BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH"

Transkrypt

1 BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Katarzyna Kandefer Agnieszka Ogrocka-Klepacz Natalia Pawluczuk 15 listopada 2006 ConQuest Consulting 1

2 SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA BADANIA CEL BADANIA WYNIKI WNIOSKI ConQuest Consulting 2

3 CHARAKTERYSTYKA BADANIA ConQuest Consulting 3

4 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Technika badawcza: wywiady telefoniczne Respondenci: osoby, które ukończyły uczelnię wyŝszą w latach lub były/są studentami uczelni wyŝszej i jednocześnie w latach prowadziły/prowadzą własną działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie województwa mazowieckiego Lokalizacja: województwo mazowieckie Realizacja badania: wrzesień 2006 październik 2006 ConQuest Consulting 4

5 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zrealizowano 63 wywiady telefoniczne z właścicielami firm typu start-up; Jako swoją uczelnię (ukończoną/w trakcie studiów) respondenci najczęściej wymienili Uniwersytet Warszawski (22 osoby), Szkołę Główną Handlową (10) oraz Politechnikę Warszawską (6); Uczelnia wyŝsza zadeklarowana przez respondenta 40% inna Uniwersytet Warszawski 35% 9% Politechnika Warszawska 16% Szkoła Główna Handlowa ConQuest Consulting 5

6 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Większość respondentów załoŝyło firmę w ciągu ostatnich dwóch lat (2005 i 2006); 18 firm zostało załoŝone w roku 2006, 19 firm powstało w roku 2005, 11 firm działa od roku 2004, 9 firm działa od roku 2003, 3 firmy działają od roku 2002, 1 firma działa od roku 2001, 2 firmy działają od roku 2000; Średnia długość istnienia firmy wynosi półtora roku Firmy respondentów to w większości firmy bardzo młode Rok załoŝenia firmy respondentów 15 spośród 63 firm (24%) działa trzy lata i dłuŝej 29% 3% 2% 5% 14% % % ConQuest Consulting 6

7 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Najczęściej respondenci określając profil działalności firmy wymieniali: - specjalizację IT (20% spośród 76 wskazań), - konsulting (13%) - handel (12%); Kilkanaście firm wskazało dwa obszary działalności; ConQuest Consulting 7

8 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Ponad połowa (54%) respondentów zatrudnia dwie i więcej osoby (średnia 3 osoby); jednak Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią jest jedna osoba (wartość modalna); Respondenci zatrudniają łącznie 166 osób Liczba osób zatrudnionych w firmach respondentów Część respondentów przyznaje, Ŝe w firmie pracuje jedna osoba, ale w zaleŝności od projektów zatrudniane są inne osoby na umowy-zlecenia outsourcing brak osób zatrudnionych 1 osoba 2-3 osoby 4-7 lat 14% 5% 2% 10 osób i więcej Trzech respondentów zatrudnia 10 i więcej osób 44% 35% ConQuest Consulting 8

9 CEL BADANIA ConQuest Consulting 9

10 CEL BADANIA Celem przeprowadzanego badania była identyfikacja, analiza i dostarczenie informacji dotyczących funkcjonowania firm załoŝonych przez studentów i absolwentów uczelni wyŝszych (firmy start-up), w tym problemów i barier, jakie start-upy napotkały w trakcie działalności oraz wsparcia, jakie otrzymały i jakiego oczekują od instytucji naukowo-badawczych. Wyniki badania będą wykorzystane w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji (RSI) przygotowywaną dla Mazowsza przez Urząd Marszałkowski. ConQuest Consulting 10

11 WYNIKI ConQuest Consulting 11

12 WYNIKI Motywacje dotyczące załoŝenia firmy i wyboru specjalizacji ConQuest Consulting 12

13 Motywacje załoŝenie firmy Brak etatowej pracy i strach przed utratą pracy nie były częstymi motywacjami 40 respondentów jako motywację wymieniło innowacyjny pomysł Jako inne powody pojedyncze osoby wymieniły chęć posiadania i dotacje z UE Deklaracja wpływu czynników na załoŝenie firmy perspektywa zarobków wyŝszych niŝ w firmie, w której nie jest się właścicielem większe perspektywy rozwoju niŝ w firmie, w której nie jest się właścicielem elastyczny czas pracy niezaleŝność finansowa (np. od rodziców, krewnych ) rozwój aktualnych zainteresowań innowacyjny pomysł 11% 15% 18% 19% 24% 37% 89% 86% 83% 81% 76% 64% brak etatowej pracy strach przed utratą pracy 78% 86% nie miał wpływu 22% 15% miał wpływ ConQuest Consulting 13

14 Motywacje dot. wyboru pola działalności firmy analiza rynku lokalnego 16% inny powód zaobserwowane trendy w innych krajach 6% 3% 2% opinie znajomych dotyczące braku konkretnych produktów i usług 22% doświadczenie w branŝy 25% posiadane wykształcenie 26% własne zainteresowania, pasje ConQuest Consulting 14

15 WYNIKI Innowacyjność firmy ConQuest Consulting 15

16 Innowacyjność firmy 70% respondentów określa swoją firmę jako innowacyjną Ocena innowacyjności firmy 19; 30% 44; 70% moja firma nie jest innowacyjna moja firma jest innowacyjna ConQuest Consulting 16

17 Innowacyjność firmy Aspekty, w których przejawia się innowacyjność firmy tak nie usługa/produkt 67% 33% branŝa 19% 81% organizacyjne 18% 83% inne 14% 86% obszar geograficzny 5% 95% Jako inne przejawy innowacyjności firmy wymieniono dotarcie do klienta (sklep internetowy), elastyczność czasu pracy, kontakt z klientem, marketing i sposób reklamowania produktu; Najwięcej (38) respondentów wskazało produkt/usługę jako przejaw innowacyjności firmy ConQuest Consulting 17

18 Innowacyjność firmy Czynniki decydujące o utrzymaniu się firmy na rynku osobiste znajomości 17% orientacja na klienta 17% korzystna lokalizacja struktura firmy firmy 3% 3% ciągłe podąŝanie za trendami w 7% branŝy skuteczny 7% marketing 7% inny innowacyjny 16% produkt/ usługa 12% wykwalifikowane kadry 11% oferowane ceny Podstawą procentowania jest liczba wszystkich wskazań (150) dokonanych przez 63 respondentów ConQuest Consulting 18

19 WYNIKI Problemy nowopowstałych firm ConQuest Consulting 19

20 Problemy firm start-up Więcej niŝ 70% respondentów jako czynniki uciąŝliwe dla nowopowstałych firm wymieniło wąski rynek odbiorców oraz brak informacji na temat rynków; Rzadziej jako problemy uciąŝliwe dla start-upów wymieniano silną pozycję konkurentów, mało instytucji wpierających i skomplikowanie przepisów prawnych; ConQuest Consulting 20

21 WYNIKI Bodźce administracyjne dla nowopowstałych firm ConQuest Consulting 21

22 Bodźce administracyjne Ponad 90% ankietowanych jako przydatne dla nowopowstałych firm bodźce administracyjne wymieniło pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ulgi podatkowe i inwestycyjne; WdroŜenie programów regionalnych wspomagających tworzenie innowacji za przydatne uznało 57% respondentów, za nieprzydatne 29%, a stosunek ambiwalentny miało 14% ankietowanych; ConQuest Consulting 22

23 WYNIKI Finansowanie firmy kapitał początkowy ConQuest Consulting 23

24 Kapitał początkowy Źródła kapitału początkowego tak nie własne oszczędności poŝyczka od bliskich (rodziny, znajomych) fundusze unijne kredyt bankowy konkurs (nagrodą były fundusze przeznaczone na załoŝenie firmy) dotacje krajowe business angels, venture capital 82% 18% 30% 70% 10% 90% 8% 92% 7% 93% 3% 97% 2% 98% Nie był potrzebny Zerowy kapitał Właściciele badanych firm jako inne źródła podali projekt Aktywny Student i kredyt dla absolwentów; ConQuest Consulting 24

25 WYNIKI Bezpośrednie wsparcie potrzebne firmom start-up ConQuest Consulting 25

26 Wsparcie finansowe Wsparcie finansowe potrzebne firmom start-up wsparcie finansowe ze środków publicznych 40,3% dostęp do kredytów i funduszy venture capital 40,3% 19,4% inne ConQuest Consulting 26

27 Wsparcie finansowe Ulgi podatkowe, mniejsze opłaty ZUS Zwolnienie ze składek ZUS Wsparcie inwestycyjne Inne potrzebne wsparcie finansowe Darmowe doradztwo podatkowe Dopłaty unijne - łatwiejsze procedury NiepienięŜne, bo one wypaczają konkurencję ObniŜenie kosztów (ZUS, podatki) NiŜsze podatki Business angels - pieniądze od osób prywatnych są skuteczniejsze, dają więcej niezaleŝności ConQuest Consulting 27

28 Wsparcie informacyjne Większość ankietowanych uznała, Ŝe nowopowstałym firmom potrzebny jest głównie dostęp do informacji o moŝliwościach finansowania innowacji i baz danych o firmach; Wsparcie informacyjne potrzebne firmom start-up inne 16% o moŝliwościach finansowania 43% innowacji bazy danych o firmach 31% 10% o nowych technologiach ConQuest Consulting 28

29 Wsparcie informacyjne Informacje o szkoleniach i dotacjach Informacje o przepisach prawnych Księgowo-prawne Inne potrzebne wsparcie informacyjne Portale prawne Wprowadzenie BIP-ów Prawne formy działalności, księgowość, model firmy, marketing Pozyskiwanie klientów Informacja celna ConQuest Consulting 29

30 Wsparcie doradcze Ankietowani wskazali pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami, wparcie podczas promocji firmy oraz pomoc w sprzedaŝy i marketingu jako potrzebne nowopowstałym firmom; Wsparcie doradcze potrzebne firmom start-up pomoc ze strony sektora na rzecz badań i rozwoju 3% szkolenia ekspertyzy 16% 2% 15% inne 28% pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami 18% pomoc w sprzedaŝy i marketingu wsparcie podczas promocji firmy 18% ConQuest Consulting 30

31 Wsparcie doradcze Doradztwo prawne Doradztwo administracyjne i podatkowe Wsparcie prawne Inne potrzebne wsparcie doradcze Prawne Biznes plany Usługi księgowe, podatkowe Doradztwo w pozyskiwaniu środków zewnętrznych Księgowość ConQuest Consulting 31

32 Program przedsiębiorczości Aktywny Student AIP - konkurs na biznes plan Kredyty dla absolwentów Biznes plany Nazwy programów przedsiębiorczości, w których brali udział badani Inkubatory Przedsiębiorczości Program AIESEC Program w ramach działania urząd marszałkowski ConQuest Consulting 32

33 Podsumowanie JAK BYĆ POWINNO? ConQuest Consulting 33

34 Podsumowanie - jak być powinno? Właściciele firm start-up oczekują wsparcia: Administracyjnego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zaistnienia ulg podatkowych i inwestycyjnych; Finansowego w postaci dostępu do kredytów i funduszy; Informacyjnego w formie baz danych firm i informacji o finansowaniu innowacji; Doradczego skoncentrowanego na zagadnieniach prawnych, podatkowych oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z firmami, promocji, sprzedaŝy i marketingu; ConQuest Consulting 34

35 Dziękujemy za uwagę ConQuest Consulting ul. Filtrowa Warszawa Tel.: (48 22) Fax.: (48 22) ConQuest Consulting 35

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM MAPUJĄCE marzec 2015

STUDIUM MAPUJĄCE marzec 2015 STUDIUM MAPUJĄCE marzec 2015 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ A WPROWADZENIE... 4 PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PolsCE I W RC... 5 A. 1 CZ+PL. Informacje dotyczące zakładania firm na terenie Republiki Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo