SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$ <

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785<"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. Druk nr 340 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI 6$025='87(5<725,$/1(*2,$'0,1,675$&-, 3$67:2:(- oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$ < (wraz z zestawieniem wniosków).rplvmhqdsrvlhg]hqlxzgqlxpdu DUSRUR]SDWU]HQLXZQLRVNyZ]JáRV]RQ\ K w toku debaty wgqlxpdu DUQDGXVWDZR zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie QLHNWyU\ K XVWDZ SU]HGVWDZLDM :\VRNLHPX 6HQDWRZL QDVWSXM H stanowisko: - :\VRNL6HQDWUD ]\SU]\MüZQLRVNL]DZDUWHZSNW 17, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 i 52. 3RQDGWRNRPLVMHLQIRUPXM*H QD SRGVWDZLH DUW XVW 5HJXODPLQX 6HQDWX QDVWSXM \ ZQLRVNRGDZ \ GRNRQDOL ]PLDQ\WUH LVZRL KZQLRVNyZ - VHQDWRU0LH ]\VáDZ-DQRZVNLZQLRVNXR]PLDQEU]PLHQLDDUWXVWDZ\(pkt 16 zestawienia wniosków), -.RPLVMD 6NDUEX 3DVWZD L,QIUDVWUXNWXU\ ZQLRVNX R ]PLDQ EU]PLHQLD ]Dá ]QLNDGRXVWDZ\(pkt 47 zestawienia wniosków),

2 2 na podstawie art. 52 ust. 5 Regulaminu 6HQDWX NRPLVMH RJUDQL ]\á\ WUHü ZQLRVNyZ Z\á ]QLHGRSURSRQRZDQHM]PLDQ\ - ZQLRVNX.RPLVML 6DPRU]GX 7HU\WRULDOQHJR L $GPLQLVWUD ML 3DVWZRZHM RUD].RPLVML6NDUEX3DVWZDL,QIUDVWUXNWXU\(pkt 27 zestawienia wniosków), - ZQLRVNX VHQDWRUD +HQU\ND ']LG\ RUD] VHQDWRUD 6áDZRPLUD,]GHEVNLHJR (pkt 28 zestawienia wniosków), na podstawie art. 52 ust5hjxodplqx6hqdwxvhqdwru0lh ]\VáDZ-DQRZVNLZ\ RIDá swoje wnioski (pkt 13, 18 i 22 zestawienia wniosków). 3U]HZRGQL ] \.RPLVML 3U]HZRGQL ] \.RPLVML 6NDUEX3DVWZDL,QIUDVWUXNWXU\ 6DPRU]GX7HU\WRULDOQHJRL$GPLQLVWUD ML 3DVWZRZHM (-) Marian Noga =E\V]NR3LZRVNL

3 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 1) ZDUW Z SNW Z DUW Z\UD] WHUHQRZHM ]DVWSXMH VL Z\UD]HP "gruntowej"; 2) w art. 1 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: R KURQ RELHNWyZ ZSLVDQ\ K GR UHMHVWUX ]DE\WNyZ RUD] RELHNWyZ REMW\ KR KURQNRQVHUZDWRUVN sen. 3) ZDUWZSNWZDUWZXVWZSNWZ\UD]]DVLJX]DVWSXMHVL wyrazem "obszarze"; 4) ZDUWZSNWZDUWZXVWZSNWQDNR XGRGDMHVLZ\UD]\ ZW\P]DSHZQLHQLHGRVWSXGRGURJLSXEOL ]QHM sen. 5) ZDUWZSNWZ\UD]\RUD]ZDUWZXVWLZXVW]DVWSXMHVL wyrazami ", w art. 88 w ust. 3 i w ust. 9 oraz w art. 88a w ust. 3"; Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 6) Z DUW Z SNW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL GZXNURSHN SR]RVWDáWUHüR]QD ]DVLMDNROLWELGRGDMHVLOLWDZEU]PLHQLX DZXVWZ\UD]\ZDUWXVWSNW]DVWSXMHVLZ\UD]DPLZ art. 5 ust.1 pkt 4","; 7) ZDUWZSNWZOLWDZXVWZ\UD]\Z\NV]WDá HQLHWH KQL ]QH ]DVWSXMHVLZ\UD]HPWH KQL ]QH senatorów: D. Kempki, R.6áDZLVNLego

4 2 Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZNLQU 8) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w art. 14 w ust. 1: DSRSNWGRGDMHVLSNWD ZEU]PLHQLX "2a) drogowej, 2b) mostowej, 2c) hydrotechnicznej i melioracyjnej,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)LQVWDOD \MQHM Z ]DNUHVLH VLH L LQVWDOD ML L XU]G]H cieplnych, wentylacyjq\ K JD]RZ\ K ZRGR LJRZ\ K kanalizacyjnych i mechanicznych";"; senatorów: D. Kempki, R.6áDZLVNLHJR 9) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w art. 14 w ust. 1: DSRSNWGRGDMHVLSNWDLEZEU]PLHQLX "2a) drogowej, 2b) mostowej,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)LQVWDOD \MQHM Z ]DNUHVLH VLH L LQVWDOD ML L XU]G]H cieplnych, wentylacyjq\ K JD]RZ\ K ZRGR LJRZ\ K L kanalizacyjnych,";"; 10) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW Z\UD] 6WURQ ]DVWSXMH VL wyrazem "Stronami"; 11) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW Z\UD]\ ]QDMGXM \ K VLZ REV]DU]HRGG]LDá\ZDQLDRELHNWX]DVWSXMHVLZ\UD]DPLEH]SRUHGQLR SU]\OHJDM \ K sen. senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 12) ZDUWZ SNW Z DUW Z XVW Z SNW VNUHOD VL Z\UD]\ 6NDUEX3DVWZD sen.

5 3 13) wycofana w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,"; sen. Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZNLQU 14) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)Z\NRQ\ZDQLX L UHPRQ LH XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K szczegóárz\ K]Z\MWNLHP a) ziemnych stawów rybnych, E XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K V] ]HJyáRZ\ K XV\WXRZDQ\ K Z granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,"; 15) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)Z\NRQ\ZDQLX L UHPRQ LH XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K szczegóárz\ K]Z\MWNLHP sen. J. SzafUD D a) ziemnych stawów hodowlanych, E XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K V] ]HJyáRZ\ K XV\WXRZDQ\ K w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,"; 16) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, HOHNWURHQHUJHW\ ]Q\ K ZRGR LJRZ\ K NDQDOL]D \MQ\ K L sen. cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach,"; 17) w art. 1 w pkt 23, w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 29 ust. 1 pkt 1- ]DVWSXMHVLZ\UD]DPLDUWXVWSNWLSNW 18) wycofana w art. 1 w pkt 23, w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: :]JáRV]HQLXEXGRZ\RNWyUHMPRZDZDUWXVWSNWLQaOH*\ SRQDGWR SU]HGVWDZLü SURMHNW ]DJRVSRGDURZDQLD G]LDáNL OXE WHUHQX sen.

6 wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta SRVLDGDM HJR Z\PDJDQH XSUDZQLHQLD Eudowlane, a w przypadku ]ELRUQLND QD JD] Sá\QQ\ X]JRGQLRQ\ GRGDWNRZR ] U]H ]R]QDZ GR VSUDZ]DEH]SLH ]HSU]H LwSR*DURZ\ K 4 19) Z DUW Z SNW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL GZXNURSHN SR]RVWDáWUHüR]QD ]DVLMDNROLWDLGRGDMHVLOLWEZEU]PLHQLX E Z XVW Z\UD]\ DUW XVW ]DVWSXMH VL Z\UD]DPL DUW ust. 5";"; 20) w art. 1 w pkt 24, w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "rejestru zabytków" GRGDMHVLZ\UD]\RUD]QLHREMW\ KRSLHNNRQVHUZDWRUVN 21) ZDUWZSNWSROLWDGRGDMHVLOLWD 1 w brzmieniu: "a 1 ) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 5 ust. 1 pkt]dvwsxmhvlz\ud]dpl "art. 5 ust. 1 pkt 4","; sen. 22) wycofana Z DUW Z SNW Z OLW G Z XVW SR Z\UD]LH ]ár*hqld GRGDMH VLZ\UD] SUDZLGáRZHJR sen. 23) Z DUW Z SNW Z OLW G Z\UD]\ WHPX RUJDQRZL ]DVWSXMH VL wyrazami "kierownikowi tego organu"; senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 24) ZDUWVNUHODVLSNW senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 25) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]\LQQHMRVRE\]DVWSXMHVL wyrazami "innego podmiotu"; sen. Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 26) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW QD NR X GRGDMH VL ]GDQLH Z brzmieniu: senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego

7 -H*HOL RG GQLD ]DNR ]HQLD EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR OXE MHJR ] LXSá\QáRODWRSáDW\OHJDOL]D \MQHMQLHXVWDODVL 5 Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 27) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]\SU]HSLV\GRW\ ] HNDUR NWyU\ K PRZD Z DUW I XVW ]DVWSXMH VL Z\UD]DPL SU]HSLV\ GRW\ ] HRSáDW\]DRERZL]NRZHNRQWUROH 28) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]SLüG]LHVL LRNURWQHPX ]DVWSXMHVLZ\UD]HPG]LHVL LRNURWQHPX senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 29) Z DUW Z SNW Z DUW E Z XVW GRGDMH VL ]GDQLH WU]H LH Z brzmieniu: -H*HOL RG GQLD ]DNR ]HQLD EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR OXE MHJR ] LXSá\QáRODWRSáDW\OHJDOL]D \MQHMQLHXVWDODVL senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 30) Z DUW Z SNW Z DUW E Z XVW ]GDQLH ZVWSQH RWU]\PXMH brzmienie: 'R RSáDW\ OHJDOL]D \MQHM VWRVXMH VL SU]HSLV\ GRW\ ] H RSáDW\ ]D RERZL]NRZHNRQWUROH]W\P*HZ\VRNRüRSáDW\Z\QRVL Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 31) w art. 1 w pkt 40, w art. 50 w ust. 1 wyrazy "art. ]DVWSXMH VL wyrazami "art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1"; 32) w art. 1 w pkt 40, w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 3RVWDQRZLHQLHRZVWU]\PDQLXUREyWEXGRZODQ\ KWUD LZD*QRüSR usá\zlh PLHVL \ RG GQLD GRU ]HQLD K\ED *H Z W\P WHUPLQLH zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w

8 art. 51 ust. 1."; 6 33) w art. 1 w pkt 41, w art. 50a w pkt 1 po wyrazach "art. 48 ust. 2" dodaje VLZ\UD]\RUD]ZDUWEXVW 34) w art. 1 w pkt 42, art. 51 otrzymuje brzmienie: "Art U]HG XSá\ZHP WHUPLQX R NWyU\P PRZD Z DUW XVW ZáD LZ\RUJDQZ\GDMHGe \]M QDND]XM ]DQLH KDQLH GDOV]\ K UREyW EXGRZODQ\ K EG( URzELyUN RELHNWX OXE MHJR ] L EG( doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 2) QDNáDGDM RERZL]HN Z\NRQDQLD RNUHORQ\ K ]\QQR L Z celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, RNUHODM WHUPLQL KZ\NRQDQLDOXE 3) QDNáDGDM RERZL]HNVSRU]G]HQLDLSU]HGVWDZLHQLD wrnuhorq\p WHUPLQLH SURMHNWX EXGRZODQHJR ]DPLHQQHJR XZ]JOGQLaM HJR ]PLDQ\ Z\QLNDM H ] dotychczas wykonanych robót budowlanych; przepisy GRW\ ] H SURMHNWX EXGRZODQHJR VWRVXMH VL odpowiednio do zakresu tych zmian. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w pkt 2 lub 3, Z\GDMHVLSRZ\NRQDQLXRERZL]NXRNUHORQHJRZW\P nakazie.,qzhvwru ]DZLDGDPLD ZáD LZ\ RUJDQ R Z\NRQDQLX RERZL]NyZ R NWyU\ K PRZD Z XVW SNW OXE L Z\VWSXMH ] wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. 3. :ád LZ\ RUJDQ SR VSUDZG]HQLX Z\NRQDQLD RERZL]NyZR których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje GH \]MZVSUDZLH]DWZLHUG]HQLDSUojektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Przepisy art. 35, zz\mwnlhp SU]HSLVX

9 7 ust.snwolwevwrvxmhvlrgsrzlhgqlr : UD]LH QLHZ\NRQDQLD RERZL]NyZ R NWyU\ K PRZD Z XVWSNWLZáD LZ\ RUJDQ QDND]XMH Z GURG]H decyzji, zaniechanie dalszych roeyw EXGRZODQ\ K EG( UR]ELyUN RELHNWX OXE MHJR ] L EG( GRSUowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 3U]HSLV\XVWVWRVXMH VL RGSRZLHGQLR MH*HOL URERW\ EXGRZODQH Z SU]\SDGND K LQQ\ K QL* RNUHORQH Z art.]rvwdá\ Z\NRQDQH Z VSosób, o którym mowa w art. 50 ust. 1. W takim przypadku decyzji o pozwoleniu QDZ]QRZLHQLHUREyWQLHZ\GDMHVL 3U]HSLVyZ QLQLHMV]HJR DUW\NXáX GRW\ ] \ K SR]ZROHQLD QD X*\WNRZDQLH QLH VWRVXMH VL GR UREyW EXGRZODQ\ K LQQ\ K QL* EXGRZD OXE SU]HEXGRZD RELHNWX EXGRZODQHJROXEMHJR ] L 35) w art. 1 w pkt 44, art. 54 otrzymuje brzmienie: "Art. 54.'R X*\WNRZDQLD RELHNWX EXGRZODQHJR QD NWyUHJR Z]QLHVLHQLHMHVWZ\PDJDQHSR]ZROHQLHQDEXGRZPR*QD SU]\VWSLü]]DVWU]H*HQLHPDUWLSR ]DZLDGRPLHQLX ZáD LZHJR RUJaQX R ]DNR ]HQLX budowy, 2)SU]HSURZDG]HQLX SU]H] ZáD LZ\ RUJDQ RERZL]NRZHM NRQWUROL R NWyUHM PRZD Z DUW E ust. 1, ZQLHVLHQLXRSáDW\RNWyUHMPRZDZDUWI - MH*HOLRUJDQWHQZWHUPLQLHGQLRGGQLDSU]HGVWDZLHQLD GRZRGX ZQLHVLHQLD RSáDW\ QLH ZQLHVLH VSU]H LZX Z drodze decyzji."; 36) ZDUWZSNWZDUWGRW\ K ]DVRZWUHüR]QD ]DVLMDNRXVW RUD]GRGDMHVLXVWZEU]PLHQLX "2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane WDN*HMH*HOLSU]\VWSLHQLHGRX*\WNRZDQLDRELHNWXEXGRZODQHJROXE MHJR ] L PD QDVWSLü SU]HG Z\NRQDQLHP ZV]\VWNL K UREyW

10 budowlanych."; 8 37) w art. 1 w pkt 47 lit. b otrzymuje brzmienie: EGRGDMHVLXVWZEU]PLHQLX "6. Zawiadomienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1, VWDQRZLZH]ZDQLHZáD LZHJRRUJDQXGRSU]HSURZDG]HQLD RERZL]NRZHMNRQWUROLRNWyUHMPRZDZDUWEXVW 7. : SU]\SDGNX VWZLHUG]HQLD SU]\VWSLHQLD GR X*\WNRZDQLD obiektu budowlaqhjr OXE MHJR ] L ] QDUXV]HQLHP SU]HSLVyZ DUW L ZáD LZ\ RUJDQ MHVW RERZL]DQ\ GR GRNRQDQLD EH]]ZáR ]QHM RERZL]NRZHM NRQWUROL WHJR oelhnwx 6WDZND RSáDW\ R NWyUHM PRZD Z DUW I XOHJD ZyZ ]DVG]LHVL LRNURWQHPXSRGZ\*V]HQLX 3R ]DNR ]HQLX SRVWSRZDQLD Z VSUDZLH ]DZLDGRPLHQLD R ]DNR ]HQLX EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR DOER XG]LHOHQLX SR]ZROHQLD QD X*\WNRZDQLH ZáD LZ\ RUJDQ ]ZUD D EH]]ZáR ]QLH LQZHVWRURZL GRNXPHQW\ R NWyU\ K PRZD Z ust. 1 pkt 1, 4 i 5.";"; 38) w art. 1 w pkt 49: DZOLWDZXVWSRZ\UD]D KDUWEXVWGRGDMHVLZ\UD]\ LSU]HGVWDZLHQLXGRZRGXZQLHVLHQLDRSáDW\RNWyUHMPRZDZ art. 59f ust. 1", EZOLWEZXVWVNUHODVLZ\UD]\ZXVWL 39) ZDUWZSNWZDUWHVNUHODVLZ\UD]\EH]RJUDQL ]H sen. A. Chronowskiego 40) w art. 1 w pkt 50, w art. 59f : a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: =DSU]HSURZDG]HQLHRERZL]NRZHMNRQWUROLZ\PLHU]DVLRSáDW VWDQRZL LOR ]\Q VWDZNL RSáDW\ V ZVSyá ]\QQLND NDWHJRULL RELHNWX EXGRZODQHJR N L ZVSyá ]\QQLND ZLHONR L RELHNWX budowlanego (w).",

11 9 EZXVWZ\UD]\RNWyUHMPRZDZXVW]DVWSXMHVLZ\UD]DPL ]D RERZL]NRZH NRQWUROH SU]HSURZDG]DQH SU]H] RUJDQ\ QDG]RUX budowlanego"; 41) w art. 1 w pkt 50, art. 59g otrzymuje brzmienie: "Art. 59g. 1.2SáDWZ\PLHU]DZáD LZ\RUJDQSRSU]HSURZDG]HQLX RERZL]NRZHM NRQWUROL Z GURG]H SRVWDQRZLHQLD QD NWyUHSU]\VáXJXMH]D*DOHQLH 2.2SáDWZQRVLVLZWHUPLQLHGQLRGGQLDGRU ]HQLD postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie ZáD LZHJR XU]GX ZRMHZyG]NLHJR OXE QD UD KXQHN EDQNRZ\WHJRXU]GX 3. W przypadku QLHXLV] ]HQLD RSáDW\ Z WHUPLQLH LJD VL M Z WU\ELH SU]HSLVyZ R SRVWSRZDQLX egzekucyjnym w administracji."; Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZHNQUL 42) ZDUWVNUHODVLSNWL.RQVHNZHQ MSU]\M LDWHMSRSUDZNLEG]LHNRQLH ]QRü GRNRQDQLDQDVWSXM \ K]PLDQ - w art. 1 w pkt 7 wyrazy "w art. 72 w ust. ]DVWSXMH VLZ\UD]DPLZ art. 72 w ust. 1 i 2"; - w art. 1 w pkt 63, w ust. 1 po wyrazach "art. 70 ust. 2," GRGDMHVLZ\UD]\DUWXVW KSPI Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 43) w art. 1 pkt 56 otrzymuje brzmienie: "56)ZDUWZXVWZ\UD]\SU]HSLV\DUWLDUW]DVWSXMHVL wyrazami "przepisy art. 50, art. 51 i art. 57 ust. 7";";

12 10 44) ZDUWVNUHODVLSNW.RQVHNZHQ MSU]\M LDW\ KSRSUDZHNEG]LH NRQLH ]QRüGRNRQDQLDQDVWSXM \ K]PLDQ - w art. 1 w pkt 7 wyrazy "w art. 72 w ust. ]DVWSXMH VLZ\UD]DPLZ art. 72 w ust. 1 i 2"; - w art. 1 w pkt 63, w ust. 1 po wyrazach "art. 70 ust. 2," GRGDMHVLZ\UD]\DUWXVW Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 45) ZDUWVNUHODVLSNW 46) ZDUWSRSNWGRGDMHVLSNWDZEU]PLHQLX D Z DUW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL Z\UD]\ "art. 49b,";"; 47) ZDUWZSNW]Dá ]QLNGRXVWDZ\RWU]\PXMHEU]PLHQLH =Dá ]QLNGRXVWDZ\±3UDZREXGRZODQH Kategorie obiektów budowlanych Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne.dwhjruld,,exg\qnlváx* H gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarvnrvnádgrzh Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, bug\qnl JRVSRGDU ]H JDUD*H GR GZy KVWDQRZLVNZá znie Kategoria IV - elementy dróg :VSyá ]\QQ ik kategorii :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ obiektu (k) 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 11 publicznych i kolejowych dróg 5,0 1,0 szynoz\ K MDN VNU]\*RZDQLD L Z]á\ ZMD]G\ ]MD]G\ SU]HMD]G\ perony, rampy Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, 10,0 1,0 VNR ]QLH L Z\ LJL QDU LDUVNLH kolejki linowe, odkryte baseny, zje*g*doqlh Kategoria VI - cmentarze 8,0 1,0.DWHJRULD 9,, RELHNW\ VáX* H nawigacji wodnej, jak: dalby, 7,0 1,0 wysepki cumownicze Kategoria VIII - inne budowle 5,0 1,0 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (kubatura w m 3 ) <2500 > > > Kategoria IX - budynki kultury, naxnllrzldw\ MDN WHDWU\ RSHU\ kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych Kategoria X - budynki kultu religijqhjrmdnnr LRá\NDSOL H klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5 meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.dwhjruld ;, EXG\QNL VáX*E\ ]GURZLD RSLHNL VSRáH ]QHM L socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,

14 12 hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice ZHWHU\QDU\MQH*áRENLGRP\SRPR \ i opieki spoáh ]QHM GRP\ G]LH ND domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze Kategoria XII - budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii 3UH]\GHQWD PLQLVWHUVWZ L XU]GyZ centralnych, terenowej administracji U]GRZHM L VDPRU]GRZHM VGyZ L WU\EXQDáyZ ZL]LH L GRPyZ posudz ]\ K ]DNáDGyZ GOD nieletnich, ]DNáDGyZ NDUQ\ K, DUHV]WyZ OHdczych oraz zabudowa koszarowa.dwhjruld ;,,, SR]RVWDáH EXG\QNL mieszkalne Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVII - budynki handlu, JDVWURQRPLL L XVáXJ MDN VNOHS\ centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty U]HPLHlQL ]H VWD MH REVáXJL pojazdów, myjnie samochodowe, JDUD*H SRZy*HM GZy K VWDQRZLVN 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

15 13 budynki dworcowe Kategoria XVIII - budynki przemyvárzhmdnexg\qnl SURGXN \MQHVáX* HHQHUJHW\ H PRQWRZQLHZ\WZyUQLHU]H(QLHRUD] obiekty magazynowe, jak: budynki VNáDGoZH KáRGQLHKDQJDU\ZLDW\D WDN*HEXG\QNLNROHMRZHMDN nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, VWUD*QL HSU]HMDzdowe, myjnie taboru kolejowego Kategoria XIX - zbiorniki przemyvárzhmdnvlorv\hohzdwru\ bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (powierzchnia w m 2 ) <1000 > > > Kategoria XX - stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5.DWHJRULD ;;, RELHNW\ ]ZL]DQH ] transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, GRNL IDOR KURQ\ QDEU]H*D PROD 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 pirsy, pomosty, pochylnie.dwhjruld ;;,, SOD H VNáDGRZH SRVWRMRZH VNáDGRZLVND RGSDGyZ 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 parkingi :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (powierzchnia w ha) <1 >1-10 >10-20 >20 Kategoria XXIII obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi

16 14 NRáoZDQLD Sá\W\ ORWQLVNRZH SOD H postojowe i manewrozhogrzlvnd Kategoria XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ GáXJRüZNP <1 >1-10 >10-20 >20 Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 telekomunikacyjne, gazowe, LHSáRZQL ]H ZRGR LJowe, NDQDOL]D \MQH RUD] UXUR LJL SU]HV\áRZH :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ GáXJRüZP <20 > > >500 Kategoria XXVII budowle hydrowh KQL ]QHSLWU] HXSXVWRZH i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwsrzrg]lrzhox]\zdárzh V\IRQ\ZDá\SU]H LZSRZRG]LRZH NDQDá\OX]\*HJORZQHRSDVNLL ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: PRVW\ HVWDNDG\ NáDGNL SU]HM LD podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ Z\VRNRüZP <20 >20-50 > >100.DWHJRULD ;;,; ZROQR VWRM H

17 15 kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ Z\GDMQRüZP 3 /h) <50 > > >500.DWHJRULD;;;RELHNW\VáX* HGR korzystania z zasobów wodnych, jak: XM LDZyGPRUVNL KLUyGOGRZ\ K EXGRZOH ]U]XWyZ ZyG L LHNyZ pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie LHNyZ 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 "; 48) w art. 2 wyrazy "(Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z Sy(Q ]P ]DVWSXMHVLZ\UD]DPLDz.U. z 2002 r. Nr 110, z Sy(Q]P 49) art. 6 otrzymuje brzmienie: "Art. 6. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny ]JRGQR LDz.U. Nr 166, poz. 1360) w art. 38 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) organy nadzoru budowlanego, o których mowa w SU]HSLVD KRGUEQ\ K 50) ZDUWVNUHODVLXVW 51) Z DUW Z\UD]\ DUW SNW OLW D QLQLHMV]HM XVWDZ\ ]DVWSXMH VL wyrazami "art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu QDGDQ\PQLQLHMV]XVWDZ 52) Z DUW SR Z\UD]D K DUW SNW GRGDMH VL Z\UD]\ Z ] L GRW\ ] HMRERZL]NXSU]HSURZDG]DQLDNRQWUROL

18 áR ]RQR]SROH HQLD0DUV]DáND6HQDWX...

Następuje w formie: - zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej tego faktu wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Następuje w formie: - zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej tego faktu wraz z kompletem wymaganych dokumentów 2015-11-23 Zakończenie budowy Następuje w formie: - zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej tego faktu wraz z kompletem wymaganych dokumentów lub - wniosku do Powiatowego Inspektora

Bardziej szczegółowo

# $# %& #' # (&#)(' & * +, %&)) #! #'%& #!'&! %- %-#%& #!. +! * /-#&%#!..

# $# %& #' # (&#)(' & * +, %&)) #! #'%& #!'&! %- %-#%& #!. +! * /-#&%#!.. !"!" $ %& ' (&)(' & * +, %&))! '%&!'&! %- %-%&!. +! * /-&%!..! &0! %/-!. $!&!&)- 0%!.'/- +1 "/ // /-/ & %-%&!.*-/-!.2 " / & &)3!.2 " %!. & %-!. &%!- %- %0!.. ) ) / &/ / 4,& 1 " %%&!5! &,1 "%&!&).!' %"%&

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. Druk nr 565 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja QD SRVLHG]HQLX Z

Bardziej szczegółowo

Art. 48. obiektu budowlanego, lub jego cz ci, b d cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow. Art. 49. Art. 49a.

Art. 48. obiektu budowlanego, lub jego cz ci, b d cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow. Art. 49. Art. 49a. Art. 48. 1. Wła ciwy organ nakazuje, z zastrze eniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórk obiektu budowlanego, lub jego cz ci, b d cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow. 2.

Bardziej szczegółowo

13. Kraj: 14. Województwo: 15. Powiat: 16. Gmina: 17. Ulica: 18. Nr domu: 22. Kraj: 23. Województwo: 24. Powiat: 25. Gmina: 26. Ulica: 27.

13. Kraj: 14. Województwo: 15. Powiat: 16. Gmina: 17. Ulica: 18. Nr domu: 22. Kraj: 23. Województwo: 24. Powiat: 25. Gmina: 26. Ulica: 27. Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

ZAŁ CZNIK (9) Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielko ci obiektu (w) Kategorie obiektów budowlanych

ZAŁ CZNIK (9) Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielko ci obiektu (w) Kategorie obiektów budowlanych Art. 71. 1. Przez zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci rozumie si w szczególno ci: 1) (uchylony); 2) podj cie b d zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego cz ci działalno ci zmieniaj

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego Zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane: Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE 160 ANEKS NR 4. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 1999 R. W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Wartość atrybutu wg ust. 19 i 20 zał. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta Tychy Na podstawie art. 7.1, pkt. 1, 2, 4, 14

Bardziej szczegółowo

Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r.

Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Niniejsza informacja dotyczy najważniejszych z punktu widzenia inwestorów zmian

Bardziej szczegółowo

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P 52='=,$à III DANE O EMISJI 1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P DN ML]Z\Ná\ KQDRND]L LHODVHULL(RZDUWR LQRPLQDOQHM]áRW\ND

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Słubicach SPRAWOZDANIE. z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2015 rok

Starostwo Powiatowe w Słubicach SPRAWOZDANIE. z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2015 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego u! Piłsudskiego 19,69-i00 tel./fax 95 758 22 73 Znak: SI - 0511-1/2016 Starostwo Powiatowe w Słubicach Słubice, dnia 5 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r.

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. =DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. ZVSUDZLHXVWDOHQLDSURJUDPXV]NROHQLDZVWSQHJR-LQVWUXNWD*XRJyOQHJR LLQVWUXNWD*XVWDQRZLVNRZHJR]]DNUHVXEKSGODSUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLDQ\FKZ8U]G]LH0LDVWD%LáJRUDM

Bardziej szczegółowo

Polska-Dęblin: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Dęblin: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190074-2017:text:pl:html Polska-Dęblin: Roboty budowlane 2017/S 096-190074 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 810)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 810) Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 810) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przestrzeganie Prawa Budowlanego w procesie użytkowania budynków

Praktyczne przestrzeganie Prawa Budowlanego w procesie użytkowania budynków Praktyczne przestrzeganie Prawa Budowlanego w procesie użytkowania budynków Jakie zmiany budowlane i instalacyjne w obiekcie budowlanym wymagają dopełnienia procedur administracyjnych w świetle ostatnich

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PINB Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające)

PINB Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające) . (imię i nazwisko/ nazwa inwestora) (adres zamieszkania) (nr telefonu) PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ul. Klasztorna 6, II

Bardziej szczegółowo

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają budowę UWAGA! 1. Pozwolenia na budowę wymagają wszystkie przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Załącznik do ustawy. Stan prawny od: 1 stycznia 2016 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Załącznik do ustawy. Stan prawny od: 1 stycznia 2016 r. Załącznik nr 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 157 System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych Dorota Poznaƒska Warszawa, kwiecieƒ 2003 r. Projekt graficzny:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 443

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 443 Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 443 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy Projekt maj 2009 Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy ZASADY OGÓLNE 1. Normatyw określa wymagania ilościowe w zakresie urządzania miejsc postojowych dla samochodów, rowerów, a dla wybranych obiektów

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań

Szanowni Państwo, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań Szanowni Państwo, 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I budownictwa 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I budownictwa 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I budownictwa 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Stan na dzień 31 grudzień 2007 r. Część opisowa katalogu zagroŝeń powiatu staszowskiego 1. Charakterystyka powiatu: Powiat staszowski

Bardziej szczegółowo

Tzw. mała nowelizacja wynikająca z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Tzw. mała nowelizacja wynikająca z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Tzw. mała nowelizacja wynikająca z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r., poz. 443). 1 Art.3 - definicje pkt. 1-nowe

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące parkingów rowerowych

Wymogi dotyczące parkingów rowerowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. Wymogi dotyczące parkingów rowerowych Miejsce postojowe dla rowerów to miejsce umożliwiające pozostawienie roweru,

Bardziej szczegółowo

Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia.

Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia. Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia. Michał Behnke Kancelaria Radców Prawnych CIC Danuta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 14 września 2007 r. Druk nr 516 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 września

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK WETERYNARII TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze specjalnością hipoterapia ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK HODOWCA KONI - lecznice weterynaryjne, zakłady mięsne, stadniny koni, hodowla zwierząt,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2007 r.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2007 r. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 12 września 2007 r. Druk nr 516 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2007 r. ustawie o zmianie

Bardziej szczegółowo

T a b e l a. procedur wynikających z art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego.

T a b e l a. procedur wynikających z art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego. T a b e l a procedur wynikających z art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego. Wg art. Lp. 29 i 30 Pb 1. ust.1 pkt.1 2. pkt. 2c 3. pkt. 2d 4. pkt. 4 5. pkt. 5 6. pkt. 6 7. pkt. 7 8. pkt. 8 9. pkt. 10 10. pkt.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 482/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 482/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 482/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik lub liczba ilości miejsc parkingowych. Brak danych. miejsca postojowe w ilości minimum 400 szt.

Wskaźnik lub liczba ilości miejsc parkingowych. Brak danych. miejsca postojowe w ilości minimum 400 szt. Załącznik 7 Spis planów - Śródmieście Dokument 4 30.4.1.MU,P mieszkaniowo-usługowa z produkcją nieuciążliwą a) zakłady produkcyjne - 25 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych, b) biura, handel, usługi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. Druk nr 178 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

kanalizacyjnego Tytuł prawny Zgłoszenie zamiaru ust.1 i 2 umowy

kanalizacyjnego Tytuł prawny Zgłoszenie zamiaru ust.1 i 2 umowy W celu przyłączenia do nowej siecii kanalizacyjnej w Żydomicach należy wykonać następujące działania: Złożenie wniosku do GZEWiK o wydanie technicznych warunków przyłącza kanalizacyjnego Tytuł prawny właściciela

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

Podstawa prawna art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) Podstawa prawna art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 1 Lp. Opis procedury/obiekty i roboty Uwagi 1. Obiekty i roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

:\GDQLH. 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 02/2003. ,QVWUXN MDREVáXJL

:\GDQLH. 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 02/2003. ,QVWUXN MDREVáXJL 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 :\GDQLH 02/2003,QVWUXN MDREVáXJL 3/ SEW-EURODRIVE 6SLVWUH L :D QHZVND]yZNL :VND]yZNLEH]SLH ]HrVWZD %XGRZDVLOQLND 3RGVWDZRZDEXGRZDVLOQLNDWUyMID]RZHJR

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 1.Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,użytkowaniu wieczystym. Zestawienie zbiorcze:

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 14 lipca 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Druk nr 999 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2010 r. Druk nr 809 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12

Bardziej szczegółowo

PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające)

PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające) . (imię i nazwisko/ nazwa inwestora) (adres zamieszkania) (nr telefonu) PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ul. Klasztorna 6, II

Bardziej szczegółowo

NAZWA DZIELNICY Białołęka

NAZWA DZIELNICY Białołęka itp. Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m 2 gruntu (w zł.) a) komisy, 12,22 b) obiekty handlowe, handlowousługowe, filmów, gabinety lekarskie, stomatologiczne itp. 8,88 13,60 nie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Gmina Bytom. Rok, miesiąc wystąpienia zagrożenia (rok, m-c) ilość zagrożonych osób 1. Szarlejka. Rodzaj infrastruktury* Użytki rolne

Ankieta Gmina Bytom. Rok, miesiąc wystąpienia zagrożenia (rok, m-c) ilość zagrożonych osób 1. Szarlejka. Rodzaj infrastruktury* Użytki rolne Ankieta Gmina Bytom 1. Bardzo proszę o uzupełnienie informacji nt. zagrożenia powodziowego w Gminie Bytom, w obszarze zlewni Przemszy oraz wypełnienie poniższej tabeli. Szczególnie istotne dla projektu

Bardziej szczegółowo

Postulaty. Grupę Projektową Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA

Postulaty. Grupę Projektową Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA Postulaty dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego wypracowane przez Grupę Projektową Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA 1. W zakresie prawa ujętego w ustawach i rozporządzeniach Dotychczas obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

Placówki przedszkolne. Hotel (motel, pensjonat, itp.) Dworce kolejowe, autobusowe. Stacje paliw płynnych. Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie

Placówki przedszkolne. Hotel (motel, pensjonat, itp.) Dworce kolejowe, autobusowe. Stacje paliw płynnych. Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie Spis treści, str. 1 Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych Algorytm

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364. Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017?

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. Druk nr 686 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../.../2016

UCHWAŁA NR../.../2016 UCHWAŁA NR../.../2016 Rady Miasta Płocka z dnia... roku w sprawie: ustalenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Helu w rejonie ul Gen. Władysława Sikorskiego i Dworcowej

Helu w rejonie ul Gen. Władysława Sikorskiego i Dworcowej Gdynia,2015-06-17 WYKAZ NR 24/15 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane Praca Mieszkanie znaczenie czas i koszty dojazdów i powrotów, koszty inwestycji w infrastrukturę drogową i okołodrogową, koszty utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Druk nr 528 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr załącznika 3. Nazwa podatnika ZN-1/B Lp. Adres nieruchomości DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Obręb, nr działki Pow. działki (m²) Pow.

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński w swej prawie 33 letniej historii za podstawowy cel w sferze rozwoju działalności budowlanej postawiło sobie poszanowanie zasobów naturalnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU Jednostka ewidencyjna Nazwa obrębu: Numer obrębu: WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU Karta mapy: Adres budynku: ---------------------------------------- Miejscowość ---------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA

Dz.U USTAWA USTAWA 2015.10.09 Dz.U.2015.1777 zm. art. 38 Rewitalizacja. data zmiany:2015.11.18 Art. 38. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Druk nr 907 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. Druk nr 431 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

DODATKOWE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Druk nr 363 X Warszawa, dnia 7 maja 2009 r. DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ oraz KOMISJI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 maja 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 maja 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 570 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przekszta ceƒ w Paƒstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Wa brzychu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND P Q S P PQSP *.RWR PQSP **RU\OND PQSP 3 R WR N 5 *3DUV]\ZND PQSP 3 U R V ' ZRU VN L3RWRN = D J PQSP U R G ] N L 3 2VWU\V].RVNRZD*yUD PQSP X VQ ] N R : L FLH 6RáW\VLD*yUD PQSP *6\UNyZND & Z F D Ny y Z 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 2226 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/376/04

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE :$/'(0$5'2à *$ STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2),&

Bardziej szczegółowo