New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1"

Transkrypt

1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.. Ocena MODULE 1 Znajomość środków językowych dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Słabo zna i z trudem odmienia czasownik be w czasie present użyciem zaimków Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Częściowo zna i odmienia czasownik be w czasie present z poprawnym użyciem podać dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. odmienia czasownik be w czasie present Z reguły poprawnie używa Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Odmienia czasownik be w czasie present Poprawnie używa zaimków wskazujących this, that, these. Bez trudu stosuje zaimki pytające.

2 2 Słuchanie wskazujących this, that, these. Słabo zna i z trudem wymienia zaimki pytające. Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze. liczebniki porządkowe. Słabo zna i z trudem odmienia czasownik have got w czasie present użyciem czasownika can. Ma trudności z tworzeniem zdań i pytań w czasie present użyciem czasowników like/love/hate + -ing. Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny zaimków wskazujących this, that, these. z zastosowaniem zaimków pytających. Ma trudności z zastosowaniem przymiotników dzierżawczych. Częściowo zna i z trudem podaje liczebniki porządkowe. Częściowo zna i odmienia czasownik have got w czasie present z poprawnym użyciem czasownika can. z tworzeniem zdań i pytań w czasie present z poprawnym użyciem czasowników like/love/hate + -ing. Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie zaimków wskazujących this, that, these. Nie ma większych trudności z zastosowaniem zaimków pytających. Z reguły poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. podać liczebniki porządkowe. odmienia czasownik have got w czasie present Nie ma większych trudności z użyciem czasownika can. Nie ma większych trudności z tworzeniem zdań i pytań w czasie present Z reguły poprawnie używa czasowników like/love/hate + -ing. reaguje Zazwyczaj rozumie rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Poprawnie wymienia i używa liczebników porządkowych. Bez trudu odmienia czasownik have got w czasie present Poprawnie używa czasownika can. Tworzy zdania i pytania w czasie present Poprawnie używa czasowników like/love/hate + -ing. Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje

3 3 Czytanie Mówienie szczegółowe, pomimo tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Z trudem rozpoznaje różne opisuje ludzi, opowiada codziennego i przedstawia sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne Częściowo rozpoznaje różne ludzi, opowiada codziennego i przedstawia czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zazwyczaj rozpoznaje różne opisuje ludzi, opowiada codziennego i przedstawia Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Poprawnie opisuje ludzi, opowiada o czynnościach życia codziennego i przedstawia swoje upodobania. Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu opisuje ludzi oraz czynności dnia codziennego, i przedstawia swoje upodobania. przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności. W niewielkim stopniu przekazuje informacje ludzi oraz czynności dnia codziennego, i przedstawia Popełniając błędy, przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego opisuje ludzi oraz czynności dnia codziennego, i przedstawia przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Poprawnie opisuje ludzi oraz, i przedstawia swoje upodobania. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności. Przekazuje informacje

4 4 MODULE 2 Znajomość środków językowych słownictwo dotyczące form spędzania czasu wolnego, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, opakowań i rodzajów materiałów, posiłków, popularnych dyscyplin sportu, członków rodziny. użyciem czasu present continuous do opisywania czynności wykonywanych w chwili mówienia. użyciem czasu present simple do opisywania czynności powtarzających się. określenia częstotliwości. Ma trudności z zastosowaniem zaimków osobowych w formie dopełnienia. i poprawnym użyciem strony biernej w czasie present Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące form spędzania czasu wolnego, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, opakowań i rodzajów materiałów, posiłków, popularnych dyscyplin sportu, członków rodziny. z poprawnym użyciem czasu present continuous do opisywania czynności wykonywanych w chwili mówienia. z poprawnym użyciem czasu present simple do opisywania czynności powtarzających się. Częściowo zna, ale z trudem używa określeń częstotliwości. z zastosowaniem zaimków osobowych w formie dopełnienia. z rozumieniem i poprawnym użyciem strony biernej w czasie present podać słownictwo dotyczące czynności życia codziennego, form pomieszczeń domu i ich wyposażenia, opakowań i rodzajów materiałów, posiłków, popularnych dyscyplin sportu, członków rodziny. Z reguły poprawnie używa czasu present continuous do opisywania czynności wykonywanych w chwili mówienia. Najczęściej poprawnie używa czasu present simple do opisywania czynności powtarzających się. Najczęściej poprawnie używa określeń częstotliwości. Nie ma większych trudności z zastosowaniem zaimków osobowych w formie dopełnienia. Rozumie i z reguły poprawnie stosuje stronę bierną w czasie present Zna i umie podać słownictwo dotyczące czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, opakowań i rodzajów materiałów, posiłków, popularnych dyscyplin sportu, członków rodziny. Poprawnie używa czasu present continuous do opisywania czynności wykonywanych w chwili mówienia. Poprawnie używa czasu present simple do opisywania czynności powtarzających się. Poprawnie i bez trudu używa określeń częstotliwości. Poprawnie stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia. Rozumie i poprawnie stosuje stronę bierną w czasie present

5 5 Słuchanie Czytanie Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny szczegółowe, pomimo tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne reaguje Zazwyczaj rozumie rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Mówienie opisuje przedmioty i opowiada o czynnościach życia przedmioty i opowiada opisuje przedmioty i opowiada o czynnościach życia Poprawnie opisuje przedmioty i opowiada o czynnościach życia Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu opisuje czynności dnia prosi o informacje i podaje W niewielkim stopniu przekazuje informacje czynności dnia Popełniając błędy, prosi o informacje i podaje swoje upodobania. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego opisuje czynności dnia prosi o informacje i podaje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Poprawnie opisuje czynności dnia Poprawnie prosi o informacje i podaje Przekazuje informacje

6 6 MODULE 3 Znajomość środków językowych słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, członków rodziny, miejsce zamieszkania, formy zwierzęta. Ma trudności z zastosowaniem zaimków osobowych w formie dopełnienia. i poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Słabo zna i z trudem rozróżnia stopień wyższy i najwyższy przymiotników. Ma trudności z tworzeniem zdań i pytań w czasie present Częściowo zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, członków rodziny, miejsce zamieszkania, formy zwierzęta. z zastosowaniem zaimków osobowych w formie dopełnienia. z rozumieniem i poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Częściowo zna i rozróżnia stopień wyższy i najwyższy przymiotników. z tworzeniem zdań i pytań w czasie present podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, członków rodziny, miejsce zamieszkania, formy zwierzęta. Nie ma większych trudności z zastosowaniem zaimków osobowych w formie dopełnienia. Rozumie i z reguły poprawnie stosuje konstrukcję There is/there are. W większości zna i rozróżnia stopień wyższy i najwyższy przymiotników. Nie ma większych trudności z tworzeniem zdań i pytań w czasie present Zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, członków rodziny, miejsce zamieszkania, formy spędzania czasu wolnego, zwierzęta. Poprawnie stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia. Rozumie i poprawnie stosuje konstrukcję There is/there are. Zna i umie odróżnić stopień wyższy i najwyższy przymiotników. Tworzy zdania i pytania w czasie present Słuchanie Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie sens tekstu, a także reaguje Zazwyczaj rozumie słuchanego oraz rozpoznaje Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz rozpoznaje komunikacyjnych

7 7 Czytanie Mówienie Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu szczegółowe i rozpoznaje komunikacyjnych, pomimo tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Z trudem rozpoznaje różne opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. opinie. W niewielkim stopniu przekazuje informacje szczegółowe i rozpoznaje komunikacyjnych. sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne Częściowo rozpoznaje różne ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. Popełniając błędy, prosi o informacje, wyraża opinie. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego komunikacyjnych i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zazwyczaj rozpoznaje różne opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. opinie. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Poprawnie opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. Poprawnie opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca. Poprawnie prosi o informacje, wyraża opinie. Przekazuje informacje MODULE 4 Znajomość środków językowych słownictwo dotyczące ubioru, czynności życia Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące ubioru, czynności życia podać słownictwo dotyczące ubioru, Zna i umie podać słownictwo dotyczące ubioru, czynności życia codziennego,

8 8 Słuchanie Czytanie codziennego, popularnych dyscyplin sportu, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych. budowaniem zdań z czasownikami have to i can w czasie present Słabo zna i z trudem stosuje kwantyfikatory a lot of/ much/many. Ma trudności z rozróżnieniem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Ma trudności z tworzeniem pytań z wyrażeniami How much/how many. Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także szczegółowe i rozpoznaje komunikacyjnych, pomimo tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje codziennego, popularnych dyscyplin sportu, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych. z poprawnym budowaniem zdań z czasownikami have to i can w czasie present Częściowo zna i z trudem stosuje kwantyfikatory a lot of/much/many. z rozróżnieniem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. z tworzeniem pytań z wyrażeniami How much/ How many. Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia sens tekstu, a także szczegółowe i rozpoznaje komunikacyjnych. sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela czynności życia codziennego, popularnych dyscyplin sportu, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych. Z reguły poprawnie buduje zdania z czasownikami have to i can w czasie present stosować kwantyfikatory a lot of/much/many. rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Z reguły poprawnie tworzy pytania z wyrażeniami How much/how many. reaguje Zazwyczaj rozumie słuchanego oraz rozpoznaje komunikacyjnych i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje popularnych dyscyplin sportu, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych. Poprawnie buduje zdania z czasownikami have to i can w czasie present Zna i umie stosować kwantyfikatory a lot of/ much/many. Rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poprawnie tworzy pytania z wyrażeniami How much/ How many. Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz rozpoznaje komunikacyjnych i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne

9 9 potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. wyszukuje w tekście potrzebne w nim potrzebne Mówienie opowiada o czynnościach życia Popełniając błędy, opowiada opowiada o czynnościach życia słownictwo, opowiada Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu opisuje czynności dnia przyzwolenie i zakaz. W niewielkim stopniu przekazuje informacje czynności dnia Popełniając błędy, prosi o informacje, wyraża przyzwolenie i zakaz. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego opisuje czynności dnia przyzwolenie i zakaz. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. słownictwo, opisuje czynności dnia Poprawnie prosi o informacje, wyraża przyzwolenie i zakaz. Przekazuje informacje MODULE 5 Znajomość środków językowych dane personalne, słownictwo opisujące popularne zawody, kraje, narodowości, formy spędzania czasu wolnego, dni tygodnia, pory dnia, środki transportu. Z trudem odmienia czasownik be w czasie past Częściowo zna i umie podać dane personalne, słownictwo opisujące popularne zawody, kraje, narodowości, formy spędzania czasu wolnego, dni tygodnia, pory dnia, środki transportu. Częściowo odmienia czasownik be w czasie past podać dane personalne, słownictwo opisujące popularne zawody, kraje, narodowości, czynności życia codziennego, formy dni tygodnia, pory dnia, środki transportu. odmienia czasownik be w czasie past Zna i umie podać dane personalne, słownictwo opisujące popularne zawody, kraje, narodowości, czynności życia codziennego, formy dni tygodnia, pory dnia, środki transportu. Poprawnie odmienia czasownik be w czasie past Bez trudu tworzy zdania twierdzące, przeczące

10 10 budowaniem zdań i pytających w czasie past Ma trudności z odmianą czasowników regularnych i nieregularnych w czasie past z budowaniem zdań i pytających w czasie past z odmianą czasowników regularnych i nieregularnych w czasie past Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie past Z reguły poprawnie odmienia czasowniki regularne i nieregularne w czasie past i pytające w czasie past Poprawnie odmienia czasowniki regularne i nieregularne w czasie past Słuchanie Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także szczegółowe i rozpoznaje komunikacyjnych, pomimo Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia sens tekstu, a także szczegółowe i rozpoznaje komunikacyjnych. reaguje Zazwyczaj rozumie słuchanego oraz rozpoznaje komunikacyjnych i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz rozpoznaje komunikacyjnych i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Czytanie Mówienie tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Z trudem rozpoznaje różne opisuje ludzi i miejsca oraz opowiada o czynnościach życia codziennego sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne Częściowo rozpoznaje różne ludzi i miejsca oraz opowiada codziennego w przeszłości. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zazwyczaj rozpoznaje różne opisuje ludzi i miejsca oraz opowiada o czynnościach życia codziennego Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słownictwo, opisuje ludzi i miejsca oraz opowiada

11 11 w przeszłości. w przeszłości. codziennego w przeszłości. Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu opisuje ludzi, miejsca oraz w przeszłości. prośby i podziękowania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje ludzi, miejsca oraz w przeszłości. Popełniając błędy, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego opisuje ludzi, miejsca oraz w przeszłości. prośby i podziękowania. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego słownictwo, opisuje ludzi, miejsca oraz czynności dnia codziennego w przeszłości. Poprawnie prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania. Przekazuje informacje MODULE 6 Znajomość środków językowych dane personalne, zainteresowania, daty, słownictwo dotyczące członków rodziny, form spędzania czasu wolnego, krajobrazu, słownictwo związane ze spędzaniem czasu nad morzem. budowaniem zdań i pytających w czasie past Słabo zna i z trudem stosuje wyrażenia czasownikowe. Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, daty, słownictwo dotyczące członków rodziny, form spędzania czasu wolnego, krajobrazu, słownictwo związane ze spędzaniem czasu nad morzem. z budowaniem zdań i pytających w czasie past Częściowo zna, ale z trudem używa wyrażeń podać dane personalne, zainteresowania, daty, słownictwo dotyczące członków rodziny, czynności życia codziennego, form krajobrazu, słownictwo związane ze spędzaniem czasu nad morzem. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie past Najczęściej poprawnie używa wyrażeń czasownikowych. Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, daty, słownictwo dotyczące członków rodziny, form krajobrazu, słownictwo związane ze spędzaniem czasu nad morzem. Bez trudu tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie past Poprawnie i bez trudu używa wyrażeń czasownikowych. Poprawnie odmienia czasowniki regularne i nieregularne w czasie past

12 12 Ma trudności z odmianą czasowników regularnych i nieregularnych w czasie past Słabo zna i z trudem stosuje zaimki pytające. użyciem konstrukcji There was/there were. Słabo zna i z trudem stosuje okoliczniki czasu. czasownikowych. z odmianą czasowników regularnych i nieregularnych w czasie past Zna, ale z trudem stosuje zaimki pytające. z poprawnym użyciem konstrukcji There was/ There were. Częściowo zna, ale z trudem używa okoliczników czasu. Z reguły poprawnie odmienia czasowniki regularne i nieregularne w czasie past Stosuje zaimki pytające. Nie ma trudności z poprawnym użyciem konstrukcji There was/there were. Najczęściej poprawnie używa okoliczników czasu. Bez trudu stosuje zaimki pytające. Poprawnie stosuje konstrukcję There was/there were. Poprawnie i bez trudu używa okoliczników czasu. Słuchanie Czytanie Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny szczegółowe, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne Częściowo rozpoznaje różne reaguje Zazwyczaj rozumie rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zazwyczaj rozpoznaje różne Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

13 13 Mówienie Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Z trudem rozpoznaje różne opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz opowiada codziennego w przeszłości. udziela podstawowych informacji na swój temat, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz czynności dnia codziennego w przeszłości. emocje. W niewielkim stopniu przekazuje informacje ludzi, przedmioty i miejsca oraz opowiada codziennego w przeszłości. Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz w przeszłości. Popełniając błędy, prosi o informacje, wyraża emocje. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz opowiada codziennego w przeszłości. udziela podstawowych informacji na swój temat, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz czynności dnia codziennego w przeszłości. emocje. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego słownictwo, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz opowiada o czynnościach życia codziennego w przeszłości. słownictwo, udziela podstawowych informacji na swój temat, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz w przeszłości. Poprawnie prosi o informacje, wyraża emocje. Przekazuje informacje MODULE 7 Znajomość środków językowych słownictwo opisujące członków rodziny, czynności życia codziennego, formy Częściowo zna i umie podać słownictwo opisujące członków rodziny, czynności życia codziennego, formy podać słownictwo opisujące członków rodziny, czynności życia Zna i umie podać słownictwo opisujące członków rodziny, formy spędzania czasu

14 14 środki transportu, popularne dyscypliny sportu, krajobraz, pogodę, atrakcje w parku rozrywki. Ma duże trudności z budowaniem zdań i pytających z wyrażeniem be going to. tworzeniem zdań z wyrażeniem Let s. Ma duże trudności z budowaniem zdań i pytających z wyrażeniem want to. środki transportu, popularne dyscypliny sportu, krajobraz, pogodę, atrakcje w parku rozrywki. z budowaniem zdań i pytających z wyrażeniem be going to. z poprawnym tworzeniem zdań z wyrażeniem Let s. z budowaniem zdań i pytających z wyrażeniem want to. codziennego, formy środki transportu, popularne dyscypliny sportu, krajobraz, pogodę, atrakcje w parku rozrywki. Z reguły poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z wyrażeniem be going to. z poprawnym tworzeniem zdań z wyrażeniem Let s. Z reguły poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z wyrażeniem want to. wolnego, środki transportu, popularne dyscypliny sportu, krajobraz, pogodę, atrakcje w parku rozrywki. Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące, pytające z wyrażeniem be going to. Poprawnie tworzy zdania z wyrażeniem Let s. Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące, pytające z wyrażeniem want to. Słuchanie Ma trudności z właściwym reagowaniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo Z trudem rozumie ogólny szczegółowe, pomimo Częściowo właściwie reaguje Częściowo rozumie reaguje Zazwyczaj rozumie rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Zawsze poprawnie reaguje Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia Rozumie ogólny sens tekstu rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje Czytanie tekstu czytanego, z trudem sens tekstu czytanego czytanego i przeważnie Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje

15 15 Mówienie określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Z trudem rozpoznaje różne opisuje ludzi, opowiada codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania. i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne Częściowo rozpoznaje różne ludzi, opowiada codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania. samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zazwyczaj rozpoznaje różne opisuje ludzi, opowiada codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania. w nim potrzebne Rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słownictwo, opisuje ludzi, opowiada o czynnościach życia codziennego w przyszłości, przedstawia Pisanie Reagowanie przedstawia swoje upodobania, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz w przyszłości. prosi o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje. Popełniając błędy, przedstawia swoje upodobania, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz w przyszłości. Popełniając błędy, prosi o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje. przedstawia swoje upodobania, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz w przyszłości. prosi o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje. słownictwo, przedstawia swoje upodobania, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca oraz w przyszłości. Poprawnie prosi o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Przekazuje informacje

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska 2014

Macmillan Polska 2014 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Evolution plus 3 KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

5 SEMESTR Ocena

5 SEMESTR Ocena 5 SEMESTR (Klasa 6, semestr 1) Ocena 2 3 4 5 Częściowo zna i umie W większości zna i umie Zna i umie Słabo zna i z trudem Ma spore trudności z Częściowo zna i umie Ma trudności z W większości zna i umie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5

Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5 Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5 Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo