Marek Panfil. =$5='=$1,(1$/()12&,$0, :0$à<0,5('1,0 35=('6, %,2567:,(

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Panfil. =$5='=$1,(1$/()12&,$0, :0$à<0,5('1,0 35=('6, %,2567:,("

Transkrypt

1 Marek Panfil =$5='=$1,(1$/()12&,$0, :0$à<0,5('1,0 35=('6, %,2567:,(

2 Autor Marek Panfil Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN Wydanie I 1DNáDG 1000 egzemplarzy Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji 5DGRP XO. 3XáDVNLHJR tel. (048) , fax

3 6SLVWUH L Streszczenie ROLW\ND NUHG\WRZD Z SU]HGVLELRUVWZLH PrzyF]\Q\ XWUDW\ Sá\QQRFL ILQDQVRZHM PojFLH L URG]DMH QDOH*QRFL Odpowiedni dobór partnerów handlowych 'UyGáD L URG]DMH LQIRUPDFML R NRQWUDKHQWDFK 'DQH ZHZQWU]QH :VSyáSUDFD ] SDUWQHUHP KDQGORZ\P :VSyáSUDFD ] Z\ZLDGRZQL JRVSRGDUF] :VSyáSUDFD ] ELXUHP SUDZQ\P :VSyáSUDFD ] DJHQFM GHWHNW\ZLVW\F]Q Umowa gospodarcza Rodzaje umów gospodarczych Tryb zawierania umów PRZD SU]HGZVWSQD List intencyjny Zawarcie XPRZ\ SU]H] RIHUW Zawarcie umowy w drodze przetargu =DZDUFLH XPRZ\ Z GURG]H URNRZD Forma zawarcia umowy Klauzule umowne DMF]FLHM SRSHáQLDQH EáG\ SU]\ ]DZLHUDQLX XPyZ JRVSodarczych Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie gospodarczym TaMHPQLFD SU]HGVLELRUVWZD TaMHPQLFD JLHáGRZD Tajemnica bankowa Tajemnica skarbowa Ochrona danych osobowych FHQD ZLDU\JRGQRFL SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK PoliW\ND Z ]DNUHVLH QDOH*QRFL MetoG\ RFHQ\ ZLDU\JRGQRFL NRQWUDKHQWyZ Metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego Przyczyny udzielania kredytu kupieckiego i jego skutki dla przed- VLELRrstwa =DU]G]DQLH L REUyW ZLHU]\WHOQRFLDPL Obrót wierzytelnrfldpl Firmy windykacyjne DOH*QRFL Z SUDZLH ELODQVRZ\P :LHU]\WHOQRFL Z SUDZLH SRGDWNRZ\P H]HUZ\ WZRU]RQH QD ZLHU]\WHOQRFL GVHWNL ]D ]ZáRN Z ]DSáDFLH

4 3.,QVWUXPHQW\ ]DU]G]DQLD QDOH*QRFLDPL Z SU]HGVLELRUVWZLH Faktoring Adresaci faktoringu DoGDWNRZH F]\QQRFL RIHURZDQH SU]H] IDNWRUD KoU]\FL L NRV]W\ IDNWRULQJX GOD SU]HGVLELRUVWZD Wady faktoringu Rodzaje faktoringu Uregulowania prawne umów faktoringu Ustalenia umowy faktoringu Dokumenty potrzebne przy zawieraniu umów faktoringu Faktoring a kredyt bankowy Rozwój IDNWRULQJX QD ZLHFLH L Z 3ROVFH Forfaiting ForIDLWLQJ Z SROLW\FH NUHG\WRZHM SU]HGVLELRUVWZD Forfaiting a IDNWRULQJ ± Uy*QLFH L SRGRELHVWZD Rodzaje forfaitingu Zalety i wady forfaitingu Koszty forfaitingu Rozwój IRUIDLWLQJX QD ZLHFLH Forfaiting w Polsce Platformy wymiany informacji kredytowej w Polsce Biura informacji Biuro Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Kredytowej Publiczne rejestry UDMRZ\ 5HMHVWU 6GRZ\ ± 5HMHVWU 'áx*qlnyz 1LHZ\Sáacalnych Rejestr handlowy Rejestr podmiotów gospodarki narodowej (REGON) (ZLGHQFMD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM Rejestry podatników HMHVWU\ QLHUXFKRPRFL HMHVWU\ UXFKRPRFL Rejestry osobowe RG]DMH ]DEH]SLHF]H ZLHU]\WHOQRFL Zabezpieczenia osobiste Weksel RUF]HQLH F\ZLOQRSUDZQH Gwarancja bankowa U]\VWSLHQLH GR GáXJX Zabezpieczenia rzeczowe Hipoteka Zastaw rejestrowy U]HZáDV]F]HQLH QD ]DEH]SLHF]HQLH Blokada rachunku bankowego

5 5.3. Ubezpieczenie kredytów kupieckich jako forma zabezpieczenia fir- P\ SU]HG U\]\NLHP QLHZ\SáDFDOQRFL NRQWUDKHQWyZ 'REyU ]DEH]SLHF]H 'RFKRG]HQLH URV]F]H ± SRUDG\ SUDNW\F]QH RQLWRURZDQLH QDOH*QRFL Z SU]HGVLELRUVWZLH )RUPD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM D V]DQVH RG]\VNDQLD QDOH*QRFL 'áx*qln ± RVRED IL]\F]QD SURZDG]FD G]LDáDOQRü JRVSo- GDUF] 'áx*qln ± VSyáND F\ZLOQD 'áx*qln ± VSyáND MDZQD 'áx*qln ± VSyáND SDUWQHUVND 'áx*qln ± VSyáND NRPDQG\WRZD 'áx*qln ± VSyáND komandytowo-akcyjna 'áx*qln ± VSyáND NDSLWDáRZD (WDS\ HJ]HNZRZDQLD QDOH*QRFL Z 3ROVFH RVWSRZDQLH SROXERZQH SU]HGVGRZH RVWSRZDQLH VGRZH RVWSRZDQLH SROXERZQH przedegzekucyjne RVWSRZDQLH HJ]HNXF\MQH 'RFKRG]HQLH URV]F]H VDPRG]LHOQH F]\ ] Z\NRU]\VWDQLHP ILUP\ windykacyjnej áRZQLF]HN SRMü Spis wykresów Spis tabel Spis schematów Bibliografia Strony 141 Wykaz wybranych aktów prawnych

6 6

7 Streszczenie : SROVNLP REURFLH JRVSRGDUF]\P SRZV]HFKQ\P ]MDZLVNLHP VWDáR VL QLHSáDFHQLH SU]H] GáX*QLND VZRLFK ]RERZL]D 1DMF]VWV] SU]\F]\Q QLHUHJXORZDQLD QDOH*QRFL V ]DPLHU]RQH G]LDáDQLD GáX*QLND ZLDGRPH RGURF]HQLH SáDWQRFL RUD] EUDN PR*Oi- ZRFL UHDOL]DFML SU]H] QLHJR ]RERZL]D Z Z\QLNX RSy(QLHQLD OXE ZVWU]\PDQLD SáDFenia przez jego partnerów handlowych. Mamy do czynienia wtedy z tzw. efektem do- PLQD PLDQRZLFLH ÄRQ PL QLH ]DSáDFLá WR ÄMD ] NROHL QLH ]DSáDF ÄWobie. &RUD] F]VWV]\P SUREOHPHP VWDM VL WDN*H Z\áXG]HQLD L RV]XVWZD NWyU\FK SU]Hd- PLRWHP V WRZDU\ XVáXJL NUHG\W\ EDQNRZH : UH]XOWDFLH ZLHU]\FLHO WDNLHJR SDUWQe- UD QLH RWU]\PXMH ]DSáDW\ ]D ZLDGF]RQH XVáXJL OXE ]D SU]HND]DQ\ WRZDU FR VNXWNo- ZDü PR*H XWUDW Sá\QQRFL ILQDQVRZHM L RJáRV]HQLHP EDQNUXFWZD ILUP\ 3XEOLNDFMD SW Ä=DU]G]DQLH QDOH*QRFLDPL Z PDá\P L UHGQLP SU]HGVLELRUVWZLH VNáDGD VL ] V]HFLX UR]G]LDáyZ $GUHVDWHP RSUDFRZDQLD MHVW SU]HGVLELRUFD XF]HVtnik obrotu gospodarczego w Polsce. Autor prezentuje szerokie wybrane instrumen- WDULXP ] ]DNUHVX SUDZD L ILQDQVyZ NWyUH PR*H E\ü SRPRFQH SU]HGVLELRUF\ Z SRUu- V]DQLX VL QD EDUG]R WUXGQ\P U\QNX ZLQG\NDFML QDOH*QRFL 5R]G]LDá SLHUZV]\ GRW\F]\ Z\EUDQ\FK DVSHNWyZ SROLW\NL NUHG\WRZHM SU]HGVLELRr- VWZD QD NWyUHM EXGRZDQLH PD ZSá\Z VDP SU]HGVLELRUFD : WHM F]FL &]\WHOQLN X]\VND RGSRZLHG]L QD QDVWSXMFH S\WDQLD ' -DN RGSRZLHGQLR GRELHUDü VZRLFK NRQWUDKHQWyZ" ' -DNLH V (UyGáD L URG]DMH LQIRUPDFML R SDUWQHUDFK KDQGORZ\FK" ' 1D FR ]ZUyFLü XZDJ JG\ GRFKRG]L GR SRGSLVDQLD XPRZ\ ] NRQWUDKHQWHP" ' 1D MDNLH EDULHU\ LQIRUPDF\MQH QDSRW\ND SU]HGVLELRUFD Z REURFLH JRVSRGDrczym? ' -DN RFHQLDü ZLDU\JRGQRü SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK" ' -DNLH V SU]\F]\Q\ XG]LHODQLD NUHG\WyZ NXSLHFNLFK L MDNLH V MHJR NRQVHNZHQFMH GOD SU]HGVLELRUVWZD NWyUH MH XG]LHOD" : GUXJLP UR]G]LDOH DXWRU RSLVXMH Z\EUDQH HOHPHQW\ ]DU]G]DQLD L REURWX ZLHU]\WHl- QRFLDPL WM FHVMD ZLHU]\WHOQRFL QD LQQ RVRE XF]HVWQLF\ U\QNX ZLHU]\WHOQRFL (firmy IDNWRULQJRZH ILUP\ VNXSXMFH ZLHU]\WHOQRFL SRUHGQLF\ QDOH*QRFL w SUDZLH ELODQVRZ\P ZLHU]\WHOQRFL Z SUDZLH SRGDWNRZ\P RUD] RGVHWNL XVWDZRZH EXG*HWRZH L ] W\WXáX ]DOHJáRFL SRGDWNRZ\FK &]\WHOQLN ]QDMG]LH WDN*H Z WHM F]FL LQIRUPDFMH QD WHPDW VSHF\ILNL G]LDáDQLD ILUP\ ZLQG\NDF\MQHM RUD] NU\WHULD MHM Z\Eo- UX SRG NWHP VZRLFK SRWU]HE W trzecim rozdziale autor prezentuje informacje na temat dwóch instrumentów SU]\GDWQ\FK Z SURFHVLH ]DU]G]DQLD QDOH*QRFLDPL WDNLFK MDN faktoring i forfaiting. 6]F]HJyOQLH XVáXJL IDNWRULQJRZH UR]ZLMDM VL FRUD] EDUG]LHM Z 3ROVFH D ZLDGF] MH JáyZQLH LQVW\WXFMH SRZL]DQH NDSLWDáRZR ] EDQNDPL : F]FL WHM DXWRU Z\PLHQLD NRU]\FL L ]DOHW\ faktoringu oraz dokonuje porównania faktoringu z forfaitingiem. )DNWRULQJ FLHV]\ VL FRUD] ZLNV] SRSXODUQRFL ZUyG PDá\FK L UHGQLFK ILUP 7

8 QDWRPLDVW ]QDMRPRü L Z\NRU]\VWDQLH IRUIDLWLQJX MHVW MDN QD UD]LH ODGRZD Faktoring GRW\F]\ JáyZQLH REURWX NUDMRZHJR QDWRPLDVW IRUIDLWQJ REURWX PLG]\QDURGRZHJR &]ZDUW\ UR]G]LDá REHMPXMH SODWIRUP\ Z\PLDQ\ LQIRUPDFML NUHG\WRZHM GRVWSQH w Polsce. Do grupy tej autor zalicza biura informacji (Biuro Informacji Kredytowej, %LXUR,QIRUPDFML *RVSRGDUF]HM WDN*H UHMHVWU\ SXEOLF]QH QS.UDMRZ\ 5HMHVWU 6- GRZ\ ± 5HMHVWU 'áx*qlnyz 1LHZ\SáDFDOQ\FK 5(*21 UHMHVWU UXFKRPRFL L QLHUu- FKRPRFL : UR]G]LDOH SLW\P DXWRU SU]\EOL*D VSHF\ILN Z\EUDQ\FK ]DEH]SLHF]H ZLHU]\WHOQo- FL NWyUH V GR G\VSR]\FML SU]HGVLELRUF\ :UyG QLFK V ]DEH]SLHF]HQLD RVRELVWH WDNLH MDN ZHNVHO SRUF]HQLH F\ZLOQRSUDZQH JZDUDQFMD EDQNRZD SU]\VWSLHQLH GR GáXJX RUD] ]DEH]SLHF]HQLD U]HF]RZH WDNLH MDN KLSRWHND ]DVWDZ UHMHVWURZ\ SU]e- ZáDV]F]HQLH QD ]DEH]SLHF]HQLH L EORNDGD UDFKXQNX EDQNRZHJR :F]FL WHM &]\WHOQLN ]QDMG]LH WDN*H LQIRUPDFMH QD WHPDW XEH]SLHF]H NUHG\WyZ NXSLHFNLFK RUD] QDMZD*QLHMV]H NU\WHULD GRERUX ]DEH]SLHF]H GR VZRLFK SRWU]HE : V]yVW\P UR]G]LDOH DXWRU SRUXV]D DVSHNW\ GRFKRG]HQLD URV]F]H : V\WXDFML JG\ SRPLPR PRQLWRURZDQLD QDOH*QRFL QDVWSLá SUREOHP ] MHM RG]\VNDQLHP PR*QD Hg- ]HNZRZDü M Z ZLHWOH RERZL]XMFHJR Z 3ROVFH SUDZD -HGQDN*H PDá\P ILUPRP EG]LH EDUG]R WUXGQR F]\QLü WR VDPRG]LHOQLH ] XZDJL QD EUDN GRZLDGF]HQLD Z W\P REV]DU]H F]VWR EUDN RGSRZLHGQLFK VáX*E EUDN UDGF\ SUDZQHJR F]\ WH* GX*H Eariery finansowe. 8

9 1. Polityka kredytowa wsu]hgvlelruvwzlh ' 3U]\F]\Q\ XWUDW\ Sá\QQRFL ILQDQVRZHM SU]H] SU]HGVLELRUVWZR ' 3RMFLH L URG]DMH QDOH*QRFL ' Odpowiedni dobór partnerów handlowych; ' 'UyGáD L URG]DMH LQIRUPDFML R NRQWUDKHQWDFK ' 8PRZD JRVSRGDUF]D ± URG]DMH WU\E ]DZLHUDQLD NODX]XOH QDMF]FLHM SRSHá- QLDQH EáG\ SU]\ VSRU]G]DQLX XPyZ ' Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie gospodarczym (tajemnica SU]HGVLELRUVWZD EDQNRZD VNDUERZD JLHáGRZD RFKURQD GDQ\FK RVREowych); ' 2FHQD ZLDU\JRGQRFL SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK ' 3U]\F]\Q\ XG]LHODQLD NUHG\WX NXSLHFNLHJR L MHJR VNXWNL GOD kredytowa Z SU]HGVLELRUVWZLH WR ]DU]G]DQLH QDOH*QRFLDPL KDQGOo- Z\PL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ RUD] VWUXNWXU SR]RVWDá\FK DNW\ZyZ REURWRZ\FK WM ]DSDV\ URGNL SLHQL*QH *áyzq\p REV]DUHP ]DLQWHUHVRZDQLD WHM SROLW\NL MHVW Zy- EyU PLG]\ G]LDáDQLDPL ]PLHU]DMF\PL GR ]ZLNV]DQLD SR]LRPX QDOH*QRFL KDQGOo- Z\FK ILUP\ D G]LDáDQLDPL SU]\F]\QLDMF\PL VL GR ]ZLNV]DQLD VWDQX URGNyZ SLe- QL*Q\FK.DGUD NLHURZQLF]D SU]HGVLELRUVWZD RGSRZLHG]LDOQD ]D Z\EyU MHJR SDUt- QHUyZ KDQGORZ\FK PR*H PLHü GX*\ ZSá\Z QD SR]LRP QDOH*QRFL WUXGQR FLJDl- Q\FK /HSLHM Z\GáX*\ü RNUHV SRGSLVDQLD XPRZ\ ] QRZ\P RGELRUF L VSUDZG]Lü MHJR ZLDU\JRGQRü QL* SRQRVLü GRGDWNRZH NRV]W\ ]ZL]DQH ] ZLQG\NDFM QDOH*QRFL 3U]\ ]\Q\XWUDW\Sá\QQR LILQDQVRZHM # 3á\QQRü ILQDQVRZD L MHM XWUDWD $QDOL]D GDQ\FK 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRFL Z RNUHVLH ± U SRNa- ]XMH *H RG U V\VWHPDW\F]QLH URQLH Z 3ROVFH OLF]ED ZQLRVNyZ ]ár*rq\fk o XSDGáRü SRU Z\NUHV RUD] OLF]ED ZQLRVNyZ R SRVWSRZDQLH XNáDGRZH SRU Z\NUHV 2]QDF]D WR *H NRQG\FMD SROVNLFK SU]HGVLELRUVWZ WDN*H PDá\FK i UHGQLFK VWRSQLRZR VL SRJDUV]D D SU]\F]\Q WDNLHJR VWDQX MHVW XWUDWD Sá\QQRFL finansowej 1. 3á\QQRü ILQDQVRZD DQJ cash flow WR Uy*QLFD PLG]\ GRFKRGDPL ZSá\Za- PL D Z\GDWNDPL SU]HGVLELRUVWZD -HVW WR LQDF]HM ]GROQRü ILUP\ GR WHUPi- QRZHJR UHJXORZDQLD ELH*F\FK ]RERZL]D ZREHF GRVWDZFyZ SUDFRZQLNyZ =86X 8U]GX 6NDUERZHJR EDQNX MDNR NUHG\WRGDZF\ 1 M. 6LHUSLVND L ' :G]NL Z SXEOLNDFML SW Ä=DU]G]DQLH Sá\QQRFL ILQDQVRZ Z SU]HGVLELRUVWZLH 3:1 :DUV]DZD ]ZUyFLOL XZDJ *H ZH )UDQFML RNRáR ILUP EDQNUXWXMF\FK WR E\á\ ILUP\ NWyUH PLDá\ GRVWDWHF]Q UHQWRZQRü OHF] VWUDFLá\ ]GROQRü GR E LH*FHJR Z\ZL]\ZDQLD VL ] Uy*Q\FK SáDWQRFL L ]REowi]D : :LHONLHM %U\WDQLL RGVHWHN WDNLFK ILUP E\á MHV]F]H ZLNV]\ L Z\QRVLá RNRáR ± 9

10 : Z\QLNX SRJRUV]HQLD VL V\WXDFML ILQDQVRZHM ILUP\ PDOHMH GR QLHM ]DXIDQLH EDn- NyZ FR VNXWNXMH RJUDQLF]HQLHP XG]LHODQLD ILUPLH NUHG\WyZ OXE ]ZLNV]HQLHP LFK RSURFHQWRZDQLD REQL*HQLHP SR]LRPX NUHG\WX RGQDZLDOQHJR 2. Dalej prowadzi to do zmniejszenia zakresu kredytów kupieckich dla partnerów handlowych i w rezultacie GR RJUDQLF]DQLD UR]ZRMX G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM = GUXJLHM VWURQ\ GRVWDZF\ WRZa- UyZ L XVáXJ Z V\WXDFML Z]URVWX U\]\ND NUHG\WRZHJR 3 QLH XG]LHODM NUHG\WyZ Nu- SLHFNLFK L SURZDG] ] ILUP WUDQVDNFMH JRWyZNRZH 7R SRZRGXMH ]PQLHMV]HQLH Je- QHURZDQ\FK ]\VNyZ L GDOHM PR*H SU]\F]\QLü VL GR XWUDW\ Sá\QQRFL ILQDQVRZHM Z NROHL XWUDWD Sá\QQRFL ILQDQVRZHM SURZDG]L GR #bankructwa. %DQNUXFWZR WR F]FLRZD OXE FDáNRZLWD QLHZ\SáDFDOQRü NWyUD SURZDG]L GR RJáRV]HQLD XSDGáRFL VSyáNL,,,, NZ :\NUHV /LF]ED ]ár*rq\fk ZQLRVNyZ R XSDGáRü 'UyGáR 'DQH 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRFL ZZZPVJRYSO * 3RVWSRZDQLH XSDGáRFLRZH SRU 6áRZQLF]HN ** 3RGDMF ]D Coface,QWHUFUHGLW 3ROVND L 0LQLVWHUVWZHP )LQDQVyZ OLF]ED XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ Z\QRVLáD Z U U U U U U, SyáU 2003: 437. Na 18 mln firm w Unii Europejskiej co roku znika z rynku 2 mln. W tym RF]\ZLFLH ZLNV]Rü PDá\FK L UHGQLFK ILUP 063 NWyU\FK MHVW RN 2N 063 SRVWU]HJD RSy(QLRQH SáDWQRFL MDNR MHG\QLH SUREOHP Sá\QQo- FL D D* RN MDNR SUREOHP GOD ZáDVQHM HJ]\VWHQFML : URNX Z 1LHPF]HFK XSDGáR EOLVNR W\V ILUP ZH )UDQFML W\V W Austrii z NROHL OLF]ED XSDGDMF\FK ILUP SRZLNV]\áD VL Z FLJX RVWDWQLFK ODW R : 3ROVFH Z URNX Z\VWSLáR RILFMDOQ\FK XSDGáRFL RUD] XNáDGyZ VGRZ\FK D Z U OLF]ED WD Z]URVáD MX* GR ZJ 2JyOQRSRlskiego InIRUPDWRUD 8SDGáRFL Coface Intercredit Poland). 2 3RU 6áRZQLF]HN 3 3RU 6áRZQLF]HN 10

11 ,,,, NZ :\NUHV /LF]ED ]ár*rq\fk ZQLRVNyZ R XNáDG 'UyGáR 'DQH 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRFL ZZZPVJRYSO 3RVWSRZDQLH XNáDGRZH SRU VáRZQLF]HN # :HZQWU]QH SU]\F]\Q\ XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ 3U]\F]\Q\ XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ PRJ PLHü FKDUDNWHU ZHZQWU]Q\ OXE ]e- ZQWU]Q\ 'R SU]HVáDQHN ZHZQWU]Q\FK ]DOLF]\ü PR*QD 4 : ' EUDN Z\JU\ZDMFHM VWUDWHJLL ' QLHGRVWDWHF]Q NRQWURO NRV]WyZ ' ]E\W Z\VRNLH ]DGáX*HQLH ' QLVNLH NZDOLILNDFMH PHQHG*HUyZ ' QLHVNXWHF]Q ZLQG\NDFM QDOH*QRFL ' ]OHNFHZD*HQLH NRQNXUHQFML ' VáDE\ PDUNHWLQJ VáDE UHNODP L SURPRFM # =HZQWU]QH SU]\F]\Q\ XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ :UyG SU]\F]\Q ]HZQWU]Q\FK V ' wzrost cen surowców; ' niekorzystna zmiana kursu; ' niespodziewany wzrost stóp procentowych; ' zmiany w przepisach prawa; ' EáG\ LQVW\WXFML SDVWZRZ\FK 5. 4 Por. Business :HHN 3ROVND JUXG]LH V 5 7DP*H 11

12 1LH PD ILUP\ Z NWyUHM QLH Z\VWSLá QLJG\ SUREOHP ]H FLJQLFLHP QDOH*QRFL RG NOLHQWD &RUD] F]FLHM WUXGQRFL ] RG]\VNDQLHP SLHQLG]\ ]D VSU]HGDQH WRZDU\ F]\ Z\NRQDQH XVáXJL E\ZDM SU]\F]\Q SRZD*Q\FK NáRSRWyZ ILQDQVRZ\FK ILUP OXE FDá\FK EUDQ* JRVSRGDUNL 1LNW QDWRPLDVW QLH MHVW Z VWDQLH SROLF]\ü LOH SLHQLG]\ WUDF SU]HGVLELRUF\ ] SRZRGX QLHU]HWHOQ\FK NRQWUDKHQWyZ 3HZQH MHVW *H NZRW\ WH LG Z PLOLDUG\ ]árw\fk.d*g\ QDZHW QDMPQLHMV]\ SU]HWHUPLQRZDQ\ GáXJ WR XWUDWD GRFKRGyZ ] HZHQWXDOQ\FK RGVHWHN JG\E\ WH SLHQLG]H E\á\ XORNRZDQH QS Z EDn- NX 'R WHJR GRFKRG] NRV]W\ NRUHVSRQGHQFML ] GáX*QLNLHP F]\ Z\GDWNL QD RSáDFHQLH ILUP\ ]DMPXMFHM VL FLJDQLHP ZLHU]\WHOQRFL -DN ]PQLHMV]\ü U\]\NR ZSDGQLFLD Z NáRSRW\ ]ZL]DQH ] QLHU]HWHOQ\PL SáDWQLNDPL" 7\ONR F]ü SU]\SDGNyZ ]DOHJDQLD ] SáDWQRFLDPL WR FHORZH SRVWSRZDQLH GáX*Qi- NyZ :LNV]Rü VSy(QLH Z\QLND ] WHJR *H NRQWUDKHQW VDP ZSDGá Z SRGREQH WDUa- SDW\ L QLH PR*H RG]\VNDü SLHQLG]\ RG ZáDVQ\FK SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK 3RM LHLURG]DMHQDOH*QR L 1DOH*QRü MHVW XSUDZQLHQLHP RVRE\ IL]\F]QHM OXE SUDZQHM GR RWU]\PDQLD w XVWDORQ\P WHUPLQLH RNUHORQHJR ZLDGF]HQLD U]HF]RZHJR OXE SLHQL*QHJR od innej osoby fizycznej lub prawnej. : UDFKXQNRZRFL SRGPLRWyZ JRVSRGDUF]\FK QDOH*QRFL V NDWHJRUL Z\áF]QLH SLHQL*Q L R]QDF]DM ZV]HONLH SU]HZLG\ZDQH SU]\FKRG\ URGNyZ SLHQL*Q\FK RUD] ]DOLF]DQH V GR DNW\ZyZ REURWRZ\FK 3RZVWDQLH QDOH*QRFL MHVW HIHNWHP SURZDG]RQHM G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM L SRSU]e- G]D SU]\Sá\Z URGNyZ SLHQL*Q\FK GR SRGPLRWX JRVSRGDUF]HJR # 5RG]DMH QDOH*QRFL 0R*QD MH SRG]LHOLü ZJ Uy*Q\FK NU\WHULyZ ZUyG NWyU\FK GR QDMZD*QLHMV]\FK QDOe* Kryterium 2EV]DU UR]OLF]H 7HUPLQ SáDWQRFL 6WRSLH Z\PDJDOQRFL 7\WXá SRZVWDQLD 2VRED GáX*QLND 6WRSLH UHDOQRFL 5RG]DMH QDOH*QRFL QDOH*QRFL NUDMRZH L ]DJUDQLF]QH QDOH*QRFL NUyWNRWHUPLQRZH L GáXJRWHUPLQRZH QDOH*QRFL SUDZLGáRZH WHUPLQRZH L SU]HWHUPLQRZDQH SU]HGDZQLone) QDOH*QRFL ] W\WXáX GRVWDZ UREyW L XVáXJ Z\SáDFRQ\FK ]DOLF]HN NDU umownych, karnych odsetek itd. QDOH*QRFL RG RGELRUFyZ SURGXNWyZ L XVáXJ RG SUDFRZQLNyZ EXG*etowe SHZQH ZWSOLZH VSRUQH QLHFLJDOQH 1.3. Odpowiedni dobór partnerów potencjalnych kontrahentów &KFF RJUDQLF]\ü OLF]E ]DZLHUDQ\FK XPyZ ] NRQWUDKHQWDPL NWyU]\ ] JyU\ ]DNáa- GDM *H QDP QLH ]DSáDF OXE NWyU\FK V\WXDFMD ILQDQVRZD MHVW QLHSHZQD SRZLQQR VL Z ILUPLH RGSRZLHGQLR ]RUJDQL]RZDü VáX*E\ KDQGORZH D WDN*H ND*GRUD]RZR SR]y- 12

13 VNLZDü LQIRUPDFMH R SDUWQHUDFK KDQGORZ\FK 7DNL V\VWHP SR]\VNLZDQLD DQDOL]\ i JURPDG]HQLD GDQ\FK R NRQWUDKHQWDFK SRZLQLHQ VWDü VL MHGQ\P ] HOHPHQWyZ VáX*cych budowaniu polityki kredytowej 6 SU]HGVLELRUVWZD 0R*OLZRFL SU]HGVLELRr- VWZD V Z W\P SU]\SDGNX RF]\ZLFLH PQLHMV]H QL* PR*OLZRFL EDQNX XG]LHODMFHJR NUHG\WX MHGQDN*H Z Z\QLNX NRQVWUXNFML WDNLHJR V\VWHPX XOHJQLH Z firmie zmniej- V]HQLH U\]\ND GHF\]ML NUHG\WRZ\FK 3RSUDZD MDNRFL LQIRUPDFML R partnerach han- GORZ\FK SRZLQQD SU]\F]\QLü VL GR ]ZLNV]HQLD SUDZGRSRGRELHVWZD SRGHMPRZa- QLD WUDIQ\FK GHF\]ML R ZVSyáSUDF\ KDQGORZHM 7 Nowaczyk w artykule pt. Gromadzenie i analiza danych o partnerach 7 SURSRQXMH QDMSURVWV]H ]GURZRUR]VGNRZH SRGHMFLH GR NRV]WyZ L NRU]\FL EXGRZ\ WDNLHJR V\VWHPX LQIRUPDFML :\VRNRü URGNyZ SLHQL*Q\FK NWyUH MHVWHP\ VNáRQQL ]DSáDFLü MDNR VNáDGN QD XEH]SLHF]HQLH ]á\fk NUHG\WyZ PR*H R]QDF]Dü Z SU]\SDGNX QDV]HJR SU]HGVLELRUVWZD Z\VRNRü EXG*HWX NRV]WyZ IXQNFMRQRZDQLD V\VWHPX ]ELerania, analiz i gromadzenia danych o partnerach handlowych. 'UyGáDLURG]DMHLQIRUPD MLRNRQWUDKHQWD K 'UyGáD LQIRUPDFML R QDV]\P SDUWQHU]H KDQGORZ\P PRJ PLHü FKDUDNWHU ZHZQWU]Q\ GDQH ] SU]HGVLELRUVWZD RUD] ]HZQWU]Q\ VSR]D SU]HGVLELRUVWZD 7DEHOD *UXS\ GDQ\FK VáX*F\FK RFHQLH NRQWUDKHQWD Informacje formalnoprawne Strategia Finanse %UDQ*D klienta Dane Wszelkie dane Opinia o stanie wew- o ZVSyáSUDF\ ] V\VWe- EUDQ*\ QWU]QH PyZ NVLJRZHJR VSU]HGD*\ ] bazy Dane od klienta Dane opublikowane Dane zbierane w terenie Forma organizacyjno-prawna, dokumenty rejestracyj- QH ]DZLDGF]HQLD z organów administracji Plany rozwoju G]LDáDOQRFL XVWQH i niesformalizowane, ew. formalny biznesplan) danych o windykacjach Sprawozdania finansowe, opinie instytucji finansowych Sprawozdania finansowe, analizy nieza- OH*Q\FK VSHFMDOLVWyZ GRW\F]\ JáyZQLH VSyáHN SXEOLFznych) Opinie, uwagi i plotki pozyskane od personelu klienta :V]HONLH V\JQDá\ PRJFH ZLDGF]\ü o stanie spraw finansowych, pozyskane w ]DNUHVLH ]Z\Ná\FK kontaktów Opinia o stanie EUDQ*\ Raporty o stanie bran- *\ ZVND(QLNL ekonomiczne dla bran*\ Gospodarka Poziom optymizmu / pesymizmu klienta Raporty o stanie gospodarki 'UyGáR T. Nowaczyk, :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL i windykacji dla wierzycieli (t. 2), 6/1, s RU 6áRZQLF]HN 7 3RU :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL L ZLQG\NDFML Gla wierzycieli (t. 2), 6/1, s

14 'DQHZHZQWU]ne 'DQH ZHZQWU]QH WR V\VWHP\ LQIRUPDF\MQH Z SU]HGVLELRUVWZLH GR NWyU\FK QDOH*Hü PRJ a) V\VWHP NVLJRZ\ b) V\VWHP VSU]HGD*\ c) ED]D GDQ\FK R ZLQG\NDFMDFK QDOH*QRFL KDQGORZ\FK 3U]HGVLELRUVWZD FRUD] F]FLHM SRQRV] QDNáDG\ LQZHVW\F\MQH QD ]DNXS L ZGUR*HQLH ]LQWHJURZDQHJR V\VWHPX LQIRUPDF\MQHJR NWyU\ ZVSRPDJD GHF\]MH NDGU\ PHQHG*Hr- VNLHM :V]\VWNLH WDNLH LQIRUPDFMH V RVLJDOQH Z UDPDFK MHGQHM SODWIRUP\ LQIRUPa- F\MQHM NWyUD JHQHUXMH UDSRUW\ ] QDMZD*QLHMV]\PL GDQ\PL PLHUQLNDPL LWG -HOL PDáHM ILUP\ QLH VWDü QD ]DNXS WDNLHJR RSURJUDPRZDQLD PR*QD Z\No- U]\VWDü SURJUDP\ Microsoft Excel i Microsoft Access. #'DQH ] V\VWHPX NVLJRZHJR 6\VWHP NVLJRZ\ 5RG]DM GDQ\FK ZHZQWU]Q\FK ]ELHUDQ\FK ] V\VWHPX NVLJRZHJR Z FHOX RFHQ\ Qa- V]HJR NRQWUDKHQWD ]DOH*\ RG VSRVREX RUJDQL]DFML GDQ\FK Z G]LDOH NVLJRZRFL QS EXGRZD SODQX NRQW SRG]LDá\ NRV]WyZ L SU]\FKRGyZ ± V]F]HJyáRZD DQDOLW\ND V\s- WHP GHNUHWDFML %DUG]R F]VWR FDá\ V\VWHP NVLJRZ\ Z SU]HGVLELRUVWZLH VáX*\ JáyZQLH MHJR UR]OLF]HQLRP SRGDWNRZ\P D QLH JURPDG]HQLX LQIRUPDFML SU]\GDWQ\FK GR ]DU]G]DQLD ILUP :FL* Z QLHZLHOX SROVNLFK SU]HGVLELRUVWZDFK GRVWU]HJD VL SRWU]HE EXGowy systemu FRQWUROOLQJX RSHUDF\MQHJR L SRZRáDQLD VWDQRZLVND controllera, NWyU\ E\áE\ RGSRZLHG]LDOQ\ ]D GRUDG]WZR GOD ]DU]GX Z ]DNUHVLH HIHNW\w- QHJR ]DU]G]DQLD NRV]WDPL RUD] Z ]DNUHVLH ]DU]G]DQLD QDOH*QRFLDPL KDndlowymi. #,QIRUPDFMH ] V\VWHPX VSU]HGD*\ 6\VWHP VSU]HGD*\ 6\VWHP VSU]HGD*\ PR*H WR E\ü ] MHGQHM VWURQ\ NRPSXWHURZ\ V\VWHP ZVSRPDJDMF\ REVáXJ NOLHQWyZ QS SODWIRUPD &50 ± DQJ customer relationship management ]DU]G]DQLH UHODFMDPL ] NOLHQWHP QDWRPLDVW ] GUXJLHM MDNR FDáD F]ü SU]HGVLELRr- VWZD NWyUD UHDOL]XMH SURFHV VSU]HGD*\ Z W\P ]HVSyá KDQGORZFyZ 1LHNWyUH GDQH PLHU]DOQH ] V\VWHPX VSU]HGD*\ PRJ GRW\F]\ü ' ZDUWRFL VSU]HGD*\ GOD NOLHQWD Z GDQ\P RNUHVLH ' liczby zawartych transakcji; ' liczby wystawionych faktur; ' F]VWRWOLZRFL ]DZLHUDQLD WUDQVDNFML ' VSRVREyZ SáDWQRFL ' WHUPLQyZ SáDWQRFL ]DIDNWXURZDQ\FK NUHG\W NXSLHFNL L U]HF]\ZLVW\FK ' informacji o upustach i rabatach; 14

15 ' GDQ\FK R ]ár*rq\fk ]DPyZLHQLDFK ' GDQ\FK R WHUPLQDFK UHDOL]DFML ]DPyZLH ' danych o zaliczkach; ' danych o zamówieniach niezrealizowanych; ' GDQ\FK R RGZRáDQ\FK sprzedawców do gromadzenia danych =HVSyá KDQGORZFyZ EGF\FK Z EH]SRUHGQLP NRQWDNFLH ] NOLHQWHP VWDQRZL GRVNRQDáH (UyGáR LQIRUPDFML SRPRFQH Z NV]WDáWRZDQLX SROLW\NL NUHG\WRZHM SU]HGVLELRUVWZD :\NRU]\VWDQLH JUXS\ VSU]HGDZFyZ MDNR QDU]G]LD JURPDG]HQLD LQIRUPDFML R NRntrahentach wymaga przeszkolenia ich co do specyfiki informacji na temat klientów, NWyU\FK PDM SR]\VNLZDü :DUWR ]EXGRZDü WDN*H V\VWHP UDSRUWRZDQLD V\JQDáyZ RVWU]HJDZF]\FK GRW\F]F\FK SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK SU]HV]NROLü KDQGORZFyZ w UDSRUWRZDQLX L RUJDQL]RZDü F\NOLF]QH QS FR W\G]LH VSRWNDQLD ] QLPL Z FHOX omówienia zebranych danych. 3UDZLGáRZD RUJDQL]DFMD KDQGORZFyZ Z SU]HGVLELRUVWZLH PR*H SROHJDü QD X]DOH*- QLHQLX F]FL LFK Z\QDJURG]HQLD QLH W\ONR OXE Z RJyOH QLH RG NZRW ]DZLHUDQ\FK XPyZ DOH RG IDNW\F]QLH ZSá\ZDMF\FK QD UDFKXQHN EDQNRZ\ ILUP\ Z WUDNFLH LFK UHDOL]DFML : UH]XOWDFLH WDNLH SRGHMFLH ]QLHFKFD GR ]DZLHUDQLD XPyZ ] ND*G\P SRWHQFMDOQ\P SDUWQHUHP QLH]DOH*QLH RG MHJR ZLDU\JRGQRFL RUD] ZSá\ZD QD Z]URVW XPLHMWQRFL VáX*E KDQGORZ\FK Z ]DNUHVLH SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML ]H VZRMHJR otoczenia na temat kontrahentów 8. #6\JQDá\ RVWU]HJDZF]H 6SU]HGDZF\ PRJ E\ü V]F]HJyOQLH XF]XOHQL QD QHJDW\ZQH V\JQDá\ RVWU]HJDZF]H u SRWHQFMDOQHJR OXE LVWQLHMFHJR SDUWQHUD KDQGORZHJR 1DOH* GR QLFK QDVWSXMFH kryteria oceny: ' G\QDPLND VSDGNX SU]\FKRGyZ ]H VSU]HGD*\ SURGXNWyZXVáXJ ' XQLNDQLH NRQWDNWyZ ] GRVWDZF ' SR]E\ZDQLH VL HOHPHQWyZ PDMWNX WUZDáHJR ILUP\ ' F]VWH ]PLDQ\ SHUVRQDOQH QD NOXF]RZ\FK VWDQRZLVNDFK ' Z]URVW SR]LRPX ]DSDVyZ QLH ]ZL]DQ\ ] VH]RQRZRFL F]\ F\NOLF]QRFL produkcji; ' ]DXZD*DOQH SUREOHP\ ] UHDOL]DFM ]DPyZLH QS RSy(QLHQLD EUDNL ' Z\PLMDMFH LQIRUPDFMH QD WHPDW NRQG\FML ILQDQVRZHM ILUP\ # %D]D GDQ\FK R ZLQG\NDFMDFK QDOH*QRFL 3RZRáDQLH ED]\ GDQ\FK R ZLQG\NDFMDFK Z SU]HGVLELRUVWZLH SRZLQQR E\ü MHGQ\P z pierwszych kroków budowy systemu windykacml EGFHJR HOHPHQWHP SROLW\NL 8 Por. A. Wójcik, T. 7DUF]\VNL -DN VDPRG]LHOQLH HJ]HNZRZDü QDOH*QRFL" :V]HFKQLFD 3RGDWNRZD.UDNyZ 15

16 NUHG\WRZHM SU]HGVLELRUVWZD 9 6\VWHP WHQ PR*H PLHü IRUP NDUWRWHNL SURZDG]RQHM UF]QLH OXE HOHNWURQLF]QLH %D]D EG]LH ]DZLHUDü ZV]\VWNLH F]\QQRFL ZLQG\NDF\j- QH MDNLH PLDá\ PLHMVFH Z QDV]\P SU]HGVLELRUVWZLH 0R*QD M SRG]LHOLü QD F]Vtkowe bazy naszych poszczególnych partnerów handlowych. #%D]D SU]\NáDGRZHJR NRQWUDKHQWD 3U]\NáDGRZD F]VWNRZD ED]D ND*GHJR NRQWUDKHQWD SRZLQQD ]DZLHUDü QDVWSXMFH pozycje: Lp. Kategoria 6SyáND $%& 1 Nazwa partnera handlowego 2 Dane teleadresowe (adres, telefon, fax, ) 3,PL L QD]ZLVNR RVRE\ RGSRZLHG]LDOQHM ]D UHJXORZDQLH SáDWQRFL 4,PL L QD]ZLVNR JáyZQHM NVLJRZHM 5,PL L QD]ZLVNR RVRE\ ]DU]G]DMFHM SUH]HVD G\UHNWRUD 6,QIRUPDFMH ]ELRUF]H R ZLQG\NDFMDFK ]D ND*G\ PLQLRQ\ URN 6.1 /LF]ED WUDQVDNFML GOD NWyU\FK RG SRF]WNX URNX REURWRZHJR XUXFKomiono czynqrfl ZLQG\NDFML 6.2 Liczba wykonanych procedur na poszczególnych etapach windykacji ' OLF]ED Z\VáDQ\FK ZH]ZD GR ]DSáDW\ ' OLF]ED Z\VáDQ\FK QRW RGVHWNRZ\FK ' OLF]ED RWZDUW\FK SRVWSRZD XSRPLQDZF]\FK ' OLF]ED RWZDUW\FK SRVWSRZD QDND]RZ\FK ' OLF]ED RWZDUW\FK SRVWSRZD NRPRUQLF]\FK ' liczba spraw przekazanych do firm windykacyjnych 6.3 Dane liczbowe ' VXPD ]DOHJáRFL RG SRF]WNX URNX ' UHGQLD ZDUWRü ]DOHJáRFL ' QDMNUyWV]H L QDMGáX*V]H SRMHG\QF]H RSy(QLHQLH 7,QIRUPDFMH R SRV]F]HJyOQ\FK VSUDZDFK SRGOHJDMF\FK ZLQG\NDFML 'R ]DáR*HQLD L ]DU]G]DQLD WDN ED] NRQWUDKHQWyZ PR*QD SRVáXJLZDü VL SURJUamami Microsoft Excel lub Microsoft Access. :VSyáSUD Informacje o partnerze handlowym 3U]HG SRGSLVDQLHP XPRZ\ R VSU]HGD*\ ] NRQWUDKHQWHP QDV] SU]HGVWDZLFLHO KDn- GORZ\ SRZLQLHQ ]ZUyFLü VL GR QLHJR R SRGVWDZRZH GRNXPHQW\ NWyUH QD ZVWSQ\P HWDSLH RFHQ\ SRWZLHUG] ZLDU\JRGQRü NUHG\WRZ,QIRUPDFMH NWyU\FK PR*HP\ RF]HNLZDü WR ' GRNXPHQW\ UHMHVWURZH QS RGSLV ].56 ]DZLDGF]HQLH R HZLGHQFML G]LDáDOQRFL gospodarczej); ' ]DZLDGF]HQLH ] =DNáDGX 8EH]SLHF]H 6SRáHF]Q\FK R niezaleganiu z regulowa- QLHP VNáDGHN ' ]DZLDGF]HQLH ] 8U]GX 6NDUERZHJR R niezaleganiu z podatkami; 9 :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL L ZLQG\NDFML GOD ZLHU]\FLHOL (t. 2), 6/1.2, s

17 ' VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZH UDFKXQHN ]\VNyZ L VWUDW ELODQV UDFKXQHN SU]HSá\ZyZ SLHQL*Q\FK OXE GRNXPHQW\ VSUDZR]GDZF]H VNáDGDQH GR *86 QS )S ± SU]HGVLELRUF\ SURZDG]F\ NVLJ SU]\FKRGyZ L UR]FKRGyZ ) ) 63 SP-3); ' RSLQLD EDQNX SURZDG]FHJR UDFKXQHN ELH*F\ QDV]HJR NRQWUDKHQWD ' RSLQLH ] LQQ\FK LQVW\WXFML ILQDQVRZ\FK ZVSyáSUDFXMF\FK ] QDV]\P SDUWQHUHP QD ]DVDG]LH GDZF\ NDSLWDáX QS ILUPD leasingowa 10, firma faktoringowa 11, fundusz wysokiego ryzyka (fundusz venture capital) 12 1DURGRZ\ )XQGXV] 2FKURQ\ Uodowiska i Gospodarki Wodnej 13 (1)2L*: L MHJR ZRMHZyG]NLH RGG]LDá\ )Xn- GXV] 3R*\F]NRZ\ 0LNUR 14.UDMRZ\ )XQGXV] 3RUF]H.UHG\WRZ\FK 15 przy Banku Gospodarstwa Krajowego). -HGQRVWNL SURZDG]FH REOLJDWRU\MQLH OXE GREURZROQLH 16 NVLJL UDFKXQNRZH PDM PR*OLZRü SU]\JRWRZ\ZDQLD VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK Z IRUPLH ÄSHáQHM OXE finansowe to: ' bilans; ' rachunek zysków i strat; ' informacja dodatkowa; ' ]HVWDZLHQLH ]PLDQ Z NDSLWDOH ZáDVQ\P RUD] UDFKXQHN SU]HSá\ZyZ SLHQL*Q\FK -HGQRVWND NWyUD Z URNX REURWRZ\P ]D NWyU\ VSRU]G]D VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH QLH RVLJQáD GZyFK ] WU]HFK Z\PLHQLRQ\FK ZDUXQNyZ 1. UHGQLRURF]QH ]DWUXGQLHQLH Z SU]HOLF]HQLX QD SHáQH HWDW\ Z\QLRVáR QLH ZLFHM QL* 50 osób. 2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie prze- NURF]\áD UyZQRZDUWRFL mln euro. 3. 3U]\FKRG\ QHWWR ]H VSU]HGD*\ SURGXNWyZ L WRZDUyZ RUD] RSHUDFML ILQDQVRZ\FK w ZDOXFLH SROVNLHM QLH SU]HNURF]\á\ UyZQRZDUWRFL mln euro. # 3HáQD L XSURV]F]RQD IRUPD VSUDZR]GD PR*H VSRU]G]Lü VSUDZR]GDQLH Z IRUPLH uproszczonej (bilans, rachunek zysków i VWUDW LQIRUPDFMD GRGDWNRZD : LQQ\P SU]\SDGNX QDOH*\ SURZDG]Lü VSUDZR]GDQLD w formie ÄSHáQHM (oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej WDN*H UDFKXQHN SU]HSá\ZyZ SLHQL*Q\FK L ]HVWDZLHQLH ]PLDQ Z NDSLWDOH ZáDVQ\P WURQD =ZL]NX 3U]HGVLELRUVWZ Leasingowych w Polsce). 3RU SRGUR]G]LDá JG]LH V SRGDQH DGUHV\ internetowe firm IDNWRULQJRZ\FK G]LDáDMF\FK Z Polsce. -HVW WR VWURQD 3ROVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD,QZHVWRUyZ.DSLWDáRZ\FK VNXSLDMFHJR IXQGusze venture capital i private HTXLW\ G]LDáDMFH Z 3ROVFH 2VRE\ IL]\F]QH VSyáNL F\ZLOQH RVyEIL]\F]Q\FK VSyáHN MDZQ\FK RVyEIL]\F]Q\FK RUD] VSyáHN SDUWQHUVNLFK MH*HOL LFK SU]\FKRG\ QHWWR ]H VSU]HGD*\ WRZDUyZ SURGXNWyZ L RSHUDFML ILQDQVRZ\FK ]D SRSU]HGQL URN Rb- URWRZ\ Z\QLRVá\ FR QDMPQLHM UyZQRZDUWRü Z ZDOXFLH SROVNLHM W\V HXUR 8VWDZD R UDFKXQNRZRFL z GQLD U ] GDOV]\PL ]PLDQDPL DUW XVW SNW PXV] SURZDG]Lü NVLJL KDQGORZH D SRd- PLRW\ NWyUH QLH SU]HNURF]\á\ WHJR SURJX PDM Z\EyU 17

18 -HGQRVWNL NWyUH Z ZLHWOH XVWDZ\ QLH PXV] OXE QLH GHF\GXM VL QD SURZDG]HQLH NVLJ UDFKXQNRZ\FK PRJ 1. %\ü REMWH NDUW SRGDWNRZ RSRGDWNRZDQLH ]U\F]DáWRZDQH EUDN RERZL]NyZ ewidencyjnych); 2. 3RGOHJDü U\F]DáWRZL HZLGHQFMRQRZDQHPX RSRGDWNRZDQLH ]U\F]DáWRZDQH HZidencja przychodów). 3. %\ü ]RERZL]DQH GR SURZDG]HQLD SRGDWNRZHM NVLJL SU]\FKRGyZ L UR]FKRGyZ (opodatkowanie na ogólnych zasadach). 1LH ]DZV]H QDV] NRQWUDKHQW EG]LH FKFLDá SU]HGVWDZLü ZZ GRNXPHQW\ DOH w FHOX XG]LHOHQLD PX NUHG\WX NXSLHFNLHJR ZDUWR Z\HJ]HNZRZDü NRSL Gokumentów rejestrowych. :VSyáSUD D]Z\ZLDGRZQLJRVSRGDU :\ZLDGRZQLH JURPDG] LQIRUPDFMH R ILUPDFK 1D U\QNX SROVNLP G]LDáD ZLHOH Z\ZLDGRZQL JRVSRGDUF]\FK NWyU\FK JáyZQ\P SU]HGPLRWHP G]LDáDOQRFL MHVW RFHQD U\]\ND JRVSRGDUF]HJR ]ZL]DQHJR ] GDQ\P kontrahentem. :\ZLDGRZQLH JRVSRGDUF]H V WR Z\VSHFMDOL]RZDQH ILUP\ NWyUH JURPDG] i VSU]HGDM GDQH R SU]HGVLELRUVWZDFK :\ZLDGRZQLH SU]HSURZDG]DM URF]QLH W\VLFH EDGD SU]HGVLELRUVWZ 1D SRGVWDZLH RJyOQRGRVWSQ\FK LQIRUPDFML OXE SR]\VNDQ\FK EH]SRUHGQLR RG EDGDQ\FK SU]HGVL- ELRUVWZ V Z VWDQLH SU]HGVWDZLü UDSRUW RFHQLDMF\ U\]\NR ]ZL]DQH ] GDQ\P SDUWQe- UHP KDQGORZ\P L WUDQVDNFM 3U]HGH ZV]\VWNLP V Z VWDQLH XVWDOLü F]\ EDGDQD ILUPD IDNW\F]QLH SURZDG]L G]LDáDOQRü Dane z wywiadowni gospodarczej Podstawowe dane, jakie przechowuje wywiadownia gospodarcza w swoich bazach i które sprzedaje w swoich raportach, to: ' nazwa firmy, adres, telefon, faks, ; ' forma prawna oraz jej przedmiot; ' GDWD UR]SRF]FLD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM ' historia rozwoju firmy; ' GDQH GRW\F]FH RGG]LDáyZ ' dane rejestrowe, tj. numer np. KRS, miejsce rejestracji, data rejestracji, wyso- NRü NDSLWDáX XG]LDáRZF\ VNáDG ]DU]GX SU]HGPLRW G]LDáDOQRFL Z W\P RVWDtnie zmiany w rejestrach; ' zatrudnienie; ' SRVLDGDQ\ PDMWHN Z W\P QLHUXFKRPRFL ' GDQH ILQDQVRZH WM SU]\FKRG\ ]H VSU]HGD*\ VXPD ELODQVRZD ' QDMZD*QLHMVL NRQWUDKHQFL ' EDQNL REVáXJXMFH RSLQLH NUHG\WRZH 18

19 ' ]RERZL]DQLD ' ocena wg zleconych kryteriów. Przedmiotem raportu Z\ZLDGRZQL JRVSRGDUF]HM SRZLQQ\ E\ü JáyZQLH Ln- IRUPDFMH GRW\F]FH LVWQLHQLD ILUP\ QD U\QNX RUD] MHM IXQNFMRQRZDQLD D WDk- *H WR F]\ UHJXOXMH RQD VZRMH ]RERZL]DQLD ZREHF NRQWUDKHQWyZ L F]\ ]DSáDFL z W\WXáX QHJRFMRZDQHM WUDQVDNFML :VSyáSUD D]ELXUHPSUDZQ\P 1LHNWyUH G]LDáDMFH GR SRáRZ\ ODW Z 3ROVFH ELXUD SUDZQH áf]\á\ Z VRELH IXQkcje firm windykacyjnych, niektóre funkcje wywiadowni gospodarczych i kancelarii prawniczych 17. Dwie regulacje: Ustawa o radcach prawnych i Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z Sy(Q ]P ]PLHQLá\ V\WXDFM Z W\P ]DNUHVLH #.DQFHODULH SUDZQH D ZLQG\NDFMD QDOH*QRFL $NWXDOQLH XVáXJL GRUDG]WZD SUDZQHJR QD U]HF] SRGPLRWyZ JRVSRGDUF]\FK PRJ SURZDG]Lü Z\áF]QLH DGZRNDFL L UDGFRZLH SUDZQL VSyáNL F\ZLOQH L KDQGORZH DGZo- NDWyZ L UDGFyZ D WDN*H VSyáNL NRPDQG\WRZH Z NWyU\FK RVRE\ EGFH DGZRNDWDPL OXE UDGFDPL SUDZQ\PL PRJ E\ü Z\áF]QLH NRPDQG\WDULXV]DPL.DQFHODULH SUDZQH F]\ NDQFHODULH UDGFyZ SUDZQ\FK RGJU\ZDM GX* URO Z VDP\P SURFHVLH ZLQG\NDFML QDOH*QRFL QDWRPLDVW LFK ]QDF]HQLH MHVW PQLHMV]H MHOL FKRG]L R SURFHV JURPDG]HQLD GDQ\FK R SDUWQHUDFK JRVSRGDUF]\FK 1DMF]FLHM ELXUR SUDZQH GRNRQXMH XVWDOHQLD i weryfikacji danych formalnoprawnych na podstawie rejevwuyz L HZLGHQFML G]LDáDl- QRFL JRVSRGDUF]HM )LUP\ NWyUH QLH ]DWUXGQLDM UDGF\ SUDZQHJR PRJ VNRU]\VWDü ] QDVWSXMF\FK XVáXJ ELXUD SUDZQHJR ' DQDOL]D IRUP\ RUJDQL]DF\MQRSUDZQHM L RNUHOHQLH ]DOHFH GOD IRUP ZVSyápracy; ' DQDOL]D GDQ\FK R PDMWNX ' analiza stosowanych czy proponowanych przez kontrahenta umów, zabezpie- F]H F]\ WH* IRUP UR]OLF]H :VSyáSUD D]DJHQ MGHWHNW\ZLVW\ Rola agencji detektywistycznej $JHQFMH GHWHNW\ZLVW\F]QH ZLDGF] WDN*H XVáXJL NWyUH PRJ RND]Dü VL QDP QLe- ]EGQH QD HWDSLH ZLQG\NDFML QDOH*QRFL V]F]HJyOQLH Z V\WXDFML JG\ QLH MHVW ]QDQ\ U]HF]\ZLVW\ DGUHV PLHMVFH SU]HE\ZDQLD QDV]HJR GáX*QLND 18 :VND]DQLH ZáDFLZe- JR DGUHVX GáX*QLND MHVW NRQLHF]QH GOD VNXWHF]QHJR SRSURZDG]HQLD SRVWSRZDQLD VGRZHJR 19 0R*QD ]OHFLü DJHQFML GHWHNW\ZLVW\F]QHM ]HEUDQLH SHZQ\FK LQIRUPDFML QD HWDSLH SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML R GáX*QLNX Por. T. 1RZDF]\N :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL L ZLQG\Nacji dla wierzycieli (t. 2), 6/1.5, s. 2. 7DP*H V 3RU 6áRZQLF]HN 19

.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE

.23$/1,$:326'=<±:$)1<(3,=2' GÓRNICTWA SIARKOWEGO W POLSCE Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, pod red. P.P. =DJR*G*RQD L 0 0DG]LDU]D:URFáDZ Ochrona powierzchni, surowce chemiczne, eksploatacja Wojciech PREIDL 1 Andrzej J. WÓJCIK 2.23$/1,$:326'=

Bardziej szczegółowo

'OD$N MRQDULXV]\5DG\1DG]RU ]HML=DU]iGX)DEU\NL)DUEL/DNLHUyZÄ 1,(.$ 6$

'OD$N MRQDULXV]\5DG\1DG]RU ]HML=DU]iGX)DEU\NL)DUEL/DNLHUyZÄ 1,(.$ 6$ 3. 2SLQLDELHJáHJRUHZLGHQWDRVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P*UXS\.DSLWDáRZHM)DEU\NL )DUEL/DNLHUyZ 1,(.$ 'OD$N MRQDULXV]\5DG\1DG]RU ]HML=DU]iGX)DEU\NL)DUEL/DNLHUyZÄ 1,(.$ 6$ =EDGDQH]JRGQLH]RERZLi]XMi

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo