Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \"

Transkrypt

1 Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

2 Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej Kirsz ISBN Wydanie I 1DNáDG 1000 egzemplarzy 3XEOLNDFMD SRZVWDáD ZH ZVSyáSUDF\ ] %5( ± /HDVLQJ Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji 5DGRP XO. 3XáDVNLHJR tel. (048) , fax

3 6SLVWUH L Wykaz skrótów... 7 :VWS Regulacja leasingu w polskim systemie prawnym Krótka historia leasingu Czym jest umowa leasingu? charakterystyka prawna Leasing jako produkt finansowy Zabezpieczenia Strony umowy leasingu Leasing w Polsce sytuacja obecna 'UyGáD RUD] ]DNUHV UHJXODFML OHDVLQJX Z SROVNLP SUDZLH Prawo cywilne Ustawy podatkowe VWDZD R UDFKXQNRZRFL Leasing w systemie polskiego prawa ewidencja transakcji leasingowych Rodzaje leasingu Rodzaje leasingu w przepisach podatkowych RG]DMH OHDVLQJX Z SU]HSLVDFK R UDFKXQNRZR FL Leasing operacyjny a leasing finansowy LHG\ VNRU]\VWDü ] OHDVLQJX RSHUDF\MQHJR OXE ILQDQVRZHJR" Cele podatkowe Cele bilansowe Umowa leasingu a umowy podobne na gruncie prawa cywilnego oraz podatkowego y*QLFH L SRGRELHVWZD GR XPyZ G]LHU*DZ\ QDMPX VSU]HGD*\ itp y*QLFH L SRGRELHVWZD GR XPRZ\ VSU]HGD*\ QDUDWy Cena zakupu Umowa leasingu w regulacjach podatkowych Podatki dochodowe Definicja leasingu dla celów podatkowych &R PR*H E\ü SU]HGPLRWHP OHDVLQJX :DUWRFL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH SRGOHJDMFH DPRUW\zacji Leasing operacyjny

4 Warunki umowy dla celów podatkowych Skutki podatkowe dla stron umowy LHG\ QLH PDP\ GR F]\QLHQLD ] XPRZ Oeasingu operacyjnego Leasing finansowy Warunki umowy dla celów podatkowych Skutki podatkowe dla stron umowy Kaucja w leasingu zasady opodatkowania RU]\FL SRGDWNRZH ]ZL]DQH ] WUDQVDNFMDPL leasingowymi Podatek VAT Zasady opodatkowania leasingu /HDVLQJ MDNR ZLDGF]HQLH XVáXJ ± RSRGDWNRZDQLH UDW leasingowych Leasing jako dostawa towarów ERZL]HN SRGDWNRZ\ Podstawa opodatkowania RUyZQDQLH ± OHDVLQJ MDNR RGSáDWQH ZLDGF]HQLH XVáXJ oraz dostawa towarów Stawki podatku GOLF]DQLH SRGDWNX QDOLF]RQHJR Z\QLNDMFHJR ] WUDQsakcji leasingowych Termin odliczenia Leasing operacyjny odliczanie podatku naliczonego przez korzystajcego Leasing finansowy odliczanie podatku naliczonego przez korzystajcego Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego doty- F]FH VDPRFKRGyZ RVobowych Dostawa towarów samochodów osobowych Samochody osobowe w rozumieniu ustawy VAT ZLDGF]HQLH XVáXJ ± RSáDW\ leasingowe ZLDGF]HQLD GRGDWNRZH XPRZ\ VHUZLVRZH =DNRF]HQLH XPRZ\ OHDVLQJX SU]HGD* poleasingowa Rezygnacja z kupna przedmiotu leasingu przez leasingo- ELRUF PU]HGáX*HQLH XPRZ\ OHDVLQJX /HDVLQJ X*\ZDQ\FK URGNyZ WUZDá\FK Podatek VAT Amortyzacja podatek dochodowy... 52

5 7. /HDVLQJ D LQQH (UyGáD ILQDQVRZDQLD ]HZQWU]QHJR LQZHVW\FML Z SU]HGVLELRUVWZLH Porównanie liczbowe leasingu oraz kredytu LHG\ ZDUWR VNRU]\VWDü ] OHDVLQJX ± RNUH OHQLH RSW\PDOQHJR momentu sfinansowania inwestycji leasingiem Umowa leasingu w praktyce Co OHDVLQJRELRUFD ZLHG]LHü SRZLQLHQ SU]HG ]DZDUFLHP XPRZ\" Zakres drnxphqwdfml QLH]EGQ\FK GR ]DZDUFLD XPRZ\ =GROQRü Äleasingowa YHUVXV ]GROQRü NUHG\WRZD D FR ]ZUyFLü XZDJ Z\ELHUDMF WRZDU]\VWZR leasingowe, SáDW\ leasingowe Rodzaj oferowanych produktów leasingowych SHFMDOL]DFMD Z RNUHORQ\FK EUDQ*DFK (ODVW\F]QRü ILUP\ leasingowej =DJUR*HQLD L GREUH SUDNW\NL SU]HGVLELRUVWZ leasingowych U]HGWHUPLQRZH UR]ZL]DQLH XPRZ\ OHDVLQJX ± ]DVDG\ ustalania wynagrodzenia dla firmy leasingowej :\SáDWD RGV]NRGRZDQLD SU]H] ILUP XEH]SLHF]HQLRZ Stosowane przez firmy leasingowe zabezpieczenia wykonania zobozl]d SU]H] OHDVLQJRELRUF Rezygnacja z umowy leasingu konsekwencje dla leasingobiorcy Inne postanowlhqld XPyZ ZSá\ZDMF\FK QD SR]\FM leasingobiorcy Leasing samochodów osobowych Leasing operacyjny DMHP GáXJRWHUPLQRZ\ RUyZQDQLH QDMPX GáXJRWHUPLQRZHJR ] OHDVLQJLHP ZLDGF]HQLD GRGDWNRZH VHUZLV VDPRFKRGyZ RVRER wych) Karty paliwowe Naprawy, remonty /HDVLQJ QLHUXFKRPRFL RZD IRUPD LQZHVW\FML Z QLHUXFKRPR FL Regulacje podatkowe /HDVLQJ VSU]WX L RSURJUDPRZDQLD LQIRUPDW\F]QHJR /HDVLQJ VSU]WX NRPSXterowego Leasing oprogramowania RGDWHN RG WRZDUyZ L XVáXJ

6 12. Leasing zwrotny SU]HGD* Z FHOX OHDVLQJX ]ZURWQHJR ± UR]OLF]HQLD SRGDWNRZH Amortyzacja w leasingu zwrotnym Rozliczenia podatkowe w trakcie leasingu zwrotnego SU]HGD* poleasingowa áRZQLF]HN SRMü

7 Wykaz skrótów KC ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) UPDOP ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). UPDOF ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ustawa VAT XVWDZD ] GQLD PDUFD U R SRGDWNX RG WRZDUyZ L XVáXJ (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.) KSH XVWDZD ] ZU]HQLD U ±.RGHNV VSyáHN KDQGORZ\FK (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z Sy(Q ]P 7

8 8

9 :VWS 1LQLHMV]D SUDFD SRZLFRQD MHVW ]DJDGQLHQLRP OHDVLQJX MDNR IRUP\ ILQDQVRZa- QLD LQZHVW\FML GRNRQ\ZDQ\FK SU]H] SU]HGVLELRUFyZ ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOd- QLHQLHP VHNWRUD 063 &HOHP DXWRUD E\áR SU]HGVWDZLHQLH ]DOHW OHDVLQJX RUD] ]DJUR*H ] QLP ]ZL]DQ\FK Z PR*OLZLH SU]\VWSQHM GOD F]\WHOQLND IRUPLH /HDVLQJ Z RVWDWQLFK ODWDFK VWDá VL EDUG]R SRSXODUQ IRUP ILQDQVRZDQLD LQZestycji. Oferty firm OHDVLQJRZ\FK XOHJDM FLJáHPX GRVNRQDOHQLX ] NRU]\FL GOD SU]HGVLELRUFyZ 1LH MHVW SU]\SDGNLHP *H LQVW\WXFMH ILQDQVRZH F]VWR Z SRUo- ]XPLHQLX ] GRVWDZFDPL PDV]\Q L XU]G]H RIHUXM VZRLP NOLHQWRP SUyF] PR*- OLZRFL ]DZDUFLD XPRZ\ NUHG\WX UyZQLH* OHDVLQJ MDNR DOWHUQDW\ZQ IRUP Ii- QDQVRZDQLD LQZHVW\FML : ZLHOX Z\SDGNDFK OHDVLQJ MHVW MHG\Q IRUP ILQDQVo- ZDQLD ] NWyUHM PR*H VNRU]\VWDü SU]HGVLELRUFD MH*HOL QLH VSHáQLD VXURZ\FK NU\WHULyZ GOD X]\VNDQLD NUHG\WX /HDVLQJ ]DSHZQLD ZLNV] HODVW\F]QRü ]arówno firmie OHDVLQJRZHM MDN L MHM NOLHQWRZL ± SU]HGVLELRUF\ 1LQLHMV]H RSUDFRZDQLH GRW\F]\ V]F]HJyáRZHJR RPyZLHQLD NRU]\FL MDNLH SU]HGVL- ELRUF\ PRJ ]\VNDü Z ]ZL]NX ] ]DZLHUDQLHP WUDQVDNFML OHDVLQJRZ\FK UyZQLH* VNXSLD VL QD SRWHQFMDOQ\FK U\]\NDFK RG NWyU\FK OHDVLQJ QLH MHVW SU]HFLH* ZROQ\ /HDVLQJ Z 3ROVFH SRGREQLH MDN Z LQQ\FK NUDMDFK Z (XURSLH L QD ZLHFLH REMW\ MHVW RGUEQ\PL UHJXODFMDPL SUDZQ\PL RUD] SRGDWNRZRUDFKXQNRZ\PL :\QLND WR ]H V]F]HJyOQHJR FKDUDNWHUX WHJR URG]DMX XPyZ NWyUH áf] Z VRELH FHFK\ XPyZ GRW\F]F\FK X*\ZDQLD SU]HGPLRWX QDMHP G]LHU*DZD RUD] XPyZ VSU]e- GD*\ QD UDW\ ] HOHPHQWHP ILQDQVRZDQLD /HDVLQJ MDNR MHGQD ] QLHOLF]Q\FK G]LHG]LQ MHVW QLH]Z\NOH F]XáD QD UHJXODFMH SRGDt- NRZH : WHM G]LHG]LQLH SROVNLH SUDZR ]ZáDV]F]D SRGDWNRZH Z RVWDWQLFK ODWDFK ]RVWDáR GRVWRVRZDQH GR SUDNW\N RG GDZQD VWRVRZDQ\FK QD U\QNX leasingowym w 3ROVFH D QLH ]QDMGXMF\FK ]UR]XPLHQLD SRUyG XU]GQLNyZ DSDUDWX VNDUERZego. &KRü OHDVLQJ ÄSU]\V]HGá GR 3ROVNL ]H ZLDWD W]Z ]DFKRGQLHM F\ZLOL]DFML SR XSDGNX VRFMDOL]PX Z 3ROVFH PD RQ VZRMH VSHF\ILF]QH FHFK\ NWyUH RGUy*QLDM JR RG LQQ\FK 1LHPQLHM QDZL]XMH RQ GR VWDQGDUGyZ RERZL]XMF\FK Z F\ZLOi- ]RZDQ\P ZLHFLH : 3ROVFH MHVW WR G]LHG]LQD JRVSRGDUNL NWyUD ]RVWDáD VWRVXQNRZR QLHGDZQR XUe- JXORZDQD Z VSRVyE ]DSHZQLDMF\ SU]HZLG\ZDOQRü prawno-podatkowych skut- NyZ G]LDáD SRGHMPRZDQ\FK SU]H] SRGDWQLNyZ Z ]ZL]NX ] WUDQVDNFMDPL leasin- JRZ\PL 0R*QD SRZLHG]LHü *H OHDVLQJ MHVW QLHUR]HUZDOQLH ]ZL]DQ\ ] SRGDWNDPL 5yZQLH* QDMZLFHM SUREOHPyZ ] NWyU\PL VSRW\NDM VL SU]HGVLELRUF\ ]ZL]a- Q\FK MHVW ] NZHVWLDPL SUDZQ\PL ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOGQLHQLHP SRGDWNyZ $OH OHDVLQJ WR QLH W\ONR SUREOHP\ SRGDWNRZH WR UyZQLH* Z\PLHUQH NRU]\FL ILQDQVowe. 0DP JáERN QDG]LHM *H RSUDFRZDQLH WR SRPR*H 3DVWZX ]UR]XPLHü V]F]e- JyOQ LVWRW OHDVLQJX DZHIHNFLH SRGMü GHF\]M Z Z\ERU]H ILQDQVRZDQLD G]LaáDOQRFL JRVSRGDUF]HM = SRZD*DQLHP Autor 9

10 10

11 1. Regulacja leasingu w polskim systemie prawnym 1.1. Krótka historia leasingu :UD] ] ]DNRF]HQLHP HSRNL VRFMDOLVW\F]QHM Z 3ROVFH QDVWSLáR V]HURNLH RWZDUFLH VL QDV]HJR NUDMX QD ZVSyáSUDF JRVSRGDUF] ] NUDMDPL R XJUXQWRZDQHM JRVSRGDUFH NDSLWDOLVW\F]QHM ] XVWDELOL]RZDQ L ZLHOROHWQL SUDNW\N JRVSRGDUF] (IHNWHP WHJR E\áD QLH W\ONR UDG\NDOQD ]PLDQD XVWURMX SROLW\F]QHJR RUD] JRVSRGDUF]HJR DOH Uy w- QLH* EDUG]R JáERNLH ]PLDQ\ Z SUDZLH JRVSRGDUF]\P =PLDQ\ WH E\á\ QDWXUDOQ\P HOHPHQWHP WRZDU]\V]F\P WUDQVIRUPDFML V\VWHPRZHM NWyUD PLDáD PLHMVFH Z Polsce w latach 90. 3U]HGH ZV]\VWNLP GRVWRVRZDQLX SRGOHJDá\ SU]HSLV\ UHJXOXM FH REUyW JRVSRGDUF]\ ]ZáDV]F]D SUDZR F\ZLOQH SUDZR KDQGORZH SUDZR SRGDWNRZH RUD] SUDZR GRW\F] FH UDFKXQNRZRFL : SU]\SDGNX XPyZ QD SROVNLP U\QNX ]DF] á\ SRMDZLDü VL QRZH LFK URG]DMH Go- W\FKF]DV QLH XUHJXORZDQH SU]H] LVWQLHMFH SUDZR =Z\NOH E\á\ WR XPRZ\ NWyUH LVWQLDá\ Z SDVWZDFK NDSLWDOLVW\F]Q\FK 3RGPLRW\ JRVSRGDUF]H ] XG]LDáHP ]DJU a- QLF]Q\P D SRWHP SRGPLRW\ SROVNLH VWDUDá\ VL DGDSWRZDü QD SROVNLP U\QNX QRZH URG]DMH SURGXNWyZ RUD] XPyZ GREU]H ]QDQ\FK L V]F]HJyáRZR UHJXORZDQ\FK SU]H] ORNDOQH SUDZD Z NUDMDFK UR]ZLQLW\FK 1DMOHSV]\P SU]\NáDGHP XPRZ\ NWyUD ]Uo- ELáD ]DZURWQ NDULHU Z RVWDWQLFK ODWDFK E\áD umowa leasingu 'R URNX E\áD RQD XPRZ QLHQD]ZDQ Z NRGHNVLH F\ZLOQ\P PLPR L* Z REURFLH LVWQLDáD MX* RG ZLHOX ODW : W\P ]DNUHVLH SUDZR SRGDWNRZH Z\ND]DáR ]QDF]QLH ZL NV] HODVW\Fz- QRüLMX* RG URNX LVWQLDá\ SU]HSLV\ NWyUH XZ]JOGQLDá\ EDUG]R VSHF\ILF]Q\ FKDUDNWHU XPRZ\ OHDVLQJX NWyUD VWDQRZL SHZLHQ URG]DM XPRZ\ PDM F\ Z VRELH element korzystania oraz finansowania przedmiotu umowy. 3U]HSLV\ WH ZSURZDG]Dá\ Z\MWHN RG ]DVDG\ L* DPRUW\]DFML SRGDWNRZHM PR*H GRNo- Q\ZDü MHG\QLH ZáDFLFLHO OXE SRVLDGDF] SUDZD R SRGREQHM PRF\ SUDZQHM MDN QS ZLHF]\VW\ X*\WNRZQLN :SURZDG]Lá\ RQH PR*OLZRü GRNRQ\ZDQLD DPRUW\]DFML SRGDWNRZHM SU]H] SRGPLRW\ NWyUH W\ONR X *\ZDM URGNL WUZDáH OXE ZDUWRFL QLHPDWe- ULDOQH L SUDZQH QLH EGF MHGQRF]HQLH LFK ZáDFLFLHOHP %\á\ RQH ]DWHP WUDNWRZDQH MDN VNáDGQLNL PDMWNRZH ZáDVQH X*\ZDMFHJR -HGQDN*H JHQHUDOQLH PR*QD VWZLHUG]Lü L* SROVNL V\VWHP SUDZQ\ QLH QDG*Dá ]D V]\ENR UR]ZLMDMF\P VL U\QNLHP JRVSRGDUF]\P 6]F]HJyOQLH GRW\F]\áR WR XPyZ OHDVLQJX 0LPR QLHVSU]\MDMF\FK ZDUXQNyZ GOD UR]ZRMX OHDVLQJX Z 3ROVFH WD IRUPD LQZHVWRZDQLD RG URNX D* GR WHUD] V\VWHPDW\F]QLH ]ZLNV]D VZyM XG]LDá Z Ii- QDQVRZDQLX LQZHVW\FML :\QLND WR SU]HGH ZV]\VWNLP ] QLH]Z\NáHM DWUDNF\MQR FL OHDVLQJX NWyUD Z\QLND JáyZQLH ] WHJR *H SU]\ZL]XMH SRGVWDZRZ ZDJ GR NRU]y- VWDQLD ] WRZDUyZ D QLHSRVLDGDQLD SUDZD ZáDVQR FL 6NXSLD ZLF VZRM XZDJ QD ELH*F\P REFL*HQLX ILQDQVRZ\P NRU]\VWDMFHJR leasingobiorcy), które powinno 11

12 E\ü MDN QDMPQLHMV]H D SU]\QDMPQLHM NRU]\VWDMF\ SRZLQLHQ PLHü ZSá\Z QD MHJR Z\VRNRü 3RF]WNRZR OHDVLQJ E\á IRUP ILQDQVRZDQLD JáyZQLH URGNyZ WUDQVSRUWX PDV]\Q i XU]G]H QLH]EGQ\FK GR SURZDG]HQLD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM : FKZLOL REHc- QHM ILQDQVRZDQH W IRUP OHDVLQJX V ZV]HONLHJR URG]DMX LQZHVW\FMH SRF]ZV]\ RG WUDG\F\MQ\FK WDNLFK MDN URGNL WUDQVSRUWX SRSU]H] OLFHQFMH NRPSXWHURZH VSU] W NRPSXWHURZ\ D VNRF]\ZV]\ QD GX*\FK LQZHVW\FMDFK Z QLHUXFKRPRFLDFK FHQWUD handlowe, fabryki, magazyny itp.). 6]F]HJyOQ\ ZSá\Z QD DWUDNF\MQRü OHDVLQJX PLDá\ ]ZáDV]F]D ]DVDG\ UR]OLF]H So- GDWNRZ\FK OHDVLQJX 3U]HSLV\ SRGDWNRZH MHGQDN QLH XáDWZLDá\ SURZDG]HQLD G]LDáD l- QRFL OHDVLQJRZHM *áyzqlh Z\QLNDáR WR ] WHJR *H SU]HSLV\ WH QLH XZ]JOGQLDá\ w Z\VWDUF]DMF\P VWRSQLX VSHF\ILNL WUDQVDNFML OHDVLQJRZ\FK :\PDJDáR WR VWRV o- ZDQLD SU]HSLVyZ RJyOQ\FK NWyUH QLH ]DZV]H SU]\VWDZDá\ GR V]F]HJyOQHJR FKDUDNW e- UX OHDVLQJX NWR LQQ\ MHVW ZáDFLFLHOHP D NWR LQQ\ IDNW\F]QLH NRU]\VWD ] SU]HGPLRWX OHDVLQJX 3U]HGH ZV]\VWNLP QDOH*\ WX ]ZUyFLü XZDJ L* SU]HSLV\ SRGDWNRZH QLH ]H]ZDODá\ ZSURVW QD VSU]HGD* SU]HGPLRWX OHDVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ SR FHQLH ]QDF]QLH QL*V]HM QL* U\QNRZD 1DUD*DáR WR ILUP\ leasingowe na dodatkowe koszty Z\QLNDMFH ] NRQLHF]QRFL ]DSáDW\ SRGDWNX RG ZDUWRFL U\QNRZHM SU]HGPLRWX Oe- DVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ D QLH IDNW\F]QHM FHQ\ WUDQVDNF\MQHM XVWDORQHM SU]H] VWURQ\.RV]W\ WH F]\QLF FDá G]LDáDOQRü OHDVLQJRZ PQLHM ]\VNRZQ ZSá\ZDá\ SRUHGQLR QD ]ZLNV]DQLH PDU* SU]H] ILUP\ OHDVLQJRZH 1LHVSU]\MDMFH GOD SU]Hd- VLELRUFyZ RWRF]HQLH DGPLQLVWUDF\MQH RUJDQ\ SRGDWNRZH QDUD *DáR VWURQ\ XPRZ\ QD Uy*QH QLHSU]HZLG\ZDOQH ]GDU]HQLD JHQHUXMFH GRGDWNRZH NRV]W\.ROHMQ\P SU]\NáDGHP E\áR RSRGDWNRZDQLH OHDVLQJX ILQDQVRZHJR SRGDWNLHP 9$7 Ä] JyU\ NWyUH RERZL]\ZDáR GR URNX 1 3ROHJDáR WR QD W\P *H OHDVLQJ ILQDn- VRZ\ E\á WUDNWRZDQ\ QD UyZQL ]H VSU]HGD * D Z NRQVHNZHQFML SRGVWDZD RSRGDWNo- ZDQLD MX* Z PRPHQFLH Z\GDQLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX NRU]\VWDM FHPX REHMPRZDáD FDá NZRW QDOH*Q WM RSUyF] ZDUWRFL NDSLWDáRZHM SU]HGPLRWX OHDVLQJX UyZQLH * F]Hü W]Z RGVHWNRZ &]\QLáR WR OHDVLQJ ILQDQVRZ\ PDáR DWUDNF\MQ IRUP ILQDnsowania inwestycji. 1LHVWHW\ ZUD] ] ZHMFLHP 3ROVNL GR 8QLL (XURSHMVNLHM SUREOHP WHQ SRZUyFLá 2G 1 mamd URNX XPRZ\ OHDVLQJX ILQDQVRZHJR UyZQLH * SRGOHJDM RSRGDWNRZDQLX z góry, tj. firma OHDVLQJRZD MHVW ]RERZL]DQD Z\VWDZLü IDNWXU QD NWyUHM ]RVWDQLH Z\ND]DQD FDáD ZDUWRü XVWDORQD Z XPRZLH OHDVLQJX QDOH*QD RG NRU]\VWDMFHJR PLPR L* IDNW\F]QH RSáDW\ UR]áR*RQH V QD FDá\ RNUHV WUZDQLD XPRZ\ : FKZLOL REHFQHM UHJXODFMH SRGDWNRZH Z PLDU NRPSOHNVRZR UHJXOXM ]DVDG\ RSodatkowania leasingu 2 0R*QD ZLF VWZLHUG]Lü L* SU]HZLG\ZDOQRü ]DFKRZD RUJa- QyZ SRGDWNRZ\FK Z RGQLHVLHQLX GR VWURQ XPyZ OHDVLQJX XOHJáD ]QDF]QHPX SRSU a- ZLHQLX 2F]\ZLFLH SRV]F]HJyOQH SU]HSLV\ PRJ EXG]Lü ZWSOLZRFL OXE QDZHW 1 1LH Z\QLNDáR WR MDVQR ] SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK 2 =PLDQD 83'23 83'2) RUD] XVWDZ\ 9$7 ] ]PLDQD UR]SRU]G]HQLD GR XVWDZ\ 9$7 ] PDUFD 2002 roku. 12

13 protesty podatników, niemniej jednak prawo podatkowe w zakresie leasingu w po- UyZQDQLX ] SRF]WNLHP ODW XOHJáR ]QDF]FHM SRSUDZLH 1LH MHVW Z\NOXF]RQH L* Z PLDU XSá\ZX NROHMQ\FK ODW L ]GRE\ZDQLD QRZ\FK Go- ZLDGF]H SU]H] SRGPLRW\ G]LDáDMFH OXE ZVSyáSUDFXMFH QD U\QNX leasingowym, UyZQLH* SRV]F]HJyOQH SU]HSLV\ SRGDWNRZH XOHJQ ]PLDQLH NWyU\FK VWRVRZDQLH XWUXGQLD SURZDG]HQLH G]LDáDOQRFL JRVSRGDrczej na normalnych warunkach Czym jest umowa leasingu? charakterystyka prawna /HDVLQJ MHVW XPRZ VSHF\ILF]Q Z VWRVXQNX GR WUDG\F\MQ\FK XPyZ JG\ * PD SHZQH FHFK\ XPRZ\ QDMPX G]LHU*DZ\ RUD] NUHG\WX &HFK FKDUDNWHU\VW\F]Q MHVW WR *H FHOHP WHM XPRZ\ MHVW ]DSHZQLHQLH ILQDQVRZDQLD LQZHVW\FML URGNyZ WUDQVSRUWX PDV]\Q NRPSXWHUyZ QLHUXFKRPRFL LWG EH] QDE\ZDQLD SUDZD ZáDVQRFL SU]Hd- PLRWX XPRZ\ Z WUDNFLH MHM WUZDQLD : W\P ]DNUHVLH XPRZD OHDVLQJX QLH Uy *QL VL ]QDF]QLH RG XPRZ\ QDMPX JG\* NRU]\VWDMF\ PD SUDZR X*\ZDQLD SU]HGPLRWX Oeasingu. &HOHP SRGVWDZRZ\P WDNLHM XPRZ\ MHVW MHGQDN QLH W\ONR ]DSHZQLHQLH PR *OLZRFL NRU]\VWDQLD ]H VNáDGQLND PDMWNRZHJR OHF] UyZQLH* XPR*OLZLHQLH MHJR RVWDWHF]Qe- JR QDE\FLD SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ 8PRZD OHDVLQJX FR GR ]DVDG\ ]DZLHUDQD MHVW QD F]DV RNUHORQ\ -HM GáXJRü Z ]DVDG]LH ]DOH*\ RG VWURQ : SHZQ\FK SU]\SDGNDFK OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ MHVW X]DOH*QLRQD RG SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK NWyUH ZVND]XM MDNL MHVW PLQLPDOQ\ RNUHV WUZDQLD XPRZ\ ]DOH *Q\ RG WHJR FR MHVW SU]HGPLRWHP umowy i jaki jest okres amortyzacji dla celów podatkowych. : RGUy*QLHQLX RG XPyZ QDMPX Z NWyU\FK Z\VW SXM VWDáH RSáDW\ RNUHVRZH w SU]\SDGNX OHDVLQJX Z\VRNRü RSáDW OHDVLQJRZ\FK ]DOH*QD MHVW NLONX F]\QQLNyZ =ZáDV]F]D Z\VRNRFL RSáDW\ ZVWSQHM XLV]F]RQHM QD SRF]WNX WUDQVDNFML NWyUD PR*H ZDKDü VL RG GR ZDUWRFL SU]HGPLRWX,P Z\*V]D RSáDWD ZVWSQD W\P QL*V]H RSáDW\ RNUHVRZH 'UXJLP F]\QQLNLHP MHVW Z\VRNR ü FHQ\ SR NWyUHM leasingobiorca PR*H QDE\ü SU]HGPLRW OHDVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ 3RZD*QH ]PLDQ\ Z SROVNLFK UHJXODFMDFK SUDZQ\FK WR MHGQDN G]LHáR RVWDWQLFK ODW 6]F]HJyOQLH ZLGDü WR Z W\FK G]LHG]LQDFK SUDZD NWyUH V FLOH ]ZL]DQH ] REURWHP JRVSRGDUF]\P F]\OL SUDZR SRGDWNRZH RUD] XVWDZD R UDFKXQNRZR FL :DUWR GRGDü L* SROVNLH SU]HSLV\ QLH V VSyMQH Z RGQLHVLHQLX GR OHDVLQJX.D *GD G]LHG]LQD SUDZD NWyUD RGQRVL VL GR WHM IRUP\ ILQDQVRZDQLD LQZHVW\FML GHILQLXMH OHDVLQJ Z\áF]QLH QD VZRMH ZáDVQH SRWU]HE\ =ZáDV]F]D UR]ELH *QRFL GRW\F] SUDZD F\ZLOQHJR SUDZD SRGDWNRZHJR RUD] XVWDZ\ R UDFKXQNRZR FL 6]F]HJyOQLH SUDZR F\ZLOQH QLH XZ]JOGQLD VSHF\ILNL XPyZ OHDVLQJX LVWQLHMF\FK QD SROVNLP U\QNX 0R*QD SRZLHG]LHü L* GHILQLFMD ]DZDUWD Z.RGHNVLH F\ZLOQ\P QLH PD ]DVWRVRZDQLD do wielu umów oferowanych przez firmy leasingowe. 7X ]QDF]QLH EDUG]LHM Z\FKRG]L QDSU]HFLZ OHDVLQJX SUDZR SRGDWNRZH : ZLHOX ZL F Z\SDGNDFK XPRZD PR*H VWDQRZLü GOD FHOyZ SRGDWNRZ\FK XPRZ OHDVLQJX DOH w UR]XPLHQLX SUDZD F\ZLOQHJR EG]LH WR W\ONR XPRZD QLHQD]ZDQD : HIHNFLH VWUo- 13

14 Q\ XPRZ\ QLH EG NRU]\VWDá\ EH]SRUHGQLR ] SU]HSLVyZ NRGHNVX F\ZLOQHJR GRWyczcych leasingu (art. 809¹ KC). 5y*QLFH PLG]\ XVWDZDPL SRGDWNRZ\PL D XVWDZ R UDFKXQNRZRFL V PQLHMV]HM ZDJL L Z ]DVDG]LH GRW\F] SUREOHPX RGSRZLHGQLHM NZDOLILNDFML XPRZ\ MDNR W]Z leasing operacyjny lub leasing finansowy. : OLWHUDWXU]H SU]HGPLRWX SRGNUHOD VL L* SRGVWDZRZ Uy*QLF SRPLG]\ OHDVLQJLHP ILQDQVRZ\P D RSHUDF\MQ\P MHVW MHM FHO WM F]\ ZRO leasingobiorcy jest jedynie PR*OLZRü NRU]\VWDQLD ] SU]HGPLRWX OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ F]\ UyZQLH * MHJR QDE\FLH OHDVLQJ ILQDQVRZ\ = SROVNLFK SU]HSLVyZ Z ]DVDG]LH WUXGQR Z\GHGXNRZDü WDN ]DVDG 'ODWHJR SRG]LDá QD OHDVLQJ ILQDQVRZ\ RUD] OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ QDOH *\ UR]Za- *Dü QD JUXQFLH SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK RUD] XVWDZ\ R UDFKXQNRZR FL 3RGVWDZRZ Uy*QLF SRG]LDáX MHVW WR NWyUD VWURQD XPRZ\ MHVW XSUDZQLRQD GR GRNRQ\ZDQLD RGS i- sów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. -H*HOL XSUDZQLRQ\P GR GRNRQ\ZDQLD RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK MHVW leasingodawca, wówczas mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym. W przypadku gdy uprawnionym do dokonywania odpisów jest leasingobiorca, wówczas jest to leasing finansowy. :DUWR ]ZUyFLü XZDJ L* WDNL SRG]LDá SU]\Má VL QD JUXQFLH SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK RUD] XVWDZ\ R UDFKXQNRZRFL 1LH Z\QLND RQ ZSURVW ] SoZ\*V]\FK SU]HSLVyZ 1.3. Leasing jako produkt finansowy /HDVLQJ MHVW SURGXNWHP EDUG]R LQWHUHVXMF\P GOD SRWHQFMDOQ\FK NOLHQWyZ :Sá\Z QD to ma klika podstawowych czynników. 3R SLHUZV]H MHVW WR EDUG]R HODVW\F]QD IRUPD ILQDQVRZDQLD ]DNXSX VNáDGQLNyZ LQZ e- VW\F\MQ\FK (ODVW\F]QRü OHDVLQJX SROHJD SU]HGH ZV]\VWNLP QD W\P *H ILUPD leasin- JRZD PR*H XVWDOLü KDUPRQRJUDP Z Uy*QHM Z\VRNRFL Z ]DOH*QRFL RG PR*OLZRFL ILQDQVRZ\FK NRU]\VWDMFHJR -DN MX* ZVSRPQLDQR JáyZQ\P FHOHP NRU]\VWDMFHJR MHVW PR*OLZRü NRU]\VWDQLD ]H VNáDGQLND PDMWNRZHJR GOD FHOyZ SURZDG]HQLD Záa- VQHM G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM 0R*OLZRFL WH ]ZáDV]F]D SU]HGVLELRUFyZ ] VHNWRUD 063 V Z SUDNW\FH ]QDF]QLH ]Uy*QLFRZDQH : RGUy*QLHQLX RG XPRZ\ NUHG\WX w NWyUHM Z\VRNRü PLHVLF]Q\FK RSáDW ]DOH*\ JáyZQLH RG Z\VRNRFL NUHG\WX RUD] RNUHVX WUZDQLD XPRZ\ XPRZD OHDVLQJX SR]ZDOD QD LVWRWQ HODVW\F]QRü JG\* RSUyF] ZDUWRFL SU]HGPLRWX OHDVLQJX RUD] RNUHVX WUZDQLD XPRZ\ ZSá\Z QD RSáDW\ PD UyZQLH* Z\VRNRü RSáDW\ NRFRZHM W]Z RSFMD QDE\FLD 3RGREQLH MDN Z SU] y- SDGNX RSáDW\ ZVWSQHM LP MHVW RQD Z\*V]D W\P QL*V]H SRZLQQ\ E\ü RSáDW\ RNUHVo- ZH :\QLND WR ] WHJR L* F]ü NDSLWDáRZD UDW\ OHDVLQJRZHM MHVW QL*V]D Z SU]\SDGNX Z\*V]HM ZDUWRFL NRFRZHM 3R]ZDOD WR GRNRQDü SU]HGVLELRUF\ SURVWHJR Z\ERUX PQLHMV]H RSáDW\ PLHVL F]QH DOH ]D WR Z\NXS GUR*V]\ F]\ Z\*V]H RSáDW\ PLHVLF]QH DOH QD NRQLHF PR*OLZRü ]DNXSX SU]HGPLRWX OHDVLQJX QDZHW ]D V\PEROLF]Q ]árwyzn 14

15 :DUWR SRGNUHOLü L* EDQNL XG]LHODMF NUHG\WX F]VWR X]DOH*QLDM Z\VRNRü RSUo- FHQWRZDQLD RG Z\VRNRFL ZSáDW\ ZáDVQHM QD SRF]HW FHQ\ ]DNXSX ILQDQVRZDQ\FK LQZHVW\FML Z\QLND WR JáyZQLH ] ]DVDG ]DU]G]DQLHP U\]\NLHP NUHG\WRZ\P W transakcjach OHDVLQJRZ\FK Z\VRNRü RSáDW\ ZVWSQHM PR*H PLHü ZSá\Z MHG\QLH QD Z\VRNRü RSáDW RNUHVRZ\FK ]DOH*QRü MHVW WHJR URG]DMX *H LP Z\*V]D RSáDWD ZVWSQD W\P QL*V]H RSáDW\ RNUHVRZH QLH SRZLQQD MHGQDN ZSá\ZDü QD VDP NRV]W ILQDQVRZDQLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX SU]H] ILUP OHDVLQJRZ HOHPHQW Z\QDJURG]HQLD firmy OHDVLQJRZHM JG\* MHVW RQ ] JyU\ XVWDORQ\ :\QLND WR ] WHJR *H ILUPD leasin- JRZD GRNRQXMF ]DNXSX SU]HGPLRWX OHDVLQJX Z FHOX RGGDQLD JR GR X *\ZDQLD NRU]y- VWDMFHPX ]Z\NOH ]DFLJD NUHG\W QD WHQ FHO 2SURFHQWRZDQLH WDNLHJR NUHG\WX MHVW z JyU\ ]QDQH FK\ED *H MHVW RQR RSDUWH QD ]PLHQQHM VWRSLH SURFHQWRZHM OXE NUHG\W ]DFLJDQ\ MHVW Z ZDOXFLH REFHM : W\P RVWDWQLP Z\SDGNX QLH MHVW ]QDQD RVWDWHF]QD ZDUWR ü Z\UD*RQD Z SROVNLHM walucie. Firma OHDVLQJRZD NWyUD QLH ]DUDELD QD RSURFHQWRZDQLX OHF] ZáDVQHM PDU *\ FR GR ]DVDG\ QLH SRZLQQD PLHü MHGQDN SRWU]HE\ RNUH ODQLD VWRS\ SURFHQWRZHM QD SR]LRPLH Z\*V]\P QL* VDPD SáDFL 1.4. Zabezpieczenia = XZDJL QD WR *H ILUPD OHDVLQJRZD SR]RVWDMH ZáDFLFLHOHP SU]HGPLRWX OHDVLQJX QLH Z\PDJD RQD WDN OLF]Q\FK L ZDUWRFLRZ\FK ]DEH]SLHF]H VSáDW\ ]RERZL]D 3UDZR ZáDVQRFL GDMH ]QDF]QLH VLOQLHMV] SR]\FM OHDVLQJRGDZF\ SR]ZDOD WR MHGQRF]HQLH QD XSURV]F]HQLH SURFHGXU\ ]DZLHUDQLD XPRZ\ RUD] UH]\JQDFM ] GRGDWNRZ\FK ]a- EH]SLHF]H : UD]LH QLHZ\ZL]DQLD VL OHDVLQJRELRUF\ ]H ]RERZL]D ILUPD leasin- JRZD PR*H SR SURVWX SU]HMü SU]HGPLRW OHDVLQJX 2F]\ZLFLH MHVW WR RVWDWHF]QRFL JG\* ILUP\ OHDVLQJRZH V ]DLQWHUHVRZDQH SU]HGH ZV]\VWNLP NRQW\QXDFM XPRZ\ QDZHW Z SU]\SDGNX SU]HMFLRZ\FK SUREOHPyZ ILQDQVRZ\FK NRQWUDKHQWD NWyUH ZSá\ZDM QD ]DOHJáRFL Z VSáDFLH UDW leasingowych. : SU]\SDGNX NUHG\WX EDQNRZHJR ]DEH]SLHF]HQLD RGJU\ZDM ]QDF]QLH ZLNV] URO JG\* EDQN QLH PD SHáQHM NRQWUROL QDG SU]HGPLRWHP NWyU\ ]RVWDá VILQDQVRZDQ\ NU e- G\WHP ZáDQLH ] WHJR SRZRGX *H ZáDFLFLHOHP MHVW NUHG\WRELRUFD 6WG GOD EDQNX VDPR ]DEH]SLHF]HQLH QD ILQDQVRZDQ\P SU]HGPLRFLH SR]D SU]\SDGNDPL SU]HZáDV z- czenia na zabezpieczenie, gdzie sytuacja prawna banku jest podobna jak firmy le- DVLQJRZHM MHVW ]Z\NOH GOD EDQNX QLHZ\VWDUF]DM FH 1.5. Strony umowy leasingu Powszechnie stosowana terminologia w odniesieniu do stron umowy leasingu, tj. leasingodawca oraz leasingobiorca ma charakter potoczny. Polskie regulacje prawne QLH X*\ZDM W\FK VIRUPXáRZD 3U]HSLV\ SUDZD F\ZLOQHJR SRGDWNRZH RUD] UDFKX n- NRZRFL SRVáXJXM VL QD]ZDPL ILQDnVXMF\ RUD] NRU]\VWDMF\ 15

16 1D]Z\ WH SRGNUHODM UROH VWURQ Z WUDQVDNFMDFK leasingowych: ILQDQVXMF\ leasingodawca) podmiot, który dokonuje zakupu przedmiotu leasin- JX Z FHOX RGGDQLD JR GR X*\ZDQLD GUXJLHM VWURQLH XPRZ\ ]Z\NOH MHVW WR SRGPLRW SURIHVMRQDOQLH ]DMPXMF\ VL WHJR URG]DMX G]LDáDOQRFL QLH MHVW MHGQDN Z\NOXF]RQH DE\ ILQDQVXMF\P E\á SRGPLRW LQQ\ QL* ILUPD leasingowa. NRU]\VWDMF\ leasingobiorca) podmiot, który korzysta z przedmiotu leasingu na SRGVWDZLH XPRZ\ OHDVLQJX Z ]DPLDQ ]D FR XLV]F]D RSáDW\ leasingowe na rzecz ILQDQVXMFHJR W obecnej praktyce firmy OHDVLQJRZH VWDQRZL JáyZQLH VSyáNL EGFH F]áRQNDPL GX*\FK JUXS NDSLWDáRZ\FK G]LDáDMF\FK Z EUDQ*\ ILQDQVRZHM :\QLND WR JáyZQLH z IDNWX L* PDM RQH GRVWS GR (UyGHá ILQDQVRZDQLD ]H VWURQ\ EDQNyZ E GF\FK F]áRQNDPL JUXS ILQDQVRZ\FK 'RGDWNRZR (UyGáD WH PRJ E\ü WDV]H QL* (UyGáD ]e- ZQWU]QH 3R]\W\ZQ\P HOHPHQWHP WDNLHJR VWDQX U]HF]\ MHVW ]DSHZQLHQLH EH]SL e- F]HVWZD SUDZQHJR SRGPLRWRP NRU]\VWDMF\P ] SU]HGPLRWyZ OHDVLQJX NWyU]\ QLH V SU]HFLH* ZáDFLFLelami OHDVLQJRZDQ\FK VNáDGQLNyZ PDMWNRZ\FK 0D WR LVWRWQH ]QDF]HQLH Z SU]\SDGNX XSDGáRFL ILUP\ OHDVLQJRZHM JG\* Z WDNLP Z\SDGNX NRU]\VWDMF\ MHVW QDUD*RQ\ QD XWUDW SU]HGPLRWX OHDVLQJX NWyU\ Z GX*HM F]FL PR*H E\ü MX* SU]H] NRU]\VWDMFHJR VSáDFRQ\ Produkty OHDVLQJRZH PRJ E\ü UyZQLH* RIHURZDQH SU]H] SRUHGQLNyZ ILQDQVRZ\FK NWyU]\ UHSUH]HQWXM ILUP\ OHDVLQJRZH : FKZLOL REHFQHM MHVW WR GRü UR]SRZV]HFhniona forma oferowania produktów finansowych, w tym leasingu. W takiej sytuacji VWURQ XPRZ\ OHDVLQJX MHVW MHdQDN EH]SRUHGQLR ILUPD leasingowa..ru]\vwdmf\p PR*H E\ü ]DUyZQR SU]HGVLELRUFD RVRED SUDZQD RVRED IL]\F]QD SURZDG]FD G]LDáDOQRü JRVSRGDUF] VSyáNL RVRERZH MDN L RVRE\ LQG\ZLGXDOQH QLH SURZDG]FH G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM : SU]\SDGNX W\FK RVWDWQLFK GRVW SQ IRUP Z ]DVDG]LH MHVW MHG\QLH OHDVLQJ RSHUDF\MQ\ JG\ * WUXGQR VRELH Z\REUD]Lü OHDVLQJ ILQDQVRZ\ ] RVRE QLH SURZDG]F G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM VNRUR FHOHP WHJR OHDVLQJX MHVW SU]HQLHVLHQLH SUDZD GR DPRUW\]DFML QD NRU]\VWDM FHJR /HDVLQJ MHVW MHGQDN JáyZQLH RIHUW GOD SU]HGVLELRUFyZ 1.6. Leasing w Polsce sytuacja obecna 0LPR GRü QLHVSU]\MDMF\FK ZDUXQNyZ SUDZQ\FK GOD UR]ZRMX OHDVLQJX Z 3ROVFH w okresie transformacji ustrojowej, która ma miejsce w III Rzeczpospolitej, oferta produktów OHDVLQJRZ\FK MHVW EDUG]R V]HURND L XOHJD FLJáHPX UR]V]HU]DQLX -HVW RQD SU]HGH ZV]\VWNLP HIHNWHP GRVWRVRZ\ZDQLD XPyZ GR Uy *QRURGQ\FK SRWU]HE NOLHn- WyZ MDN UyZQLH* DNWXDOQ\FK UHJulacji podatkowych. 3RGVWDZRZ\ SRG]LDá QD OHDVLQJ ILQDQVRZ\ RUD] RSHUDF\MQ\ MHVW SRG\NWRZDQ\ Jáy w- QLH W\PL UHJXODFMDPL NWyUH PDM GRü LVWRWQ\ ZSá\Z QD V\WXDFM VWURQ WUDQVDNFML leasingowych. 16

17 : FKZLOL REHFQHM V\WXDFMD SUDZQD OHDVLQJX MHVW VWRVXQNRZR VWDELOQD FR ZSá\ZD QD SU]HZLG\ZDOQRü VNXWNyZ SUDZQ\FK GRW\F]F\FK WHJR Uodzaju transakcji.,vwrwq\p PDQNDPHQWHP MHVW MHGQDN EUDN VSyMQR FL PLG]\ SRGVWDZRZ\PL UHJXOa- FMDPL GRW\F]F\PL REURWX JRVSRGDUF]HJR WM XVWDZDPL SRGDWNRZ\PL NRGHNVHP F\ZLOQ\P RUD] XVWDZ R UDFKXQNRZRFL 2 LOH QD JUXQFLH SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK QDOH *\ SR]\W\ZQLH RFHQLü ZSURZDG]RQH V]F]HJyáRZH UHJXODFMH Z SRGDWNDFK GRFKRGRZ\FK E\á\ RQH RSDUWH QD GRZLDGF]e- QLX ]GRE\W\P Z ODWDFK XELHJáHJR ZLHNX WM Z RNUHVLH NLHG\ OHDVLQJ E\á XUHJ u- ORZDQ\ Z VSRVyE V]F]WNRZ\ R W\OH SU]HSLV\ QRZHM XVWDZ\ R 9$7 ZSURZDG]Lá\ QLHSRWU]HEQ\ ]DPW Z RGQLHVLHQLX GR OHDVLQJX ILQDQVRZHJR RSRGDWNRZDQLH Z\G a- nia przedmiotu leasingu z góry). 0LPR ZV]\VWNR SRVLDGDQH GRZLDGF]HQLH ILUP leasingowych w zakresie leasingu SR]ZDOD ]DSHZQLü VWRVXQNRZR GX*H EH]SLHF]HVWZR SUDZQH WHJR URG]DMX WUDQVDNFML 3RQL*HM ]RVWDá\ SU]HVWDZLRQH V]F]HJyáRZH ]DVDG\ MDNLH GRW\F] WUDQVDNFML leasingowych dokonywanych w Polsce. 17

18 18

19 2. 'UyGáDRUD]]DNUHVUHJXOD MLOeasingu w polskim prawie 2.1. Prawo cywilne 8PRZD OHDVLQJX ]RVWDáD XUHJXORZDQD XVWDZ ] GQLD JUXGQLD URNX ]PLHQLDM- F.RGHNV F\ZLOQ\ 'R WHM FKZLOL XPRZD OHDVLQJX QLH Z\VW SRZDáD Z SROVNLP SUa- ZLH F\ZLOQ\P %\ád WUDNWRZDQD MDNR W]Z XPRZD QLHQD]ZDQD Zgodnie z kodeksem cywilnym (art SU]H] XPRZ OHDVLQJX ILQDQVXMF\ ]REo- ZL]XMH VL QDE\ü U]HF] RG R]QDF]RQHJR ]E\ZF\ QD ZDUXQNDFK RNUH ORQ\FK Z WHM XPRZLH L RGGDü W U]HF] NRU]\VWDMFHPX GR X*\ZDQLD DOER X*\ZDQLD L SRELHUDQLD SR*\WNyZ SU]H] F]DV R]QDF]RQ\ D NRU]\VWDMF\ ]RERZL]XMH VL ]DSáDFLü ILQDQVXM- FHPX Z X]JRGQLRQ\FK UDWDFK Z\QDJURG]HQLH SLHQL *QH UyZQH FR QDMPQLHM FHQLH OXE wynagrodzeqlx ] W\WXáX QDE\FLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXMFHJR : ZLHWOH DUW & GR XPRZ\ SU]H] NWyU MHGQD VWURQD ]RERZL]XMH VL RGGDü U]HF] VWDQRZLF MHM ZáDVQRü GRX*\ZDQLD DOER GR X*\ZDQLD L SRELHUDQLD SR*\WNyZ GUXJLHM VWURQLH D GUXJD VWURQD ]RERZL ]XMH VL ]DSáDFLü ZáDFLFLHORZL U]HF]\ w upyzlrq\fk UDWDFK Z\QDJURG]HQLH SLHQL*QH UyZQH FR QDMPQLHM ZDUWRFL U]HF]\ Z FKZLOL ]DZDUFLD WHM XPRZ\ VWRVXMH VL RGSRZLHGQLR SU]HSLV\ QLQLHMV]HJR W\WXáX : ZLHWOH SRZ\*V]HJR SU]HSLV\ NRGHNVX F\ZLOQHJR SU]HZLGXM QDVWSXMFH V\Wu- DFMH Z NWyU\FK PR*OLZH MHVW ]DZDUFLH XPRZ\ OHDVLQJX ILQDQVXMF\ QDE\ZD XSU]HGQLR SU]HGPLRW OHDVLQJX Z FHOX RGGDQLD JR Z O easing, ILQDQVXMF\ Z\WZDU]D U]HF] Z FHOX RGGDQLD MHM Z OHDVLQJ DUW KC). =JRGQLH ] GHILQLFM XPRZ\ OHDVLQJX Z NRGHNVLH F\ZLOQ\P VXPD RSáDW leasingowych PD RVLJQü ZDUWRü UyZQ FR QDMPQLHM FHQLH OXE Z\QDJURG]HQLX ] W\WXáX QDE\FLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXMFHJR 'R WDN RNUHORQHM VXP\ QLH ZOLF]D VL FHQ\ VSU]HGD*\ SROHDVLQJRZHM MH*HOL Z\QLND ona z tzw. opcji zakupu przedmiotu leasingu. Zdaniem autora, z przepisów kodeksu F\ZLOQHJR Z\QLND L* QDZHW JG\ VWURQ\ SU]HZLGXM VSU]HGD* SU]HGPLRWX OHDVLQJX SR XSá\ZLH XPRZ\ L FHQD VSU]HGD*\ MHVW R]QDF]RQD QLH PR*QD X]QDü L* FHQD WD VWDQo- ZL HOHPHQW Z\QDJURG]HQLD NWyUH NRU]\VWDMF\ ]RERZL]XMH VL ]DSáDFLü ILQDQVXMcemu (tzw. rata OHDVLQJRZD ZFKRG]F\ GR VXP\ X]JRGQLRQ\FK UDW.RGHNV F\ZLOQ\ ]DNáDGD *H W\ONR ]E\FLH SU]HGPLRWX OHDVLQJX EH] Z\QDJURG]HQLD MHVW PR*OLZH QD SRGVWDZLH VDPHM XPRZ\ OHDVLQJX 6SU]HGD * SU]HGPLRWX OHDVLQJX SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ QDZHW SU]HZLG]LDQ XPRZ OHDVLQJX QDOH*\ UDF]HM UR]SDWUy- ZDü MDNR GRGDWNRZ RGUEQ XPRZ VSU]HGD*\ Z VWRVXQNX GR VDPHM XPRZ\ Oeasingu. -HVW WR VDPRG]LHOQD SRGVWDZD SUDZQD SU]HQLHVLHQLD ZáDVQR FL 19

20 3RUyZQXMF SU]HSLV\ SRGDWNRZH RUD] NRGHNV F\ZLOQ\ PR *QD ]DXZD*\ü QDVWSXMFH wnioski: DE\ XPRZD VSHáQLDáD ZDUXQNL XPRZ\ OHDVLQJX Z UR]XPLHQLX NRGHNVX F\ZLOQ e- JR VXPD X]JRGQLRQ\FK UDW Z\QLNDMF\FK ] XPRZ\ PXVL UyZQDü VL FR QDMPQLHM FHQLH OXE Z\QDJURG]HQLX ] W\WXáX QDE\FLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXM cego; MH*HOL XPRZD OHDVLQJX ]DZDUWD SU]H] VWURQ\ ]DZLHUD W]Z RSFM ]DNXSX F]\OL MHGQRVWURQQH XSUDZQLHQLH NRU]\VWDMFHJR GR QDE\FLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX FHQD ]D NWyU NRU]\VWDMF\ PR*H QDE\ü SU]HGPLRW OHDVLQJX nie stanowi wynagrodze- QLD R NWyU\P PRZD SRZ\*HM w efekcie, DE\ PR*QD PyZLü R XPRZLH OHDVLQJX Z UR]XPLHQLX NRGHNVX F\ZL l- nego, suma rat OHDVLQJRZ\FK Z\QLNDMFD ] XPRZ\ EH] XZ]JOGQLHQLD FHQ\ VSU]HGD*\ SROHDVLQJRZHM PXVL UyZQDü VL FR QDMPQLHM FHQLH OXE Z\QDJURG]HQLX ] W\WXáX QDEyFLD U]HF]\ SU]H] ILQDQVXMFHJR : ZLHWOH SRZ\*V]HJR PR*QD VWZLHUG]Lü L* ZLHOH XPyZ RIHURZDQ\FK QD U\QNX QLH EG]LH VSHáQLDáR ZDUXQNyZ XPRZ\ OHDVLQJX Z UR]XPLHQLX N odeksu cywilnego. :\QLND WR Z V]F]HJyOQRFL ] WHJR *H SU]\ NDONXODFML áf]qhjr Z\QDJURG]HQLD z W\WXáX SRV]F]HJyOQHM XPRZ\ OHDVLQJRGDZF\ XZ]JO GQLDM UyZQLH* FHQ ]E\FLD SR ]DNRF]HQLX XPRZ\ OHDVLQJX NWyUD Z\QLND ] W]Z RSFML QDE\FLD 2SFMD WDND QLH VWDQRZL ]RERZL]DQLD NRU]\VWDMFHJR GR QDE\FLD SU]HGPLRWX OHDVLQJX Z NRQVe- NZHQFML QLH MHVW VNáDGQLNLHP Z\QDJURG]HQLD R NWyU\P PRZD Z NRGHNVRZHM GHILQ i- cji umowy leasingu. 5H]XOWDWHP WDNLHJR VWDQX U]HF]\ MHVW WR *H V]F]HJyOQH UHJXODFMH NRGHNVX F\ZLOQHJR GRW\F]FH OHDVLQJX QLH EG PLDá\ ]DVWRVRZDQLD GR WHJR Uodzaju umów. 3RGVXPRZXMF XPRZD OHDVLQJX PR*H E\ü WUDNWRZDQD SU]H] NRGHNV Fywilny jako: XPRZD OHDVLQJX QD]ZDQD VSHáQLD GHILQLFM OHDVLQJX XPRZD OHDVLQJX QLHQD]ZDQD PD VSHF\ILF]QH FHFK\ Uy *QLFH M RG XPRZ\ QDj- PX OXE G]LHU*DZ\ OHF] QLH VSHáQLD GHILQLFML XPRZ\ Oeasingu), XPRZD QDMPX OXE G]LHU*DZ\ :DUWR GRGDü L* NZDOLILNDFMD XPRZ\ QD SRWU]HE\ SUDZD F\ZLOQHJR QLH E G]LH PLDáD LVWRWQHJR ZSá\ZX QD NZDOLILNDFM SRGDWNRZ R F]\P V]F]HJyáRZR Z GDOV]HM F]FL opracowania Ustawy podatkowe 8VWDZ ] GQLD ZU]HQLD URNX ]PLHQLDMF 83'23 83'2) RUD] XVWDZ 9$7 ZSURZDG]RQR QRZH V]F]HJyáRZH XUHJXORZDQLD SRGDWNRZH Z ]DNUHVLH XPyZ OHDVLQJX 'R SU]HSLVyZ SRGDWNRZ\FK ZSURZDG]RQR GHILQLFMH SRGVWDZRZ\FK SRM ü 1DMEDUG]LHM LVWRWQ UHJXODFM Z\GDMH VL ZSURZDG]HQLH V]HURNLHM GHILQLFML VDPHM umowy leasingu dla celów podatkowych. Poprawia ona w pewien sposób ograniczone zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego do umów praktykowanych w obrocie gospodarczym. 20

.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE

.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. P.P. =DJR*G*RQD L 0 0DG]LDU]D:URFáDZ Ochrona powierzchni, surowce chemiczne, eksploatacja Wojciech PREIDL 1 Andrzej J. WÓJCIK 2.23$/1,$:326'=

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy Tel.: 0 22 720 11 99, fax: 0 22 720

Bardziej szczegółowo

'OD$N MRQDULXV]\5DG\1DG]RU ]HML=DU]iGX)DEU\NL)DUEL/DNLHUyZÄ 1,(.$ 6$

'OD$N MRQDULXV]\5DG\1DG]RU ]HML=DU]iGX)DEU\NL)DUEL/DNLHUyZÄ 1,(.$ 6$ 3. 2SLQLDELHJáHJRUHZLGHQWDRVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P*UXS\.DSLWDáRZHM)DEU\NL )DUEL/DNLHUyZ 1,(.$ 'OD$N MRQDULXV]\5DG\1DG]RU ]HML=DU]iGX)DEU\NL)DUEL/DNLHUyZÄ 1,(.$ 6$ =EDGDQH]JRGQLH]RERZLi]XMi

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego Leasing 1. Wprowadzenie do tematu Ogólnie rzecz ujmując leasing jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Dokładniej zaś jest to forma finansowania inwestycji, która polega na pozyskaniu środków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu

CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 1 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Opodatkowanie VAT kaucji gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorcy Każdy przedsiębiorca potrzebuje kapitału by sprawnie funkcjonować. Pozyskanie środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU Magdalena Rękas ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU 1. Wprowadzenie Określenie opłacalności leasingu nie jest sprawą łatwą. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

leasing sposób na niższe koszty

leasing sposób na niższe koszty NR 6 (868) CZERWIEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU leasing sposób na niższe koszty Jaki rodzaj leasingu wybrać Na co zwracać uwagę, zawierając umowę Zalety i wady

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo