FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO WYPISU KRS lub Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POTWIERDZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Pełna nazwa firmy: Adres firmy: PKD, którego dotyczy zgłoszenie do projektu: REGON: www: NIP: 1.2. Forma prawna prowadzonej działalności Osoba fizyczna prowadząca dział Spółka prawa cywilnego gospodarczą Spółka z o.o. Spółka akcyjna Jednostka budżetowa Inna, Jaka? Data założenia firmy: Branża(e): 1.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu Imię i nazwisko: Stanowisko: Telefon/Fax: 2. Dane finansowo organizacyjne Zatrudnienie (lb osób): Przychody za ostatni rok obrachunkowy (tys. zł): Zysk netto za ostatni rok obrachunkowy (tys. zł): Kapitały własne za ostatni rok obrachunkowy (tys. zł): Wartość usług doradczych zleconych za ostatnie dwa lata obrachunkowe (tys. zł): 2.1 Status przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującym art. 2 zał. I do rozporządzenia 364/2004 Mikro-przedsiębiorca Średni przedsiębiorca 2.2. Oczekiwane źródła finansowania rozwoju Inkubator Inwestor (Anioł Biznesu, Fundusz PE/VC) Kredyt inwestycyjny Kredyt technologiczny Mały przedsiębiorca Inny przedsiębiorca Rynek Kapitałowy Emisja instrumentów dłużnych Inwestor branżowy Inna, Jaka?

2 3. Zakres zgłoszenia do projektu - rodzaj realizowanej usługi 1 W ramach Projektu Katalizator Inwestycji wyrażamy chęć skorzystania z 1 wybranej usługi Optymalizacja Struktury Kapitału Biznes Plan Wycena Firmy Komunikacja z Inwestorem 1 Usługi w ramach projektu w ramach projektu są świadczone na rzecz przedsiębiorców nieodpłatnie. Wartość realizacji usług stanowi pomoc de minimis, która jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). 4. Pomoc de minimis* Oświadczam, że wg stanu na dzień zgłoszenia do projektu i ubiegania się przedsiębiorstwa o przyznanie pomocy, suma wartości pomocy wliczana do pomocy de minimis wynosi: wartość pomocy brutto w PLN:.. / w Euro. Oświadczam, iż powyższa działalność gospodarcza nie jest wykluczona z możliwości ubiegania z się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zgodnie z Opracowaniem dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej. Oświadczam, że nie jestem podmiotem spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244/02 z ). Oświadczam, iż nie otrzymałem pomocy de minimis lub ta którą otrzymałem nie przekracza kwoty EUR w dowolnym ustalonym okresie trzech lat budżetowych. W przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego wartość otrzymanej pomocy de minimis nie przekracza EUR w dowolnym ustalonym okresie trzech lat budżetowych (Dz.Urz. WE L 379 z ). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu Katalizator Inwestycji usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego realizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w ramach działania 5.2 PO IG (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zmianą). * Powyższe dane i oświadczenie w przypadku zakwalifikowania do projektu będą weryfikowane przez pracowników Fundacji na podstawie dokumentów dostarczonych przez przedsiębiorcę. (data, czytelny podpis)

3 ANKIETA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INWESTYCYJNYM P1. W jaki sposób Pani / Pana firma finansuje swój rozwój? w rozwój inwestujemy jedynie zysk w rozwój inwestujemy z zysku i środków obrotowych z tzw. kredytu kupieckiego finansujemy rozwój z kredytów bankowych finansujemy rozwój z kapitałów własnych korzystamy z pomocy publicznej projekty współfinansowane ze środków UE nie inwestujemy w rozwój z powodu braku kapitału nie inwestujemy w rozwój z powodu rynkowej sytuacji firmy W inny sposób, jaki?..... P2. Na jakie cele przeznaczono w Pani / Pana firmie środki finansowe na inwestycje w ostatnim roku obrachunkowym? Proszę podać 3 najistotniejsze obszary inwestycji. inwestycje w kapitał ludzki inwestycje w środki trwałe, maszyny, urządzenia, budynki nowe rozwiązania o charakterze innowacyjnym nowe rozwiązania technologiczne poprawa jakości produktów / usług / procesów promocja, reklama rozwój informatyzacji w firmie rozwój sieci sprzedaży, kanałów dystrybucji Inne cele, jakie?... P3. Czy Pani / Pana firma realizuje udokumentowaną strategię pozyskania kapitału? Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi. tak nie

4 P4. Czy Pani / Pana firma poszukuje kapitału? tak, na potrzeby bieżącej działalności tak, na cele inwestycyjne rozwój działalności tak, na cele inwestycyjne zakup innej firmy, połączenie nie, nie poszukujemy kapitału P5. Na jakie cele chciał/a/by Pani / Pan przeznaczyć pozyskany kapitał? Proszę podać maksymalnie 3 najistotniejsze obszary inwestycji. inwestycje w kapitał ludzki inwestycje w środki trwałe, maszyny, urządzenia, budynki nowe rozwiązania o charakterze innowacyjnym nowe rozwiązania technologiczne poprawa jakości produktów / usług / procesów promocja, reklama rozwój informatyzacji w firmie rozwój sieci sprzedaży, kanałów dystrybucji Inne cele, jakie?... P6. Jakie źródła pozyskania kapitału są według Pani / Pana optymalne dla Państwa firmy? inwestor branżowy finansowanie Business Angels fundusz Venture Capital / Private Equity kapitał publiczny z NewConnect lub Giełdy Papierów Wartościowych kredyt lub pożyczka środki z Unii Europejskiej inne źródła, jakie?.. żadne z powyższych jedynie własny kapitał / zysk firmy P7. Jaką wartość kapitału Pani / Pana firma planuje pozyskać? Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi. do 100 tys. PLN od 100 tyś. PLN do 500 tyś. PLN od 500 tyś. PLN do 1 mln PLN od 1 mln PLN do 5 mln PLN od 5 mln PLNdo 20 mln PLN od 20 mln PLN do 50 mln PLN od 50 mln PLN do 100 mln PLN powyżej 100 mln PLN

5 P8. Czy Pani / Pana firma korzysta lub chce skorzystać z kredytu bankowego lub pożyczki? Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi tak, to najszybsza i najprostsza forma finansowania tak, nie znalazłem/am innego źródła finansowania nie, procedury są zbyt skomplikowane nie, bank ma bardzo wysokie oczekiwania odnośnie zabezpieczeń, przez co kredyty są niedostępne nie, marża bankowa kredytu jest zbyt wysoka nie, bank odmówił kredytu P9. Czy Pani / Pana firma poszukiwała kiedykolwiek innych źródeł finansowania inwestycji niż kredyty / pożyczki? Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi tak nie P10. Czy Pani / Pana firma rozpatruje pozyskanie kapitału z niepublicznego rynku kapitałowego (kapitał obciążony wyższą premią za ryzyko - fundusze Business Angels, Venture Capital lub Private Equity)? Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi tak, inwestor to najlepszy sposób na pozyskanie kapitału tak, choć wymogi inwestora są zbyt wyśrubowane tak, dzięki temu firma zyskała nie tylko środki, ale i knowhow nie, koszt takiego kapitału jest zbyt wysoki nie, obawiam się utraty kontroli nad spółką nie, inwestor uznał mój projekt za mało atrakcyjny nie, procedury i dokumentacja są zbyt skomplikowane nie, nie wiem gdzie szukać takiego inwestora nie, nie poszukujemy kapitału P11. Czy rozważa Pani / Pana pozyskanie kapitału z rynku New Connect lub GPW? Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi tak, to duży napływ kapitału i wzrost prestiżu firmy nie, oznacza to uciążliwe raportowanie i ujawnienie poufnych informacji o spółce nie, obawiam się utraty władzy nad spółką nie, koszty związane z wejściem na giełdę są zbyt wysokie nie, procedury związane z wejściem na giełd są zbyt długie i skomplikowane nie, nie poszukujemy kapitału

6 P12. Czy obsługą procesów pozyskania kapitału w Pani / Pana firmie zajmują się: kadra kierownicza / właściciele firmy zatrudnieni w firmie specjaliści wynajęte podmioty doradcze nie pozyskujemy kapitału P13. Jakie obszary są według Pani / Pana kluczowe w odniesieniu sukcesu w pozyskaniu finansowania? komunikacja z inwestorami prawidłowe i rzetelne przygotowanie dokumentacji finansowej wycena składników majątku (doradztwo transakcyjne) wybór ścieżki finansowania (project finance) obsługa prawna transakcji wyszukanie grupy potencjalnych inwestorów / podmiotów finansujących audyt procesów operacyjnych w firmie inne obszary (jakie?)

7 B. WYPEŁNIA FUNDACJA OBSERWATORIUM ZARZĄDZANIA 1. KWALIFIKACJA DO PROJEKTU I WERYFIKACJI PRZESŁANEK PRAWNYCH O UDZIELENIU POMOCY DE MINIMIS Przyjęcie zgłoszenia do świadczenia usługi Odrzucenie zgłoszenia do świadczenia usługi 2. Uwagi (m.in. uzasadnienie odrzucenia usługi) Uwagi lub uzasadnienie odrzucenia: (data, czytelny podpis)

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Nazwa i adres Wnioskodawcy Miejscowość i data Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/261/1212 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 maja 2012 r. Oświadcze o wielkości pomocy publicznej beneficjenta ubiegającego się o pomoc de minimis Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo