*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwy banków i numery posiadanych rachunków pełna księgowość Forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym: ksiąŝka przychodów i rozchodów karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany Dane osób upowaŝnionych do reprezentowania firmy i upowaŝnionych do podpisania umowy o poŝyczkę Imię i nazwisko PESEL Seria i numer dowodu osobistego Organ wydający dowód osobisty Data wydania dowodu osobistego Adres zamieszkania Stanowisko Numer telefonu Właściciel / Udziałowcy / Akcjonariusze firmy Imię i nazwisko/nazwa firmy % własności Doświadczenie zawodowe kierownictwa firmy* Imię i nazwisko Poprzednie miejsca pracy: Zajmowane stanowiska: Imię i nazwisko Poprzednie miejsca pracy: Zajmowane stanowiska: Str. 1 z 6

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu *Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych Proszę wykazać posiadane przez Wnioskodawcę oraz odrębnie dla kaŝdego z Właścicieli / Udziałowców / Akcjonariuszy udziały w innych podmiotach (m.in.: dane właściciela, nazwę firmy, % głosów, % udziałów oraz ich wartość). Wielkość zatrudnienia Ilu pracowników firma zatrudnia obecnie? Ile miejsc pracy firma utworzy dzięki uzyskanej poŝyczce? Ile miejsc pracy firma zlikwiduje, jeśli nie uzyskasz poŝyczki? Wykaz zaciągniętych umów kredytów, poŝyczek, leasingów oraz udzielonych poręczeń Nazwa banku / rodzaj zadłuŝenia Kwota Aktualne zadłuŝenie Termin spłaty Miesięczna rata Prawne zabezpieczenie Charakterystyka działalności dotychczasowej oraz planowanej (maks. 1 strona A4) Str. 2 z 6

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu WaŜniejsze osiągnięcia firmy II Informacje dotyczące proponowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 1. Udzielona poŝyczka przeznaczona zostanie na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: (naleŝy zaznaczyć X ) finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów 1 produkcyjno-usługowo-handlowych 2 tworzenie nowych miejsc pracy 3 wdraŝanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 4 zakup wyposaŝenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym takŝe zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia 5 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP 2. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, wraz z uzasadnieniem celowości inwestycji i wpływem na rozwój firmy. Dodatkowo prosimy opisać innowacyjny charakter realizowanego przedsięwzięcia i/lub wykorzystanie specyficznego potencjału rynku lokalnego jeśli występują. (maks. 1 strona A4) 3. W przypadku gdy częścią realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego są nakłady o charakterze obrotowym naleŝy je szczegółowo opisać wraz z podaniem kwot oraz uzasadnić konieczność ich Str. 3 z 6

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu poniesienia w całym realizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym (opisanym w pkt. 1). 4. Źródła finansowania realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego LP Źródła finansowania Kwota Udział % 1 Całkowita wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego (2+3) 100% 2 Wnioskowana kwota poŝyczki 3 Wkład własny Wnioskodawcy (4+5), w tym: 4 - środki własne 5 - inne (jakie?).. W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków innych niŝ wnioskowana poŝyczka i środków własnych Wnioskodawcy prosimy szczegółowo je opisać (m.in.: rodzaj, kwotę, terminy spłaty, prawne zabezpieczenia, nazwę kapitałodawcy, etap pozyskania kapitału, np.: złoŝono wniosek, przyznano finansowanie, zawarto umowę, spełniono warunki do uruchomienia, uruchomiono). 5. Informacje dla Instytucji Zarządzającej RPO WD Wpływ przedsięwzięcia na horyzontalne polityki wspólnotowe: Środowisko: produkcja energii, w tym odnawialnej; oszczędności energii, w tym odnawialnej; ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery; poprawa gospodarki wodno-ściekowej; gospodarka odpadami Pozytywny * Negatywny * Neutralny Budowa społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie równych szans i zapobieganie wykluczeniom (przeciwdziałanie marginalizacji) Str. 4 z 6

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu * Wymaga szczegółowego uzasadnienia (maks. 1 str. A4). III Dane dotyczące produktów / usług oferowanych przez firmę 1. Opis produktu/usługi prosimy podać główne cechy i zalety. Czy są to produkty/usługi juŝ istniejące na rynku? Czym wyróŝniają się spośród produktów/usług dostępnych na rynku i jaka jest ich przewaga nad produktami konkurencyjnymi? Czy zapełnia istniejącą na rynku lukę i zaspokoją potrzeby nabywców? Uzasadnić (maks. 1 strona A4) 2. Zapewnienie jakości produktów / usług oraz posiadane patenty, znaki towarowe i certyfikaty: IV Ocena rynku 1. Odbiorcy produktów/usług (m.in.: czy klient indywidualny czy hurtowy?, udział w %, z jakiego obszaru?, forma i termin rozliczeń; wielkość popytu w stosunku do oferty Firmy podać wielkości liczbowe) (maks. 1 strony A4) 2. Dostawcy (np. rozproszeni, wielu, główni, dominujący; struktura % dostaw, forma i termin rozliczeń): 3. Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia (proszę załączyć kserokopie umów): Str. 5 z 6

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu 4. Sezonowość popytu. Jak firma zamierza przeciwdziałać negatywnym skutkom sezonowości? (maks. 1 strony A4) 5. Główni konkurenci na rynku: ilu występuje na obszarze działania firmy; małe czy duŝe firmy; jak wygląda nasycenie rynku, na czym polega przewaga firmy, w czym firma nie jest w stanie konkurować z lokalnymi firmami? 6. Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firmę. Cele (co firma zamierza osiągnąć długofalowo i w ciągu najbliŝszego roku?) (maks. 1 strona A4) 7. MoŜliwość dostosowania się do sytuacji rynkowej w przypadku trudności ze zbytem produktu/usługi Niniejszym przedstawiam powyŝszy zestaw informacji wraz z informacjami nt. sytuacji finansowej.... (data, pieczęć i podpis Wnioskodawcy) Str. 6 z 6

WNIOSEK o udzielenie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej

WNIOSEK o udzielenie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMIE ( Oddział/ Filia) DATA WPŁYWU:... NUMER W REJESTRZE:... miejscowość, data Nazwa Wnioskodawcy:... Siedziba/Adres Wnioskodawcy:... Forma organizacyjna Wnioskodawcy:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres) FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą

KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą Nr wniosku w rejestrze I. PODSTAWOWE DANE O POŻYCZKOBIORCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Status firmy Faza wczesnego etapu rozwoju 1 Faza ekspansji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS) Sp. z o.o. Szczecin, dnia (rrrr-mm-dd) WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o. Data wpływu wniosku Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wniosek o udziele pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na tere Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu nkubator Społecznej Przedsiębiorczości (SP) BZNESPLAN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V - Promocja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo