Marek Panfil. =$5='=$1,(1$/()12&,$0, :0$à<0,5('1,0 35=('6, %,2567:,(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Panfil. =$5='=$1,(1$/()12&,$0, :0$à<0,5('1,0 35=('6, %,2567:,("

Transkrypt

1 Marek Panfil =$5='=$1,(1$/()12&,$0, :0$à<0,5('1,0 35=('6, %,2567:,(

2 Autor Marek Panfil Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN Wydanie I 1DNáDG 1000 egzemplarzy Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji 5DGRP XO. 3XáDVNLHJR tel. (048) , fax

3 6SLVWUH L Streszczenie ROLW\ND NUHG\WRZD Z SU]HGVLELRUVWZLH PrzyF]\Q\ XWUDW\ Sá\QQRFL ILQDQVRZHM PojFLH L URG]DMH QDOH*QRFL Odpowiedni dobór partnerów handlowych 'UyGáD L URG]DMH LQIRUPDFML R NRQWUDKHQWDFK 'DQH ZHZQWU]QH :VSyáSUDFD ] SDUWQHUHP KDQGORZ\P :VSyáSUDFD ] Z\ZLDGRZQL JRVSRGDUF] :VSyáSUDFD ] ELXUHP SUDZQ\P :VSyáSUDFD ] DJHQFM GHWHNW\ZLVW\F]Q Umowa gospodarcza Rodzaje umów gospodarczych Tryb zawierania umów PRZD SU]HGZVWSQD List intencyjny Zawarcie XPRZ\ SU]H] RIHUW Zawarcie umowy w drodze przetargu =DZDUFLH XPRZ\ Z GURG]H URNRZD Forma zawarcia umowy Klauzule umowne DMF]FLHM SRSHáQLDQH EáG\ SU]\ ]DZLHUDQLX XPyZ JRVSodarczych Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie gospodarczym TaMHPQLFD SU]HGVLELRUVWZD TaMHPQLFD JLHáGRZD Tajemnica bankowa Tajemnica skarbowa Ochrona danych osobowych FHQD ZLDU\JRGQRFL SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK PoliW\ND Z ]DNUHVLH QDOH*QRFL MetoG\ RFHQ\ ZLDU\JRGQRFL NRQWUDKHQWyZ Metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego Przyczyny udzielania kredytu kupieckiego i jego skutki dla przed- VLELRrstwa =DU]G]DQLH L REUyW ZLHU]\WHOQRFLDPL Obrót wierzytelnrfldpl Firmy windykacyjne DOH*QRFL Z SUDZLH ELODQVRZ\P :LHU]\WHOQRFL Z SUDZLH SRGDWNRZ\P H]HUZ\ WZRU]RQH QD ZLHU]\WHOQRFL GVHWNL ]D ]ZáRN Z ]DSáDFLH

4 3.,QVWUXPHQW\ ]DU]G]DQLD QDOH*QRFLDPL Z SU]HGVLELRUVWZLH Faktoring Adresaci faktoringu DoGDWNRZH F]\QQRFL RIHURZDQH SU]H] IDNWRUD KoU]\FL L NRV]W\ IDNWRULQJX GOD SU]HGVLELRUVWZD Wady faktoringu Rodzaje faktoringu Uregulowania prawne umów faktoringu Ustalenia umowy faktoringu Dokumenty potrzebne przy zawieraniu umów faktoringu Faktoring a kredyt bankowy Rozwój IDNWRULQJX QD ZLHFLH L Z 3ROVFH Forfaiting ForIDLWLQJ Z SROLW\FH NUHG\WRZHM SU]HGVLELRUVWZD Forfaiting a IDNWRULQJ ± Uy*QLFH L SRGRELHVWZD Rodzaje forfaitingu Zalety i wady forfaitingu Koszty forfaitingu Rozwój IRUIDLWLQJX QD ZLHFLH Forfaiting w Polsce Platformy wymiany informacji kredytowej w Polsce Biura informacji Biuro Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Kredytowej Publiczne rejestry UDMRZ\ 5HMHVWU 6GRZ\ ± 5HMHVWU 'áx*qlnyz 1LHZ\Sáacalnych Rejestr handlowy Rejestr podmiotów gospodarki narodowej (REGON) (ZLGHQFMD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM Rejestry podatników HMHVWU\ QLHUXFKRPRFL HMHVWU\ UXFKRPRFL Rejestry osobowe RG]DMH ]DEH]SLHF]H ZLHU]\WHOQRFL Zabezpieczenia osobiste Weksel RUF]HQLH F\ZLOQRSUDZQH Gwarancja bankowa U]\VWSLHQLH GR GáXJX Zabezpieczenia rzeczowe Hipoteka Zastaw rejestrowy U]HZáDV]F]HQLH QD ]DEH]SLHF]HQLH Blokada rachunku bankowego

5 5.3. Ubezpieczenie kredytów kupieckich jako forma zabezpieczenia fir- P\ SU]HG U\]\NLHP QLHZ\SáDFDOQRFL NRQWUDKHQWyZ 'REyU ]DEH]SLHF]H 'RFKRG]HQLH URV]F]H ± SRUDG\ SUDNW\F]QH RQLWRURZDQLH QDOH*QRFL Z SU]HGVLELRUVWZLH )RUPD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM D V]DQVH RG]\VNDQLD QDOH*QRFL 'áx*qln ± RVRED IL]\F]QD SURZDG]FD G]LDáDOQRü JRVSo- GDUF] 'áx*qln ± VSyáND F\ZLOQD 'áx*qln ± VSyáND MDZQD 'áx*qln ± VSyáND SDUWQHUVND 'áx*qln ± VSyáND NRPDQG\WRZD 'áx*qln ± VSyáND komandytowo-akcyjna 'áx*qln ± VSyáND NDSLWDáRZD (WDS\ HJ]HNZRZDQLD QDOH*QRFL Z 3ROVFH RVWSRZDQLH SROXERZQH SU]HGVGRZH RVWSRZDQLH VGRZH RVWSRZDQLH SROXERZQH przedegzekucyjne RVWSRZDQLH HJ]HNXF\MQH 'RFKRG]HQLH URV]F]H VDPRG]LHOQH F]\ ] Z\NRU]\VWDQLHP ILUP\ windykacyjnej áRZQLF]HN SRMü Spis wykresów Spis tabel Spis schematów Bibliografia Strony 141 Wykaz wybranych aktów prawnych

6 6

7 Streszczenie : SROVNLP REURFLH JRVSRGDUF]\P SRZV]HFKQ\P ]MDZLVNLHP VWDáR VL QLHSáDFHQLH SU]H] GáX*QLND VZRLFK ]RERZL]D 1DMF]VWV] SU]\F]\Q QLHUHJXORZDQLD QDOH*QRFL V ]DPLHU]RQH G]LDáDQLD GáX*QLND ZLDGRPH RGURF]HQLH SáDWQRFL RUD] EUDN PR*Oi- ZRFL UHDOL]DFML SU]H] QLHJR ]RERZL]D Z Z\QLNX RSy(QLHQLD OXE ZVWU]\PDQLD SáDFenia przez jego partnerów handlowych. Mamy do czynienia wtedy z tzw. efektem do- PLQD PLDQRZLFLH ÄRQ PL QLH ]DSáDFLá WR ÄMD ] NROHL QLH ]DSáDF ÄWobie. &RUD] F]VWV]\P SUREOHPHP VWDM VL WDN*H Z\áXG]HQLD L RV]XVWZD NWyU\FK SU]Hd- PLRWHP V WRZDU\ XVáXJL NUHG\W\ EDQNRZH : UH]XOWDFLH ZLHU]\FLHO WDNLHJR SDUWQe- UD QLH RWU]\PXMH ]DSáDW\ ]D ZLDGF]RQH XVáXJL OXE ]D SU]HND]DQ\ WRZDU FR VNXWNo- ZDü PR*H XWUDW Sá\QQRFL ILQDQVRZHM L RJáRV]HQLHP EDQNUXFWZD ILUP\ 3XEOLNDFMD SW Ä=DU]G]DQLH QDOH*QRFLDPL Z PDá\P L UHGQLP SU]HGVLELRUVWZLH VNáDGD VL ] V]HFLX UR]G]LDáyZ $GUHVDWHP RSUDFRZDQLD MHVW SU]HGVLELRUFD XF]HVtnik obrotu gospodarczego w Polsce. Autor prezentuje szerokie wybrane instrumen- WDULXP ] ]DNUHVX SUDZD L ILQDQVyZ NWyUH PR*H E\ü SRPRFQH SU]HGVLELRUF\ Z SRUu- V]DQLX VL QD EDUG]R WUXGQ\P U\QNX ZLQG\NDFML QDOH*QRFL 5R]G]LDá SLHUZV]\ GRW\F]\ Z\EUDQ\FK DVSHNWyZ SROLW\NL NUHG\WRZHM SU]HGVLELRr- VWZD QD NWyUHM EXGRZDQLH PD ZSá\Z VDP SU]HGVLELRUFD : WHM F]FL &]\WHOQLN X]\VND RGSRZLHG]L QD QDVWSXMFH S\WDQLD ' -DN RGSRZLHGQLR GRELHUDü VZRLFK NRQWUDKHQWyZ" ' -DNLH V (UyGáD L URG]DMH LQIRUPDFML R SDUWQHUDFK KDQGORZ\FK" ' 1D FR ]ZUyFLü XZDJ JG\ GRFKRG]L GR SRGSLVDQLD XPRZ\ ] NRQWUDKHQWHP" ' 1D MDNLH EDULHU\ LQIRUPDF\MQH QDSRW\ND SU]HGVLELRUFD Z REURFLH JRVSRGDrczym? ' -DN RFHQLDü ZLDU\JRGQRü SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK" ' -DNLH V SU]\F]\Q\ XG]LHODQLD NUHG\WyZ NXSLHFNLFK L MDNLH V MHJR NRQVHNZHQFMH GOD SU]HGVLELRUVWZD NWyUH MH XG]LHOD" : GUXJLP UR]G]LDOH DXWRU RSLVXMH Z\EUDQH HOHPHQW\ ]DU]G]DQLD L REURWX ZLHU]\WHl- QRFLDPL WM FHVMD ZLHU]\WHOQRFL QD LQQ RVRE XF]HVWQLF\ U\QNX ZLHU]\WHOQRFL (firmy IDNWRULQJRZH ILUP\ VNXSXMFH ZLHU]\WHOQRFL SRUHGQLF\ QDOH*QRFL w SUDZLH ELODQVRZ\P ZLHU]\WHOQRFL Z SUDZLH SRGDWNRZ\P RUD] RGVHWNL XVWDZRZH EXG*HWRZH L ] W\WXáX ]DOHJáRFL SRGDWNRZ\FK &]\WHOQLN ]QDMG]LH WDN*H Z WHM F]FL LQIRUPDFMH QD WHPDW VSHF\ILNL G]LDáDQLD ILUP\ ZLQG\NDF\MQHM RUD] NU\WHULD MHM Z\Eo- UX SRG NWHP VZRLFK SRWU]HE W trzecim rozdziale autor prezentuje informacje na temat dwóch instrumentów SU]\GDWQ\FK Z SURFHVLH ]DU]G]DQLD QDOH*QRFLDPL WDNLFK MDN faktoring i forfaiting. 6]F]HJyOQLH XVáXJL IDNWRULQJRZH UR]ZLMDM VL FRUD] EDUG]LHM Z 3ROVFH D ZLDGF] MH JáyZQLH LQVW\WXFMH SRZL]DQH NDSLWDáRZR ] EDQNDPL : F]FL WHM DXWRU Z\PLHQLD NRU]\FL L ]DOHW\ faktoringu oraz dokonuje porównania faktoringu z forfaitingiem. )DNWRULQJ FLHV]\ VL FRUD] ZLNV] SRSXODUQRFL ZUyG PDá\FK L UHGQLFK ILUP 7

8 QDWRPLDVW ]QDMRPRü L Z\NRU]\VWDQLH IRUIDLWLQJX MHVW MDN QD UD]LH ODGRZD Faktoring GRW\F]\ JáyZQLH REURWX NUDMRZHJR QDWRPLDVW IRUIDLWQJ REURWX PLG]\QDURGRZHJR &]ZDUW\ UR]G]LDá REHMPXMH SODWIRUP\ Z\PLDQ\ LQIRUPDFML NUHG\WRZHM GRVWSQH w Polsce. Do grupy tej autor zalicza biura informacji (Biuro Informacji Kredytowej, %LXUR,QIRUPDFML *RVSRGDUF]HM WDN*H UHMHVWU\ SXEOLF]QH QS.UDMRZ\ 5HMHVWU 6- GRZ\ ± 5HMHVWU 'áx*qlnyz 1LHZ\SáDFDOQ\FK 5(*21 UHMHVWU UXFKRPRFL L QLHUu- FKRPRFL : UR]G]LDOH SLW\P DXWRU SU]\EOL*D VSHF\ILN Z\EUDQ\FK ]DEH]SLHF]H ZLHU]\WHOQo- FL NWyUH V GR G\VSR]\FML SU]HGVLELRUF\ :UyG QLFK V ]DEH]SLHF]HQLD RVRELVWH WDNLH MDN ZHNVHO SRUF]HQLH F\ZLOQRSUDZQH JZDUDQFMD EDQNRZD SU]\VWSLHQLH GR GáXJX RUD] ]DEH]SLHF]HQLD U]HF]RZH WDNLH MDN KLSRWHND ]DVWDZ UHMHVWURZ\ SU]e- ZáDV]F]HQLH QD ]DEH]SLHF]HQLH L EORNDGD UDFKXQNX EDQNRZHJR :F]FL WHM &]\WHOQLN ]QDMG]LH WDN*H LQIRUPDFMH QD WHPDW XEH]SLHF]H NUHG\WyZ NXSLHFNLFK RUD] QDMZD*QLHMV]H NU\WHULD GRERUX ]DEH]SLHF]H GR VZRLFK SRWU]HE : V]yVW\P UR]G]LDOH DXWRU SRUXV]D DVSHNW\ GRFKRG]HQLD URV]F]H : V\WXDFML JG\ SRPLPR PRQLWRURZDQLD QDOH*QRFL QDVWSLá SUREOHP ] MHM RG]\VNDQLHP PR*QD Hg- ]HNZRZDü M Z ZLHWOH RERZL]XMFHJR Z 3ROVFH SUDZD -HGQDN*H PDá\P ILUPRP EG]LH EDUG]R WUXGQR F]\QLü WR VDPRG]LHOQLH ] XZDJL QD EUDN GRZLDGF]HQLD Z W\P REV]DU]H F]VWR EUDN RGSRZLHGQLFK VáX*E EUDN UDGF\ SUDZQHJR F]\ WH* GX*H Eariery finansowe. 8

9 1. Polityka kredytowa wsu]hgvlelruvwzlh ' 3U]\F]\Q\ XWUDW\ Sá\QQRFL ILQDQVRZHM SU]H] SU]HGVLELRUVWZR ' 3RMFLH L URG]DMH QDOH*QRFL ' Odpowiedni dobór partnerów handlowych; ' 'UyGáD L URG]DMH LQIRUPDFML R NRQWUDKHQWDFK ' 8PRZD JRVSRGDUF]D ± URG]DMH WU\E ]DZLHUDQLD NODX]XOH QDMF]FLHM SRSHá- QLDQH EáG\ SU]\ VSRU]G]DQLX XPyZ ' Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie gospodarczym (tajemnica SU]HGVLELRUVWZD EDQNRZD VNDUERZD JLHáGRZD RFKURQD GDQ\FK RVREowych); ' 2FHQD ZLDU\JRGQRFL SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK ' 3U]\F]\Q\ XG]LHODQLD NUHG\WX NXSLHFNLHJR L MHJR VNXWNL GOD kredytowa Z SU]HGVLELRUVWZLH WR ]DU]G]DQLH QDOH*QRFLDPL KDQGOo- Z\PL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ RUD] VWUXNWXU SR]RVWDá\FK DNW\ZyZ REURWRZ\FK WM ]DSDV\ URGNL SLHQL*QH *áyzq\p REV]DUHP ]DLQWHUHVRZDQLD WHM SROLW\NL MHVW Zy- EyU PLG]\ G]LDáDQLDPL ]PLHU]DMF\PL GR ]ZLNV]DQLD SR]LRPX QDOH*QRFL KDQGOo- Z\FK ILUP\ D G]LDáDQLDPL SU]\F]\QLDMF\PL VL GR ]ZLNV]DQLD VWDQX URGNyZ SLe- QL*Q\FK.DGUD NLHURZQLF]D SU]HGVLELRUVWZD RGSRZLHG]LDOQD ]D Z\EyU MHJR SDUt- QHUyZ KDQGORZ\FK PR*H PLHü GX*\ ZSá\Z QD SR]LRP QDOH*QRFL WUXGQR FLJDl- Q\FK /HSLHM Z\GáX*\ü RNUHV SRGSLVDQLD XPRZ\ ] QRZ\P RGELRUF L VSUDZG]Lü MHJR ZLDU\JRGQRü QL* SRQRVLü GRGDWNRZH NRV]W\ ]ZL]DQH ] ZLQG\NDFM QDOH*QRFL 3U]\ ]\Q\XWUDW\Sá\QQR LILQDQVRZHM # 3á\QQRü ILQDQVRZD L MHM XWUDWD $QDOL]D GDQ\FK 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRFL Z RNUHVLH ± U SRNa- ]XMH *H RG U V\VWHPDW\F]QLH URQLH Z 3ROVFH OLF]ED ZQLRVNyZ ]ár*rq\fk o XSDGáRü SRU Z\NUHV RUD] OLF]ED ZQLRVNyZ R SRVWSRZDQLH XNáDGRZH SRU Z\NUHV 2]QDF]D WR *H NRQG\FMD SROVNLFK SU]HGVLELRUVWZ WDN*H PDá\FK i UHGQLFK VWRSQLRZR VL SRJDUV]D D SU]\F]\Q WDNLHJR VWDQX MHVW XWUDWD Sá\QQRFL finansowej 1. 3á\QQRü ILQDQVRZD DQJ cash flow WR Uy*QLFD PLG]\ GRFKRGDPL ZSá\Za- PL D Z\GDWNDPL SU]HGVLELRUVWZD -HVW WR LQDF]HM ]GROQRü ILUP\ GR WHUPi- QRZHJR UHJXORZDQLD ELH*F\FK ]RERZL]D ZREHF GRVWDZFyZ SUDFRZQLNyZ =86X 8U]GX 6NDUERZHJR EDQNX MDNR NUHG\WRGDZF\ 1 M. 6LHUSLVND L ' :G]NL Z SXEOLNDFML SW Ä=DU]G]DQLH Sá\QQRFL ILQDQVRZ Z SU]HGVLELRUVWZLH 3:1 :DUV]DZD ]ZUyFLOL XZDJ *H ZH )UDQFML RNRáR ILUP EDQNUXWXMF\FK WR E\á\ ILUP\ NWyUH PLDá\ GRVWDWHF]Q UHQWRZQRü OHF] VWUDFLá\ ]GROQRü GR E LH*FHJR Z\ZL]\ZDQLD VL ] Uy*Q\FK SáDWQRFL L ]REowi]D : :LHONLHM %U\WDQLL RGVHWHN WDNLFK ILUP E\á MHV]F]H ZLNV]\ L Z\QRVLá RNRáR ± 9

10 : Z\QLNX SRJRUV]HQLD VL V\WXDFML ILQDQVRZHM ILUP\ PDOHMH GR QLHM ]DXIDQLH EDn- NyZ FR VNXWNXMH RJUDQLF]HQLHP XG]LHODQLD ILUPLH NUHG\WyZ OXE ]ZLNV]HQLHP LFK RSURFHQWRZDQLD REQL*HQLHP SR]LRPX NUHG\WX RGQDZLDOQHJR 2. Dalej prowadzi to do zmniejszenia zakresu kredytów kupieckich dla partnerów handlowych i w rezultacie GR RJUDQLF]DQLD UR]ZRMX G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM = GUXJLHM VWURQ\ GRVWDZF\ WRZa- UyZ L XVáXJ Z V\WXDFML Z]URVWX U\]\ND NUHG\WRZHJR 3 QLH XG]LHODM NUHG\WyZ Nu- SLHFNLFK L SURZDG] ] ILUP WUDQVDNFMH JRWyZNRZH 7R SRZRGXMH ]PQLHMV]HQLH Je- QHURZDQ\FK ]\VNyZ L GDOHM PR*H SU]\F]\QLü VL GR XWUDW\ Sá\QQRFL ILQDQVRZHM Z NROHL XWUDWD Sá\QQRFL ILQDQVRZHM SURZDG]L GR #bankructwa. %DQNUXFWZR WR F]FLRZD OXE FDáNRZLWD QLHZ\SáDFDOQRü NWyUD SURZDG]L GR RJáRV]HQLD XSDGáRFL VSyáNL,,,, NZ :\NUHV /LF]ED ]ár*rq\fk ZQLRVNyZ R XSDGáRü 'UyGáR 'DQH 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRFL ZZZPVJRYSO * 3RVWSRZDQLH XSDGáRFLRZH SRU 6áRZQLF]HN ** 3RGDMF ]D Coface,QWHUFUHGLW 3ROVND L 0LQLVWHUVWZHP )LQDQVyZ OLF]ED XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ Z\QRVLáD Z U U U U U U, SyáU 2003: 437. Na 18 mln firm w Unii Europejskiej co roku znika z rynku 2 mln. W tym RF]\ZLFLH ZLNV]Rü PDá\FK L UHGQLFK ILUP 063 NWyU\FK MHVW RN 2N 063 SRVWU]HJD RSy(QLRQH SáDWQRFL MDNR MHG\QLH SUREOHP Sá\QQo- FL D D* RN MDNR SUREOHP GOD ZáDVQHM HJ]\VWHQFML : URNX Z 1LHPF]HFK XSDGáR EOLVNR W\V ILUP ZH )UDQFML W\V W Austrii z NROHL OLF]ED XSDGDMF\FK ILUP SRZLNV]\áD VL Z FLJX RVWDWQLFK ODW R : 3ROVFH Z URNX Z\VWSLáR RILFMDOQ\FK XSDGáRFL RUD] XNáDGyZ VGRZ\FK D Z U OLF]ED WD Z]URVáD MX* GR ZJ 2JyOQRSRlskiego InIRUPDWRUD 8SDGáRFL Coface Intercredit Poland). 2 3RU 6áRZQLF]HN 3 3RU 6áRZQLF]HN 10

11 ,,,, NZ :\NUHV /LF]ED ]ár*rq\fk ZQLRVNyZ R XNáDG 'UyGáR 'DQH 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRFL ZZZPVJRYSO 3RVWSRZDQLH XNáDGRZH SRU VáRZQLF]HN # :HZQWU]QH SU]\F]\Q\ XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ 3U]\F]\Q\ XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ PRJ PLHü FKDUDNWHU ZHZQWU]Q\ OXE ]e- ZQWU]Q\ 'R SU]HVáDQHN ZHZQWU]Q\FK ]DOLF]\ü PR*QD 4 : ' EUDN Z\JU\ZDMFHM VWUDWHJLL ' QLHGRVWDWHF]Q NRQWURO NRV]WyZ ' ]E\W Z\VRNLH ]DGáX*HQLH ' QLVNLH NZDOLILNDFMH PHQHG*HUyZ ' QLHVNXWHF]Q ZLQG\NDFM QDOH*QRFL ' ]OHNFHZD*HQLH NRQNXUHQFML ' VáDE\ PDUNHWLQJ VáDE UHNODP L SURPRFM # =HZQWU]QH SU]\F]\Q\ XSDGáRFL SU]HGVLELRUVWZ :UyG SU]\F]\Q ]HZQWU]Q\FK V ' wzrost cen surowców; ' niekorzystna zmiana kursu; ' niespodziewany wzrost stóp procentowych; ' zmiany w przepisach prawa; ' EáG\ LQVW\WXFML SDVWZRZ\FK 5. 4 Por. Business :HHN 3ROVND JUXG]LH V 5 7DP*H 11

12 1LH PD ILUP\ Z NWyUHM QLH Z\VWSLá QLJG\ SUREOHP ]H FLJQLFLHP QDOH*QRFL RG NOLHQWD &RUD] F]FLHM WUXGQRFL ] RG]\VNDQLHP SLHQLG]\ ]D VSU]HGDQH WRZDU\ F]\ Z\NRQDQH XVáXJL E\ZDM SU]\F]\Q SRZD*Q\FK NáRSRWyZ ILQDQVRZ\FK ILUP OXE FDá\FK EUDQ* JRVSRGDUNL 1LNW QDWRPLDVW QLH MHVW Z VWDQLH SROLF]\ü LOH SLHQLG]\ WUDF SU]HGVLELRUF\ ] SRZRGX QLHU]HWHOQ\FK NRQWUDKHQWyZ 3HZQH MHVW *H NZRW\ WH LG Z PLOLDUG\ ]árw\fk.d*g\ QDZHW QDMPQLHMV]\ SU]HWHUPLQRZDQ\ GáXJ WR XWUDWD GRFKRGyZ ] HZHQWXDOQ\FK RGVHWHN JG\E\ WH SLHQLG]H E\á\ XORNRZDQH QS Z EDn- NX 'R WHJR GRFKRG] NRV]W\ NRUHVSRQGHQFML ] GáX*QLNLHP F]\ Z\GDWNL QD RSáDFHQLH ILUP\ ]DMPXMFHM VL FLJDQLHP ZLHU]\WHOQRFL -DN ]PQLHMV]\ü U\]\NR ZSDGQLFLD Z NáRSRW\ ]ZL]DQH ] QLHU]HWHOQ\PL SáDWQLNDPL" 7\ONR F]ü SU]\SDGNyZ ]DOHJDQLD ] SáDWQRFLDPL WR FHORZH SRVWSRZDQLH GáX*Qi- NyZ :LNV]Rü VSy(QLH Z\QLND ] WHJR *H NRQWUDKHQW VDP ZSDGá Z SRGREQH WDUa- SDW\ L QLH PR*H RG]\VNDü SLHQLG]\ RG ZáDVQ\FK SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK 3RM LHLURG]DMHQDOH*QR L 1DOH*QRü MHVW XSUDZQLHQLHP RVRE\ IL]\F]QHM OXE SUDZQHM GR RWU]\PDQLD w XVWDORQ\P WHUPLQLH RNUHORQHJR ZLDGF]HQLD U]HF]RZHJR OXE SLHQL*QHJR od innej osoby fizycznej lub prawnej. : UDFKXQNRZRFL SRGPLRWyZ JRVSRGDUF]\FK QDOH*QRFL V NDWHJRUL Z\áF]QLH SLHQL*Q L R]QDF]DM ZV]HONLH SU]HZLG\ZDQH SU]\FKRG\ URGNyZ SLHQL*Q\FK RUD] ]DOLF]DQH V GR DNW\ZyZ REURWRZ\FK 3RZVWDQLH QDOH*QRFL MHVW HIHNWHP SURZDG]RQHM G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM L SRSU]e- G]D SU]\Sá\Z URGNyZ SLHQL*Q\FK GR SRGPLRWX JRVSRGDUF]HJR # 5RG]DMH QDOH*QRFL 0R*QD MH SRG]LHOLü ZJ Uy*Q\FK NU\WHULyZ ZUyG NWyU\FK GR QDMZD*QLHMV]\FK QDOe* Kryterium 2EV]DU UR]OLF]H 7HUPLQ SáDWQRFL 6WRSLH Z\PDJDOQRFL 7\WXá SRZVWDQLD 2VRED GáX*QLND 6WRSLH UHDOQRFL 5RG]DMH QDOH*QRFL QDOH*QRFL NUDMRZH L ]DJUDQLF]QH QDOH*QRFL NUyWNRWHUPLQRZH L GáXJRWHUPLQRZH QDOH*QRFL SUDZLGáRZH WHUPLQRZH L SU]HWHUPLQRZDQH SU]HGDZQLone) QDOH*QRFL ] W\WXáX GRVWDZ UREyW L XVáXJ Z\SáDFRQ\FK ]DOLF]HN NDU umownych, karnych odsetek itd. QDOH*QRFL RG RGELRUFyZ SURGXNWyZ L XVáXJ RG SUDFRZQLNyZ EXG*etowe SHZQH ZWSOLZH VSRUQH QLHFLJDOQH 1.3. Odpowiedni dobór partnerów potencjalnych kontrahentów &KFF RJUDQLF]\ü OLF]E ]DZLHUDQ\FK XPyZ ] NRQWUDKHQWDPL NWyU]\ ] JyU\ ]DNáa- GDM *H QDP QLH ]DSáDF OXE NWyU\FK V\WXDFMD ILQDQVRZD MHVW QLHSHZQD SRZLQQR VL Z ILUPLH RGSRZLHGQLR ]RUJDQL]RZDü VáX*E\ KDQGORZH D WDN*H ND*GRUD]RZR SR]y- 12

13 VNLZDü LQIRUPDFMH R SDUWQHUDFK KDQGORZ\FK 7DNL V\VWHP SR]\VNLZDQLD DQDOL]\ i JURPDG]HQLD GDQ\FK R NRQWUDKHQWDFK SRZLQLHQ VWDü VL MHGQ\P ] HOHPHQWyZ VáX*cych budowaniu polityki kredytowej 6 SU]HGVLELRUVWZD 0R*OLZRFL SU]HGVLELRr- VWZD V Z W\P SU]\SDGNX RF]\ZLFLH PQLHMV]H QL* PR*OLZRFL EDQNX XG]LHODMFHJR NUHG\WX MHGQDN*H Z Z\QLNX NRQVWUXNFML WDNLHJR V\VWHPX XOHJQLH Z firmie zmniej- V]HQLH U\]\ND GHF\]ML NUHG\WRZ\FK 3RSUDZD MDNRFL LQIRUPDFML R partnerach han- GORZ\FK SRZLQQD SU]\F]\QLü VL GR ]ZLNV]HQLD SUDZGRSRGRELHVWZD SRGHMPRZa- QLD WUDIQ\FK GHF\]ML R ZVSyáSUDF\ KDQGORZHM 7 Nowaczyk w artykule pt. Gromadzenie i analiza danych o partnerach 7 SURSRQXMH QDMSURVWV]H ]GURZRUR]VGNRZH SRGHMFLH GR NRV]WyZ L NRU]\FL EXGRZ\ WDNLHJR V\VWHPX LQIRUPDFML :\VRNRü URGNyZ SLHQL*Q\FK NWyUH MHVWHP\ VNáRQQL ]DSáDFLü MDNR VNáDGN QD XEH]SLHF]HQLH ]á\fk NUHG\WyZ PR*H R]QDF]Dü Z SU]\SDGNX QDV]HJR SU]HGVLELRUVWZD Z\VRNRü EXG*HWX NRV]WyZ IXQNFMRQRZDQLD V\VWHPX ]ELerania, analiz i gromadzenia danych o partnerach handlowych. 'UyGáDLURG]DMHLQIRUPD MLRNRQWUDKHQWD K 'UyGáD LQIRUPDFML R QDV]\P SDUWQHU]H KDQGORZ\P PRJ PLHü FKDUDNWHU ZHZQWU]Q\ GDQH ] SU]HGVLELRUVWZD RUD] ]HZQWU]Q\ VSR]D SU]HGVLELRUVWZD 7DEHOD *UXS\ GDQ\FK VáX*F\FK RFHQLH NRQWUDKHQWD Informacje formalnoprawne Strategia Finanse %UDQ*D klienta Dane Wszelkie dane Opinia o stanie wew- o ZVSyáSUDF\ ] V\VWe- EUDQ*\ QWU]QH PyZ NVLJRZHJR VSU]HGD*\ ] bazy Dane od klienta Dane opublikowane Dane zbierane w terenie Forma organizacyjno-prawna, dokumenty rejestracyj- QH ]DZLDGF]HQLD z organów administracji Plany rozwoju G]LDáDOQRFL XVWQH i niesformalizowane, ew. formalny biznesplan) danych o windykacjach Sprawozdania finansowe, opinie instytucji finansowych Sprawozdania finansowe, analizy nieza- OH*Q\FK VSHFMDOLVWyZ GRW\F]\ JáyZQLH VSyáHN SXEOLFznych) Opinie, uwagi i plotki pozyskane od personelu klienta :V]HONLH V\JQDá\ PRJFH ZLDGF]\ü o stanie spraw finansowych, pozyskane w ]DNUHVLH ]Z\Ná\FK kontaktów Opinia o stanie EUDQ*\ Raporty o stanie bran- *\ ZVND(QLNL ekonomiczne dla bran*\ Gospodarka Poziom optymizmu / pesymizmu klienta Raporty o stanie gospodarki 'UyGáR T. Nowaczyk, :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL i windykacji dla wierzycieli (t. 2), 6/1, s RU 6áRZQLF]HN 7 3RU :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL L ZLQG\NDFML Gla wierzycieli (t. 2), 6/1, s

14 'DQHZHZQWU]ne 'DQH ZHZQWU]QH WR V\VWHP\ LQIRUPDF\MQH Z SU]HGVLELRUVWZLH GR NWyU\FK QDOH*Hü PRJ a) V\VWHP NVLJRZ\ b) V\VWHP VSU]HGD*\ c) ED]D GDQ\FK R ZLQG\NDFMDFK QDOH*QRFL KDQGORZ\FK 3U]HGVLELRUVWZD FRUD] F]FLHM SRQRV] QDNáDG\ LQZHVW\F\MQH QD ]DNXS L ZGUR*HQLH ]LQWHJURZDQHJR V\VWHPX LQIRUPDF\MQHJR NWyU\ ZVSRPDJD GHF\]MH NDGU\ PHQHG*Hr- VNLHM :V]\VWNLH WDNLH LQIRUPDFMH V RVLJDOQH Z UDPDFK MHGQHM SODWIRUP\ LQIRUPa- F\MQHM NWyUD JHQHUXMH UDSRUW\ ] QDMZD*QLHMV]\PL GDQ\PL PLHUQLNDPL LWG -HOL PDáHM ILUP\ QLH VWDü QD ]DNXS WDNLHJR RSURJUDPRZDQLD PR*QD Z\No- U]\VWDü SURJUDP\ Microsoft Excel i Microsoft Access. #'DQH ] V\VWHPX NVLJRZHJR 6\VWHP NVLJRZ\ 5RG]DM GDQ\FK ZHZQWU]Q\FK ]ELHUDQ\FK ] V\VWHPX NVLJRZHJR Z FHOX RFHQ\ Qa- V]HJR NRQWUDKHQWD ]DOH*\ RG VSRVREX RUJDQL]DFML GDQ\FK Z G]LDOH NVLJRZRFL QS EXGRZD SODQX NRQW SRG]LDá\ NRV]WyZ L SU]\FKRGyZ ± V]F]HJyáRZD DQDOLW\ND V\s- WHP GHNUHWDFML %DUG]R F]VWR FDá\ V\VWHP NVLJRZ\ Z SU]HGVLELRUVWZLH VáX*\ JáyZQLH MHJR UR]OLF]HQLRP SRGDWNRZ\P D QLH JURPDG]HQLX LQIRUPDFML SU]\GDWQ\FK GR ]DU]G]DQLD ILUP :FL* Z QLHZLHOX SROVNLFK SU]HGVLELRUVWZDFK GRVWU]HJD VL SRWU]HE EXGowy systemu FRQWUROOLQJX RSHUDF\MQHJR L SRZRáDQLD VWDQRZLVND controllera, NWyU\ E\áE\ RGSRZLHG]LDOQ\ ]D GRUDG]WZR GOD ]DU]GX Z ]DNUHVLH HIHNW\w- QHJR ]DU]G]DQLD NRV]WDPL RUD] Z ]DNUHVLH ]DU]G]DQLD QDOH*QRFLDPL KDndlowymi. #,QIRUPDFMH ] V\VWHPX VSU]HGD*\ 6\VWHP VSU]HGD*\ 6\VWHP VSU]HGD*\ PR*H WR E\ü ] MHGQHM VWURQ\ NRPSXWHURZ\ V\VWHP ZVSRPDJDMF\ REVáXJ NOLHQWyZ QS SODWIRUPD &50 ± DQJ customer relationship management ]DU]G]DQLH UHODFMDPL ] NOLHQWHP QDWRPLDVW ] GUXJLHM MDNR FDáD F]ü SU]HGVLELRr- VWZD NWyUD UHDOL]XMH SURFHV VSU]HGD*\ Z W\P ]HVSyá KDQGORZFyZ 1LHNWyUH GDQH PLHU]DOQH ] V\VWHPX VSU]HGD*\ PRJ GRW\F]\ü ' ZDUWRFL VSU]HGD*\ GOD NOLHQWD Z GDQ\P RNUHVLH ' liczby zawartych transakcji; ' liczby wystawionych faktur; ' F]VWRWOLZRFL ]DZLHUDQLD WUDQVDNFML ' VSRVREyZ SáDWQRFL ' WHUPLQyZ SáDWQRFL ]DIDNWXURZDQ\FK NUHG\W NXSLHFNL L U]HF]\ZLVW\FK ' informacji o upustach i rabatach; 14

15 ' GDQ\FK R ]ár*rq\fk ]DPyZLHQLDFK ' GDQ\FK R WHUPLQDFK UHDOL]DFML ]DPyZLH ' danych o zaliczkach; ' danych o zamówieniach niezrealizowanych; ' GDQ\FK R RGZRáDQ\FK sprzedawców do gromadzenia danych =HVSyá KDQGORZFyZ EGF\FK Z EH]SRUHGQLP NRQWDNFLH ] NOLHQWHP VWDQRZL GRVNRQDáH (UyGáR LQIRUPDFML SRPRFQH Z NV]WDáWRZDQLX SROLW\NL NUHG\WRZHM SU]HGVLELRUVWZD :\NRU]\VWDQLH JUXS\ VSU]HGDZFyZ MDNR QDU]G]LD JURPDG]HQLD LQIRUPDFML R NRntrahentach wymaga przeszkolenia ich co do specyfiki informacji na temat klientów, NWyU\FK PDM SR]\VNLZDü :DUWR ]EXGRZDü WDN*H V\VWHP UDSRUWRZDQLD V\JQDáyZ RVWU]HJDZF]\FK GRW\F]F\FK SDUWQHUyZ KDQGORZ\FK SU]HV]NROLü KDQGORZFyZ w UDSRUWRZDQLX L RUJDQL]RZDü F\NOLF]QH QS FR W\G]LH VSRWNDQLD ] QLPL Z FHOX omówienia zebranych danych. 3UDZLGáRZD RUJDQL]DFMD KDQGORZFyZ Z SU]HGVLELRUVWZLH PR*H SROHJDü QD X]DOH*- QLHQLX F]FL LFK Z\QDJURG]HQLD QLH W\ONR OXE Z RJyOH QLH RG NZRW ]DZLHUDQ\FK XPyZ DOH RG IDNW\F]QLH ZSá\ZDMF\FK QD UDFKXQHN EDQNRZ\ ILUP\ Z WUDNFLH LFK UHDOL]DFML : UH]XOWDFLH WDNLH SRGHMFLH ]QLHFKFD GR ]DZLHUDQLD XPyZ ] ND*G\P SRWHQFMDOQ\P SDUWQHUHP QLH]DOH*QLH RG MHJR ZLDU\JRGQRFL RUD] ZSá\ZD QD Z]URVW XPLHMWQRFL VáX*E KDQGORZ\FK Z ]DNUHVLH SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML ]H VZRMHJR otoczenia na temat kontrahentów 8. #6\JQDá\ RVWU]HJDZF]H 6SU]HGDZF\ PRJ E\ü V]F]HJyOQLH XF]XOHQL QD QHJDW\ZQH V\JQDá\ RVWU]HJDZF]H u SRWHQFMDOQHJR OXE LVWQLHMFHJR SDUWQHUD KDQGORZHJR 1DOH* GR QLFK QDVWSXMFH kryteria oceny: ' G\QDPLND VSDGNX SU]\FKRGyZ ]H VSU]HGD*\ SURGXNWyZXVáXJ ' XQLNDQLH NRQWDNWyZ ] GRVWDZF ' SR]E\ZDQLH VL HOHPHQWyZ PDMWNX WUZDáHJR ILUP\ ' F]VWH ]PLDQ\ SHUVRQDOQH QD NOXF]RZ\FK VWDQRZLVNDFK ' Z]URVW SR]LRPX ]DSDVyZ QLH ]ZL]DQ\ ] VH]RQRZRFL F]\ F\NOLF]QRFL produkcji; ' ]DXZD*DOQH SUREOHP\ ] UHDOL]DFM ]DPyZLH QS RSy(QLHQLD EUDNL ' Z\PLMDMFH LQIRUPDFMH QD WHPDW NRQG\FML ILQDQVRZHM ILUP\ # %D]D GDQ\FK R ZLQG\NDFMDFK QDOH*QRFL 3RZRáDQLH ED]\ GDQ\FK R ZLQG\NDFMDFK Z SU]HGVLELRUVWZLH SRZLQQR E\ü MHGQ\P z pierwszych kroków budowy systemu windykacml EGFHJR HOHPHQWHP SROLW\NL 8 Por. A. Wójcik, T. 7DUF]\VNL -DN VDPRG]LHOQLH HJ]HNZRZDü QDOH*QRFL" :V]HFKQLFD 3RGDWNRZD.UDNyZ 15

16 NUHG\WRZHM SU]HGVLELRUVWZD 9 6\VWHP WHQ PR*H PLHü IRUP NDUWRWHNL SURZDG]RQHM UF]QLH OXE HOHNWURQLF]QLH %D]D EG]LH ]DZLHUDü ZV]\VWNLH F]\QQRFL ZLQG\NDF\j- QH MDNLH PLDá\ PLHMVFH Z QDV]\P SU]HGVLELRUVWZLH 0R*QD M SRG]LHOLü QD F]Vtkowe bazy naszych poszczególnych partnerów handlowych. #%D]D SU]\NáDGRZHJR NRQWUDKHQWD 3U]\NáDGRZD F]VWNRZD ED]D ND*GHJR NRQWUDKHQWD SRZLQQD ]DZLHUDü QDVWSXMFH pozycje: Lp. Kategoria 6SyáND $%& 1 Nazwa partnera handlowego 2 Dane teleadresowe (adres, telefon, fax, ) 3,PL L QD]ZLVNR RVRE\ RGSRZLHG]LDOQHM ]D UHJXORZDQLH SáDWQRFL 4,PL L QD]ZLVNR JáyZQHM NVLJRZHM 5,PL L QD]ZLVNR RVRE\ ]DU]G]DMFHM SUH]HVD G\UHNWRUD 6,QIRUPDFMH ]ELRUF]H R ZLQG\NDFMDFK ]D ND*G\ PLQLRQ\ URN 6.1 /LF]ED WUDQVDNFML GOD NWyU\FK RG SRF]WNX URNX REURWRZHJR XUXFKomiono czynqrfl ZLQG\NDFML 6.2 Liczba wykonanych procedur na poszczególnych etapach windykacji ' OLF]ED Z\VáDQ\FK ZH]ZD GR ]DSáDW\ ' OLF]ED Z\VáDQ\FK QRW RGVHWNRZ\FK ' OLF]ED RWZDUW\FK SRVWSRZD XSRPLQDZF]\FK ' OLF]ED RWZDUW\FK SRVWSRZD QDND]RZ\FK ' OLF]ED RWZDUW\FK SRVWSRZD NRPRUQLF]\FK ' liczba spraw przekazanych do firm windykacyjnych 6.3 Dane liczbowe ' VXPD ]DOHJáRFL RG SRF]WNX URNX ' UHGQLD ZDUWRü ]DOHJáRFL ' QDMNUyWV]H L QDMGáX*V]H SRMHG\QF]H RSy(QLHQLH 7,QIRUPDFMH R SRV]F]HJyOQ\FK VSUDZDFK SRGOHJDMF\FK ZLQG\NDFML 'R ]DáR*HQLD L ]DU]G]DQLD WDN ED] NRQWUDKHQWyZ PR*QD SRVáXJLZDü VL SURJUamami Microsoft Excel lub Microsoft Access. :VSyáSUD Informacje o partnerze handlowym 3U]HG SRGSLVDQLHP XPRZ\ R VSU]HGD*\ ] NRQWUDKHQWHP QDV] SU]HGVWDZLFLHO KDn- GORZ\ SRZLQLHQ ]ZUyFLü VL GR QLHJR R SRGVWDZRZH GRNXPHQW\ NWyUH QD ZVWSQ\P HWDSLH RFHQ\ SRWZLHUG] ZLDU\JRGQRü NUHG\WRZ,QIRUPDFMH NWyU\FK PR*HP\ RF]HNLZDü WR ' GRNXPHQW\ UHMHVWURZH QS RGSLV ].56 ]DZLDGF]HQLH R HZLGHQFML G]LDáDOQRFL gospodarczej); ' ]DZLDGF]HQLH ] =DNáDGX 8EH]SLHF]H 6SRáHF]Q\FK R niezaleganiu z regulowa- QLHP VNáDGHN ' ]DZLDGF]HQLH ] 8U]GX 6NDUERZHJR R niezaleganiu z podatkami; 9 :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL L ZLQG\NDFML GOD ZLHU]\FLHOL (t. 2), 6/1.2, s

17 ' VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZH UDFKXQHN ]\VNyZ L VWUDW ELODQV UDFKXQHN SU]HSá\ZyZ SLHQL*Q\FK OXE GRNXPHQW\ VSUDZR]GDZF]H VNáDGDQH GR *86 QS )S ± SU]HGVLELRUF\ SURZDG]F\ NVLJ SU]\FKRGyZ L UR]FKRGyZ ) ) 63 SP-3); ' RSLQLD EDQNX SURZDG]FHJR UDFKXQHN ELH*F\ QDV]HJR NRQWUDKHQWD ' RSLQLH ] LQQ\FK LQVW\WXFML ILQDQVRZ\FK ZVSyáSUDFXMF\FK ] QDV]\P SDUWQHUHP QD ]DVDG]LH GDZF\ NDSLWDáX QS ILUPD leasingowa 10, firma faktoringowa 11, fundusz wysokiego ryzyka (fundusz venture capital) 12 1DURGRZ\ )XQGXV] 2FKURQ\ Uodowiska i Gospodarki Wodnej 13 (1)2L*: L MHJR ZRMHZyG]NLH RGG]LDá\ )Xn- GXV] 3R*\F]NRZ\ 0LNUR 14.UDMRZ\ )XQGXV] 3RUF]H.UHG\WRZ\FK 15 przy Banku Gospodarstwa Krajowego). -HGQRVWNL SURZDG]FH REOLJDWRU\MQLH OXE GREURZROQLH 16 NVLJL UDFKXQNRZH PDM PR*OLZRü SU]\JRWRZ\ZDQLD VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK Z IRUPLH ÄSHáQHM OXE finansowe to: ' bilans; ' rachunek zysków i strat; ' informacja dodatkowa; ' ]HVWDZLHQLH ]PLDQ Z NDSLWDOH ZáDVQ\P RUD] UDFKXQHN SU]HSá\ZyZ SLHQL*Q\FK -HGQRVWND NWyUD Z URNX REURWRZ\P ]D NWyU\ VSRU]G]D VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH QLH RVLJQáD GZyFK ] WU]HFK Z\PLHQLRQ\FK ZDUXQNyZ 1. UHGQLRURF]QH ]DWUXGQLHQLH Z SU]HOLF]HQLX QD SHáQH HWDW\ Z\QLRVáR QLH ZLFHM QL* 50 osób. 2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie prze- NURF]\áD UyZQRZDUWRFL mln euro. 3. 3U]\FKRG\ QHWWR ]H VSU]HGD*\ SURGXNWyZ L WRZDUyZ RUD] RSHUDFML ILQDQVRZ\FK w ZDOXFLH SROVNLHM QLH SU]HNURF]\á\ UyZQRZDUWRFL mln euro. # 3HáQD L XSURV]F]RQD IRUPD VSUDZR]GD PR*H VSRU]G]Lü VSUDZR]GDQLH Z IRUPLH uproszczonej (bilans, rachunek zysków i VWUDW LQIRUPDFMD GRGDWNRZD : LQQ\P SU]\SDGNX QDOH*\ SURZDG]Lü VSUDZR]GDQLD w formie ÄSHáQHM (oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej WDN*H UDFKXQHN SU]HSá\ZyZ SLHQL*Q\FK L ]HVWDZLHQLH ]PLDQ Z NDSLWDOH ZáDVQ\P WURQD =ZL]NX 3U]HGVLELRUVWZ Leasingowych w Polsce). 3RU SRGUR]G]LDá JG]LH V SRGDQH DGUHV\ internetowe firm IDNWRULQJRZ\FK G]LDáDMF\FK Z Polsce. -HVW WR VWURQD 3ROVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD,QZHVWRUyZ.DSLWDáRZ\FK VNXSLDMFHJR IXQGusze venture capital i private HTXLW\ G]LDáDMFH Z 3ROVFH 2VRE\ IL]\F]QH VSyáNL F\ZLOQH RVyEIL]\F]Q\FK VSyáHN MDZQ\FK RVyEIL]\F]Q\FK RUD] VSyáHN SDUWQHUVNLFK MH*HOL LFK SU]\FKRG\ QHWWR ]H VSU]HGD*\ WRZDUyZ SURGXNWyZ L RSHUDFML ILQDQVRZ\FK ]D SRSU]HGQL URN Rb- URWRZ\ Z\QLRVá\ FR QDMPQLHM UyZQRZDUWRü Z ZDOXFLH SROVNLHM W\V HXUR 8VWDZD R UDFKXQNRZRFL z GQLD U ] GDOV]\PL ]PLDQDPL DUW XVW SNW PXV] SURZDG]Lü NVLJL KDQGORZH D SRd- PLRW\ NWyUH QLH SU]HNURF]\á\ WHJR SURJX PDM Z\EyU 17

18 -HGQRVWNL NWyUH Z ZLHWOH XVWDZ\ QLH PXV] OXE QLH GHF\GXM VL QD SURZDG]HQLH NVLJ UDFKXQNRZ\FK PRJ 1. %\ü REMWH NDUW SRGDWNRZ RSRGDWNRZDQLH ]U\F]DáWRZDQH EUDN RERZL]NyZ ewidencyjnych); 2. 3RGOHJDü U\F]DáWRZL HZLGHQFMRQRZDQHPX RSRGDWNRZDQLH ]U\F]DáWRZDQH HZidencja przychodów). 3. %\ü ]RERZL]DQH GR SURZDG]HQLD SRGDWNRZHM NVLJL SU]\FKRGyZ L UR]FKRGyZ (opodatkowanie na ogólnych zasadach). 1LH ]DZV]H QDV] NRQWUDKHQW EG]LH FKFLDá SU]HGVWDZLü ZZ GRNXPHQW\ DOH w FHOX XG]LHOHQLD PX NUHG\WX NXSLHFNLHJR ZDUWR Z\HJ]HNZRZDü NRSL Gokumentów rejestrowych. :VSyáSUD D]Z\ZLDGRZQLJRVSRGDU :\ZLDGRZQLH JURPDG] LQIRUPDFMH R ILUPDFK 1D U\QNX SROVNLP G]LDáD ZLHOH Z\ZLDGRZQL JRVSRGDUF]\FK NWyU\FK JáyZQ\P SU]HGPLRWHP G]LDáDOQRFL MHVW RFHQD U\]\ND JRVSRGDUF]HJR ]ZL]DQHJR ] GDQ\P kontrahentem. :\ZLDGRZQLH JRVSRGDUF]H V WR Z\VSHFMDOL]RZDQH ILUP\ NWyUH JURPDG] i VSU]HGDM GDQH R SU]HGVLELRUVWZDFK :\ZLDGRZQLH SU]HSURZDG]DM URF]QLH W\VLFH EDGD SU]HGVLELRUVWZ 1D SRGVWDZLH RJyOQRGRVWSQ\FK LQIRUPDFML OXE SR]\VNDQ\FK EH]SRUHGQLR RG EDGDQ\FK SU]HGVL- ELRUVWZ V Z VWDQLH SU]HGVWDZLü UDSRUW RFHQLDMF\ U\]\NR ]ZL]DQH ] GDQ\P SDUWQe- UHP KDQGORZ\P L WUDQVDNFM 3U]HGH ZV]\VWNLP V Z VWDQLH XVWDOLü F]\ EDGDQD ILUPD IDNW\F]QLH SURZDG]L G]LDáDOQRü Dane z wywiadowni gospodarczej Podstawowe dane, jakie przechowuje wywiadownia gospodarcza w swoich bazach i które sprzedaje w swoich raportach, to: ' nazwa firmy, adres, telefon, faks, ; ' forma prawna oraz jej przedmiot; ' GDWD UR]SRF]FLD G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM ' historia rozwoju firmy; ' GDQH GRW\F]FH RGG]LDáyZ ' dane rejestrowe, tj. numer np. KRS, miejsce rejestracji, data rejestracji, wyso- NRü NDSLWDáX XG]LDáRZF\ VNáDG ]DU]GX SU]HGPLRW G]LDáDOQRFL Z W\P RVWDtnie zmiany w rejestrach; ' zatrudnienie; ' SRVLDGDQ\ PDMWHN Z W\P QLHUXFKRPRFL ' GDQH ILQDQVRZH WM SU]\FKRG\ ]H VSU]HGD*\ VXPD ELODQVRZD ' QDMZD*QLHMVL NRQWUDKHQFL ' EDQNL REVáXJXMFH RSLQLH NUHG\WRZH 18

19 ' ]RERZL]DQLD ' ocena wg zleconych kryteriów. Przedmiotem raportu Z\ZLDGRZQL JRVSRGDUF]HM SRZLQQ\ E\ü JáyZQLH Ln- IRUPDFMH GRW\F]FH LVWQLHQLD ILUP\ QD U\QNX RUD] MHM IXQNFMRQRZDQLD D WDk- *H WR F]\ UHJXOXMH RQD VZRMH ]RERZL]DQLD ZREHF NRQWUDKHQWyZ L F]\ ]DSáDFL z W\WXáX QHJRFMRZDQHM WUDQVDNFML :VSyáSUD D]ELXUHPSUDZQ\P 1LHNWyUH G]LDáDMFH GR SRáRZ\ ODW Z 3ROVFH ELXUD SUDZQH áf]\á\ Z VRELH IXQkcje firm windykacyjnych, niektóre funkcje wywiadowni gospodarczych i kancelarii prawniczych 17. Dwie regulacje: Ustawa o radcach prawnych i Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z Sy(Q ]P ]PLHQLá\ V\WXDFM Z W\P ]DNUHVLH #.DQFHODULH SUDZQH D ZLQG\NDFMD QDOH*QRFL $NWXDOQLH XVáXJL GRUDG]WZD SUDZQHJR QD U]HF] SRGPLRWyZ JRVSRGDUF]\FK PRJ SURZDG]Lü Z\áF]QLH DGZRNDFL L UDGFRZLH SUDZQL VSyáNL F\ZLOQH L KDQGORZH DGZo- NDWyZ L UDGFyZ D WDN*H VSyáNL NRPDQG\WRZH Z NWyU\FK RVRE\ EGFH DGZRNDWDPL OXE UDGFDPL SUDZQ\PL PRJ E\ü Z\áF]QLH NRPDQG\WDULXV]DPL.DQFHODULH SUDZQH F]\ NDQFHODULH UDGFyZ SUDZQ\FK RGJU\ZDM GX* URO Z VDP\P SURFHVLH ZLQG\NDFML QDOH*QRFL QDWRPLDVW LFK ]QDF]HQLH MHVW PQLHMV]H MHOL FKRG]L R SURFHV JURPDG]HQLD GDQ\FK R SDUWQHUDFK JRVSRGDUF]\FK 1DMF]FLHM ELXUR SUDZQH GRNRQXMH XVWDOHQLD i weryfikacji danych formalnoprawnych na podstawie rejevwuyz L HZLGHQFML G]LDáDl- QRFL JRVSRGDUF]HM )LUP\ NWyUH QLH ]DWUXGQLDM UDGF\ SUDZQHJR PRJ VNRU]\VWDü ] QDVWSXMF\FK XVáXJ ELXUD SUDZQHJR ' DQDOL]D IRUP\ RUJDQL]DF\MQRSUDZQHM L RNUHOHQLH ]DOHFH GOD IRUP ZVSyápracy; ' DQDOL]D GDQ\FK R PDMWNX ' analiza stosowanych czy proponowanych przez kontrahenta umów, zabezpie- F]H F]\ WH* IRUP UR]OLF]H :VSyáSUD D]DJHQ MGHWHNW\ZLVW\ Rola agencji detektywistycznej $JHQFMH GHWHNW\ZLVW\F]QH ZLDGF] WDN*H XVáXJL NWyUH PRJ RND]Dü VL QDP QLe- ]EGQH QD HWDSLH ZLQG\NDFML QDOH*QRFL V]F]HJyOQLH Z V\WXDFML JG\ QLH MHVW ]QDQ\ U]HF]\ZLVW\ DGUHV PLHMVFH SU]HE\ZDQLD QDV]HJR GáX*QLND 18 :VND]DQLH ZáDFLZe- JR DGUHVX GáX*QLND MHVW NRQLHF]QH GOD VNXWHF]QHJR SRSURZDG]HQLD SRVWSRZDQLD VGRZHJR 19 0R*QD ]OHFLü DJHQFML GHWHNW\ZLVW\F]QHM ]HEUDQLH SHZQ\FK LQIRUPDFML QD HWDSLH SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML R GáX*QLNX Por. T. 1RZDF]\N :LQG\NDFMD QDOH*QRFL 3U]HZRGQLN SR SURFHGXUDFK ]DEH]SLHF]H NRQWUROL L ZLQG\Nacji dla wierzycieli (t. 2), 6/1.5, s. 2. 7DP*H V 3RU 6áRZQLF]HN 19

20 1.5. Umowa Rola umowy w obrocie gospodarczym 8PRZ\ RGJU\ZDM GX* URO Z G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM ']LNL QLP GRFKRG]L GR Z\PLDQ\ GyEU L ZLDGF]HQLD XVáXJ PDWHULDOQ\FK :\NV]WDáFLáR VL Z SUDNW\FH SRM- FLH XPRZ\ JRVSRGDUF]HM MDNR XPRZ\ ]DZLHUDQHM FKRFLD* SU]H] MHGQ ]H VWURQ w UDPDFK SURZDG]RQHM G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM Z\WZyUF]HM EXGRZODQHM KDn- GORZHM XVáXJRZHM 8PRZD Z REURFLH JRVSRGDUF]\P MHVW LQVW\WXFM SUDZD F\ZLOQHJR GR NWyUHM RGQRV] VL ]DUyZQR ]DSLV\ F]FL RJyOQHM SUDZD ]RERZL]D UHJXOXMFH WU\E L IRUP MHM ]DZDUFLD MDN L SRVWDQRZLHQLD F]FL V]F]HJyáRZHM SUDZD ]RERZL- ]D NWyUH GRW\F] W]Z XPyZ QD]ZDQ\FK WM XPRZD NXSQDVSU]HGD*\ umowa dostawy, umowa najmu). 8PRZD MHVW ]JRGQ\P RZLDGF]HQLHP ZROL FR QDMPQLHM GZyFK VWURQ L VWDQRZL (Uó- GáR SRZVWDQLD ]RERZL]DQLD D WDN*H RNUHOD MHJR WUHü Rodzaje umów gospodarczych,vwqlhmh ZLHOH SRG]LDáyZ XPyZ ZUyG NWyU\FK Z\PLHQLü PR*QD a) SRG]LDá ]H Z]JOGX QD SU]HGPLRW ZLDGF]HQLD WM XPRZ\ NWyU\FK SU]HGPLRWHP MHVW U]HF] QS VSU]HGD* GRVWDZD SR*\F]ND QDMHP OXE XPRZ\ NWyU\FK SU]Hd- PLRWHP V XVáXJL QS XPRZD ]OHFHQLD XPRZD R G]LHáR XPRZD VSHG\FML XPRZD agencyjna lub umowy mieszane np. umowa hotelowa; b) SRG]LDá ]H Z]JOGX QD F]\QQRFL NRQLHF]QH GR ]DZDUFLD XPRZ\ WM XPRZ\ NRn- VHQVXDOQH Z NWyU\FK XPRZD GRFKRG]L GR VNXWNX L Z\ZRáXMH ]JRGQLH ] MHM WUHFL QDVWSVWZD SUDZQH SU]H] VDPR ]ár*hqlh ]JRGQ\FK RZLDGF]H ZROL ]DZLHUDM- F\FK M VWURQ QS XPRZD VSU]HGD*\ XPRZD R G]LHáR RUD] XPRZ\ UHDOQH QS XPRZD VNáDGX XPRZD SU]HFKRZ\ZDQLD c) SRG]LDá XPyZ QD RGSáDWQH L QLHRGSáDWQH SU]\NáDG XPRZ\ QLHRGSáDWQHM ± XPRZD X*\F]HQLD 20. :UyG XPyZ Z\Uy*QLD VL WDN*H XPRZ\ QD]ZDQH UHJXORZDQH SU]HSLVDPL NRGHNVX F\ZLOQHJR QS VSU]HGD* F]\ LQQHJR DNWX SUDZQHJR QS XVWDZ\ 3UDZR EDQNRZH (np. umowa kredytowa) nienazwane, np. umowa faktoringu, forfaitingu, franchisingu Tryb zawierania umów =DZDUFLH XPRZ\ SRSU]HG]DM F]\QQRFL ZVWSQH NWyUH Z GX*HM PLHU]H REHMPXM SURFHV QHJRFMDFML MHM ZDUXQNyZ : REURFLH JRVSRGDUF]\P ZD*Q\ MHVW WDN*H WU\E ]DZDUFLD XPRZ\ V]F]HJyOQLH JG\ QDV]\P NRQWUDKHQWHP MHVW SRGPLRW NRU]\VWDMF\ ]H URGNyZ SXEOLF]Q\FK 'R ]DZDUFLD XPRZ\ PR*H WDN*H GRMü SRSU]H] ]ár*hqlh oferty. 20 Por. A. Portalska, O..RUQDWRZLF] 2G]\VNLZDQLH QDOH*QRFL C.H.Beck, Warszawa 2003, s

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1537) 188. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 30 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG,QIRUPDFMD QD WHPDW SUREOHPX

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r.

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. V kadencja Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127

Spis treœci :VWS... 5. Poziom podstawowy... 9. Poziom rozszerzony... 61. 5R]ZL]DQLD... 95 6áRZQLF]HN... 125 Literatura... 127 Spis treœci Twoja matura Geografia :VWS... 5 Poziom podstawowy... 9 I. 3RGVWDZ\ NRU]\VWDQLD ] Uy*QRURGQ\FK (UyGHá LQIRUPDFML JHRJUaficznej... 9 II. Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi... 16 III.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1530) 162. posiedzenie.rplvml6dpru]gx7hu\wruldoqhjr i AdmiQLVWUDFML3DVWZRZHM w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 5R]SDWU]HQLH

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE :$/'(0$5'2à *$ STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2),&

Bardziej szczegółowo

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES 53 M>D J. Wróbel Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, Poland,1)

Bardziej szczegółowo

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210 Spis treœci WSTÊP... 3 I. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLHND poziom podstawowy... 9 II. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLeka poziom rozszerzony... 14 III. 8NáDG QHUZRZ\ F]áRZLHND poziom

Bardziej szczegółowo

Irena Zubel..V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice

Irena Zubel..V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice Irena Zubel.V]WDáWRZDQLHVWUXNWXUSU]HVWU]HQQ\FK w krzemie PHWRGWUDZLHQLDDQL]RWURSRZHJR GR]DVWRVRZDZPLNURHOHNWUonice Oficyna Wydawnicza Politechniki WURFáDZVNLHM WURFáDZ 2004 Recenzenci Keshra Sangwal Jerzy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r.

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. =DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. ZVSUDZLHXVWDOHQLDSURJUDPXV]NROHQLDZVWSQHJR-LQVWUXNWD*XRJyOQHJR LLQVWUXNWD*XVWDQRZLVNRZHJR]]DNUHVXEKSGODSUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLDQ\FKZ8U]G]LH0LDVWD%LáJRUDM

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. Druk nr 565 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja QD SRVLHG]HQLX Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 157 System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych Dorota Poznaƒska Warszawa, kwiecieƒ 2003 r. Projekt graficzny:

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P 52='=,$à III DANE O EMISJI 1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P DN ML]Z\Ná\ KQDRND]L LHODVHULL(RZDUWR LQRPLQDOQHM]áRW\ND

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785<

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785< SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. Druk nr 340 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI 6$025='87(5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy Tel.: 0 22 720 11 99, fax: 0 22 720

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

1RZ\ 6RODULV 6RODULV 7UDPLQR %UDXQVFKZHLJ. .LHUXQHN ļ %OLVNL :VFKöG 6SLV WUHĂFL

1RZ\ 6RODULV 6RODULV 7UDPLQR %UDXQVFKZHLJ. .LHUXQHN ļ %OLVNL :VFKöG 6SLV WUHĂFL ZVWÚSLH HUGHF]QLH LbPRMHJR QDV JïRV\ ĵ ]RUJDQL GURG]HQLD \NOH PLïH DQH QDP P ]DXID P\ QD WHQ VNïDGDP NOLHQWRP VNR ODW NL 6RODULV LbQDV]HM HFKQLF]Q\ FMH 'REU\ NOLHQWöZ SU]HG]D P ZbW\P SUHPLHUD bzu]hăqld

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANIE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 980,90 12 843,90 13 546,20 14 054,00 14 059,10 15 765,36 l. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

3ODQZ\QLNRZ\]SURMHNWX.20387(52:(232:,(&,NODV\,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM. 1 3.RPSXWHUQDU]G]LHP pracy

3ODQZ\QLNRZ\]SURMHNWX.20387(52:(232:,(&,NODV\,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM. 1 3.RPSXWHUQDU]G]LHP pracy PLAN WYNIKOWY QDXF]DQLDLQIRUPDW\NLZNODVDFK,9±9,V]NRá\SRGVWDZRZHM RSUDFRZDQ\QDSRGVWDZLHSURJUDPXHGXNDFMLLQIRUPDW\F]QHM.20387(52:(232:,(&,'.26 RUD]SRGUFzQLND.20387(52:(232:,(&,GODVWDUV]\FKNODVV]NRá\SRGVWDZRZHM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

:LHOLF]ND.5$.Ï: 0LHFKyZ 2ONXV] &KU]DQyZ 2VZLHFLP :DGRZLFH 6XFKD%HVNLG]ND 0\VOHQLFH %RFKQLD %U]HVNR /LPDQRZD 3URV]RZLFH 1RZ\7DUJ =DNRSDQH 1RZ\6DF] 7DUQyZ 'DEURZD 7DUQRZVND *RUOLFH =%,251,.,=$3252:(VLHüUHJLRQDOQD

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo