Klasyfikacja budżetowa pod red. Wojciecha Lachiewicza. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja budżetowa 2013. pod red. Wojciecha Lachiewicza. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych"

Transkrypt

1 Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Niniejsze wydanie książki zostało przygotowane z uwzględnieniem ostatnich zmian do klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 215). Zmieniony stan prawny został uwzględniony zarówno w tej części książki, która zawiera komentarze i objaśnienia, jak i w tekście jednolitym aktualnej klasyfikacji budżetowej. Publikacja adresowana jest do osób zatrudnionych w służbach finansowych. Książka powinna również spełnić oczekiwania zgłaszane ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację. Klasyfikacja budżetowa 2013 okladka_klasyfikacja:okladka_1_klasyfikacja.qxd :53 Page 1 Książka kierowana jest także do służb kontroli finansowej, w tym audytorów wewnętrznych, oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Adresatem książki są w końcu pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa 2013 pod red. W. Lachiewicza Wojciech Lachiewicz administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ, gdzie w latach r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 7 książkowych, dotyczących problematyki prawnej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji jak oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. pod red. Wojciecha Lachiewicza Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Klasyfikacja w planowaniu budżetowym Klasyfikacja w ewidencji księgowej i sprawozdawczości Pułapki w klasyfikowaniu 174 porad ekspertów

2 Darmowy dost p do portalu mo liwy jest po zakupie ksià ki. Oferta wa na do 31 lipca 2014 r. Wejdê na stron Wpisz kod rabatowy ze zdrapki Zarejestruj si i korzystaj z zawartoêci serwisu W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt: (22) lub

3 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapkà jest równoznaczne z zakupem ksià ki! Zakup ksià ki daje dost p (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do pakietu podstawowego portalu na 1 miesiàc gratis. Bud Klas2013N Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska Warszawa tel.: (22) ; faks (22)

4 pod redakcją Wojciecha Lachiewicza Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

5 Klasyfikacja budżetowa wydanie Stan prawny: kwiecień 2013 Redakcja: Ewelina Olszewska, Mirosław Typek Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa tel.: faks: Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Notki biograficzne... Wykaz niektórych skrótów... Wykaz powołanych źródeł prawa... Przedmowa... I. Klasyfikacja budżetowa wraz z zasadami jej stosowania i doskonalenia Rodowód współczesnych klasyfikacji budżetowych Zagadnienia ogólne Planowanie procesów finansowych Szczegółowość ustaleń budżetu Ewolucja sposobu zapisywania budżetu Zakres klasyfikacji środków publicznych Finanse publiczne oraz sektor finansów publicznych Środki publiczne rodzaje Przedmiot klasyfikacji budżetowej (co podlega klasyfikacji) Problemy z ustaleniem podmiotów zobowiązanych do stosowania podziałek z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu Funkcja planistyczna klasyfikacji budżetowej Rola klasyfikacji w ewidencji finansowej Klasyfikacja w sprawozdawczości budżetowej Znaczenie klasyfikacji w statystyce publicznej Zasady (kryteria) klasyfikacji budżetowej Niekompletność reguł klasyfikowania Dobór podziałek klasyfikacyjnych jako proces wykładni prawa Zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych krok po kroku Przykłady niedoskonałości lub psucia klasyfikacji budżetowej (ku przestrodze) Grupa rodzajowa dotacje i subwencje Wpływy z likwidacji wydatków niewygasających Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej Dotacje z budżetu JST dla SP ZOZ i dla podmiotów niepublicznych Praktyka klasyfikacji rozliczeń między gminami z tytułu dotowania prywatnego przedszkola Specyfika klasyfikowania w budżetach JST niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wnioski de lege lata i de lege ferenda Zakończenie XI XV XVII XXI III

7 Spis treści II. Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Klasyfikacja materiałów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na zakup certyfikatu kwalifikowanego Klasyfikacja wydatków na zakup mydła w płynie i ręczników papierowych dla personelu placówki Klasyfikacja tarczy w piecu grzewczym Zakup drzwi Meble czy mogą być środkami trwałymi? Klasyfikacja budżetowa artykułów sanitarnych i spożywczych Klasyfikacja budżetowa publikacji wymiennokartkowych i opłaty związane z Internetem Zakwalifikowanie do wartości niematerialnych i prawnych Paragrafy 4210, 4240, 4270, 4300 wyjaśnienia Wydatki na czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wentylacji i klimatyzacji Meble na wymiar, płyty CD klasyfikacja budżetowa Montaż klimatyzatora Koszty na modernizację budynku Wydatek na zakup uzbrojenia Klasyfikacja wykupu gruntów pod przepompownię w celu budowy kanalizacji Usługi obce Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu obsługi prawnej Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu monitoringu Klasyfikacja wydatków z tytułu wydania kodu do korzystania z bankowości elektronicznej Wydatki na badania i ekspertyzy Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu gazu i wody Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu usług telefonicznych Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu butli z gazem Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów naprawy, przeglądów i kalibracji urządzeń Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów konserwacji windy Klasyfikacja faktury za usługi telekomunikacyjne Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na naprawę suszarki, części zamienne oraz dojazd serwisanta Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów z tytułu korzystania z wydzierżawionego zbiornika na gaz Klasyfikacja wydatków z zakresu ekspertyz i porad Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów przeglądów okresowych kotłowni, nadzoru budowlanego i kontroli obiektów budowlanych Klasyfikacja wydatków na opracowanie dokumentu planistycznego w zakresie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na naprawę kserokopiarki, części zamienne oraz dojazd serwisanta Klasyfikacja paragrafowa kosztów konserwacji kserokopiarki Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków IV

8 Spis treści Wydatki z tytułu uzyskania podpisu elektronicznego w klasyfikacji budżetowej Zakup wody butlowej Klasyfikacja budżetowa badania hydrantów przeciwpożarowych i przeglądu gaśnic Klasyfikacja szkolenia bhp Klasyfikacja wydatku na certyfikat dotyczący podpisu elektronicznego ZUS Opłata z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej Zabezpieczenie medyczne przy organizacji imprez masowych Klasyfikacja umowy zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą Klasyfikacja wydatków na zatrudnienie obsługi monitoringu miejskiego Wydatki za usługi językowe Wydatki na pokrycie kosztów z polisy ubezpieczeniowej OC i NW Klasyfikacja wydatków z tytułu zapłaty dwóch faktu Edukacja i nauka Opłata za egzamin ujęcie w paragrafie klasyfikacji wydatków Podnoszenie kwalifikacji Klasyfikacja budżetowa stypendiów Stypendia szkolne Klasyfikacja studiów podyplomowych i szkoleń Klasyfikowanie praktyk absolwenckich Dofinansowanie studiów podyplomowych a klasyfikacja budżetowa Szkolenia i podróże służbowe Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych pracowników jednostek budżetowych Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu podróży służbowych na wystawę obrazów promujących gminę Klasyfikacja wydatków za udział w szkoleniu zorganizowanym poza miejscem pracy pracownika Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu szkoleń pracowników Klasyfikacja wydatków związana z badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem Wynajęcie busa klasyfikacja budżetowa Delegacja pełnomocnika wyborów do Europarlamentu klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa podróży zagranicznych osób niebędących pracownikami Koszty delegacji radnych Opłaty za transport busem Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez strażaka w PSP Środki europejskie i inne środki zagraniczne Wprowadzanie paragrafu z czwartą cyfrą 7 i 9 do budżetu Klasyfikacja budżetowa środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej Klasyfikacja budżetowa w unijnym Programie Integracji Społecznej Klasyfikacja budżetowa wpływu środków z sektorowego programu operacyjnego rybołówstwo i przetwórstwo Ewidencja środków przekazanych na rachunek powiatu, stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych Wydatki na opracowanie wniosku o środki unijne Kwalifikacja projektu unijnego w dwóch działach, czy rozdziałach? Realizacja projektu współfinansowanego środkami UE Współfinansowanie zadań środkami z UE Klasyfikacja wydatków niekwalifikowanych V

9 Spis treści Klasyfikacja paragrafowa środków pochodzących z PROW Klasyfikacja wydatków za odsetki od niewykorzystanej dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komputery Zakup komputera jako pozostałego środka trwałego Ewidencja faktury za przedłużoną gwarancję programu księgowego Klasyfikacja opłaty abonamentowej za używanie programu komputerowego Klasyfikacja zakupu licencji programu komputerowego Zakup komputera w celu dydaktycznym Plan finansowy i jego zmiany Klasyfikacja wydatków po przekształceniu jednostki budżetowej w zakład budżetowy Przesunięcia między paragrafami wydatków budżetowych Możliwości przesunięć między paragrafami, gdy jednostka działa na prowizorium Powiązania z ewidencją księgową i sprawozdawczością Pozostałe na koniec roku środki na rachunku z art. 223 ustawy o finansach publicznych Klasyfikacja budżetowa w zakładzie budżetowym obowiązek jej prowadzenia przy ewidencji kosztów Wycena wyposażenia po remoncie i modernizacji Meble do pracowni językowej klasyfikacja Klasyfikacja budżetowa dochodów z zadania administracji zleconej Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy Odprawa pośmiertna po pracowniku Podatki i opłaty Opłata za trwały zarząd Odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości klasyfikacja budżetowa Opłata roczna za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogi Wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska Klasyfikacja opłaty legalizacyjnej Klasyfikacja opłat za parkowanie w płatnej strefie miejskiej Dotacje oraz wydatki na pomoc dla innego podmiotu Księgowanie dochodu z dotacji i związanych z nią wydatków Dotacje na pomoc finansową między JST Klasyfikacja budżetowa dopłaty do wspólnej taryfy Dotacje udzielane klubom sportowym Dotacje z budżetu samorządu dla ochotniczej straży pożarnej Pomoc z budżetu samorządu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Wydatki budżetu gminy (powiatu) na usuwanie eternitu z nieruchomości osoby prywatnej Sposób zaklasyfikowania dotacji z budżetu JST dla osoby fizycznej na usuwanie azbestu Dopłaty z budżetu gminy do własnej spółki z o.o Dotacje udzielone organizacjom działalności pożytku publicznego a klasyfikacja budżetowa Zwrot pomocy finansowej Zasady i tryb udzielania dotacji dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego VI

10 Spis treści 11. Inwestycje Klasyfikacja budżetowa zapłaty z art Kodeksu cywilnego Klasyfikacja budżetowa zwrotu nakładów poniesionych przez najemcę na remont wynajmowanego lokalu Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu odkupienia akcji Klasyfikacja wydatków poniesionych przez JST na zasilenie kapitału zapasowego spółki Prawidłowa klasyfikacja budżetowa na sfinansowanie zadania pod nazwą Instalacja toalety wolnostojącej Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na opracowanie dokumentacji potrzebnej do uruchomienia procesu inwestycyjnego Klasyfikacja wydatków na przygotowanie procesu inwestycyjnego Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z dofinansowaniem inwestycji przez podmiot prywatny Klasyfikacja dla zwracanego przez urząd skarbowy podatku VAT, dotyczącego prowadzonej inwestycji przez jednostki budżetowe Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wykonanie kominka w remizie strażackiej Klasyfikacja dochodów samorządu z tytułu darowizn Odszkodowania Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdu w czasie prac wykonywanych przez pracowników JST Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje a klasyfikacja budżetowa Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje a klasyfikacja budżetowa Wynagrodzenia i wydatki osobowe Klasyfikacja wydatków ponoszonych na koszty należnych odsetek naliczonych od zaległych wynagrodzeń Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wypłatę odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach stosunku pracy Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zasiłków chorobowych i zmniejszeń wpłat z tytułu składek ZUS Klasyfikacja wydatków na szkolenie prowadzone przez osobę fizyczną na podstawie umowy o dzieło Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie sołtysów za udział w posiedzeniu rady gminy oraz pobór podatków Wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego w państwowej jednostce budżetowej Klasyfikacja wydatków ponoszonych na zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych przez gminę na zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ujęcie odprawy pracownika Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Klasyfikacja dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych i wydatków z niej finansowanych Klasyfikacja budżetowa dla odpłatnego zniesienia współwłasności gruntu Skarbu Państwa VII

11 Spis treści Klasyfikacja budżetowa z tytułu zwrotu bonifikaty na zakup mieszkania Ustalenie działu i rozdziału dla zaplanowania wydatków ponoszonych na remont pomnika Klasyfikacja budżetowa dla bieżących wydatków ponoszonych przez gminę Klasyfikacja budżetowa dla zakupu gruntów i opłaty za akt notarialny Oświata Obliczanie podstawy dotacji dla niepublicznego przedszkola przy zastosowaniu klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja wydatków ponoszonych na zakup programu i urządzenia do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu Zakup testów narkotycznych przez jednostkę budżetową Klasyfikacja dochodów jednostki samorządu terytorialnego otrzymywanych z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach położonych na jej terenie Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na zakup tablic interaktywnych dla gminnych placówek oświatowych Klasyfikacja wydatków ponoszonych na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie obcej gminy Ewidencjonowanie wydatków na prenumeratę czasopism oraz pomoce dydaktyczne Stołówki szkolne i przedszkolne Klasyfikacja wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do ZNP Zabezpieczenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego paragrafy Dofinansowanie z budżetu gminy obozu szkoleniowego zespołu artystycznotanecznego, działającego przy zespole szkół Wpłaty rodzica ucznia na pokrycie kosztów szkody powstałej w szkole Pomoc społeczna Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych z tytułu opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych przez gminę na dożywianie dzieci w szkołach Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z kosztów upomnienia Klasyfikacja wydatku z tytułu zakupu zniczy na opuszczone groby Klasyfikacja dochodów z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych Klasyfikowanie wpływów od dłużników alimentacyjnych Paragraf 4240 w planie finansowym domu pomocy społecznej Klasyfikacja dla wydatków na wzmocnienie świetlic i klubów dla dzieci Pozostałe Wykazanie w Rb-27S należności odsetek za zwłokę Wydatki z tytułu nabycia nieruchomości w trybie zasiedzenia Klasyfikacja budżetowa dla dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu Wydatki związane z powodzią Poradnik w formie abonamentu płaconego jednorazowo Klasyfikacja dochodów i wydatków powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych VIII

12 Spis treści Leasing zwrotny Wpłata do budżetu środków z rachunku dochodów własnych jako wydatek jednostki budżetowej Fundusz sołecki Kompensowanie wzajemnych należności z kontrahentem Wydatki budżetu gminy i powiatu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu nagrody pieniężnej od Ministra Sportu dla gminy III. Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od r Zmiany w klasyfikacji rozdziałów Zachowanie rozdziałów z cyframi końcowymi ***93 i *** Uchylenie rozdziału: Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Nowy rozdział: Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego Dodane objaśnienia do rozdziału Pozostała działalność Zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów Zmiany w klasyfikacji paragrafów wydatków Nowe wydatki dotacyjne budżetu państwa z paragrafu Dotacje dla SP ZOZ kontrowersyjna nazwa i objaśnienia do paragrafu 249 i Stosowany w funduszach celowych nowy paragraf Uściślenie objaśnień do wydatków z paragrafu 300 i Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz zobowiązań jednostki likwidowanej lub przekształcanej Zamiana zakresu wydatków objętych paragrafem 307 i paragrafem Zmiany dotyczące wydatków obejmowanych paragrafem 806 i Nowe rezerwy budżetu od r Zmiany w szczegółowej klasyfikacji wydatków z tytułu bezpieczeństwa zewnętrznego Zmiany w szczegółowej klasyfikacji wydatków z tytułu bezpieczeństwa wewnętrznego Konkluzje IV. Przepisy prawne Klasyfikacja budżetowa Załącznik 1. Klasyfikacja działów Załącznik 2. Klasyfikacja rozdziałów Załącznik 3. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) Załącznik 4. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami): Załącznik 5. Klasyfikacja paragrafów przychodów Załącznik 6. Klasyfikacja paragrafów rozchodów Załącznik 7. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Załącznik 8. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego Wyciąg z przepisów prawnych Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) wyciąg Ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) wyciąg Ustawa z r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) wyciąg IX

13 Spis treści Wykaz zagadnień w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i rozchodów Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków Klasyfikacja paragrafów przychodów X

14 Notki biograficzne Mieczysława Cellary absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu i z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Aleksandra Ciąglewicz-Miśta absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła aplikację sądową. Radca prawny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka publikacji oraz prowadząca szkolenia z zakresu prawa finansowego, administracyjnego oraz cywilnego. Stale współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck, jako specjalista z dziedziny finansów publicznych. Gabriela Czech absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości ukończyła również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów. Z sektorem publicznym związana od 1992 roku, pełniąc funkcje głównego księgowego, skarbnika powiatu, a obecnie skarbnika gminy. Prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości budżetowej oraz gospodarki finansowej JST. Elżbieta Iglińska absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania. Studia podyplomowe w zakresie podatków ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada certyfikat Kierownika Projektów Europejskich wydany przez Akademię Edukacji Regionalnej. W latach była inspektorem kontroli finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Obecnie jest naczelnikiem Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Sopotu, a także wykładowcą przedmiotu rachunkowość budżetowa w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim. XI

15 Notki biograficzne Wojciech Lachiewicz administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ, gdzie w latach r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 7 książkowych, dotyczących problematyki prawnej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji jak oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. Od 1990 r. uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej z tematyki związanej z organizacją administracji, finansami publicznymi, planowaniem przestrzennym, pomocą publiczną i kontrolą administracji. Wykładowca uczelni wyższych z przedmiotów dotyczących finansów publicznych i pomocy publicznej. Stanisława Szlachta absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Przez wiele lat była Dyrektorem Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Krakowa, a od r. pełni funkcję Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. polityki rachunkowości. Jest członkiem Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych. Jest cenionym wykładowcą na szkoleniach dla jednostek organizacyjnych sfery finansów publicznych. Jest autorem dwóch pozycji książkowych dotyczących instrukcji obiegu dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oraz szeregu artykułów publikowanych w prasie fachowej. Arkadiusz Talik absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji oraz prowadzący szkolenia z zakresu prawa finansowego, administracyjnego oraz cywilnego, stale współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck, jako specjalista z dziedziny finansów publicznych. Piotr Walczak absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi, obecnie członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi. Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autor szeregu publikacji, które ukazały się w wydawnictwach periodycznych. Stale współpracuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck. XII

16 Notki biograficzne Piotr Wieczorek specjalista ds. rachunkowości, doświadczony praktyk kontroli i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, specjalizujący się w finansowej i technicznej inżynierii ryzyka, właściciel firmy doradczej i współwłaściciel firmy szkoleniowej, były pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, były Kierownik Biura Rejestru Usług Medycznych, ekspert w portalu zajmującego się rachunkowością budżetową, autor i współautor publikacji m.in. Beck Info Biznes Wydawnictwa C.H. Beck. Osoba specjalizująca się w organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami kontroli zarządczej z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu: organizacji rachunkowości (urzędów, jednostek oświatowych, zakładów budżetowych), rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, funkcjonowania tzw. przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, weryfikacji taryf, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, sposobów dokumentowania różnych zdarzeń i czynności związanych z rachunkowością i kontrolą. XIII

17

18 Wykaz niektórych skrótów FinPublU... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) 1998FinPublU... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 ze zm.) KlasBudżR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) 1991KlasBudżR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 39, poz.169 ze zm.) 2000KlasBudżR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 59, poz.688 ze zm.) 2004KlasBudżR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz ze zm.) 2006KlasBudżR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 ze zm.) PrawBudżU... ustawa z r. Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 4, poz. 18 ze zm.) RachU... ustawa z r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) XV

19 Wykaz niektórych skrótów SysOśwU... ustawa z r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) SzczegZasRachR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 289) 1997PKD... rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 128, poz. 829 ze zm.) 2004PKD... rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) ZozU... ustawa z r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) DziałLeczU... ustawa z r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217) XVI

20 Wykaz powołanych źródeł prawa 1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.); 2) Prawo finansów publicznych: ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 211, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), rozporządzenie Ministra Finansów w r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 289), rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616), ustawa z r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), ustawa z r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.); 3) Rachunkowość: ustawa z r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.); 4) Statystyka publiczna: ustawa z r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (Dz.U. Nr 251, poz ze zm.); XVII

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ WRAZ OM EN Z K EKS RT PE W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo