INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, Raszyn k/warszawy Tel.: , fax:

2

3 Szanowny Kliencie. ']LNXMHP\]DZ\EyUWHJRXU]G]HQLD : FHOX ]UR]XPLHQLD MDN Z VSRVyE SRSUDZQ\ L EH]SLHF]Q\ X*\ZDü ]P\ZDUNL GRUDG]DP\ XZD*QH SU]HF]\WDQLH ZV]\VWNLFK]DZDUW\FKZW\PSRGUF]QLNXLQVWUXNFML 3RGUF]QLN MHVW SRG]LHORQ\ QD UR]G]LDá\ NWyUH NURN SR NURNX RSLVXM IXQNFMH ]P\ZDUNL ] MDVQ\PL LQVWUXNFMDPL SRVWSRZDQLDNWyU\PWRZDU]\V]REUD]NL : SRGUF]QLNX ]DZDUWH V ]DOHFHQLD RGQRQLH SRSUDZQHJR VSRVREX REVáXJL NRV]\ UDPLRQ QDWU\VNX SRMHPQLNyZILOWUyZSURJUDPyZ]P\ZDQLDRUD]XNáDGXVWHURZDQLD $E\ ]DSHZQLü *H ]P\ZDUND SR]RVWDQLH Z GRVNRQDá\P VWDQLH QDOH*\ SRVWSRZDü ]JRGQLH ] SURFHGXUDPL czyszczenia. 3RGUF]QLN WHQ VWDQRZL V]\ENL L SURVW\ Z X*\FLX LQIRUPDWRU RGSRZLDGDMF\ QD ZV]\VWNLH S\WDQLD GRW\F]FH FRG]LHQQHJRX*\ZDQLDQRZHM]P\ZDUNL,16758.&-(,167$/$&-,VSU]H]QDF]RQHGODwykwalifikowanego technika, który musi ]DLQVWDORZDüSRGáF]\üLSU]HWHVWRZDüXU]G]HQLH,16758.&-(8)<7.2:$1,$]DZLHUDMZVND]DQLDRGQRQLHX*\ZDQLDXU]G]HQLDRSLV\ XNáDGXNRQWUROLL procedury poprawnego czyszczenia oraz utrzymania.

4 =$6$'<%(=3,(&=(67:$ 1,1,(-6=$,16758.&-$ 67$12:, 1,(2'à&=1 &= û 85='=(1,$ 086, 21$ %<û PRZECHOWYWANA W STA1,( 1,(1$586=21<0 5$=(0 =( =0<:$5. =$1,0 =$&=1,(6=.25=<67$û = 85='=(1,$ 8:$)1,( 35=(&=<7$- :6=<67.,( =$:$57( : 7<0 32'5 &=1,.8,16758.&-(,167$/$&- 086, 35=(352:$'=,û :<.:$/,),.2:$1< 7(&+1,. =*2'1,( Z 2%2:,=8-&<0,35=(3,6$0,1,1,(-6=(85='=(1,(-(6735=(=1$&=21('28)<7.8 '202:(*2, -(67 =*2'1( = 2%(&1,( 2%2:,=8-&<0, '<5(.7<:$0, =$:,(5$-&<0, :<0$*$1,$2'121,((/,0,1$&-,=$.àÏ&(5$',2(/(.75<&=1<&+ 85='=(1,(-(6735=(=1$&=21('21$67 38-&<&+&(/Ï:0<&,$, 686=(1,$1$&=<.$)'<,11< 6326Ï% 8)<&,$ 8:$)$1< -(67 =$ 1,(:à$&,:< PRODUCENT ZRZEKA 6, 2'32:,('=,$/12&,=$85='=(1,(: 6<78$&-,*'<% '=,(2128)<:$1('2&(/Ï:,11<&+1,)23,6$1(32:<)(-. 7$%/,&=.$ =1$0,212:$ =$:,(5$-&$ '$1( 7(&+1,&=1( 180(5 6(5<-1< I OZNACZENIA JEST UMIESZCZONA W 6326Ï% :,'2&=1< 1$ :(:1 75=1(-.5$: '=, DRZWI. 7$%/,&=.$=1$0,212:$1,(02)(%<û8681, 7$. 1,( =267$:,$- : '208 %(= 1$'=258 0$7(5,$àÏ: = :<5=8&$1(*2 23$.2:$1,$2''=,(/2'6,(%,(5Ï)1(0$7(5,$à<=.7Ï5<&+=52%,21( JEST 23$.2:$1,(,35=(.$)-('21$-%/,)6=(* :&Ï::7Ï51<&+ =*2'1,(=2%2:,=8-&<0,35=(3,6$0,%(=3,(&=(67:$85='=((/(.75<&=1<&+ 85='=(1,( 086, %<û 8=,(0,21( 352'8&(17=5=(.$6, &$à(-2'32:,('=,$/12&, =$ 6=.2'< 1$ 262%,( /8% 0,(1,8 :<1,.$-&( = NIE UZIEMIENIA URZ'=(1,$ /8% :$'/,:(-,167$/$&-,8=,(0,$-&(- : 35=<3$'.8 *'< 85='=(1,( -(67 32'à&=$1( %(=325('1,2 '2 '5Ï'à$ =$6,/$1,$$1,(=$3202&:7<&=.,1,(=% '1(-(67=$,167$/2:$1,(35=(à&=1,.$,=2/8-&(*2.7Ï5(*2 67<., : 67$1,( 52=:$5&,$ 6 2''$/21( 2' 6IEBIE O CO NAJMNIEJ 3 MM. :7<&=.$ 1$ 35=(:2'=,( =$6,/$-&<0, 2'32:,$'$-&<-(-27:Ï5*1,$='$086= %<û 7(*2 6$0(*2 7<38, 086= 2'32:,$'$û :<0$*$1,20 2%2:,=8-&<&+ 35=(3,6Ï:635$:''&=<1$3, &,(,&= 6727/,:2û'5Ï'à$=$6,/$1,$2'32:,$'$- PODANYM NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. 81,.$ :$1,$ 52=*$à =,$&=< LUB %2&=1,.2:$1,$32à&=(1,*'<1,(:<à&=$-85='=(1,$=6,(&,&,*1&=$.$%(/ ZASILANIA. =$:6=(&,*1,-=$:7<&=..,167$/$&-, 85='=(1,$ 1$/()< '2.21$û : 7$., 6326Ï% $%< :7<&=.$ 1$ PRZEWODZIE ZAS,/$-&<0=1$-'2:$à$6, : à$7:2'267 31<00,(-6&8 : 35=<3$'.8 86=.2'=(1,$.$%/$ =$6,/$1,$ 32:,1,(1 %<û 21 :<0,(1,21< 35=(= :<.:$/,),.2:$1(*27(&+1,.$32:<0,$1,(.$%/$=$6,/$1,$83(:1,-6, )(./$05$ 02&8-&$.$%(/=$6,/$-&<-(67'2%5=('2.5 &21$ -(/, 85='=(1,( -(67,167$/2:$1( 1$ 32'à2'=( 32.5<7(- '<:$1(0 /8%,11 :<.à$'=,183(:1,-6, )(27:25<:-(*2'1,(1,(6=$6à21, 7( $%<=$32%,(&675$72035'8=$:6=(328)<&,8:<à&==0<:$5. 35=(' :<5=8&(1,(0 1$ 0,(71,. 85='=(1,( 1$/()< 8&=<1,û 1,(='ATNYM DO 8)<7.8 : 7<0 &(/8 32 2'à&=(1,8 = 6,(&, 2'(71,- *àï:1<.$%(/ =$6,/$1,$, =$%(=3,(&=:6=<67.,((/(0(17<.7Ï5(02*%<û1,(%(=3,(&=1('/$'=,(&,=$0., '5=:,,7385='=(1,(1$/()<:<:,('û' :&Ï::7Ï51<&+ W PRZYPADKU JAKIEGO.2/:,(.86=.2'=(1,$2'à&==0<:$5. 2''5Ï'à$ =$6,/$1,$=$.5 û=$:ï5:/272:<:2'<$1$67 31,(=$'=:232 WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.

5 1,(8)<:$-85='=(.7Ï5(8/(*à<86=.2'=(1,8:75$.&,(75$ (/,0$6= :73/,:2&,325$''6, SWOJEGO DOSTAWCY. 85='=(1,( 086, =267$û =$02172:$1( 35=(= :<.:$/,),.2:$1(*2 7(&+1,.$ /8% =*2'1,(=,16758.&-'267$5&=2135=(=352'8&(17$ 85='=(1,( -(67 35=(=1$&=21( '2 8)<7.8 35=(= '2526à<&+. NIE POZWALAJ DZIECIOM =%/,)$û 6,, %$:,û 6, =0<:$5. 75=<0$- '=,(&, = DALEKA OD DETERGENTÓW I 27:$57<&+ '5=:, =0<:$5., 1,( 1$/()< =267$:,$û : =$6, *8 '=,(&, (/(0(17Ï: 23$.2:$1,$3/$67,.2:<&+725(%67<523,$180(7$/2:<&+35 7Ï:,73 75=<0$- '=,(&, = '$/(.$ 2' 27:$57<&+ '5=:, =0<:$5., 85='=(1,( 02)( =$:,(5$û 32=267$à2&, DETERGENTÓW, KTÓRE 02*632:2'2:$û1,(2':5$&$/1(86=.2'=(1,( 2&=8867*$5'à$$1$:(7: 3(:1<&+6<78$&-$&+0,(5û35=(=8'86=(1,( 1,(8)<:$-52=386=&=$/1,.Ï:7$.,&+-$.$/.2+2//8%7(53(17<1$.7Ï5(02* 632:2'2:$û:<%8&+ 1,(:.à$'$-1$&=<=$%58'=21<&+323,2à(0:26.,(0/8%)$5% 23,(5$1,(6, 2'5=:,/8%6,$'$1,(1$1,&+02)(632:2'2:$û35=(:5Ï&(1,(6, 85='=(1,$1$5$)$-&7<06$0<0/8'=,1$1,(%(=3,(&=(67:2. : )$'1<&+ 2.2/,&=12&,$&+ 1,( '27<.$- (/(0(17Ï: *5=(:&=<&+ 78) 32 =$.2&=(1,835$&<=0YWARKI. 32-$.,0&=$6,((/(0(17<*5=(:&=(=0<:$5.,02*=0,(1,û.2/25&= &,2:2/8%: &$à2&,-(6772=83(à1,(1$785$/1(,1,(0$)$'1(*2:3à<:81$3235$:1('=,$à$1,( 85='=(1,$ 1,( 3,- 32=267$à2&,:2'<.7Ï5(02*=1$-'2:$û6, :1$&=<1,$&+/8%=0<:ARCE 35=('=$.2&=(1,(0352*5$080<-&(*2,35=('&<./(0686=(1,$ 02'(/(:<326$)21(:85='=(1,($48$ ='=(1,( $48$6723 =$%(=3,(&=$ 35=(' =$/$1,(0 320,(6=&=(1,$ : PRZYPADKU PRZECIEKU WODY. W 6<78$&-, *'< 85='=(1,( $48$6723 :<à&=< 6$02&=<11,( =0<:$5. =$'=:2 32 :<.:$/,),.2:$1(*2 7(&+1,.$ $%< =,'(17<),.2:$à, 8681à 86=.2'=(1,( : 02'(/$&+ :<326$)21<&+ : 85='=(1,( $48$6723 :(:175= 35=(:2'8 :/272:(*2 :2'< =1$-'8-( 6, ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY. NIE PRZECINAJ PRZEWODU I NIE POZWÓL, ABY ZAWÓR (/(.7520$*1(7<&=1< :3$'à '2 :2'<. W PRZYPADKU USZKODZENIA PRZEWODU WLOTOWEGO WODY 2'à&=85='=(1,(2''5Ï'à$=$6,/$1,$,2''5Ï'à$:2'< =$5$=32=$02172:$1,8=0<:$5.,35=(352:$''6=<%.,7(6785='=(1,$ & :('à8*321,)6=(-,16758.&-,-(/, ZMYWARKA NIE % '=,('=,$à$û3235$:1,(2'à&=- 2' '5Ï'à$ =$6,/$1,$, =$'=:2 '2 $8725<=2:$1(*2 6(5:,68 NIE PRÓBUJ 6$02'=,(/1,(1$35$:,$û85='=(1,$ =0<:$5.$ 63(à1,$ :6=<67.,( :<0$*$1,$ 867$/21( 35=(= 2%2:,=8-&( 35=(3,6< '27<&=&( %(=3,(&=(67:$ 25$= :<326$)(1,$ (/(.75<&=1(*2 :6=<67.,(.21752/( TECHNICZNE POWINNY %<û 35=(352:$'=21( :<à&=1,( 35=(= :<6=.2/21(*2 I AUTORYZOWANEGO TECHNIKA: NAPRAWY PRZEPROWADZANE PRZEZ NIEAUTORYZOWANY 3(5621(/ 32:2'8-81,(:$)1,(1,( *:$5$1&-, 25$= :<67$:,$- 8)<7.2:1,.$ 1$ 327(1&-$/1(1,(%(=3,(&=(67:2 Producent zrzeka VL FDáHM RGSRZLHG]LDOQRFL ]D V]NRG\ QD RVRELH OXE PLHQLX Z\QLNDMFH ] XFK\ELHQLD ZSU]HVWU]HJDQLXSRZ\*V]\FKURGNyZRVWUR*QRFLQLHXPLHMWQHJRPDQLSXORZDQLDSU]H]RVRE\QLHSRZRáDQH nawet przy pojedync]\pvnádgqlnxxu]g]hqldoxex*\zdqldqlhru\jlqdoq\fkf]fl

6 1. OPIS UKŁADU STEROWANIA 1.1 Panel sterowania Wszystkie przełączniki zmywarki są zgrupowane w górnym panelu. Wszystkie działania (włączanie, wyłączanie, programowanie) mogą być przeprowadzane przy otwartych drzwiach Przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF) Wciśniecie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie zasilania. Lampki kontrolne wskazujące wybrany program Wskazują wybrany program lub wystąpienie usterki (patrz wykrywanie i usuwanie usterek). Przycisk wyboru programu Wciskając przycisk wielokrotnie można wybrać żądany program. Lampka kontrolna ostrzegająca o braku soli (tylko w niektórych modelach) Wskazuje że dozownik soli jest pusty. Lampka kontrolna ostrzegająca o braku środka nabłyszczającego (tylko w niektórych modelach) Wskazuje że dozownik środka nabłyszczającego jest pusty. Przycisk EXTRA PROGRAM. Przycisk ten umożliwia dostęp do jednego z pięciu EXTRA programów (patrz: tabela). 7 Lampki kontrolna wskazująca wybranie EXTRA programu. 8 Przycisk wyboru funkcji 3 w 1. 9 Lampka funkcji 3 w Przycisk wyboru funkcji 1/2 ładunku (tylko w niektórych modelach) 11 Lampka funkcji 1/2 ładunku. 12 Przycisk programu opóźnienie włączenia (tylko w niektórych modelach). Opóźnienie włączenia do 9 godzin. 13 Wyświetlacz informacyjny (tylko w niektórych modelach).

7 1.2 Wybór programu zmywania i włączenie urządzenia. Wybór najodpowiedniejszego programu zmywania ułatwi tabela poniżej Po wybraniu odpowiedniego programu, należy: Nacisnąć przycisk ON/OFF (1) i poczekać, aż zapali się lampka kontrolna (2). Następnie należy przytrzymać wciśnięty przycisk wyboru programu (3) aż do momentu zapalenia się odpowiedniej lampki kontrolnej. Zamknąć drzwi; po około 2 sekundach program rozpocznie się. W czasie trwania programu, odpowiednia lampka kontrolna będzie migać. 1 Program numer i symbol Płukanie Rodzaj naczyń i stopień ich zabrudzenia Naczynia wymagające odświeżenia (płukanie+suszenie) Kolejność czynności w ramach programu Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Czas trwania (Minuty) Wody ( w litrach) Zużycie ,9 Energii (w kwh) Delikatny Auto BIO EN Normalnie zabrudzone naczynia. Normalnie zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi resztkami. Normalnie zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi resztkami. Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 45 C; Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 50 C; Zmywanie 65 C Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 50 C; Zimne płukanie; Płukanie 55 C; Suszenie; ,15 (**) (**) (**) ,08

8 Program numer i symbol 5 Super Rodzaj naczyń i stopień ich zabrudzenia Naczynia bardzo brudne, z przypalonymi resztkami Kolejność czynności w ramach programu Zmywanie wstępne 45 C; Zmywanie 70 C; 2 zimne płukania; Płukanie 70 C; Suszenie; Czas trwania (Minuty) Wody ( w litrach) Zużycie Energii (w kwh) ,70 6 Namaczanie Naczynia i nakrycia do skompletowania ładunku Zimne zmywanie wstępne; Szybki Lekko zabrudzone naczynia. Zmywanie 38 C; Zimne płukanie; Płukanie 58 C; ,85 8 Auto Normalnie zabrudzone naczynia tuż po użyciu Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 40 C i 55 C Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; (**) (**) (**) 9 ECO Normalnie zabrudzone naczynia tuż po użyciu Zmywanie 55 C; Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; , Intensywny Bardzo zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi i przypalonymi resztkami. Zmywanie 70 C; 2zimne płukania; Płukanie 70 C; Suszenie; ,5 Programu namaczania używać należy tylko z funkcją ½ ładunku. Aby użyć programów 6,7,8,9,10, należy najpierw wcisnąć przycisk EXTRA PROGRAMÓW (6). (**) Kiedy wybrany jest program AUTO lub AUTO 60-70, zmywarka sama dostosowuje parametry zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń.

9 TABEBELA REFERENCYJNA DLA POTRZEB CERTYFIKACJI: NORMA REFERENCYJNA EN Program referencyjny BIO Ładunek 14 kompletów Rodzaj detergentu B Ilość detergentu 35 g Nastawa dozowania środka nabłyszczającego W zależności od modelu: ¾ lub 4/6. Anulowanie trwającego programu Aby anulować trwający program należy, po uprzednim otwarciu drzwi, nacisnąć przycisk wyboru programu (3) i przytrzymać kilka sekund, aż lampki kontrolne dla programów 4 i 5 zaczną świecić się na przemian. Następnie należy zamknąć drzwi. Po około 1 minucie zmywarka zakończy cykl. Modyfikowanie programu Aby zmienić program, po prostu otwórz drzwi zmywarki i wybierz nowy program. Po zamknięciu drzwi, zmywarka automatycznie wybierze nowy program. Wybór funkcji ½ ładunku (tylko w niektórych modelach). Ta funkcja jest idealna do małych ładunków naczyń, zaoszczędza zużycie energii i wody. Jest ona kontrolowana przez przycisk POŁOWA ŁADUNKU (10); są dwie możliwości: Po naciśnięciu 1 raz wybieramy zmywanie w górnym koszu (odpowiednia lampka zapali się). Po naciśnięciu 2 raz wybieramy dolny kosz (odpowiednia lampka zapali się). A po naciśnięciu 3 raz powracamy do standardowego trybu pełnego ładunku na 2 kosze (zapalają się obie lampki).

10 EXTRA PROGRAMY Przycisk (6) daje możliwość dostępu do 5 EXTRA programów dodatkowo (oprócz tych, które wybierane są bezpośrednio poprzez przycisk wyboru programów). Przycisk (6) musi być naciśnięty (zapali się odpowiednia lampka) po wyborze głównego programu (1,2,3,4 lub 5). Funkcja ta jest zachowywana w pamięci, więc przycisk musi zostać wciśnięty ponownie (lampka wyłączy się), jeżeli użytkownik życzy sobie wykorzystać jeden z 5 głównych programów w następnym cyklu. Przycisk opcji 3 w 1. Wciskając ten przycisk (8) aktywuje się funkcja 3 w 1 ; jednocześnie zapala się odpowiednia lampka potwierdzająca dokonanie wyboru. Funkcja 3 w 1 jest stworzona specjalnie po to, aby można było używać tabletek lub detergentów sypkich, które zawierają w sobie sól i środek do nabłyszczania. Jeżeli zdecydowałeś się użyć takiego rozwiązania, naciśnij przycisk (8), aby zmywarka dokonała ustawień niezbędnych parametrów, które zapewnią najlepsze rezultaty zmywania. Po zakończeniu cyklu, urządzenie automatycznie zresetuje ustawienia, tak aby można było używać standardowych środków. Programowanie opóźnionego włączenia zmywarki. Należy wcisnąć przycisk OPÓŹNIONEGO WŁĄCZENIA (12), aby opóźnić start programu zmywania od 1 do 9 godzin. Oznacza to, iż zmywarka może rozpocząć pracę o dowolnej porze dnia lub nocy. Naciśnij więc przycisk kilka razy, aby wybrać godzinę opóźnionego startu zmywarki. Regulacja systemu zmiękczania wody (dozowania soli). W zależności od modelu, ustawień można dokonać elektronicznie lub manualnie: USTAWIENIE ELEKTRONICZNE (tylko w niektórych modelach): N.B. by można było dokonać poniższych ustawień, musi być wybrany program namaczania lub jakikolwiek program zmywania. Naciśnij przycisk OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA (12) i trzymaj wciśnięty, aż obecna wartość pojawi się poprzedzona cyfrą 3 ). Puść przycisk, a następnie wciśnij ponownie, aż pojawi się wybrana wartość (patrz: tabela poniżej). 6 wybieranych, możliwych poziomów ukażą się w tym porządku: 3.,4.,5.,0.,1.,2, Kiedy wybrana wartość pojawi się na wyświetlaczu, zwolnij przycisk; po 5 sekundach system automatycznie powróci do ustawień programu opóźnionego włączenia, a wybrana wartość zostanie zachowana. N.B. Wyświetlacz pokazuje ustawienia twardości wody i program opóźnienia. Kropka (.) po cyfrze (powyżej) oznacza, że ukazana wartość dotyczy twardości wody. Jeżeli po cyfrze nie ma kropki (.), oznacza to, iż jest to wartość opóźnienia włączenia.

11 TWARDOŚĆ WODY USTAWIENIA NIEMIECKIE STOPNIE (dh) FRANCUSKIE STOPNIE (df) Informacje o twardości wody w instalacji można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Regulacja manualna (za pomocą przełącznika). W zależności od modelu, przełącznik może znajdować się: Wewnątrz zmywarki po prawej stronie, w plastikowym pierścieniu zabezpieczającym. Pod zakrętką pojemnika na sól. Zakończenie cyklu. Po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaczną migać lampki programów 4 i 5. Aby wyłączyć zmywarkę, otwórz drzwi i wciśnij przycisk ON/OFF (1). Wyjmowanie naczyń ze zmywarki. Po zakończeniu nastawionego programu zmywania należy odczekać co najmniej 20 minut, zanim zaczniemy wyjmować naczynia i nakrycia ze zmywarki. Aby woda, która może znajdować się we wklęsłych denkach naczyń w górnym koszu nie spłynęła na naczynia w dolnym koszu, zawsze najpierw należy opróżniać dolny kosz, a następnie górny.

12 ,167$/$&-$,32'à&=(1,( INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 8VXVW\URSLDQRZHHOHPHQW\XVWDODMFHNRV]8VWDZXU]G]HQLHZ SR*GDQ\PPLHMVFX7\áRUD]ERNL]P\ZDUNLPRJSU]\OHJDü GRFLDQOXELQQ\FKPHEOL -HOL ]P\ZDUND MHVW LQVWDORZDQD Z SREOL*X (UyGáD FLHSáD DE\ ]DSRELHF SU]HJU]DQiu i uszkodzeniu zainstaluj specjalny panel L]ROXMF\ $E\ ]DSHZQLü VWDELOQRü ]P\ZDUNL SU]H]QDF]RQH GR ]DEXGRZ\ LQVWDOXM W\ONR SRG FLJá\PL EODWDPL L SU]\NUü MH GR SU]\OHJDMF\FKVHJPHQWyZ : FHOX SU]\SLHV]HQLD SURFHGXU\ LQVWDODFML Z* GRSURZDG]DMF\ ZRG L Z* VSXVWRZ\ PRJ E\ü skierowane w dowolnym kierunku; upewnij VL*HZ*HQLHV]DáDPDQH]PLD*G*RQHOXE]E\WPRFQRQDFLJQLWH :\SR]LRPXM XU]G]HQLH QD SRGáRG]H SU]\ X*\FLX UHJXORZDQ\FK Qy*HN -HVW WR ZD*QH GOD ]DSHZQLHQLD poprawnej pracy zmywarki. 1LHNWyUH PRGHOH ]P\ZDUHN Z\SRVD*RQH V W\ONR Z MHGQ UHJXORZDQ Qy*N NWyUD MHVW XPLHV]F]RQ]W\áXD NWyUDPR*HE\üUHJXORZDQD]DSRPRFUXE\]QDMGXMFHMVLZSU]HGQLHM dolnemf]flxu]g]hqld 3RGáF]HQLH(UyGáDZRG\ $E\]DSRELHFU\]\NX]DSFKDQLDVLOXEXV]NRG]HQLD JHOLUXUD]ZRGMHVWQRZDOXEQLHE\áDX*\ZDQDSU]H]GáX*V]\F]DVDE\]DSRELHFXV]NRG]HQLX ]P\ZDUNLSU]HGSRGáF]HQLHPGR(UyGáDZRG\VSUDZG(F]\ZRGDMHVWSU]H(URF]\VWDLZROQDRG ]DQLHF]\V]F]H=P\ZDUN]DZV]HQDOH*\SRGáF]\üGR(UyGáDZRG\]DSRPRFQRZHJRZ*D QLJG\QLHQDOH*\SRQRZQLHNRU]\VWDü]ZF]HQLHMX*\ZDQHJRZ*D 32'à&=(1,('2'5Ï'à$:2'< 3RGáF]ZD*ZORWRZ\GR(UyGáD]LPQHMZRG\ JZLQWHPUXURZ\PXPLHV]F]DMFZáF]HQLXILOWUAGRVWDUF]RQ\]H]P\ZDUN 0RFQRGRNUüNRFyZNZ*DGR]DZRUXRELHPDUNDPLDQDVWSQLHMGRFLQLMREUDFDMFNRPELQHUNDPLR 1/4 obrotu. : ]P\ZDUNDFK Z\SRVD*RQ\FKZXU]G]HQLH$48$6723ILOWU\V MX* zdlqvwdorzdqh ZHZQWU] JZLQWRZDQHJR SLHUFLHQLD =P\ZDUND PR*H E\ü SRGáF]RQD GR (UyGáD FLHSáHM ZRG\ SRG ZDUXQNLHP *H MHM WHPSHUDWXUD nie przekracza 60 C. Zasilanie ]P\ZDUNLFLHSáZRGVNUDFDF]DV]P\ZDQLDRRNRáRPLQXWDOHQLH]QDF]QLH]PQLHMV]DMHJRVNXWHF]QRü3RGáF]HQLHGR (UyGáDFLHSáHMZRG\Z\NRQXMHVLZWHQVDPVSRVyEFRZSU]\SDGNXSRGáF]HQLDGR(UyGáD]LPQHMZRG\

13 INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 32'à&=(1,(2'352:$'=$-&(:2' :áy*z*rgsurzdg]dmf\zrggruxu\ndqdol]df\mqhmruhgqlf\frqdmpniej 4 cm lub XPLHü JR Z ]OHZLH NXFKHQQ\P X*\ZDMF GRVWDUF]RQHM SODVW\NRZHM NV]WDáWNL =ZUyü XZDJDE\Z*QLHE\áFLQLW\OXEQDGPLHUQLH]DJLW\ :D*QH MHVW DE\ ]DSRELHF VZRERGQ\P UXFKRP Z*D L MHJR Z\SDGQLFLX:W\PFHOX SODVW\NRZD NV]WDáWND QD MHJR NRFX Z\SRVD*RQD ]RVWDáD Z RWZyU SR]ZDODMF\ QD MHM SU]\ZL]DQLHGRFLDQ\OXENUDQX :ROQ\ NRQLHF Z*D SRZLQLHQ ]QDMGRZDü VL QD Z\VRNRFL SRPLG]\ 30 a 100 cm nad ]LHPLL nigdy nie powinien E\ü zanurzony w ZRG]LH : SU]\SDGNX X*\FLD SR]LRPHJR Z*D SU]HGáX*DMFHJR PDNV\PDOQLH R GáXJRFL P NRQLHF FDáHJR Z*D SRZLQLHQ ]QDMGRZDüVLPDNV\PDOQLHQDZ\VRNRFL85 cmqdg]lhpl 3RGáF]HQLH]DVLODQLD :HWNQLM ZW\F]N NDEOD ]DVLODMFHJR Z SDVXMFH JQLD]GNR ]JRGQLH ] LQVWUXNFM SRGDQ Z rozdziale 1. Ä=DVDG\EH]SLHF]HVWZD

14 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$,16758.&-$8)<7.2:$1,$ 3R XVWDZLHQLX ]P\ZDUNL Z SU]H]QDF]RQ\P PLHMVFX VSR]LRPRZDQLX MHM L SRGáF]HQLX GR LQVWDODFML HOHNWU\F]QHM RUD] ZRGQR- NDQDOL]DF\MQHMQDOH*\MSU]\JRWRZDüGRX*\WNRZDQLD: Z\UHJXORZDüV\VWHPGR]RZDQLDVROLGR]PLNF]DQLDZRG\ QDSHáQLü]DVREQLNVROUHJHQHUDF\MQ QDSHáQLüSRMHPQLNURGNLHPQDEá\V]F]DMF\PLGHWHUJHQWHP 6\VWHP]PLNF]DQLDZRG\ :RGD Z LQVWDODFMDFK ZRGRFLJRZ\FK ]DZLHUD SHZQH LORFL VXEVWDQFML UR]SXV]F]RQ\FK NWyUH SR Z\VFKQLFLX ZRG\ WZRU] RVDG QD QDF]\Qiach i nakryciach. WDN ]ZDQD WZDUGRü ZRG\ 2VDG WHQ QDUDVWDMF ] XSá\ZHP F]DVX SRZRGXMH *H QD F]\QLD L QD NU\FLD SU]\ELHUD M QLHSU]\MHPQ\ EUXGQ\ LPDWRZ\Z\JOG =P\ZDUNDMHVWZ\SRVD*RQDZDXWRPDW\F]Q\V\VWHP]PLNF]DQLDZRG\ZNWyU\PX*\ZDQDMHVWVpecjalna sól GRUHJHQHUDFML]áR*DMRQLWyZ]PLNF]DMFHJRZRG )DEU\F]QLHGR]RZDQLHVROLMHVWXVWDZLRQHGODWZDUGRFL-60 o df (24-31 o dh, czyli na poziomie 3). :SU]\SDGNXJG\ZRGDZLQVWDODFMLZRGRFLJRZHMPDUHGQLWZDUGRü]DSDVVROLZSRMHPQLNXZ\VWarcza QD RNRáR SURJUDPyZ ]P\ZDQLD 3RMHPQLN PLHFL RNRáR NJ VROL ]LDUQLVWHM 8PLHV]F]RQ\ MHVW RQ SRG GQHPNRPRU\]P\ZDUNL3RFDáNRZLW\PZ\MFLXGROQHJRNRV]DQDOH*\RGNUFLüSRNU\ZSRMHPQLNDREUDFDMF M Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUD L QDSHáQLü SRMHPQLN VRO SU]H] VSHFMDOQ\ OHMHNVWDQRZLF\Z\SRVD*HQLHIDEU\F]QHXU]G]HQLD3U]HG]DNUFHQLHPSRNU\ZNL]REU]H*DZORWXL]JZLQWX QDOH*\XVXQüZV]\VWNLHSR]RVWDáRFLVROL3RMHPQLNQDSHáQLDP\]DZV]HGRSHáQD 3U]\SLHUZV]\PXUXFKRPLHQLX]P\ZDUNLGRSRMHPQLNDQDVyOQDOH*\QDMSLHUZZODüRNOLWUDZRG\ 3RND*GRUD]RZ\PQDSHáQLHQLXSRMHPQLNDVROQDOH*\XSHZQLüVLF]\SRNU\ZNDMHVWSUDZLGáRZR GRNUFRQD :RGD ] GHWHUJHQWHP ]QDMGXMFD VL Z NRPRU]H ]P\ZDUNL QLH PR*H GRVWDü VL GR SRMHPQLND QD VyO JG\* GRSURZDG]L WR GR QLHRGZUDFDOQHJR ]QLV]F]HQLD ]ár*d MRQLWyZ : WDNLP przypadku gwarancmdlunrmpldsu]hsdgdm : ]P\ZDUFH ZROQR VWRVRZDü Z\áF]QLH VyO VSHFMDOQLH SU]\VWRVRZDQ GR X*\ZDQLD Z W\FK XU]G]HQLDFK-H*HOLVWRVXMHP\VyOZSRVWDFLWDEOHWHNWRSRMHPQLNDQLHQDOH*\áDGRZDüGRSHáQD 1LH ZROQR VWRVRZDü VROL VSR*\ZF]HM JG\* ]DZLHUD ona substancje nierozpuszczalne w wodzie, NWyUHSRSHZQ\PF]DVLHPRJGRSURZDG]LüGRXV]NRG]HQLDV\VWHPX]PLNF]DQLDZRG\ 3RMHPQLN QDSHáQLDP\ VRO ]DZV]HWX* SU]HG UR]SRF]FLHP ]P\ZDQLD 1DGPLDU UR]WZRUX VROL NWyU\ Z\Sá\Qá ] SRMHPQLND SRGF]DV QDSHáQLDQLD ]RVWDMH QDW\FKPLDVW XVXQLW\ =E\W GáXJD REHFQRüUR]WZRUXVROLZ]ELRUQLNXPR*HGRSURZDG]LüGRNRUR]ML]ELRUQLND Uwaga: QLH ZROQR SRP\OLü GHWHUJHQWX ]VRO1DSHáQLHQLHSRMHPQLNDQDVyOGHWHUJHQWHPGRSURZDG]L GR ]QLV]F]HQLDV\VWHPX ]PLNF]DQLD ZRG\. Regulacja dozowania soli =P\ZDUND MHVW Z\SRVD*RQD Z HOHNWURQLF]Q\ V\VWHP GR]RZDQLD VROL ]D SRPRF NWyUHJR PR*QD XVWDZLü GRGDZDQLH RGSRZLHGQLHMLORFLVROLZ]DOH*QRFLRGWZDUGRFLZRG\ZLQVWDODFMLZRGRFLJRZHM :]DOH*QRFLRGPRGHOXGR]RZDQLHUHJXORZDQHMHVWelektronicznieOXE]DSRPRFspecjalneJRSRNUWáD

15 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ 7DEHODWZDUGRFLZRG\ 7ZDUGRüZRG\ stopnie niemieckie stopnie francuskie (df) (dh) Ustawienie 1 QLHQDSHáQLDü SRMHPQLNDVRO ,QIRUPDFMHRWZDUGRFLZRG\ZLQVWDODFMLPR*QDX]\VNDüZORNDOQ\PSU]HGVLELRUVWZLHZRGRFLJyZLNDQDOL]DFML 3RMHPQLNQDGHWHUJHQWLURGHNQDEá\V]F]DMF\ 3RMHPQLNL QD GHWHUJHQW L URGHN QDEá\V]F]DMF\ XPLHV]F]RQH V QD ZHZQWU]QHM Sá\FLH GU]ZLF]HN 3DWU]F RG F]RáD ]P\ZDUNL SRMHPQLN QD GHWHUJHQW ]QDMGXMH VL SR OHZHM VWURQLH D QD URGHN QDEá\V]F]DMF\ po prawej stronie. 3U]HGND*G\P]P\ZDQLHPQDOH*\QDV\SDüGRSRMHPQLNDRGSRZLHGQLLORü detergentu QLHGRW\F]\WRSURJUDPX³VSáXNLZDQLH 62$.URGHN QDEá\V]F]DMF\X]XSHáQLDP\ZPLDUSRWU]HE\ 'RGDZDQLHURGNDQDEá\V]F]DMFHJR URGHN WHQ XáDWZLD L SU]\VSLHV]D VXV]HQLH QDF]\ Z ]P\ZDUFH RUD] ]DSRELHJD WZRU]HQLX VL PDWRZHJR QDORWX QD QDF]\QLDFK L QDNU\FLDFK -HVW RQ GR]RZDQ\ DXWRPDW\F]QLH SRGF]DV RVWDWQLHJR F\NOX SáXNDQLD $E\X]XSHáQLüLORüURGNDZSRMHPQLNXQDZHZQWU]QHMVWURQLHGU]ZLQDOH*\ RWZRU]\üGU]ZLF]NL]P\ZDUNL ]GMü ZLHF]NR SRMHPQLND REUDFDMF MH Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUDRüZLHUüREURWX X]XSHáQLü LORü URGND WDN DE\ SRMHPQLN E\á SHáQ\ RN FP 3 ); wziernik umieszczony obok ZLHF]ND SRZLQLHQ E\ü FDáNRZLFLH ]DSHáQLRQ\ FLHPQ\ URGHN GROHZDP\ JG\ Z]LHUQLN QD FDáHM SRZLHU]FKQLSRMDQLHMHOXEJG\]DSDOLVLRGSRZLHGQLDNRQWURONDQDZ\ZLHWODF]X ]DNUFLüZLHF]NRZNLHUXQNX]JRGQ\P]NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD ]D SRPRF V]PDWNL XVXQü UHV]WNL URGND QDEá\V]F]DMFHJR ] RWRF]HQLD SRMHPQLND L ZQWrza ]P\ZDUNLLFKSR]RVWDZLHQLHPR*HGRSURZDG]LüGRSRZVWDQLDQDGPLHUQ\FKLORFLSLDQ\ Regulacja LORFLGR]RZDQHJRURGNDQDEá\V]F]DMFHJR 'R]RZQLNURGNDQDEá\V]F]DMFHJRMHVWIDEU\F]QLHXVWDZLRQ\QDZDUWRüRGSRZLDGDMFUHGQLHMWZDUGRFLZRG\7QDVWDZ PR*QD ]PLHQLü Z\NRU]\VWXMF Z W\P FHOX UHJXODWRU XPLHV]F]RQ\ SRG ZLHF]NLHP SRMHPQLND,ORü GRGDZDQHJR URGND QDOH*\ ]ZLNV]\ü MH*HOL QD QDF]\QLDFK L QDNU\FLDFK SRMDZLDM VL RNUJáH ELDáDZH SODP\ OXE QDF]\QLD PDWRZLHM : FHOX ]PLDQ\ GR]RZDQHMLORFLURGNDQDEá\V]F]DMFHJRQDOH*\ ]GMüZLHF]NRSRMHPQLNDREUDFDMFMHZNLHUXQNXSU]HFLZQ\PGRNLHUXQNXUXFKXZVND]yZHN]HJDUDRüZLHUüREURWX ]DSRPRFZNUWDNDREUyFLüUHJXODWRUZ*GDQHZSRáR*HQLH ]DáR*\üZLHF]NRREUDFDMFMHZNLHUXQNX]JRGQ\P]NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD

16 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ DODAWANIE DETERGENTU )HE\RWZRU]\üSRNU\ZGR]RZQLNDGHWHUJHQWXQDOH*\OHNNRQDFLVQüSU]\FLVNP. Dodaj detergent i zamknij RVWUR*QLHSRNU\Z:WUDNFLHF\NOX]P\ZDQLDGR]RZQLNRWZLHUDVL automatycznie. Gdy wybrany jest program INTENSYWNYSR]DQRUPDOQDGDZNGHWHUJHQWXQDOH*\GRNRPRU\G lub HGRGDüGRGDWNRZ LORüGHWHUJHQWX 1DOH*\ X*\ZDü tylko GHWHUJHQWyZ VSHFMDOQLH SU]H]QDF]RQ\FK GR ]P\ZDUHN GR QDF]\ )HE\ X]\VNDü QDMOHSV]\ UH]XOWDW ]P\ZDQLDQDOH*\X*\ZDüGHWHUJHQWyZGREUHMMDNRFL 2SDNRZDQLD]GHWHUJHQWHPQDOH*\V]F]HOQLH]DPNQüLSU]HFKRZ\ZDüZVXFK\PPLHMVFXFRPD]DSRELHFSRZVWDZDQLX JUXGHN NWyUH PRJ ZSá\Qü QHJDW\ZQLH QD Z\QLNL ]P\ZDQLD 2WZDUW\ GHWHUJHQW QLH SRZLQLHQ E\ü SU]HFKRZ\ZDQ\ ]E\W GáXJRJG\*PR*HVWUDFLüVZRMDVNXWHF]QRü 1LH QDOH*\ X*\ZDü GHWHUJHQWyZ SU]H]QDF]RQ\FK GR P\FLD UF]QHJR JG\* SURGXNXM RQH GX*R SLDQ\ L PRJZSá\Qü QHJDW\ZQLHQDG]LDáDQLH]P\ZDUNLGRQDF]\ 1DOH*\ GRGDZDü ZáDFLZ LORü GHWHUJHQWX 1LHZ\VWDUF]DMFD MHJR LORü VSRZRGXMH W\ONR F]FLRZH XVXQLHFLH EUXGX ] QDF]\ D QDGPLHUQD MHJR LORü QLH SRSUDZL Z\QLNX ]P\ZDQLD -HOL QLH]EGQH MHVW X]XSHáQLHQLH SRMHPQLND ] VRO ]PLNF]DMFQDOH*\WRXF]\QLüSU]HGUR]SRF]FLHPSURJUDPX]P\ZDMFHJR. W ten sposób zasolony roztwór zostanie ndw\fkpldvwxvxqlw\su]h]zrg=e\wgáxjdrehfqrüvárqhmzrg\zhzqwu]srmhpqlndpr*hgrsurzdg]lügrkorozji. 1DOH*\]DFKRZDüRVWUR*QRüLQLHSRP\OLüRSDNRZD]VRO]RSDNRZDQLDPL]GHWHUJHQWHP'RGDQLHGHWHUJHQWX do pojemnika na sól uszkodzi system zmlnf]dqldzrg\ 5\QHN RIHUXMH GHWHUJHQW\ ]DUyZQR Z Sá\QLH MDN L Z SURV]NX NWyUH PRJ ]DZLHUDü fosforany OXE E\ü RG QLFK ZROQH DOH ]DZLHUDü naturalne enzymy 'HWHUJHQW\ ]DZLHUDMFH IRVIRUDQ\ F]\V]F] VNXWHF]QLH WáXV]F]H L skrobie w temperaturach SRZ\*HM 60 C 'HWHUJHQW\ ]DZLHUDMFH HQ]\P\ V skuteczne w temperaturach od 40 C do 55 C i ádwzlhm XOHJDM ELRGHJUDGDFML 3U]\ X*\FLX GHWHUJHQWyZ ]DZLHUDMF\FK HQ]\P\ PR*OLZH MHVW RWU]\PDQLH UH]XOWDWyZ SRUyZQ\ZDOQ\FK GR W\FKNWyUHSU]\X*\FLXWUDG\F\MQ\FKURGNyZPR*QDRWU]\PDüZ temperaturze 65 C.:FHOXRFKURQ\URGRZLVNDSROHFDP\ X*\ZDQLHGHWHUJHQWyZQLH]DZLHUDMF\FKDQLIRVIRUDQyZDQL]ZL]NyZFKORUX. 'RVWSQH V UyZQLH* GHWHUJHQW\ Z WDEOHWNDFK NWyU\FK SURGXFHQFL WZLHUG] *H QLH WU]HED GRGDZDü VROL L URGNyZ QDEá\V]F]DMF\FK : pewnych przypadkach detergenty te PRJ QLH GDZDü GREU\FK UH]XOWDWyZ V]F]HJyOQLH SU]\ NUyWNLP zmywaniu lub zmywaniu w niskich WHPSHUDWXUDFK : SU]\SDGNX]DXZD*HQLDSUREOHPyZWMELDáHJRRVDGXQDSRMHPQLNX OXE QD QDF]\QLDFK VáDEHJR VFKQLFLD EUXGX QD QDF]\QLDFK SR ]DNRF]HQLX ]P\ZDQLD QDOH*\ ZUyFLü GR VWRVRZDQLD produktów konwencjonalnych (soli granulowanej, detergentów proszku i cienáhjrurgndqdeá\v]f]dmfhjr 1DOH*\]DXZD*\ü*HSRSRZURFLHGRNRQZHQFMRQDOQHMVROL]DQLPV\VWHPSRQRZQLH]DF]QLHG]LDáDü skutecznie, wymagana MHVWSHZQDOLF]EDF\NOL]P\ZDQLDWDN*HQDQDF]\QLDFKSU]H]MDNLF]DVQDGDOEG]LHVLPRJáDSRMDZLDüELDáDZDUVWZD -HOL problem EG]LH VLXWU]\P\ZDáGáXJLF]DVQDOH*\ VLVNRQWDNWRZDü z serwisem.

17 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ 2JyOQHRVWU]H*HQLDLUHNRPHQGDFMH -H*HOLGR]P\ZDQLDPDP\PDáRQDF]\WRQDOH*\VNRU]\VWDü]IXQNFMLòáDGXQNX-RV]F]G]DP\ZWHQVSRVyEHQHUJLLZRG W takim przypadku umieszczamy naczynia i nakrycia tylko w górnym koszu. DolQ\PXVLSR]RVWDüSXVW\ 1LHPDSRWU]HE\ZVWSQHJRVSáXNLZDQLDQDF]\Z]OHZLH jest to tylko strata wody. 3UDZLGáRZHUR]PLHV]F]HQLHQDF]\LQDNU\üZNRV]X]DSHZQLDX]\VNDQLHQDMOHSV]\FKZ\QLNyZ]P\ZDQLD 2675=()(1,$ 1DOH*\ ]DZV]H XSHZQLü VL F]\ QDF]\QLD L QDNU\FLD ]RVWDá\ SUDZLGáRZR UR]PLHV]F]RQH L ]DEH]SLHF]RQH SU]HGSU]HVXQLFLHPVL1LHPRJRQHXWUXGQLDüREURWXUDPLRQ]G\V]DPLZRG\ 1LHZROQRZNRV]DFKXPLHV]F]DüSU]HGPLRWyZNWyUHPRJSU]HOHFLHüSU]H]RGVWS\PLG]\SUWDPLNRV]D JG\*PR*HVSRZRGRZDüWRXV]NRG]HQLH]P\ZDUNL 1DNU\FLD WDNLH MDN ILOL*DQNL NXENL V]NODQNL L VSRGNL QDOH*\ ]DZV]H XPLHV]F]Dü GHQNLHP GR JyU\ L SRG SHZQ\PNWHPFRXPR*OLZLDXVXQLFLHZRG\]]DJáELHZGHQNDFK 1LH ZROQR XVWDZLDü QDF]\ L QDNU\ü MHGQR QD GUXJLP OXE Z WDNL VSRVyE DE\ MHGQR ]DVáDQLDáR GRVWS GR innych. 1LH QDOH*\ XVWDZLDü V]NODQHN WDN DE\ SU]\OHJDá\ GR VLHELH JG\* Z Z\QLNX XGHU]HPRJSNQü OXE Z PLHMVFDFKVW\NXPRJSRZVWDüSODP\]QLHGRVXV]HQLD =DZV]HQDOH*\VSUDZG]DüF]\QDF]\QLDLQDNU\FLDQDGDMVLGR]P\ZDQLDPHFKDQLF]QHJR 1DF]\QLDLQDNU\FLDNWyU\FKQLHZROQR]P\ZDüZ]P\ZDUNDFK Drewniane PRJXOHFXV]NRG]HQLX]SRZRGXZ\VRNLHMWHPSHUDWXU\]P\ZDQLD 5NRG]LHOQLF]H U]DGNR QDGDMVL GR ]P\ZDQLD Z ]P\ZDUNDFK Z\VRND WHPSHUDWXUD L GHWHUJHQW\ SURZDG] do ich uszkodzenia. Plastikowe ] UHJXá\ QLH V RGSRUQH QD Z\VRNLH WHPSHUDWXU\ L PRJ XOHF RGNV]WDáFHQLX RGSRUQH QD Z\VRN WHPSHUDWXUPRJE\ü]P\ZDQHtylko w górnym koszu. 0LHG]LDQHF\QNRZHF\QRZHPRVL*QHL]EU]X PDMWHQGHQFMGRSRNU\ZDQLDVLSODPDPLLSU]HEDUZLHQLDPL Aluminiowe MH*HOLVZ\NRQDQH]DQRGRZDQHJRDOXPLQLXPWRPRJVWUDFLüNRORU Srebrne PRJSRNU\ZDüVLSODPDPL 6]NODQH L NU\V]WDáRZH Z]DVDG]LHPRJ E\ü ]P\ZDQH Z ]P\ZDUNDFK DF]NROZLHN QLHNWyUH URG]DMH V]NáD L NU\V]WDáyZ PRJ PDWRZLHü L WUDFLü SU]H]URF]\VWRü SR ZLHORNURWQ\P ]P\ZDQLX ] WHJR Z]JOGX Z SU]\SDGNX WDNLFKQDF]\LQDNU\ü]DOHFDP\VWRVRZDQLHQDMGHOLNDWQLHMV]HJRSURJUDPX]P\ZDQLD Korzystanie z koszy =P\ZDUNDPDáDGRZQRüVWDQGDUGRZ\FKNRPSOHWyZQDF]\ZOLF]DMFZWRSyáPLVNL DOLNY KOSZ 3RQLHZD*FLQLHQLHVWUXPLHQLDZRG\ZGROQ\PNRV]XMHVWQDMVLOQLHMV]HMHVWRQQDMRGSRZLHGQLHMV]\PPLHMVFHPGR P\FLD FL*NLFK L PRFQR ]DEUXG]RQ\FK QDF]\ 'RSXV]F]DOQH V ZV]\VWNLH NRPELQDFMH XáR*HQLD QDF]\ SRG ZDUXQNLHP*HZRGDZ\ODWXMFD]G\V]SRáR*RQ\FKQDGQLH]P\ZDUNLEG]LHPLDáD]DSHZQLRQ\VZRERGQ\GRVWS do wszystkich zabrudzonych powierzchni. : QLHNWyU\FK PRGHODFK ]P\ZDUHN NRV]H ]RVWDá\ Z\SRVD*RQH Z SRFK\ODQH Sá\WNL SRGSRURZH 3RPDJDM RQH Z\NRU]\VWDüFDáSRZLHU]FKQLNRV]DZ V\WXDFMLJG\XPLHV]F]DQHVZQLPGX*HQDF]\QLD

18 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ =$à$'81(.'2/1(*2.26=$ 2VWUR*QLHXPLHüZSR]\FMLSLRQRZHMWDOHU]HSáDVNLHWDOHU]HJáERNLHSyáPLVNLLVDODWHUNL3DPLWDMDE\SRPLG]\ taler]dpljáernlplrud]srplg]\syáplvndpllvdodwhundplsr]rvwdzlüsu]huz Garnki, patelnie oraz ich pokrywy QDOH*\XVWDZLüGQHPGRJyU\.26=1$6=78û&( 6]WXüFHSRZLQQ\]RVWDüXáR*RQHZVSRVyEXSRU]GNRZDQ\ZHZQWU]NRV]D]XFKZ\WDPLVNLHURZDQ\PLZGyá 8ZD*DMDE\ZWUDNFLH]DáDGXQNXQLHVNDOHF]\üVLQR*HP'RNRV]DPR*QDZNáDGDüZV]\VWNLHURG]DMHV]WXüFyZ] Z\MWNLHP W\FKNWyUHVQDW\OHGáXJLH*HPRJEORNRZDüJyUQHUDPLVSU\VNLZDF]D&KRFKOHGUHZQLDQHá\*NLL QR*HNXFKHQQHPR*QD umieflüzjyuq\pnrv]xsrgzduxqnlhp*hqlheg]qlhjrz\vwdzdürvwu]dqr*\..rv] QD V]WXüFH FHFKXMH VL V\VWHPHP QLH]DOH*QLH SU]HVXZDQ\FK SRFK\ODQ\FK SRGSyUHN SR]ZDODMF\P QD RSW\PDOQH ]DJRVSRGDURZDQLHGRVWSQHMSRZLHU]FKQL W przypadku korzystania z fuqnfmlòádgxqnxzprghodfksrvldgdmf\fkwixqnfmmhvwwredug]rx*\whf]qh

19 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ GÓRNY KOSZ =DOHFDQHMHVWDE\ZJyUQ\PNRV]XXPLHV]F]DüPDáHLUHGQLHMZLHONRFLQDF]\QLDVWRáRZHWDNLHMDNV]NODQNLILOL*DQNLVSRGNL WDOHU]H GHVHURZH Sá\WNLH PLVHF]NL RUD] OHNNLH QDF]\QLD ] WHUPRRGSRUQ\FK WZRU]\Z V]WXF]Q\FK -HOL JyUQ\ NRV] MHVW Z\NRU]\VW\ZDQ\ZVZRLPGROQ\PSRáR*HQLXPR*QDZQLPXPLHV]F]DüOHNNR]DEUXG]RQHSyáPLVNL,VWQLHMH PR*OLZRü UHJXODFML NRV]D QD VSHFMDOQ\FK URONDFK SR OHZHM VWURQLH Z FHOX XP\FLD Z\VRNLFK QDF]\ QS NLHOLV]NyZ ]Qy*N.RV] MHVW Z\SRVD*RQ\ Z GZLH SRFK\ODQH SRGSRU\ QD V]WXüFH NWyUH PRJ E\ü SRGQRV]RQH OXE RSXV]F]DQH Z ]DOH*QRFL RGSRWU]HE3DWU]U\VXQHNSRQL*HM =$à$'81(.*ï51(*2.26=$ 1DF]\QLD XVWDZLDM GQHP GR W\áX ]P\ZDUNL ILOL*DQNL L ZNOVáH SRMHPQLNL SRZLQQ\ E\ü XPLHV]F]RQHGQHPGRJyU\3ROHZHM VWURQLH NRV]D ILOL*DQNL OXE V]NODQNL PR*QD XPLHFLü MHGQDQDGGUXJ3RSUDZHMVWURQLHWDOHU]HPR*QDXPLHFLüw pionowych wspornikach. REGULACJA GÓRNEGO KOSZA *yuq\ NRV]PR*QD XPLHFLü QD GZyFK SR]LRPDFK :\EyU SR]LRPX MHVW X]DOH*QLRQ\ RG Z\VRNRFLXVWDZLRQ\FKZQLPOXEZ GROQ\PNRV]XQDF]\$E\]PLHQLüSRáR*HQLHNRV]D ZHUVMDZ\FLJDQD Z\VXQüNRV]GRRSRUu, REUyFLüEORNDGU\VXQHNSRQL*HMQDSUDZHMSURZDGQLF\R o, ZHSFKQüSURZDGQLFGRZQWU]D]P\ZDUNLWDNDE\RGVáRQLüZV]\VWNLHNyáHF]ND XQLHüNRV]LQDVXQüSURZDGQLFQDGROQ\]HVWDZNyáHF]HN SU]\ZUyFLüSLHUZRWQHSRáR*HQLHEORNDG\

20 INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA TABELA REFERENCYJNA DLA POTRZEB CERTYFIKACJI Norma referencyjna EN50242 Program referencyjny BIO Ładunek 14 standardowych zestawów nakryć Rodzaj detergentu B Ilość detergentu 35g Nastawa dozowania środka nabłyszczającego Pozycja 5 STANDARDOWE ZESTAWY NAKRYĆ WG EN50242 Dolny kosz Górny kosz W zależności od modelu zmywarki koszyk na sztućce może być wyposażony w wyjmowane kratki ułatwiające utrzymanie nakryć w pewnej odległości od siebie.

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: 8017709151225 OPIS URZĄDZENIA Zmywarka do kuchni bez cokołów i uchwytów (drzwi o wys.840-885 mm) Automatyczny system

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

BLV2RO s Style. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: OPIS URZĄDZENIA

BLV2RO s Style. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: 8017709166809 OPIS URZĄDZENIA 13 kpl. naczyń 9 programów: Spłukiwanie, Delikatny, ECO, Auto 60-70 C, Super; Programy

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

STP364. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty

STP364. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, klasa A++, funkcja profesjonalnego zmywania, możliwość podłączenia jednofazowego lub trójfazowego EAN13: 8017709170899 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel

Bardziej szczegółowo

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ EAN13: 8017709166823 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania ze stali nierdzewnej Drzwi oraz obudowa w kolorze pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

LP364XS Nowość. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Odkryty panel sterowania

LP364XS Nowość. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Odkryty panel sterowania LP364XS Nowość Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A++, powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców EAN13: 8017709182434 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

BLV2VE-2. Lata 50's. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor limonkowy, klasa A+++A

BLV2VE-2. Lata 50's. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor limonkowy, klasa A+++A 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor limonkowy, klasa A+++A EAN13: 8017709166830 OPIS URZĄDZENIA 13 kpl. naczyń 9 programów: Spłukiwanie, Delikatny, ECO, Auto 60-70 C, Super; Programy

Bardziej szczegółowo

LVS432BIT Nowość. Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++,

LVS432BIT Nowość. Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, LVS432BIT Nowość Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, EAN13: 8017709228972 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Biały Odkryty panel sterowania Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Serwis GIAS Dział wsparcia. Tel: 042 6580840

Serwis GIAS Dział wsparcia. Tel: 042 6580840 Gratulujemy! Dziękujemy za wybranie urządzenia Candy wysokiej jakości zmywarki, która gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność. Firma Candy oferuje szeroki asortyment artykułów gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 70 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 cm FDW 614 DTS 3B A++ 74 FDW 612 EHL A 74 45 cm FDW 410 E8P A+ 74 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 71 ZMYWARKI FRANKE NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie naczyń w zmywarce

Bardziej szczegółowo

EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA

EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA LVFABRD Nowość Wolnostojąca zmywarka do naczyń, szerokość: 60 cm, system planetarnego zmywania, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++ EAN13: 8017709232368 WZORNICTWO / OBSŁUGA Czerwony Ukryty panel

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO NACZYŃ Teka. ZMYWARKI Czysty spokój w Twoim domu ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM

ZMYWARKI DO NACZYŃ Teka. ZMYWARKI Czysty spokój w Twoim domu ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM ZMYWARKI Czysty spokój w Twoim domu ZMYWARKI DO NACZYŃ 60 CM ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM 86 87 Teka ZMYWARKI DO NACZYŃ ZMYWARKI DO NACZYŃ ZMYWARKI DO NACZYŃ TEKA OPTYMALNE ROZWIĄZANIE Smaczny posiłek w miłym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM ZMYWARKI STRONA 18 PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA STRONA 18 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE STRONA 18

SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM ZMYWARKI STRONA 18 PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA STRONA 18 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE STRONA 18 SPIS TREŚCI PL PRZED UŻYCIEM ZMYWARKI STRONA 18 PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA STRONA 18 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE STRONA 18 JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ I WODĘ STRONA 18 JAK NAPEŁNIĆ ZBIORNIK

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

PL7233TX Nowość. Functions

PL7233TX Nowość. Functions PL7233TX Nowość Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość: 60 cm, system planetarnego zmywania, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++ EAN13: 8017709233228 WZORNICTWO / OBSŁUGA Odkryty panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Log ix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy Nr produktu 826512 Strona 1 z 10 1. Elementy obsługi A. Wyświetlacz B. Przycisk MEAS C. Przycisk + D. Przycisk Powierzchnia/Objętość E. Przycisk Countdown/Podświetlenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA GETINGE 2000 MYJNIA-DEZYNFEKTOR ŁADOWANA OD FRONTU MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA Getinge 2000 to sterowana mikroprocesorowo myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów ładowana od frontu, przyjazna

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania OSTRZEŻENIE! Pilot odzwierciedla funkcje panelu sterowania okapu kuchennego. Aby lepiej zrozumieć te funkcje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C.

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C. Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja użycia ZMYWARKA DO NACZYŃ

POLSKI. Instrukcja użycia ZMYWARKA DO NACZYŃ POLSKI Instrukcja użycia ZMYWARKA DO NACZYŃ Gratulujemy! Dziękujemy za wybranie urządzenia Candy wysokiej jakości zmywarki, która zapewnia super wydajność i wiarygodność. Candy jest producentem wielu urządzeń

Bardziej szczegółowo

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76511LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA 40 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 41 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 42 3. OPIS URZĄDZENIA... 44 4. PANEL STEROWANIA...45 5. PROGRAMY...45 6. USTAWIENIA... 47 7. OPCJE...49

Bardziej szczegółowo

Zmywarka WHIRLPOOL-ADG-6999-FD

Zmywarka WHIRLPOOL-ADG-6999-FD Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZYCISK WYBORU PROGRAMU Nacisnąć przycisk Programy (kilka razy), dopóki nie zaświeci się wskaźnik żądanego programu (patrz Tabela programów poniżej). P Programy 1 Aqua

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Nowe zmywarki. Kolekcja 2009

Nowe zmywarki. Kolekcja 2009 Nowe zmywarki Kolekcja 200 LDF 3 X EU/H Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny Nowy Sensor Nowy silnik Flexipower Extra Silent Głośność: 42 db()/41 db() przy opcji GoodNight Pojemność kompletów programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

(patrz opis opcji po prawej stronie)

(patrz opis opcji po prawej stronie) Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZYCISK WYBORU PROGRAMU Nacisnąć przycisk "P" (kilka razy), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się numer wybranego programu (P1...Px) patrz Tabela programów" poniżej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

ŻELAZKO PAROWE BORK IR NWV 3424 BK

ŻELAZKO PAROWE BORK IR NWV 3424 BK ŻELAZKO PAROWE BORK IR NWV 3424 BK SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania rekomendowane przez firmę BORK 6 Parametry techniczne 8 Części składowe żelazka 10 Eksploatacja żelazka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

NOWE ZMYWARKI DO ZABUDOWY

NOWE ZMYWARKI DO ZABUDOWY NOWE ZMYWARKI DO ZABUDOWY 2010 05.07.10 Główne argumenty nowych modeli Nowości Nowa konfiguracja: 14/13 kpl. naczyń i nowe kosze Wynik zmian: redukcja zuŝycia energii i ilości wody Nowy system obiegu wody

Bardziej szczegółowo

KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1. Części składowe, montaż baterii. Części kosza 1. Klapa; 2. Pokrywa kosza; 3. Wyświetlacz i panel sterowania; 4. Kosz; 5. Wyjmowane wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

ESF75531LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESF75531LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESF75531LX PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo