WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF"

Transkrypt

1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień

2 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF 2

3 Przedsiębiorczość akademicka 3

4 Firmy typu start-up, spin-off, spin-out Istnieje kilka definicji tego typu przedsięwzięć. Według najpowszechniejszych: Ewolucja 4

5 Aktualna sytuacja w zakresie przedsiębiorczości akademickiej PARP Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 5

6 Bariery rozwoju firm typu start-up, spin-off, spin-out Główne bariery zidentyfikowane w wyniku badań wśród firm odpryskowych: - Bariery popytu na rynku krajowym. Firmy zawdzięczają często rozwój wejściem na rynki zagraniczne (niski popyt na innowacyjność w polskiej gospodarce); - Brak kapitału na rozwój innowacji i na wdroŝenia wynikające z trudności uzyskania kredytu bankowego, długotrwałości procedur związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Często równieŝ niechęć do pozbawiania się pełni kontroli nad firmą, co ma często miejsce przy wykorzystaniu środków venture capital (takŝe zbyt krótkie oczekiwane okresy zwrotu w przypadku tego źródła); - Brak przygotowania managerskiego; - Niska znajomość instrumentów wsparcia oferowanych dla innowacyjnych firm; - Ochrona praw własności intelektualnej (problemy z odpowiednim zabezpieczeniem know-how); - Wysokie koszty pracy i brak praktycznego przygotowania pracowników; - Bariery mentalne (wśród potencjalnych przedsiębiorców i władz uczelni). 6

7 Priorytet V: Wsparcie firm typu start-up i firm typu spin-off cele Projekty w ramach Priorytetu V powinny uwzględniać następujące cele: - Propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności; - Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w kręgach akademickich i w jednostkach naukowo-badawczych; - Popularyzacja wiedzy na temat zasad działania firm typu start-up i spin-off i obopólnych dla przedsiębiorców i uczelni korzyści wynikających ze współpracy; - Tworzenie podstaw źródeł finansowania działalności firm typu start-up i spinoff korzystnych z perspektywy ich funkcjonowania i propagowanie informacji na temat dostępności i warunków finansowania; - Projekty powinny takŝe uwzględniać kontekst współpracy na poziomie europejskim lub w zakresie istniejących sieci wsparcia (np. Business Angels, sieci Enterprise Europe Network oraz Izby Handlowe). 7

8 ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP 8

9 Sieci współpracy Zalety uczestnictwa w sieci: Większy potencjał - moŝliwość realizacji większych zleceń; NiŜsze koszty surowców, podwykonawców; Zwiększony transfer technologii; Większa absorpcja innowacji; Łatwiejszy i tańszy dostęp do specjalistycznych usług; NiŜsze koszty działalności marketingowej. Uczelnie Jednostki naukowobadawcze Klastry Centra transferu technologii Inkubatory technologiczne Inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie) Stowarzyszenia branŝowe Parki technologiczne 9

10 Źródła transferu wiedzy pomiędzy MŚP a sektorem B+R 1 0

11 Trudności we współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami Niedostateczna informacja o ofercie jednostek badawczych Brak doświadczenia we współpracy z jednostkami naukowymi Brak odpowiedniej oferty badań ze strony ośrodków badawczych Bariery natury finansowej (np. brak funduszy na zlecanie badań, zakup licencji) 33% 38% 37% 38% 31% 37% 33% 37% 33% 44% 44% 49% Przedstawiciele instytucji naukowych nie znają problematyki firmy 24% 32% 43% Brak informacji nt. działających jednostek badawczych 30% 25% 32% Wskazania przedsiębiorców Niechęć do współpracy ze strony jednostek badawczych lub uczelni Inne Brak odpowiedzi 9% 6% 6% 8% 7% 11% 17% 19% Mikro lub mała (N=239) Średnia (N=163) DuŜa (N=63) 31% Jakie trudności pojawiają się we współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami? Wyniki badań Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 r. 11

12 Trudności we współpracy z przedsiębiorstwami Zbyt zbiurokratyzowana procedura obowiązująca w naukowo-badawczych jednostkach budŝetowych 69% Zbyt wysokie koszty usług, nie do przyjęcia przez przedsiębiorców Trudności z dostosowaniem się do poziomu technicznego wymaganego, aby wykonać pracę Niejasno sformułowane przez firmy zapotrzebowanie 39% 45% 51% Trudności z dostosowaniem się do wymogów czasowych 29% Ograniczanie przez zamawiających moŝliwości publikowania wyników 16% N=51 Wskazania reprezentantów sektora B+R Inne Nie wiem/odmowa odpowiedzi 4% 10% Jakie trudności pojawiają się we współpracy z przedsiębiorstwami? Wyniki badań Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 r. 12

13 Priorytet VI: Zarządzanie siecią współpracy MŚP cele Projekty w ramach Priorytetu V powinny uwzględniać następujące cele: - Prezentacja przedsiębiorcom korzyści wynikających z uczestnictwa w sieciach współpracy; - Zwiększenie udziału firm z sektora MŚP w klastrach i sieciach współpracy; - Budowa wszechstronnej platformy informacyjnej na temat moŝliwości w zakresie współpracy sieciowej i działalności proinnowacyjnej ; - Poprawa dostępu firm z sektora MŚP do wyników badań i partnerów biznesowych; - Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania i zwiększenie dostępu do wiedzy na temat sposobów i warunków finansowania; - Aktywizowanie jednostek B+R oraz instytucji otoczenia biznesu do angaŝowania się w budowę współpracy z przedsiębiorstwami. 13

14 Potencjalni beneficjenci w ramach Priorytetów V i VI Uczelnie publiczne; Samorządy lokalne; Instytucje wspierające rozwój MSP, w szczególności rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, w tym: - centra transferów technologii, - centra zaawansowanych technologii, - inkubatory przedsiębiorczości, - inkubatory technologiczne, - parki technologiczne, - akademickie inkubatory przedsiębiorczości. 14

15 Projekt Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego Projekt realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego przez CEM IBRiOP Termin realizacji: II połowa 2010 r. Cele główne: - Określenie stanu aktualnego a takŝe gotowości przedsiębiorstw do zamawiania w szkołach wyŝszych tematów, które mogą zostać zrealizowane w ramach prac dyplomowych przez studentów i doktorantów; - Ocena gotowości szkół wyŝszych do szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami w tym zakresie oraz określenie liczby projektów badawczych i wdroŝeniowych realizowanych na zamówienie sektora przedsiębiorstw przez wyŝsze uczelnie; - Określenie potencjału tworzenia nowych firm, wykorzystujących wiedzę nabytą podczas przygotowania pracy dyplomowej związanej tematycznie z dziesięcioma zastosowaniami technologicznymi zidentyfikowanymi w ramach projektu Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 ; - Ocena poziomu przedsiębiorczości studentów wybranych kierunków technicznych; - Opracowanie załoŝeń systemu wsparcia dla studentów i doktorantów w szkołach wyŝszych w zakresie wdraŝania na rynek wyników prac dyplomowych (w postaci nowopowstających firm). 15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami. Przedsiębiorczość technologiczna

Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami. Przedsiębiorczość technologiczna Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami Przedsiębiorczość technologiczna Plan prezentacji 1. Przedsiębiorczość technologiczna pojęcie i specyfika 2. Sposoby uruchomienia przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce

Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce Anna Lis * Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce Wstęp Zgodnie z interaktywnym modelem, zewnętrzne źródła innowacji są ważnym uzupełnieniem inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012

Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012 Alternatywne formy wsparcia biznesu Kielce 2012 1 Tematyka prezentacji: 1. Fundusze pożyczkowe 2. Fundusze poręczeniowe 3. Fundusze kapitałowe 4. Instytucje otoczenia biznesu 2 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 3 Fundusze

Bardziej szczegółowo