5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19"

Transkrypt

1 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami Strony umowy leasingu Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym Niewydanie lub utrata przedmiotu leasingu Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu Ulepszenie i zmiany w przedmiocie leasingu Subleasing Zaległość w ratach leasingowych Obowiązek leasingobiorcy spłacenia wszystkich rat jako konsekwencja nieterminowej spłaty Zbycie przedmiotu leasingu w czasie trwania leasingu Zobowiązanie do zbycia przedmiotu leasingu dla korzystającego Przepisy stosowane do umów leasingu Obowiązki finansującego Obowiązki korzystającego Wady przedmiotu leasingu.. 24 ROZDZIAŁ II LEASING W PODATKU DOCHODOWYM Zasady kwalifikacji umów leasingu Leasing definicja podatkowa Zmiany w leasingu od 1 stycznia 2013 r. 26

2 1.3.Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto przedmiotu leasingu Wariant I umów leasingowych Wariant II umów leasingowych Pozostałe umowy leasingu Strony umowy leasingu Przedmiot umowy leasingu Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Używane towary przedmiotem leasingu Składniki o wartości do zł Odpłatne korzystanie z mienia przedsiębiorstwa Prawo wieczystego użytkowania gruntu Spłata wartości początkowej przedmiotu umowy Spłata wartości początkowej umowy a ponowny leasing Zróżnicowana wysokość rat leasingowych Suma opłat leasingowych Depozyt a suma opłat Kaucje gwarancyjne Kaucja związana z umową leasingową Leasing finansowy i operacyjny tabela Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy leasingu Skrócenie umowy leasingu a jej kwalifikacja Leasing finansowy Warunki uznania umowy za leasing finansowy Rozliczenie umowy leasingu finansowego u finansującego. 56

3 2.3.Kolejna umowa leasingu finansowego a spłata wartości początkowej Moment powstania przychodu wynikającego z różnicy pomiędzy częścią kapitałową leasingu a kosztami wytworzenia Rozliczenie umowy leasingu finansowego u korzystającego Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów rat leasingowych u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego u korzystającego prowadzącego działalność gospodarczą Zasady ogólne amortyzacji przez korzystającego Amortyzacja środków trwałych w leasingu finansowym a nieopłacone faktury Leasing finansowy a szybka jednorazowa amortyzacja Specjalna jednorazowa amortyzacja środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego Amortyzacja samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych wykorzystywanego również do celów prywatnych Upływ podstawowego okresu umowy leasingu finansowego Sprzedaż przedmiotu leasingu korzystającemu po upływie okresu umowy Skutki podatkowe u finansującego Skutki podatkowe u korzystającego Sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy osobie trzeciej Oddanie przedmiotu leasingu do dalszego używania Wygaśnięcie, rozwiązanie lub zmiana umowy Leasing operacyjny Warunki uznania umowy za leasing operacyjny Zasady rozliczania umowy leasingu w podstawowym okresie Zakup opon przez finansującego a koszty uzyskania przychodów Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodów Wstępna opłata leasingowa a forma prowadzenia ksiąg. 105

4 3.4.2.Wstępna opłata leasingowa kosztem w dacie poniesienia wyrok NSA Moment zaliczenia do kosztów opłaty wstępnej ustalonej w umowie leasingu przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe Wstępna opłata leasingowa w księgach rachunkowych w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Wstępna opłata leasingowa w wyrokach sądu administracyjnego Wstępna opłata leasingowa w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Wstępna opłata leasingowa w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą memoriałową w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Wstępna opłata leasingowa u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną Błędne rozliczanie opłaty wstępnej a korekta kosztów uzyskania przychodów Raty miesięczne płatne z góry a moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów Data ujęcia w koszty miesięcznych rat leasingowych Nieodliczony VAT a koszty uzyskania przychodów Zasady opodatkowania leasingu, gdy finansujący korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym Amortyzacja przedmiotu leasingu u finansującego Zasady amortyzacji u finansującego Amortyzacja środków trwałych przez finansującego a nieopłacone faktury od 1 stycznia 2013 r Amortyzacja u finansującego a wypowiedzenie umowy leasingu Upływ podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego Sprzedaż korzystającemu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy Amortyzacja przedmiotu leasingu po wykupie przez korzystającego prowadzącego działalność gospodarczą Zasady ogólne amortyzacji przez korzystającego w przypadku wykupu rzeczy po leasingu Wartość początkowa środka trwałego nabytego odpłatnie. 145

5 Wartość początkowa środka poleasingowego Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego Data rozpoczęcia amortyzowania środka trwałego wykupionego po leasingu Indywidualna stawka amortyzacyjna w przypadku wykupu samochodu przez leasingobiorcę Leasing a indywidualna stawka amortyzacji Koszty remontu przewyższające wartość początkową Inwestycja dokonana przez korzystającego w leasingowanym środku trwałym Inwestycja w wyposażenie używanego na podstawie leasingu środka trwałego Inwestycje w samochodzie używanym na podstawie umowy leasingu Ulepszenie obcych środków trwałych Montaż ogrzewania w samochodzie, który był używany przez podatnika na podstawie umowy leasingu Zakup młota hydraulicznego do koparki Wartość początkowa inwestycji w obcych środkach trwałych Sprzedaż osobie trzeciej przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy Kontynuacja umowy leasingu operacyjnego po upływie jej podstawowego okresu Przepadek czynszu inicjalnego Rozwiązanie umowy leasingu samochodu po wypadku Rozwiązanie umowy leasingu a przychód u finansującego Opłaty leasingowe poniesione po utracie przedmiotu leasingu Jednorazowa spłata rat leasingowych Brak wydania maszyny a raty leasingowe Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów Cesja umowy leasingu operacyjnego Cesja umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2013 r. 171

6 Cesja umów leasingu zawartych do 31 grudnia 2013 r Cesja umowy leasingu a zasady jej kwalifikacji w wyroku NSA Cesja umowy leasingu zawartej do 31 grudnia 2012 r. zasady kwalifikacji nowej umowy Zapłata za odstąpienie od umowy leasingu Skutki cesji wierzytelności u poprzedniego leasingobiorcy Cesja na małżonka umowy leasingu zawartej do 31 grudnia 2012 r Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu za symboliczną kwotę Raty leasingowe sfinansowane z dotacji zwolnionej z podatku dochodowego Kradzież przedmiotu leasingu Kradzież samochodu leasing operacyjny Kradzież samochodu leasing finansowy Leasing samochodów osobowych Raty leasingowe dotyczące samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów Raty leasingowe od samochodu o wartości początkowej przekraczającej euro jako koszty uzyskania przychodu Użyczenie samochodu będącego w leasingu Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu Ubezpieczenie AC leasingowanego samochodu o wartości powyżej euro Polisy ubezpieczeniowe Zakup samochodu osobowego po leasingu a wartość początkowa środka trwałego VAT od paliwa do leasingowanego samochodu jako koszt uzyskania przychodu Kilometrówka a samochód używany na podstawie umowy leasingu Motocykl używany na podstawie umowy leasingu a ewidencja przebiegu pojazdu Naprawa samochodu będącego przedmiotem leasingu. 197

7 5.12.Zakup opon do leasingowanego samochodu Leasing gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu Zmiany w leasingu nieruchomości od 1 stycznia 2013 r Zasady ogólne leasingu gruntu Wielokrotny leasing tego samego gruntu Przeniesienie własności gruntu na korzystającego po upływie podstawowego okresu używania Oddanie gruntu do dalszego używania po upływie podstawowego okresu umowy Przeniesienie na osobę trzecią własności gruntu po upływie podstawowego okresu leasingu Wygaśnięcie, rozwiązanie, zmiana umowy Leasing budynku wraz z gruntem Przeniesienie własności budynku wraz z gruntem na korzystającego po upływie podstawowego okresu używania Przeniesienie na osobę trzecią własności budynku wraz z gruntem po upływie podstawowego okresu leasingu Oddanie budynku wraz z gruntem do dalszego używania po upływie podstawowego okresu umowy Dzierżawa nieruchomości Leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania Leasing oprogramowania Leasing operacyjny sprzętu komputerowego dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Leasing finansowy sprzętu komputerowego dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Leasing oprogramowania Leasing operacyjny oprogramowania dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Leasing finansowy oprogramowania dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 231

8 8. Leasing konsumencki od 1 lipca 2011 r Zasady rozliczania umów leasingu konsumenckiego Zasady kwalifikacji leasingu konsumenckiego jako leasingu operacyjnego Zasady kwalifikacji leasingu konsumenckiego jako leasingu finansowego Przedłużenie umowy leasingu konsumenckiego operacyjnego Rozwiązanie umowy leasingu konsumenckiego finansowego a wartość początkowa środka trwałego u finansującego Leasing z zagranicy a podatek dochodowy Zasady ogólne opodatkowania należności licencyjnych wypłacanych podmiotom zagranicznym Należności licencyjne a status osoby zagranicznej Zwolnienie z podatku należności licencyjnych wypłacanych niektórym podmiotom Leasing z Niemiec Należności za używanie urządzenia przemysłowego Samochód osobowy urządzeniem przemysłowym w rozumieniu ustawy Najem urządzenia przemysłowego z Włoch Zagadnienia pozostałe Niezapłacone raty leasingowe a obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r Nieopłacony podatek od środków transportu Cesja wierzytelności z tytułu opłat leasingowych Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności leasingowej Brak wykupu przedmiotu leasingu a raty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów Zbycie samochodu wykupionego prywatnie po leasingu Darowizna samochodu wykupionego z leasingu Leasing znaku towarowego. 253

9 10.9.Odszkodowanie za szkody w przedmiocie leasingu Kara za zwłokę w zwrocie przedmiotu leasingu Dodatkowa opłata za rozwiązanie umowy leasingu przed terminem Moment powstania przychodu u finansującego Moment powstania przychodu z tytułu leasingu Płatność z góry za kilka miesięcy a rozliczenie przychodu Zaliczki na długoterminowy najem Opłata wstępna i raty miesięczne a moment powstania przychodu Opłata z tytułu przeniesienia umowy leasingu Wystąpienie wspólnika ze spółki a raty leasingowe Przychody z najmu lokalu a leasing samochodu Dalszy najem przedmiotu leasingu Samochód w leasingu udostępniony pracownikowi do celów prywatnych 271 ROZDZIAŁ III LEASING W VAT Zasady kwalifikacji umowy leasingu Leasing dostawa towarów czy świadczenie usług? Rodzaje umów leasingu, które stanowią dostawę towarów Zwrot: Umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione Leasing operacyjny usługą Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej świadczenie usług Zasady rozliczenia umowy leasingu będącego świadczeniem usług Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu będącym usługą Moment powstania obowiązku podatkowego od opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym 279

10 2.4.Fakturowanie rat leasingowych Opłaty dodatkowe ponoszone przez leasingobiorcę Umowa leasingu a refakturowanie ubezpieczenia Leasing a koszty ubezpieczenia Refakturowanie ubezpieczenia w uchwale NSA Odliczenie VAT naliczonego od rat leasingowych przez korzystającego Termin odliczania VAT naliczonego z faktur leasingowych Leasing z zagranicy Miejsce opodatkowania usług wynajmu i leasingu Miejsce opodatkowania usług długoterminowego wynajmu środków transportu Usługi leasingu i wynajmu na rzecz podatników Usługi leasingu i wynajmu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu Zestawienie zasad opodatkowania usług wynajmu i leasingu Import usług wynajmu a moment powstania obowiązku podatkowego Świadczenie usług leasingu dla podmiotów zagranicznych a obowiązek składania informacji podsumowujących Nabywanie usług leasingu z zagranicy a obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE Świadczenie usług leasingu dla podmiotów zagranicznych a obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej dostawę towarów Zasady rozliczenia umowy leasingu będącego dostawą towarów Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu będącym dostawą Leasing finansowy a odliczenie podatku Fakturowanie części odsetkowej raty leasingowej 308

11 3.5.Urealnienie odsetek a faktura korygująca w leasingu finansowym Stawka VAT w przypadku leasingu finansowego Termin odliczenia VAT naliczonego Proporcja u finansującego a sprzedaż przedmiotu leasingu Leasing samochodów Rodzaj samochodu a odliczenie VAT naliczonego Leasing samochodów od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r Zasady kwalifikacji samochodów w świetle polskiej ustawy VAT Zasady rozliczania VAT od rat leasingowych w świetle polskiej ustawy VAT Leasing samochodów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Zakup samochodu do dalszej odsprzedaży lub w celu oddania w leasing Przedmiot działalności podatnika a odliczenie VAT przy zakupie samochodu Świadectwo homologacji a VAT od leasingu samochodów Zasady stosowania limitu odliczeń VAT od umów najmu, dzierżawy, leasingu Odliczenie VAT od umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2011 r Wykup samochodu osobowego po upływie okresu umowy leasingowej Wykorzystywanie samochodu na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem Odliczanie VAT od samochodów od 1 stycznia 2014 r Leasing samochodów w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do 31 grudnia 2010 r Odliczanie VAT od samochodów osobowych po wyroku ETS Wyrok ETS dotyczący paliwa do samochodów Skutki wyroku ETS w wyjaśnieniach Ministra Finansów Samochody, od których można odliczyć pełen VAT po wyroku ETS Odliczenie VAT od paliwa, zakupu samochodu i leasingu po wyroku ETS 348

12 4.4.6.Korzystanie z wyroku ETS prawo czy obowiązek? Korekta VAT od samochodów a podatek dochodowy Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu leasingu Zwolnienie przy sprzedaży samochodu wykupionego po leasingu Sprzedaż samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu za kwotę powyżej zł Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu za kwotę do zł Korekta roczna VAT naliczonego przy zakupie samochodu Serwis leasingowanych samochodów a odliczenie VAT naliczonego Odliczanie VAT naliczonego w przypadku cesji leasingu operacyjnego Prawo do odliczenia VAT naliczonego od kosztów ubezpieczenia w ramach umowy leasingu Usługa zarządzania flotą towarzysząca usłudze leasingu a odliczenie VAT naliczonego Leasing samochodu przeznaczonego na wynajem a odliczenie VAT naliczonego Zmiana stawek VAT a leasing Podwyższenie stawek VAT od 1 stycznia 2011 r Stawka VAT dla usług leasingu wykonanych do 31 grudnia 2010 r. opodatkowanych po 1 stycznia 2011 r Stawka VAT dla okresowych rat leasingowych Zaliczki a przedpłaty a zmiana stawki VAT Faktury w okresie przejściowym Faktury korygujące dotyczące roku 2010 i lat wcześniejszych Zagadnienia pozostałe Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu leasingu przez finansującego Leasing nieruchomości 375

13 6.3.Faktura zaliczkowa na inny podmiot niż faktura końcowa Cesja praw do umowy leasingowej Odszkodowanie za uszkodzenie przedmiotu leasingu. 377 ROZDZIAŁ IV LEASING W RACHUNKOWOŚCI Leasing w rachunkowości zasady ogólne Leasing w podatku dochodowym a ustawa o rachunkowości Leasing w ustawie o rachunkowości Klasyfikacja umów leasingu w rachunkowości Przekwalifikowanie leasingu w trakcie jego trwania Pojęcie środków trwałych w ustawie o rachunkowości Dyskontowanie Umowa leasingu gruntu z budynkiem Leasing finansowy w księgach rachunkowych Umowy leasingu finansowego księgowanie u korzystającego Księgowanie u finansującego umowy leasingu finansowego Ewidencja u finansującego (leasingodawcy) umów leasingu finansowego, kwalifikowanego dla celów podatkowych jako leasing operacyjny Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym finansującego (leasingodawcy) Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym korzystającego (leasingobiorcy) Wykup samochodu po leasingu finansowym kwalifikowanym dla celów podatkowych jako leasing operacyjny Leasing operacyjny w księgach rachunkowych Księgowanie u korzystającego umowy leasingu operacyjnego Zakończenie umowy leasingu ujęcie w księgach korzystającego Rata leasingu operacyjnego za styczeń zafakturowana w grudniu 402

14 3.4.Księgowanie u finansującego umowy leasingu operacyjnego Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym finansującego (leasingodawcy) Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym korzystającego (leasingobiorcy) Zagadnienia wspólne Sprzedaż i leasing zwrotny Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym Zmiana Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego leasingu 409 ROZDZIAŁ V ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Leasing a podatek od środków transportowych Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych Wzór umowy leasingu.. 414

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo