INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, Raszyn k/warszawy Tel.: , fax:

2

3 Szanowny Kliencie. ']LNXMHP\]DZ\EyUWHJRXU]G]HQLD : FHOX ]UR]XPLHQLD MDN Z VSRVyE SRSUDZQ\ L EH]SLHF]Q\ X*\ZDü ]P\ZDUNL GRUDG]DP\ XZD*QH SU]HF]\WDQLH ZV]\VWNLFK]DZDUW\FKZW\PSRGUF]QLNXLQVWUXNFML 3RGUF]QLN MHVW SRG]LHORQ\ QD UR]G]LDá\ NWyUH NURN SR NURNX RSLVXM IXQNFMH ]P\ZDUNL ] MDVQ\PL LQVWUXNFMDPL SRVWSRZDQLDNWyU\PWRZDU]\V]REUD]NL : SRGUF]QLNX ]DZDUWH V ]DOHFHQLD RGQRQLH SRSUDZQHJR VSRVREX REVáXJL NRV]\ UDPLRQ QDWU\VNX SRMHPQLNyZILOWUyZSURJUDPyZ]P\ZDQLDRUD]XNáDGXVWHURZDQLD $E\ ]DSHZQLü *H ]P\ZDUND SR]RVWDQLH Z GRVNRQDá\P VWDQLH QDOH*\ SRVWSRZDü ]JRGQLH ] SURFHGXUDPL czyszczenia. 3RGUF]QLN WHQ VWDQRZL V]\ENL L SURVW\ Z X*\FLX LQIRUPDWRU RGSRZLDGDMF\ QD ZV]\VWNLH S\WDQLD GRW\F]FH FRG]LHQQHJRX*\ZDQLDQRZHM]P\ZDUNL,16758.&-(,167$/$&-,VSU]H]QDF]RQHGODwykwalifikowanego technika, który musi ]DLQVWDORZDüSRGáF]\üLSU]HWHVWRZDüXU]G]HQLH,16758.&-(8)<7.2:$1,$]DZLHUDMZVND]DQLDRGQRQLHX*\ZDQLDXU]G]HQLDRSLV\ XNáDGXNRQWUROLL procedury poprawnego czyszczenia oraz utrzymania.

4 =$6$'<%(=3,(&=(67:$ 1,1,(-6=$,16758.&-$ 67$12:, 1,(2'à&=1 &= û 85='=(1,$ 086, 21$ %<û PRZECHOWYWANA W STA1,( 1,(1$586=21<0 5$=(0 =( =0<:$5. =$1,0 =$&=1,(6=.25=<67$û = 85='=(1,$ 8:$)1,( 35=(&=<7$- :6=<67.,( =$:$57( : 7<0 32'5 &=1,.8,16758.&-(,167$/$&- 086, 35=(352:$'=,û :<.:$/,),.2:$1< 7(&+1,. =*2'1,( Z 2%2:,=8-&<0,35=(3,6$0,1,1,(-6=(85='=(1,(-(6735=(=1$&=21('28)<7.8 '202:(*2, -(67 =*2'1( = 2%(&1,( 2%2:,=8-&<0, '<5(.7<:$0, =$:,(5$-&<0, :<0$*$1,$2'121,((/,0,1$&-,=$.àÏ&(5$',2(/(.75<&=1<&+ 85='=(1,(-(6735=(=1$&=21('21$67 38-&<&+&(/Ï:0<&,$, 686=(1,$1$&=<.$)'<,11< 6326Ï% 8)<&,$ 8:$)$1< -(67 =$ 1,(:à$&,:< PRODUCENT ZRZEKA 6, 2'32:,('=,$/12&,=$85='=(1,(: 6<78$&-,*'<% '=,(2128)<:$1('2&(/Ï:,11<&+1,)23,6$1(32:<)(-. 7$%/,&=.$ =1$0,212:$ =$:,(5$-&$ '$1( 7(&+1,&=1( 180(5 6(5<-1< I OZNACZENIA JEST UMIESZCZONA W 6326Ï% :,'2&=1< 1$ :(:1 75=1(-.5$: '=, DRZWI. 7$%/,&=.$=1$0,212:$1,(02)(%<û8681, 7$. 1,( =267$:,$- : '208 %(= 1$'=258 0$7(5,$àÏ: = :<5=8&$1(*2 23$.2:$1,$2''=,(/2'6,(%,(5Ï)1(0$7(5,$à<=.7Ï5<&+=52%,21( JEST 23$.2:$1,(,35=(.$)-('21$-%/,)6=(* :&Ï::7Ï51<&+ =*2'1,(=2%2:,=8-&<0,35=(3,6$0,%(=3,(&=(67:$85='=((/(.75<&=1<&+ 85='=(1,( 086, %<û 8=,(0,21( 352'8&(17=5=(.$6, &$à(-2'32:,('=,$/12&, =$ 6=.2'< 1$ 262%,( /8% 0,(1,8 :<1,.$-&( = NIE UZIEMIENIA URZ'=(1,$ /8% :$'/,:(-,167$/$&-,8=,(0,$-&(- : 35=<3$'.8 *'< 85='=(1,( -(67 32'à&=$1( %(=325('1,2 '2 '5Ï'à$ =$6,/$1,$$1,(=$3202&:7<&=.,1,(=% '1(-(67=$,167$/2:$1,(35=(à&=1,.$,=2/8-&(*2.7Ï5(*2 67<., : 67$1,( 52=:$5&,$ 6 2''$/21( 2' 6IEBIE O CO NAJMNIEJ 3 MM. :7<&=.$ 1$ 35=(:2'=,( =$6,/$-&<0, 2'32:,$'$-&<-(-27:Ï5*1,$='$086= %<û 7(*2 6$0(*2 7<38, 086= 2'32:,$'$û :<0$*$1,20 2%2:,=8-&<&+ 35=(3,6Ï:635$:''&=<1$3, &,(,&= 6727/,:2û'5Ï'à$=$6,/$1,$2'32:,$'$- PODANYM NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. 81,.$ :$1,$ 52=*$à =,$&=< LUB %2&=1,.2:$1,$32à&=(1,*'<1,(:<à&=$-85='=(1,$=6,(&,&,*1&=$.$%(/ ZASILANIA. =$:6=(&,*1,-=$:7<&=..,167$/$&-, 85='=(1,$ 1$/()< '2.21$û : 7$., 6326Ï% $%< :7<&=.$ 1$ PRZEWODZIE ZAS,/$-&<0=1$-'2:$à$6, : à$7:2'267 31<00,(-6&8 : 35=<3$'.8 86=.2'=(1,$.$%/$ =$6,/$1,$ 32:,1,(1 %<û 21 :<0,(1,21< 35=(= :<.:$/,),.2:$1(*27(&+1,.$32:<0,$1,(.$%/$=$6,/$1,$83(:1,-6, )(./$05$ 02&8-&$.$%(/=$6,/$-&<-(67'2%5=('2.5 &21$ -(/, 85='=(1,( -(67,167$/2:$1( 1$ 32'à2'=( 32.5<7(- '<:$1(0 /8%,11 :<.à$'=,183(:1,-6, )(27:25<:-(*2'1,(1,(6=$6à21, 7( $%<=$32%,(&675$72035'8=$:6=(328)<&,8:<à&==0<:$5. 35=(' :<5=8&(1,(0 1$ 0,(71,. 85='=(1,( 1$/()< 8&=<1,û 1,(='ATNYM DO 8)<7.8 : 7<0 &(/8 32 2'à&=(1,8 = 6,(&, 2'(71,- *àï:1<.$%(/ =$6,/$1,$, =$%(=3,(&=:6=<67.,((/(0(17<.7Ï5(02*%<û1,(%(=3,(&=1('/$'=,(&,=$0., '5=:,,7385='=(1,(1$/()<:<:,('û' :&Ï::7Ï51<&+ W PRZYPADKU JAKIEGO.2/:,(.86=.2'=(1,$2'à&==0<:$5. 2''5Ï'à$ =$6,/$1,$=$.5 û=$:ï5:/272:<:2'<$1$67 31,(=$'=:232 WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.

5 1,(8)<:$-85='=(.7Ï5(8/(*à<86=.2'=(1,8:75$.&,(75$ (/,0$6= :73/,:2&,325$''6, SWOJEGO DOSTAWCY. 85='=(1,( 086, =267$û =$02172:$1( 35=(= :<.:$/,),.2:$1(*2 7(&+1,.$ /8% =*2'1,(=,16758.&-'267$5&=2135=(=352'8&(17$ 85='=(1,( -(67 35=(=1$&=21( '2 8)<7.8 35=(= '2526à<&+. NIE POZWALAJ DZIECIOM =%/,)$û 6,, %$:,û 6, =0<:$5. 75=<0$- '=,(&, = DALEKA OD DETERGENTÓW I 27:$57<&+ '5=:, =0<:$5., 1,( 1$/()< =267$:,$û : =$6, *8 '=,(&, (/(0(17Ï: 23$.2:$1,$3/$67,.2:<&+725(%67<523,$180(7$/2:<&+35 7Ï:,73 75=<0$- '=,(&, = '$/(.$ 2' 27:$57<&+ '5=:, =0<:$5., 85='=(1,( 02)( =$:,(5$û 32=267$à2&, DETERGENTÓW, KTÓRE 02*632:2'2:$û1,(2':5$&$/1(86=.2'=(1,( 2&=8867*$5'à$$1$:(7: 3(:1<&+6<78$&-$&+0,(5û35=(=8'86=(1,( 1,(8)<:$-52=386=&=$/1,.Ï:7$.,&+-$.$/.2+2//8%7(53(17<1$.7Ï5(02* 632:2'2:$û:<%8&+ 1,(:.à$'$-1$&=<=$%58'=21<&+323,2à(0:26.,(0/8%)$5% 23,(5$1,(6, 2'5=:,/8%6,$'$1,(1$1,&+02)(632:2'2:$û35=(:5Ï&(1,(6, 85='=(1,$1$5$)$-&7<06$0<0/8'=,1$1,(%(=3,(&=(67:2. : )$'1<&+ 2.2/,&=12&,$&+ 1,( '27<.$- (/(0(17Ï: *5=(:&=<&+ 78) 32 =$.2&=(1,835$&<=0YWARKI. 32-$.,0&=$6,((/(0(17<*5=(:&=(=0<:$5.,02*=0,(1,û.2/25&= &,2:2/8%: &$à2&,-(6772=83(à1,(1$785$/1(,1,(0$)$'1(*2:3à<:81$3235$:1('=,$à$1,( 85='=(1,$ 1,( 3,- 32=267$à2&,:2'<.7Ï5(02*=1$-'2:$û6, :1$&=<1,$&+/8%=0<:ARCE 35=('=$.2&=(1,(0352*5$080<-&(*2,35=('&<./(0686=(1,$ 02'(/(:<326$)21(:85='=(1,($48$ ='=(1,( $48$6723 =$%(=3,(&=$ 35=(' =$/$1,(0 320,(6=&=(1,$ : PRZYPADKU PRZECIEKU WODY. W 6<78$&-, *'< 85='=(1,( $48$6723 :<à&=< 6$02&=<11,( =0<:$5. =$'=:2 32 :<.:$/,),.2:$1(*2 7(&+1,.$ $%< =,'(17<),.2:$à, 8681à 86=.2'=(1,( : 02'(/$&+ :<326$)21<&+ : 85='=(1,( $48$6723 :(:175= 35=(:2'8 :/272:(*2 :2'< =1$-'8-( 6, ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY. NIE PRZECINAJ PRZEWODU I NIE POZWÓL, ABY ZAWÓR (/(.7520$*1(7<&=1< :3$'à '2 :2'<. W PRZYPADKU USZKODZENIA PRZEWODU WLOTOWEGO WODY 2'à&=85='=(1,(2''5Ï'à$=$6,/$1,$,2''5Ï'à$:2'< =$5$=32=$02172:$1,8=0<:$5.,35=(352:$''6=<%.,7(6785='=(1,$ & :('à8*321,)6=(-,16758.&-,-(/, ZMYWARKA NIE % '=,('=,$à$û3235$:1,(2'à&=- 2' '5Ï'à$ =$6,/$1,$, =$'=:2 '2 $8725<=2:$1(*2 6(5:,68 NIE PRÓBUJ 6$02'=,(/1,(1$35$:,$û85='=(1,$ =0<:$5.$ 63(à1,$ :6=<67.,( :<0$*$1,$ 867$/21( 35=(= 2%2:,=8-&( 35=(3,6< '27<&=&( %(=3,(&=(67:$ 25$= :<326$)(1,$ (/(.75<&=1(*2 :6=<67.,(.21752/( TECHNICZNE POWINNY %<û 35=(352:$'=21( :<à&=1,( 35=(= :<6=.2/21(*2 I AUTORYZOWANEGO TECHNIKA: NAPRAWY PRZEPROWADZANE PRZEZ NIEAUTORYZOWANY 3(5621(/ 32:2'8-81,(:$)1,(1,( *:$5$1&-, 25$= :<67$:,$- 8)<7.2:1,.$ 1$ 327(1&-$/1(1,(%(=3,(&=(67:2 Producent zrzeka VL FDáHM RGSRZLHG]LDOQRFL ]D V]NRG\ QD RVRELH OXE PLHQLX Z\QLNDMFH ] XFK\ELHQLD ZSU]HVWU]HJDQLXSRZ\*V]\FKURGNyZRVWUR*QRFLQLHXPLHMWQHJRPDQLSXORZDQLDSU]H]RVRE\QLHSRZRáDQH nawet przy pojedync]\pvnádgqlnxxu]g]hqldoxex*\zdqldqlhru\jlqdoq\fkf]fl

6 1. OPIS UKŁADU STEROWANIA 1.1 Panel sterowania Wszystkie przełączniki zmywarki są zgrupowane w górnym panelu. Wszystkie działania (włączanie, wyłączanie, programowanie) mogą być przeprowadzane przy otwartych drzwiach Przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF) Wciśniecie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie zasilania. Lampki kontrolne wskazujące wybrany program Wskazują wybrany program lub wystąpienie usterki (patrz wykrywanie i usuwanie usterek). Przycisk wyboru programu Wciskając przycisk wielokrotnie można wybrać żądany program. Lampka kontrolna ostrzegająca o braku soli (tylko w niektórych modelach) Wskazuje że dozownik soli jest pusty. Lampka kontrolna ostrzegająca o braku środka nabłyszczającego (tylko w niektórych modelach) Wskazuje że dozownik środka nabłyszczającego jest pusty. Przycisk EXTRA PROGRAM. Przycisk ten umożliwia dostęp do jednego z pięciu EXTRA programów (patrz: tabela). 7 Lampki kontrolna wskazująca wybranie EXTRA programu. 8 Przycisk wyboru funkcji 3 w 1. 9 Lampka funkcji 3 w Przycisk wyboru funkcji 1/2 ładunku (tylko w niektórych modelach) 11 Lampka funkcji 1/2 ładunku. 12 Przycisk programu opóźnienie włączenia (tylko w niektórych modelach). Opóźnienie włączenia do 9 godzin. 13 Wyświetlacz informacyjny (tylko w niektórych modelach).

7 1.2 Wybór programu zmywania i włączenie urządzenia. Wybór najodpowiedniejszego programu zmywania ułatwi tabela poniżej Po wybraniu odpowiedniego programu, należy: Nacisnąć przycisk ON/OFF (1) i poczekać, aż zapali się lampka kontrolna (2). Następnie należy przytrzymać wciśnięty przycisk wyboru programu (3) aż do momentu zapalenia się odpowiedniej lampki kontrolnej. Zamknąć drzwi; po około 2 sekundach program rozpocznie się. W czasie trwania programu, odpowiednia lampka kontrolna będzie migać. 1 Program numer i symbol Płukanie Rodzaj naczyń i stopień ich zabrudzenia Naczynia wymagające odświeżenia (płukanie+suszenie) Kolejność czynności w ramach programu Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Czas trwania (Minuty) Wody ( w litrach) Zużycie ,9 Energii (w kwh) Delikatny Auto BIO EN Normalnie zabrudzone naczynia. Normalnie zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi resztkami. Normalnie zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi resztkami. Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 45 C; Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 50 C; Zmywanie 65 C Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 50 C; Zimne płukanie; Płukanie 55 C; Suszenie; ,15 (**) (**) (**) ,08

8 Program numer i symbol 5 Super Rodzaj naczyń i stopień ich zabrudzenia Naczynia bardzo brudne, z przypalonymi resztkami Kolejność czynności w ramach programu Zmywanie wstępne 45 C; Zmywanie 70 C; 2 zimne płukania; Płukanie 70 C; Suszenie; Czas trwania (Minuty) Wody ( w litrach) Zużycie Energii (w kwh) ,70 6 Namaczanie Naczynia i nakrycia do skompletowania ładunku Zimne zmywanie wstępne; Szybki Lekko zabrudzone naczynia. Zmywanie 38 C; Zimne płukanie; Płukanie 58 C; ,85 8 Auto Normalnie zabrudzone naczynia tuż po użyciu Zimne zmywanie wstępne; Zmywanie 40 C i 55 C Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; (**) (**) (**) 9 ECO Normalnie zabrudzone naczynia tuż po użyciu Zmywanie 55 C; Zimne płukanie; Płukanie 68 C; Suszenie; , Intensywny Bardzo zabrudzone naczynia, także z zaschniętymi i przypalonymi resztkami. Zmywanie 70 C; 2zimne płukania; Płukanie 70 C; Suszenie; ,5 Programu namaczania używać należy tylko z funkcją ½ ładunku. Aby użyć programów 6,7,8,9,10, należy najpierw wcisnąć przycisk EXTRA PROGRAMÓW (6). (**) Kiedy wybrany jest program AUTO lub AUTO 60-70, zmywarka sama dostosowuje parametry zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń.

9 TABEBELA REFERENCYJNA DLA POTRZEB CERTYFIKACJI: NORMA REFERENCYJNA EN Program referencyjny BIO Ładunek 14 kompletów Rodzaj detergentu B Ilość detergentu 35 g Nastawa dozowania środka nabłyszczającego W zależności od modelu: ¾ lub 4/6. Anulowanie trwającego programu Aby anulować trwający program należy, po uprzednim otwarciu drzwi, nacisnąć przycisk wyboru programu (3) i przytrzymać kilka sekund, aż lampki kontrolne dla programów 4 i 5 zaczną świecić się na przemian. Następnie należy zamknąć drzwi. Po około 1 minucie zmywarka zakończy cykl. Modyfikowanie programu Aby zmienić program, po prostu otwórz drzwi zmywarki i wybierz nowy program. Po zamknięciu drzwi, zmywarka automatycznie wybierze nowy program. Wybór funkcji ½ ładunku (tylko w niektórych modelach). Ta funkcja jest idealna do małych ładunków naczyń, zaoszczędza zużycie energii i wody. Jest ona kontrolowana przez przycisk POŁOWA ŁADUNKU (10); są dwie możliwości: Po naciśnięciu 1 raz wybieramy zmywanie w górnym koszu (odpowiednia lampka zapali się). Po naciśnięciu 2 raz wybieramy dolny kosz (odpowiednia lampka zapali się). A po naciśnięciu 3 raz powracamy do standardowego trybu pełnego ładunku na 2 kosze (zapalają się obie lampki).

10 EXTRA PROGRAMY Przycisk (6) daje możliwość dostępu do 5 EXTRA programów dodatkowo (oprócz tych, które wybierane są bezpośrednio poprzez przycisk wyboru programów). Przycisk (6) musi być naciśnięty (zapali się odpowiednia lampka) po wyborze głównego programu (1,2,3,4 lub 5). Funkcja ta jest zachowywana w pamięci, więc przycisk musi zostać wciśnięty ponownie (lampka wyłączy się), jeżeli użytkownik życzy sobie wykorzystać jeden z 5 głównych programów w następnym cyklu. Przycisk opcji 3 w 1. Wciskając ten przycisk (8) aktywuje się funkcja 3 w 1 ; jednocześnie zapala się odpowiednia lampka potwierdzająca dokonanie wyboru. Funkcja 3 w 1 jest stworzona specjalnie po to, aby można było używać tabletek lub detergentów sypkich, które zawierają w sobie sól i środek do nabłyszczania. Jeżeli zdecydowałeś się użyć takiego rozwiązania, naciśnij przycisk (8), aby zmywarka dokonała ustawień niezbędnych parametrów, które zapewnią najlepsze rezultaty zmywania. Po zakończeniu cyklu, urządzenie automatycznie zresetuje ustawienia, tak aby można było używać standardowych środków. Programowanie opóźnionego włączenia zmywarki. Należy wcisnąć przycisk OPÓŹNIONEGO WŁĄCZENIA (12), aby opóźnić start programu zmywania od 1 do 9 godzin. Oznacza to, iż zmywarka może rozpocząć pracę o dowolnej porze dnia lub nocy. Naciśnij więc przycisk kilka razy, aby wybrać godzinę opóźnionego startu zmywarki. Regulacja systemu zmiękczania wody (dozowania soli). W zależności od modelu, ustawień można dokonać elektronicznie lub manualnie: USTAWIENIE ELEKTRONICZNE (tylko w niektórych modelach): N.B. by można było dokonać poniższych ustawień, musi być wybrany program namaczania lub jakikolwiek program zmywania. Naciśnij przycisk OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA (12) i trzymaj wciśnięty, aż obecna wartość pojawi się poprzedzona cyfrą 3 ). Puść przycisk, a następnie wciśnij ponownie, aż pojawi się wybrana wartość (patrz: tabela poniżej). 6 wybieranych, możliwych poziomów ukażą się w tym porządku: 3.,4.,5.,0.,1.,2, Kiedy wybrana wartość pojawi się na wyświetlaczu, zwolnij przycisk; po 5 sekundach system automatycznie powróci do ustawień programu opóźnionego włączenia, a wybrana wartość zostanie zachowana. N.B. Wyświetlacz pokazuje ustawienia twardości wody i program opóźnienia. Kropka (.) po cyfrze (powyżej) oznacza, że ukazana wartość dotyczy twardości wody. Jeżeli po cyfrze nie ma kropki (.), oznacza to, iż jest to wartość opóźnienia włączenia.

11 TWARDOŚĆ WODY USTAWIENIA NIEMIECKIE STOPNIE (dh) FRANCUSKIE STOPNIE (df) Informacje o twardości wody w instalacji można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Regulacja manualna (za pomocą przełącznika). W zależności od modelu, przełącznik może znajdować się: Wewnątrz zmywarki po prawej stronie, w plastikowym pierścieniu zabezpieczającym. Pod zakrętką pojemnika na sól. Zakończenie cyklu. Po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaczną migać lampki programów 4 i 5. Aby wyłączyć zmywarkę, otwórz drzwi i wciśnij przycisk ON/OFF (1). Wyjmowanie naczyń ze zmywarki. Po zakończeniu nastawionego programu zmywania należy odczekać co najmniej 20 minut, zanim zaczniemy wyjmować naczynia i nakrycia ze zmywarki. Aby woda, która może znajdować się we wklęsłych denkach naczyń w górnym koszu nie spłynęła na naczynia w dolnym koszu, zawsze najpierw należy opróżniać dolny kosz, a następnie górny.

12 ,167$/$&-$,32'à&=(1,( INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 8VXVW\URSLDQRZHHOHPHQW\XVWDODMFHNRV]8VWDZXU]G]HQLHZ SR*GDQ\PPLHMVFX7\áRUD]ERNL]P\ZDUNLPRJSU]\OHJDü GRFLDQOXELQQ\FKPHEOL -HOL ]P\ZDUND MHVW LQVWDORZDQD Z SREOL*X (UyGáD FLHSáD DE\ ]DSRELHF SU]HJU]DQiu i uszkodzeniu zainstaluj specjalny panel L]ROXMF\ $E\ ]DSHZQLü VWDELOQRü ]P\ZDUNL SU]H]QDF]RQH GR ]DEXGRZ\ LQVWDOXM W\ONR SRG FLJá\PL EODWDPL L SU]\NUü MH GR SU]\OHJDMF\FKVHJPHQWyZ : FHOX SU]\SLHV]HQLD SURFHGXU\ LQVWDODFML Z* GRSURZDG]DMF\ ZRG L Z* VSXVWRZ\ PRJ E\ü skierowane w dowolnym kierunku; upewnij VL*HZ*HQLHV]DáDPDQH]PLD*G*RQHOXE]E\WPRFQRQDFLJQLWH :\SR]LRPXM XU]G]HQLH QD SRGáRG]H SU]\ X*\FLX UHJXORZDQ\FK Qy*HN -HVW WR ZD*QH GOD ]DSHZQLHQLD poprawnej pracy zmywarki. 1LHNWyUH PRGHOH ]P\ZDUHN Z\SRVD*RQH V W\ONR Z MHGQ UHJXORZDQ Qy*N NWyUD MHVW XPLHV]F]RQ]W\áXD NWyUDPR*HE\üUHJXORZDQD]DSRPRFUXE\]QDMGXMFHMVLZSU]HGQLHM dolnemf]flxu]g]hqld 3RGáF]HQLH(UyGáDZRG\ $E\]DSRELHFU\]\NX]DSFKDQLDVLOXEXV]NRG]HQLD JHOLUXUD]ZRGMHVWQRZDOXEQLHE\áDX*\ZDQDSU]H]GáX*V]\F]DVDE\]DSRELHFXV]NRG]HQLX ]P\ZDUNLSU]HGSRGáF]HQLHPGR(UyGáDZRG\VSUDZG(F]\ZRGDMHVWSU]H(URF]\VWDLZROQDRG ]DQLHF]\V]F]H=P\ZDUN]DZV]HQDOH*\SRGáF]\üGR(UyGáDZRG\]DSRPRFQRZHJRZ*D QLJG\QLHQDOH*\SRQRZQLHNRU]\VWDü]ZF]HQLHMX*\ZDQHJRZ*D 32'à&=(1,('2'5Ï'à$:2'< 3RGáF]ZD*ZORWRZ\GR(UyGáD]LPQHMZRG\ JZLQWHPUXURZ\PXPLHV]F]DMFZáF]HQLXILOWUAGRVWDUF]RQ\]H]P\ZDUN 0RFQRGRNUüNRFyZNZ*DGR]DZRUXRELHPDUNDPLDQDVWSQLHMGRFLQLMREUDFDMFNRPELQHUNDPLR 1/4 obrotu. : ]P\ZDUNDFK Z\SRVD*RQ\FKZXU]G]HQLH$48$6723ILOWU\V MX* zdlqvwdorzdqh ZHZQWU] JZLQWRZDQHJR SLHUFLHQLD =P\ZDUND PR*H E\ü SRGáF]RQD GR (UyGáD FLHSáHM ZRG\ SRG ZDUXQNLHP *H MHM WHPSHUDWXUD nie przekracza 60 C. Zasilanie ]P\ZDUNLFLHSáZRGVNUDFDF]DV]P\ZDQLDRRNRáRPLQXWDOHQLH]QDF]QLH]PQLHMV]DMHJRVNXWHF]QRü3RGáF]HQLHGR (UyGáDFLHSáHMZRG\Z\NRQXMHVLZWHQVDPVSRVyEFRZSU]\SDGNXSRGáF]HQLDGR(UyGáD]LPQHMZRG\

13 INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 32'à&=(1,(2'352:$'=$-&(:2' :áy*z*rgsurzdg]dmf\zrggruxu\ndqdol]df\mqhmruhgqlf\frqdmpniej 4 cm lub XPLHü JR Z ]OHZLH NXFKHQQ\P X*\ZDMF GRVWDUF]RQHM SODVW\NRZHM NV]WDáWNL =ZUyü XZDJDE\Z*QLHE\áFLQLW\OXEQDGPLHUQLH]DJLW\ :D*QH MHVW DE\ ]DSRELHF VZRERGQ\P UXFKRP Z*D L MHJR Z\SDGQLFLX:W\PFHOX SODVW\NRZD NV]WDáWND QD MHJR NRFX Z\SRVD*RQD ]RVWDáD Z RWZyU SR]ZDODMF\ QD MHM SU]\ZL]DQLHGRFLDQ\OXENUDQX :ROQ\ NRQLHF Z*D SRZLQLHQ ]QDMGRZDü VL QD Z\VRNRFL SRPLG]\ 30 a 100 cm nad ]LHPLL nigdy nie powinien E\ü zanurzony w ZRG]LH : SU]\SDGNX X*\FLD SR]LRPHJR Z*D SU]HGáX*DMFHJR PDNV\PDOQLH R GáXJRFL P NRQLHF FDáHJR Z*D SRZLQLHQ ]QDMGRZDüVLPDNV\PDOQLHQDZ\VRNRFL85 cmqdg]lhpl 3RGáF]HQLH]DVLODQLD :HWNQLM ZW\F]N NDEOD ]DVLODMFHJR Z SDVXMFH JQLD]GNR ]JRGQLH ] LQVWUXNFM SRGDQ Z rozdziale 1. Ä=DVDG\EH]SLHF]HVWZD

14 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$,16758.&-$8)<7.2:$1,$ 3R XVWDZLHQLX ]P\ZDUNL Z SU]H]QDF]RQ\P PLHMVFX VSR]LRPRZDQLX MHM L SRGáF]HQLX GR LQVWDODFML HOHNWU\F]QHM RUD] ZRGQR- NDQDOL]DF\MQHMQDOH*\MSU]\JRWRZDüGRX*\WNRZDQLD: Z\UHJXORZDüV\VWHPGR]RZDQLDVROLGR]PLNF]DQLDZRG\ QDSHáQLü]DVREQLNVROUHJHQHUDF\MQ QDSHáQLüSRMHPQLNURGNLHPQDEá\V]F]DMF\PLGHWHUJHQWHP 6\VWHP]PLNF]DQLDZRG\ :RGD Z LQVWDODFMDFK ZRGRFLJRZ\FK ]DZLHUD SHZQH LORFL VXEVWDQFML UR]SXV]F]RQ\FK NWyUH SR Z\VFKQLFLX ZRG\ WZRU] RVDG QD QDF]\Qiach i nakryciach. WDN ]ZDQD WZDUGRü ZRG\ 2VDG WHQ QDUDVWDMF ] XSá\ZHP F]DVX SRZRGXMH *H QD F]\QLD L QD NU\FLD SU]\ELHUD M QLHSU]\MHPQ\ EUXGQ\ LPDWRZ\Z\JOG =P\ZDUNDMHVWZ\SRVD*RQDZDXWRPDW\F]Q\V\VWHP]PLNF]DQLDZRG\ZNWyU\PX*\ZDQDMHVWVpecjalna sól GRUHJHQHUDFML]áR*DMRQLWyZ]PLNF]DMFHJRZRG )DEU\F]QLHGR]RZDQLHVROLMHVWXVWDZLRQHGODWZDUGRFL-60 o df (24-31 o dh, czyli na poziomie 3). :SU]\SDGNXJG\ZRGDZLQVWDODFMLZRGRFLJRZHMPDUHGQLWZDUGRü]DSDVVROLZSRMHPQLNXZ\VWarcza QD RNRáR SURJUDPyZ ]P\ZDQLD 3RMHPQLN PLHFL RNRáR NJ VROL ]LDUQLVWHM 8PLHV]F]RQ\ MHVW RQ SRG GQHPNRPRU\]P\ZDUNL3RFDáNRZLW\PZ\MFLXGROQHJRNRV]DQDOH*\RGNUFLüSRNU\ZSRMHPQLNDREUDFDMF M Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUD L QDSHáQLü SRMHPQLN VRO SU]H] VSHFMDOQ\ OHMHNVWDQRZLF\Z\SRVD*HQLHIDEU\F]QHXU]G]HQLD3U]HG]DNUFHQLHPSRNU\ZNL]REU]H*DZORWXL]JZLQWX QDOH*\XVXQüZV]\VWNLHSR]RVWDáRFLVROL3RMHPQLNQDSHáQLDP\]DZV]HGRSHáQD 3U]\SLHUZV]\PXUXFKRPLHQLX]P\ZDUNLGRSRMHPQLNDQDVyOQDOH*\QDMSLHUZZODüRNOLWUDZRG\ 3RND*GRUD]RZ\PQDSHáQLHQLXSRMHPQLNDVROQDOH*\XSHZQLüVLF]\SRNU\ZNDMHVWSUDZLGáRZR GRNUFRQD :RGD ] GHWHUJHQWHP ]QDMGXMFD VL Z NRPRU]H ]P\ZDUNL QLH PR*H GRVWDü VL GR SRMHPQLND QD VyO JG\* GRSURZDG]L WR GR QLHRGZUDFDOQHJR ]QLV]F]HQLD ]ár*d MRQLWyZ : WDNLP przypadku gwarancmdlunrmpldsu]hsdgdm : ]P\ZDUFH ZROQR VWRVRZDü Z\áF]QLH VyO VSHFMDOQLH SU]\VWRVRZDQ GR X*\ZDQLD Z W\FK XU]G]HQLDFK-H*HOLVWRVXMHP\VyOZSRVWDFLWDEOHWHNWRSRMHPQLNDQLHQDOH*\áDGRZDüGRSHáQD 1LH ZROQR VWRVRZDü VROL VSR*\ZF]HM JG\* ]DZLHUD ona substancje nierozpuszczalne w wodzie, NWyUHSRSHZQ\PF]DVLHPRJGRSURZDG]LüGRXV]NRG]HQLDV\VWHPX]PLNF]DQLDZRG\ 3RMHPQLN QDSHáQLDP\ VRO ]DZV]HWX* SU]HG UR]SRF]FLHP ]P\ZDQLD 1DGPLDU UR]WZRUX VROL NWyU\ Z\Sá\Qá ] SRMHPQLND SRGF]DV QDSHáQLDQLD ]RVWDMH QDW\FKPLDVW XVXQLW\ =E\W GáXJD REHFQRüUR]WZRUXVROLZ]ELRUQLNXPR*HGRSURZDG]LüGRNRUR]ML]ELRUQLND Uwaga: QLH ZROQR SRP\OLü GHWHUJHQWX ]VRO1DSHáQLHQLHSRMHPQLNDQDVyOGHWHUJHQWHPGRSURZDG]L GR ]QLV]F]HQLDV\VWHPX ]PLNF]DQLD ZRG\. Regulacja dozowania soli =P\ZDUND MHVW Z\SRVD*RQD Z HOHNWURQLF]Q\ V\VWHP GR]RZDQLD VROL ]D SRPRF NWyUHJR PR*QD XVWDZLü GRGDZDQLH RGSRZLHGQLHMLORFLVROLZ]DOH*QRFLRGWZDUGRFLZRG\ZLQVWDODFMLZRGRFLJRZHM :]DOH*QRFLRGPRGHOXGR]RZDQLHUHJXORZDQHMHVWelektronicznieOXE]DSRPRFspecjalneJRSRNUWáD

15 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ 7DEHODWZDUGRFLZRG\ 7ZDUGRüZRG\ stopnie niemieckie stopnie francuskie (df) (dh) Ustawienie 1 QLHQDSHáQLDü SRMHPQLNDVRO ,QIRUPDFMHRWZDUGRFLZRG\ZLQVWDODFMLPR*QDX]\VNDüZORNDOQ\PSU]HGVLELRUVWZLHZRGRFLJyZLNDQDOL]DFML 3RMHPQLNQDGHWHUJHQWLURGHNQDEá\V]F]DMF\ 3RMHPQLNL QD GHWHUJHQW L URGHN QDEá\V]F]DMF\ XPLHV]F]RQH V QD ZHZQWU]QHM Sá\FLH GU]ZLF]HN 3DWU]F RG F]RáD ]P\ZDUNL SRMHPQLN QD GHWHUJHQW ]QDMGXMH VL SR OHZHM VWURQLH D QD URGHN QDEá\V]F]DMF\ po prawej stronie. 3U]HGND*G\P]P\ZDQLHPQDOH*\QDV\SDüGRSRMHPQLNDRGSRZLHGQLLORü detergentu QLHGRW\F]\WRSURJUDPX³VSáXNLZDQLH 62$.URGHN QDEá\V]F]DMF\X]XSHáQLDP\ZPLDUSRWU]HE\ 'RGDZDQLHURGNDQDEá\V]F]DMFHJR URGHN WHQ XáDWZLD L SU]\VSLHV]D VXV]HQLH QDF]\ Z ]P\ZDUFH RUD] ]DSRELHJD WZRU]HQLX VL PDWRZHJR QDORWX QD QDF]\QLDFK L QDNU\FLDFK -HVW RQ GR]RZDQ\ DXWRPDW\F]QLH SRGF]DV RVWDWQLHJR F\NOX SáXNDQLD $E\X]XSHáQLüLORüURGNDZSRMHPQLNXQDZHZQWU]QHMVWURQLHGU]ZLQDOH*\ RWZRU]\üGU]ZLF]NL]P\ZDUNL ]GMü ZLHF]NR SRMHPQLND REUDFDMF MH Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUDRüZLHUüREURWX X]XSHáQLü LORü URGND WDN DE\ SRMHPQLN E\á SHáQ\ RN FP 3 ); wziernik umieszczony obok ZLHF]ND SRZLQLHQ E\ü FDáNRZLFLH ]DSHáQLRQ\ FLHPQ\ URGHN GROHZDP\ JG\ Z]LHUQLN QD FDáHM SRZLHU]FKQLSRMDQLHMHOXEJG\]DSDOLVLRGSRZLHGQLDNRQWURONDQDZ\ZLHWODF]X ]DNUFLüZLHF]NRZNLHUXQNX]JRGQ\P]NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD ]D SRPRF V]PDWNL XVXQü UHV]WNL URGND QDEá\V]F]DMFHJR ] RWRF]HQLD SRMHPQLND L ZQWrza ]P\ZDUNLLFKSR]RVWDZLHQLHPR*HGRSURZDG]LüGRSRZVWDQLDQDGPLHUQ\FKLORFLSLDQ\ Regulacja LORFLGR]RZDQHJRURGNDQDEá\V]F]DMFHJR 'R]RZQLNURGNDQDEá\V]F]DMFHJRMHVWIDEU\F]QLHXVWDZLRQ\QDZDUWRüRGSRZLDGDMFUHGQLHMWZDUGRFLZRG\7QDVWDZ PR*QD ]PLHQLü Z\NRU]\VWXMF Z W\P FHOX UHJXODWRU XPLHV]F]RQ\ SRG ZLHF]NLHP SRMHPQLND,ORü GRGDZDQHJR URGND QDOH*\ ]ZLNV]\ü MH*HOL QD QDF]\QLDFK L QDNU\FLDFK SRMDZLDM VL RNUJáH ELDáDZH SODP\ OXE QDF]\QLD PDWRZLHM : FHOX ]PLDQ\ GR]RZDQHMLORFLURGNDQDEá\V]F]DMFHJRQDOH*\ ]GMüZLHF]NRSRMHPQLNDREUDFDMFMHZNLHUXQNXSU]HFLZQ\PGRNLHUXQNXUXFKXZVND]yZHN]HJDUDRüZLHUüREURWX ]DSRPRFZNUWDNDREUyFLüUHJXODWRUZ*GDQHZSRáR*HQLH ]DáR*\üZLHF]NRREUDFDMFMHZNLHUXQNX]JRGQ\P]NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD

16 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ DODAWANIE DETERGENTU )HE\RWZRU]\üSRNU\ZGR]RZQLNDGHWHUJHQWXQDOH*\OHNNRQDFLVQüSU]\FLVNP. Dodaj detergent i zamknij RVWUR*QLHSRNU\Z:WUDNFLHF\NOX]P\ZDQLDGR]RZQLNRWZLHUDVL automatycznie. Gdy wybrany jest program INTENSYWNYSR]DQRUPDOQDGDZNGHWHUJHQWXQDOH*\GRNRPRU\G lub HGRGDüGRGDWNRZ LORüGHWHUJHQWX 1DOH*\ X*\ZDü tylko GHWHUJHQWyZ VSHFMDOQLH SU]H]QDF]RQ\FK GR ]P\ZDUHN GR QDF]\ )HE\ X]\VNDü QDMOHSV]\ UH]XOWDW ]P\ZDQLDQDOH*\X*\ZDüGHWHUJHQWyZGREUHMMDNRFL 2SDNRZDQLD]GHWHUJHQWHPQDOH*\V]F]HOQLH]DPNQüLSU]HFKRZ\ZDüZVXFK\PPLHMVFXFRPD]DSRELHFSRZVWDZDQLX JUXGHN NWyUH PRJ ZSá\Qü QHJDW\ZQLH QD Z\QLNL ]P\ZDQLD 2WZDUW\ GHWHUJHQW QLH SRZLQLHQ E\ü SU]HFKRZ\ZDQ\ ]E\W GáXJRJG\*PR*HVWUDFLüVZRMDVNXWHF]QRü 1LH QDOH*\ X*\ZDü GHWHUJHQWyZ SU]H]QDF]RQ\FK GR P\FLD UF]QHJR JG\* SURGXNXM RQH GX*R SLDQ\ L PRJZSá\Qü QHJDW\ZQLHQDG]LDáDQLH]P\ZDUNLGRQDF]\ 1DOH*\ GRGDZDü ZáDFLZ LORü GHWHUJHQWX 1LHZ\VWDUF]DMFD MHJR LORü VSRZRGXMH W\ONR F]FLRZH XVXQLHFLH EUXGX ] QDF]\ D QDGPLHUQD MHJR LORü QLH SRSUDZL Z\QLNX ]P\ZDQLD -HOL QLH]EGQH MHVW X]XSHáQLHQLH SRMHPQLND ] VRO ]PLNF]DMFQDOH*\WRXF]\QLüSU]HGUR]SRF]FLHPSURJUDPX]P\ZDMFHJR. W ten sposób zasolony roztwór zostanie ndw\fkpldvwxvxqlw\su]h]zrg=e\wgáxjdrehfqrüvárqhmzrg\zhzqwu]srmhpqlndpr*hgrsurzdg]lügrkorozji. 1DOH*\]DFKRZDüRVWUR*QRüLQLHSRP\OLüRSDNRZD]VRO]RSDNRZDQLDPL]GHWHUJHQWHP'RGDQLHGHWHUJHQWX do pojemnika na sól uszkodzi system zmlnf]dqldzrg\ 5\QHN RIHUXMH GHWHUJHQW\ ]DUyZQR Z Sá\QLH MDN L Z SURV]NX NWyUH PRJ ]DZLHUDü fosforany OXE E\ü RG QLFK ZROQH DOH ]DZLHUDü naturalne enzymy 'HWHUJHQW\ ]DZLHUDMFH IRVIRUDQ\ F]\V]F] VNXWHF]QLH WáXV]F]H L skrobie w temperaturach SRZ\*HM 60 C 'HWHUJHQW\ ]DZLHUDMFH HQ]\P\ V skuteczne w temperaturach od 40 C do 55 C i ádwzlhm XOHJDM ELRGHJUDGDFML 3U]\ X*\FLX GHWHUJHQWyZ ]DZLHUDMF\FK HQ]\P\ PR*OLZH MHVW RWU]\PDQLH UH]XOWDWyZ SRUyZQ\ZDOQ\FK GR W\FKNWyUHSU]\X*\FLXWUDG\F\MQ\FKURGNyZPR*QDRWU]\PDüZ temperaturze 65 C.:FHOXRFKURQ\URGRZLVNDSROHFDP\ X*\ZDQLHGHWHUJHQWyZQLH]DZLHUDMF\FKDQLIRVIRUDQyZDQL]ZL]NyZFKORUX. 'RVWSQH V UyZQLH* GHWHUJHQW\ Z WDEOHWNDFK NWyU\FK SURGXFHQFL WZLHUG] *H QLH WU]HED GRGDZDü VROL L URGNyZ QDEá\V]F]DMF\FK : pewnych przypadkach detergenty te PRJ QLH GDZDü GREU\FK UH]XOWDWyZ V]F]HJyOQLH SU]\ NUyWNLP zmywaniu lub zmywaniu w niskich WHPSHUDWXUDFK : SU]\SDGNX]DXZD*HQLDSUREOHPyZWMELDáHJRRVDGXQDSRMHPQLNX OXE QD QDF]\QLDFK VáDEHJR VFKQLFLD EUXGX QD QDF]\QLDFK SR ]DNRF]HQLX ]P\ZDQLD QDOH*\ ZUyFLü GR VWRVRZDQLD produktów konwencjonalnych (soli granulowanej, detergentów proszku i cienáhjrurgndqdeá\v]f]dmfhjr 1DOH*\]DXZD*\ü*HSRSRZURFLHGRNRQZHQFMRQDOQHMVROL]DQLPV\VWHPSRQRZQLH]DF]QLHG]LDáDü skutecznie, wymagana MHVWSHZQDOLF]EDF\NOL]P\ZDQLDWDN*HQDQDF]\QLDFKSU]H]MDNLF]DVQDGDOEG]LHVLPRJáDSRMDZLDüELDáDZDUVWZD -HOL problem EG]LH VLXWU]\P\ZDáGáXJLF]DVQDOH*\ VLVNRQWDNWRZDü z serwisem.

17 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ 2JyOQHRVWU]H*HQLDLUHNRPHQGDFMH -H*HOLGR]P\ZDQLDPDP\PDáRQDF]\WRQDOH*\VNRU]\VWDü]IXQNFMLòáDGXQNX-RV]F]G]DP\ZWHQVSRVyEHQHUJLLZRG W takim przypadku umieszczamy naczynia i nakrycia tylko w górnym koszu. DolQ\PXVLSR]RVWDüSXVW\ 1LHPDSRWU]HE\ZVWSQHJRVSáXNLZDQLDQDF]\Z]OHZLH jest to tylko strata wody. 3UDZLGáRZHUR]PLHV]F]HQLHQDF]\LQDNU\üZNRV]X]DSHZQLDX]\VNDQLHQDMOHSV]\FKZ\QLNyZ]P\ZDQLD 2675=()(1,$ 1DOH*\ ]DZV]H XSHZQLü VL F]\ QDF]\QLD L QDNU\FLD ]RVWDá\ SUDZLGáRZR UR]PLHV]F]RQH L ]DEH]SLHF]RQH SU]HGSU]HVXQLFLHPVL1LHPRJRQHXWUXGQLDüREURWXUDPLRQ]G\V]DPLZRG\ 1LHZROQRZNRV]DFKXPLHV]F]DüSU]HGPLRWyZNWyUHPRJSU]HOHFLHüSU]H]RGVWS\PLG]\SUWDPLNRV]D JG\*PR*HVSRZRGRZDüWRXV]NRG]HQLH]P\ZDUNL 1DNU\FLD WDNLH MDN ILOL*DQNL NXENL V]NODQNL L VSRGNL QDOH*\ ]DZV]H XPLHV]F]Dü GHQNLHP GR JyU\ L SRG SHZQ\PNWHPFRXPR*OLZLDXVXQLFLHZRG\]]DJáELHZGHQNDFK 1LH ZROQR XVWDZLDü QDF]\ L QDNU\ü MHGQR QD GUXJLP OXE Z WDNL VSRVyE DE\ MHGQR ]DVáDQLDáR GRVWS GR innych. 1LH QDOH*\ XVWDZLDü V]NODQHN WDN DE\ SU]\OHJDá\ GR VLHELH JG\* Z Z\QLNX XGHU]HPRJSNQü OXE Z PLHMVFDFKVW\NXPRJSRZVWDüSODP\]QLHGRVXV]HQLD =DZV]HQDOH*\VSUDZG]DüF]\QDF]\QLDLQDNU\FLDQDGDMVLGR]P\ZDQLDPHFKDQLF]QHJR 1DF]\QLDLQDNU\FLDNWyU\FKQLHZROQR]P\ZDüZ]P\ZDUNDFK Drewniane PRJXOHFXV]NRG]HQLX]SRZRGXZ\VRNLHMWHPSHUDWXU\]P\ZDQLD 5NRG]LHOQLF]H U]DGNR QDGDMVL GR ]P\ZDQLD Z ]P\ZDUNDFK Z\VRND WHPSHUDWXUD L GHWHUJHQW\ SURZDG] do ich uszkodzenia. Plastikowe ] UHJXá\ QLH V RGSRUQH QD Z\VRNLH WHPSHUDWXU\ L PRJ XOHF RGNV]WDáFHQLX RGSRUQH QD Z\VRN WHPSHUDWXUPRJE\ü]P\ZDQHtylko w górnym koszu. 0LHG]LDQHF\QNRZHF\QRZHPRVL*QHL]EU]X PDMWHQGHQFMGRSRNU\ZDQLDVLSODPDPLLSU]HEDUZLHQLDPL Aluminiowe MH*HOLVZ\NRQDQH]DQRGRZDQHJRDOXPLQLXPWRPRJVWUDFLüNRORU Srebrne PRJSRNU\ZDüVLSODPDPL 6]NODQH L NU\V]WDáRZH Z]DVDG]LHPRJ E\ü ]P\ZDQH Z ]P\ZDUNDFK DF]NROZLHN QLHNWyUH URG]DMH V]NáD L NU\V]WDáyZ PRJ PDWRZLHü L WUDFLü SU]H]URF]\VWRü SR ZLHORNURWQ\P ]P\ZDQLX ] WHJR Z]JOGX Z SU]\SDGNX WDNLFKQDF]\LQDNU\ü]DOHFDP\VWRVRZDQLHQDMGHOLNDWQLHMV]HJRSURJUDPX]P\ZDQLD Korzystanie z koszy =P\ZDUNDPDáDGRZQRüVWDQGDUGRZ\FKNRPSOHWyZQDF]\ZOLF]DMFZWRSyáPLVNL DOLNY KOSZ 3RQLHZD*FLQLHQLHVWUXPLHQLDZRG\ZGROQ\PNRV]XMHVWQDMVLOQLHMV]HMHVWRQQDMRGSRZLHGQLHMV]\PPLHMVFHPGR P\FLD FL*NLFK L PRFQR ]DEUXG]RQ\FK QDF]\ 'RSXV]F]DOQH V ZV]\VWNLH NRPELQDFMH XáR*HQLD QDF]\ SRG ZDUXQNLHP*HZRGDZ\ODWXMFD]G\V]SRáR*RQ\FKQDGQLH]P\ZDUNLEG]LHPLDáD]DSHZQLRQ\VZRERGQ\GRVWS do wszystkich zabrudzonych powierzchni. : QLHNWyU\FK PRGHODFK ]P\ZDUHN NRV]H ]RVWDá\ Z\SRVD*RQH Z SRFK\ODQH Sá\WNL SRGSRURZH 3RPDJDM RQH Z\NRU]\VWDüFDáSRZLHU]FKQLNRV]DZ V\WXDFMLJG\XPLHV]F]DQHVZQLPGX*HQDF]\QLD

18 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ =$à$'81(.'2/1(*2.26=$ 2VWUR*QLHXPLHüZSR]\FMLSLRQRZHMWDOHU]HSáDVNLHWDOHU]HJáERNLHSyáPLVNLLVDODWHUNL3DPLWDMDE\SRPLG]\ taler]dpljáernlplrud]srplg]\syáplvndpllvdodwhundplsr]rvwdzlüsu]huz Garnki, patelnie oraz ich pokrywy QDOH*\XVWDZLüGQHPGRJyU\.26=1$6=78û&( 6]WXüFHSRZLQQ\]RVWDüXáR*RQHZVSRVyEXSRU]GNRZDQ\ZHZQWU]NRV]D]XFKZ\WDPLVNLHURZDQ\PLZGyá 8ZD*DMDE\ZWUDNFLH]DáDGXQNXQLHVNDOHF]\üVLQR*HP'RNRV]DPR*QDZNáDGDüZV]\VWNLHURG]DMHV]WXüFyZ] Z\MWNLHP W\FKNWyUHVQDW\OHGáXJLH*HPRJEORNRZDüJyUQHUDPLVSU\VNLZDF]D&KRFKOHGUHZQLDQHá\*NLL QR*HNXFKHQQHPR*QD umieflüzjyuq\pnrv]xsrgzduxqnlhp*hqlheg]qlhjrz\vwdzdürvwu]dqr*\..rv] QD V]WXüFH FHFKXMH VL V\VWHPHP QLH]DOH*QLH SU]HVXZDQ\FK SRFK\ODQ\FK SRGSyUHN SR]ZDODMF\P QD RSW\PDOQH ]DJRVSRGDURZDQLHGRVWSQHMSRZLHU]FKQL W przypadku korzystania z fuqnfmlòádgxqnxzprghodfksrvldgdmf\fkwixqnfmmhvwwredug]rx*\whf]qh

19 ,16758.&-('/$8)<7.2:1,.$ GÓRNY KOSZ =DOHFDQHMHVWDE\ZJyUQ\PNRV]XXPLHV]F]DüPDáHLUHGQLHMZLHONRFLQDF]\QLDVWRáRZHWDNLHMDNV]NODQNLILOL*DQNLVSRGNL WDOHU]H GHVHURZH Sá\WNLH PLVHF]NL RUD] OHNNLH QDF]\QLD ] WHUPRRGSRUQ\FK WZRU]\Z V]WXF]Q\FK -HOL JyUQ\ NRV] MHVW Z\NRU]\VW\ZDQ\ZVZRLPGROQ\PSRáR*HQLXPR*QDZQLPXPLHV]F]DüOHNNR]DEUXG]RQHSyáPLVNL,VWQLHMH PR*OLZRü UHJXODFML NRV]D QD VSHFMDOQ\FK URONDFK SR OHZHM VWURQLH Z FHOX XP\FLD Z\VRNLFK QDF]\ QS NLHOLV]NyZ ]Qy*N.RV] MHVW Z\SRVD*RQ\ Z GZLH SRFK\ODQH SRGSRU\ QD V]WXüFH NWyUH PRJ E\ü SRGQRV]RQH OXE RSXV]F]DQH Z ]DOH*QRFL RGSRWU]HE3DWU]U\VXQHNSRQL*HM =$à$'81(.*ï51(*2.26=$ 1DF]\QLD XVWDZLDM GQHP GR W\áX ]P\ZDUNL ILOL*DQNL L ZNOVáH SRMHPQLNL SRZLQQ\ E\ü XPLHV]F]RQHGQHPGRJyU\3ROHZHM VWURQLH NRV]D ILOL*DQNL OXE V]NODQNL PR*QD XPLHFLü MHGQDQDGGUXJ3RSUDZHMVWURQLHWDOHU]HPR*QDXPLHFLüw pionowych wspornikach. REGULACJA GÓRNEGO KOSZA *yuq\ NRV]PR*QD XPLHFLü QD GZyFK SR]LRPDFK :\EyU SR]LRPX MHVW X]DOH*QLRQ\ RG Z\VRNRFLXVWDZLRQ\FKZQLPOXEZ GROQ\PNRV]XQDF]\$E\]PLHQLüSRáR*HQLHNRV]D ZHUVMDZ\FLJDQD Z\VXQüNRV]GRRSRUu, REUyFLüEORNDGU\VXQHNSRQL*HMQDSUDZHMSURZDGQLF\R o, ZHSFKQüSURZDGQLFGRZQWU]D]P\ZDUNLWDNDE\RGVáRQLüZV]\VWNLHNyáHF]ND XQLHüNRV]LQDVXQüSURZDGQLFQDGROQ\]HVWDZNyáHF]HN SU]\ZUyFLüSLHUZRWQHSRáR*HQLHEORNDG\

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo