Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów..."

Transkrypt

1 Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela Świderek Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Zasady uznania składników majątku za niskocenne Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja niskocennych składników majątku trwałego jednostki Zwiększenie stanu posiadanych niskocennych środków trwałych Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością i klasyfikacją budżetową Rozdział II. Nabycie samochodu przez jednostkę sektora finansów publicznych Izabela Świderek Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Samochód jako środek trwały Wartość początkowa samochodu Zakup samochodu a prawo zamówień publicznych Nabycie samochodu w efekcie umowy leasingu Ulepszenie zakupionego samochodu Zakup specjalistycznego samochodu przez JST a podatek VAT Schematy księgowań z wyjaśnieniami V

2 3.1. Ewidencja środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Ewidencja zdarzeń dotyczących nabycia lub nieodpłatnego otrzymania samochodu przez jednostkę sektora finansów publicznych Amortyzacja środka trwałego samochodu Samochód jako pomoc dydaktyczna Ewidencja rozchodu samochodu Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością i klasyfikacją budżetową Rozdział III. Ewidencja pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych Sebastian Bach Wyjaśnienie pojęć Komentarz Zakres podmiotowy stosowania zasady finansowania zakupu pierwszego wyposażenia ze środków na inwestycje Zakres przedmiotowy stosowania zasady finansowania zakupu pierwszego wyposażenia ze środków na inwestycje Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ogólne Ewidencja umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, które zostały zakupione w ramach pierwszego wyposażenia Schematy księgowań z wyjaśnieniami Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi, z zakresu operacji finansowych i klasyfikacją budżetową Rozdział IV. Ewidencja zespołów komputerowych Sebastian Bach Wyjaśnienie pojęć Komentarz Zespół komputerowy Wartość początkowa zespołów komputerowych Ulepszenie zespołów komputerowych Umorzenie i amortyzacja zespołów komputerowych Trwałe uszkodzenie zespołów komputerowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawy ewidencji zespołów komputerowych Przykłady ewidencji zespołu komputerowego Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością i klasyfikacją budżetową Część II. Dochody Rozdział I. Dotacje udzielane ze środków publicznych Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć VI

3 2. Komentarz Zasady ogólne udzielania dotacji ze środków publicznych Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych Udzielanie dotacji podmiotowych z budżetu JST Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ogólne ewidencji dotacji udzielanych ze środków publicznych przez jednostki otrzymujące dotacje Zasady ogólne ewidencji dotacji udzielanych ze środków publicznych przez jednostki przekazujące dotacje Ewidencja dotacji otrzymywanych przez JST Ewidencja dotacji udzielanych przez JST Ewidencja dotacji udzielanych z funduszy celowych Ewidencja dotacji otrzymywanych przez samorządowe zakłady budżetowe Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział II. Ewidencja udziałów JST we wpływach dochodów budżetów państwa oraz dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć Komentarz Rodzaj i wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST Zasady przekazywania do JST dochodów z tytułu podatków i opłat oraz udziałów JST we wpływach dochodów budżetu państwa pobieranych przez urzędy skarbowe Schematy księgowań z wyjaśnieniami Wpływ zasad wykazywania w sprawozdawczości budżetowej dochodów z tytułu podatków i opłat oraz udziałów JST we wpływach dochodów budżetu państwa pobieranych przez urzędy skarbowe na ich ewidencję finansowo-księgową Zasady ogólne ewidencji dochodów z tytułu podatków i opłat oraz udziałów JST we wpływach dochodów budżetu państwa pobieranych przez urzędy skarbowe w księgach budżetu JST i urzędu JST Ewidencja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz udziałów JST we wpływach dochodów budżetu państwa pobieranych przez urzędy skarbowe w księgach budżetu JST Ewidencja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz udziałów JST we wpływach dochodów budżetu państwa pobieranych przez urzędy skarbowe w księgach urzędu JST Przykłady ewidencji Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział III. Ewidencja dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań z wyjaśnieniami VII

4 3.1. Zasady ogólne Ewidencja dochodów i odsetek z tytułu zadań zleconych Przykład ewidencji zadań zleconych Sposób udokumentowania/forma urządzenia księgowego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, w zakresie operacji finansowych, budżetowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział IV. Dochody z tytułu opłat w przedszkolach i szkołach Monika Kaczurak-Kozak Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Szkoły i przedszkola jako jednostki budżetowe Wydzielony rachunek dochodów szkół i przedszkoli Opłaty pobierane przez szkoły i przedszkola Schematy księgowań z wyjaśnieniami Opłaty jako przychody (dochody) oświatowych jednostek budżetowych Ogólne zasady ewidencji opłat w szkołach i przedszkolach Charakter należności dotyczących pobieranych opłat oraz ich odpisów Ewidencja opłat w sytuacji ich ujmowania na wydzielonym rachunku dochodów Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Rozdział V. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych Lucyna Hanus Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wstęp Zasady ewidencji Schematy księgowań z wyjaśnieniami Sposób udokumentowania/forma urządzenia księgowego Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi Zasady konstrukcji sprawozdania półrocznego/rocznego Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Ujmowanie sald konta 225 oraz 820 w sprawozdaniu finansowym Rozdział VI. Podatki lokalne Agata Dzięgiel-Matras Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja podatków lokalnych w księdze rachunkowej budżetu gminy Ewidencja podatków lokalnych w księdze rachunkowej urzędu gminy Sposób udokumentowania/forma urządzenia księgowego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi i klasyfikacją budżetową VIII

5 Część III. Wydatki Rozdział I. Refundacja wydatków w jednostkach budżetowych Izabela Świderek Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Sposób udokumentowania Powiązanie ze sprawozdawczością budżetową i finansową Rozdział II. Karty płatnicze w jednostkach sektora finansów publicznych Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć Komentarz Rodzaje kart płatniczych i zasady ich funkcjonowania Regulacje w zakresie kart płatniczych wynikające z ustawy o finansach publicznych Zastosowanie kart płatniczych w jednostkach sektora finansów publicznych i korzyści wynikające z ich używania Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ogólne Zapłata kartą płatniczą za zakupione materiały i usługi Zapłata kartą płatniczą za wydatki w czasie podróży służbowej Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi, z zakresu operacji finansowych i klasyfikacją budżetową Rozdział III. Niewygasające wydatki w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć Komentarz Zasady ogólne ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach samorządu terytorialnego Środki pomocowe jako wydatki niewygasające Schematy księgowe z wyjaśnieniami w zakresie wydatków niewygasających jednostek samorządu terytorialnego Powiązania ze sprawozdawczością Rozdział IV. Zaangażowanie w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć Komentarz Podstawy prawne zaangażowania Zagadnienia ogólne IX

6 2.3. Przykład dotyczący angażowania planu finansowego jednostki Zasady ewidencji zaangażowania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Zasady ogólne Przykład ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na koncie 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat w 2014 i 2015 r Przykłady ujęcia zaangażowania w jednostce budżetowej w ewidencji finansowoksięgowej Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązanie ze sprawozdaniami budżetowymi Rozdział V. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monika Kaczurak-Kozak Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Wydatki majątkowe w budżecie państwa wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatki inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne w klasyfikacji budżetowej Charakter inwestycji w jednostkach budżetowych Źródła finansowania inwestycji jednostek budżetowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawa prawna i zasady ewidencji księgowej wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych Ogólne ujęcie wydatków w ewidencji księgowej jednostek budżetowych Ujęcie inwestycji w ewidencji księgowej jednostki budżetowej finansowanie ze środków budżetowych Ujęcie inwestycji w ewidencji księgowej jednostki budżetowej finansowanie z sum na zlecenie Ujęcie inwestycji w ewidencji księgowej jednostki budżetowej finansowanie z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi Część IV. Przychody i koszty Rozdział I. Darowizna Monika Kaczurak-Kozak Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Darowizna a nieodpłatne przekazanie (otrzymanie) Wycena darowizny Schematy księgowań z wyjaśnieniami X

7 3.1. Ujęcie darowizny w księgach rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych Ogólne zasady ewidencji darowizny w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Darowizna na wydzielonym rachunku dochodów Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową Rozdział II. Ewidencja odsetek za zwłokę w zapłacie Sebastian Bach Wyjaśnienie pojęć Komentarz Podstawy prawne ewidencji odsetek za zwłokę w zapłacie Odsetki za zwłokę w zapłacie należne JSFP Odsetki za zwłokę w zapłacie jako koszty finansowe Odsetki a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek za zwłokę Moment ujęcia odsetek za zwłokę w urządzeniach księgowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Prowadzenie ewidencji szczegółowej wg dłużników Dowody księgowe Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi, w zakresie operacji finansowych i klasyfikacją budżetową Rozdział III. Ewidencja należnych kosztów upomnienia Sebastian Bach Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ogólne Schemat księgowy należnych kosztów upomnienia Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi, w zakresie operacji finansowej i klasyfikacją budżetową Rozdział IV. Różnice kursowe Bogdan Gajos Podstawowe pojęcia Komentarz Podstawy prawne w problematyce różnic kursowych Zasady stosowania kursów walut Dodatkowe uwagi, komentarze i wskazówki do stosowania kursów walut do wyceny Schematy księgowań z wyjaśnieniami (wybrane przykłady) Różnice kursowe przy wpływie z tytułu zapłaty należności dewizowych Różnice kursowe przy płatnościach zobowiązań dewizowych Rozliczenia faktur wystawionych w euro przez podmioty polskie (rezydentów) Rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych XI

8 3.5. Kompensata (potrącenie) sald należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej Odpisywanie (przedawnienie, umorzenie) sald wyrażonych w walucie obcej Wycena sald dewizowych na dzień przekazania środków trwałych do używania Przewalutowanie sald dewizowych na koniec roku Wpływ środków dewizowych z dofinansowania projektu pomocowego i ich wykorzystanie Sposób dokumentowania Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi Część V. Księgowania działalności finansowej Rozdział I. Kredyty i pożyczki w jednostkach samorządu terytorialnego Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć i zdarzeń Komentarz Wycena kredytów i pożyczek Zasady zaciągania kredytów i pożyczek przez JST Schematy księgowe z wyjaśnieniami Zasady ogólne Koszty obsługi długu publicznego Zasady ewidencji kredytów bankowych w księgach budżetów JST Zasady ewidencji pożyczek w księgach budżetów JST Zasady ewidencji odsetek od kredytów i pożyczek w księgach urzędu JST Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział II. Tworzenie spółek prawa handlowego i przystępowanie do nich przez jednostki samorządu terytorialnego Mieczysława Cellary Wyjaśnienie pojęć Komentarz Podstawy prawne, zagadnienia ogólne Realizacja zadań wynikających z ustaw samorządowych i ustawy o gospodarce komunalnej w formie spółek Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę Założenie spółki z o.o. regulacje wynikające z KSH Spółka w organizacji regulacje wynikające z KSH Aporty wnoszone do spółek kapitałowych Wycena udziałów i akcji Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja nabywanych udziałów i akcji oraz wnoszonych aportów w postaci składników majątkowych Ewidencja mienia zlikwidowanych jednostek Ewidencja wniesienia aportu do spółki w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Ewidencja odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe XII

9 4. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział III. Weksle ewidencja w jednostkach budżetowych Lucyna Hanus Wyjaśnienie pojęć Komentarz Weksle obce Weksel in blanco Poręczenie wekslowe (aval) Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja weksli obcych Ewidencja kredytu oraz weksla in blanco wystawionego tytułem jego zabezpieczenia Księgowanie poręczeń wekslowych Sposób udokumentowania/forma urządzenia księgowego Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział IV. Obligacje Lucyna Hanus Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań z wyjaśnieniami Sposób udokumentowania/forma urządzenia księgowego Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi Część VI. Fundusze Rozdział I. Fundusz alimentacyjny Ewa Pawka-Nowak Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowe z wyjaśnieniami Wypłata świadczeń dla osób uprawnionych Należności od dłużników alimentacyjnych Świadczenia nienależnie pobrane Koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym Umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego Odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego Sposób udokumentowania/forma urządzenia księgowego Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową Rozdział II. Fundusz Pracy zasady ewidencji w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Izabela Świderek Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie XIII

10 2.2. Wysokość, pobór i odprowadzanie składek na FP Podmioty zobowiązane do opłat Podmioty zwolnione z opłat Przychody FP jako funduszu celowego Przeznaczenie środków Funduszu Pracy Schematy księgowań Zasady ogólne ewidencji składek na Fundusz Pracy Ewidencja składki na Fundusz Pracy Powiązanie ze sprawozdawczością i klasyfikacją budżetową Część VII. Rozrachunki Rozdział I. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Monika Kaczurak-Kozak Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Zakres dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Schematy księgowań z wyjaśnieniami Lista płac jako podstawa ewidencji księgowej Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń Ewidencja rozrachunków z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ewidencja potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Przykład naliczenia i zaksięgowania listy płac Ewidencja potrąceń z wynagrodzenia przewidzianych w art KP Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Rozdział II. Trzynastka Monika Kaczurak-Kozak Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego wypłata Dodatkowe wynagrodzenie roczne w służbach mundurowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ewidencji księgowej dodatkowego wynagrodzenia rocznego Ewidencja księgowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynagrodzeń Sposób naliczenia i zaksięgowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika przykład Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową XIV

11 Część VIII. Inne księgowania specyficzne Rozdział I. Środki europejskie Lucyna Hanus Wyjaśnienie pojęć Komentarz Ustawowa definicja środków europejskich Specyfika budżetu środków europejskich Wykonywanie budżetu środków europejskich Płatności zlecenia płatności Konsekwencje nieterminowego rozliczenia płatności zaliczkowej Rachunek bankowy środków europejskich Współfinansowanie krajowe projektów Klasyfikacja dochodów z tytułu płatności Ramowe plany kont Schematy księgowań z wyjaśnieniami Rozdział II. Księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agata Dzięgiel-Matras Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Ustalanie opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi Schematy księgowań Podstawa prawna ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zasady ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sposób udokumentowania Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, budżetowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział III. Ewidencja księgowa umów PPP w JST Ewa Kowalczuk Wyjaśnienie pojęć Komentarz Regulacje prawne w zakresie PPP PPP w polityce rachunkowości jednostki Ujęcie rachunkowe umów PPP oparte na MSRSP Ujęcie rachunkowe umów PPP oparte na sprawozdawczości budżetowej/ statystycznej Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ogólne Przekazanie przez JST wkładu własnego w postaci majątku w związku z umową PPP Ujęcie w księgach składnika aktywów będącego przedmiotem umowy PPP Ujęcie w księgach składnika aktywów, będącego przedmiotem umowy PPP, oraz przychodów przyszłych okresów z tytułu prawa do pobierania pożytku Ujęcie w księgach amortyzacji Innych aktywów trwałych Ujęcie w księgach faktury od partnera prywatnego Ujęcie w księgach JST wkładu własnego pieniężnego XV

12 3.8. Ujęcie w księgach JST przekazania majątku przez partnera prywatnego po zakończeniu umowy PPP Przykład rozliczenia umowy PPP w księgach JST XVI

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo