.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE"

Transkrypt

1 Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. P.P. =DJR*G*RQD L 0 0DG]LDU]D:URFáDZ Ochrona powierzchni, surowce chemiczne, eksploatacja Wojciech PREIDL 1 Andrzej J. WÓJCIK 2.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE :\VWSXMFH Z 3ROVFH ]ár*d VLDUNL V ]ORNDOL]RZDQH Z XWZRUDFK JLSVRQRQ\FK PLRFHQX QD REU]H*HQLX zapadliska SU]HGNDUSDFNLHJR 'R FKZLOL RGNU\FLD Z ODWDFK ;; ZLHNX ]áy* VLDUNLZ RNROLF\ 7Dr- QREU]HJD JyUQLFWZR VLDUNL LVWQLDáR W\ONR Z 6ZRV]RZLFDFK&]DUNRZ\FK&]DMNRZLH L :ROL :LQLRw- VNLHM NRáR 6WDV]RZD RUD] Z RNROLFDFK.RNRV]\F L 3V]RZD NRáR 5\EQLNDD WDN *H 3RVG]\]QDMGXMFHM VL RNRáR NP QD 1( RG.UDNRZD 8UXFKRPLHQLH NRSDOQL SRG]LHPQHM QDVW SLáR Z U : RNUHVLH ± G]LDáDáD WX 3DVWZRZD.RSDOQLD 6LDUNL :\GRE\FLH Z ODWDFK ± Z\QRVLáR RNRáR ± 0J QD URND Z\HNVSORDWRZDQR Z VXPLH RNRáR 0J VLDUNL =ár *H E\áR XGRVWSQLRQH SU]H] XSDGRZ L WU]\ V]\E\ RUD] V]WROQL &DáNRZLWD GáXJRü Z\URELVN SRG]LHPQ\FK Z\QRVLáD RNRáR P 3U]HSURZDG]RQH EDGDQLD Z\ND]Dá\ *H LVWQLHM GX*H V]DQVH QD Z\NRU]\VWDQLH UHMRQX GDZQHM HNs- SORDWDFML JyUQLF]HM GR FHOyZ WXU\VW\F]Q\FKMDN UyZQLH* ]DáR*HQLD SROLJRQX GR EDGD ZSá\ZX Z\Go- E\FLD VLDUNL QD URGRZLVNR QDWuralne. :VWS 6LDUND WRZDU]\V]\áD F]áRZLHNRZL RG ]DUDQLD G]LHMyZ : REV]DU]H UyG]LHPQRPRUVNLP L QD %OLVNLP :VFKRG]LH VLDUN ]QDMGRZDQR QD SRZLHU]FKQL ]LHPL MDNR *yáw\ FKDUDNWHUy- VW\F]Q\ PLQHUDá Z ]HVWDORQ\FK NDZDáNDFK PDV\ VLDUNRZHM SRFKRG]HQLD ZXONDQLF]QHJR kwiatu VLDUF]DQHJR Z (UyGáDFK PLQHUDOQ\FK RUD] RNUXFKyZ QD Z\FKRGQLDFK ]áy* 6LDUND ] XZDJL QD VZRMH ZáDVQRFL SDOQH NRMDU]\áD VL ] PRFDPL QDGSU]\URG]RQ\PL L SU]\SLV\ZDQR MHM FXGRZQH ZáDFLZRFL :\NRU]\VW\ZDQR M Z SUDNW\NDFK UHOLJLMQ\FK RUD] Z FHODFK OHF]QLF]\FK RGND*DQLH UDQ FKRURE\ VNyU\ L GR ]ZDOF]DQLD ZV]HONLHJR URG]DMX LQVHNWyZ 'R FHOyZ PLOLWDUQ\FK VLDUND E\áD Z\NRU]\VW\ZDQD SU]H] (JLp- FMDQ *UHNyZ L 5]\PLDQ MDNR URGHN SRGSDODMF\ D Z SRáF]HQLX ] ELWXPLQDPL MDN So- FLVNL ]DSDODMFH 6SDODQR WDN*H VLDUN Z FHOX Z\WZRU]HQLD GXV]F\FK JD]yZ 1RZ\ 1.DWHGUD *HRPHFKDQLNL%XGRZQLFWZD 3RG]LHPQHJR L =DU]G]DQLD 2FKURQ 3RZLHU]FKQL:\G]LDá *yuqlfwzd L *HRORJLL3ROLWHFKQLND OVNDXO $NDGHPLFND *OLZLFH 2,QVW\WXW +LVWRULL 1DXNL3ROVND $NDGHPLD 1DXN1RZ\ ZLDW :DUV]DZD

2 262 Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK RNUHV ]DVWRVRZD VLDUNL UR]SRF]áR X]\VNDQLH SU]H] &KLF]\NyZ RNRáR U SURFKX G\PQHJR NWyU\ ]RVWDá V]\ENR VSURZDG]RQ\ GR (XURS\ 3URGXNFMD SURFKX ]DGHF\GRZDáD R GX*\P Z]URFLH ]DSRWU]HERZDQLD QD VLDUN 1DOH*\ ]D]QDF]\ü *H SU]HáRPRZ\P PRPHQWHP Z ]DVWRVRZDQLDFK VLDUNL E\áR Z\QDOH]LHQLH SU]H] IUDQFXVNLFK FKHPLNyZ 1 Lemaire i N. Lefebre metody otrzymywania kwasu siarkowego z siarki rodzimej i rozpo- F]FLH MHJR SURGXNFML Z U Z %LUPLQJKDP Z $QJOLL 3DZáRZVNL 2. Siarka rodzima :VSyáF]HQLH VLDUND URG]LPD PR*e gromadziü VL MDNR SURGXNW VXEOLPDFML HNVKDOa- FML ZXONDQLF]Q\FK ]ár*d ZXONDQLF]QH QD SU]\NáDG Z Pozzuoli pod Neapolem, na Etnie, w Yellowstone Park w Ameryce PóáQRFQHM :LNV]H ]QDF]HQLH JRVSRGDr- F]H PD MHGQDN VLDUND SRFKRG]HQLD RVDGRZHJR ]ár*d ELRFKHPLF]QH NWyUD SRZVWDáD QD drodze redukcji siarczanów, przy wspóáudziale bakterii beztlenowych (anaerobowych), zwanych bakteriami siarkowymi. Bakterie te na drodze redukcji siarczanów przeprowadzaj procesy oddychania komórkowego. Niektóre bakterie mog równie* asymilowaü siark z wód siarkowodorowych, gromadzc j w swoich komórkach, daj pocztek záo*om siarki [11]. 'X*H RVDGRZH ]ár*d VLDUNL SRZVWDáH G]LNL G]LDáDOQRFL EDNWHULL ]QDMGXM VL PLQ Z $PHU\FH 3yáQRFQHM /XL]MDQD L 7HNVDV QD 6\F\OLL SURZLQFMH Girgenti i Caltanisette), Iraku (Miszrak), Meksyku (Amezquite) oraz na Ukrainie i w Polsce (prowincja SU]HGNDUSDFND 2JyOQLH PR*QD Z\Uy*QLü QDVWSXMFH W\S\ VWUXNWXUDOQH ]áy* ELRFKemicznych [18]: 1. w czapach gipsowych wysadów solnych: a. SRNáDGRZH SRNU\ZRZH VNáRQRZH b. gniazdowe, 2. w osadowych seriach gipsowych: a. SRNáDGRZH ± MHGQR OXE ZLHORSRNáDGRZH Z VWUXNWXUDFK PRQRNOLQDOQ\FK w FLW\FK erozyjnie strukturach DQW\NOLQDOQ\FK Z UR]FLW\FK HUR]\MQLH VWUXkturach DQW\NOLQDOQ\FK OXE PRQRNOLQDOQ\FK Z VWUXNWXUDFK ]UEowych), b. gniazdowe (przyuskokowe), c. kominowe, d. ]ár*rqh SRNáDGRZRNRPLQRZH 3. 3ROVNLH]áR*DVLDUNLURG]LPHM :\VWSXMFH Z 3ROVFH ]ár*d ]ORNDOL]RZDQH V Z XWZRUDFK JLSVRQRQ\FK PLRFHQX QD REU]H*HQLX ]DSDGOLVND SU]HGNDUSDFNLHJR 0R*QD MH ]DOLF]\ü GR JUXS\ ]áy* SRNáa-

3 Kopalnia w 3RVG]\±ZD*Q\ HSL]RG JyUQLctwa siarkowego w Polsce 263 GRZ\FK Z VWUXNWXUDFK PRQRNOLQDOQ\FK ]ár*h Piaseczno Machów Jeziórko Jamnica i 2VLHN±%DUDQyZ NRáR 7DUQREU]HJD RUD] Z VWUXNWXUDFK ]UERZ\FK QS ]ár*h Grzy- EyZ±6ROHF 5XGQLNL NRáR 3RáDFD %DV]QLD NRáR /XEDF]RZD 3U]HGPLRWHP HNVSORDWa- FML QD VNDO SU]HP\VáRZ V VNDá\ ]DZLHUDMFH VLDUN URG]LP Z LORFL NLONX SUocent. Zapadlisko SU]HGNDUSDFNLH WZRU]\ Z\GáX*RQ\ EDVHQ ]QDMGXMF\ VL SRPLG]\ EU]e- JLHP.DUSDW D NUDZG]L :\*\Q URGNRZRSROVNLFK 2EV]DU WHQ MHVW Z\SHáQLRQ\ XWZo- UDPL PLRFHQX R PL*V]RFL GRFKRG]FHM GR P Z F]FL FHQWUDOQHM 8UR]PDLFRQD PRUIRORJLD SRGáR*D ]EXGRZDQHJR ] Uy*Q\FK ZLHNRZR VNDá SRZRGXMH WDN*H GX*H ]Uy*QLFRZDQLH IDFMDOQH XWZRUyZ PLRFHVNLFK 7DE 6WUDW\JUDILD VLDUNRQRQ\FK XWZRUyZ PLRFHVNLFK Z ]DSDGOLVNX przedkarpackim [18] Tab. 1. Stratigraphy of the Miocene s sulphuric formations in the Carpathian s subsidence basin [18] Pitro Pod- SLWUR Sarmat BuKáRZ,á\ krakowieckie Baden Grabow Opol 3RG]LDá litostratygraficzny Warstwy pektenowospirialisowe Warstwy bez skamieqldárfl Warstwy syndesmyjowe Warstwy grabowieckie i chodenickie * OVN Poziom ewaporatowy (warstwy gipsowe) Maksymalna PL*V]Rü [m] 3000 :\NV]WDáFHQLH OLWRORJLF]QH,á\ PXáRZFH SLDV]F]\VWH z przewarstwieniami piasków i VáDER]ZL]á\FK SLDVNRwców,á\ áxsnrzh PXáRZFH Lá\ margliste 40,á\ PDUJOLVWH PDUJOH LODVWH z przewarstwieniami PXáRwców, margli, wapieni, piaskowców, tufitów 60 Gipsy drobnokrystaliczne laminowane, gipsy grubokrystaliczne, anhydryty, wapienie SRJLSVRZH VLDUNRQRQH i Sáone Warstwa erwiliowa 0,1 3LDV]F]\VW\ ZDSLH RUJDQRJeniczny, bitumiczny Warstwy baranowskie i wapienie litotamniowe Warstwy skawiskie * OVN 100 Piaski z przewarstwieniami piaskowców, PXáRZFH wapienie litotamniowe,á\ PuáRZFH piaskowce 8WZRU\ PLRFHQX REHMPXM RVDG\ XWZRU]RQH Z badenie i VDUPDFLH 6 WR Sá\WNowodne piaski, PXáRZFH ZDSLHQLH ZDSLHQLH PDUJOH L JLSV\ : SyáQRFQHM F]FL EDVe- QX LFK PL*V]Rü GRFKRG]L GR ± P : F]FL SRáXGQLRZHM Z\VWSXM GRGDWNo- ZR SRNáDG\ VROL NDPLHQQHM : VDUPDFLH SRZVWDá\ PL*V]H RVDG\ LáRZFyZ PXáRZFyZ ± RNUHODQ\FK MDNR Lá\ krakowieckie i piaskowców pylastych (osadzonych w partiach EU]H*Q\FK EDVHQX 5XFK\ WHNWRQLF]QH VSRZRGRZDá\ SRFLFLH RVDGyZ PLRFHVNLFK i XWZRU]HQLH VWUXNWXU ]UERZ\FK 8WZRU\ JLSVRQRQH ] NWyU\PL V ]ZL]DQH ]ár*d

4 264 Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK VLDUNL Z\VWSXM Z GROQHM F]FL EDGHQX : LFK SRGáR*X REHFQH V Z F]FL SyáQRFQHM obszaru piaski, piaskowce, PXáRZFH ZDUVWZ baranowskich oraz miejscami wapienie OLWRWDPQLRZH : F]FL SRáXGQLRZHM EDVHQX Z VSJX JLSVyZ ]QDMGXM VL ZDUVWZ\ VNDZLVNLH EXGRZDQH ] LáRZFyZ L PXáRZFyZ ZUD] ] przewarstwieniami piaskowców. 1DOH*\ VWZLHUG]Lü *H QD ZLNV]\FK JáERNRFLDFK ± P JLSV\ V ]DVWSRZDQH SU]H] DQK\GU\W\ : GROQHM F]FL SR]LRPX JLSVRZHJR Z\VWSXM JLSV\ wielkokrysta- OLF]QH D SRZ\*HM GUREQRNU\VWaliczne i gipsy zbite warstwowane [11]. 4. Zarys historii górnictwa siarki w Polsce +LVWRULD JyUQLFWZD VLDUNRZHJR QD WHUHQLH 3ROVNL ]ZL]DQD MHVW ] NLONRPD PLHMVFo- ZRFLDPL 'R FKZLOL RGNU\FLD Z ODWDFK ;; ZLHNX ]áy* VLDUNL Z RNROLF\ 7DUQobrzega (kopalnie odkrywkowe w Piasecznie, Machowie oraz kopalnie otworowe Grzybów, -H]LyUNR JyUQLFWZR VLDUNRZH LVWQLDáR W\ONR Z 6ZRV]RZLFDFK Czarkowych, &]DMNRZLH L :ROL :LQLRZVNLHM NRáR 6WDV]RZD RUD] Z RNROLFDFK Kokoszyc i Pszowa NRáR 5\EQLND D WDN*H 3RVG]\ 'X*H ]Uy*QLFRZDQLH MDNRFLRZH PDáH ]DVRE\ L EDUG]R RJUDQLF]RQ\ ]DVLJ Z\VWSRZDQLD SRZRGRZDá *H HNVSORDWDFMD E\áD EDUG]R XWUXGQLRQD L Z ZLHOX SU]\SDGNDFK QLHRSáDFDOQD HNonomicznie. Wydobycie siarki w Swoszowicach (6ZRV]RZLH SURZDG]RQH E\áR RG URNX NLHG\ WR NUyO :ádg\vádz -DJLHááR Z\GDá SU]\ZLOHM QD NRSDQLH ÄNZLDWX VLDUNRZHJR ]H (UyGHá ZyG VLDUNRZRGRURZ\FK =DVRE\ SRF]WNRZH ]ár*d Z\QRVLá\ SUDw- GRSRGREQLH RNRáR ± POQ 0J -X* Z ;9, Z UR]SRF]WR EXGRZ Sá\WNLFK V]\Ei- NyZ D Z ;9,,, Z V]WROQL RGZDGQLDMFHM RUD] V\VWHPX Z\URELVN SRG]LHPQ\FK UHGQLD ]DZDUWRü VXURZFD Z\QRVLáD RNRáR ± D PDNV\PDOQD ± GR 5RF]QH Z\GRE\FLH XWU]\P\ZDáR VL SUDZGRSRGREQLH QD SR]LRPLH ± Mg. Od ;9 ZLHNX GR URNX NLHG\ WR ]OLNZLGRZDQR NRSDOQL Z\GRE\WR SUDZGRSRGREQLH RNRáR ± 0J VLDUNL : ]DFKRGQLHM F]FL ]DSDGOLVND przedkarpackiego, w rejonie Pszowa i.rnrv]\f LVWQLDáD Z ODWDFK ± QLHZLHOND NRSDOQLD SRd- ]LHPQD =DVRE\ SRF]WNRZH ]ár*d Z\QRVLá\ SUDZGRSRGREQLH RNRáR mln Mg, a ]DZDUWRü VXURZFD RVLJDáD RNRáR :\GRE\FLH Z\QRVLáR SUDZGRSRGREQLH RNRáR 0J 1LHVWHW\ QLH V ]QDQH GRNáDGQLHMV]H LQIRUPDFMH QD WHPDW Z\GREycia i zakresu wykonanych prac górniczych. =ár*h VLDUNL Z PLHMVFRZRFL &]DUNRZ\ NRáR 1RZHJR.RUF]\QD Czarkowej, czyli 6LDUNRZHM Z\VWSXMH QD OHZ\P EU]HJX 1LG\ RNRáR NP RG MHM XMFLD GR :LVá\ =ár*h E\áR HNVSORDWRZDQH Z ZLHNX ;9,,, L ;,; JáERNRü HNVSORDWDFML ± P SRZLHU]Fh- QLD Z\QRVL RNRáR KD =DZDUWRü VXURZFD Z ]ár*x MHVW EDUG]R ]Uy*QLFRZDQD UHGQLD ]DZDUWRü VLDUNL Z\QRVL RNRáR ± Z SDUWLL SU]\SRZLHU]FKQLRZHM ]ZLNV]DMF VL ZUD] ] JáERNRFL GR ± L RVLJDMF PDNV\PDOQLH =DVRE\ SRF]t- NRZH ]ár*d Z\QRVLá\ SUDZGRSRGREQLH RNRáR mln Mg [18]. Pierwszy okres eks- SORDWDFML REHMPXMH ODWD ±.RSDOQLD R QD]ZLH Ä2SDWU]QRü %RVND SURZDG]LáD

5 Kopalnia w 3RVG]\±ZD*Q\ HSL]RG JyUQLctwa siarkowego w Polsce 265 HNVSORDWDFM SRF]WNRZR PHWRG RGNU\ZNRZ D Z Sy(QLHMV]\P RNUHVLH PHWRG JáEi- QRZ =ár*h XGRVWSQLDQH E\áR ]D SRPRF V]WROQL L V]\ELNyZ :\GRE\FLH ] NRSDOQL Z\QRVLáR RNRáR ± 0JURN 'UXJL RNUHV HNVSORDWDFML SU]\SDGD QD ODWD ± :\GRE\FLH E\áR MX* Z\*V]H L Z\QRVLáR RNRáR ± 0JURN :y- NRQDQR PLHG]\ LQQ\PL V]\E ÄSRFK\á\ RUD] ÄZRGQ\ R JáERNRFL P D WDN*H V]HUHJ RWZRUyZ SRV]XNLZDZF]\FK : ODWDFK ± SRGMWR SRQRZQLH Z\GRE\FLH VLDUNL NWyUH RVLJQáR RNRáR ± 0JURN :\NRQDQR QRZ\ V]\E ÄZRGQ\ GR JáERNRFL P 3RG NRQLHF, ZRMQ\ ZLDWRZHM VLJQLWR SRQRZQLH SR VLDUN ] WHJR ]ár*d 1LHVWHW\ QLH V ]QDQH *DGQH LQIRUPDFMH QD WHPDW Z\VRNRFL SURGXNFML MDN WH* ]DNUHVX Z\NRQDQ\FK SUDF JyUQLF]\FK 6XPDU\F]QH Z\GRE\FLH VLDUNL ] WHM No- SDOQL Z ODWDFK ± Z\QLRVáR SUDZGRSRGREQLH RNRáR ± 0J 1DOH*\ ]D]QDF]\ü *H ]GHF\GRZDQLH ZLFHM LQIRUPDFML QD WHPDW ]áy* Z Czarkowych, jak i w 3RVG]\ ]DZG]LF]DP\ JHRORJLF]Q\P SUDFRP SRV]XNLZDZF]\P SU]eprowadzonym, w latach 30. XX wieku przez R. Krajewskiego i A. Bolewskiego, pracowników Akademii Górniczej w Krakowie [8, 9, 14]. 5. Kopalnia siarki w 3RVG]\ =ár*h VLDUNL Z 3RVG]\ MHVW ]ORNDOL]RZDQH RNRáR NP QD SyáQRFQ\ZVFKyG RG.UDNRZD Z UHMRQLH ZVL.RQLXV]D 3LRWURZLFH L 3RVG]D :\VWSXMH Z UHMRQLH Z\QLesienia morfologicznego, oznaczanego (na niektórych mapach) NRW :]Jó- U]H Z ]DOH*QRFL RG PDWHULDáyZ (UyGáRZ\FK QRVLáR QD]Z.RQLXV]D *yud :\(UDá Patrola lub 3DWUROQLD RG ]QDMGXMFHM VL WDP NLHG\ SLUDPLG\ WULDQJXODF\MQHM :LHUz- FKRáHN Z]JyU]D SRUDVWD QLHZLHONL ODV NU\MF\ OLF]QH ODG\ Z\URELVN L KDáG ]ZL]DQ\FK ] SURZDG]RQ HNVSORDWDFM JyUQLF] 5HMRQ WHQ ]QDMGXMH VL Z SáDVNLHM VWUXNWXU]H antyklinalnej, której strefa osiowa ma SU]HELHJ 1:±6( 6WUXNWXUD WD MHVW REFLWD GZRPD XVNRNDPL SRGáX*Q\PL Z\VWSXM- F\PL Z SREOL*X ]ár*d : MGU]H DQW\NOLQ\ Z\VWSXM RSRNL JH]\ L PDUJOH ZLHNX gór- QRNUHGRZHJR NWyUH V SU]\NU\WH SU]H] XWZRU\ WRUWRQX : VVLHG]WZLH ]ár*d XWZRU\ SR]LRPX JLSVRZHJR ]DOHJDM SUDZLH EH]SRUHGQLR QD XWZRUDFK NUHG\ D V SRGFLHORQH EDUG]R FLHQN ZDUVWZ ]ZLHWU]HOLQ VNDá NUHG\ L PDUJOL WRUWRQX :DSLHQLH VLDUNRQRQH Z\VWSXM Z VVLHG]WZLH XVNRNX Z 1( VNU]\GOH DQW\NOLQ\ QD JáERNRFL ± P,FK PL*V]Rü GRFKRG]L GR P UHGQLD ]DZDUWRü VLDUNL Z\QRVL RNRáR ± D PDk- V\PDOQLH GRFKRG]L GR &HFK FKDUDNWHU\VW\F]Q MHVW F]VWH Z\VWSRZDQLH VLDUNL Z VSNDQLDFK SU]HFLQDMF\FK ZDSLHQLH 1D SHU\IHULDFK ]ár*d ZDSLHQLH VLDUNRQo- QH SU]HFKRG] Z GUREQRNU\VWDOLF]QH JLSV\ ] SU]HZDUVWZLHQLDPL LáX L ODGRZ\P osiar- NRZDQLHP U]GX *LSV\ ]DOHJDM QD XWZRUDFK ZDSLHQQRLODVW\FK ZDUVWZ EDUanowskich dolnego WRUWRQX 1DGNáDG WZoU] F]ZDUWRU]GRZH OHVV\

6 266 Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK Rys. 1. Plan dawnej kopalni siarki w 3RVG]\VNDOD =D]QDF]RQR V]\E\szybiki, wyrobiska FKRGQLNRZHNRPRU\ RUD] ]DSDGOLVND QD SRZLHU]FKQL WHUHQX /LF]E\ R]QDF]DM U]GQH QLZHODFML NRSDOQLanej [8] Fig. 1. $ PDS RI IRUPHU VXOSKXU PLQH LQ 3RVG]D VFDOH 7KHUH DUH VKDIWVSLWVZRUNLQJV chambers and ground-level subsidence s marked on it. Numbers mean ordinates of mine levelling [8] =ár*h Z 3RVG]\ ]RVWDáR SUDZGRSRGREQLH RGNU\WH SU]\SDGNRZR FKRFLD* - Blitek, *H MX* Z U SRGF]DV =MD]GX *yuqlf]hjr Z :DUV]DZLH UR]ZD*DQR VSUDZ HNVSOo- DWDFML ZDSLHQL VLDUNRQRQ\FK 3RF]WNRZR Z\GRE\ZDQR Z W\P UHMRQLH ZDSLHQLH i JLSV\ GR FHOyZ EXGRZODQ\FK 1DOH*\ WDN*H SU]\WRF]\ü MHGHQ ] pierwszych V]F]HJyáRZ\FK RSLVyZ JHRORJLF]Q\FK UHMRQX FKDUDNWHU\]XMF\FK EXGRZ JHRORJLF]Q rejonu, którego autorem jest L. Zejszner [27]: %OLVNR QDMZ\*V]HJR Z]QLHVLHQLD JU]ELHWX ]QDMGXMH VL árp JLSVX QLH EDUG]R UR]ZLQLW\ :LHU]FKQLH F]FL VNáDGDM VL ] ELDáHJR áxsnx PDUJORZHJR V]DUDZREUXQDWQHJR áxsnl MHJR

7 Kopalnia w 3RVG]\±ZD*Q\ HSL]RG JyUQLctwa siarkowego w Polsce 267 ]DSDGDM QD SyáQRFQ\ ]DFKyG SRG 0 VSRGHP ]QDMGXMH VL V]F]HJyOQD VNDáD VNáDGDMFD VL ] NU\V]WDáyZ JLSVX GR FDOL GáXJLFK VSRMRQ\FK SU]HZD*DMF LORFL V]DUHJR PDUJOX PDMF ZHMU]HQLH SRGREQH GR NRQJORPHUDWX :LHU]FKHP SRNU\ZD JLSV *yáwd JOLQD D Z QLHM OH*\ WRUIRZDWD JOLQD EUXQDWQDZRF]DUQD SR NWyUHM VQXM VL ELDáH glizdowate rurki wypeánione nader GUREQHPL NU\V]WDáNDPL NDOF\WX 7H F]HUQLDZR EUXQDWQH JOLQ\ Z\UD*HQL áf] VL ] SUyFKQLFRZ ]LHPL [...] 3UDZLH SRG VDP\P ZLHU]FKHP WHJR QLHFR Z\*HM Z]QLHVLRQHJR JU]ELHWX QD SRáXGQLRZ\P VWRNX QDG ZLRVN 3RVG] ]QDMGXMH VL REV]HUQ\ árp NDPLHQL [...] -HVW WR ZDSLH QD SLHUZV]\ U]XW RND EDUG]R SRGREQ\ GR ELDáHJR ZDSLHQLD -XUD ] SRG.UDNRZD MHGQDN*H QLH ]DZLHUD QDMPQLHMV]HJR ODGX V]F]WNyZ RUJDQLF]Q\FK VG]F ]SRáo- *HQLD ]GDMH VL RJQLZHP WU]HFLRU]GRZ\P QDG JLSVHP RVDG]RQHP :DSLH WHQ MHVW ELDá\ jednostajny, miejscami dziurkowaty [...] 3R RE\GZX VWURQDFK WHJR árpx OH* RNUJáDZH XáDPNL ZDSLHQLD ZLHONRFL SLFL QLHNLHG\ L ZLNV]H ] SRZLHU]FKQL FKURSRZDW F]DUQLDZR albo ]HQGURZDWR XEDUZLRQ 7DN PDVRZ\ MDNR L SRNUXV]RQ\ ZDSLH RNU\ZD SRNáDG JOLQ\ do 25 stóp gruby. :DSLH WHQ V]F]HJyOQLHM ]DVáXJXMH QD XZDJ GOD ]DZDUWHM Z QLP VLDUNL URG]LPHM NWyUD ádwzr SR]QDü SR SLNQHM VLDUNRZR *yáwhm EDUZLH PRFQ\P WáXVW\P EODVNX L SU]HZLHFDQLX FKRFLD* WD VLDUND Z\UD(QLH MHVW NU\VWDOLF]Q QLJG]LH L ODGX NU\V]WDáX QLH PR*QD dostrzedz. 6LDUND WZRU]\ Z]á\ QLH R]QDF]RQHM SRVWDFL GRFKRG]FH GR ZLHONRFL RU]HFKD ZáRVNLHJR F]VWR E\ZD Z GUREQLHMV]\FK ]LDUQDFK UR]VLDQD Z ZDSLHQLX U]DG]HM WZRU]\ *\ánl NLOND linij JUXEH áf]fh RZH Z]á\ 6LDUN F]VWR RGG]LHOD RG ZDSLeQLD ZDUVWHZND ELDáHJR GUREQR ziarnistego gipsu, U]DG]HM MDVQRV]DUHJR L ZWHG\ PLHZDü ]Z\Ná Z\UD(QLHMV] ]LDUQLVW Eu- GRZ %\ZDM WDN*H NXONL VLDUNL RNU\WH QLH Z\UD(QHPL NU\V]WDáNDPL JLSVX SRZV]HFKQLH PLHZDM QHUNRZDWH Z]QLHVLHQLH 2G ZDSLHQLD MDNR L RG JLSVX RGG]LHOD VLDUN QLHNLHG\ F]DUQ\ PLQHUDá EGF\ ]DSHZQH VLDUF]\NLHP *HOD]D. 8UXFKRPLHQLH NRSDOQL SRG]LHPQHM QDVWSLáR Z U Z NRPSOHNVLH ZDSLHQL i ]ELW\FK JLSVyZ 3R, ZRMQLH ZLDWRZHM Z ODWDFK ± Z 3RVG]\ G]LDáDáD 3DVWZRZD.RSDOQLD 6LDUNL NWyUD ]RVWDáD ]QDF]QLH UR]EXGRZDQD :\Go- E\FLH Z ODWDFK ± Z\QRVLáR RNRáR ± 0J QD URN D Z\HNVSORDWRZDQR Z VXPLH SUDZGRSRGREQLH RNRáR 0J VLDUNL :\GRE\W\ VXURZLHF VRUWRZDQR Z EDUDNX ]QDMGXMF\P VL X Z\ORWX V]WROQL D QDVWSQLH SU]HZR*RQR GR 3RVG]\ JG]LH ]ORNDOL]RZDQD E\áD KXWD VLDUNRZD ]DNáDG JG]LH Z\WDSLDQR VLDUN ] Z\GRE\WHM No- SDOLQ\ =DNáDG WHQ E\á SRáF]RQ\ NROHMN ZVNRWRURZ ]H VWDFM Z Kocmyrzowie. %UDN QLHVWHW\ EDUG]LHM V]F]HJyáRZ\FK LQIRUPDFML DUFKLZDOQ\FK QD WHPDW ZLHONRFL produkcji huty, jak i technologii wytopu siarki. 0LPR *H RG FKZLOL ]DPNQLFLD NRSDOQL Z 3RVG]\ XSá\QáR SUDZLH ODW A. Bolewski w swoich pracach GRNXPHQWDF\MQREDGDZF]\FK Z\NRU]\VWDá LVWQLHM- FH PDS\ ]ár*rzh L SODQ\ NRSDOQLDQH NWyUH REHFQLH XOHJá\ ]DJXELHQLX 3URZDG]RQH SUDFH PLDá\ ]D ]DGDQLH Z\ND]DQLH RSáDFDOQRFL Z]QRZLHQLD HNVSORDWDFML Z UHMRQLH 3RVG]\ :HGáXJ PDS Z\NRU]\VWDQ\FK SU]H] $ %ROHZVNLHJR ]ár*h XGRVWSQLRQH E\áR SU]H] XSDGRZ L WU]HPD V]\EDPL ]ORNDOL]RZDQ\PL Z SREOL*X ZLHU]FKRáND

8 268 Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK 5\V )UDJPHQW SRáXGQLRZHM F]FL GDZQHM NRSDOQL VLDUNL Z 3RVG]\VNDOD Fig. 2. Southern SDUW RI IRUPHU VXOSKXU PLQH LQ 3RVG]D 6FDOH Z]JyU]D 2G VWURQ\ SRáXGQLRZHM GRVWS ]DSHZQLDáD WDN*H V]WROQLD G]LNL NWyUHM Go- SURZDG]RQR SUDZLH GR FDáNRZLWHJR RVXV]HQLD UHMRQX 'ZLH LQQH V]WROQLH ]ORNDOL]o- ZDQH QD ]DFKRGQLP NUDFX ]ár*d ]RVWDá\ ]DWU]\PDQH Z VNDáDFK SáRQ\FK SR SU]HMFLX NLONXG]LHVLFLX PHWUyZ 3RG Z]JyU]HP ]QDMGRZDá VL UR]OHJá\ V\VWHP FKRGQLNyZ HNs- SORDWDF\MQ\FK NWyU\ REHMPRZDá RNRáR P Z\URELVN 6\WXDFM WDN RSLVDá - %OLWHN NWyU\ PLDá PR*OLZRü ]ZLHG]HQLD G]LDáDMFHM MHV]F]H NRSDOQL *yuqlf]d VWURQD HNVSORDWRZDQHJR ]ár*d NV]WDáWXMH VL GRü GRJRGQLH 3LHUZRWQLH S- G]RQR FKRGQLNL RG GZyFK V]\ELNyZ ]DáR*RQ\FK QD VDP\P V]F]\FLH Z]JyU]D D ] NWyU\FK UF]QLH Z\FLJDQR UXG VLDUNRZ 3R VNRQVWDWRZDQLX ERJDWV]\FK SDUWLL Z SRáXGQLRZ\P VWRNX Z]JyU]D ]DF]WR ELü V]WROQL NWyU SURMHNWRZDQR ]ár*h VLDUNRZH XFKZ\FLü ] GRáX 6]F]OLZ\P WUDIHP RWZDUWR WDP VDP URGHN ]ár*d NRQVWDWXMF przytem dalsze pola siar- NRQRQH 2EHFQLH FDáD SURGXNFMD UXG\ MHVW Z\ZR*RQD V]WROQLD V]\ELNL VáX* GR QDWXUDlnej ZHQW\ODF\M NWyUD ZREHF ]XSHáQHJR EUDNX JD]yZ Z\VWDUF]D ]XSHáQLH [...] &DáD NRSDl- QLD OH*\ SRZ\*HM SR]LRPX ZRG\ JUXQWRZHM ] F]HJR Z\QLND EDUG]R ZD*QD RNROLF]QRü PLDQRZLFLH ]XSHáQ\ EUDN ZRG\ NRSDOQLD MHVW FDáNLHP VXFKD -H*HOL GRGDP\ *H URERW\ V SU]HZD*QLH SURZDG]RQH Z WZDUG\P PDUJOX Z NWyU\P URERW\ JyUQLF]RFLHVLHOVNLH ]XSHá- QLH RGSDGDM WR RWU]\PDP\ SHáQ\ REUD] ZDUXQNyZ SUDF\ NWyUH ] JyUQLF]HJR SXQNWX Zi- G]HQLD PR*QD QD]ZDü LGHDOQ\PL

9 Kopalnia w 3RVG]\±ZD*Q\ HSL]RG JyUQLctwa siarkowego w Polsce 269 5\V 3U]HNUyM JHRORJLF]Q\ SU]H] ]ár*h VLDUNL Z 3RVG]\VNDOD )LJ *HRORJLFDO FURVVVHFWLRQ RI WKH VXOSKXU GHSRVLW LQ 3RVG]D 6FDOH W artykule zamieszczonym w Ä&]DVRSLPLH *yuqlf]r+xwqlf]\p UR]ZD*Dá Uyw- QLH* ]DNUHV SU]\V]á\FK UREyW JyUQLF]\FK PDMF\FK QD FHOX XGRVWSQLHQLH QRZ\FK UHMo- QyZ ]ár*d NWyUH ZHGáXJ DXWRUD VL GR SG]HQLD FKRGQLNyZ Z NLHUXQNX SURVWRSDGá\P GR NLe- UXQNX V]F]HOLQ Z FHOX LFK SU]HFLFLD L VNRQVWDWRZDQLD LFK QDMZLNV]HM LORFLD QDVWSQLHGRSG]HQLD FKRGQLNyZ Z]GáX* V]F]HOLQ GOD VNRQVWDWRZDQLD LFK URz- FLJáRFL L UyZQRF]HQLH HNVSOoatacji rudy. 3U]HSURZDG]RQH Sy(QLHM SU]H] $ %ROHZVNLHJR SUDFH SRV]XNLZDZF]H SR]ZROLá\ QD RGVáRQLFLH ZLHOX VWDU\FK Z\URELVN RUD] Z\NRQDQLH GZyFK RWZRUyZ ZLHUWQLF]\FK D ZUyG QLHZLHOX RSLVyZ ]DFKRZDQ\FK VWDU\FK Z\URELVN SRG]LHPQ\FK ZDUWR SU]\WRF]\ü fragment opracowania [8]: 6]WROQLD î P E\áD SURZDG]RQD FDáNRZLFLH Z VLDUNRQRQHM partji wa- SLHQQHM ODG\ REXGRZ\ GU]HZQHM GU]HZR Z\UDERZDQH 6WURS VSNDQ\OHF] WU]\PD VL VLOQLH 2WZDUWD GáXJRü mb. Stosunkowo liczne szczeliny o prze- ELHJX ] ]DFKRGX QD ZVFKyGU]DGV]H ] SyáQRF\ QD SRáXGQLH &KRGQLNL >Z SRáXGQLRZHM F]FL SURZDG]RQH Z Z\PLDUDFK [ P OXE [ P Z ]a- FKRGQLHM F]FL SU]HELHJDM QD RJyá Z LáDFKZVFKRGQLH QDWRPLDVW Z ZDSLHQLDFK 6NU]\*RZDQLD Z\URELVN ]DUDERZDQH 2WZDUWD GáXJRü RNRáR mb. [...] Chod- QLNL >Z SyáQRFQHM F]FL SURZDG]RQH Z Z\PLDUDFK [ OXE [ P SU]HZD*QLH SRZ\*HM ZDSLHQQ\FK SDUW\M VLDUNRQRQ\FK :\URELVND VLOQLH po- REZDODQHJG\* VWURS VWDQRZL OX(Q\ OXE LODVW\ UXPRV] ZDSLHQLD NRPyUNRZHJR ODG\ REXGRZ\ /LF]QH V]F]HOLQ\ (:U]DGV]H 16 Partje bogatsze, podobnie

10 270 Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK MDNZF]FL SRáXGQLRZHMV ]ZL]DQH ] V\VWHP V]F]HOLQ 2WZDUWD GáXJRü mb. 1LHVWHW\ ZQLRVNL Sá\QFH ] SU]HSURZDG]RQ\FK SUDF SRV]XNLZDZF]\FK Z\NRQDQ\FK Z L U E\á\ QHJDW\ZQH D RSLQLD $ %ROHZVNLHJR SU]\SLHF]WRZDáD GDOV]H ORV\ NRSDOQL 3URGXNFMD QLH ]RVWDáD Z]QRZLRQD D NRSDOQLD ]RVWDáD SRU]XFRQD =EDGDQD Z ODWDFK ± F]ü ]ár*d VLDUNL 3RVG]D Z QRUPDOQ\FK ZDUXQNDFK HNRQRPLF]Q\FK QLH SU]HGVWDZLD ZDUWRFL SU]HP\VáRZHM ] SRZRGX PDáHJR ]DVREX VNDá VLDUNRQRQ\FK : ZDUXQNDFK Z\MWNRZ\FK PR*QDE\ SUDZGRSRGREQLH Z\GRE\ü RNRáR WRQ VLDUNL SRNRQXMF WUXGQRFL ]ZL]DQH ] SUDFD Z VWDU\FK URERWDFK L SR UR]Eu- GRZLH XU]G]H NRQLHFznych do przeróbki urobku. 6. Podsumowanie +LVWRULD EDGD L HNVSORDWDFML ]áy* VLDUNL URG]LPHM MHVW EDUG]R ZD*Q\P HSL]RGHP z dziejów nauki polskiej. Eksploatacja w kopalni w 3RVG]\ MDN L Z Czarkowych na- VWSLáD Z Z\QLNX ]DLQWHUHVRZDQLD VL ]ár*dpl SR RGFLFLX $XVWUR:JLHU RG GRVWDZ z Italii. 'DZQLHM QLHRSáDFDOQH ]ár*d SR XVWSLHQLX 5RVMDQ ] SRáXGQLRZHM F]FL.UyOe- VWZD 3ROVNLHJR VWDá\ VL ]ár*dpl HNRQRPLF]Q\PL SR, ZRMQLH ZLDWRZHM UR]ZD*DQR Z 3ROVFH VSUDZ HNVSORDWDFML VLDUNL SU]HSURZDG]RQR EDGDQLD PDMFH QD FHOX RNUHOHQLH ]DVREyZ L PR*OLZRFL SRQRZQHM HNVSORDWDFML JyUQLF]HM :V]\VWNLH LVWQLHMFH QD WHUHQLH 3ROVNL SRG]LHPQH NRSDOQLH VLDUNL URG]LPHM ]DNR- F]\á\ MX* GDZQR VZRM G]LDáDOQRü D W\ONR NRSDOQLD Z 3RVG]\ SURZDG]LáD G]LDáDOQRü GR URNX )DGQD ] NRSDO QLH SRVLDGD ]DFKRZDQ\FK FDáRFLRZ\FK SODQyZ Z\Uo- ELVN JyUQLF]\FK 1LH ]DFKRZDá\ VL WDN*H Z\URELVND SR]D NRSDOQL Z 3RVG]\ 3U]eprowadzona wizja terenowa na terenie dawnej kopalni siarki w 3RVG]\ Z\ND]DáD *H LVWQLHM GX*H V]DQVH QD Z\NRU]\VWDQLH UHMRQX GDZQHM HNVSORDWDFML JyUQLF]HM GR FHOyZ naukowych i geoturystycznych (JHRVWDQRZLVND FLH*NL G\GDNW\F]QH LWS MDN UyZQLH* 1DOH*\ UyZQLH* UR]SDWU]\ü PR*OLZRü Z PLHMVFX NRSDOQL ]DáR*HQLD VZRLVWHJR SROLJRQX QDXNRZR G\GDNW\F]QHJR GR EDGD ZSá\ZX Sá\WNLHM HNVSORDWDFML VLDUNL QD URGRZLVNR QDWXUDOQH 1LH]EGQ\P MHVW WDN*H GDOV]H SURZDG]HQLH SUDF UR]SR]QDZF]\FK SU]\ ]DSHZQLHQLX RGSRZLHGQLFK ZDUXQNyZ EH]SLHF]HVWZD 5HMRQ ZLHU]FKRáND Z]JyU]D PLHMVFH SURZDG]HQLD LQWHQV\ZQ\FK UREyW JyUQLF]\FK MHVW SRNU\W\ V\VWHPHP Uy*QHJR URG]DMX QLHFHN L URZyZ ]DSDGOLVNRZ\FK OHMyZ GR ± P JáERNRFL L UHGQLF\ Go- FKRG]FHM GR ± P : F]DVLH SU]HSURZDG]RQ\FK ZL]ML ORNDOQ\FK VWZLHUG]RQR UyZQLH* GZD QLH REXGRZDQH RWZRU\ ZORWRZH GR Z\URELVN SRG]LHPQ\FK ZLDGF]FH R prowadzeniu dzikiej eksploracji podziemnych wyrobisk kopalni przez amatorów PRFQ\FK ZUD*H

11 Kopalnia w 3RVG]\±ZD*Q\ HSL]RG JyUQLctwa siarkowego w Polsce 271 Literatura [1] Agricola G., 1955 (oryg. 1546): De natura Fossilium. Textbook of Mineralogy. Translated M. C. Bandy. Mineralogical Society of America, Chantilly, [2] Al-Biruni, 1989 (oryg. ok. 1020): The Book Comprehensive In Knowledge On Precious Stones. Translated H. M. Said. Pakistan Hijra Council, Islamabad, [3] Alexandrowicz W., 1965: *HRORJLF]QH ZDUXQNL Z\VWSRZDQLD VLDUNL Z PLRFHQLH RNROLF 5\EQLND. Prz. Geol., nr 6, [4] Blitek J., 1919: O kopalni siarki w 3RVG]\. Czasop. Górn.-Hutn., nr 9, ; nr 10, [5] Bolewski A., 1930: Flotacyjne wzbogacanie rudy siarkowej z 3RVG]\ Prz. Górn.-Hutn., nr 7, [6] Bolewski A., 1931: :árvnlh JyUQLFWZR VLDUNRZH D ]DJDGQLHQLH XUXFKRPLHQLD NRSDO VLDUNL Z 3ROVFH Prz. Górn.-Hutn., nr 3, [7] Bolewski A., 1931: :VWSQH VWXGLXP QDG NRV]WDPL SURGXNFML VLDUNL Z 3ROVFH. Prz. Górn.-Hutn., nr 5, [8] Bolewski A., 1935: 2 ]ár*x VLDUNL Z 3RVG]\ 6SUDZ 3DVWZ,QVW Geol., t. 8, z. 3, [9] Bolewski A., 1936: Poszukiwania geologiczno-górnicze w 3RVG]\ Prz. Górn.-Hutn., nr 3, [10] Esprinachard J., 1959: Relacja Jakuba (VSULQDFKDUGD ] SRGUy*\ SU]H] OVN L 0DáRSROVN. Kwart. Hist. Kult. Mater., nr 7, [11] *VLHZLF] $ Sedymentologia i diageneza wapieni poselenitowych a model genetyczny pol- VNLFK ]áy* VLDUNL URG]LPHM 3U3DVWZ,QVW Geol., t. 172, Warszawa, [12] +ZDáHN 6*XWPDQ (.ZLHFLH. +LVWRULD SROVNLHJR SU]HP\VáX VXURZFyZ FKHPLF]Q\FK. 6WRZ,Q* L 7HFKQ 3U]HP Chem., Warszawa, [13] Kondaki W., 1883: 2 SU]HP\OH VLDUNRZ\P Z.UyOHVWZLH 3ROVNLP. Gazeta Kielecka, nr 97, 1. [14] Krajewski R., 1935: =ár*h VLDUNL Z Czarkowych 6SUDZ 3DVWZ,QVW Geol., t. 8, z. 2, [15] Kubica B., 1997: Relation of sulphur-forming processes to lithofacial and structural features of Badenian chemical sediments in the Carpathian Foredeep (Poland). Slovak Geol. Mag., nr 3, [16] Kubica B., Osmólski T., 1965: Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce. Prz. Geol., nr 6, [17] Maynard D. G. (red.), 1989: Sulphur in the Environment. Books in Soils, Plants and Environment, v. 67. Marcel Dekker Inc., New York, [18] 1LHü 0 Geologiczne warunki eksploatacji siarki metoda podziemnego wytapiania. Stan DNWXDOQ\ L NLHUXQNL UR]ZRMX PHWRG RWZRURZ\FK Z HNVSORDWDFML VXURZFyZ VWDá\FK :\G $*+.Uaków, [19] Osmólski T., 1961: 6LDUNRQRQD VHULD HZDSRUDWyZ PLRFHVNLFK Z RNROLF\ &]DUNRZ\FK QDG 1LG Prz. Geol., nr 12, [20] 2VPyOVNL 7 :Sá\Z EXGRZ\ JHRORJLF]QHM EU]H*Q\FK SDUWLL QLHFNL G]LDáRV]\VNLHM QD UR]ZyM SURFHVyZ PHWDVRPDWR]\ JLSVyZ PLRFHVNLFK %LXO,QVW *HROQU = EDGD ]áy* VXURZFyZ chemicznych, t. II), [21] 3DZáRZVNL 6 =QDF]HQLH RGNU\FLD ]áy* VLDUNL +LVWRULD RGNU\ü L HNVSORDWDFML VLDUNL Z Polsce. 0DWHULDá\ V\PSR]MXP 7RZ 3U] *yuq Hutn.i Przem. Staropol., Kielce, [22] Siemiradzki J., 1923: 3áRG\.RSDOQH 3ROVNL :\G :LHG]D :VSyá/ZyZ± [23] Staszic S., 1955 (oryg. 1815): O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. Wyd. Geol., Warszawa, [1 107] [1 20].

12 272 Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK [24] OL]RZVNL.1LHü 0Lankof L., 2000: Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne. Siarka. Wyd. Inst. GSMiE PAN, Kraków, [25] Wójcik A. J., 2004: Podziemne kopalnie siarki w Polsce. 0DWHULDá\,,,.RQIHUHQFMD 2FKURQD ]abytków górniczych aspekty organizacyjne, finansowe i prawne. Stan obecny i perspektywy. Bochnia 4 czerwca 2004 r., [26] Wójcik Z., 1981: +LVWRULD EDGD JHRORJLL ]áy* VLDUNL Z 3ROVFH Z, SRáRZLH ;; ZLHNX. Historia od- NU\ü L HNVSORDWDFML VLDUNL Z 3ROVFH 0DWHULDá\ V\PSR]MXP 7RZ 3U] *yuq Hutn. i Przem. Staropol., Kielce, [27] Zejszner L., 1861: O PMRFHQLF]Q\FK JLSVDFK L PDUJODFK Z SRáXGQLRZR]DFKRGQLFK VWURQDFK.UyOestwa Polskiego. Bibl. Warszaw., t. 4, ; ; KH 0LQH LQ 3RVG]D ± DQ,PSRUWDQW (SLVRGH RI WKH Sulphur Mining in Poland The sulphur deposits in Poland are appearing in Miocene s gypsum sediments located on the foredeep of Carpathian s subsidence basin. Up to the fifties and the discover of sulphur deposits, the sulphuric mining existed only in Swoszowice, Czarkowe, Czajków, Wola :LQLRZVND QHDU Staszów, in the environs of Kokoszyce and 3V]RZD QHDU 5\EQLN DQG DOVR LQ 3RVG]DORFDWHG DERXW NP QRUWKHDVW RI Kraków. The mine was opened in 1915, in the complex of limestone and compact gypsum. After the I World War ( ), the State Sulphur Mine functioned there. The output in the years was about 1-30 Mg per year. All together, 300 Mg of sulphur were extracted there. The access to deposit was through incline, three shafts and gallery. The complete length of underground working was approximately 1500 m. Conducted research stated that there is a huge possibility of using this region of old mining exploitation for tourist purposes and also of using it as a sort of training ground for research on the influence of sulphur exploitation on the natural environment.

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127 Spis treœci Twoja matura Geografia :VWS... 5 Poziom podstawowy... 9 I. 3RGVWDZ\ NRU]\VWDQLD ] Uy*QRURGQ\FK (UyGHá LQIRUPDFML JHRJUaficznej... 9 II. Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi... 16 III.

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r.

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. V kadencja Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210 Spis treœci WSTÊP... 3 I. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLHND poziom podstawowy... 9 II. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLeka poziom rozszerzony... 14 III. 8NáDG QHUZRZ\ F]áRZLHND poziom

Bardziej szczegółowo

Irena Zubel..V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice

Irena Zubel..V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice Irena Zubel.V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice Oficyna Wydawnicza Politechniki WURFáDZVNLHM WURFáDZ 2004 Recenzenci Keshra Sangwal Jerzy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 5R]SDWU]HQLH

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE :$/'(0$5'2à *$ STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2),&

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG,QIRUPDFMD QD WHPDW SUREOHPX

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

0$3<.23$/58'0(7$/,:5(-21,( GÓR IZERSKICH W ZBIORACH ARCHIWUM 3$67:2:(*2:.ATOWICACH

0$3<.23$/58'0(7$/,:5(-21,( GÓR IZERSKICH W ZBIORACH ARCHIWUM 3$67:2:(*2:.ATOWICACH Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. P.P. =DJR*G*RQD i M. 0DG]LDU]D :URFáDZ górnictwo rud metali, cyna, kobalt, Góry Izerskie, Gierczyn, Przecznica, mapy górnicze Roland

Bardziej szczegółowo

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES 53 M>D J. Wróbel Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, Poland,1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy Tel.: 0 22 720 11 99, fax: 0 22 720

Bardziej szczegółowo

1RZ\ 6RODULV 6RODULV 7UDPLQR %UDXQVFKZHLJ. .LHUXQHN ļ %OLVNL :VFKöG 6SLV WUHĂFL

1RZ\ 6RODULV 6RODULV 7UDPLQR %UDXQVFKZHLJ. .LHUXQHN ļ %OLVNL :VFKöG 6SLV WUHĂFL ZVWÚSLH HUGHF]QLH LbPRMHJR QDV JïRV\ ĵ ]RUJDQL GURG]HQLD \NOH PLïH DQH QDP P ]DXID P\ QD WHQ VNïDGDP NOLHQWRP VNR ODW NL 6RODULV LbQDV]HM HFKQLF]Q\ FMH 'REU\ NOLHQWöZ SU]HG]D P ZbW\P SUHPLHUD bzu]hăqld

Bardziej szczegółowo

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P 52='=,$à III DANE O EMISJI 1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P DN ML]Z\Ná\ KQDRND]L LHODVHULL(RZDUWR LQRPLQDOQHM]áRW\ND

Bardziej szczegółowo

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND P Q S P PQSP *.RWR PQSP **RU\OND PQSP 3 R WR N 5 *3DUV]\ZND PQSP 3 U R V ' ZRU VN L3RWRN = D J PQSP U R G ] N L 3 2VWU\V].RVNRZD*yUD PQSP X VQ ] N R : L FLH 6RáW\VLD*yUD PQSP *6\UNyZND & Z F D Ny y Z 3

Bardziej szczegółowo

6W\F]HÏ /XW\ 0DU]HF 6DWHOLWD(XWHOVDW+RWELUG SODWIRUPDF\IURZ D VWRSQL(ÅUDGLR PRGHVFDQÅNDQDá7: 5 )DOH UHGQLH N+] *RG]LQD H F MV LH 0 N áh LD ] G LH Q R 3 N UH WR : D G UR

Bardziej szczegółowo

:LHOLF]ND.5$.Ï: 0LHFKyZ 2ONXV] &KU]DQyZ 2VZLHFLP :DGRZLFH 6XFKD%HVNLG]ND 0\VOHQLFH %RFKQLD %U]HVNR /LPDQRZD 3URV]RZLFH 1RZ\7DUJ =DNRSDQH 1RZ\6DF] 7DUQyZ 'DEURZD 7DUQRZVND *RUOLFH =%,251,.,=$3252:(VLHüUHJLRQDOQD

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785<

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785< SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. Druk nr 340 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI 6$025='87(5

Bardziej szczegółowo

KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW)

KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW) KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW).ZLW Z\ZR]RZ\SRGZR]RZ\ MHVW GRNXPHQWHP VWDQRZLF\P SRGVWDZ SU]HPLHV]F]HQLD Z\URELRQ\FKLRGHEUDQ\FKPDWHULDáyZGU]HZQ\FKSU]\X*\FLXNRQQ\FKLPHFKDQLF]Q\FKURGNyw WUDQVSRUWRZ\FKDSRSRGSLVDQLXSU]H]RGELRUFVWDQRZLGRZyGGRVWDZ\RNUHORQHMZQLPPDV\

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Jakość / Najlepsza Cena Obniżka nawet o 15 200,00 pln

Najlepsza Jakość / Najlepsza Cena Obniżka nawet o 15 200,00 pln Najlepsza Jakość / Najlepsza Obniżka nawet o 15 200,00 pln " OFERTA SPECJALNA; LICZBA SAMOCHODÓW OGRANICZONA" Rocznik 2013 WYPRZEDAŻ 2.0 BENZYNA 2.0 DIESEL Low Emission 2.0 DIESEL 58 800,00 zł 71 000,00

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 157 System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych Dorota Poznaƒska Warszawa, kwiecieƒ 2003 r. Projekt graficzny:

Bardziej szczegółowo

Plan bloku tematycznego dla klasy I

Plan bloku tematycznego dla klasy I Izabela Olszewska 6]NRáD3RGVWDZRZDQULP-DQD%U]HFKZ\ 42-0\V]NyZXO3LF]\FND Plan bloku tematycznego dla klasy I Temat bloku: 3LNQDQDV]D3ROVNDFDáD Tematy jednostek dziennych: 1. Warszawa stolica Polski 2. 3LNQRSU]\URG\SROVNLHM

Bardziej szczegółowo

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r.

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. =DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. ZVSUDZLHXVWDOHQLDSURJUDPXV]NROHQLDZVWSQHJR-LQVWUXNWD*XRJyOQHJR LLQVWUXNWD*XVWDQRZLVNRZHJR]]DNUHVXEKSGODSUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLDQ\FKZ8U]G]LH0LDVWD%LáJRUDM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu FrontPage 2000. 3UH]HQWDFM SU]\JRWRZDá -DPUy] 6áDZRPLU III WT Rzeszów 2002r

Prezentacja programu FrontPage 2000. 3UH]HQWDFM SU]\JRWRZDá -DPUy] 6áDZRPLU III WT Rzeszów 2002r Prezentacja programu FrontPage 2000 3UH]HQWDFM SU]\JRWRZDá -DPUy] 6áDZRPLU III WT Rzeszów 2002r 1 6SLVWUHFL 3 *áyzqh RNQR SURJUDPX 4 Widoki stron 5 Tworzenie strony od podstaw 6 :ádflzrfl VWURQ\ 7 Formatowanie

Bardziej szczegółowo

/S *PLQD 2GSDG\ RUJDQLF]QH SRFKRG]HQLD URçOLQQHJR 2GSDG\ RUJDQLF]QH SRFKRG]HQLD ]ZLHU]àFHJR 6NãDGPRUIRORJLF]Q\RGSDGÍZ]JRVSRGDUVWZGRPRZ\FKU,QQHRGSDG\ RUJDQLF]QH 3DSLHU LWHNWXUD 7ZRU]\ZD V]WXF]QH 0DWHULDã\

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. Druk nr 565 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja QD SRVLHG]HQLX Z

Bardziej szczegółowo

GREINPLAST ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE Ô NOWOŚCI Ô NOWA Ô FORUM W OFERCIE GREINPLASTU LINIA PRODUKCYJNA ZAWSZE DLA KLIENTA

GREINPLAST ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE Ô NOWOŚCI Ô NOWA Ô FORUM W OFERCIE GREINPLASTU LINIA PRODUKCYJNA ZAWSZE DLA KLIENTA 15 Ô NOWOŚCI W OFERCIE GREINPLASTU Ô NOWA LINIA PRODUKCYJNA Ô FORUM ZAWSZE DLA KLIENTA GREINPLAST ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE : : : * 5 (, 1 3 / $ 6 7 3 / POWIĘKSZAMY ASORTYMENT NOWOŚCI W OFERCIE GREINPLASTU

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ego erenie Trójmiasta: SABUR Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, budynek 16 81-212 Gdynia tel.: (0-58) 663-74-44 fax: (0-58) 663-72-77

UWAGA!!! ego erenie Trójmiasta: SABUR Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, budynek 16 81-212 Gdynia tel.: (0-58) 663-74-44 fax: (0-58) 663-72-77 UWAGA ego erenie Trójmiasta: SABUR Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, budynek 16 81-212 Gdynia tel.: (0-58) 663-74-44 fax: (0-58) 663-72-77 Zapraszamy do kontaktu. " # $ $ $% & '% wielu czytelników, swoje miejsce

Bardziej szczegółowo

725 Rozpoznanie geologiczne i gospodarka złożeni Ten dział wiąże się ściśle z działalnością górniczą i stanowi przedmiot badań geologii górniczej (kopalnianej). Tradycyjnie obejmuje ona zagadnienia od

Bardziej szczegółowo

SWOSZOWICE PACHNĄCE SIARKĄ

SWOSZOWICE PACHNĄCE SIARKĄ Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr 43 2005 Jerzy GÓRECKI, Edyta SZWED* złoża siarki rodzimej, dawne górnictwo SWOSZOWICE PACHNĄCE SIARKĄ W odległości

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN MATURALNY W REPUBLICE CZESKIEJ

NOWY EGZAMIN MATURALNY W REPUBLICE CZESKIEJ IVANA R#ä.29È, JANA KOLÍNSKÁ, URŠULA DRAHNÁ ÚIV CERMAT Praga NOWY EGZAMIN MATURALNY W REPUBLICE CZESKIEJ 3UDFH QDG UHIRUP HJ]DPLQX PDWXUDOQHJR Z &]HFKDFK WUZDM RG U kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szczepański 1 CZY MOŻNA MÓWIĆ O POLSKIEJ POLITYCE GOSPODARCZEJ W XIX WIEKU?

Jerzy Szczepański 1 CZY MOŻNA MÓWIĆ O POLSKIEJ POLITYCE GOSPODARCZEJ W XIX WIEKU? Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 20, Nr 2/2016 Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami

Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami Prowadzący: dr Elżbieta Megiel Plan wykładów Data Zagadnienia 7.03 Chemia stosowana 14.03 Zielona chemia 21.03

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 6(24)/ 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii JUXG]LHU 1. ADHD X GRURVá\FK SRUDGQLN - MDN ] W\P *\ü 6DELQH %HUQDX- Kraków : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 3(27)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Maj 2008 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 Spis treści 1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 1.1. Rozwój cywilizacji człowieka a korzystanie z zasobów Ziemi... 11 1.2. Czy zasoby naturalne Ziemi mogą ulec wyczerpaniu?... 14

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-c/G/N/4 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj zakładu górniczego:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA NAUCZYCIELI BIOLOGII

SYSTEM OCENIANIA NAUCZYCIELI BIOLOGII MARIA PEDRYC-WRONA ELWIRA SAMONEK-MICIUK Pracownia Metodyki Nauczania Biologii, UMCS Lublin SYSTEM OCENIANIA NAUCZYCIELI BIOLOGII :VWS 8PLHMWQRü SRPLDUX RVLJQLü XF]QLyZ L LFK RFHQLDQLH WR WUXGQ\LRGSowiedzialny

Bardziej szczegółowo

$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2

$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU 35=('6, %,25&=2&, $1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2 3UDFD]ELRURZD Druk publikacji sfinansowany ]HURGNyZ8U]GX.RPLWHWX,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM Warszawa

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-a/G/N/6 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Śląskie Miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

O CZYM MÓWI EFEKT STANDARDOWY?

O CZYM MÓWI EFEKT STANDARDOWY? EWA 67)(..(àyG( O CZYM MÓWI EFEKT STANDARDOWY? W prawozdaniu Centralnej Komiji Egzaminacyjnej Sprawdzian 004 zavwrvrzdqrzvnd(qln]zdq\hihnwhpvwdqgdugrz\pgodsruyzqdqldz\qlnyz uzykanych przez uczniów w gminach

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Semestr 1 GGiG-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

3ODQZ\QLNRZ\]SURMHNWX.20387(52:(232:,(&,NODV\,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM. 1 3.RPSXWHUQDU]G]LHP pracy

3ODQZ\QLNRZ\]SURMHNWX.20387(52:(232:,(&,NODV\,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM. 1 3.RPSXWHUQDU]G]LHP pracy PLAN WYNIKOWY QDXF]DQLDLQIRUPDW\NLZNODVDFK,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM RSUDFRZDQ\QDSRGVWDZLHSURJUDPXHGXNDFMLLQIRUPDW\F]QHM.20387(52:(232:,(&,'.26 RUD]SRGUFzQLND.20387(52:(232:,(&,GODVWDUV]\FKNODVV]NRá\SRGVWDZRZHM

Bardziej szczegółowo

3URMHNWRZDQLHVFKHPDWyZ UHODF\MQ\FKED]GDQ\FK± 1RUPDOL]DFMD. =E\V]NR.UyOLNRZVNL ,QVW\WXW,QIRUPDW\NL3ROLWHFKQLNL3R]QDVNLHM 3R]QDXO3LRWURZR

3URMHNWRZDQLHVFKHPDWyZ UHODF\MQ\FKED]GDQ\FK± 1RUPDOL]DFMD. =E\V]NR.UyOLNRZVNL ,QVW\WXW,QIRUPDW\NL3ROLWHFKQLNL3R]QDVNLHM 3R]QDXO3LRWURZR 3URMHNWRZDQLHVFKHPDWyZ UHODF\MQ\FKED]GDQ\FK± 1RUPDOL]DFMD =E\V]NR.UyOLNRZVNL,QVW\WXW,QIRUPDW\NL3ROLWHFKQLNL3R]QDVNLHM 3R]QDXO3LRWURZR HPDLO=E\V]NR.UyOLNRZVNL#FVSXWSR]QDSO 1LHZáDFLZH]DSURMHNWRZDQLHVFKHPDWyZ

Bardziej szczegółowo

±ÃZáD FLZDÃSROLW\NDÃSU]HVWU]HQQD

±ÃZáD FLZDÃSROLW\NDÃSU]HVWU]HQQD 3ROHáDGXVSRáHF]QHJR ±VSRáHF]QD]DVDGQR üdnfhswdfmd 3ROHáDGXHNRQRPLF]QHJR ±HNRQRPLF]QDJRVSRGDUF]D HIHNW\ZQR ü 3ROHáDGXHNRORJLF]QHJR ±HNRORJLF]QDUDFMRQDOQR ü 3ROHáDGXSU]HVWU]HQQHJR ±ZáD FLZDSROLW\NDSU]HVWU]HQQD

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(21)/2007. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(21)/2007. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 3(21)/2007 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii maj 2007 1. &R VL dzieje z moim dzieckiem? : zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania

Bardziej szczegółowo

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia

Bardziej szczegółowo

VII. Prawo geologiczne i górnicze z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy. X. Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych

VII. Prawo geologiczne i górnicze z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy. X. Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Wydział: Górnictwa i GeoinŜynierii Kierunek studiów: Górnictwo Odkrywkowe Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Przedmiot kierunkowy: Technologia urabiania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

LIBRA SYSTEM POLO. klin. łącznik. ekonomia. 4 mm FALA. funkcjonalność. super jakośc. gwarancja. drzwi przesuwnych. tor SIMPLE. 18 mm.

LIBRA SYSTEM POLO. klin. łącznik. ekonomia. 4 mm FALA. funkcjonalność. super jakośc. gwarancja. drzwi przesuwnych. tor SIMPLE. 18 mm. LIBRA LE klin łącznik ekonomia POLO 4 mm funkcjonalność tor SIMPLE łatwość montażu 18 mm konstrukc FO super jakośc super jakość FALA strukcja 4 mm gwarancja funkcjonalność P k SYSTEM drzwi przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

-]\NPRGHORZDQLDGDQ\FK80/ {ewag@ipipan.waw.pl, ewag@pjwstk.waw.pl} Ewa Stemposz. Instytut Podstaw Informatyki PAN

-]\NPRGHORZDQLDGDQ\FK80/ {ewag@ipipan.waw.pl, ewag@pjwstk.waw.pl} Ewa Stemposz. Instytut Podstaw Informatyki PAN -]\NPRGHORZDQLDGDQ\FK80/ Ewa Stemposz {ewag@ipipan.waw.pl, ewag@pjwstk.waw.pl} Instytut Podstaw Informatyki PAN Polsko--DSRVND:\*V]D6]NRáD7HFKQLN.RPSXWHURZ\FK Zagadnienia Krótka charakterystyka UML Diagramy

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

Problem ochrony środowiska w górnictwie otworowym na przykładzie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.

Problem ochrony środowiska w górnictwie otworowym na przykładzie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. Dr hab. inż. Stanisław Kowalik prof. nzw w Pol. Śl., Mgr inż. Maria Gajdowska, Mgr inż. Joanna Herczakowska, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELU DIALOGICZNEGO OCENIANIA W KOMUNIKOWANIU WYNIKÓW EGZA0,18=(:1 75=1(*2

WYKORZYSTANIE MODELU DIALOGICZNEGO OCENIANIA W KOMUNIKOWANIU WYNIKÓW EGZA0,18=(:1 75=1(*2 KRZYSZTOF BEDNAREK CEZARY LEMPA 5HJLRQDOQ\2URGHN'RVNRQDOHQLD1DXF]\FLHOLÄ:20 Z.DWRZLFDFK WYKORZYSTANIE MODELU DIALOGICZNEGO OCENIANIA W KOMUNIKOWANIU WYNIKÓW EGZA0,18=(:1 75=1(*2 :5R]SRU]G]HQLX0LQLVWUD(GXNDFML1DURGRZHML

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST NA DRODZE INIEKCYJNEGO WZMACNIANIA POKŁADU 209 PRZED JEJ CZOŁEM****

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST NA DRODZE INIEKCYJNEGO WZMACNIANIA POKŁADU 209 PRZED JEJ CZOŁEM**** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Tadeusz Rembielak*, Jacek Kudela**, Jan Krella**, Janusz Rosikowski***, Bogdan Zamarlik** ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1409) 111. posiedzenie.rplvml2fkurq\urgrzlvnd w dniu 28 lipca 2004 r.

Zapis stenograficzny (1409) 111. posiedzenie.rplvml2fkurq\urgrzlvnd w dniu 28 lipca 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1409) 111. posiedzenie.rplvml2fkurq\urgrzlvnd w dniu 28 lipca 2004 r. V kadencja 3RU]GHNREUDG 5R]SDWU]HQLHZQLRVNyZ ]JáRV]RQ\FKQD SRVLHG]HQLX

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Górnictwo odkrywkowe w Małopolsce prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł Katedra Górnictwa Odkrywkowego 2 Województwo małopolskie Powierzchnia: 15,14 tyś.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (835) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawstwa L3UDZRU]GQR L oraz Komisji Emigracji i Polaków za GraQL w dniu 8 lipca 2003 r.

Zapis stenograficzny (835) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawstwa L3UDZRU]GQR L oraz Komisji Emigracji i Polaków za GraQL w dniu 8 lipca 2003 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (835) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawstwa L3UDZRU]GQR L oraz Komisji Emigracji i Polaków za GraQL w dniu 8 lipca 2003 r. V kadencja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OSADÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA WÓD TRZECIORZĘDOWYCH Z OBSZARU TARNOBRZESKICH ZŁÓŻ SIARKI

CHARAKTERYSTYKA OSADÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA WÓD TRZECIORZĘDOWYCH Z OBSZARU TARNOBRZESKICH ZŁÓŻ SIARKI Barbara Wrzesińska CHARATERYSTYA OSADÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA WÓD TRZECIORZĘDOWYCH Z OBSZARU TARNOBRZESICH ZŁÓŻ SIARI 1. Wstęp Niniejsza praca obejmuje mineralogiczna charakterystykę osadów pochodzących

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY NARODOWEGO UNIWERSYTETU GÓRNICZEGO Z INSTYTUCJAMI POLSKIMI. Mówca: Rektor NUG, akademik NAN Ukrainy prof. Pivnyak G. G.

DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY NARODOWEGO UNIWERSYTETU GÓRNICZEGO Z INSTYTUCJAMI POLSKIMI. Mówca: Rektor NUG, akademik NAN Ukrainy prof. Pivnyak G. G. DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY NARODOWEGO UNIWERSYTETU GÓRNICZEGO Z INSTYTUCJAMI POLSKIMI Mówca: Rektor NUG, akademik NAN Ukrainy prof. Pivnyak G. G. Główny Instytut Górnictwa (Katowice) Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE EKSPLOATACJI OTWOROWEJ I PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA. Prof. dr hab.. inŝ. Marek Nieć

UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE EKSPLOATACJI OTWOROWEJ I PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA. Prof. dr hab.. inŝ. Marek Nieć UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE EKSPLOATACJI OTWOROWEJ I PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA Prof. dr hab.. inŝ. Marek Nieć Katedra Geologii ZłoŜowej owej i Górniczej AGH METODY OTWOROWE STOSOWANE SĄ DO EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Samsung jeste my liderem Smart TV

Samsung jeste my liderem Smart TV sierpie 2011 r. Nr 26(66)/2011 sierpie 2011 r. Nr 27(67)/2011 sierpie 2011 r. Nr 29(69)/2011 czerwiec 2013 r. Nr 21(146)/2013 sierpie 2011 r. Nr 28(68)/2011 sierpie 2011 r. Nr 27(67)/2011 sierpie 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach - Kolbuszowa

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach - Kolbuszowa KONRAD KATA Analiza Gospodarki Odpadami w gminach - Kolbuszowa Gmina KolbuszowaMHVWJPLQZLHMVNR-PLHMVN6NáDGDVL]PLDVWD.ROEXV]RZDLVRáHFWZ3RZLHU]FKQLDFDáNo- ZLWDPLDVWDLJPLQ\Z\QRVLNP]F]HJRQDPLDVWRSU]\SDGDNP]DQDJPLQNP/XGQRü*PLQ\

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Development constraints of polish resource & reserve base of KGHM Polska Miedź S.A.

Development constraints of polish resource & reserve base of KGHM Polska Miedź S.A. Uwarunkowania rozwoju polskiej bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. Development constraints of polish resource & reserve base of KGHM Polska Miedź S.A. Science for Industry: Necessity is the mother of

Bardziej szczegółowo

Ocena zasadności zmiany funkcji szybu L-VI kopalni Lubin

Ocena zasadności zmiany funkcji szybu L-VI kopalni Lubin 83 CUPRUM nr 4 (69) 2013, s. 83-89 Jerzy Grzesiński 1), Sławomir Hanzel 2), Marek Marzec 1), Zbigniew Sadecki 2) Ocena zasadności zmiany funkcji szybu L-VI kopalni Lubin Streszczenie Analiza programów

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż Moduł VI Poszukiwanie i dokumentowanie złóż Koordynator: Dr hab. Antoni Muszer Poszukiwanie i dokumentowanie złóż prof. dr hab. Andrzej Solecki dr Wojciech Śliwiński dr hab. Antoni Muszer dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz

Bardziej szczegółowo

Ó Ó ą ć ą ą ą Ź ą ą Ż Ż Ę Ó Ż ą ć ć ź Ó Ź ź ź ą Ó Ś ą ą ć ć Ż ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ó ć ć ć Ę ą Ó Ł Ó Ź Ę ą ć ć ź Ó Ź Ó Ź ć ć ą Ż ą ź Ż Ź ć ć ć Ż Ę Ą ą ą Ź Ż Ź Ź ź ź Ź ć ą ą ź ź Ż Ż Ą ź Ę ą ć ą ą Ó Ź ć Ę ź ź

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

Ryszard CZAJKOWSKI, Zbigniew CZYRYŁO, Witold MICHNO, Mieczysław WOLAK Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki SIARKOPOL, Tarnobrzeg

Ryszard CZAJKOWSKI, Zbigniew CZYRYŁO, Witold MICHNO, Mieczysław WOLAK Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki SIARKOPOL, Tarnobrzeg WARSZTATY 2014 z cyklu: Górnictwo człowiek środowisko: zrównoważony rozwój Mat. Symp. str. 348 363 Ryszard CZAJKOWSKI, Zbigniew CZYRYŁO, Witold MICHNO, Mieczysław WOLAK Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki

Bardziej szczegółowo

poltegor - projekt sp. z o.o.

poltegor - projekt sp. z o.o. poltegor - projekt sp. z o.o. WATER MANAGEMENT AT ABANDONED LIGNITE OPEN PITS IN POLAND JACEK SZCZEPIŃSKI LUDWIK SEWERYN SPILM KRAKÓW, 4-6 NOVEMBER 2004 OPEN PITS IN POLAND MORE THAN 2000 SURFACE MINES

Bardziej szczegółowo

8&+:$à$15;;;,,, RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r.

8&+:$à$15;;;,,, RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. 8&+:$à$15;;;,,, RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. ZVSUDZLHSU]\MFLDUHJXODPLQXXG]LHODQLDSRPRF\PDWHULDOQHMRFKDUDNWHU]H VRFMDOQ\PGODXF]QLyZ]DPLHV]NDá\FKQDWHUHQLH0LDVWD7\FK\ Na postawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-c/G/N/8 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Śląskie Miasto Mysłowice

Bardziej szczegółowo

KSMD APN 2 lata pracy w kopalniach odkrywkowych

KSMD APN 2 lata pracy w kopalniach odkrywkowych KSMD APN 2 lata pracy w kopalniach odkrywkowych Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Prelegent: Józef Pyra KSMD APN Przy skutecznym urabianiu złóż z użyciem MW, zawsze będą

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Determinant rozwoju przemysłu wydobywczego Ochrona powierzchni Zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1(25)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Luty 2008 1. Andragogika Z XMFLX LQWHUG\VF\SOLQDUQ\P SRG red. Wojciecha Horynia

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WSTĘP DO NAUK O ZIEMI

WYKŁAD HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WSTĘP DO NAUK O ZIEMI WYKŁAD 2017 Historia geologii, minerały, skały HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe PLANETA ZIEMIA BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI MINERAŁY, SKAŁY POWIERZCHNIA ZIEMI

Bardziej szczegółowo