Koniunktura w Small Business

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniunktura w Small Business"

Transkrypt

1 Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010

2 Informacje o badaniu CEL BADANIA Comiesięczny pomiar koniunktury wśród przedstawicieli Small Businessu i identyfikacja najwaŝniejszych problemów z jakimi się borykają METODA CAWI: wywiady realizowane przez Internet (Computer Assisted Web Interviewing) BADANA POPULACJA Losowa próba mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 49 osób z terenu całej Polski Respondenci to osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy generalni i zarządzający Przedsiębiorcy zapraszani byli do badania poprzez wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną oraz linki znajdujące się na stronach poświęconych przedsiębiorczości WIELKOŚĆ PRÓBY N=552 CZAS REALIZACJI 10 sierpnia 11 września Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

3 Podsumowanie (1/2) Ponad połowa polskich przedsiębiorców z segmentu mikro i małych firm uwaŝa, Ŝe aktualna sytuacja gospodarcza nie sprzyja funkcjonowaniu ich działalności. Jednak co ciekawe, aktualna sytuacja gospodarcza nie przeszkadza małym firmom w takim stopniu w jakim przeszkadzają im uwarunkowania formalno-prawne związane z prowadzeniem firmy. Główne bariery zdaniem większości badanych to przede wszystkim: podatki/ wysokie obciąŝenia na rzecz Państwa (55%) koszty zatrudnienia pracowników (48%) niejasne i niespójne przepisy prawne (41%) Oprócz wymienionych warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe większość mikro i małych przedsiębiorstw Polsce nie jest w stanie samodzielnie sfinansować rozwoju firmy, pracy nad nowymi rozwiązaniami technicznymi, patentowymi czy teŝ działalności na większą skalę Główną bolączką badanych przedsiębiorstw z segmentu mikro i małych firm jest aktualna sytuacja finansowa, która w przypadku 36% firm w ciągu ostatniego roku uległa pogorszeniu. Ma to takŝe wpływ na ogólny wskaźnik koniunktury w tym segmencie i pomimo ocen wartości sprzedaŝy na poziomie średnim, znacząco zaniŝa ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorców. Na szczęście większość badanych firm patrzy na przyszłość bez pesymizmu, a prawie połowa oczekuje poprawy ogólnej sytuacji w ciągu najbliŝszego roku. Większość mikro i małych przedsiębiorców budowało własne firmy na bazie zaoszczędzonych wcześniej pieniędzy. Posiadane środki starczały jednak tylko na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak Ŝeby działać z prawdziwym rozmachem potrzebne jest dofinansowanie, które niestety dla małych firm jest trudno osiągalne. 3 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

4 Podsumowanie (2/2) Aktualnie mikro i mali przedsiębiorcy choć swoją sytuację uwaŝają za znośną, borykają się stale z utrzymaniem płynności finansowej. Brak duŝych rezerw i opóźnienia płatności ze strony zleceniobiorców z jednej strony, a z drugiej brak moŝliwości dofinansowania, sprawiają, Ŝe najmniejsze firmy nie mogą rozwijać się w taki sposób jak by chciały. Spośród badanych przedsiębiorstw aŝ 63% starało się o uzyskanie dofinansowania. Najczęściej miał to być kredyt bankowy lub środki z funduszy unijnych. Niestety tylko połowie z nich udało się uzyskać jakiekolwiek środki. Powody takiego stanu rzeczy są dwa: firmy nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, co moŝna odczytać jako ogólnie zbyt wygórowane warunki udzielania kredytów dla firm przez banki (jedna z głównych bolączek blokujących rozwój mikro i małej przedsiębiorczości) firmy nie spełniają warunków związanych z dofinansowaniem z funduszy unijnych, a warunki te zdaniem badanych są takŝe zbyt wygórowane Tylko 7% firm z segmentu Small Business udało się otrzymać środki z funduszy unijnych. Jedna czwarta pomimo starań takich pieniędzy nie dostała. Pozostałe firmy, a jest ich ponad 61%, nawet nie próbują starać się o dofinansowanie bo z góry zakładają, Ŝe takiego dofinansowania nie dostaną. Dofinansowanie otrzymują tylko firmy o stabilnej pozycji na rynku działające co najmniej kilka lat lub osoby, które dopiero firmy zamierzają załoŝyć. Aktualnie mówi się i promuje rozwój przedsiębiorczości, jednak jak pokazują wyniki badania, mikro i małe przedsiębiorstwa mają ograniczone moŝliwości rozwoju oraz wdraŝania własnych pomysłów, rozwiązań i strategii tylko dlatego, Ŝe nie ma maja na to odpowiednich środków. 4 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

5 Opinie na temat aktualnej sytuacji P1. Czy aktualna sytuacja gospodarcza sprzyja funkcjonowaniu takich firm jak, ta którą Pan(i) prowadzi? P2. Które wymienionych poniŝej czynników stanowią dzisiaj największe bariery w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości? 5 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

6 Postawy wobec prowadzenia działalności gospodarczej P3. Czy Pani/ Pan został/a przedsiębiorcą z własnej woli, czy teŝ stało się tak pod wpływem sugestii pracodawcy? P4. Czy gdyby Pan/ Pani dzisiaj mógł/ mogła wybierać to wybrał(a)by Pan(i) pracę na etacie? 6 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

7 Ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstw (ostatnie 12 miesięcy) Jak ocenia Pan(i) sytuację Pana(i) firmy? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.? 7 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

8 Prognoza sytuacji przedsiębiorstw (najbliŝsze 12 miesięcy) Jak będzie wyglądała sytuacja Pana(i) firmy w przyszłości? Czy w ciągu najbliŝszych 12 miesięcy.? 8 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

9 Opinie przedsiębiorców na temat aktualnej sytuacji P18. PoniŜej przedstawiamy kilka stwierdzeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku. Przy kaŝdym z nich proszę zaznaczyć, czy się Pan(i) z nim zgadza, czy teŝ nie. 9 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

10 Sytuacja finansowa mikro i małych firm 10 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

11 Źródła finansowania działalności gospodarczej P19. Skąd pochodziły pieniądze/ środki finansowe na rozpoczęcie działalności Pana(i) firmy? P21. Z jakich źródeł Pana(i) firma czerpie środki na finansowanie bieŝącej działalności? Proszę wybrać maksymalnie 3 11 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

12 Ocena aktualnej sytuacji finansowej firmy P20. Jak Pan(i) ocenia obecną sytuację finansową/ płynność finansową firmy? P22. Co najbardziej utrudnia utrzymanie płynności finansowej firmy? 12 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

13 Starania o dofinansowanie firmy (1/3) P23. Czy starał(a) się Pan(i) uzyskać dodatkowe środki na dofinansowanie swojej firmy? Proszę wziąć pod uwagę wszelkie moŝliwe źródła zarówno bankowe jak i poza bankowe P24. Dlaczego nie szukał(a)/ nie starał(a) się Pan(i) o dofinansowanie? Podstawa: N= Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

14 Starania o dofinansowanie firmy (2/3) P23. Czy starał(a) się Pan(i) uzyskać dodatkowe środki na dofinansowanie swojej firmy? Proszę wziąć pod uwagę wszelkie moŝliwe źródła zarówno bankowe jak i poza bankowe P25. Z jakiego źródła starał(a) się Pan(i) uzyskać dofinansowanie dla swojej firmy? Podstawa: N= Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

15 Starania o dofinansowanie firmy (3/3) P26. Czy udało się Panu(i) uzyskać środki finansowe z tego źródła? Podstawa: N=348 Przedsiębiorcy, którzy starali się o dofinansowanie P27. Dlaczego nie udało się Panu(i) uzyskać dofinansowania firmy z tego źródła? Podstawa: N= Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

16 Wiedza o dofinansowaniu ze środków unijnych P29. Czy słyszał(a) Pan(i) o moŝliwości uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych/ EFS/ PARP wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw? 16 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

17 Kontakt Michał Berezowski Przemysław Frąk 17 Small Business DNA - koniunktura w Small Business ( wrzesień 2010)

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. RAPORT NT. BARIER KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE LIFE SCIENCE W MAŁOPOLSCE KWIECIEŃ 2007 2 WPROWADZENIE Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. (JCI) jest podmiotem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE Ujęcie wg sekcji gospodarki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek RAPORT W UJĘCIU WG SEKCJI GOSPODARKI z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP WARSZAWA 2008 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 1.1. Zakres badania... 3 1.2. WaŜniejsze ustalenia... 4 2. Wyniki oceny poddziałania 1.2.1...7 2.1.

Bardziej szczegółowo

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez.

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez. Jakość w leasingu Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014 Lipiec 2014 badanie Przeprowadzone przez SPIS TREŚCI WSTĘP 3 LEASING WŚRÓD małych i średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego)

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na podstawie ankiet PAIiIZ S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU Raport koocowy Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU grudzieo 2013 1 Prezentowany raport jest wynikiem Badania klientów Punktów Konsultacyjnych KSU, realizowanego przez firmę Quality Watch Sp. z

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna Raport z badania Olsztyn, 2010 Zawartość Streszczenie... 3 Wstęp... 6 Cele badania... 8 Obszary problemowe... 9 Przebieg badań... 10 Podsumowanie... 32 Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw dr Małgorzata Okręglicka Katedra Inwestycji, Rachunkowości i Mikroekonomii Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Przedsiębiorczość w Polsce

Raport miesiąca Przedsiębiorczość w Polsce Raport miesiąca Przedsiębiorczość w Polsce Codziennie wiele osób w naszym kraju otwiera własną firmę. Czy to oznacza, że Polacy są narodem przedsiębiorczym? Czego obawiamy się najbardziej, decydując się

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej)

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej) Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej) Wprowadzenie Przemiany systemowe i strukturalne polskiej

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Rozdziały Strony Wprowadzenie 3 Podsumowanie najważniejszych wyników 9 Ocena ogólnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo