym tygodniu. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że realizacja podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego wymagać będzie dużej motywacji i dyscypliny zarówno ze strony nauczyciela, jak i uczniów; warto zatem rozważyć przedłużenie czasu pracy z podręcznikiem na okres nieco dłuższy. 3

6 Unit Słownictwo Umiejętności: mówienie - zaimki osobowe; - nazwy państw i związane z nimi przymiotniki - witanie/żegnanie się; - przedstawianie siebie i innych; - uzyskiwanie i udzielanie informacji: podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, narodowość, stan cywilny, zawód) BLOCKBUSTER 2 Rozkład materiału Umiejętności: rozumienie ze słuchu Rozdziały wstępne Umiejętności: czytanie ze zrozumieniem - strona internetowa poświęcona szukaniu korespondencyjnych przyjaciół: określanie rodzaju tekstu, wyszukiwanie informacji (zastępowanie zaimków w zdaniach imionami z tekstu) - uzupełnianie luk (brakujące dane osobowe w formularzu) - Umiejętności: pisanie Gramatyka - wypełnianie formularza podstawowymi danymi osobowymi - czasownik to be: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (Yes, she is/no, they aren t) 4 2 wrzesień 1 wrzesień - nazwy przedmiotów codziennego użytku (wallet, purse, briefcase, diary, watch, alarm clock, mobile phone, waste basket); - nazwy elementów wyposażenia biura (laptop, calculator, office chair, letter tray, printer); - przyimki opisujące lokalizację - zamawianie artykułów z katalogu; - uzyskiwanie i udzielanie informacji o lokalizacji przedmiotów; - opisywanie pokoju - zwroty opisujące czynności wykonywane w czasie wolnym (meet friends, read books) - interpretowanie wykresu (most, the majority of, quite a few); - uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat preferowanych form spędzania czasu wolnego; - rozmowa pomiędzy osobą zamawiającą towary z katalogu i osobą przyjmującą zamówienie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie danych na formularzu zamówienia Moduł 1 People - rozmowa na temat ulubionych form spędzania czasu wolnego słuchanie: odpowiedź na pytanie otwarte (co uczestnicy rozmowy lubią robić), czytanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie podanych zdań) - akapit opisujący pokój (z użyciem czasownika to have) - zaimki i przymiotniki dzierżawcze; - czasownik to have: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (Yes, they have/no, he hasn t); - liczba mnoga rzeczowników (rzeczowniki regularne i nieregularne) - opis wykresu wykonanego na podstawie informacji uzyskanych w wyniku ankiety 1 wrzesień

7 - nazwy wykonywanych przez ludzi zawodów; - nazwy miejsc pracy (racetrack, studio, garage, office) - nazwy części garderoby - członkowie bliższej i dalszej rodziny - przeprowadzanie ankiety na temat form spędzania czasu wolnego; - pytanie o opinię/ wyrażanie opinii - uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat członków rodziny i przyjaciół (wykonywany zawód, sposoby spędzania czasu wolnego) - opisywanie ubioru; - mówienie o planach na najbliższą przyszłość - udzielanie informacji na temat swojej rodziny - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć; - dopasowywanie osób do czynności, które lubią wykonywać - - strona internetowa, na której ludzie dzielą się informacjami na temat wykonywanej przez nich pracy: przewidywanie treści tekstu na podstawie wstępnego akapitu, wyszukiwanie nazw zawodów, wyszukiwanie informacji - dopasowywanie członków rodziny wypowiadającej się osoby do wykonywanych przez nich zawodów - ogłoszenia o pracy: określanie rodzaju tekstu, uzupełnianie luk - wypowiedzi modeli i modelek: dopasowywanie opisów do zdjęć, określanie rodzaju nagrania - psychotest na temat mody - strona internetowa rodziny Bakerów czytanie: odpowiadanie na pytania otwarte, uzupełnianie luk; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia - akapit opisujący wybraną profesję - czas teraźniejszy prosty (Present Simple) - opis ubioru - czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous); - czas teraźniejszy ciągły: opisywanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość - informacje do umieszczenia na stronie internetowej własnej rodziny - czasy teraźniejsze: porównanie 5 4 wrzesień 3 wrzesień 2 wrzesień

8 - czasowniki i zwroty opisujące codzienne czynności (get up early, catch the train to school) - opisywanie ilustracji; - uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat codziennych rutynowych czynności (także w Zeszycie ćwiczeń) - artykuł na temat typowego dnia z życia pisarki czytanie: przewidywanie treści artykułu na podstawie tytułu i pierwszego akapitu, słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie: uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór) oraz wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) - artykuł o typowym dniu z czyjegoś życia; - list do przyjaciela - przysłówki częstotliwości 6 październik 5 październik Culture Corner artykuł o pracujących nastolatkach: dyskusja na temat pracy zarobkowej, jaką mogą wykonywać nastolatki w czasie wolnym od zajęć szkolnych; czytanie/słuchanie artykuł na temat pracy dla nastolatków w Wielkiej Brytanii: przewidywanie odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz i sprawdzanie trafności przewidywań; pisanie: projekt na temat polskich nastolatków ich możliwości zarobkowania, kieszonkowego, jakie dostają; Curricular Cuts autoportrety: opisywanie portretów, projektowanie własnego autoportretu Powtórzenie materiału, sprawdzian październik - typy budynków mieszkalnych (villa, terraced house, cottage); - nazwy mebli i elementów wyposażenia mieszkania; - słownictwo związane z opisem domów i mieszkań (balcony, chimney, fireplace) - uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: nowe mieszkanie Moduł 2 All Around Us - rozmowa dwojga sąsiadów słanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie zdań); czytanie: zastępowanie zaimków w podanych zdaniach imionami rozmówców i rzeczownikami z tekstu rozmowy, uzupełnianie luk w podanych frazach przyimkami - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć - - plakat: typy budynków mieszkalnych w Polsce - 7 październik 6 październik - nazwy miejsc i obiektów charakterystycznych dla miast (park, library, music hall); - wyrażenia i zwroty potrzebne przy wskazywaniu drogi - opisywanie lokalizacji na podstawie mapy (at the corner of, opposite, between); - uzyskiwanie i udzielanie informacji: pytanie o drogę i dawanie wskazówek (także w Zeszycie ćwiczeń) - artykuł na temat Nowego Jorku wyjaśnianie tytułu tekstu (The city that never sleeps), słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji uzasadniających tytuł, czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór) - krótki artykuł ukazujący rodzinną miejscowość uczniów jako miejsce interesujące dla turystów

9 - nazwy państw, oceanów i kontynentów - kierunki geograficzne (north, south, east, west); - cechy ukształtowania terenu (lakes, mountains, oceans); - słownictwo opisujące pogodę - przymiotniki używane do opisu miejsca zamieszkania (tidy, quiet, spacious, messy) - porównywanie miast pod względem panujących w nich temperatur, rozmiaru, populacji - opisywanie lokalizacji miast, rzek, gór itd. (in the interior of the country, along the east coast); - porównywanie miast pod względem pogody; - podawanie podstawowych informacji o Polsce ; - planowanie wakacji (uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii także w Zeszycie ćwiczeń) - opisywanie własnego miejsca zamieszkania; - uzyskiwanie i udzielanie informacji: wynajmowanie domu - rozmowa dwojga przyjaciół na temat wycieczki szkolnej do Nowego Jorku: dopasowywanie imion poszczególnych osób do miejsc, w których się fotografowały - quiz geograficzny czytanie: wskazywanie odpowiedzi na pytania quizu, słuchanie: sprawdzanie poprawności odpowiedzi - wypowiedź na temat Indii: wielokrotny wybór - zestaw podstawowych informacji o Meksyku (factfile) przewidywanie rodzaju informacji zawartych w tekście, słuchanie i czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie: wyszukiwanie informacji (objaśnianie znaczenia podanych liczb) - artykuł o Japonii: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji - na temat nowego domu przewidywanie treści tekstu na podstawie pierwszego akapitu, czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami, słuchanie: sprawdzanie poprawności odpowiedzi - quiz na temat polskich miast - zestaw informacji o Polsce (factfile) - z elementami opisu (nowy dom); - ogłoszenie o domu/ mieszkaniu do wynajęcia - stopniowanie przymiotników; - konstrukcje stosowane do porównań (bigger than, as hot as, the most expensive) - przysłówki modyfikujące porównania (a lot better, a bit nicer, much colder) - słowotwórstwo: tworzenie przymiotników 7 10 listopad 9 październik/listopad 8 Październik

10 - rozmowa matki z synem na temat nowego mieszkania: wielokrotny wybór Culture Corner artykuł o Parku Narodowym Carlsbad; czytanie/słuchanie: przewidywanie treści tekstu, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wielokrotny wybór; pisanie: artykuł reklamowy o jednym z polskich parków narodowych; Curricular Cuts informacja o geologii jaskiń; czytanie/słuchanie: przewidywanie odpowiedzi na pytania otwarte i sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zastępowanie zaimków w podanych zdaniach nazwami geologicznymi z tekstu; opis eksperymentu rozumienie instrukcji 8 listopad Powtórzenie materiału, sprawdzian listopad - miejsca rozrywki (cinema, zoo, stadium); - przymiotniki i zwroty opisujące wrażenia, opinie (terrible, brilliant, great) - relacjonowanie: sposób spędzenia weekendu; - wyrażanie opinii Moduł 3 It Was Fun - rozmowa dwojga przyjaciół o festiwalu w Brighton czytanie/słuchanie: przewidywanie treści dialogu na podstawie dwóch pierwszych zdań, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji (poprawianie błędnych informacji we fragmencie pamiętnika) - wpis do pamiętnika - czas przeszły czasownika to be: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące - informacja o festiwalu w Reading: uzupełnianie luk; - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć - artykuł reklamowy o parku rozrywki: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i ilustracji, pytania otwarte 12 listopad 11 listopad - udzielanie informacji o sobie: umiejętności i uzdolnienia - ciekawostki o sławnych postaciach czytanie/słuchanie: przewidywanie treści krótkich tekstów, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: dopasowywanie - akapit na temat sławnej osoby - czasownik can: czas teraźniejszy i przeszły (opisywanie umiejętności)

11 - relacjonowanie wydarzeń (także w Zeszycie ćwiczeń); - oskarżanie i reagowanie na oskarżenia (zaprzeczanie, sprostowanie) - nazwy zabawek i gier (yo-yo, teddy bear, darts); - słownictwo potrzebne do opisu zabawek i gier (soft, plastic, sharp points) - opisywanie zabawki/gry - wyszukiwanie informacji o umiejętnościach wypowiadającej się kobiety - fragment kroniki z lat sześćdziesiątych czytanie/słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie zdjęć sławnych ludzi, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wybór właściwego czasownika z trzech podanych w tekście opcji, wyszukiwanie informacji - opowiadanie Toma o fatalnym dniu z jego życia: wyszukiwanie informacji (wybór właściwych wydarzeń z podanej listy) - artykuł o wynalazcach zabawek i gier czytanie/słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, wstępu i podtytułów, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji, wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) - rozmowa kobiety zamawiającej zabawkę z katalogu z osobą przyjmującą zamówienie: uzupełnianie luk w formularzu zamówienia; - rozmowa na temat gry Scrabble: wielokrotny wybór - fragment kroniki z lat osiemdziesiątych - opis ulubionej zabawki/gry; - notatka na temat gry Scrabble - czas przeszły prosty (Past Simple); - regularne i nieregularne formy przeszłe - zaimki względne (who, which, whose) 9 14 grudzień 13 listopad

12 - słownictwo związane z opisem zespołu muzycznego (band, drummer, single, fans) - relacjonowanie wydarzeń: historia zespołu muzycznego; - wyrażanie zdziwienia (także w Zeszycie ćwiczeń) - historia zespołu The Beatles słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie podanej listy słów i zwrotów, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: uzupełnianie luk, sporządzanie notatek do wypowiedzi - artykuł opisujący historię zespołu muzycznego; - notka biograficzna - imiesłowy czynne i bierne - sprawdzanie poprawności utworzonych na podstawie podanych informacji zdań na temat sławnych ludzi; - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy wyrażające zdziwienie 15 grudzień Culture Corner informacja na temat historii angielskich nazwisk: dyskusja na temat brytyjskich nazwisk; czytanie: sprawdzanie trafności założeń poczynionych podczas dyskusji, uzupełnianie luk, odpowiadanie na pytania otwarte; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia tekstu; mówienie: wyjaśnianie pochodzenia polskich nazwisk, określanie podobieństw i różnic pomiędzy znaczeniem nazwisk polskich i brytyjskich; Curricular Cuts informacja o Wikingach: interpretacja mapki ilustrującej tekst; czytanie/słuchanie: przewidywanie odpowiedzi na pytania otwarte i sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie luk w podanych zdaniach, uzupełnianie rysunku opisem) grudzień Powtórzenie materiału, sprawdzian grudzień - zwroty i frazy związane z żaleniem się i wyrażaniem współczucia (It was a nightmare, It gets worse, Oh, dear) - relacjonowanie (przedstawianie tła wydarzeń); - żalenie się i wyrażanie współczucia Moduł 4 Life Experiences - rozmowa dwóch przyjaciółek, z których jedna miała naprawdę zły dzień przewidywanie wydarzeń przedstawionych w rozmowie na podstawie podanych zwrotów i ilustracji; słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji, dopasowywanie fragmentów dialogu do poszczególnych ilustracji - akapit opisujący zajęcia poszczególnych członków rodziny w określonym czasie - czas przeszły ciągły (Past Continuous) 16 styczeń 10

13 - klęski żywiołowe (earthquake, hail, hurricane); - słownictwo potrzebne do opisu katastrof (rumbling noise, howling wind) - słownictwo związane z opisem wypadków i doznanych w nich urazów (slip, hurt, sprain, scratches) - relacjonowanie wydarzeń: klęski żywiołowe; - wyrażanie emocji (It was unbelievable, I was so scared) - relacjonowanie wydarzeń: wypadki; - reagowanie na dobre i złe wiadomości (Wow! That s great, How terrible) - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy wyrażające żal i współczucie - - relacje naocznych świadków huraganu i trzęsienia ziemi przewidywanie treści relacji na podstawie wyjętych z nich zdań; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji, nadawanie tytułu - dwie relacje naocznych świadków klęsk żywiołowych: określanie rodzaju katastrofy - informacja prasowa o wypadku przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i podanych zwrotów; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór), relacjonowanie opisanych wydarzeń w kolejności chronologicznej - relacja naocznego świadka klęski żywiołowej - informacja prasowa o wypadku - czas przeszły ciągły (Past Continuous) - czasy przeszłe (Past Simple i Past Continuous): porównanie styczeń 17 styczeń

14 - słownictwo związane z opisem zainteresowań (take ballet lessons, go scuba diving) - opisywanie zmian w stylu życia i przyzwyczajeniach; - uzyskiwanie i udzielanie informacji: wspomnienia z dzieciństwa; - reagowanie na dobre i złe wiadomości - relacja o wypadku: przewidywanie treści nagrania na podstawie podanych słów i zwrotów, sprawdzanie trafności przewidywań; - ćwiczenie wymowy i intonacji: reakcje na dobre i złe wiadomości (wykrzykniki); - dopasowywanie wypowiedzi do rodzaju urazu, na jaki uskarża się osoba mówiąca - anegdoty o dzieciństwie ludzie filmu przewidywanie treści anegdot; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji (zastępowanie zaimków osobowych w podanych zdaniach nazwiskami gwiazd, odnajdywanie w tekście nazw państw i wysp, tytułów filmów oraz słów związanych z opisem zainteresowań) - trzy dialogi, w których rozmówcy wypowiadają się na temat swojego dzieciństwa: wielokrotny wybór (opcje w postaci obrazków) - krótki tekst na temat swojego dzieciństwa - konstrukcja used to czynności powtarzające się w przeszłości styczeń

15 - opowiadanie; - relacjonowanie wydarzeń - opowiadanie przewidywanie kolejności wydarzeń (układanie ilustracji w odpowiedniej kolejności); słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: dobór tytułu spośród trzech podanych opcji, dopasowywanie fragmentów tekstu do ilustracji, analiza struktury opowiadania - informacja prasowa o wypadku samochodowym: dobieranie tytułu, pytania otwarte, relacjonowanie opisanych wydarzeń z punktu widzenia kierowcy samochodu - opowiadanie (także w Zeszycie ćwiczeń) - pytania o podmiot i dopełnienie; - słowotwórstwo: tworzenie przysłówków; - konstrukcja zdań: miejsce przysłówka w zdaniu 20 styczeń Culture Corner informacja o służbach ratowniczych i porządkowych w Wielkiej Brytanii: odpowiadanie na pytania dotyczące rodzaju tekstu na podstawie tytułu i wstępu; słuchanie/czytanie: wyszukiwanie informacji (alarmowe numery telefonu); pisanie: informacja o służbach ratowniczych i porządkowych w Polsce; Curricular Cuts informacja o policji w Wielkiej Brytanii; słownictwo: profesje związane z ratowaniem życia i pomaganiem ludziom, zadania strażaków, policjantów, personelu karetek pogotowia; przewidywanie treści krótkiej informacji o policji brytyjskiej na podstawie tytułu; czytanie/słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: budowanie pytań do tekstu i odpowiadanie na nie; mówienie: udzielanie informacji o pracy polskiej policji styczeń Powtórzenie materiału, sprawdzian luty - słownictwo związane z przewidywanym postępem technicznym (videophone screen, robots, flying cars) - zapewnianie (I promise, Sure, Don t worry); - wyrażanie zaskoczenia i zatroskania (I don t believe it!, Oh my goodness!); - przyjmowanie ról: inscenizacja scenki komiksowej; - przewidywanie przyszłości Moduł 5 What Will Be, Will Be - komiks: świat przyszłości przewidywanie treści komiksu na podstawie pierwszego obrazka; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie w tekście słów o podanych znaczeniach - ćwiczenie wymowy i intonacji: wyrażanie zapewnień, zaskoczenia i zatroskania - nowe zakończenie dla scenki komiksowej omawianej na zajęciach - wyrażanie przyszłości: will zdania twierdzące, pytające i przeczące (wprowadzenie) 21 luty 13

16 - znaki zodiaku; - przymiotniki opisujące charakter i osobowość - słownictwo związane z problemami natury ekologicznej i sposobami rozwiązania tych problemów (exhaust fumes, alternative sources of energy) - słownictwo związane z opisem i reklamą wynalazków (guarantee, safety, perfect solution także w Zeszycie ćwiczeń) - opisywanie postaci (charakter i osobowość); - przewidywanie własnej przyszłości (także w Zeszycie ćwiczeń); - podejmowanie natychmiastowych decyzji, składanie obietnic (I ll answer the phone, I ll buy him a present) - przewidywanie przyszłości; - mówienie o intencjach i planach; - uzyskiwanie i udzielanie informacji o muzeum samochodów - używanie trybu przypuszczającego (zdania warunkowe, typ 1); - dyskusja: prośba o opinię, wyrażanie opinii (What do you think?, How about you?, To my mind..., In my opinion...); - wyrażanie zdziwienia - horoskop słuchanie/czytanie: ocena zgodności własnego charakteru z przymiotnikami wymienionymi w horoskopie; czytanie: dopasowywanie - wypowiedź przewodnika po muzeum samochodów: uzupełnianie luk; - rozmowa dwojga przyjaciół o horoskopie jednego z nich: wielokrotny wybór - wywiad z projektantem ekologicznych samochodów przyszłości: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i podanych wyrażeń; uzupełnianie pytań w wywiadzie - dwie reklamy nowych wynalazków: przewidywanie tematyki i treści tekstów na podstawie tytułów i ilustracji; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: dopasowywanie tytułów do reklam - ćwiczenie wymowy: skróty: ll i won t - dopasowywanie podanych nazw do krótkich opisów wynalazków; - reklama wynalazku: dopasowywanie podanych słów do luk w tekście - horoskop dla dwóch znaków zodiaku - wyrażanie przyszłości: will przewidywanie; - słowotwórstwo: przedrostki zmieniające znaczenie przymiotników na przeciwne - opis projektu samochodu przyszłości - wyrażanie przyszłości: will a konstrukcja to be going to - opis wynalazku - zdania warunkowe: typ marzec 23 luty 22 luty

17 - wyrażanie i uzasadnianie opinii, podawanie przykładów - artykuł wyrażający opinię na temat przyszłości świata; słuchanie/czytanie: streszczanie informacji zawartych w artykule, ustosunkowywanie się do wyrażonych w nim opinii - prognozy młodzieży szkolnej na temat przyszłości: określanie, czy wyrażone opinie są optymistyczne, czy pesymistyczne; - artykuł o szkołach przyszłości: uzupełnianie luk w tekście słowami will i won t; zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji - artykuł wyrażający opinię (planowanie struktury tekstu, wstęp i zakończenie); - do kolegi z innej planety - 25 marzec Culture Corner informacja o Centrum Nauki w Arizonie: przewidywanie treści tekstu na podstawie towarzyszących mu zdjęć i jego układu graficznego; słuchanie/czytanie: wyszukiwanie informacji; pisanie: informacja o centrum nauki/muzeum nauki w Polsce; Curricular Cuts tekst o świetle: próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego niebo jest niebieskie?; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności udzielonych odpowiedzi; czytanie: wyszukiwanie informacji (zastępowanie zaimków w podanych zdaniach rzeczownikami z tekstu); przygotowywanie wyjaśnienia dotyczącego fal świetlnych w formie obrazkowotekstowej marzec Powtórzenie materiału, sprawdzian marzec - budowle i miejsca charakterystyczne dla zabytkowych miast (art galleries, cobbled streets, bazaars, mosques) - uzyskiwanie i udzielanie informacji: rozmowa o minionych wakacjach; - składanie, akceptowanie i odrzucanie propozycji (Would you like to...?, Great idea!, I don t really feel like it.) Moduł 6 Travel Cities - rozmowa dwojga przyjaciół o miejscach, w których spędzili wakacje słuchanie: wyszukiwanie informacji (miejsca pobytu); czytanie: wyszukiwanie informacji szczegółowych (zabytki, atrakcje) - strona internetowa z informacją na temat słynnego miasta w Polsce - użycie przedimków nieokreślonych a/an i przedimka określonego the 26 marzec 15

18 - zabytki Londynu; - zabytki i atrakcje turystyczne Madrytu i Kairu - elementy charakterystyczne dla miejskiego krajobrazu (signs, traffic lights, cycle lanes) - udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych Londynu na podstawie przeczytanej ulotki - uzyskiwanie i udzielanie informacji: pytanie o nowiny i przekazywanie nowin - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć - internetowa informacja o Wiedniu: uzupełnianie tekstu przedimkami; - pocztówka z wakacji: uzupełnianie brakujących przedimków w tekście - list z wakacji przewidywanie treści listu na podstawie pierwszego akapitu; czytanie: uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia - atrakcje turystyczne Londynu: dopasowywanie; - wypowiedź na temat wakacji w Kairze: wyszukiwanie informacji - określanie, z których z wymienionych atrakcji turystycznych Tony już skorzystał - ulotka dotycząca zwiedzania Londynu autobusem turystycznym: pytania otwarte; - artykuł o Madrycie: dopasowywanie podtytułów do poszczególnych akapitów - na temat zmian, jakie zaszły w miasteczku Haybridge przewidywanie rodzaju zmian na podstawie dwóch pierwszych akapitów tekstu; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami, odnajdywanie w tekście zwrotów o podanych znaczeniach - list z wakacji - czas Present Perfect: zdania twierdzące i przeczące (wprowadzenie) - opisujący zmiany w miejscu zamieszkania uczniów - czas Present Perfect: użycie przysłówków yet, already, just i przyimków since, for marzec/ kwiecień 27 marzec

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

Oxford Excellence for matura

Oxford Excellence for matura Szczegółowy rozkład materiału Nr dopuszczenia MEN: 160/06 Zgodny z programami nauczania nr: DKOS-4015-117/02, DKOS-4015-118/02, DKOS-4015-134/02 Klasa 2LO Nauczyciel mgr Sylwia Popis Rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo