Spis treści. Notki biograficzne. Wykaz niektórych skrótów. Przedmowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Notki biograficzne. Wykaz niektórych skrótów. Przedmowa"

Transkrypt

1 Spis treści Notki biograficzne Wykaz niektórych skrótów Przedmowa I. Klasyfikacja budżetowa wraz z zasadami jej stosowania i doskonalenia 1. Rodowód współczesnych klasyfikacji budżetowych 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Planowanie procesów finansowych 1.3. Szczegółowość ustaleń budżetu 1.4. Ewolucja sposobu zapisywania budżetu 2. Zakres klasyfikacji środków publicznych 2.1. Finanse publiczne oraz sektor finansów publicznych 2.2. Środki publiczne - rodzaje 2.3. Przedmiot klasyfikacji budżetowej (co podlega klasyfikacji) 2.4. Problemy z ustaleniem podmiotów zobowiązanych do stosowania podziałek z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej 3. Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu 3.1. Funkcja planistyczna klasyfikacji budżetowej 3.2. Rola klasyfikacji w ewidencji finansowej 3.3. Klasyfikacja w sprawozdawczości budżetowej 3.4. Znaczenie klasyfikacji w statystyce publicznej 4. Zasady (kryteria) klasyfikacji budżetowej 4.1. Niekompletność reguł klasyfikowania 4.2. Dobór podziałek klasyfikacyjnych - jako proces wykładni prawa 4.3. Zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych - krok po kroku 5. Przykłady niedoskonałości lub psucia klasyfikacji budżetowej (ku przestrodze) 5.1. Grupa rodzajowa "dotacje i subwencje" 5.2. Wpływy z likwidacji wydatków niewygasających 5.3. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej 5.4. Dotacje z budżetu JST dla SPZOZ i dla podmiotów niepublicznych 5.5. Praktyka klasyfikacji rozliczeń między gminami z tytułu dotowania prywatnego przedszkola 5.6. Specyfika klasyfikowania w budżetach JST niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.7. Problem zaklasyfikowania dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 5.8. Wnioski de lege lata i de lege ferenda 6. Zakończenie II. Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach 1. Klasyfikacja materiałów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1.1. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na zakup certyfikatu kwalifikowanego 1.2. Klasyfikacja wydatków na zakup mydła w płynie i ręczników papierowych dla personelu placówki 1.3. Klasyfikacja tarczy w piecu grzewczym 1.4. Zakup drzwi 1.5. Meble - czy mogą być środkami trwałymi? 1.6. Klasyfikacja budżetowa artykułów sanitarnych i spożywczych 1.7. Klasyfikacja budżetowa publikacji wymiennokartkowych i opłaty za usługi związane z Internetem 1.8. Zakwalifikowanie do wartości niematerialnych i prawnych 1.9. Paragrafy 4210, 4240, 4270, wyjaśnienia Wydatki na czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wentylacji i klimatyzacji Meble na wymiar, płyty CD - klasyfikacja budżetowa Montaż klimatyzatora Koszty na modernizację budynku Wydatek na zakup uzbrojenia Klasyfikacja wykupu gruntów pod przepompownię w celu budowy kanalizacji

2 1.16. Klasyfikacja wydatków na wykonanie boiska trawiastego Wydatek na wymianę okien 2. Usługi obce 2.1. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu obsługi prawnej 2.2. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu monitoringu 2.3. Klasyfikacja wydatków z tytułu wydania kodu do korzystania z bankowości elektronicznej 2.4. Wydatki na badania i ekspertyzy 2.5. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu gazu i wody 2.6. Klasyfikacja wydatków na zakup usług telefonicznych, internetowych i innych usług telekomunikacyjnych 2.7. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu butli z gazem 2.8. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej 2.9. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów naprawy, przeglądów i kalibracji urządzeń Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów konserwacji windy Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na naprawę suszarki, części zamienne oraz dojazd serwisanta Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów z tytułu korzystania z wydzierżawionego zbiornika na gaz Klasyfikacja wydatków z zakresu ekspertyz i porad Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów przeglądów okresowych kotłowni, nadzoru budowlanego i kontroli obiektów budowlanych Klasyfikacja wydatków na opracowanie dokumentu planistycznego w zakresie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na naprawę kserokopiarki, części zamienne oraz dojazd serwisanta Klasyfikacja paragrafowa kosztów konserwacji kserokopiarki Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków Wydatki z tytułu uzyskania podpisu elektronicznego w klasyfikacji budżetowej Zakup wody butlowej Klasyfikacja budżetowa badania hydrantów przeciwpożarowych i przeglądu gaśnic Klasyfikacja szkolenia bhp Klasyfikacja wydatku na certyfikat dotyczący podpisu elektronicznego ZUS Opłata z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej Zabezpieczenie medyczne przy organizacji imprez masowych Klasyfikacja umowy zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą Klasyfikacja wydatków na zatrudnienie obsługi monitoringu miejskiego Wydatki za usługi językowe Wydatki na pokrycie kosztów z polisy ubezpieczeniowej OC i NW Klasyfikacja wydatków z tytułu opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu obsługi prawnej Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z wynajęciem firmy do archiwizacji dokumentów Klasyfikacja wydatków z tytułu opłat za przejazd autostradą Klasyfikacja wydatków z tytułu artykułów prasowych promujących zadanie inwestycyjne Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu i wymiany drzwi wejściowych, które stanowią element środka trwałego, jakim jest budynek Klasyfikacja wydatków i ujęcie księgowe faktur za dostęp do Krajowego Rejestru Długów Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na konserwacje

3 gaśnic oraz dojazd serwisanta Wydatki ponoszone na konserwacje gaśnic, windy i systemów przeciwpożarowych Klasyfikacja pokrycia kosztów naprawy drzwi w budynku gminnym Bieżące utrzymanie oraz konserwacja fontann Zakup energii - oświetlenie pola namiotowego 3. Edukacja i nauka 3.1. Opłata za egzamin - ujęcie w paragrafie klasyfikacji wydatków 3.2. Podnoszenie kwalifikacji 3.3. Klasyfikacja budżetowa stypendiów 3.4. Stypendia szkolne 3.5. Klasyfikacja studiów podyplomowych i szkoleń 3.6. Klasyfikowanie praktyk absolwenckich 3.7. Dofinansowanie studiów podyplomowych 4. Szkolenia i podróże służbowe 4.1. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych pracowników jednostek budżetowych 4.2. Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu podróży służbowych na wystawę obrazów promujących gminę 4.3. Klasyfikacja wydatków za udział w szkoleniu zorganizowanym poza miejscem pracy pracownika 4.4. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu szkoleń pracowników 4.5. Klasyfikacja wydatków związana z badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem 4.6. Wynajęcie busa 4.7. Delegacja pełnomocnika wyborów do Europarlamentu 4.8. Klasyfikacja budżetowa podróży zagranicznych osób niebędących pracownikami 4.9. Koszty delegacji radnych Opłaty za transport busem Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez strażaka w PSP Klasyfikacja budżetowa szkoleń BHP świadczonych przez firmę Klasyfikacja wydatków ponoszonych na delegację sędziowską z tytułu imprezy sportowej Klasyfikacja zwrotu kosztów dojazdu na uczelnię 5. Środki europejskie i inne środki zagraniczne 5.1. Wprowadzanie paragrafu z czwartą cyfrą 7 i 9 do budżetu 5.2. Klasyfikacja budżetowa środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej 5.3. Klasyfikacja budżetowa w unijnym Programie Integracji Społecznej 5.4. Klasyfikacja budżetowa wpływu środków z sektorowego programu operacyjnego rybołówstwo i przetwórstwo 5.5. Ewidencja środków przekazanych na rachunek powiatu, stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych 5.6. Wydatki na opracowanie wniosku o środki unijne 5.7. Kwalifikacja projektu unijnego w dwóch działach czy rozdziałach? 5.8. Realizacja projektu współfinansowanego środkami UE 5.9. Klasyfikacja wydatków niekwalifikowanych Klasyfikacja paragrafowa środków pochodzących z PROW Klasyfikacja wydatków za odsetki od niewykorzystanej dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Klasyfikacja budżetowa dla wydatków objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej Klasyfikacja odsetek od środków POKL na rachunku bankowym powiatowego urzędu pracy 6. Komputery 6.1. Zakup komputera jako pozostałego środka trwałego 6.2. Ewidencja faktury za przedłużoną gwarancję programu księgowego 6.3. Klasyfikacja opłaty abonamentowej za używanie programu komputerowego 6.4. Klasyfikacja zakupu licencji programu komputerowego 6.5. Zakup komputera w celu dydaktycznym 6.6. Zakup partii komputerów jako wydatek inwestycyjny

4 6.7. Klasyfikacja budżetowa wydatku z tytułu nabycia programu komputerowego 6.8. Zakup licencji na program komputerowy 7. Plan finansowy i jego zmiany 7.1. Klasyfikacja wydatków po przekształceniu jednostki budżetowej w zakład budżetowy 7.2. Przesunięcia między paragrafami wydatków budżetowych 7.3. Możliwości przesunięć między paragrafami, gdy jednostka działa na prowizorium 7.4. Zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP 8. Powiązania z ewidencją księgową i sprawozdawczością 8.1. Pozostałe na koniec roku środki na rachunku z art. 223 ustawy o finansach publicznych 8.2. Klasyfikacja budżetowa w zakładzie budżetowym - obowiązek jej prowadzenia przy ewidencji kosztów 8.3. Wycena wyposażenia po remoncie i modernizacji 8.4. Meble do pracowni językowej 8.5. Klasyfikacja budżetowa dochodów z zadania administracji zleconej 8.6. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy 8.7. Odprawa pośmiertna po pracowniku 8.8. Ewidencja księgowa i klasyfikacja odsetek od kredytu stanowiących koszty realizowanej inwestycji 8.9. Dopuszczalność posługiwania się podziałką ő 495 w budżecie JST i w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych 9. Podatki i opłaty 9.1. Opłata za trwały zarząd 9.2. Klasyfikacja budżetowa opłat za trwały zarząd 9.3. Odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości - klasyfikacja budżetowa 9.4. Opłata roczna za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogi 9.5. Wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 9.6. Klasyfikacja opłaty legalizacyjnej 9.7. Klasyfikacja opłaty rocznej za dozór techniczny na rzecz UDT 9.8. Klasyfikacja opłat za parkowanie w płatnej strefie miejskiej 9.9. Klasyfikacja wydatków poniesionych z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej Klasyfikacja dochodów ze zwróconych opłat sądowych i zaliczek od Komornika Sądowego Klasyfikacja opłaty za kontrole przeprowadzane przez PIS Klasyfikacja dochodów gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Klasyfikacja budżetowa opłaty za wypis z ewidencji gruntów Opłata ewidencyjna za wpis do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu Partycypacja w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Opłaty z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej 10. Dotacje oraz wydatki na pomoc dla innego podmiotu Księgowanie dochodu z dotacji i związanych z nią wydatków Dotacje na pomoc finansową między JST Klasyfikacja budżetowa dopłaty do taryf wodnych i kanalizacyjnych Klasyfikacja dopłat do 1 m3 ścieków Klasyfikacja dopłat do dotacji oświatowych z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty Dotacje udzielane klubom sportowym Dotacje z budżetu samorządu dla ochotniczej straży pożarnej Pomoc z budżetu samorządu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Wydatki budżetu gminy (powiatu) na usuwanie eternitu z nieruchomości

5 osoby prywatnej Sposób zaklasyfikowania dotacji z budżetu JST dla osoby fizycznej na usuwanie azbestu Dopłaty z budżetu gminy do własnej spółki z o.o Dotacje udzielone na działalność pożytku publicznego Zwrot pomocy finansowej Zasady i tryb udzielania dotacji dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wypłatę dotacji dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Dotacja dla OSP Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dotacja na inwestycję z NFOŚiGW Udzielanie pomocy na konserwację cieku wodnego administrowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dotacje na szczepienia ochronne 11. Inwestycje Klasyfikacja budżetowa zapłaty wobec podwykonawców z art Kodeksu cywilnego Klasyfikacja budżetowa zwrotu nakładów poniesionych przez najemcę na remont wynajmowanego lokalu Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu odkupienia akcji Klasyfikacja wydatków poniesionych przez JST na zasilenie kapitału zapasowego spółki Prawidłowa klasyfikacja budżetowa na sfinansowanie zadania pod nazwą "Instalacja toalety wolnostojącej" Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na opracowanie dokumentacji potrzebnej do uruchomienia procesu inwestycyjnego Klasyfikacja wydatków dotyczących zakupu dokumentacji do decyzji WZiZT i projektu budowlanego Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup gruntów i opłatę za akt notarialny Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z dofinansowaniem inwestycji przez podmiot prywatny Klasyfikacja dla zwracanego przez urząd skarbowy podatku VAT, dotyczącego prowadzonej inwestycji przez jednostki budżetowe Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wykonanie kominka w remizie strażackiej Klasyfikacja dochodów samorządu z tytułu darowizn Pomoc rzeczowa na budowę drogi Umowa o nadzór budowlany 12. Odszkodowania Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdu w czasie prac wykonywanych przez pracowników JST Klasyfikacja budżetowa wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje Klasyfikacja budżetowa dochodów z odszkodowania za mienie Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej Klasyfikacja budżetowa środków na wypłacenie odszkodowania i kosztów zastępstwa procesowego 13. Wynagrodzenia i wydatki osobowe Klasyfikacja wydatków ponoszonych na koszty należnych odsetek naliczonych od zaległych wynagrodzeń

6 13.2. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wypłatę odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach stosunku pracy Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zasiłków chorobowych i zmniejszeń wpłat z tytułu składek ZUS Klasyfikacja wydatków na szkolenie prowadzone przez osobę fizyczną na podstawie umowy o dzieło Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie sołtysów za udział w posiedzeniu rady gminy oraz pobór podatków Wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego w państwowej jednostce budżetowej Klasyfikacja wydatków ponoszonych na zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych przez gminę na zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ujęcie odprawy pracownika Klasyfikacja budżetowa zasiłków ZUS Klasyfikacja i ewidencja księgowa zasiłku chorobowego Klasyfikacja dofinansowania ze środków własnych gminy w zakresie wydatków na USC Ekwiwalent dla kierownika USC na zakup ubioru reprezentacyjnego 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Klasyfikacja dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych i wydatków z niej finansowanych Klasyfikacja wydatków ponoszonych przez jednostkę budżetową za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych Klasyfikacja budżetowa dla odpłatnego zniesienia współwłasności gruntu Skarbu Państwa Klasyfikacja budżetowa z tytułu zwrotu bonifikaty na zakup mieszkania Ustalenie działu i rozdziału dla zaplanowania wydatków ponoszonych na remont pomnika Klasyfikacja budżetowa dla bieżących wydatków ponoszonych przez gminę 15. Oświata Obliczanie podstawy dotacji dla niepublicznego przedszkola Klasyfikacja wydatków budżetu gminy na kształcenie specjalne - art. 32 ustawy okołobudżetowej Klasyfikacja wydatków ponoszonych na zakup programu i urządzenia do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu Zakup testów narkotycznych przez jednostkę budżetową Klasyfikacja dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na zakup tablic interaktywnych dla gminnych placówek oświatowych Klasyfikacja wydatków ponoszonych na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie obcej gminy Ewidencjonowanie wydatków na prenumeratę czasopism oraz pomoce dydaktyczne Stołówki szkolne i przedszkolne Klasyfikacja wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do ZNP Zabezpieczenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - paragrafy Dofinansowanie z budżetu gminy obozu szkoleniowego zespołu artystyczno-tanecznego, działającego przy zespole szkół Klasyfikacja wydatków poniesionych z tytułu udziału nauczycieli szkoły podstawowej w warsztatach wokalno-tanecznych Wpłaty rodzica ucznia na pokrycie kosztów szkody powstałej w szkole Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły 16. Pomoc społeczna Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych z tytułu opieki

7 i wychowania dziecka w pieczy zastępczej Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych przez gminę na dożywianie dzieci w szkołach Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z kosztów upomnienia Klasyfikacja wydatku z tytułu zakupu zniczy na opuszczone groby Klasyfikacja dochodów z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych Klasyfikowanie wpływów od dłużników alimentacyjnych Paragraf 4240 w planie finansowym domu pomocy społecznej Klasyfikacja dla wydatków na wzmocnienie świetlic i klubów dla dzieci Klasyfikacja budżetowa wydatków na zadania POKL - priorytet VII Klasyfikacja karty dużej rodziny Zwrot kosztów upomnień przy nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych Klasyfikacja wydatków związanych z realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" 17. Wpływy z różnych tytułów Klasyfikacja budżetowa wpływów z refundacji z powiatowego urzędu pracy Zwrot VAT w księgach rachunkowych Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu refakturowanych opłat za media Klasyfikacja dochodów dotyczących zlikwidowanej spółki gminnej otrzymanych przez gminę Ujmowanie korekty kosztów w tym samym roku budżetowym Klasyfikacja dochodów z tytułu przejęcia depozytu z gwarancji Klasyfikacja budżetowa wpływów z kar umownych 18. Pozostałe Wykazanie w Rb-27S należności odsetek za zwłokę Wydatki z tytułu nabycia nieruchomości w trybie zasiedzenia Klasyfikacja budżetowa dla dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu Wydatki związane z powodzią Poradnik w formie abonamentu płaconego jednorazowo Klasyfikacja dochodów i wydatków powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Leasing zwrotny Wpłata do budżetu środków z rachunku dochodów własnych jako wydatek jednostki budżetowej Zakup agregatu dla OSP z funduszu sołeckiego Kompensowanie wzajemnych należności z kontrahentem Wydatki budżetu gminy i powiatu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu nagrody pieniężnej od Ministra Sportu dla gminy Klasyfikacja dochodów ze sprzedaży zbędnych rur Klasyfikacja odsetek od kredytów Klasyfikacja prowizji od kredytu Klasyfikacja budżetowa kosztów upomnienia III. Zmiany klasyfikacji budżetowej na rok Zmiany w klasyfikacji rozdziałów 1.1. Zmiany w dziale 010 i dziale Zmiany rozdziałów dla dochodów i wydatków związanych z Wojskową Agencją Mieszkaniową i Agencją Mienia Wojskowego 1.3. Zniesienie rozdziału Nowy rozdział Nowy rozdział fiskalny Nowe rozdziały i na wydatki w zakresie kształcenia specjalnego 1.7. Objaśnienia do niektórych rozdziałów działu Dodanie objaśnień do rozdziału Uchylenie rozdziału i rozdziału 90016

8 2. Zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków 2.1. Uściślenia do określeń dochodów majątkowych i objaśnień do czwartej cyfry paragrafu dochodów 2.2. Zmiana objaśnień do paragrafu 001 i paragrafu Dodanie objaśnień do paragrafu Zmiany w paragrafie Poszerzenie objaśnień do paragrafu Poszerzenie objaśnień do paragrafu Zmiana nazwy i objaśnień do paragrafu Dodatkowy paragraf Zmiana objaśnień do paragrafu Zmiana nazwy i objaśnień do paragrafu Dodatkowy paragraf Zmiany nazwy i objaśnień do paragrafu Zmiana paragrafów wydatków i środków 3.1. Zmiany definicji i objaśnień do grup wydatków 3.2. Zmiana znaczenia czwartej cyfry paragrafu wydatkowego 8 i Nowe znaczenie paragrafu Nowy paragraf wydatkowy Zmiana objaśnień do paragrafu Zmiany w paragrafie 304 oraz nowy paragraf Poszerzenie objaśnień do paragrafu Zmiana objaśnień do paragrafu Uchylenie paragrafów 435 i 437 oraz nowe znaczenie podziałki paragrafu Uchylenie objaśnień do paragrafów 462, 463, Nowa nazwa paragrafu wydatkowego Nowy paragraf wydatkowy Zmiany w szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego 5. Konkluzje IV. Przepisy prawne 1. Klasyfikacja budżetowa Załącznik 1. Klasyfikacja działów Załącznik 2. Klasyfikacja rozdziałów Załącznik 3. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) Załącznik 4. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) Załącznik 5. Klasyfikacja paragrafów przychodów Załącznik 6. Klasyfikacja paragrafów rozchodów Załącznik 7. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Załącznik 8. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 2. Wyciąg z przepisów prawnych 2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) - wyciąg 2.2. Ustawa z r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - wyciąg 2.3. Ustawa z r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) - wyciąg Wykaz zagadnień w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej 1. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i rozchodów 2. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków 3. Klasyfikacja paragrafów przychodów ISBN:

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo