Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \"

Transkrypt

1 Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

2 Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej Kirsz ISBN Wydanie I 1DNáDG 1000 egzemplarzy 3XEOLNDFMD SRZVWDáD ZH ZVSyáSUDF\ ] %5( ± /HDVLQJ Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji 5DGRP XO. 3XáDVNLHJR tel. (048) , fax

3 6SLVWUH L Wykaz skrótów... 7 :VWS Regulacja leasingu w polskim systemie prawnym Krótka historia leasingu Czym jest umowa leasingu? charakterystyka prawna Leasing jako produkt finansowy Zabezpieczenia Strony umowy leasingu Leasing w Polsce sytuacja obecna 'UyGáD RUD] ]DNUHV UHJXODFML OHDVLQJX Z SROVNLP SUDZLH Prawo cywilne Ustawy podatkowe VWDZD R UDFKXQNRZRFL Leasing w systemie polskiego prawa ewidencja transakcji leasingowych Rodzaje leasingu Rodzaje leasingu w przepisach podatkowych RG]DMH OHDVLQJX Z SU]HSLVDFK R UDFKXQNRZR FL Leasing operacyjny a leasing finansowy LHG\ VNRU]\VWDü ] OHDVLQJX RSHUDF\MQHJR OXE ILQDQVRZHJR" Cele podatkowe Cele bilansowe Umowa leasingu a umowy podobne na gruncie prawa cywilnego oraz podatkowego y*QLFH L SRGRELHVWZD GR XPyZ G]LHU*DZ\ QDMPX VSU]HGD*\ itp y*QLFH L SRGRELHVWZD GR XPRZ\ VSU]HGD*\ QDUDWy Cena zakupu Umowa leasingu w regulacjach podatkowych Podatki dochodowe Definicja leasingu dla celów podatkowych &R PR*H E\ü SU]HGPLRWHP OHDVLQJX :DUWRFL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH SRGOHJDMFH DPRUW\zacji Leasing operacyjny

4 Warunki umowy dla celów podatkowych Skutki podatkowe dla stron umowy LHG\ QLH PDP\ GR F]\QLHQLD ] XPRZ Oeasingu operacyjnego Leasing finansowy Warunki umowy dla celów podatkowych Skutki podatkowe dla stron umowy Kaucja w leasingu zasady opodatkowania RU]\FL SRGDWNRZH ]ZL]DQH ] WUDQVDNFMDPL leasingowymi Podatek VAT Zasady opodatkowania leasingu /HDVLQJ MDNR ZLDGF]HQLH XVáXJ ± RSRGDWNRZDQLH UDW leasingowych Leasing jako dostawa towarów ERZL]HN SRGDWNRZ\ Podstawa opodatkowania RUyZQDQLH ± OHDVLQJ MDNR RGSáDWQH ZLDGF]HQLH XVáXJ oraz dostawa towarów Stawki podatku GOLF]DQLH SRGDWNX QDOLF]RQHJR Z\QLNDMFHJR ] WUDQsakcji leasingowych Termin odliczenia Leasing operacyjny odliczanie podatku naliczonego przez korzystajcego Leasing finansowy odliczanie podatku naliczonego przez korzystajcego Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego doty- F]FH VDPRFKRGyZ RVobowych Dostawa towarów samochodów osobowych Samochody osobowe w rozumieniu ustawy VAT ZLDGF]HQLH XVáXJ ± RSáDW\ leasingowe ZLDGF]HQLD GRGDWNRZH XPRZ\ VHUZLVRZH =DNRF]HQLH XPRZ\ OHDVLQJX SU]HGD* poleasingowa Rezygnacja z kupna przedmiotu leasingu przez leasingo- ELRUF PU]HGáX*HQLH XPRZ\ OHDVLQJX /HDVLQJ X*\ZDQ\FK URGNyZ WUZDá\FK Podatek VAT Amortyzacja podatek dochodowy... 52

5 7. /HDVLQJ D LQQH (UyGáD ILQDQVRZDQLD ]HZQWU]QHJR LQZHVW\FML Z SU]HGVLELRUVWZLH Porównanie liczbowe leasingu oraz kredytu LHG\ ZDUWR VNRU]\VWDü ] OHDVLQJX ± RNUH OHQLH RSW\PDOQHJR momentu sfinansowania inwestycji leasingiem Umowa leasingu w praktyce Co OHDVLQJRELRUFD ZLHG]LHü SRZLQLHQ SU]HG ]DZDUFLHP XPRZ\" Zakres drnxphqwdfml QLH]EGQ\FK GR ]DZDUFLD XPRZ\ =GROQRü Äleasingowa YHUVXV ]GROQRü NUHG\WRZD D FR ]ZUyFLü XZDJ Z\ELHUDMF WRZDU]\VWZR leasingowe, SáDW\ leasingowe Rodzaj oferowanych produktów leasingowych SHFMDOL]DFMD Z RNUHORQ\FK EUDQ*DFK (ODVW\F]QRü ILUP\ leasingowej =DJUR*HQLD L GREUH SUDNW\NL SU]HGVLELRUVWZ leasingowych U]HGWHUPLQRZH UR]ZL]DQLH XPRZ\ OHDVLQJX ± ]DVDG\ ustalania wynagrodzenia dla firmy leasingowej :\SáDWD RGV]NRGRZDQLD SU]H] ILUP XEH]SLHF]HQLRZ Stosowane przez firmy leasingowe zabezpieczenia wykonania zobozl]d SU]H] OHDVLQJRELRUF Rezygnacja z umowy leasingu konsekwencje dla leasingobiorcy Inne postanowlhqld XPyZ ZSá\ZDMF\FK QD SR]\FM leasingobiorcy Leasing samochodów osobowych Leasing operacyjny DMHP GáXJRWHUPLQRZ\ RUyZQDQLH QDMPX GáXJRWHUPLQRZHJR ] OHDVLQJLHP ZLDGF]HQLD GRGDWNRZH VHUZLV VDPRFKRGyZ RVRER wych) Karty paliwowe Naprawy, remonty /HDVLQJ QLHUXFKRPRFL RZD IRUPD LQZHVW\FML Z QLHUXFKRPR FL Regulacje podatkowe /HDVLQJ VSU]WX L RSURJUDPRZDQLD LQIRUPDW\F]QHJR /HDVLQJ VSU]WX NRPSXterowego Leasing oprogramowania RGDWHN RG WRZDUyZ L XVáXJ

6 12. Leasing zwrotny SU]HGD* Z FHOX OHDVLQJX ]ZURWQHJR ± UR]OLF]HQLD SRGDWNRZH Amortyzacja w leasingu zwrotnym Rozliczenia podatkowe w trakcie leasingu zwrotnego SU]HGD* poleasingowa áRZQLF]HN SRMü

7 Wykaz skrótów KC ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) UPDOP ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). UPDOF ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ustawa VAT XVWDZD ] GQLD PDUFD U R SRGDWNX RG WRZDUyZ L XVáXJ (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.) KSH XVWDZD ] ZU]HQLD U ±.RGHNV VSyáHN KDQGORZ\FK (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z Sy(Q ]P 7

8 8

9 :VWS 1LQLHMV]D SUDFD SRZLFRQD MHVW ]DJDGQLHQLRP OHDVLQJX MDNR IRUP\ ILQDQVRZa- QLD LQZHVW\FML GRNRQ\ZDQ\FK SU]H] SU]HGVLELRUFyZ ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOd- QLHQLHP VHNWRUD 063 &HOHP DXWRUD E\áR SU]HGVWDZLHQLH ]DOHW OHDVLQJX RUD] ]DJUR*H ] QLP ]ZL]DQ\FK Z PR*OLZLH SU]\VWSQHM GOD F]\WHOQLND IRUPLH /HDVLQJ Z RVWDWQLFK ODWDFK VWDá VL EDUG]R SRSXODUQ IRUP ILQDQVRZDQLD LQZestycji. Oferty firm OHDVLQJRZ\FK XOHJDM FLJáHPX GRVNRQDOHQLX ] NRU]\FL GOD SU]HGVLELRUFyZ 1LH MHVW SU]\SDGNLHP *H LQVW\WXFMH ILQDQVRZH F]VWR Z SRUo- ]XPLHQLX ] GRVWDZFDPL PDV]\Q L XU]G]H RIHUXM VZRLP NOLHQWRP SUyF] PR*- OLZRFL ]DZDUFLD XPRZ\ NUHG\WX UyZQLH* OHDVLQJ MDNR DOWHUQDW\ZQ IRUP Ii- QDQVRZDQLD LQZHVW\FML : ZLHOX Z\SDGNDFK OHDVLQJ MHVW MHG\Q IRUP ILQDQVo- ZDQLD ] NWyUHM PR*H VNRU]\VWDü SU]HGVLELRUFD MH*HOL QLH VSHáQLD VXURZ\FK NU\WHULyZ GOD X]\VNDQLD NUHG\WX /HDVLQJ ]DSHZQLD ZLNV] HODVW\F]QRü ]arówno firmie OHDVLQJRZHM MDN L MHM NOLHQWRZL ± SU]HGVLELRUF\ 1LQLHMV]H RSUDFRZDQLH GRW\F]\ V]F]HJyáRZHJR RPyZLHQLD NRU]\FL MDNLH SU]HGVL- ELRUF\ PRJ ]\VNDü Z ]ZL]NX ] ]DZLHUDQLHP WUDQVDNFML OHDVLQJRZ\FK UyZQLH* VNXSLD VL QD SRWHQFMDOQ\FK U\]\NDFK RG NWyU\FK OHDVLQJ QLH MHVW SU]HFLH* ZROQ\ /HDVLQJ Z 3ROVFH SRGREQLH MDN Z LQQ\FK NUDMDFK Z (XURSLH L QD ZLHFLH REMW\ MHVW RGUEQ\PL UHJXODFMDPL SUDZQ\PL RUD] SRGDWNRZRUDFKXQNRZ\PL :\QLND WR ]H V]F]HJyOQHJR FKDUDNWHUX WHJR URG]DMX XPyZ NWyUH áf] Z VRELH FHFK\ XPyZ GRW\F]F\FK X*\ZDQLD SU]HGPLRWX QDMHP G]LHU*DZD RUD] XPyZ VSU]e- GD*\ QD UDW\ ] HOHPHQWHP ILQDQVRZDQLD /HDVLQJ MDNR MHGQD ] QLHOLF]Q\FK G]LHG]LQ MHVW QLH]Z\NOH F]XáD QD UHJXODFMH SRGDt- NRZH : WHM G]LHG]LQLH SROVNLH SUDZR ]ZáDV]F]D SRGDWNRZH Z RVWDWQLFK ODWDFK ]RVWDáR GRVWRVRZDQH GR SUDNW\N RG GDZQD VWRVRZDQ\FK QD U\QNX leasingowym w 3ROVFH D QLH ]QDMGXMF\FK ]UR]XPLHQLD SRUyG XU]GQLNyZ DSDUDWX VNDUERZego. &KRü OHDVLQJ ÄSU]\V]HGá GR 3ROVNL ]H ZLDWD W]Z ]DFKRGQLHM F\ZLOL]DFML SR XSDGNX VRFMDOL]PX Z 3ROVFH PD RQ VZRMH VSHF\ILF]QH FHFK\ NWyUH RGUy*QLDM JR RG LQQ\FK 1LHPQLHM QDZL]XMH RQ GR VWDQGDUGyZ RERZL]XMF\FK Z F\ZLOi- ]RZDQ\P ZLHFLH : 3ROVFH MHVW WR G]LHG]LQD JRVSRGDUNL NWyUD ]RVWDáD VWRVXQNRZR QLHGDZQR XUe- JXORZDQD Z VSRVyE ]DSHZQLDMF\ SU]HZLG\ZDOQRü prawno-podatkowych skut- NyZ G]LDáD SRGHMPRZDQ\FK SU]H] SRGDWQLNyZ Z ]ZL]NX ] WUDQVDNFMDPL leasin- JRZ\PL 0R*QD SRZLHG]LHü *H OHDVLQJ MHVW QLHUR]HUZDOQLH ]ZL]DQ\ ] SRGDWNDPL 5yZQLH* QDMZLFHM SUREOHPyZ ] NWyU\PL VSRW\NDM VL SU]HGVLELRUF\ ]ZL]a- Q\FK MHVW ] NZHVWLDPL SUDZQ\PL ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOGQLHQLHP SRGDWNyZ $OH OHDVLQJ WR QLH W\ONR SUREOHP\ SRGDWNRZH WR UyZQLH* Z\PLHUQH NRU]\FL ILQDQVowe. 0DP JáERN QDG]LHM *H RSUDFRZDQLH WR SRPR*H 3DVWZX ]UR]XPLHü V]F]e- JyOQ LVWRW OHDVLQJX DZHIHNFLH SRGMü GHF\]M Z Z\ERU]H ILQDQVRZDQLD G]LaáDOQRFL JRVSRGDUF]HM = SRZD*DQLHP Autor 9

10 10

11 1. Regulacja leasingu w polskim systemie prawnym 1.1. Krótka historia leasingu :UD] ] ]DNRF]HQLHP HSRNL VRFMDOLVW\F]QHM Z 3ROVFH QDVWSLáR V]HURNLH RWZDUFLH VL QDV]HJR NUDMX QD ZVSyáSUDF JRVSRGDUF] ] NUDMDPL R XJUXQWRZDQHM JRVSRGDUFH NDSLWDOLVW\F]QHM ] XVWDELOL]RZDQ L ZLHOROHWQL SUDNW\N JRVSRGDUF] (IHNWHP WHJR E\áD QLH W\ONR UDG\NDOQD ]PLDQD XVWURMX SROLW\F]QHJR RUD] JRVSRGDUF]HJR DOH Uy w- QLH* EDUG]R JáERNLH ]PLDQ\ Z SUDZLH JRVSRGDUF]\P =PLDQ\ WH E\á\ QDWXUDOQ\P HOHPHQWHP WRZDU]\V]F\P WUDQVIRUPDFML V\VWHPRZHM NWyUD PLDáD PLHMVFH Z Polsce w latach 90. 3U]HGH ZV]\VWNLP GRVWRVRZDQLX SRGOHJDá\ SU]HSLV\ UHJXOXM FH REUyW JRVSRGDUF]\ ]ZáDV]F]D SUDZR F\ZLOQH SUDZR KDQGORZH SUDZR SRGDWNRZH RUD] SUDZR GRW\F] FH UDFKXQNRZRFL : SU]\SDGNX XPyZ QD SROVNLP U\QNX ]DF] á\ SRMDZLDü VL QRZH LFK URG]DMH Go- W\FKF]DV QLH XUHJXORZDQH SU]H] LVWQLHMFH SUDZR =Z\NOH E\á\ WR XPRZ\ NWyUH LVWQLDá\ Z SDVWZDFK NDSLWDOLVW\F]Q\FK 3RGPLRW\ JRVSRGDUF]H ] XG]LDáHP ]DJU a- QLF]Q\P D SRWHP SRGPLRW\ SROVNLH VWDUDá\ VL DGDSWRZDü QD SROVNLP U\QNX QRZH URG]DMH SURGXNWyZ RUD] XPyZ GREU]H ]QDQ\FK L V]F]HJyáRZR UHJXORZDQ\FK SU]H] ORNDOQH SUDZD Z NUDMDFK UR]ZLQLW\FK 1DMOHSV]\P SU]\NáDGHP XPRZ\ NWyUD ]Uo- ELáD ]DZURWQ NDULHU Z RVWDWQLFK ODWDFK E\áD umowa leasingu 'R URNX E\áD RQD XPRZ QLHQD]ZDQ Z NRGHNVLH F\ZLOQ\P PLPR L* Z REURFLH LVWQLDáD MX* RG ZLHOX ODW : W\P ]DNUHVLH SUDZR SRGDWNRZH Z\ND]DáR ]QDF]QLH ZL NV] HODVW\Fz- QRüLMX* RG URNX LVWQLDá\ SU]HSLV\ NWyUH XZ]JOGQLDá\ EDUG]R VSHF\ILF]Q\ FKDUDNWHU XPRZ\ OHDVLQJX NWyUD VWDQRZL SHZLHQ URG]DM XPRZ\ PDM F\ Z VRELH element korzystania oraz finansowania przedmiotu umowy. 3U]HSLV\ WH ZSURZDG]Dá\ Z\MWHN RG ]DVDG\ L* DPRUW\]DFML SRGDWNRZHM PR*H GRNo- Q\ZDü MHG\QLH ZáDFLFLHO OXE SRVLDGDF] SUDZD R SRGREQHM PRF\ SUDZQHM MDN QS ZLHF]\VW\ X*\WNRZQLN :SURZDG]Lá\ RQH PR*OLZRü GRNRQ\ZDQLD DPRUW\]DFML SRGDWNRZHM SU]H] SRGPLRW\ NWyUH W\ONR X *\ZDM URGNL WUZDáH OXE ZDUWRFL QLHPDWe- ULDOQH L SUDZQH QLH EGF MHGQRF]HQLH LFK ZáDFLFLHOHP %\á\ RQH ]DWHP WUDNWRZDQH MDN VNáDGQLNL PDMWNRZH ZáDVQH X*\ZDMFHJR -HGQDN*H JHQHUDOQLH PR*QD VWZLHUG]Lü L* SROVNL V\VWHP SUDZQ\ QLH QDG*Dá ]D V]\ENR UR]ZLMDMF\P VL U\QNLHP JRVSRGDUF]\P 6]F]HJyOQLH GRW\F]\áR WR XPyZ OHDVLQJX 0LPR QLHVSU]\MDMF\FK ZDUXQNyZ GOD UR]ZRMX OHDVLQJX Z 3ROVFH WD IRUPD LQZHVWRZDQLD RG URNX D* GR WHUD] V\VWHPDW\F]QLH ]ZLNV]D VZyM XG]LDá Z Ii- QDQVRZDQLX LQZHVW\FML :\QLND WR SU]HGH ZV]\VWNLP ] QLH]Z\NáHM DWUDNF\MQR FL OHDVLQJX NWyUD Z\QLND JáyZQLH ] WHJR *H SU]\ZL]XMH SRGVWDZRZ ZDJ GR NRU]y- VWDQLD ] WRZDUyZ D QLHSRVLDGDQLD SUDZD ZáDVQR FL 6NXSLD ZLF VZRM XZDJ QD ELH*F\P REFL*HQLX ILQDQVRZ\P NRU]\VWDMFHJR leasingobiorcy), które powinno 11

12 E\ü MDN QDMPQLHMV]H D SU]\QDMPQLHM NRU]\VWDMF\ SRZLQLHQ PLHü ZSá\Z QD MHJR Z\VRNRü 3RF]WNRZR OHDVLQJ E\á IRUP ILQDQVRZDQLD JáyZQLH URGNyZ WUDQVSRUWX PDV]\Q i XU]G]H QLH]EGQ\FK GR SURZDG]HQLD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM : FKZLOL REHc- QHM ILQDQVRZDQH W IRUP OHDVLQJX V ZV]HONLHJR URG]DMX LQZHVW\FMH SRF]ZV]\ RG WUDG\F\MQ\FK WDNLFK MDN URGNL WUDQVSRUWX SRSU]H] OLFHQFMH NRPSXWHURZH VSU] W NRPSXWHURZ\ D VNRF]\ZV]\ QD GX*\FK LQZHVW\FMDFK Z QLHUXFKRPRFLDFK FHQWUD handlowe, fabryki, magazyny itp.). 6]F]HJyOQ\ ZSá\Z QD DWUDNF\MQRü OHDVLQJX PLDá\ ]ZáDV]F]D ]DVDG\ UR]OLF]H So- GDWNRZ\FK OHDVLQJX 3U]HSLV\ SRGDWNRZH MHGQDN QLH XáDWZLDá\ SURZDG]HQLD G]LDáD l- QRFL OHDVLQJRZHM *áyzqlh Z\QLNDáR WR ] WHJR *H SU]HSLV\ WH QLH XZ]JOGQLDá\ w Z\VWDUF]DMF\P VWRSQLX VSHF\ILNL WUDQVDNFML OHDVLQJRZ\FK :\PDJDáR WR VWRV o- ZDQLD SU]HSLVyZ RJyOQ\FK NWyUH QLH ]DZV]H SU]\VWDZDá\ GR V]F]HJyOQHJR FKDUDNW e- UX OHDVLQJX NWR LQQ\ MHVW ZáDFLFLHOHP D NWR LQQ\ IDNW\F]QLH NRU]\VWD ] SU]HGPLRWX OHDVLQJX 3U]HGH ZV]\VWNLP QDOH*\ WX ]ZUyFLü XZDJ L* SU]HSLV\ SRGDWNRZH QLH ]H]ZDODá\ ZSURVW QD VSU]HGD* SU]HGPLRWX OHDVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ SR FHQLH ]QDF]QLH QL*V]HM QL* U\QNRZD 1DUD*DáR WR ILUP\ leasingowe na dodatkowe koszty Z\QLNDMFH ] NRQLHF]QRFL ]DSáDW\ SRGDWNX RG ZDUWRFL U\QNRZHM SU]HGPLRWX Oe- DVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ D QLH IDNW\F]QHM FHQ\ WUDQVDNF\MQHM XVWDORQHM SU]H] VWURQ\.RV]W\ WH F]\QLF FDá G]LDáDOQRü OHDVLQJRZ PQLHM ]\VNRZQ ZSá\ZDá\ SRUHGQLR QD ]ZLNV]DQLH PDU* SU]H] ILUP\ OHDVLQJRZH 1LHVSU]\MDMFH GOD SU]Hd- VLELRUFyZ RWRF]HQLH DGPLQLVWUDF\MQH RUJDQ\ SRGDWNRZH QDUD *DáR VWURQ\ XPRZ\ QD Uy*QH QLHSU]HZLG\ZDOQH ]GDU]HQLD JHQHUXMFH GRGDWNRZH NRV]W\.ROHMQ\P SU]\NáDGHP E\áR RSRGDWNRZDQLH OHDVLQJX ILQDQVRZHJR SRGDWNLHP 9$7 Ä] JyU\ NWyUH RERZL]\ZDáR GR URNX 1 3ROHJDáR WR QD W\P *H OHDVLQJ ILQDn- VRZ\ E\á WUDNWRZDQ\ QD UyZQL ]H VSU]HGD * D Z NRQVHNZHQFML SRGVWDZD RSRGDWNo- ZDQLD MX* Z PRPHQFLH Z\GDQLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX NRU]\VWDM FHPX REHMPRZDáD FDá NZRW QDOH*Q WM RSUyF] ZDUWRFL NDSLWDáRZHM SU]HGPLRWX OHDVLQJX UyZQLH * F]Hü W]Z RGVHWNRZ &]\QLáR WR OHDVLQJ ILQDQVRZ\ PDáR DWUDNF\MQ IRUP ILQDnsowania inwestycji. 1LHVWHW\ ZUD] ] ZHMFLHP 3ROVNL GR 8QLL (XURSHMVNLHM SUREOHP WHQ SRZUyFLá 2G 1 mamd URNX XPRZ\ OHDVLQJX ILQDQVRZHJR UyZQLH * SRGOHJDM RSRGDWNRZDQLX z góry, tj. firma OHDVLQJRZD MHVW ]RERZL]DQD Z\VWDZLü IDNWXU QD NWyUHM ]RVWDQLH Z\ND]DQD FDáD ZDUWRü XVWDORQD Z XPRZLH OHDVLQJX QDOH*QD RG NRU]\VWDMFHJR PLPR L* IDNW\F]QH RSáDW\ UR]áR*RQH V QD FDá\ RNUHV WUZDQLD XPRZ\ : FKZLOL REHFQHM UHJXODFMH SRGDWNRZH Z PLDU NRPSOHNVRZR UHJXOXM ]DVDG\ RSodatkowania leasingu 2 0R*QD ZLF VWZLHUG]Lü L* SU]HZLG\ZDOQRü ]DFKRZD RUJa- QyZ SRGDWNRZ\FK Z RGQLHVLHQLX GR VWURQ XPyZ OHDVLQJX XOHJáD ]QDF]QHPX SRSU a- ZLHQLX 2F]\ZLFLH SRV]F]HJyOQH SU]HSLV\ PRJ EXG]Lü ZWSOLZRFL OXE QDZHW 1 1LH Z\QLNDáR WR MDVQR ] SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK 2 =PLDQD 83'23 83'2) RUD] XVWDZ\ 9$7 ] ]PLDQD UR]SRU]G]HQLD GR XVWDZ\ 9$7 ] PDUFD 2002 roku. 12

13 protesty podatników, niemniej jednak prawo podatkowe w zakresie leasingu w po- UyZQDQLX ] SRF]WNLHP ODW XOHJáR ]QDF]FHM SRSUDZLH 1LH MHVW Z\NOXF]RQH L* Z PLDU XSá\ZX NROHMQ\FK ODW L ]GRE\ZDQLD QRZ\FK Go- ZLDGF]H SU]H] SRGPLRW\ G]LDáDMFH OXE ZVSyáSUDFXMFH QD U\QNX leasingowym, UyZQLH* SRV]F]HJyOQH SU]HSLV\ SRGDWNRZH XOHJQ ]PLDQLH NWyU\FK VWRVRZDQLH XWUXGQLD SURZDG]HQLH G]LDáDOQRFL JRVSRGDrczej na normalnych warunkach Czym jest umowa leasingu? charakterystyka prawna /HDVLQJ MHVW XPRZ VSHF\ILF]Q Z VWRVXQNX GR WUDG\F\MQ\FK XPyZ JG\ * PD SHZQH FHFK\ XPRZ\ QDMPX G]LHU*DZ\ RUD] NUHG\WX &HFK FKDUDNWHU\VW\F]Q MHVW WR *H FHOHP WHM XPRZ\ MHVW ]DSHZQLHQLH ILQDQVRZDQLD LQZHVW\FML URGNyZ WUDQVSRUWX PDV]\Q NRPSXWHUyZ QLHUXFKRPRFL LWG EH] QDE\ZDQLD SUDZD ZáDVQRFL SU]Hd- PLRWX XPRZ\ Z WUDNFLH MHM WUZDQLD : W\P ]DNUHVLH XPRZD OHDVLQJX QLH Uy *QL VL ]QDF]QLH RG XPRZ\ QDMPX JG\* NRU]\VWDMF\ PD SUDZR X*\ZDQLD SU]HGPLRWX Oeasingu. &HOHP SRGVWDZRZ\P WDNLHM XPRZ\ MHVW MHGQDN QLH W\ONR ]DSHZQLHQLH PR *OLZRFL NRU]\VWDQLD ]H VNáDGQLND PDMWNRZHJR OHF] UyZQLH* XPR*OLZLHQLH MHJR RVWDWHF]Qe- JR QDE\FLD SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ 8PRZD OHDVLQJX FR GR ]DVDG\ ]DZLHUDQD MHVW QD F]DV RNUHORQ\ -HM GáXJRü Z ]DVDG]LH ]DOH*\ RG VWURQ : SHZQ\FK SU]\SDGNDFK OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ MHVW X]DOH*QLRQD RG SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK NWyUH ZVND]XM MDNL MHVW PLQLPDOQ\ RNUHV WUZDQLD XPRZ\ ]DOH *Q\ RG WHJR FR MHVW SU]HGPLRWHP umowy i jaki jest okres amortyzacji dla celów podatkowych. : RGUy*QLHQLX RG XPyZ QDMPX Z NWyU\FK Z\VW SXM VWDáH RSáDW\ RNUHVRZH w SU]\SDGNX OHDVLQJX Z\VRNRü RSáDW OHDVLQJRZ\FK ]DOH*QD MHVW NLONX F]\QQLNyZ =ZáDV]F]D Z\VRNRFL RSáDW\ ZVWSQHM XLV]F]RQHM QD SRF]WNX WUDQVDNFML NWyUD PR*H ZDKDü VL RG GR ZDUWRFL SU]HGPLRWX,P Z\*V]D RSáDWD ZVWSQD W\P QL*V]H RSáDW\ RNUHVRZH 'UXJLP F]\QQLNLHP MHVW Z\VRNR ü FHQ\ SR NWyUHM leasingobiorca PR*H QDE\ü SU]HGPLRW OHDVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ 3RZD*QH ]PLDQ\ Z SROVNLFK UHJXODFMDFK SUDZQ\FK WR MHGQDN G]LHáR RVWDWQLFK ODW 6]F]HJyOQLH ZLGDü WR Z W\FK G]LHG]LQDFK SUDZD NWyUH V FLOH ]ZL]DQH ] REURWHP JRVSRGDUF]\P F]\OL SUDZR SRGDWNRZH RUD] XVWDZD R UDFKXQNRZR FL :DUWR GRGDü L* SROVNLH SU]HSLV\ QLH V VSyMQH Z RGQLHVLHQLX GR OHDVLQJX.D *GD G]LHG]LQD SUDZD NWyUD RGQRVL VL GR WHM IRUP\ ILQDQVRZDQLD LQZHVW\FML GHILQLXMH OHDVLQJ Z\áF]QLH QD VZRMH ZáDVQH SRWU]HE\ =ZáDV]F]D UR]ELH *QRFL GRW\F] SUDZD F\ZLOQHJR SUDZD SRGDWNRZHJR RUD] XVWDZ\ R UDFKXQNRZR FL 6]F]HJyOQLH SUDZR F\ZLOQH QLH XZ]JOGQLD VSHF\ILNL XPyZ OHDVLQJX LVWQLHMF\FK QD SROVNLP U\QNX 0R*QD SRZLHG]LHü L* GHILQLFMD ]DZDUWD Z.RGHNVLH F\ZLOQ\P QLH PD ]DVWRVRZDQLD do wielu umów oferowanych przez firmy leasingowe. 7X ]QDF]QLH EDUG]LHM Z\FKRG]L QDSU]HFLZ OHDVLQJX SUDZR SRGDWNRZH : ZLHOX ZL F Z\SDGNDFK XPRZD PR*H VWDQRZLü GOD FHOyZ SRGDWNRZ\FK XPRZ OHDVLQJX DOH w UR]XPLHQLX SUDZD F\ZLOQHJR EG]LH WR W\ONR XPRZD QLHQD]ZDQD : HIHNFLH VWUo- 13

14 Q\ XPRZ\ QLH EG NRU]\VWDá\ EH]SRUHGQLR ] SU]HSLVyZ NRGHNVX F\ZLOQHJR GRWyczcych leasingu (art. 809¹ KC). 5y*QLFH PLG]\ XVWDZDPL SRGDWNRZ\PL D XVWDZ R UDFKXQNRZRFL V PQLHMV]HM ZDJL L Z ]DVDG]LH GRW\F] SUREOHPX RGSRZLHGQLHM NZDOLILNDFML XPRZ\ MDNR W]Z leasing operacyjny lub leasing finansowy. : OLWHUDWXU]H SU]HGPLRWX SRGNUHOD VL L* SRGVWDZRZ Uy*QLF SRPLG]\ OHDVLQJLHP ILQDQVRZ\P D RSHUDF\MQ\P MHVW MHM FHO WM F]\ ZRO leasingobiorcy jest jedynie PR*OLZRü NRU]\VWDQLD ] SU]HGPLRWX OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ F]\ UyZQLH * MHJR QDE\FLH OHDVLQJ ILQDQVRZ\ = SROVNLFK SU]HSLVyZ Z ]DVDG]LH WUXGQR Z\GHGXNRZDü WDN ]DVDG 'ODWHJR SRG]LDá QD OHDVLQJ ILQDQVRZ\ RUD] OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ QDOH *\ UR]Za- *Dü QD JUXQFLH SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK RUD] XVWDZ\ R UDFKXQNRZR FL 3RGVWDZRZ Uy*QLF SRG]LDáX MHVW WR NWyUD VWURQD XPRZ\ MHVW XSUDZQLRQD GR GRNRQ\ZDQLD RGS i- sów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. -H*HOL XSUDZQLRQ\P GR GRNRQ\ZDQLD RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK MHVW leasingodawca, wówczas mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym. W przypadku gdy uprawnionym do dokonywania odpisów jest leasingobiorca, wówczas jest to leasing finansowy. :DUWR ]ZUyFLü XZDJ L* WDNL SRG]LDá SU]\Má VL QD JUXQFLH SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK RUD] XVWDZ\ R UDFKXQNRZRFL 1LH Z\QLND RQ ZSURVW ] SoZ\*V]\FK SU]HSLVyZ 1.3. Leasing jako produkt finansowy /HDVLQJ MHVW SURGXNWHP EDUG]R LQWHUHVXMF\P GOD SRWHQFMDOQ\FK NOLHQWyZ :Sá\Z QD to ma klika podstawowych czynników. 3R SLHUZV]H MHVW WR EDUG]R HODVW\F]QD IRUPD ILQDQVRZDQLD ]DNXSX VNáDGQLNyZ LQZ e- VW\F\MQ\FK (ODVW\F]QRü OHDVLQJX SROHJD SU]HGH ZV]\VWNLP QD W\P *H ILUPD leasin- JRZD PR*H XVWDOLü KDUPRQRJUDP Z Uy*QHM Z\VRNRFL Z ]DOH*QRFL RG PR*OLZRFL ILQDQVRZ\FK NRU]\VWDMFHJR -DN MX* ZVSRPQLDQR JáyZQ\P FHOHP NRU]\VWDMFHJR MHVW PR*OLZRü NRU]\VWDQLD ]H VNáDGQLND PDMWNRZHJR GOD FHOyZ SURZDG]HQLD Záa- VQHM G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM 0R*OLZRFL WH ]ZáDV]F]D SU]HGVLELRUFyZ ] VHNWRUD 063 V Z SUDNW\FH ]QDF]QLH ]Uy*QLFRZDQH : RGUy*QLHQLX RG XPRZ\ NUHG\WX w NWyUHM Z\VRNRü PLHVLF]Q\FK RSáDW ]DOH*\ JáyZQLH RG Z\VRNRFL NUHG\WX RUD] RNUHVX WUZDQLD XPRZ\ XPRZD OHDVLQJX SR]ZDOD QD LVWRWQ HODVW\F]QRü JG\* RSUyF] ZDUWRFL SU]HGPLRWX OHDVLQJX RUD] RNUHVX WUZDQLD XPRZ\ ZSá\Z QD RSáDW\ PD UyZQLH* Z\VRNRü RSáDW\ NRFRZHM W]Z RSFMD QDE\FLD 3RGREQLH MDN Z SU] y- SDGNX RSáDW\ ZVWSQHM LP MHVW RQD Z\*V]D W\P QL*V]H SRZLQQ\ E\ü RSáDW\ RNUHVo- ZH :\QLND WR ] WHJR L* F]ü NDSLWDáRZD UDW\ OHDVLQJRZHM MHVW QL*V]D Z SU]\SDGNX Z\*V]HM ZDUWRFL NRFRZHM 3R]ZDOD WR GRNRQDü SU]HGVLELRUF\ SURVWHJR Z\ERUX PQLHMV]H RSáDW\ PLHVL F]QH DOH ]D WR Z\NXS GUR*V]\ F]\ Z\*V]H RSáDW\ PLHVLF]QH DOH QD NRQLHF PR*OLZRü ]DNXSX SU]HGPLRWX OHDVLQJX QDZHW ]D V\PEROLF]Q ]árwyzn 14

15 :DUWR SRGNUHOLü L* EDQNL XG]LHODMF NUHG\WX F]VWR X]DOH*QLDM Z\VRNRü RSUo- FHQWRZDQLD RG Z\VRNRFL ZSáDW\ ZáDVQHM QD SRF]HW FHQ\ ]DNXSX ILQDQVRZDQ\FK LQZHVW\FML Z\QLND WR JáyZQLH ] ]DVDG ]DU]G]DQLHP U\]\NLHP NUHG\WRZ\P W transakcjach OHDVLQJRZ\FK Z\VRNRü RSáDW\ ZVWSQHM PR*H PLHü ZSá\Z MHG\QLH QD Z\VRNRü RSáDW RNUHVRZ\FK ]DOH*QRü MHVW WHJR URG]DMX *H LP Z\*V]D RSáDWD ZVWSQD W\P QL*V]H RSáDW\ RNUHVRZH QLH SRZLQQD MHGQDN ZSá\ZDü QD VDP NRV]W ILQDQVRZDQLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX SU]H] ILUP OHDVLQJRZ HOHPHQW Z\QDJURG]HQLD firmy OHDVLQJRZHM JG\* MHVW RQ ] JyU\ XVWDORQ\ :\QLND WR ] WHJR *H ILUPD leasin- JRZD GRNRQXMF ]DNXSX SU]HGPLRWX OHDVLQJX Z FHOX RGGDQLD JR GR X *\ZDQLD NRU]y- VWDMFHPX ]Z\NOH ]DFLJD NUHG\W QD WHQ FHO 2SURFHQWRZDQLH WDNLHJR NUHG\WX MHVW z JyU\ ]QDQH FK\ED *H MHVW RQR RSDUWH QD ]PLHQQHM VWRSLH SURFHQWRZHM OXE NUHG\W ]DFLJDQ\ MHVW Z ZDOXFLH REFHM : W\P RVWDWQLP Z\SDGNX QLH MHVW ]QDQD RVWDWHF]QD ZDUWR ü Z\UD*RQD Z SROVNLHM walucie. Firma OHDVLQJRZD NWyUD QLH ]DUDELD QD RSURFHQWRZDQLX OHF] ZáDVQHM PDU *\ FR GR ]DVDG\ QLH SRZLQQD PLHü MHGQDN SRWU]HE\ RNUH ODQLD VWRS\ SURFHQWRZHM QD SR]LRPLH Z\*V]\P QL* VDPD SáDFL 1.4. Zabezpieczenia = XZDJL QD WR *H ILUPD OHDVLQJRZD SR]RVWDMH ZáDFLFLHOHP SU]HGPLRWX OHDVLQJX QLH Z\PDJD RQD WDN OLF]Q\FK L ZDUWRFLRZ\FK ]DEH]SLHF]H VSáDW\ ]RERZL]D 3UDZR ZáDVQRFL GDMH ]QDF]QLH VLOQLHMV] SR]\FM OHDVLQJRGDZF\ SR]ZDOD WR MHGQRF]HQLH QD XSURV]F]HQLH SURFHGXU\ ]DZLHUDQLD XPRZ\ RUD] UH]\JQDFM ] GRGDWNRZ\FK ]a- EH]SLHF]H : UD]LH QLHZ\ZL]DQLD VL OHDVLQJRELRUF\ ]H ]RERZL]D ILUPD leasin- JRZD PR*H SR SURVWX SU]HMü SU]HGPLRW OHDVLQJX 2F]\ZLFLH MHVW WR RVWDWHF]QRFL JG\* ILUP\ OHDVLQJRZH V ]DLQWHUHVRZDQH SU]HGH ZV]\VWNLP NRQW\QXDFM XPRZ\ QDZHW Z SU]\SDGNX SU]HMFLRZ\FK SUREOHPyZ ILQDQVRZ\FK NRQWUDKHQWD NWyUH ZSá\ZDM QD ]DOHJáRFL Z VSáDFLH UDW leasingowych. : SU]\SDGNX NUHG\WX EDQNRZHJR ]DEH]SLHF]HQLD RGJU\ZDM ]QDF]QLH ZLNV] URO JG\* EDQN QLH PD SHáQHM NRQWUROL QDG SU]HGPLRWHP NWyU\ ]RVWDá VILQDQVRZDQ\ NU e- G\WHP ZáDQLH ] WHJR SRZRGX *H ZáDFLFLHOHP MHVW NUHG\WRELRUFD 6WG GOD EDQNX VDPR ]DEH]SLHF]HQLH QD ILQDQVRZDQ\P SU]HGPLRFLH SR]D SU]\SDGNDPL SU]HZáDV z- czenia na zabezpieczenie, gdzie sytuacja prawna banku jest podobna jak firmy le- DVLQJRZHM MHVW ]Z\NOH GOD EDQNX QLHZ\VWDUF]DM FH 1.5. Strony umowy leasingu Powszechnie stosowana terminologia w odniesieniu do stron umowy leasingu, tj. leasingodawca oraz leasingobiorca ma charakter potoczny. Polskie regulacje prawne QLH X*\ZDM W\FK VIRUPXáRZD 3U]HSLV\ SUDZD F\ZLOQHJR SRGDWNRZH RUD] UDFKX n- NRZRFL SRVáXJXM VL QD]ZDPL ILQDnVXMF\ RUD] NRU]\VWDMF\ 15

16 1D]Z\ WH SRGNUHODM UROH VWURQ Z WUDQVDNFMDFK leasingowych: ILQDQVXMF\ leasingodawca) podmiot, który dokonuje zakupu przedmiotu leasin- JX Z FHOX RGGDQLD JR GR X*\ZDQLD GUXJLHM VWURQLH XPRZ\ ]Z\NOH MHVW WR SRGPLRW SURIHVMRQDOQLH ]DMPXMF\ VL WHJR URG]DMX G]LDáDOQRFL QLH MHVW MHGQDN Z\NOXF]RQH DE\ ILQDQVXMF\P E\á SRGPLRW LQQ\ QL* ILUPD leasingowa. NRU]\VWDMF\ leasingobiorca) podmiot, który korzysta z przedmiotu leasingu na SRGVWDZLH XPRZ\ OHDVLQJX Z ]DPLDQ ]D FR XLV]F]D RSáDW\ leasingowe na rzecz ILQDQVXMFHJR W obecnej praktyce firmy OHDVLQJRZH VWDQRZL JáyZQLH VSyáNL EGFH F]áRQNDPL GX*\FK JUXS NDSLWDáRZ\FK G]LDáDMF\FK Z EUDQ*\ ILQDQVRZHM :\QLND WR JáyZQLH z IDNWX L* PDM RQH GRVWS GR (UyGHá ILQDQVRZDQLD ]H VWURQ\ EDQNyZ E GF\FK F]áRQNDPL JUXS ILQDQVRZ\FK 'RGDWNRZR (UyGáD WH PRJ E\ü WDV]H QL* (UyGáD ]e- ZQWU]QH 3R]\W\ZQ\P HOHPHQWHP WDNLHJR VWDQX U]HF]\ MHVW ]DSHZQLHQLH EH]SL e- F]HVWZD SUDZQHJR SRGPLRWRP NRU]\VWDMF\P ] SU]HGPLRWyZ OHDVLQJX NWyU]\ QLH V SU]HFLH* ZáDFLFLelami OHDVLQJRZDQ\FK VNáDGQLNyZ PDMWNRZ\FK 0D WR LVWRWQH ]QDF]HQLH Z SU]\SDGNX XSDGáRFL ILUP\ OHDVLQJRZHM JG\* Z WDNLP Z\SDGNX NRU]\VWDMF\ MHVW QDUD*RQ\ QD XWUDW SU]HGPLRWX OHDVLQJX NWyU\ Z GX*HM F]FL PR*H E\ü MX* SU]H] NRU]\VWDMFHJR VSáDFRQ\ Produkty OHDVLQJRZH PRJ E\ü UyZQLH* RIHURZDQH SU]H] SRUHGQLNyZ ILQDQVRZ\FK NWyU]\ UHSUH]HQWXM ILUP\ OHDVLQJRZH : FKZLOL REHFQHM MHVW WR GRü UR]SRZV]HFhniona forma oferowania produktów finansowych, w tym leasingu. W takiej sytuacji VWURQ XPRZ\ OHDVLQJX MHVW MHdQDN EH]SRUHGQLR ILUPD leasingowa..ru]\vwdmf\p PR*H E\ü ]DUyZQR SU]HGVLELRUFD RVRED SUDZQD RVRED IL]\F]QD SURZDG]FD G]LDáDOQRü JRVSRGDUF] VSyáNL RVRERZH MDN L RVRE\ LQG\ZLGXDOQH QLH SURZDG]FH G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM : SU]\SDGNX W\FK RVWDWQLFK GRVW SQ IRUP Z ]DVDG]LH MHVW MHG\QLH OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ JG\ * WUXGQR VRELH Z\REUD]Lü OHDVLQJ ILQDQVRZ\ ] RVRE QLH SURZDG]F G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM VNRUR FHOHP WHJR OHDVLQJX MHVW SU]HQLHVLHQLH SUDZD GR DPRUW\]DFML QD NRU]\VWDM FHJR /HDVLQJ MHVW MHGQDN JáyZQLH RIHUW GOD SU]HGVLELRUFyZ 1.6. Leasing w Polsce sytuacja obecna 0LPR GRü QLHVSU]\MDMF\FK ZDUXQNyZ SUDZQ\FK GOD UR]ZRMX OHDVLQJX Z 3ROVFH w okresie transformacji ustrojowej, która ma miejsce w III Rzeczpospolitej, oferta produktów OHDVLQJRZ\FK MHVW EDUG]R V]HURND L XOHJD FLJáHPX UR]V]HU]DQLX -HVW RQD SU]HGH ZV]\VWNLP HIHNWHP GRVWRVRZ\ZDQLD XPyZ GR Uy *QRURGQ\FK SRWU]HE NOLHn- WyZ MDN UyZQLH* DNWXDOQ\FK UHJulacji podatkowych. 3RGVWDZRZ\ SRG]LDá QD OHDVLQJ ILQDQVRZ\ RUD] RSHUDF\MQ\ MHVW SRG\NWRZDQ\ Jáy w- QLH W\PL UHJXODFMDPL NWyUH PDM GRü LVWRWQ\ ZSá\Z QD V\WXDFM VWURQ WUDQVDNFML leasingowych. 16

17 : FKZLOL REHFQHM V\WXDFMD SUDZQD OHDVLQJX MHVW VWRVXQNRZR VWDELOQD FR ZSá\ZD QD SU]HZLG\ZDOQRü VNXWNyZ SUDZQ\FK GRW\F]F\FK WHJR Uodzaju transakcji.,vwrwq\p PDQNDPHQWHP MHVW MHGQDN EUDN VSyMQR FL PLG]\ SRGVWDZRZ\PL UHJXOa- FMDPL GRW\F]F\PL REURWX JRVSRGDUF]HJR WM XVWDZDPL SRGDWNRZ\PL NRGHNVHP F\ZLOQ\P RUD] XVWDZ R UDFKXQNRZRFL 2 LOH QD JUXQFLH SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK QDOH *\ SR]\W\ZQLH RFHQLü ZSURZDG]RQH V]F]HJyáRZH UHJXODFMH Z SRGDWNDFK GRFKRGRZ\FK E\á\ RQH RSDUWH QD GRZLDGF]e- QLX ]GRE\W\P Z ODWDFK XELHJáHJR ZLHNX WM Z RNUHVLH NLHG\ OHDVLQJ E\á XUHJ u- ORZDQ\ Z VSRVyE V]F]WNRZ\ R W\OH SU]HSLV\ QRZHM XVWDZ\ R 9$7 ZSURZDG]Lá\ QLHSRWU]HEQ\ ]DPW Z RGQLHVLHQLX GR OHDVLQJX ILQDQVRZHJR RSRGDWNRZDQLH Z\G a- nia przedmiotu leasingu z góry). 0LPR ZV]\VWNR SRVLDGDQH GRZLDGF]HQLH ILUP leasingowych w zakresie leasingu SR]ZDOD ]DSHZQLü VWRVXQNRZR GX*H EH]SLHF]HVWZR SUDZQH WHJR URG]DMX WUDQVDNFML 3RQL*HM ]RVWDá\ SU]HVWDZLRQH V]F]HJyáRZH ]DVDG\ MDNLH GRW\F] WUDQVDNFML leasingowych dokonywanych w Polsce. 17

18 18

19 2. 'UyGáDRUD]]DNUHVUHJXOD MLOeasingu w polskim prawie 2.1. Prawo cywilne 8PRZD OHDVLQJX ]RVWDáD XUHJXORZDQD XVWDZ ] GQLD JUXGQLD URNX ]PLHQLDM- F.RGHNV F\ZLOQ\ 'R WHM FKZLOL XPRZD OHDVLQJX QLH Z\VW SRZDáD Z SROVNLP SUa- ZLH F\ZLOQ\P %\ád WUDNWRZDQD MDNR W]Z XPRZD QLHQD]ZDQD Zgodnie z kodeksem cywilnym (art SU]H] XPRZ OHDVLQJX ILQDQVXMF\ ]REo- ZL]XMH VL QDE\ü U]HF] RG R]QDF]RQHJR ]E\ZF\ QD ZDUXQNDFK RNUH ORQ\FK Z WHM XPRZLH L RGGDü W U]HF] NRU]\VWDMFHPX GR X*\ZDQLD DOER X*\ZDQLD L SRELHUDQLD SR*\WNyZ SU]H] F]DV R]QDF]RQ\ D NRU]\VWDMF\ ]RERZL]XMH VL ]DSáDFLü ILQDQVXM- FHPX Z X]JRGQLRQ\FK UDWDFK Z\QDJURG]HQLH SLHQL *QH UyZQH FR QDMPQLHM FHQLH OXE wynagrodzeqlx ] W\WXáX QDE\FLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXMFHJR : ZLHWOH DUW & GR XPRZ\ SU]H] NWyU MHGQD VWURQD ]RERZL]XMH VL RGGDü U]HF] VWDQRZLF MHM ZáDVQRü GRX*\ZDQLD DOER GR X*\ZDQLD L SRELHUDQLD SR*\WNyZ GUXJLHM VWURQLH D GUXJD VWURQD ]RERZL ]XMH VL ]DSáDFLü ZáDFLFLHORZL U]HF]\ w upyzlrq\fk UDWDFK Z\QDJURG]HQLH SLHQL*QH UyZQH FR QDMPQLHM ZDUWRFL U]HF]\ Z FKZLOL ]DZDUFLD WHM XPRZ\ VWRVXMH VL RGSRZLHGQLR SU]HSLV\ QLQLHMV]HJR W\WXáX : ZLHWOH SRZ\*V]HJR SU]HSLV\ NRGHNVX F\ZLOQHJR SU]HZLGXM QDVWSXMFH V\Wu- DFMH Z NWyU\FK PR*OLZH MHVW ]DZDUFLH XPRZ\ OHDVLQJX ILQDQVXMF\ QDE\ZD XSU]HGQLR SU]HGPLRW OHDVLQJX Z FHOX RGGDQLD JR Z O easing, ILQDQVXMF\ Z\WZDU]D U]HF] Z FHOX RGGDQLD MHM Z OHDVLQJ DUW KC). =JRGQLH ] GHILQLFM XPRZ\ OHDVLQJX Z NRGHNVLH F\ZLOQ\P VXPD RSáDW leasingowych PD RVLJQü ZDUWRü UyZQ FR QDMPQLHM FHQLH OXE Z\QDJURG]HQLX ] W\WXáX QDE\FLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXMFHJR 'R WDN RNUHORQHM VXP\ QLH ZOLF]D VL FHQ\ VSU]HGD*\ SROHDVLQJRZHM MH*HOL Z\QLND ona z tzw. opcji zakupu przedmiotu leasingu. Zdaniem autora, z przepisów kodeksu F\ZLOQHJR Z\QLND L* QDZHW JG\ VWURQ\ SU]HZLGXM VSU]HGD* SU]HGPLRWX OHDVLQJX SR XSá\ZLH XPRZ\ L FHQD VSU]HGD*\ MHVW R]QDF]RQD QLH PR*QD X]QDü L* FHQD WD VWDQo- ZL HOHPHQW Z\QDJURG]HQLD NWyUH NRU]\VWDMF\ ]RERZL]XMH VL ]DSáDFLü ILQDQVXMcemu (tzw. rata OHDVLQJRZD ZFKRG]F\ GR VXP\ X]JRGQLRQ\FK UDW.RGHNV F\ZLOQ\ ]DNáDGD *H W\ONR ]E\FLH SU]HGPLRWX OHDVLQJX EH] Z\QDJURG]HQLD MHVW PR*OLZH QD SRGVWDZLH VDPHM XPRZ\ OHDVLQJX 6SU]HGD * SU]HGPLRWX OHDVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ QDZHW SU]HZLG]LDQ XPRZ OHDVLQJX QDOH*\ UDF]HM UR]SDWUy- ZDü MDNR GRGDWNRZ RGUEQ XPRZ VSU]HGD*\ Z VWRVXQNX GR VDPHM XPRZ\ Oeasingu. -HVW WR VDPRG]LHOQD SRGVWDZD SUDZQD SU]HQLHVLHQLD ZáDVQR FL 19

20 3RUyZQXMF SU]HSLV\ SRGDWNRZH RUD] NRGHNV F\ZLOQ\ PR *QD ]DXZD*\ü QDVWSXMFH wnioski: DE\ XPRZD VSHáQLDáD ZDUXQNL XPRZ\ OHDVLQJX Z UR]XPLHQLX NRGHNVX F\ZLOQ e- JR VXPD X]JRGQLRQ\FK UDW Z\QLNDMF\FK ] XPRZ\ PXVL UyZQDü VL FR QDMPQLHM FHQLH OXE Z\QDJURG]HQLX ] W\WXáX QDE\FLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXM cego; MH*HOL XPRZD OHDVLQJX ]DZDUWD SU]H] VWURQ\ ]DZLHUD W]Z RSFM ]DNXSX F]\OL MHGQRVWURQQH XSUDZQLHQLH NRU]\VWDMFHJR GR QDE\FLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX FHQD ]D NWyU NRU]\VWDMF\ PR*H QDE\ü SU]HGPLRW OHDVLQJX nie stanowi wynagrodze- QLD R NWyU\P PRZD SRZ\*HM w efekcie, DE\ PR*QD PyZLü R XPRZLH OHDVLQJX Z UR]XPLHQLX NRGHNVX F\ZL l- nego, suma rat OHDVLQJRZ\FK Z\QLNDMFD ] XPRZ\ EH] XZ]JOGQLHQLD FHQ\ VSU]HGD*\ SROHDVLQJRZHM PXVL UyZQDü VL FR QDMPQLHM FHQLH OXE Z\QDJURG]HQLX ] W\WXáX QDEyFLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXMFHJR : ZLHWOH SRZ\*V]HJR PR*QD VWZLHUG]Lü L* ZLHOH XPyZ RIHURZDQ\FK QD U\QNX QLH EG]LH VSHáQLDáR ZDUXQNyZ XPRZ\ OHDVLQJX Z UR]XPLHQLX N odeksu cywilnego. :\QLND WR Z V]F]HJyOQRFL ] WHJR *H SU]\ NDONXODFML áf]qhjr Z\QDJURG]HQLD z W\WXáX SRV]F]HJyOQHM XPRZ\ OHDVLQJRGDZF\ XZ]JO GQLDM UyZQLH* FHQ ]E\FLD SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ OHDVLQJX NWyUD Z\QLND ] W]Z RSFML QDE\FLD 2SFMD WDND QLH VWDQRZL ]RERZL]DQLD NRU]\VWDMFHJR GR QDE\FLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX Z NRQVe- NZHQFML QLH MHVW VNáDGQLNLHP Z\QDJURG]HQLD R NWyU\P PRZD Z NRGHNVRZHM GHILQ i- cji umowy leasingu. 5H]XOWDWHP WDNLHJR VWDQX U]HF]\ MHVW WR *H V]F]HJyOQH UHJXODFMH NRGHNVX F\ZLOQHJR GRW\F]FH OHDVLQJX QLH EG PLDá\ ]DVWRVRZDQLD GR WHJR Uodzaju umów. 3RGVXPRZXMF XPRZD OHDVLQJX PR*H E\ü WUDNWRZDQD SU]H] NRGHNV Fywilny jako: XPRZD OHDVLQJX QD]ZDQD VSHáQLD GHILQLFM OHDVLQJX XPRZD OHDVLQJX QLHQD]ZDQD PD VSHF\ILF]QH FHFK\ Uy *QLFH M RG XPRZ\ QDj- PX OXE G]LHU*DZ\ OHF] QLH VSHáQLD GHILQLFML XPRZ\ Oeasingu), XPRZD QDMPX OXE G]LHU*DZ\ :DUWR GRGDü L* NZDOLILNDFMD XPRZ\ QD SRWU]HE\ SUDZD F\ZLOQHJR QLH E G]LH PLDáD LVWRWQHJR ZSá\ZX QD NZDOLILNDFM SRGDWNRZ R F]\P V]F]HJyáRZR Z GDOV]HM F]FL opracowania Ustawy podatkowe 8VWDZ ] GQLD ZU]HQLD URNX ]PLHQLDMF 83'23 83'2) RUD] XVWDZ 9$7 ZSURZDG]RQR QRZH V]F]HJyáRZH XUHJXORZDQLD SRGDWNRZH Z ]DNUHVLH XPyZ OHDVLQJX 'R SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK ZSURZDG]RQR GHILQLFMH SRGVWDZRZ\FK SRM ü 1DMEDUG]LHM LVWRWQ UHJXODFM Z\GDMH VL ZSURZDG]HQLH V]HURNLHM GHILQLFML VDPHM umowy leasingu dla celów podatkowych. Poprawia ona w pewien sposób ograniczone zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego do umów praktykowanych w obrocie gospodarczym. 20

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r.

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. V kadencja Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 5R]SDWU]HQLH

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG,QIRUPDFMD QD WHPDW SUREOHPX

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127 Spis treœci Twoja matura Geografia :VWS... 5 Poziom podstawowy... 9 I. 3RGVWDZ\ NRU]\VWDQLD ] Uy*QRURGQ\FK (UyGHá LQIRUPDFML JHRJUaficznej... 9 II. Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi... 16 III.

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE :$/'(0$5'2à *$ STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2),&

Bardziej szczegółowo

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P 52='=,$à III DANE O EMISJI 1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P DN ML]Z\Ná\ KQDRND]L LHODVHULL(RZDUWR LQRPLQDOQHM]áRW\ND

Bardziej szczegółowo

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210 Spis treœci WSTÊP... 3 I. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLHND poziom podstawowy... 9 II. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLeka poziom rozszerzony... 14 III. 8NáDG QHUZRZ\ F]áRZLHND poziom

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 157 System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych Dorota Poznaƒska Warszawa, kwiecieƒ 2003 r. Projekt graficzny:

Bardziej szczegółowo

Irena Zubel..V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice

Irena Zubel..V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice Irena Zubel.V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice Oficyna Wydawnicza Politechniki WURFáDZVNLHM WURFáDZ 2004 Recenzenci Keshra Sangwal Jerzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy Tel.: 0 22 720 11 99, fax: 0 22 720

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. Druk nr 565 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja QD SRVLHG]HQLX Z

Bardziej szczegółowo

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES 53 M>D J. Wróbel Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, Poland,1)

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785<

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785< SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. Druk nr 340 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI 6$025='87(5

Bardziej szczegółowo

.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE

.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. P.P. =DJR*G*RQD L 0 0DG]LDU]D:URFáDZ Ochrona powierzchni, surowce chemiczne, eksploatacja Wojciech PREIDL 1 Andrzej J. WÓJCIK 2.23$/1,$:326'=

Bardziej szczegółowo

1RZ\ 6RODULV 6RODULV 7UDPLQR %UDXQVFKZHLJ. .LHUXQHN ļ %OLVNL :VFKöG 6SLV WUHĂFL

1RZ\ 6RODULV 6RODULV 7UDPLQR %UDXQVFKZHLJ. .LHUXQHN ļ %OLVNL :VFKöG 6SLV WUHĂFL ZVWÚSLH HUGHF]QLH LbPRMHJR QDV JïRV\ ĵ ]RUJDQL GURG]HQLD \NOH PLïH DQH QDP P ]DXID P\ QD WHQ VNïDGDP NOLHQWRP VNR ODW NL 6RODULV LbQDV]HM HFKQLF]Q\ FMH 'REU\ NOLHQWöZ SU]HG]D P ZbW\P SUHPLHUD bzu]hăqld

Bardziej szczegółowo

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r.

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. =DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. ZVSUDZLHXVWDOHQLDSURJUDPXV]NROHQLDZVWSQHJR-LQVWUXNWD*XRJyOQHJR LLQVWUXNWD*XVWDQRZLVNRZHJR]]DNUHVXEKSGODSUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLDQ\FKZ8U]G]LH0LDVWD%LáJRUDM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW)

KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW) KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW).ZLW Z\ZR]RZ\SRGZR]RZ\ MHVW GRNXPHQWHP VWDQRZLF\P SRGVWDZ SU]HPLHV]F]HQLD Z\URELRQ\FKLRGHEUDQ\FKPDWHULDáyZGU]HZQ\FKSU]\X*\FLXNRQQ\FKLPHFKDQLF]Q\FKURGNyw WUDQVSRUWRZ\FKDSRSRGSLVDQLXSU]H]RGELRUFVWDQRZLGRZyGGRVWDZ\RNUHORQHMZQLPPDV\

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie okreêlenia wzoru zg oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

3ODQZ\QLNRZ\]SURMHNWX.20387(52:(232:,(&,NODV\,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM. 1 3.RPSXWHUQDU]G]LHP pracy

3ODQZ\QLNRZ\]SURMHNWX.20387(52:(232:,(&,NODV\,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM. 1 3.RPSXWHUQDU]G]LHP pracy PLAN WYNIKOWY QDXF]DQLDLQIRUPDW\NLZNODVDFK,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM RSUDFRZDQ\QDSRGVWDZLHSURJUDPXHGXNDFMLLQIRUPDW\F]QHM.20387(52:(232:,(&,'.26 RUD]SRGUFzQLND.20387(52:(232:,(&,GODVWDUV]\FKNODVV]NRá\SRGVWDZRZHM

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Jakość / Najlepsza Cena Obniżka nawet o 15 200,00 pln

Najlepsza Jakość / Najlepsza Cena Obniżka nawet o 15 200,00 pln Najlepsza Jakość / Najlepsza Obniżka nawet o 15 200,00 pln " OFERTA SPECJALNA; LICZBA SAMOCHODÓW OGRANICZONA" Rocznik 2013 WYPRZEDAŻ 2.0 BENZYNA 2.0 DIESEL Low Emission 2.0 DIESEL 58 800,00 zł 71 000,00

Bardziej szczegółowo

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND P Q S P PQSP *.RWR PQSP **RU\OND PQSP 3 R WR N 5 *3DUV]\ZND PQSP 3 U R V ' ZRU VN L3RWRN = D J PQSP U R G ] N L 3 2VWU\V].RVNRZD*yUD PQSP X VQ ] N R : L FLH 6RáW\VLD*yUD PQSP *6\UNyZND & Z F D Ny y Z 3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Satellite

Podręcznik użytkownika. Satellite Podręcznik użytkownika Satellite 1800 TELLITE1800 SATELLITE1800 SATELLITE1800 Choose freedom. 3RGU F]QLNX \WNRZQLND 3UDZDDXWRUVNLH E\726+,%$&RUSRUDWLRQ:V]HONLHSUDZD]DVWU]H RQH3RGJUR Ei QDUXV]HQLDSUDZDXWRUVNLFKQLQLHMV]\SRGU

Bardziej szczegółowo

0$3<.23$/58'0(7$/,:5(-21,( GÓR IZERSKICH W ZBIORACH ARCHIWUM 3$67:2:(*2:.ATOWICACH

0$3<.23$/58'0(7$/,:5(-21,( GÓR IZERSKICH W ZBIORACH ARCHIWUM 3$67:2:(*2:.ATOWICACH Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. P.P. =DJR*G*RQD i M. 0DG]LDU]D :URFáDZ górnictwo rud metali, cyna, kobalt, Góry Izerskie, Gierczyn, Przecznica, mapy górnicze Roland

Bardziej szczegółowo

Plan bloku tematycznego dla klasy I

Plan bloku tematycznego dla klasy I Izabela Olszewska 6]NRáD3RGVWDZRZDQULP-DQD%U]HFKZ\ 42-0\V]NyZXO3LF]\FND Plan bloku tematycznego dla klasy I Temat bloku: 3LNQDQDV]D3ROVNDFDáD Tematy jednostek dziennych: 1. Warszawa stolica Polski 2. 3LNQRSU]\URG\SROVNLHM

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

-]\NPRGHORZDQLDGDQ\FK80/ {ewag@ipipan.waw.pl, ewag@pjwstk.waw.pl} Ewa Stemposz. Instytut Podstaw Informatyki PAN

-]\NPRGHORZDQLDGDQ\FK80/ {ewag@ipipan.waw.pl, ewag@pjwstk.waw.pl} Ewa Stemposz. Instytut Podstaw Informatyki PAN -]\NPRGHORZDQLDGDQ\FK80/ Ewa Stemposz {ewag@ipipan.waw.pl, ewag@pjwstk.waw.pl} Instytut Podstaw Informatyki PAN Polsko--DSRVND:\*V]D6]NRáD7HFKQLN.RPSXWHURZ\FK Zagadnienia Krótka charakterystyka UML Diagramy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

:LHOLF]ND.5$.Ï: 0LHFKyZ 2ONXV] &KU]DQyZ 2VZLHFLP :DGRZLFH 6XFKD%HVNLG]ND 0\VOHQLFH %RFKQLD %U]HVNR /LPDQRZD 3URV]RZLFH 1RZ\7DUJ =DNRSDQH 1RZ\6DF] 7DUQyZ 'DEURZD 7DUQRZVND *RUOLFH =%,251,.,=$3252:(VLHüUHJLRQDOQD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

:\GDQLH. 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 02/2003. ,QVWUXN MDREVáXJL

:\GDQLH. 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 02/2003. ,QVWUXN MDREVáXJL 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 :\GDQLH 02/2003,QVWUXN MDREVáXJL 3/ SEW-EURODRIVE 6SLVWUH L :D QHZVND]yZNL :VND]yZNLEH]SLH ]HrVWZD %XGRZDVLOQLND 3RGVWDZRZDEXGRZDVLOQLNDWUyMID]RZHJR

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

GREINPLAST ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE Ô NOWOŚCI Ô NOWA Ô FORUM W OFERCIE GREINPLASTU LINIA PRODUKCYJNA ZAWSZE DLA KLIENTA

GREINPLAST ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE Ô NOWOŚCI Ô NOWA Ô FORUM W OFERCIE GREINPLASTU LINIA PRODUKCYJNA ZAWSZE DLA KLIENTA 15 Ô NOWOŚCI W OFERCIE GREINPLASTU Ô NOWA LINIA PRODUKCYJNA Ô FORUM ZAWSZE DLA KLIENTA GREINPLAST ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE : : : * 5 (, 1 3 / $ 6 7 3 / POWIĘKSZAMY ASORTYMENT NOWOŚCI W OFERCIE GREINPLASTU

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 maja 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 maja 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 570 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przekszta ceƒ w Paƒstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Wa brzychu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

6W\F]HÏ /XW\ 0DU]HF 6DWHOLWD(XWHOVDW+RWELUG SODWIRUPDF\IURZ D VWRSQL(ÅUDGLR PRGHVFDQÅNDQDá7: 5 )DOH UHGQLH N+] *RG]LQD H F MV LH 0 N áh LD ] G LH Q R 3 N UH WR : D G UR

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING 2014 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski 1 Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Sp. z o.o., Białystok 2014 ISBN 978-83-64227-08-0 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ego erenie Trójmiasta: SABUR Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, budynek 16 81-212 Gdynia tel.: (0-58) 663-74-44 fax: (0-58) 663-72-77

UWAGA!!! ego erenie Trójmiasta: SABUR Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, budynek 16 81-212 Gdynia tel.: (0-58) 663-74-44 fax: (0-58) 663-72-77 UWAGA ego erenie Trójmiasta: SABUR Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, budynek 16 81-212 Gdynia tel.: (0-58) 663-74-44 fax: (0-58) 663-72-77 Zapraszamy do kontaktu. " # $ $ $% & '% wielu czytelników, swoje miejsce

Bardziej szczegółowo

$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2

$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU 35=('6, %,25&=2&, $1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2 3UDFD]ELRURZD Druk publikacji sfinansowany ]HURGNyZ8U]GX.RPLWHWX,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa wydanie 3 Rachunkowość podatkowa Irena Olchowicz Di-f=i_ Warszawa 2000 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ A Rozdział I Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 l. Prawo bilansowe 15. Prawo podatkowe 40 l Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

1XPHU,GHQW\ILNDFML3RGDWNRZHMVNáDGDM FHJRLQIRUPDFM 5RN 3RGVWDZDSUDZQD8VWDZD]GQLDOLVWRSDGDURSRGDWNXUROQ\PWM']8]U1USR]]H]P 6NáDGDM F\)RUPXODU]SU]H]QDF]RQ\GODRVyEIL]\F]Q\FKE G F\FKZáD FLFLHODPLJUXQWyZSRVLDGDF]DPLVDPRLVWQ\PLJUXQWyZX

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Warszawa, 21 października 2015 r. prowadzący: Barbara Dąbrowska Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czym jest amortyzacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Ujawnienie

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

52='=,$à,9'$1( O EMITENCIE

52='=,$à,9'$1( O EMITENCIE 52='=,$à,9'$1( O EMITENCIE 1. OZNACZENIE EMITENTA Firma: )DEU\ND)DUEL/DNLHUyZÄ QLH ND 6SyáND$N \MQD Forma prawna: VSyáNDDN \MQD Kraj siedziby: Polska Siedziba: Lubzina Adres: nr 34 A, 39-102 Lubzina Telefon:

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

DTR- EL100 strona/stron: 2/6

DTR- EL100 strona/stron: 2/6 DTR- EL100 strona/stron: 2/6 :67 3 1LQLHMV]D'75 MHVW GRNXPHQWHP GOD X*\WNRZQLNyZ]DVLODF]\(/ L]DZLHUD GDQH RUD] ZVND]yZNL QLH]EGQHGR]DSR]QDQLDVL]]DVDGDPLIXQNFMRQRZDQLDVSRVREHPLQVWDORZDQLDLREVáXJL 2. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo