Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?"

Transkrypt

1 Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu i wprowadziliśmy go do środków trwałych firmy. Odpowiedź doradcy podatkowego Ustawa o CIT nie posługuje się pojęciami leasing kapitałowy" i leasing operacyjny", jednak w praktyce te pojęcia są powszechnie stosowane. Umowa jest uznawana za umowę leasingu operacyjnego wówczas, gdy: 1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeśli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz 2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 1 / 7

2 Przez normatywny okres amortyzacji rozumie się okres, w którym dokonywane odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych (według metody liniowej) zrównują się z wartością początkową środka trwałego. Dla samochodu osobowego normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat, w konsekwencji umowa leasingu operacyjnego samochodu nie może być zawarta na czas krótszy niż 2 lata. Warto przypomnieć, że w leasingu operacyjnym przedmiot leasingu amortyzuje finansujący, a korzystający zalicza do kosztów podatkowych opłaty leasingowe. Co jest przychodem przy sprzedaży przedmiotu leasingu? Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, finansujący może przenieść na korzystającego własność środka trwałego (np. samochodu) będącego przedmiotem tej umowy. Przychodem wówczas z tej sprzedaży będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Pamiętaj! Cena sprzedaży samochodu nie może być niższa od hipotetycznej wartości netto środka trwałego (samochodu) tzn. od jego wartości początkowej (ustalonej zgodnie z przepisami o 2 / 7

3 amortyzacji środków trwałych) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z uwzględnieniem współczynnika 3. Jak ustalisz wartość rynkową samochodu? W przypadku, gdy cena jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych, to przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie mógł określić cenę sprzedaży na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Wcześniej jednak powinien wezwać strony umowy do zmiany wartości lub wskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jak rozliczysz wydatki na zakup samochodu po leasingu? Co do zasady - do kosztów uzyskania przychodów nie możesz zaliczyć bezpośrednio wydatków poniesionych na zakup środka trwałego. Do kosztów podatkowych możesz natomiast zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonywane według stawek amortyzacyjnych. A zatem do kosztów zaliczysz odpisy amortyzacyjne dokonane od samochodu wykupionego z leasingu i 3 / 7

4 wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Zauważ, że odpisów amortyzacyjnych powinieneś dokonywać od wartości początkowej tego samochodu. A zatem kwota wydatków na nabycie tego samochodu od leasingodawcy będzie stanowić wartość początkową, od której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W przypadku, gdy wartość samochodu wykupionego po leasingu jest równa lub niższa od kwoty zł, wtedy spółka może: 1. zamortyzować środek trwały na zasadach ogólnych, 2. zamortyzować środek trwały jednorazowo (czyli dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego), 3. nie zaliczać składnika majątku do środków trwałych, a poniesiony wydatek na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu odbywa się na podstawie odrębnej umowy sprzedaży. A zatem własność leasingowanego samochodu nie może być przeniesiona na korzystającego automatycznie wskutek zapłaty ostatniej raty leasingowej. Jak dokonujesz amortyzacji samochodów osobowych? 4 / 7

5 Amortyzacji nabytego samochodu dokonujesz począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych. Natomiast zakończenie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono środek trwały w stan likwidacji, zbyto taki środek trwały. W przypadku samochodów osobowych stosuje się liniową metodę amortyzacji, której stawka w stosunku rocznym wynosi 20%. Jak odliczysz VAT od rat leasingowych samochodu osobowego? W przypadku użytkowania samochodu osobowego, m.in. na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu osobowego nie może jednak przekroczyć kwoty zł. Warto przypomnieć, że umowa leasingu operacyjnego nie jest dostawą towaru w rozumieniu ustawy o VAT, lecz świadczeniem usług polegającym na odpłatnym oddaniu leasingobiorcy (korzystającemu) do używania przedmiotu leasingu (np. samochodu). Jak opodatkowany jest wykup samochodu po leasingu? Jeśli jednak leasingobiorca (spółka) decyduje się wykupić leasingowany samochód, następuje 5 / 7

6 przeniesienie własności, co w świetle przepisów dotyczących VAT stanowi dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu VAT. A zatem jest to odrębna od umowy leasingu umowa sprzedaży, choć co do zasady opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy jest zawarta w ogólnych warunkach umowy leasingowej. Skoro umowa sprzedaży samochodu jest odrębną umową od umowy leasingu, spółka, choć wykorzystała już limit odliczenia VAT dotyczący rat leasingowych, ma prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wykup samochodu osobowego po leasingu, nie więcej niż zł. Takie stanowisko reprezentują również organy podatkowe. Jak ujmiesz w ewidencji księgowej wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego? Wartością początkową samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego jest cena jego nabycia. Cena nabycia wynika z otrzymanej faktury, a powiększają ją niepodlegający odliczeniu VAT oraz koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 28 ust. 2 UoR). W ewidencji księgowej wykup samochodu, po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, możesz ująć następująco: 1. Faktura wykupu Wn Rozliczenia zakupu" - wartość netto, Wn VAT naliczony" - kwota VAT, Ma Pozostałe rozrachunki" (analitycznie: imienne konto leasingodawcy) Przyjęcie wykupionego środka trwałego do używania Wn Środki trwałe", Ma Rozliczenia zakupu" 6 / 7

7 3. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego Wn Amortyzacja", Ma Umorzenie środków trwałych". W zależności od ceny wykupu możesz, podobnie jak dla celów podatkowych, zaliczyć samochód do środków trwałych i dokonywać amortyzacji, zamortyzować go jednorazowo lub nie zaliczać do środków trwałych. Jednak UoR, w przeciwieństwie do ustawy o PIT, nie precyzuje wartości, od jakiej środki trwałe jednorazowo amortyzujesz lub odpisujesz bezpośrednio w koszty. Te wartości obowiązana jest ustalić Twoja firma i opisać je w polityce (zasadach) rachunkowości (art. 10 UoR). Zwróć uwagę, że sposób postępowania przy wykupie przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu zawiera Krajowy Standard Rachunkowości 5 Leasing, najem i dzierżawa. Jednak jego stosowanie nie jest obowiązkowe (art. 10 ust, 3 UoR). Właśnie dlatego Twoja firma w polityce (zasadach) rachunkowości musi wskazać, czy będzie korzystała z rozwiązań zgodnych z KSR 5 lub opisać szczegółowo zasady, które przyjęła. 7 / 7

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu

CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 1 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Opodatkowanie VAT kaucji gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU Magdalena Rękas ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU 1. Wprowadzenie Określenie opłacalności leasingu nie jest sprawą łatwą. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo