Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009"

Transkrypt

1 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

2 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie 6. Wyniki badania 2

3 Tło projektu Niniejszy raport przedstawia wyniki badania marketingowego, zrealizowanego jako część projektu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Jednym z poddziałań programu jest ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do źródeł inwestycji. W ramach poddziałania realizowane będą projekty obejmujące wsparcie finansowe funduszy poŝyczkowych, prowadzące do: ułatwienia przedsiębiorcom moŝliwości korzystania z, pozabankowych źródeł inwestycji, zwiększenia liczby działających na terenie województwa funduszy poŝyczkowych dywersyfikacji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego rynku usług poŝyczkowych wzmocnienia działalności funduszy poŝyczkowych ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej i powstawania przedsiębiorstw (przede wszystkim innowacyjnych, w tym opartych na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Ostatecznym beneficjentem mogą być tylko przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie na terenie województwa lubelskiego. 3

4 Cele projektu Głównym celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności, barier i oczekiwań sektora MŚP względem źródeł. PMG Consulting przeprowadziło badania wtórne oraz wywiady bezpośrednie z przedstawicielami róŝnych instytucji udzielających wsparcia finansowego. W wyniku tych badań zidentyfikowane zostały obszary zagadnień, które zostały zweryfikowane badaniem telefonicznym (CATI). Badanie telefoniczne (CATI) przeprowadziła agencja badawcza Inquiry na próbie N=206 w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 4

5 Struktura projektu Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych CATI. Badanie ilościowe Metoda: CATI (wywiady telefoniczne) Próba: N=206 Przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z województwa lubelskiego 5

6 Podsumowanie 6

7 Streszczenie Najlepiej znaną formą działalności gospodarczej są kredyty, leasing i poŝyczki; zdecydowana większość respondentów słyszała o nich. Warto przy tym zwrócić uwagę, Ŝe: leasing jest rzadko wymieniany spontanicznie zdarza się, Ŝe przedsiębiorcy nie traktują tej usługi jako formy ; w grupie największych przedsiębiorstw często wymieniano factoring; wśród odpowiedzi spontanicznych pojawiły się takŝe dotacje unijne. W ponad 2/3 spośród badanych przedsiębiorstw próbowano korzystać z źródeł ; w grupie największych firm z sektora MŚP odsetek ten sięga 83%. Z zewnętrznego korzystały niemal wszystkie firmy, w których podjęto taką próbę: połowa firm zatrudniających do 10 pracowników; 2/3 firm zatrudniających od 11 do 50 pracowników; 4/5 firm zatrudniających od 51 do 250 pracowników. W większości przypadków korzystano z kredytu (86%), czasem z leasingu (38%). Pozostałe formy wykorzystywane są stosunkowo rzadko. Są to jednocześnie najbardziej atrakcyjne formy, zdaniem badanych przedsiębiorstw. 7

8 Streszczenie, c.d. Ponad połowa firm korzystających z zewnętrznego przeznacza środki na inwestycje (co stanowi 42% całej próby) wykorzystywanie środków na inwestycje jest szczególnie częste w duŝych firmach; małe firmy (do 10 osób) wykorzystują przyznane środki najczęściej jako kredyt obrotowy. Utrudnienia w pozyskaniu źródeł napotkała 1/3 firm starających się o nie, przy czym najczęściej mówiły o tym firmy z grupy do 10 pracowników. Wskazywano róŝne przyczyny, najczęściej konieczne zabezpieczenia oraz (wśród innych ) procedury. Mimo, Ŝe niewielu przedsiębiorców korzysta z źródeł, wielu z nich nie potrafi ocenić oferty dostępnej na rynku lubelskim. Pojawiły się teŝ głosy krytyczne, w których najczęściej wymieniano procedury i koszt uzyskania wsparcia. Firmy nadal zamierzają korzystać ze środków, szczególnie te, które juŝ z takiej formy korzystały w przeszłości (65% vs. 38%). Połowa z nich deklaruje na inwestycje kwotę przekraczającą zł. 8

9 Wnioski Podstawowe bariery w korzystaniu z źródeł to: brak doświadczenia; wymagane zabezpieczenia; koszty uzyskania wsparcia; uciąŝliwe procedury. Firmy, które starają się o środki zewnętrzne zazwyczaj są w stanie je uzyskać. Tylko w 5% spośród badanych firm, pomimo starań, nie uzyskano wsparcia. 9

10 WYNIKI BADANIA 10

11 Znajomość źródeł inwestycji Przez znajomość spontaniczną rozumiemy odpowiedź na pytanie: O jakich źródłach inwestycji słyszał Pan/i kiedykolwiek? Przez znajomość wspomaganą rozumiemy odpowiedź na pytanie wspomagane wymienionymi przez ankietera rodzajami źródeł inwestycji: Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o jako źródłach Znajomość całkowita jest sumą znajomości spontanicznej i wspomaganej. 11

12 Znajomość spontaniczna N=206 Ogółem Ogółem O O jakich jakich źródłach źródłach inwestycji inwestycji słyszał słyszał Pan/i Pan/i kiedykolwiek? kiedykolwiek? Kredyt 84% PoŜyczka 41% Leasing Środki/ dotacje/ fundusze UE Poręczenie Factoring Emisja papierów wartościowych Anioł Biznesu/Venture Capital Inne 26% 22% 12% 11% 2% 1% 8% - do - do - do z Urzędu Pracy - do z Urzędu Pracy - dotacje, subwencje - dotacje, subwencje - Fundusz leśny - Fundusz leśny - Fundusz Ochrony Środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - Lubelski Fundusz Pomocowy - Lubelski Fundusz Pomocowy - fundusze pomocowe - fundusze pomocowe śadne Najczęściej spontanicznie wymienianym źródłem są kredyty i poŝyczki. W dalszej kolejności pojawiły się leasing i fundusze unijne. 6% 12

13 Znajomość spontaniczna Wielkość Wielkość firmy firmy O O jakich jakich źródłach źródłach inwestycji inwestycji słyszał słyszał Pan/i Pan/i kiedykolwiek? kiedykolwiek? 89% 87% 77% 41% 43% 39% 33% 32% 28% 24% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 17% 14% 15% 11% 12% 13% 11% 8% 4% 1% 2% 1% 1% Kredyt PoŜyczka Leasing Środki/ dotacje/ fundusze UE Poręczenie Factoring Emisja papierów wartościowych NiezaleŜnie od wielkości firmy kredyt był wymieniany najczęściej we wszystkich grupach. Anioł Biznesu/Venture Capital 13

14 Znajomość całkowita N=206 Ogółem Ogółem Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o jako jako Czy słyszał/a źródłach Pan/i kiedykolwiek o źródłach Kredyt Leasing PoŜyczka Factoring Poręczenie Emisja papierów wartościowych 98% 89% 85% 67% 67% 47% W znajomości całkowitej najczęściej jako zewnętrzne źródło inwestycji wymieniany był kredyt. Na kolejnych miejscach znalazły się leasing i poŝyczka. Niewielki odsetek osób słyszał o Aniołach biznesu. Anioł Biznesu/Venture Capital 11% 14

15 Znajomość całkowita Wielkość Wielkość firmy firmy Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o jako jako Czy słyszał/a źródłach Pan/i kiedykolwiek o źródłach 100% 97% 96% 92% 87% 87% 89% 84% 85% 76% 67% 66% 67% 68% 58% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 53% 52% 38% 6% 16% 11% Kredyt Leasing PoŜyczka Poręczenie Factoring Emisja papierów wartościowych NiezaleŜnie od wielkości firmy kredyt jest najbardziej popularny. Factoring najczęściej wskazywali przedsiębiorcy z firm zatrudniających od 51 do 250 osób. Anioł Biznesu/Venture Capital 15

16 Znajomość źródeł N=206 O O jakich jakich źródłach źródłach inwestycji inwestycji słyszał słyszał Pan/i Pan/i kiedykolwiek? kiedykolwiek? 14% 98% Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o jako jako Czy słyszał/a źródłach Pan/i kiedykolwiek o źródłach 89% 86% Słyszał/a kiedykolwiek Słyszał/a Znajomość całkowita 45% 63% 66% 66% 84% 54% 55% 47% 41% 26% Kredyt PoŜyczka Leasing Poręczenie Factoring Emisja papierów wartościowych 12% 11% 45% 2% 10% 1% 11% Anioł Biznesu/Venture Capital 16

17 N=206 Korzystanie z źródeł Czy Czy firma firma próbowała próbowała kiedykolwiek kiedykolwiek skorzystać skorzystać z z źródeł źródeł Ogółem Ogółem 31% 69% Tak Nie Zdecydowana większość firm próbowała w przeszłości skorzystać z źródeł inwestycji. 17

18 Korzystanie z źródeł Wielkość Wielkość firmy firmy Czy Czy firma firma próbowała próbowała kiedykolwiek kiedykolwiek skorzystać skorzystać z z źródeł źródeł 71% 83% 57% 43% 29% Tak Nie 17% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 Próby skorzystania z źródeł inwestycji wykazali przede wszystkim przedstawiciele największych firm z sektora MŚP. 18

19 N=206 Korzystanie z źródeł Czy firma skorzystała kiedykolwiek z z Czy firma źródeł skorzystała kiedykolwiek źródeł Ogółem Ogółem 36% 64% Tak Nie Z źródeł inwestycji skorzystało 64% przedsiębiorstw, czyli o 5 pp. mniejsza ilość firm niŝ starających się. 19

20 Korzystanie z źródeł Wielkość Wielkość firmy firmy Czy firma skorzystała kiedykolwiek z z Czy firma źródeł skorzystała kiedykolwiek źródeł 69% 80% 49% 51% 32% Tak Nie 20% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 Z źródeł inwestycji skorzystało najwięcej duŝych firm z sektora MŚP. 20

21 Rodzaje wybranych źródeł N=146 Ogółem Ogółem Z Z jakich jakich źródłach źródłach inwestycji inwestycji skorzystała skorzystała lub lub próbowała próbowała skorzystać skorzystać firma? firma? Kredyt 86% Leasing 38% PoŜyczka 14% Środki/ dotacje/ fundusze UE 12% Factoring Poręczenie Inne 2% 7% 6% - dofinansowanie stanowisk - dofinansowanie stanowisk - dotacje, subwencje - dotacje, subwencje - Fundusz leśny - Fundusz leśny - Fundusz Ochrony Środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - samofinansująca się jednostka - samofinansująca się jednostka Najczęściej wykorzystywanym zewnętrznym źródłem inwestycji są kredyty. Poręczenia mają najmniejszą ilość zwolenników. 21

22 Rodzaje wybranych źródeł N=146 Wielkość Wielkość firmy firmy 93% Z Z jakich jakich źródłach źródłach inwestycji inwestycji skorzystała skorzystała lub lub próbowała próbowała skorzystać skorzystać firma? firma? 82% 83% 48% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=47 31% 34% 23% 19% 13% 13% 6% 4% 13% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 6% Kredyt Leasing PoŜyczka Środki/ dotacje/ fundusze UE Factoring Poręczenie Inne Z kredytów i leasingu najchętniej korzystają firmy zatrudniające od 11 do 50 osób. 22

23 N=146 Przeznaczenie źródeł Jakie było przeznaczenie środków z jakich skorzystała Jakie było skorzystała lub przeznaczenie lub próbowała środków z jakich próbowała skorzystać skorzystać Pana Pana firma? firma? Ogółem Ogółem 1% Kredyt inwestycyjny 44% 58% Kredyt obrotowy Inne Przeznaczenie środków finansowych na inwestycje wybrała ponad połowa przedsiębiorstw, spośród tych które skorzystały lub próbowały skorzystać z źródeł. Stanowi to 42% ogółu badanych. 23

24 Przeznaczenie źródeł 70% Kredyt obrotowy 60% 59% Kredyt inwestycyjny 42% 44% 28% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=47 W zaleŝności od wielkości firmy róŝne jest przeznaczenie źródeł. Im większa firma, tym częściej deklarowano przeznaczenie na inwestycje, podczas gdy mniejsze firmy chętniej traktują zewnętrzne fundusze jako kredyt obrotowy. 24

25 Utrudnienia w dostępie do źródeł N=146 Ogółem Ogółem Czy firma napotykała utrudnienia w w dostępie Czy dostępie do do firma napotykała utrudnienia źródeł źródeł 70% 30% Tak Nie Zdecydowana większość respondentów, którzy korzystali z źródeł inwestycji, twierdzi Ŝe nie napotkała na utrudnienia. 25

26 Utrudnienia w dostępie do źródeł Czy firma napotykała utrudnienia w w dostępie Czy dostępie do do firma napotykała utrudnienia źródeł źródeł 70% 77% 62% 38% 30% 23% Tak Nie do 10 osób, N= osób, N= osób, N=47 O utrudnieniach wspominały najczęściej firmy zatrudniające do 10 osób. 26

27 Utrudnienia w dostępie do źródeł N=44 Z czego wynikały trudności jakie napotkała firma przy przy okazji Z czego okazji pozyskiwania wynikały trudności pozyskiwania jakie napotkała firma źródeł źródeł Zabezpieczenia 36% Wielkość wkładu własnego BranŜa, w której działa firma 14% 11% Rentowość firmy 11% Forma prawna firmy 9% Inne 52% Jako główne trudności w dostępie do środków finansowych wskazywano zabezpieczenia. Zdecydowanie rzadziej przeszkodą była wielkość wkładu własnego. 27

28 Utrudnienia w dostępie do źródeł Wśród innych utrudnień podczas pozyskiwania funduszy respondenci wymienili takŝe między innymi: biurokrację i formalności brak kompetencji urzędników ograniczenia urzędniczo-prawne strukturę inwestycji nieatrakcyjne warunki ofert bankowych zaległości w płatnościach przez osoby fizyczne zbyt wysokie wymogi stawiane kredytobiorcom zbyt małe zyski osiągane przez firmę 28

29 Atrakcyjność do N=206 Na Na ile ile atrakcyjny atrakcyjny jest jest dla dla firmy firmy jako jako zewnętrzne zewnętrzne źródło źródło średnia średnia skala 1-5, gdzie 1- bardzo nieatrakcyjny, a 5 bardzo atrakcyjny Kredyt Leasing PoŜyczka Anioł Biznesu/Venture Capital Poręczenie 12% 9% 4% 0% 2% Factoring 1% Emisja papierów wartościowych 3% 3% 12% 11% 8% 19% 24% 28% 35% 22% 28% 30% 35% 9% 4% 9% 26% 13% 14% 20% 39% 12% 20% 18% 9% 14% 16% 10% 43% 38% 27% 26% 12% 14% 15% Bardzo atrakcyjny Bardzo nieatrakcyjny Nie wiem Za najbardziej atrakcyjne uznano kredyt i leasing. Na trzecim miejscu w rankingu znalazła się poŝyczka. Wiele osób nie potrafiło ocenić atrakcyjności do ze strony Aniołów biznesu/ Venture Capital, a takŝe emisji papierów wartościowych. 3% 3,15 3,15 3,10 3,10 2,77 2,77 2,62 2,62 2,57 2,57 2,52 2,52 2,45 2,45 29

30 Atrakcyjność ofert źródeł na rynku lubelskim N=206 Czy oferta inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw Czy oferta przedsiębiorstw dostępna dostępna na na rynku inwestycji rynku lubelskim dla małych i średnich lubelskim jest jest zdaniem zdaniem atrakcyjna atrakcyjna?? 44% 31% 26% Tak Nie Nie wiem Zdecydowana większość respondentów nie potrafi jednoznacznie ocenić atrakcyjności ofert źródeł dostępnych na rynku lubelskim. MoŜe to wynikać ze słabej komunikacji z przedsiębiorcami. Niemal 1/3 osób uwaŝa jednak, Ŝe te oferty są atrakcyjne. 30

31 Atrakcyjność źródeł Czy oferta inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw Czy oferta przedsiębiorstw dostępna dostępna na na rynku inwestycji rynku lubelskim dla małych i średnich lubelskim jest jest zdaniem zdaniem atrakcyjna atrakcyjna?? 43% 44% 44% 39% 34% 33% 23% 23% 17% Tak Nie Nie wiem do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 Przede wszystkim największe przedsiębiorstwa z sektora MŚP uwaŝają ofertę inwestycji dostępną na rynku lubelskim za atrakcyjną. Ocena atrakcyjności oferty jest związana z wielkością firmy im większe zatrudnienie, tym łatwiej o finansowanie zewnętrzne. 31

32 N=53 Atrakcyjność źródeł Co zdaniem powoduje, Ŝe dostępna na rynku lubelskim oferta Co inwestycji zdaniem inwestycji jest powoduje, jest nieatrakcyjna Ŝe dostępna nieatrakcyjna dla na rynku lubelskim oferta dla małych małych i i średnich średnich przedsiębiorstw? przedsiębiorstw? Procedury Koszty uzyskania wsparcia (prowizje, marŝe, oprocentowanie, itp.) Brak zaufania do instytucji udzielającej wsparcia Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu wsparcia MoŜliwa wysokość wsparcia Dostępność (bliskość) instytucji udzielającej wsparcia Brak doradztwa (pomoc przy sporządzaniu wniosku, kompletowaniu dokumentacji, itp.) Opinia na temat instytucji udzielającej wsparcia Wcześniejsze doświadczenia z instytucją udzielającą wsparcia Inne Nie wiem/ odmowa 23% 15% 15% 15% 13% 9% 2% 11% 2% 49% 75% - Mała konkurencja firm - Mała konkurencja firm - Nie ma kompetentnych osób - Nie ma kompetentnych osób - Niechęć banków do udzielania wsparcia - Niechęć banków do udzielania wsparcia - Potem nie ma jak spłacić, trudności ze spłatą. - Potem nie ma jak spłacić, trudności ze spłatą. - Trudności w udzieleniu kredytów i jakiejkolwiek - Trudności w pomocy udzieleniu finansowej kredytów i jakiejkolwiek pomocy finansowej - Zbyt duŝe wymagania, zbyt mało informacji - Zbyt duŝe na wymagania, temat moŝliwości zbyt mało uzyskania informacji pomocy na temat moŝliwości uzyskania pomocy Za główny powód nieatrakcyjności oferty na rynku lubelskim zostały uznane procedury. Niemal połowa respondentów uwaŝa takŝe, Ŝe na nieatrakcyjność oferty wpływają koszty uzyskania wsparcia. 32

33 N=206 Deklaracja korzystania z źródeł Czy Czy firma firma zamierza zamierza w w przyszłości przyszłości skorzystać skorzystać z z źródeł źródeł 17% 28% 55% Tak Nie Nie wiem Ponad połowa respondentów zamierza w przyszłości skorzystać z źródeł inwestycji. 33

34 Deklaracja korzystania z źródeł Czy Czy firma firma zamierza zamierza w w przyszłości przyszłości skorzystać skorzystać z z źródeł źródeł 63% 51% 55% 32% 30% 18% 19% 19% 15% Tak Nie Nie wiem do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 Grupą najbardziej zainteresowaną zewnętrznymi źródłami są przedsiębiorstwa zatrudniające od 51 do 250 osób. 34

35 Deklaracja korzystania z źródeł Korzystanie Korzystanie w przeszłości przeszłości Czy Czy firma firma zamierza zamierza w w przyszłości przyszłości skorzystać skorzystać z z źródeł źródeł 65% 41% 38% 21% 22% 14% Tak Nie Nie wiem Firmy, które skorzystały z zewn., N=132 Firmy, które nie skorzystały zewn., N=74 2/3 badanych firm, które w przeszłości korzystały z źródeł inwestycji deklaruje ponowne poszukiwanie do zewnętrznego. 35

36 Plany inwestycyjne N=114 Jaki Jaki planują planują Państwo Państwo poziom poziom inwestycji inwestycji w w przyszłości? przyszłości? 50% 14% 13% 6% 9% 8% do PLN PLN PLN PLN Więcej niŝ PLN Nie wiem/ odmowa Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to połowa respondentów zadeklarowała wydatki powyŝej zł. 36

37 Plany inwestycyjne Jaki Jaki planują planują Państwo Państwo poziom poziom inwestycji inwestycji w w przyszłości? przyszłości? do 10 osób, N= osób, N= osób, N=34 45% 40% 68% 23% 20% 13% 13% 13% 6% 6% 3% 3% 10% 8% 9% 13% 3% 9% do PLN PLN PLN PLN Więcej niŝ PLN Nie wiem/ odmowa NajwyŜszy poziom inwestycji przewiduje najwięcej firm zatrudniających od 51 do 250 osób. 37

38 Demografia 38

39 Wielkość firmy N=206 Ilu Ilu pracowników pracowników liczy liczy firma? firma? 26% 38% 35% do 10 osób osób osób 39

40 Rodzaj działalności firmy N=206 W jakiej jakiej branŝy branŝy działa działa firma? firma? 33% 21% 14% 13% 7% 6% 6% Usługi Handel Produkcja Usługi- Handel Produkcja- Usługi- Handel Produkcja- Usługi Produkcja- Handel 40

41 Rodzaj działalności firmy W jakiej jakiej branŝy branŝy działa działa firma? firma? 35% 33% 30% 30% 26% 23% do 10 osób, N= osób, N= osób, N=54 16% 15% 6% 14% 11% 2% 1% 8% 13% 5% 10% 4% 4% 8% 6% Usługi Handel Produkcja Usługi-Handel Produkcja-Usługi- Handel Produkcja-Usługi Produkcja-Handel 41

42 KONTAKT Inquiry sp. z o.o. ul. Głogowska Warszawa Tel. (22) Fax (22)

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w rozwój firmy -

Zainwestuj w rozwój firmy - Zainwestuj w rozwój firmy - Pozabankowe możliwości finansowania bieżącej działalności i zaplanowanych inwestycji alternatywą na rozwój przedsiębiorstwa Katarzyna Duda Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Organizacji Pozarządowych. Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013

Oferta dla Organizacji Pozarządowych. Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013 Fundusze poŝyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Oferta dla Organizacji Pozarządowych Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013 MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w roku 1993

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008 VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Gdańsk sk- Sztokholm 4-6.09.2008 FUNDUSZE POśYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W SYSTEMIE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Barbara

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Ankiety przeprowadzone przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

2 Raport z Etapu II Badanie pierwotne instytucji otoczenia biznesu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości SPIS TREŚCI

2 Raport z Etapu II Badanie pierwotne instytucji otoczenia biznesu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości SPIS TREŚCI 2 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA DO BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO... 3 2. WYNIKI BADANIA... 4 WNIOSKI...11 3 1. ZAŁOśENIA DO BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 12 marca 2009 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Dr Anna Jarosz-Friis Komisja Europejska, DG ds. Konkurencji, COMP

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Z badań przeprowadzonych przez IBnGR w ramach projektu finansowanego z grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity o funduszach UE

Fakty i mity o funduszach UE Fakty i mity o funduszach UE Praktyczne wnioski z doświadczeń innych Katowice, 5 luty 2008 Informacje wstępne Anonimowe badanie ankietowe w ramach projektu Utworzenie Regionalnego Systemu Przekazu Informacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce na koniec 2008 S F P. Witold Załęski

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce na koniec 2008 S F P. Witold Załęski Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce na koniec 2008 K S F P Witold Załęski Kapitał Łącznie wszystkie fundusze (bez BGK) dysponowały kapitałem rzędu 605 mln zł. Jednocześnie, w drugim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r. Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP 1 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport 2.04.2012 r. Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport Skąd pochodzą fundusze na rozwój polskiego biznesu, dlaczego co piąty przedsiębiorca nadal zapożycza się u rodziny i znajomych?

Bardziej szczegółowo

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu: Nie łykaj jak pelikan szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP Idea szkoleń W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35 Zaliczki w dotacjach odpowiedź na kryzys? Monika Jurczyk Czasy, kiedy ubieganie się o realne dofinansowanie wymarzonej inwestycji było możliwe wyłącznie po zrealizowaniu etapu czy nawet całości projektu

Bardziej szczegółowo

CEM. Ocena poziomu zainteresowania instrumentem finansowania termorenowacji. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Ocena poziomu zainteresowania instrumentem finansowania termorenowacji. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Ocena poziomu zainteresowania instrumentem finansowania termorenowacji Raport z badań jakościowych i ilościowych zrealizowanych wśród właścicieli budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funduszy por cze kredytowych w nansowaniu dzia alno ci inwestycyjnej polskich i ma opolskich MSP

Znaczenie funduszy por cze kredytowych w nansowaniu dzia alno ci inwestycyjnej polskich i ma opolskich MSP AGH Managerial Economics 2012, nr 11, s. 55 76 http://dx.doi.org/10.7494/manage.2012.11.55 Joanna Duda * Znaczenie funduszy por cze kredytowych w nansowaniu dzia alno ci inwestycyjnej polskich i ma opolskich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Warszawa, listopad 00 Sondaż telefoniczny wśród msp - - SPIS TREŚCI INFORMACJE O BADANIU...3 CELE BADANIA...3 DOBÓR PRÓBY...3 METODA...

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo