INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, Raszyn k/warszawy Tel.: , fax:

2

3 Szanowny Kliencie. ']LNXMHP\]DZ\EyUWHJRXU]G]HQLD : FHOX ]UR]XPLHQLD MDN Z VSRVyE SRSUDZQ\ L EH]SLHF]Q\ X*\ZDü ]P\ZDUNL GRUDG]DP\ XZD*QH SU]HF]\WDQLH ZV]\VWNLFK]DZDUW\FKZW\PSRGUF]QLNXLQVWUXNFML 3RGUF]QLN MHVW SRG]LHORQ\ QD UR]G]LDá\ NWyUH NURN SR NURNX RSLVXM IXQNFMH ]P\ZDUNL ] MDVQ\PL LQVWUXNFMDPL SRVWSRZDQLDNWyU\PWRZDU]\V]REUD]NL : SRGUF]QLNX ]DZDUWH V ]DOHFHQLD RGQRQLH SRSUDZQHJR VSRVREX REVáXJL NRV]\ UDPLRQ QDWU\VNX SRMHPQLNyZILOWUyZSURJUDPyZ]P\ZDQLDRUD]XNáDGXVWHURZDQLD $E\ ]DSHZQLü *H ]P\ZDUND SR]RVWDQLH Z GRVNRQDá\P VWDQLH QDOH*\ SRVWSRZDü ]JRGQLH ] SURFHGXUDPL czyszczenia. 3RGUF]QLN WHQ VWDQRZL V]\ENL L SURVW\ Z X*\FLX LQIRUPDWRU RGSRZLDGDMF\ QD ZV]\VWNLH S\WDQLD GRW\F]FH FRG]LHQQHJRX*\ZDQLDQRZHM]P\ZDUNL,16758.&-(,167$/$&-,VSU]H]QDF]RQHGODwykwalifikowanego technika, który musi ]DLQVWDORZDüSRGáF]\üLSU]HWHVWRZDüXU]G]HQLH,16758.&-(8)<7.2:$1,$]DZLHUDMZVND]DQLDRGQRQLHX*\ZDQLDXU]G]HQLDRSLV\ XNáDGXNRQWUROLL procedury poprawnego czyszczenia oraz utrzymania.

4 =$6$'<%(=3,(&=(67:$ 1,1,(-6=$,16758.&-$ 67$12:, 1,(2'à&=1 &= û 85='=(1,$ 086, 21$ %<û PRZECHOWYWANA W STA1,( 1,(1$586=21<0 5$=(0 =( =0<:$5. =$1,0 =$&=1,(6=.25=<67$û = 85='=(1,$ 8:$)1,( 35=(&=<7$- :6=<67.,( =$:$57( : 7<0 32'5 &=1,.8,16758.&-(,167$/$&- 086, 35=(352:$'=,û :<.:$/,),.2:$1< 7(&+1,. =*2'1,( Z 2%2:,=8-&<0,35=(3,6$0,1,1,(-6=(85='=(1,(-(6735=(=1$&=21('28)<7.8 '202:(*2, -(67 =*2'1( = 2%(&1,( 2%2:,=8-&<0, '<5(.7<:$0, =$:,(5$-&<0, :<0$*$1,$2'121,((/,0,1$&-,=$.àÏ&(5$',2(/(.75<&=1<&+ 85='=(1,(-(6735=(=1$&=21('21$67 38-&<&+&(/Ï:0<&,$, 686=(1,$1$&=<.$)'<,11< 6326Ï% 8)<&,$ 8:$)$1< -(67 =$ 1,(:à$&,:< PRODUCENT ZRZEKA 6, 2'32:,('=,$/12&,=$85='=(1,(: 6<78$&-,*'<% '=,(2128)<:$1('2&(/Ï:,11<&+1,)23,6$1(32:<)(-. 7$%/,&=.$ =1$0,212:$ =$:,(5$-&$ '$1( 7(&+1,&=1( 180(5 6(5<-1< I OZNACZENIA JEST UMIESZCZONA W 6326Ï% :,'2&=1< 1$ :(:1 75=1(-.5$: '=, DRZWI. 7$%/,&=.$=1$0,212:$1,(02)(%<û8681, 7$. 1,( =267$:,$- : '208 %(= 1$'=258 0$7(5,$àÏ: = :<5=8&$1(*2 23$.2:$1,$2''=,(/2'6,(%,(5Ï)1(0$7(5,$à<=.7Ï5<&+=52%,21( JEST 23$.2:$1,(,35=(.$)-('21$-%/,)6=(* :&Ï::7Ï51<&+ =*2'1,(=2%2:,=8-&<0,35=(3,6$0,%(=3,(&=(67:$85='=((/(.75<&=1<&+ 85='=(1,( 086, %<û 8=,(0,21( 352'8&(17=5=(.$6, &$à(-2'32:,('=,$/12&, =$ 6=.2'< 1$ 262%,( /8% 0,(1,8 :<1,.$-&( = NIE UZIEMIENIA URZ'=(1,$ /8% :$'/,:(-,167$/$&-,8=,(0,$-&(- : 35=<3$'.8 *'< 85='=(1,( -(67 32'à&=$1( %(=325('1,2 '2 '5Ï'à$ =$6,/$1,$$1,(=$3202&:7<&=.,1,(=% '1(-(67=$,167$/2:$1,(35=(à&=1,.$,=2/8-&(*2.7Ï5(*2 67<., : 67$1,( 52=:$5&,$ 6 2''$/21( 2' 6IEBIE O CO NAJMNIEJ 3 MM. :7<&=.$ 1$ 35=(:2'=,( =$6,/$-&<0, 2'32:,$'$-&<-(-27:Ï5*1,$='$086= %<û 7(*2 6$0(*2 7<38, 086= 2'32:,$'$û :<0$*$1,20 2%2:,=8-&<&+ 35=(3,6Ï:635$:''&=<1$3, &,(,&= 6727/,:2û'5Ï'à$=$6,/$1,$2'32:,$'$- PODANYM NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. 81,.$ :$1,$ 52=*$à =,$&=< LUB %2&=1,.2:$1,$32à&=(1,*'<1,(:<à&=$-85='=(1,$=6,(&,&,*1&=$.$%(/ ZASILANIA. =$:6=(&,*1,-=$:7<&=..,167$/$&-, 85='=(1,$ 1$/()< '2.21$û : 7$., 6326Ï% $%< :7<&=.$ 1$ PRZEWODZIE ZAS,/$-&<0=1$-'2:$à$6, : à$7:2'267 31<00,(-6&8 : 35=<3$'.8 86=.2'=(1,$.$%/$ =$6,/$1,$ 32:,1,(1 %<û 21 :<0,(1,21< 35=(= :<.:$/,),.2:$1(*27(&+1,.$32:<0,$1,(.$%/$=$6,/$1,$83(:1,-6, )(./$05$ 02&8-&$.$%(/=$6,/$-&<-(67'2%5=('2.5 &21$ -(/, 85='=(1,( -(67,167$/2:$1( 1$ 32'à2'=( 32.5<7(- '<:$1(0 /8%,11 :<.à$'=,183(:1,-6, )(27:25<:-(*2'1,(1,(6=$6à21, 7( $%<=$32%,(&675$72035'8=$:6=(328)<&,8:<à&==0<:$5. 35=(' :<5=8&(1,(0 1$ 0,(71,. 85='=(1,( 1$/()< 8&=<1,û 1,(='ATNYM DO 8)<7.8 : 7<0 &(/8 32 2'à&=(1,8 = 6,(&, 2'(71,- *àï:1<.$%(/ =$6,/$1,$, =$%(=3,(&=:6=<67.,((/(0(17<.7Ï5(02*%<û1,(%(=3,(&=1('/$'=,(&,=$0., '5=:,,7385='=(1,(1$/()<:<:,('û' :&Ï::7Ï51<&+ W PRZYPADKU JAKIEGO.2/:,(.86=.2'=(1,$2'à&==0<:$5. 2''5Ï'à$ =$6,/$1,$=$.5 û=$:ï5:/272:<:2'<$1$67 31,(=$'=:232 WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.

5 1,(8)<:$-85='=(.7Ï5(8/(*à<86=.2'=(1,8:75$.&,(75$ (/,0$6= :73/,:2&,325$''6, SWOJEGO DOSTAWCY. 85='=(1,( 086, =267$û =$02172:$1( 35=(= :<.:$/,),.2:$1(*2 7(&+1,.$ /8% =*2'1,(=,16758.&-'267$5&=2135=(=352'8&(17$ 85='=(1,( -(67 35=(=1$&=21( '2 8)<7.8 35=(= '2526à<&+. NIE POZWALAJ DZIECIOM =%/,)$û 6,, %$:,û 6, =0<:$5. 75=<0$- '=,(&, = DALEKA OD DETERGENTÓW I 27:$57<&+ '5=:, =0<:$5., 1,( 1$/()< =267$:,$û : =$6, *8 '=,(&, (/(0(17Ï: 23$.2:$1,$3/$67,.2:<&+725(%67<523,$180(7$/2:<&+35 7Ï:,73 75=<0$- '=,(&, = '$/(.$ 2' 27:$57<&+ '5=:, =0<:$5., 85='=(1,( 02)( =$:,(5$û 32=267$à2&, DETERGENTÓW, KTÓRE 02*632:2'2:$û1,(2':5$&$/1(86=.2'=(1,( 2&=8867*$5'à$$1$:(7: 3(:1<&+6<78$&-$&+0,(5û35=(=8'86=(1,( 1,(8)<:$-52=386=&=$/1,.Ï:7$.,&+-$.$/.2+2//8%7(53(17<1$.7Ï5(02* 632:2'2:$û:<%8&+ 1,(:.à$'$-1$&=<=$%58'=21<&+323,2à(0:26.,(0/8%)$5% 23,(5$1,(6, 2'5=:,/8%6,$'$1,(1$1,&+02)(632:2'2:$û35=(:5Ï&(1,(6, 85='=(1,$1$5$)$-&7<06$0<0/8'=,1$1,(%(=3,(&=(67:2. : )$'1<&+ 2.2/,&=12&,$&+ 1,( '27<.$- (/(0(17Ï: *5=(:&=<&+ 78) 32 =$.2&=(1,835$&<=0YWARKI. 32-$.,0&=$6,((/(0(17<*5=(:&=(=0<:$5.,02*=0,(1,û.2/25&= &,2:2/8%: &$à2&,-(6772=83(à1,(1$785$/1(,1,(0$)$'1(*2:3à<:81$3235$:1('=,$à$1,( 85='=(1,$ 1,( 3,- 32=267$à2&,:2'<.7Ï5(02*=1$-'2:$û6, :1$&=<1,$&+/8%=0<:ARCE 35=('=$.2&=(1,(0352*5$080<-&(*2,35=('&<./(0686=(1,$ 02'(/(:<326$)21(:85='=(1,($48$ ='=(1,( $48$6723 =$%(=3,(&=$ 35=(' =$/$1,(0 320,(6=&=(1,$ : PRZYPADKU PRZECIEKU WODY. W 6<78$&-, *'< 85='=(1,( $48$6723 :<à&=< 6$02&=<11,( =0<:$5. =$'=:2 32 :<.:$/,),.2:$1(*2 7(&+1,.$ $%< =,'(17<),.2:$à, 8681à 86=.2'=(1,( : 02'(/$&+ :<326$)21<&+ : 85='=(1,( $48$6723 :(:175= 35=(:2'8 :/272:(*2 :2'< =1$-'8-( 6, ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY. NIE PRZECINAJ PRZEWODU I NIE POZWÓL, ABY ZAWÓR (/(.7520$*1(7<&=1< :3$'à '2 :2'<. W PRZYPADKU USZKODZENIA PRZEWODU WLOTOWEGO WODY 2'à&=85='=(1,(2''5Ï'à$=$6,/$1,$,2''5Ï'à$:2'< =$5$=32=$02172:$1,8=0<:$5.,35=(352:$''6=<%.,7(6785='=(1,$ & :('à8*321,)6=(-,16758.&-,-(/, ZMYWARKA NIE % '=,('=,$à$û3235$:1,(2'à&=- 2' '5Ï'à$ =$6,/$1,$, =$'=:2 '2 $8725<=2:$1(*2 6(5:,68 NIE PRÓBUJ 6$02'=,(/1,(1$35$:,$û85='=(1,$ =0<:$5.$ 63(à1,$ :6=<67.,( :<0$*$1,$ 867$/21( 35=(= 2%2:,=8-&( 35=(3,6< '27<&=&( %(=3,(&=(67:$ 25$= :<326$)(1,$ (/(.75<&=1(*2 :6=<67.,(.21752/( TECHNICZNE POWINNY %<û 35=(352:$'=21( :<à&=1,( 35=(= :<6=.2/21(*2 I AUTORYZOWANEGO TECHNIKA: NAPRAWY PRZEPROWADZANE PRZEZ NIEAUTORYZOWANY 3(5621(/ 32:2'8-81,(:$)1,(1,( *:$5$1&-, 25$= :<67$:,$- 8)<7.2:1,.$ 1$ 327(1&-$/1(1,(%(=3,(&=(67:2 Producent zrzeka VL FDáHM RGSRZLHG]LDOQRFL ]D V]NRG\ QD RVRELH OXE PLHQLX Z\QLNDMFH ] XFK\ELHQLD ZSU]HVWU]HJDQLXSRZ\*V]\FKURGNyZRVWUR*QRFLQLHXPLHMWQHJRPDQLSXORZDQLDSU]H]RVRE\QLHSRZRáDQH nawet przy pojedync]\pvnádgqlnxxu]g]hqldoxex*\zdqldqlhru\jlqdoq\fkf]fl

6 1. OPIS UKŁADU STEROWANIA 1.1 Panel sterowania Wszystkie przełączniki zmywarki są zgrupowane w górnym panelu. Wszystkie działania (włączanie, wyłączanie, programowanie) mogą być przeprowadzane przy otwartych drzwiach Przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF) Wciśniecie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie zasilania. Lampki kontrolne wskazujące wybrany program Wskazują wybrany program lub wystąpienie usterki (patrz wykrywanie i usuwanie usterek). Przycisk wyboru programu Wciskając przycisk wielokrotnie można wybrać żądany program. Lampka kontrolna ostrzegająca o braku soli (tylko w niektórych modelach) Wskazuje że dozownik soli jest pusty. Lampka kontrolna ostrzegająca o braku środka nabłyszczającego (tylko w niektórych modelach) Wskazuje że dozownik środka nabłyszczającego jest pusty. Przycisk EXTRA PROGRAM. Przycisk ten umożliwia dostęp do jednego z pięciu EXTRA programów (patrz: tabela). 7 Lampki kontrolna wskazująca wybranie EXTRA programu. 8 Przycisk wyboru funkcji 3 w 1. 9 Lampka funkcji 3 w Przycisk wyboru funkcji 1/2 ładunku (tylko w niektórych modelach) 11 Lampka funkcji 1/2 ładunku. 12 Przycisk programu opóźnienie włączenia (tylko w niektórych modelach). Opóźnienie włączenia do 9 godzin. 13 Wyświetlacz informacyjny (tylko w niektórych modelach).

7 1.2 Wybór programu zmywania i włączenie urządzenia. Wybór najodpowiedniejszego programu zmywania ułatwi tabela poniżej Po wybraniu odpowiedniego programu, należy: Nacisnąć przycisk ON/OFF (1) i poczekać, aż zapali się lampka kontrolna (2). Następnie należy przytrzymać wciśnięty przycisk wyboru programu (3) aż do momentu zapalenia się odpowiedniej lampki kontrolnej. Zamknąć drzwi; po około 2 sekundach program rozpocznie się. W czasie trwania programu, odpowiednia lampka kontrolna będzie migać. 1 Program numer i symbol Płukanie Rodzaj naczyń i stopień ich zabrudzenia Naczynia wymagające odświeżenia (płukanie+suszenie) Kolejność czynności w ramach programu Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Czas trwania (Minuty) Wody ( w litrach) Zużycie ,9 Energii (w kwh) Delikatny Auto BIO EN Normalnie zabrudzone naczynia. Normalnie zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi resztkami. Normalnie zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi resztkami. Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 45 C; Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 50 C; Zmywanie 65 C Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 50 C; Zimne płukanie; Płukanie 55 C; Suszenie; ,15 (**) (**) (**) ,08

8 Program numer i symbol 5 Super Rodzaj naczyń i stopień ich zabrudzenia Naczynia bardzo brudne, z przypalonymi resztkami Kolejność czynności w ramach programu Zmywanie wstępne 45 C; Zmywanie 70 C; 2 zimne płukania; Płukanie 70 C; Suszenie; Czas trwania (Minuty) Wody ( w litrach) Zużycie Energii (w kwh) ,70 6 Namaczanie Naczynia i nakrycia do skompletowania ładunku Zimne zmywanie wstępne; Szybki Lekko zabrudzone naczynia. Zmywanie 38 C; Zimne płukanie; Płukanie 58 C; ,85 8 Auto Normalnie zabrudzone naczynia tuż po użyciu Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 40 C i 55 C Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; (**) (**) (**) 9 ECO Normalnie zabrudzone naczynia tuż po użyciu Zmywanie 55 C; Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; , Intensywny Bardzo zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi i przypalonymi resztkami. Zmywanie 70 C; 2zimne płukania; Płukanie 70 C; Suszenie; ,5 Programu namaczania używać należy tylko z funkcją ½ ładunku. Aby użyć programów 6,7,8,9,10, należy najpierw wcisnąć przycisk EXTRA PROGRAMÓW (6). (**) Kiedy wybrany jest program AUTO lub AUTO 60-70, zmywarka sama dostosowuje parametry zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń.

9 TABEBELA REFERENCYJNA DLA POTRZEB CERTYFIKACJI: NORMA REFERENCYJNA EN Program referencyjny BIO Ładunek 14 kompletów Rodzaj detergentu B Ilość detergentu 35 g Nastawa dozowania środka nabłyszczającego W zależności od modelu: ¾ lub 4/6. Anulowanie trwającego programu Aby anulować trwający program należy, po uprzednim otwarciu drzwi, nacisnąć przycisk wyboru programu (3) i przytrzymać kilka sekund, aż lampki kontrolne dla programów 4 i 5 zaczną świecić się na przemian. Następnie należy zamknąć drzwi. Po około 1 minucie zmywarka zakończy cykl. Modyfikowanie programu Aby zmienić program, po prostu otwórz drzwi zmywarki i wybierz nowy program. Po zamknięciu drzwi, zmywarka automatycznie wybierze nowy program. Wybór funkcji ½ ładunku (tylko w niektórych modelach). Ta funkcja jest idealna do małych ładunków naczyń, zaoszczędza zużycie energii i wody. Jest ona kontrolowana przez przycisk POŁOWA ŁADUNKU (10); są dwie możliwości: Po naciśnięciu 1 raz wybieramy zmywanie w górnym koszu (odpowiednia lampka zapali się). Po naciśnięciu 2 raz wybieramy dolny kosz (odpowiednia lampka zapali się). A po naciśnięciu 3 raz powracamy do standardowego trybu pełnego ładunku na 2 kosze (zapalają się obie lampki).

10 EXTRA PROGRAMY Przycisk (6) daje możliwość dostępu do 5 EXTRA programów dodatkowo (oprócz tych, które wybierane są bezpośrednio poprzez przycisk wyboru programów). Przycisk (6) musi być naciśnięty (zapali się odpowiednia lampka) po wyborze głównego programu (1,2,3,4 lub 5). Funkcja ta jest zachowywana w pamięci, więc przycisk musi zostać wciśnięty ponownie (lampka wyłączy się), jeżeli użytkownik życzy sobie wykorzystać jeden z 5 głównych programów w następnym cyklu. Przycisk opcji 3 w 1. Wciskając ten przycisk (8) aktywuje się funkcja 3 w 1 ; jednocześnie zapala się odpowiednia lampka potwierdzająca dokonanie wyboru. Funkcja 3 w 1 jest stworzona specjalnie po to, aby można było używać tabletek lub detergentów sypkich, które zawierają w sobie sól i środek do nabłyszczania. Jeżeli zdecydowałeś się użyć takiego rozwiązania, naciśnij przycisk (8), aby zmywarka dokonała ustawień niezbędnych parametrów, które zapewnią najlepsze rezultaty zmywania. Po zakończeniu cyklu, urządzenie automatycznie zresetuje ustawienia, tak aby można było używać standardowych środków. Programowanie opóźnionego włączenia zmywarki. Należy wcisnąć przycisk OPÓŹNIONEGO WŁĄCZENIA (12), aby opóźnić start programu zmywania od 1 do 9 godzin. Oznacza to, iż zmywarka może rozpocząć pracę o dowolnej porze dnia lub nocy. Naciśnij więc przycisk kilka razy, aby wybrać godzinę opóźnionego startu zmywarki. Regulacja systemu zmiękczania wody (dozowania soli). W zależności od modelu, ustawień można dokonać elektronicznie lub manualnie: USTAWIENIE ELEKTRONICZNE (tylko w niektórych modelach): N.B. by można było dokonać poniższych ustawień, musi być wybrany program namaczania lub jakikolwiek program zmywania. Naciśnij przycisk OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA (12) i trzymaj wciśnięty, aż obecna wartość pojawi się poprzedzona cyfrą 3 ). Puść przycisk, a następnie wciśnij ponownie, aż pojawi się wybrana wartość (patrz: tabela poniżej). 6 wybieranych, możliwych poziomów ukażą się w tym porządku: 3.,4.,5.,0.,1.,2, Kiedy wybrana wartość pojawi się na wyświetlaczu, zwolnij przycisk; po 5 sekundach system automatycznie powróci do ustawień programu opóźnionego włączenia, a wybrana wartość zostanie zachowana. N.B. Wyświetlacz pokazuje ustawienia twardości wody i program opóźnienia. Kropka (.) po cyfrze (powyżej) oznacza, że ukazana wartość dotyczy twardości wody. Jeżeli po cyfrze nie ma kropki (.), oznacza to, iż jest to wartość opóźnienia włączenia.

11 TWARDOŚĆ WODY USTAWIENIA NIEMIECKIE STOPNIE (dh) FRANCUSKIE STOPNIE (df) Informacje o twardości wody w instalacji można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Regulacja manualna (za pomocą przełącznika). W zależności od modelu, przełącznik może znajdować się: Wewnątrz zmywarki po prawej stronie, w plastikowym pierścieniu zabezpieczającym. Pod zakrętką pojemnika na sól. Zakończenie cyklu. Po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaczną migać lampki programów 4 i 5. Aby wyłączyć zmywarkę, otwórz drzwi i wciśnij przycisk ON/OFF (1). Wyjmowanie naczyń ze zmywarki. Po zakończeniu nastawionego programu zmywania należy odczekać co najmniej 20 minut, zanim zaczniemy wyjmować naczynia i nakrycia ze zmywarki. Aby woda, która może znajdować się we wklęsłych denkach naczyń w górnym koszu nie spłynęła na naczynia w dolnym koszu, zawsze najpierw należy opróżniać dolny kosz, a następnie górny.

12 ,167$/$&-$,32'à&=(1,( INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 8VXVW\URSLDQRZHHOHPHQW\XVWDODMFHNRV]8VWDZXU]G]HQLHZ SR*GDQ\PPLHMVFX7\áRUD]ERNL]P\ZDUNLPRJSU]\OHJDü GRFLDQOXELQQ\FKPHEOL -HOL ]P\ZDUND MHVW LQVWDORZDQD Z SREOL*X (UyGáD FLHSáD DE\ ]DSRELHF SU]HJU]DQiu i uszkodzeniu zainstaluj specjalny panel L]ROXMF\ $E\ ]DSHZQLü VWDELOQRü ]P\ZDUNL SU]H]QDF]RQH GR ]DEXGRZ\ LQVWDOXM W\ONR SRG FLJá\PL EODWDPL L SU]\NUü MH GR SU]\OHJDMF\FKVHJPHQWyZ : FHOX SU]\SLHV]HQLD SURFHGXU\ LQVWDODFML Z* GRSURZDG]DMF\ ZRG L Z* VSXVWRZ\ PRJ E\ü skierowane w dowolnym kierunku; upewnij VL*HZ*HQLHV]DáDPDQH]PLD*G*RQHOXE]E\WPRFQRQDFLJQLWH :\SR]LRPXM XU]G]HQLH QD SRGáRG]H SU]\ X*\FLX UHJXORZDQ\FK Qy*HN -HVW WR ZD*QH GOD ]DSHZQLHQLD poprawnej pracy zmywarki. 1LHNWyUH PRGHOH ]P\ZDUHN Z\SRVD*RQH V W\ONR Z MHGQ UHJXORZDQ Qy*N NWyUD MHVW XPLHV]F]RQ]W\áXD NWyUDPR*HE\üUHJXORZDQD]DSRPRFUXE\]QDMGXMFHMVLZSU]HGQLHM dolnemf]flxu]g]hqld 3RGáF]HQLH(UyGáDZRG\ $E\]DSRELHFU\]\NX]DSFKDQLDVLOXEXV]NRG]HQLD JHOLUXUD]ZRGMHVWQRZDOXEQLHE\áDX*\ZDQDSU]H]GáX*V]\F]DVDE\]DSRELHFXV]NRG]HQLX ]P\ZDUNLSU]HGSRGáF]HQLHPGR(UyGáDZRG\VSUDZG(F]\ZRGDMHVWSU]H(URF]\VWDLZROQDRG ]DQLHF]\V]F]H=P\ZDUN]DZV]HQDOH*\SRGáF]\üGR(UyGáDZRG\]DSRPRFQRZHJRZ*D QLJG\QLHQDOH*\SRQRZQLHNRU]\VWDü]ZF]HQLHMX*\ZDQHJRZ*D 32'à&=(1,('2'5Ï'à$:2'< 3RGáF]ZD*ZORWRZ\GR(UyGáD]LPQHMZRG\ JZLQWHPUXURZ\PXPLHV]F]DMFZáF]HQLXILOWUAGRVWDUF]RQ\]H]P\ZDUN 0RFQRGRNUüNRFyZNZ*DGR]DZRUXRELHPDUNDPLDQDVWSQLHMGRFLQLMREUDFDMFNRPELQHUNDPLR 1/4 obrotu. : ]P\ZDUNDFK Z\SRVD*RQ\FKZXU]G]HQLH$48$6723ILOWU\V MX* zdlqvwdorzdqh ZHZQWU] JZLQWRZDQHJR SLHUFLHQLD =P\ZDUND PR*H E\ü SRGáF]RQD GR (UyGáD FLHSáHM ZRG\ SRG ZDUXQNLHP *H MHM WHPSHUDWXUD nie przekracza 60 C. Zasilanie ]P\ZDUNLFLHSáZRGVNUDFDF]DV]P\ZDQLDRRNRáRPLQXWDOHQLH]QDF]QLH]PQLHMV]DMHJRVNXWHF]QRü3RGáF]HQLHGR (UyGáDFLHSáHMZRG\Z\NRQXMHVLZWHQVDPVSRVyEFRZSU]\SDGNXSRGáF]HQLDGR(UyGáD]LPQHMZRG\

13 INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 32'à&=(1,(2'352:$'=$-&(:2' :áy*z*rgsurzdg]dmf\zrggruxu\ndqdol]df\mqhmruhgqlf\frqdmpniej 4 cm lub XPLHü JR Z ]OHZLH NXFKHQQ\P X*\ZDMF GRVWDUF]RQHM SODVW\NRZHM NV]WDáWNL =ZUyü XZDJDE\Z*QLHE\áFLQLW\OXEQDGPLHUQLH]DJLW\ :D*QH MHVW DE\ ]DSRELHF VZRERGQ\P UXFKRP Z*D L MHJR Z\SDGQLFLX:W\PFHOX SODVW\NRZD NV]WDáWND QD MHJR NRFX Z\SRVD*RQD ]RVWDáD Z RWZyU SR]ZDODMF\ QD MHM SU]\ZL]DQLHGRFLDQ\OXENUDQX :ROQ\ NRQLHF Z*D SRZLQLHQ ]QDMGRZDü VL QD Z\VRNRFL SRPLG]\ 30 a 100 cm nad ]LHPLL nigdy nie powinien E\ü zanurzony w ZRG]LH : SU]\SDGNX X*\FLD SR]LRPHJR Z*D SU]HGáX*DMFHJR PDNV\PDOQLH R GáXJRFL P NRQLHF FDáHJR Z*D SRZLQLHQ ]QDMGRZDüVLPDNV\PDOQLHQDZ\VRNRFL85 cmqdg]lhpl 3RGáF]HQLH]DVLODQLD :HWNQLM ZW\F]N NDEOD ]DVLODMFHJR Z SDVXMFH JQLD]GNR ]JRGQLH ] LQVWUXNFM SRGDQ Z rozdziale 1. Ä=DVDG\EH]SLHF]HVWZD

14 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$,16758.&-$8)<7.2:$1,$ 3R XVWDZLHQLX ]P\ZDUNL Z SU]H]QDF]RQ\P PLHMVFX VSR]LRPRZDQLX MHM L SRGáF]HQLX GR LQVWDODFML HOHNWU\F]QHM RUD] ZRGQR- NDQDOL]DF\MQHMQDOH*\MSU]\JRWRZDüGRX*\WNRZDQLD: Z\UHJXORZDüV\VWHPGR]RZDQLDVROLGR]PLNF]DQLDZRG\ QDSHáQLü]DVREQLNVROUHJHQHUDF\MQ QDSHáQLüSRMHPQLNURGNLHPQDEá\V]F]DMF\PLGHWHUJHQWHP 6\VWHP]PLNF]DQLDZRG\ :RGD Z LQVWDODFMDFK ZRGRFLJRZ\FK ]DZLHUD SHZQH LORFL VXEVWDQFML UR]SXV]F]RQ\FK NWyUH SR Z\VFKQLFLX ZRG\ WZRU] RVDG QD QDF]\Qiach i nakryciach. WDN ]ZDQD WZDUGRü ZRG\ 2VDG WHQ QDUDVWDMF ] XSá\ZHP F]DVX SRZRGXMH *H QD F]\QLD L QD NU\FLD SU]\ELHUD M QLHSU]\MHPQ\ EUXGQ\ LPDWRZ\Z\JOG =P\ZDUNDMHVWZ\SRVD*RQDZDXWRPDW\F]Q\V\VWHP]PLNF]DQLDZRG\ZNWyU\PX*\ZDQDMHVWVpecjalna sól GRUHJHQHUDFML]áR*DMRQLWyZ]PLNF]DMFHJRZRG )DEU\F]QLHGR]RZDQLHVROLMHVWXVWDZLRQHGODWZDUGRFL-60 o df (24-31 o dh, czyli na poziomie 3). :SU]\SDGNXJG\ZRGDZLQVWDODFMLZRGRFLJRZHMPDUHGQLWZDUGRü]DSDVVROLZSRMHPQLNXZ\VWarcza QD RNRáR SURJUDPyZ ]P\ZDQLD 3RMHPQLN PLHFL RNRáR NJ VROL ]LDUQLVWHM 8PLHV]F]RQ\ MHVW RQ SRG GQHPNRPRU\]P\ZDUNL3RFDáNRZLW\PZ\MFLXGROQHJRNRV]DQDOH*\RGNUFLüSRNU\ZSRMHPQLNDREUDFDMF M Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUD L QDSHáQLü SRMHPQLN VRO SU]H] VSHFMDOQ\ OHMHNVWDQRZLF\Z\SRVD*HQLHIDEU\F]QHXU]G]HQLD3U]HG]DNUFHQLHPSRNU\ZNL]REU]H*DZORWXL]JZLQWX QDOH*\XVXQüZV]\VWNLHSR]RVWDáRFLVROL3RMHPQLNQDSHáQLDP\]DZV]HGRSHáQD 3U]\SLHUZV]\PXUXFKRPLHQLX]P\ZDUNLGRSRMHPQLNDQDVyOQDOH*\QDMSLHUZZODüRNOLWUDZRG\ 3RND*GRUD]RZ\PQDSHáQLHQLXSRMHPQLNDVROQDOH*\XSHZQLüVLF]\SRNU\ZNDMHVWSUDZLGáRZR GRNUFRQD :RGD ] GHWHUJHQWHP ]QDMGXMFD VL Z NRPRU]H ]P\ZDUNL QLH PR*H GRVWDü VL GR SRMHPQLND QD VyO JG\* GRSURZDG]L WR GR QLHRGZUDFDOQHJR ]QLV]F]HQLD ]ár*d MRQLWyZ : WDNLP przypadku gwarancmdlunrmpldsu]hsdgdm : ]P\ZDUFH ZROQR VWRVRZDü Z\áF]QLH VyO VSHFMDOQLH SU]\VWRVRZDQ GR X*\ZDQLD Z W\FK XU]G]HQLDFK-H*HOLVWRVXMHP\VyOZSRVWDFLWDEOHWHNWRSRMHPQLNDQLHQDOH*\áDGRZDüGRSHáQD 1LH ZROQR VWRVRZDü VROL VSR*\ZF]HM JG\* ]DZLHUD ona substancje nierozpuszczalne w wodzie, NWyUHSRSHZQ\PF]DVLHPRJGRSURZDG]LüGRXV]NRG]HQLDV\VWHPX]PLNF]DQLDZRG\ 3RMHPQLN QDSHáQLDP\ VRO ]DZV]HWX* SU]HG UR]SRF]FLHP ]P\ZDQLD 1DGPLDU UR]WZRUX VROL NWyU\ Z\Sá\Qá ] SRMHPQLND SRGF]DV QDSHáQLDQLD ]RVWDMH QDW\FKPLDVW XVXQLW\ =E\W GáXJD REHFQRüUR]WZRUXVROLZ]ELRUQLNXPR*HGRSURZDG]LüGRNRUR]ML]ELRUQLND Uwaga: QLH ZROQR SRP\OLü GHWHUJHQWX ]VRO1DSHáQLHQLHSRMHPQLNDQDVyOGHWHUJHQWHPGRSURZDG]L GR ]QLV]F]HQLDV\VWHPX ]PLNF]DQLD ZRG\. Regulacja dozowania soli =P\ZDUND MHVW Z\SRVD*RQD Z HOHNWURQLF]Q\ V\VWHP GR]RZDQLD VROL ]D SRPRF NWyUHJR PR*QD XVWDZLü GRGDZDQLH RGSRZLHGQLHMLORFLVROLZ]DOH*QRFLRGWZDUGRFLZRG\ZLQVWDODFMLZRGRFLJRZHM :]DOH*QRFLRGPRGHOXGR]RZDQLHUHJXORZDQHMHVWelektronicznieOXE]DSRPRFspecjalneJRSRNUWáD

15 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ 7DEHODWZDUGRFLZRG\ 7ZDUGRüZRG\ stopnie niemieckie stopnie francuskie (df) (dh) Ustawienie 1 QLHQDSHáQLDü SRMHPQLNDVRO ,QIRUPDFMHRWZDUGRFLZRG\ZLQVWDODFMLPR*QDX]\VNDüZORNDOQ\PSU]HGVLELRUVWZLHZRGRFLJyZLNDQDOL]DFML 3RMHPQLNQDGHWHUJHQWLURGHNQDEá\V]F]DMF\ 3RMHPQLNL QD GHWHUJHQW L URGHN QDEá\V]F]DMF\ XPLHV]F]RQH V QD ZHZQWU]QHM Sá\FLH GU]ZLF]HN 3DWU]F RG F]RáD ]P\ZDUNL SRMHPQLN QD GHWHUJHQW ]QDMGXMH VL SR OHZHM VWURQLH D QD URGHN QDEá\V]F]DMF\ po prawej stronie. 3U]HGND*G\P]P\ZDQLHPQDOH*\QDV\SDüGRSRMHPQLNDRGSRZLHGQLLORü detergentu QLHGRW\F]\WRSURJUDPX³VSáXNLZDQLH 62$.URGHN QDEá\V]F]DMF\X]XSHáQLDP\ZPLDUSRWU]HE\ 'RGDZDQLHURGNDQDEá\V]F]DMFHJR URGHN WHQ XáDWZLD L SU]\VSLHV]D VXV]HQLH QDF]\ Z ]P\ZDUFH RUD] ]DSRELHJD WZRU]HQLX VL PDWRZHJR QDORWX QD QDF]\QLDFK L QDNU\FLDFK -HVW RQ GR]RZDQ\ DXWRPDW\F]QLH SRGF]DV RVWDWQLHJR F\NOX SáXNDQLD $E\X]XSHáQLüLORüURGNDZSRMHPQLNXQDZHZQWU]QHMVWURQLHGU]ZLQDOH*\ RWZRU]\üGU]ZLF]NL]P\ZDUNL ]GMü ZLHF]NR SRMHPQLND REUDFDMF MH Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUDRüZLHUüREURWX X]XSHáQLü LORü URGND WDN DE\ SRMHPQLN E\á SHáQ\ RN FP 3 ); wziernik umieszczony obok ZLHF]ND SRZLQLHQ E\ü FDáNRZLFLH ]DSHáQLRQ\ FLHPQ\ URGHN GROHZDP\ JG\ Z]LHUQLN QD FDáHM SRZLHU]FKQLSRMDQLHMHOXEJG\]DSDOLVLRGSRZLHGQLDNRQWURONDQDZ\ZLHWODF]X ]DNUFLüZLHF]NRZNLHUXQNX]JRGQ\P]NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD ]D SRPRF V]PDWNL XVXQü UHV]WNL URGND QDEá\V]F]DMFHJR ] RWRF]HQLD SRMHPQLND L ZQWrza ]P\ZDUNLLFKSR]RVWDZLHQLHPR*HGRSURZDG]LüGRSRZVWDQLDQDGPLHUQ\FKLORFLSLDQ\ Regulacja LORFLGR]RZDQHJRURGNDQDEá\V]F]DMFHJR 'R]RZQLNURGNDQDEá\V]F]DMFHJRMHVWIDEU\F]QLHXVWDZLRQ\QDZDUWRüRGSRZLDGDMFUHGQLHMWZDUGRFLZRG\7QDVWDZ PR*QD ]PLHQLü Z\NRU]\VWXMF Z W\P FHOX UHJXODWRU XPLHV]F]RQ\ SRG ZLHF]NLHP SRMHPQLND,ORü GRGDZDQHJR URGND QDOH*\ ]ZLNV]\ü MH*HOL QD QDF]\QLDFK L QDNU\FLDFK SRMDZLDM VL RNUJáH ELDáDZH SODP\ OXE QDF]\QLD PDWRZLHM : FHOX ]PLDQ\ GR]RZDQHMLORFLURGNDQDEá\V]F]DMFHJRQDOH*\ ]GMüZLHF]NRSRMHPQLNDREUDFDMFMHZNLHUXQNXSU]HFLZQ\PGRNLHUXQNXUXFKXZVND]yZHN]HJDUDRüZLHUüREURWX ]DSRPRFZNUWDNDREUyFLüUHJXODWRUZ*GDQHZSRáR*HQLH ]DáR*\üZLHF]NRREUDFDMFMHZNLHUXQNX]JRGQ\P]NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD

16 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ DODAWANIE DETERGENTU )HE\RWZRU]\üSRNU\ZGR]RZQLNDGHWHUJHQWXQDOH*\OHNNRQDFLVQüSU]\FLVNP. Dodaj detergent i zamknij RVWUR*QLHSRNU\Z:WUDNFLHF\NOX]P\ZDQLDGR]RZQLNRWZLHUDVL automatycznie. Gdy wybrany jest program INTENSYWNYSR]DQRUPDOQDGDZNGHWHUJHQWXQDOH*\GRNRPRU\G lub HGRGDüGRGDWNRZ LORüGHWHUJHQWX 1DOH*\ X*\ZDü tylko GHWHUJHQWyZ VSHFMDOQLH SU]H]QDF]RQ\FK GR ]P\ZDUHN GR QDF]\ )HE\ X]\VNDü QDMOHSV]\ UH]XOWDW ]P\ZDQLDQDOH*\X*\ZDüGHWHUJHQWyZGREUHMMDNRFL 2SDNRZDQLD]GHWHUJHQWHPQDOH*\V]F]HOQLH]DPNQüLSU]HFKRZ\ZDüZVXFK\PPLHMVFXFRPD]DSRELHFSRZVWDZDQLX JUXGHN NWyUH PRJ ZSá\Qü QHJDW\ZQLH QD Z\QLNL ]P\ZDQLD 2WZDUW\ GHWHUJHQW QLH SRZLQLHQ E\ü SU]HFKRZ\ZDQ\ ]E\W GáXJRJG\*PR*HVWUDFLüVZRMDVNXWHF]QRü 1LH QDOH*\ X*\ZDü GHWHUJHQWyZ SU]H]QDF]RQ\FK GR P\FLD UF]QHJR JG\* SURGXNXM RQH GX*R SLDQ\ L PRJZSá\Qü QHJDW\ZQLHQDG]LDáDQLH]P\ZDUNLGRQDF]\ 1DOH*\ GRGDZDü ZáDFLZ LORü GHWHUJHQWX 1LHZ\VWDUF]DMFD MHJR LORü VSRZRGXMH W\ONR F]FLRZH XVXQLHFLH EUXGX ] QDF]\ D QDGPLHUQD MHJR LORü QLH SRSUDZL Z\QLNX ]P\ZDQLD -HOL QLH]EGQH MHVW X]XSHáQLHQLH SRMHPQLND ] VRO ]PLNF]DMFQDOH*\WRXF]\QLüSU]HGUR]SRF]FLHPSURJUDPX]P\ZDMFHJR. W ten sposób zasolony roztwór zostanie ndw\fkpldvwxvxqlw\su]h]zrg=e\wgáxjdrehfqrüvárqhmzrg\zhzqwu]srmhpqlndpr*hgrsurzdg]lügrkorozji. 1DOH*\]DFKRZDüRVWUR*QRüLQLHSRP\OLüRSDNRZD]VRO]RSDNRZDQLDPL]GHWHUJHQWHP'RGDQLHGHWHUJHQWX do pojemnika na sól uszkodzi system zmlnf]dqldzrg\ 5\QHN RIHUXMH GHWHUJHQW\ ]DUyZQR Z Sá\QLH MDN L Z SURV]NX NWyUH PRJ ]DZLHUDü fosforany OXE E\ü RG QLFK ZROQH DOH ]DZLHUDü naturalne enzymy 'HWHUJHQW\ ]DZLHUDMFH IRVIRUDQ\ F]\V]F] VNXWHF]QLH WáXV]F]H L skrobie w temperaturach SRZ\*HM 60 C 'HWHUJHQW\ ]DZLHUDMFH HQ]\P\ V skuteczne w temperaturach od 40 C do 55 C i ádwzlhm XOHJDM ELRGHJUDGDFML 3U]\ X*\FLX GHWHUJHQWyZ ]DZLHUDMF\FK HQ]\P\ PR*OLZH MHVW RWU]\PDQLH UH]XOWDWyZ SRUyZQ\ZDOQ\FK GR W\FKNWyUHSU]\X*\FLXWUDG\F\MQ\FKURGNyZPR*QDRWU]\PDüZ temperaturze 65 C.:FHOXRFKURQ\URGRZLVNDSROHFDP\ X*\ZDQLHGHWHUJHQWyZQLH]DZLHUDMF\FKDQLIRVIRUDQyZDQL]ZL]NyZFKORUX. 'RVWSQH V UyZQLH* GHWHUJHQW\ Z WDEOHWNDFK NWyU\FK SURGXFHQFL WZLHUG] *H QLH WU]HED GRGDZDü VROL L URGNyZ QDEá\V]F]DMF\FK : pewnych przypadkach detergenty te PRJ QLH GDZDü GREU\FK UH]XOWDWyZ V]F]HJyOQLH SU]\ NUyWNLP zmywaniu lub zmywaniu w niskich WHPSHUDWXUDFK : SU]\SDGNX]DXZD*HQLDSUREOHPyZWMELDáHJRRVDGXQDSRMHPQLNX OXE QD QDF]\QLDFK VáDEHJR VFKQLFLD EUXGX QD QDF]\QLDFK SR ]DNRF]HQLX ]P\ZDQLD QDOH*\ ZUyFLü GR VWRVRZDQLD produktów konwencjonalnych (soli granulowanej, detergentów proszku i cienáhjrurgndqdeá\v]f]dmfhjr 1DOH*\]DXZD*\ü*HSRSRZURFLHGRNRQZHQFMRQDOQHMVROL]DQLPV\VWHPSRQRZQLH]DF]QLHG]LDáDü skutecznie, wymagana MHVWSHZQDOLF]EDF\NOL]P\ZDQLDWDN*HQDQDF]\QLDFKSU]H]MDNLF]DVQDGDOEG]LHVLPRJáDSRMDZLDüELDáDZDUVWZD -HOL problem EG]LH VLXWU]\P\ZDáGáXJLF]DVQDOH*\ VLVNRQWDNWRZDü z serwisem.

17 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ 2JyOQHRVWU]H*HQLDLUHNRPHQGDFMH -H*HOLGR]P\ZDQLDPDP\PDáRQDF]\WRQDOH*\VNRU]\VWDü]IXQNFMLòáDGXQNX-RV]F]G]DP\ZWHQVSRVyEHQHUJLLZRG W takim przypadku umieszczamy naczynia i nakrycia tylko w górnym koszu. DolQ\PXVLSR]RVWDüSXVW\ 1LHPDSRWU]HE\ZVWSQHJRVSáXNLZDQLDQDF]\Z]OHZLH jest to tylko strata wody. 3UDZLGáRZHUR]PLHV]F]HQLHQDF]\LQDNU\üZNRV]X]DSHZQLDX]\VNDQLHQDMOHSV]\FKZ\QLNyZ]P\ZDQLD 2675=()(1,$ 1DOH*\ ]DZV]H XSHZQLü VL F]\ QDF]\QLD L QDNU\FLD ]RVWDá\ SUDZLGáRZR UR]PLHV]F]RQH L ]DEH]SLHF]RQH SU]HGSU]HVXQLFLHPVL1LHPRJRQHXWUXGQLDüREURWXUDPLRQ]G\V]DPLZRG\ 1LHZROQRZNRV]DFKXPLHV]F]DüSU]HGPLRWyZNWyUHPRJSU]HOHFLHüSU]H]RGVWS\PLG]\SUWDPLNRV]D JG\*PR*HVSRZRGRZDüWRXV]NRG]HQLH]P\ZDUNL 1DNU\FLD WDNLH MDN ILOL*DQNL NXENL V]NODQNL L VSRGNL QDOH*\ ]DZV]H XPLHV]F]Dü GHQNLHP GR JyU\ L SRG SHZQ\PNWHPFRXPR*OLZLDXVXQLFLHZRG\]]DJáELHZGHQNDFK 1LH ZROQR XVWDZLDü QDF]\ L QDNU\ü MHGQR QD GUXJLP OXE Z WDNL VSRVyE DE\ MHGQR ]DVáDQLDáR GRVWS GR innych. 1LH QDOH*\ XVWDZLDü V]NODQHN WDN DE\ SU]\OHJDá\ GR VLHELH JG\* Z Z\QLNX XGHU]HPRJSNQü OXE Z PLHMVFDFKVW\NXPRJSRZVWDüSODP\]QLHGRVXV]HQLD =DZV]HQDOH*\VSUDZG]DüF]\QDF]\QLDLQDNU\FLDQDGDMVLGR]P\ZDQLDPHFKDQLF]QHJR 1DF]\QLDLQDNU\FLDNWyU\FKQLHZROQR]P\ZDüZ]P\ZDUNDFK Drewniane PRJXOHFXV]NRG]HQLX]SRZRGXZ\VRNLHMWHPSHUDWXU\]P\ZDQLD 5NRG]LHOQLF]H U]DGNR QDGDMVL GR ]P\ZDQLD Z ]P\ZDUNDFK Z\VRND WHPSHUDWXUD L GHWHUJHQW\ SURZDG] do ich uszkodzenia. Plastikowe ] UHJXá\ QLH V RGSRUQH QD Z\VRNLH WHPSHUDWXU\ L PRJ XOHF RGNV]WDáFHQLX RGSRUQH QD Z\VRN WHPSHUDWXUPRJE\ü]P\ZDQHtylko w górnym koszu. 0LHG]LDQHF\QNRZHF\QRZHPRVL*QHL]EU]X PDMWHQGHQFMGRSRNU\ZDQLDVLSODPDPLLSU]HEDUZLHQLDPL Aluminiowe MH*HOLVZ\NRQDQH]DQRGRZDQHJRDOXPLQLXPWRPRJVWUDFLüNRORU Srebrne PRJSRNU\ZDüVLSODPDPL 6]NODQH L NU\V]WDáRZH Z]DVDG]LHPRJ E\ü ]P\ZDQH Z ]P\ZDUNDFK DF]NROZLHN QLHNWyUH URG]DMH V]NáD L NU\V]WDáyZ PRJ PDWRZLHü L WUDFLü SU]H]URF]\VWRü SR ZLHORNURWQ\P ]P\ZDQLX ] WHJR Z]JOGX Z SU]\SDGNX WDNLFKQDF]\LQDNU\ü]DOHFDP\VWRVRZDQLHQDMGHOLNDWQLHMV]HJRSURJUDPX]P\ZDQLD Korzystanie z koszy =P\ZDUNDPDáDGRZQRüVWDQGDUGRZ\FKNRPSOHWyZQDF]\ZOLF]DMFZWRSyáPLVNL DOLNY KOSZ 3RQLHZD*FLQLHQLHVWUXPLHQLDZRG\ZGROQ\PNRV]XMHVWQDMVLOQLHMV]HMHVWRQQDMRGSRZLHGQLHMV]\PPLHMVFHPGR P\FLD FL*NLFK L PRFQR ]DEUXG]RQ\FK QDF]\ 'RSXV]F]DOQH V ZV]\VWNLH NRPELQDFMH XáR*HQLD QDF]\ SRG ZDUXQNLHP*HZRGDZ\ODWXMFD]G\V]SRáR*RQ\FKQDGQLH]P\ZDUNLEG]LHPLDáD]DSHZQLRQ\VZRERGQ\GRVWS do wszystkich zabrudzonych powierzchni. : QLHNWyU\FK PRGHODFK ]P\ZDUHN NRV]H ]RVWDá\ Z\SRVD*RQH Z SRFK\ODQH Sá\WNL SRGSRURZH 3RPDJDM RQH Z\NRU]\VWDüFDáSRZLHU]FKQLNRV]DZ V\WXDFMLJG\XPLHV]F]DQHVZQLPGX*HQDF]\QLD

18 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ =$à$'81(.'2/1(*2.26=$ 2VWUR*QLHXPLHüZSR]\FMLSLRQRZHMWDOHU]HSáDVNLHWDOHU]HJáERNLHSyáPLVNLLVDODWHUNL3DPLWDMDE\SRPLG]\ taler]dpljáernlplrud]srplg]\syáplvndpllvdodwhundplsr]rvwdzlüsu]huz Garnki, patelnie oraz ich pokrywy QDOH*\XVWDZLüGQHPGRJyU\.26=1$6=78û&( 6]WXüFHSRZLQQ\]RVWDüXáR*RQHZVSRVyEXSRU]GNRZDQ\ZHZQWU]NRV]D]XFKZ\WDPLVNLHURZDQ\PLZGyá 8ZD*DMDE\ZWUDNFLH]DáDGXQNXQLHVNDOHF]\üVLQR*HP'RNRV]DPR*QDZNáDGDüZV]\VWNLHURG]DMHV]WXüFyZ] Z\MWNLHP W\FKNWyUHVQDW\OHGáXJLH*HPRJEORNRZDüJyUQHUDPLVSU\VNLZDF]D&KRFKOHGUHZQLDQHá\*NLL QR*HNXFKHQQHPR*QD umieflüzjyuq\pnrv]xsrgzduxqnlhp*hqlheg]qlhjrz\vwdzdürvwu]dqr*\..rv] QD V]WXüFH FHFKXMH VL V\VWHPHP QLH]DOH*QLH SU]HVXZDQ\FK SRFK\ODQ\FK SRGSyUHN SR]ZDODMF\P QD RSW\PDOQH ]DJRVSRGDURZDQLHGRVWSQHMSRZLHU]FKQL W przypadku korzystania z fuqnfmlòádgxqnxzprghodfksrvldgdmf\fkwixqnfmmhvwwredug]rx*\whf]qh

19 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ GÓRNY KOSZ =DOHFDQHMHVWDE\ZJyUQ\PNRV]XXPLHV]F]DüPDáHLUHGQLHMZLHONRFLQDF]\QLDVWRáRZHWDNLHMDNV]NODQNLILOL*DQNLVSRGNL WDOHU]H GHVHURZH Sá\WNLH PLVHF]NL RUD] OHNNLH QDF]\QLD ] WHUPRRGSRUQ\FK WZRU]\Z V]WXF]Q\FK -HOL JyUQ\ NRV] MHVW Z\NRU]\VW\ZDQ\ZVZRLPGROQ\PSRáR*HQLXPR*QDZQLPXPLHV]F]DüOHNNR]DEUXG]RQHSyáPLVNL,VWQLHMH PR*OLZRü UHJXODFML NRV]D QD VSHFMDOQ\FK URONDFK SR OHZHM VWURQLH Z FHOX XP\FLD Z\VRNLFK QDF]\ QS NLHOLV]NyZ ]Qy*N.RV] MHVW Z\SRVD*RQ\ Z GZLH SRFK\ODQH SRGSRU\ QD V]WXüFH NWyUH PRJ E\ü SRGQRV]RQH OXE RSXV]F]DQH Z ]DOH*QRFL RGSRWU]HE3DWU]U\VXQHNSRQL*HM =$à$'81(.*ï51(*2.26=$ 1DF]\QLD XVWDZLDM GQHP GR W\áX ]P\ZDUNL ILOL*DQNL L ZNOVáH SRMHPQLNL SRZLQQ\ E\ü XPLHV]F]RQHGQHPGRJyU\3ROHZHM VWURQLH NRV]D ILOL*DQNL OXE V]NODQNL PR*QD XPLHFLü MHGQDQDGGUXJ3RSUDZHMVWURQLHWDOHU]HPR*QDXPLHFLüw pionowych wspornikach. REGULACJA GÓRNEGO KOSZA *yuq\ NRV]PR*QD XPLHFLü QD GZyFK SR]LRPDFK :\EyU SR]LRPX MHVW X]DOH*QLRQ\ RG Z\VRNRFLXVWDZLRQ\FKZQLPOXEZ GROQ\PNRV]XQDF]\$E\]PLHQLüSRáR*HQLHNRV]D ZHUVMDZ\FLJDQD Z\VXQüNRV]GRRSRUu, REUyFLüEORNDGU\VXQHNSRQL*HMQDSUDZHMSURZDGQLF\R o, ZHSFKQüSURZDGQLFGRZQWU]D]P\ZDUNLWDNDE\RGVáRQLüZV]\VWNLHNyáHF]ND XQLHüNRV]LQDVXQüSURZDGQLFQDGROQ\]HVWDZNyáHF]HN SU]\ZUyFLüSLHUZRWQHSRáR*HQLHEORNDG\

20 INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA TABELA REFERENCYJNA DLA POTRZEB CERTYFIKACJI Norma referencyjna EN50242 Program referencyjny BIO Ładunek 14 standardowych zestawów nakryć Rodzaj detergentu B Ilość detergentu 35g Nastawa dozowania środka nabłyszczającego Pozycja 5 STANDARDOWE ZESTAWY NAKRYĆ WG EN50242 Dolny kosz Górny kosz W zależności od modelu zmywarki koszyk na sztućce może być wyposażony w wyjmowane kratki ułatwiające utrzymanie nakryć w pewnej odległości od siebie.

BLV2RO s Style. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: OPIS URZĄDZENIA

BLV2RO s Style. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: 8017709166809 OPIS URZĄDZENIA 13 kpl. naczyń 9 programów: Spłukiwanie, Delikatny, ECO, Auto 60-70 C, Super; Programy

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ EAN13: 8017709166823 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania ze stali nierdzewnej Drzwi oraz obudowa w kolorze pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

LP364XS Nowość. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Odkryty panel sterowania

LP364XS Nowość. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Odkryty panel sterowania LP364XS Nowość Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A++, powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców EAN13: 8017709182434 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

BLV2VE-2. Lata 50's. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor limonkowy, klasa A+++A

BLV2VE-2. Lata 50's. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor limonkowy, klasa A+++A 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor limonkowy, klasa A+++A EAN13: 8017709166830 OPIS URZĄDZENIA 13 kpl. naczyń 9 programów: Spłukiwanie, Delikatny, ECO, Auto 60-70 C, Super; Programy

Bardziej szczegółowo

LVS432BIT Nowość. Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++,

LVS432BIT Nowość. Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, LVS432BIT Nowość Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, EAN13: 8017709228972 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Biały Odkryty panel sterowania Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Serwis GIAS Dział wsparcia. Tel: 042 6580840

Serwis GIAS Dział wsparcia. Tel: 042 6580840 Gratulujemy! Dziękujemy za wybranie urządzenia Candy wysokiej jakości zmywarki, która gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność. Firma Candy oferuje szeroki asortyment artykułów gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 70 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 cm FDW 614 DTS 3B A++ 74 FDW 612 EHL A 74 45 cm FDW 410 E8P A+ 74 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 71 ZMYWARKI FRANKE NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie naczyń w zmywarce

Bardziej szczegółowo

EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA

EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA LVFABRD Nowość Wolnostojąca zmywarka do naczyń, szerokość: 60 cm, system planetarnego zmywania, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++ EAN13: 8017709232368 WZORNICTWO / OBSŁUGA Czerwony Ukryty panel

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO NACZYŃ Teka. ZMYWARKI Czysty spokój w Twoim domu ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM

ZMYWARKI DO NACZYŃ Teka. ZMYWARKI Czysty spokój w Twoim domu ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM ZMYWARKI Czysty spokój w Twoim domu ZMYWARKI DO NACZYŃ 60 CM ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM 86 87 Teka ZMYWARKI DO NACZYŃ ZMYWARKI DO NACZYŃ ZMYWARKI DO NACZYŃ TEKA OPTYMALNE ROZWIĄZANIE Smaczny posiłek w miłym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Log ix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C.

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C. Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja użycia ZMYWARKA DO NACZYŃ

POLSKI. Instrukcja użycia ZMYWARKA DO NACZYŃ POLSKI Instrukcja użycia ZMYWARKA DO NACZYŃ Gratulujemy! Dziękujemy za wybranie urządzenia Candy wysokiej jakości zmywarki, która zapewnia super wydajność i wiarygodność. Candy jest producentem wielu urządzeń

Bardziej szczegółowo

(patrz opis opcji po prawej stronie)

(patrz opis opcji po prawej stronie) Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZYCISK WYBORU PROGRAMU Nacisnąć przycisk "P" (kilka razy), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się numer wybranego programu (P1...Px) patrz Tabela programów" poniżej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Nowe zmywarki. Kolekcja 2009

Nowe zmywarki. Kolekcja 2009 Nowe zmywarki Kolekcja 200 LDF 3 X EU/H Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny Nowy Sensor Nowy silnik Flexipower Extra Silent Głośność: 42 db()/41 db() przy opcji GoodNight Pojemność kompletów programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

ESF75531LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESF75531LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESF75531LX PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Zmywarka DW12-BFE Instrukcja Obsługi

Zmywarka DW12-BFE Instrukcja Obsługi Zmywarka DW12-BFE Instrukcja Obsługi 1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa producenta Nazwa importera Oznaczenie modelu HAIER HAIER Poland Sp. z o.o. DW12-BFE Typ urządzenia Zmywarka do naczyń domowa Napięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY 1. Opis elementów sejfu Be-Tech Harmony * baterie nie są elementem dostarczanym wraz z sejfem przez dostawcę 2. Montaż sejfu Be-Tech Harmony a. Zdejmij

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127 Spis treœci Twoja matura Geografia :VWS... 5 Poziom podstawowy... 9 I. 3RGVWDZ\ NRU]\VWDQLD ] Uy*QRURGQ\FK (UyGHá LQIRUPDFML JHRJUaficznej... 9 II. Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi... 16 III.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji FRYTOWNIAC FRY SYSTEM 205105 205112 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Przepisy bezpieczeństwa Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS...

ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS... ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na "Wył." ("O").

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na Wył. (O). OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r.

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. V kadencja Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI ZMYWARKI KDI 6951

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI ZMYWARKI KDI 6951 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI ZMYWARKI KDI 6951 Zapoznanie się z urządzeniem... 2 Specyfikacja techniczna... 4 Zgodność z normami i dane z badań... 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG,QIRUPDFMD QD WHPDW SUREOHPX

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo