STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD"

Transkrypt

1 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

2 S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III Przygotowano na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przez: MARKET RESEARCH WORLD GLIWICE UL.DZIERŻONA 13

3 S t r o n a 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CELE BADANIA METODOLOGIA WYNIKI BADANIA Określenie pozytywnych i negatywnych aspektów staży Ocena wpływu organizacji staży na efektywność działania przedsiębiorstw Określenie preferencji przedsiębiorstw wobec stażystów Ocena jakości współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy przy organizacji staży SPIS WYKRESÓW SPIS TABEL... 16

4 S t r o n a 4 1. WSTĘP Niniejszy dokument przedstawia wyniki badania pod nazwą: Badanie postaw przedsiębiorców wobec realizacji staży i praktyk zawodowych". Projekt przeprowadzono na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przez firmę Market Research World w Gliwicach. Badanie wynika z realizacji projektu systemowego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III, w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie przeprowadzono w dwóch modułach, wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa opolskiego. Respondentami badania były osoby piastujące stanowiska związane z polityką personalną danego podmiotu gospodarczego. Badanie w ramach modułu pierwszego zawiera opinię osób z losowo dobranych przedsiębiorstw, które wykorzystują różne rozwiązania w zakresie polityki personalnej, w tym również staże organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Natomiast badanie w ramach modułu drugiego poświęcono poznaniu opinii tych przedsiębiorców, którzy w latach skorzystali ze staży organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Na bazie doświadczeń respondentów modułu drugiego możliwe jest wytypowanie pozytywnych i negatywnych aspektów staży oraz poznanie ich wpływu na efektywność działań przedsiębiorstw. Badanie typuje również najczęstsze problemy, z którymi borykają się pracodawcy przy współorganizowaniu staży z Powiatowymi Urzędami Pracy. 2. CELE BADANIA Celami badania w ramach modułu pierwszego są: Określenie stopnia korzystania przez pracodawców ze staży i/lub praktyk zawodowych. Ustalenie przyczyn dotyczących korzystania lub nie korzystania przez pracodawców ze staży i/lub praktyk zawodowych. Określenie warunków, po spełnieniu których pracodawcy nie korzystający ze staży i/lub praktyk zawodowych byliby w stanie z nich skorzystać. Celami badania w ramach modułu drugiego są: Określenie pozytywnych i negatywnych aspektów staży wśród podmiotów gospodarczych, które z nich skorzystały. Ustalenie ogólnej oceny wpływu organizacji staży na efektywność działania przedsiębiorstw, które z nich korzystały. Określenie oceny współpracy pracodawców z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa opolskiego w zakresie organizowania staży. Poznanie preferencji pracodawców odnośnie płci osób przyjmowanych na staże. Ustalenie stosunku pracodawców do przyjmowania na staż osób w wieku 50+.

5 S t r o n a 5 3. METODOLOGIA Badanie przeprowadzono w listopadzie 2013 roku, wśród losowo dobranych podmiotów gospodarczych metodą ilościową CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo). Dla modułu pierwszego operat losowania próby badawczej stanowi populacja firm zarejestrowanych w bazie REGON (prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny po aktualizacji w roku 2011) w województwie opolskim. Losowanie przeprowadzono w sposób warstwowy, uwzględniając klasę wielkości zatrudnienia (pierwsza warstwa), przestrzenny rozkład podmiotów gospodarczych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego (druga warstwa) oraz sektor, w którym prowadzona jest działalność (sektor publiczny lub prywatny - trzecia warstwa). Wielkość próby wyniosła Badanie w module drugim przeprowadzono wśród losowo dobranych przedsiębiorców, którzy w latach skorzystali z instrumentu rynku pracy, jakim jest staż. Operat losowania próby badawczej stanowi populacja firm zarejestrowanych w bazie danych, którą dysponują Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego. Losowanie próby przeprowadzono w sposób warstwowy, gdzie warstwą jest obszar obsługiwany przez każdy Powiatowy Urząd Pracy województwa opolskiego. Wielkość próby wyniosła WYNIKI BADANIA 4.1. Określenie pozytywnych i negatywnych aspektów staży Badani przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę podanych opinii dotyczących staży, z których firmy skorzystały w latach Ankietowani odpowiadając korzystali z pięciostopniowej skali, w której 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam natomiast 5 zdecydowanie się zgadzam. Najwięcej ankietowanych zgadza się z opinią, że firma chce przekazać wiedzę i umiejętności niedoświadczonym pracownikom, średnia ocena tej opinii wynosi 4,74. Prawdziwe dla większości badanych okazało się również stwierdzenie, że stażyści są dodatkową pomocą w pracy (średnia 4,67). Kolejną opinią przedstawioną respondentom było stwierdzenie, że dla firmy korzystne jest przyjęcie osoby, za którą nie ma konieczności ponoszenia kosztów. Średnia ocena tej kwestii wyniosła 4,59. Ankietowani wyrazili także swoją opinię na temat możliwości wykształcenia pracownika pod kątem przygotowania go do przyszłej pracy w danej organizacji. Średnia ocena tego stwierdzenia wyniosła 4,52. Kolejnym zagadnieniem jest możliwość uprzedniego sprawdzenia pracownika zanim zostanie zatrudniony na stałe (średnia 4,32). Najmniej osób zgadza się ze stwierdzeniem, że staż wymusza na firmie oddelegowanie opiekuna na czas trwania stażu, który przez to zaniedbuje codzienne obowiązki. W tej kwestii średnia ocen równa się 1,83. Niewiele wyższą ocenę (1,87) uzyskała opinia, że procedura skorzystania ze staży jest skomplikowana i długotrwała. Respondenci raczej nie zgadzają się z opinią, że pojawienie się stażystów spowalnia pracę pozostałych pracowników (średnia 1,9). Wszystkie opinie wraz z ocenami prezentuje tabela 1.

6 S t r o n a 6 Tabela 1. Ocena opinii dotyczących staży, N=375 L.P. OPINIA ŚREDNIA OCENA MEDIANA 1 Firma chce przekazać wiedzę i umiejętności niedoświadczonym pracownikom 4, Stażyści to dodatkowa pomoc w pracy 4, Dla firmy korzystne jest przyjęcie osoby, za którą nie trzeba płacić 4, Firma ma możliwość wykształcenia pracownika w taki sposób aby był przygotowany do przyszłej pracy w tej organizacji 4, Firma ma możliwość uprzedniego sprawdzenia pracownika zanim go zatrudni na stałe 4, Stażysta po odbytym stażu zasługuje na to aby go zatrudnić 3, Nie powierzamy odpowiedzialnych zadań stażystom 3, Firma korzysta ze staży regularnie, bo taka jest polityka personalna firmy 2, Przyjęcie stażystów absorbuje wiele czasu i uwagi 2, Brak doświadczenia stażystów znacząco wpływa na dezorganizację pracy zespołu 2, Pojawienie się stażystów spowalnia pracę pozostałych pracowników 1, Procedura skorzystania ze staży jest bardzo skomplikowana i długotrwała 1, Pojawienie się stażystów wymusza na firmie oddelegowanie opiekuna, który przez to zaniedbuje codzienne obowiązki 1,83 1 Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie określenia, które najbardziej odpowiada sytuacji w firmie po zakończeniu staży w latach Ponad połowa badanych uważa, że skorzystanie ze staży przyniosło więcej pozytywnych niż negatywnych efektów. Blisko co trzeci jest zdania, że przyjęcie stażysty (stażystów) przyniosło same pozytywne rezultaty.

7 S t r o n a 7 Tabela 2. Określenie sytuacji w firmie po zakończonym stażu (staży) w latach , N=375 L.P. OKREŚLENIE OGÓŁEM 1 Skorzystanie ze stażu przyniosło same pozytywne rezultaty naszej firmie 32,2% 2 Skorzystanie ze stażu przyniosło więcej pozytywnych niż negatywnych efektów 50,9% 3 Skorzystanie ze stażu przyniosło tyle samo pozytywnych i negatywnych rezultatów dla naszej firmy 5,4% 4 Skorzystanie ze stażu w sposób obojętny wpłynęło na naszą firmę 6,4% 5 Skorzystanie ze stażu przyniosło więcej negatywnych niż pozytywnych efektów 3,8% 6 Skorzystanie ze stażu przyniosło same negatywne rezultaty naszej firmie 1,3% 4.2. Ocena wpływu organizacji staży na efektywność działania przedsiębiorstw Kolejnym celem badania jest ustalenie ogólnej oceny wpływu organizacji staży na efektywność działania przedsiębiorstw. Ankietowanym zadano pytania dotyczące przebiegu staży. Respondenci korzystali z pięciostopniowej skali, w której 1 oznaczało zdecydowanie tak, zaś 5 zdecydowanie nie. Pierwszą kwestią, poruszoną w tej części badania, jest ocena wpływu przyjęcia stażysty na poprawę funkcjonowania jednostki. Najwięcej badanych wskazało, że staż zdecydowanie poprawił funkcjonowanie firmy (42,1% wszystkich ankietowanych). Wykres 1. Wpływ przyjęcia stażysty na funkcjonowanie firmy, N= ,1% 3 26,1% ,8% 12,3% 6,7% Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie

8 S t r o n a 8 Respondenci ocenili w skali pięciostopniowej rzetelność wykonywania przez stażystów obowiązków. Ponad 57% ankietowanych zdecydowanie ją potwierdziła. Wykres 2. Ocena rzetelności wykonywania przez stażystów obowiązków, N= ,8% ,4% 12,8% 5,3% 2,7% Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie Kolejnym ocenianym przez respondentów aspektem są oczekiwane przez pracodawców kompetencje posiadane przez stażystów. Największy odsetek odpowiedzi stanowi zdecydowane potwierdzenie, że stażysta wykazywał oczekiwane umiejętności i wiedzę. Wykres 3. Ocena oczekiwanych przez firmę kompetencji stażystów, N= ,3% ,8% ,6% 10,7% 5,6% Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak ani nie Raczej nie Zdecydowanie tak Badani przedsiębiorcy wskazali ile osób przyjęli na staż w latach Średnia liczba stażystów wynosi 3. Średni czas trwania stażu wyniósł 5,3 miesiąca. W opinii respondentów, staż powinien trwać ponad 9 miesięcy aby był efektywny.

9 S t r o n a 9 Tabela 3. Średnia liczba stażystów przyjętych w latach , czas trwania stażu, efektywny czas trwania stażu, N=375 ŚREDNIA LICZBA STAŻYSTÓW PRZYJĘTYCH W LATACH FAKTYCZNY CZAS TRWANIA STAŻY ( LICZBA MIESIĘCY) EFEKTYWNY CZAS TRWANIA STAŻY (LICZBA MIESIĘCY) 3 5,3 9,3 W badaniu ustalono czy po zakończonych stażach w latach firmy zdecydowały się zatrudnić stażystów. Jak wskazują wyniki ponad 30 % badanych zdecydowała się zatrudnić stażystę (stażystów). Średnia liczba zatrudnionych stażystów to 2. Tabela 4. Średnia liczba przyjętych stażystów, N=257 ODSETEK FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH STAŻYSTÓW ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH STAŻYSTÓW 31,5% 2 Następnie poproszono respondentów o ocenę zadowolenia z aktualnej pracy osób, które zatrudniono po uprzednim odbyciu stażu w latach Większość respondentów zadeklarowało, że są bardzo zadowoleni lub zadowoleni z pracy tych pracowników. Wykres 4. Ocena zadowolenia z aktualnej pracy osób, które odbywały staże, N= ,8% Bardzo zadowolony/a 4 35,4% Zadowolony/a 3 2 Ani zadowolony/a ani nie zadowolony/a 1 11,9% Niezadowolony/a Ogółem 1,9% Bardzo niezadowolony/a

10 S t r o n a Określenie preferencji przedsiębiorstw wobec stażystów Badanie pozwoliło ustalić preferencje przedsiębiorców wobec płci i wieku przyszłych stażystów. Na początku bloku pytań poświęconych tej tematyce zapytano, czy firmy planują przyjąć kolejnych stażystów. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że nieco ponad połowa badanych firm zamierza ponownie skorzystać z instrumentu rynku pracy jakim jest staż. Wykres 5. Planowane przyjęcie stażystów, N= ,9% ,4% 14,7% 9,1% 2,9% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem Ogółem Badani przedsiębiorcy wskazali głównie, iż płeć przyszłych stażystów nie ma znaczenia. Omawiając płeć przyszłych stażystów warto zauważyć, że 32,9% wszystkich respondentów nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować do tej kwestii odpowiadając nie wiem. Przedsiębiorcy, którzy wskazali preferowaną płeć przyszłych stażystów tak samo preferują kobiety jak i mężczyzn. Wykres 6. Preferowana płeć stażystów, N= % 3 37,1% 32,9% 25% 2 Woleliby aby była to kobieta 15% 1 12,1% 11,1% 6,8% Woleliby aby był to mężczyzna Kobiety bądź mężczyźni w zależności od stanowiska 5% Ogółem Płeć przyszłych stażystów nie ma znaczenia Nie wiem

11 S t r o n a 11 Kolejną kwestią, dotyczącą preferencji przedsiębiorców wobec stażystów, stanowi wiek. Najliczniej respondenci wskazywali, że wiek stażystów nie ma znaczenia 69,3% ogółu ankietowanych. W przypadku wskazania konkretnego przedziału wiekowego, największy odsetek badanych preferuje przedział lat (17,5% ogółu). Wykres 7. Preferowany wiek stażystów, N= ,3% ,5% Osoby młode do 26 lat Osoby w wieku lat Osoby w wieku lat Osoby w wieku 50+ Wiek nie ma znaczenia Nie wiem 1 8,9% 2,1% 1,1% 1,1% Jednym z celów badania jest ustalenie stosunku pracodawców do przyjmowania na staż osób w wieku powyżej 50 lat. Większość respondentów zadeklarowała chęć przyjęcia na staż osób w tym przedziale wiekowym. Wykres 8. Przyjęcie na staż osób w wieku 50+, N= ,3% ,1% 9,6% Tak Nie Nie wiem

12 4.4. Ocena jakości współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy przy organizacji staży S t r o n a 12 Wyniki badania pozwoliły na ustalenie oceny współpracy firm z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie organizowania staży. Ankietowani, udzielając odpowiedzi na ten blok pytań, korzystali z pięciostopniowej skali, w której 1 oznaczał ocenę najgorszą a 5 najlepszą. Respondenci ocenili ogólne zadowolenie ze współpracy z działem ds. organizacji staży Powiatowych Urzędów Pracy. Średnia ocena współpracy wyniosła 4,43, wartość środkowa 5. Badani ocenili także w jakim stopniu są zadowoleni ze sposobu realizacji usługi przez Powiatowy Urząd Pracy na etapie wstępnym organizacji staży czyli od momentu zgłoszenia zainteresowania usługą do pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Średnia ocena etapu wstępnego realizacji staży wyniosła 4,38, wartość przeciętna 5. Tabela 5. Ocena zadowolenia ze współpracy z PUP ogólnie i na etapie wstępnym, N=375 OCENA ZADOWOLENIA ZE SPOSOBU REALIZACJI USŁUGI PRZEZ OCENA ZADOWOLENIA ZE WSPÓŁPRACY Z DZIAŁEM DS. ORGANIZACJI STAŻY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY PUP NA ETAPIE WSTĘPNYM ORGANIZACJI STAŻY OD MOMENTU ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA USŁUGĄ DO POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA MEDIANA ŚREDNIA MEDIANA ŚREDNIA 5 4,43 5 4,38 13,9% Ogółem 15% 1 5% Ponadto respondenci wskazali występowanie problemów i trudności na etapie wstępnym organizacji staży przez Powiatowe Urzędy Pracy. Utrudnienia na tym etapie realizacji usługi dostrzegło 13,9% respondentów. Najczęściej pojawiające się problemy to: długotrwałe terminy załatwianie dokumentacji stażowej (27,8%), chaos informacyjny(19,4%) oraz udzielanie niepełnej zdawkowej informacji i nadmierna biurokracja (po 15,3%). Wykres 9. Występowanie problemów i utrudnień na etapie wstępnym organizacji staży, N=375

13 S t r o n a 13 Tabela 6. Problemy występujące na etapie wstępnym organizacji staży, N= 5 L.P. PROBLEMY NA ETAPIE WSTĘPNYM OGÓŁEM 1 Długotrwałe terminy załatwiania dokumentacji stażowej 27,8% 2 Chaos informacyjny 19,4% 3 Nadmierna biurokracja 15,3% 4 Udzielanie niepełnej, zdawkowej informacji 15,3% 5 Brak zaangażowania ze strony pracowników PUP 6,9% 6 Niekompetencja pracowników PUP 6,9% 7 Skomplikowane procedury konieczne do zorganizowania stażu 5,6% 8 Inne 2,8% Inne odpowiedzi: Brak kandydatów, konieczność deklaracji zatrudnienia po stażu Respondenci ocenili również w jakim stopniu są zadowoleni ze sposobu realizacji usługi przez Powiatowy Urząd Pracy na etapie właściwym organizacji staży to jest od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku do zakończenia stażu. Średnia ocena etapu właściwego realizacji stażu wyniosła 4,5. Ocenie podlegał także sposób przekazywania informacji przez pracowników działu organizacji staży Powiatowego Urzędu Pracy. Respondenci wskazali na ile udzielane informacje były dla nich wystarczające i jasne. Średnia ocena tego zagadnienia wyniosła 4,51, wartość przeciętna 5.

14 S t r o n a 14 Tabela 7. Ocena zadowolenia ze współpracy z PUP na etapie właściwym i ocena pracowników PUP, N=375 OCENA ZADOWOLENIA ZE SPOSOBU REALIZACJI USŁUGI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY NA ETAPIE WŁAŚCIWYM ORGANIZACJI STAŻY OD MOMENTU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA STAŻU OCENA NA ILE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU ORGANIZACJI STAŻY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY BYŁY DLA PANA/I WYSTARCZAJĄCE I JASNE MEDIANA ŚREDNIA MEDIANA ŚREDNIA 5 4,5 5 4,51 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5,3% Ogółem Badani przedsiębiorcy wskazali, czy na etapie właściwym organizacji staży wystąpiły trudności we współpracy z działem ds. organizacji staży Powiatowych Urzędów Pracy. Niewiele ponad 5% ankietowanych przyznało, że na etapie właściwym realizacji staży pojawiły się problemy, z których najczęstsze to niedopasowanie kompetencji stażysty (34,6%) oraz kierowanie osób do firmy, bez ich uprzedniego sprawdzenia (30,8%). Wykres 10. Występowanie problemów i utrudnień na etapie właściwym organizacji staży, N=375 Tabela 8. Problemy występujące na etapie właściwym organizacji staży, N=20 L.P. PROBLEMY NA ETAPIE WŁAŚCIWYM OGÓŁEM 1 Niedopasowanie kompetencji stażysty do potrzeb przedsiębiorstwa 34,6% 2 Kierowanie do pracodawcy osób bez wcześniejszego ich sprawdzenia 30,8% 3 Nadmierna biurokracja 15,4% 4 Niekompetencje pracowników PUP 11,5% 5 Przebieg stażu po zaplanowanym terminie 3,8% 6 Chaos informacyjny 3,8% 7 Problemy z komunikacją z Powiatowym Urzędem Pracy

15 S t r o n a 15 L.P. PROBLEMY NA ETAPIE WŁAŚCIWYM OGÓŁEM 8 Inne Kończąc ocenę współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy badani przedsiębiorcy wyrazili opinię na temat rzetelności prowadzenia procedury organizacji staży. Ponad 6 wszystkich respondentów zdecydowanie potwierdziła rzetelność realizacji procedury (62,3%). Wykres 11. Rzetelność prowadzenia procedury organizacji staży, N= ,3% ,1% Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak ani nie Raczej nie 1 3,5% Ogółem 1,6% 0,5% Zdecydowanie nie

16 S t r o n a SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Wpływ przyjęcia stażysty na funkcjonowanie firmy 7 Wykres 2. Ocena rzetelności wykonywania przez stażystów obowiązków 8 Wykres 3. Ocena oczekiwanych przez firmę kompetencji stażystów. 8 Wykres 4. Ocena zadowolenia z aktualnej pracy osób, które odbywały staże 9 Wykres 5. Planowane przyjęcie stażystów 10 Wykres 6. Preferowana płeć stażystów 10 Wykres 7. Preferowany wiek stażystów 11 Wykres 8. Przyjęcie na staż osób w wieku Wykres 9. Występowanie problemów i utrudnień na etapie wstępnym organizacji staży 12 Wykres 10. Występowanie problemów i utrudnień na etapie właściwym organizacji staży 14 Wykres 11. Rzetelność prowadzenia procedury organizacji staży SPIS TABEL Tabela 1. Ocena opinii dotyczących staży 6 Tabela 2. Określenie sytuacji w firmie po zakończonym stażu (staży) w latach Tabela 3. Średnia liczba stażystów przyjętych w latach , czas trwania stażu, efektywny czas trwania stażu 9 Tabela 4. Średnia liczba przyjętych stażystów 9 Tabela 5. Ocena zadowolenia ze współpracy z PUP ogólnie i na etapie wstępnym 12 Tabela 6. Problemy występujące na etapie wstępnym organizacji staży 13 Tabela 7. Ocena zadowolenia ze współpracy z PUP na etapie właściwym i ocena pracowników PUP 14 Tabela 8. Problemy występujące na etapie właściwym organizacji staży 14

MARKET RESEARCH WORLD

MARKET RESEARCH WORLD 2013 MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III Przygotowano

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM dr Aleksander Wolski P R O J E K T W S P Ó Ł F I N A N S O W A N Y Z E Ś R O D K Ó W U N I I E U R O P E J S K I E J W

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 19-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SKUTECZNOŚCI REFUNDACJI NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

BADANIE SKUTECZNOŚCI REFUNDACJI NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM GRUDZIEŃ 2014 BADANIE SKUTECZNOŚCI REFUNDACJI NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM RAPORT Z BADANIA MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 1 Badanie skuteczności refundacji na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku PS.444//IB/204 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 9-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 20 roku Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku:

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU

INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Nysie INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU 2010 P O W I A T O W Y U R Z Ą D

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Próba badawcza. Raport miesiąca Wypoczynek Polaków od pracy

1. Próba badawcza. Raport miesiąca Wypoczynek Polaków od pracy Raport miesiąca Wypoczynek Polaków od pracy Dni wolne od pracy są niezbędne każdemu człowiekowi. Potrzebujemy ich, aby odpocząć fizycznie i psychicznie, a czasem w celu załatwienia różnych spraw, których

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Spis treści 1. Nota metodologiczna 2. Przekrój demograficzny respondentów 3. Opinie na temat przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE QUIZU. Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery!

PODSUMOWANIE QUIZU. Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery! PODSUMOWANIE QUIZU Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery! Podczas trwania III Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego (19 23.10.2015 r.), organizowanych podczas Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii mieszkańców. Warszawy

Badanie postaw i opinii mieszkańców. Warszawy Badanie postaw, potrzeb i opinii mieszkańców Badanie postaw i opinii mieszkańców Warszawy Warszawy Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 5-7 września 2016 roku Miejsce realizacji: Warszawa Próba:

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy w powiecie nyskim

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy w powiecie nyskim w powiecie nyskim Raport z wyników badania Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com E: info@humlard.com Nysa Środa Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Staż jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w latach 2011-2012

Staż jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w latach 2011-2012 Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Staż jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w latach 2011-2012 Poznań 2013 ul. Pimpickiego 2 lok. 29; 10-698 Olsztyn; NIP: 7393496302,

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Ż orach we wspo łpracy z Miejskim Os rodkiem Pomocy Społecznej w Ż orach zorganizował dla 10 bezrobotnych - Program Aktywizacja i Integracja Społeczna. Podstawy prawne - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla:

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla: Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT Przygotowany dla: Spis treści METODOLOGIA... 3 GŁÓWNA WNIOSKI... 5 WYNIKI BADANIA... 7 2 METODOLOGIA Metodologia

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r.

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo