SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$ <

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785<"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. Druk nr 340 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI 6$025='87(5<725,$/1(*2,$'0,1,675$&-, 3$67:2:(- oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$ < (wraz z zestawieniem wniosków).rplvmhqdsrvlhg]hqlxzgqlxpdu DUSRUR]SDWU]HQLXZQLRVNyZ]JáRV]RQ\ K w toku debaty wgqlxpdu DUQDGXVWDZR zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie QLHNWyU\ K XVWDZ SU]HGVWDZLDM :\VRNLHPX 6HQDWRZL QDVWSXM H stanowisko: - :\VRNL6HQDWUD ]\SU]\MüZQLRVNL]DZDUWHZSNW 17, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 i 52. 3RQDGWRNRPLVMHLQIRUPXM*H QD SRGVWDZLH DUW XVW 5HJXODPLQX 6HQDWX QDVWSXM \ ZQLRVNRGDZ \ GRNRQDOL ]PLDQ\WUH LVZRL KZQLRVNyZ - VHQDWRU0LH ]\VáDZ-DQRZVNLZQLRVNXR]PLDQEU]PLHQLDDUWXVWDZ\(pkt 16 zestawienia wniosków), -.RPLVMD 6NDUEX 3DVWZD L,QIUDVWUXNWXU\ ZQLRVNX R ]PLDQ EU]PLHQLD ]Dá ]QLNDGRXVWDZ\(pkt 47 zestawienia wniosków),

2 2 na podstawie art. 52 ust. 5 Regulaminu 6HQDWX NRPLVMH RJUDQL ]\á\ WUHü ZQLRVNyZ Z\á ]QLHGRSURSRQRZDQHM]PLDQ\ - ZQLRVNX.RPLVML 6DPRU]GX 7HU\WRULDOQHJR L $GPLQLVWUD ML 3DVWZRZHM RUD].RPLVML6NDUEX3DVWZDL,QIUDVWUXNWXU\(pkt 27 zestawienia wniosków), - ZQLRVNX VHQDWRUD +HQU\ND ']LG\ RUD] VHQDWRUD 6áDZRPLUD,]GHEVNLHJR (pkt 28 zestawienia wniosków), na podstawie art. 52 ust5hjxodplqx6hqdwxvhqdwru0lh ]\VáDZ-DQRZVNLZ\ RIDá swoje wnioski (pkt 13, 18 i 22 zestawienia wniosków). 3U]HZRGQL ] \.RPLVML 3U]HZRGQL ] \.RPLVML 6NDUEX3DVWZDL,QIUDVWUXNWXU\ 6DPRU]GX7HU\WRULDOQHJRL$GPLQLVWUD ML 3DVWZRZHM (-) Marian Noga =E\V]NR3LZRVNL

3 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 1) ZDUW Z SNW Z DUW Z\UD] WHUHQRZHM ]DVWSXMH VL Z\UD]HP "gruntowej"; 2) w art. 1 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: R KURQ RELHNWyZ ZSLVDQ\ K GR UHMHVWUX ]DE\WNyZ RUD] RELHNWyZ REMW\ KR KURQNRQVHUZDWRUVN sen. 3) ZDUWZSNWZDUWZXVWZSNWZ\UD]]DVLJX]DVWSXMHVL wyrazem "obszarze"; 4) ZDUWZSNWZDUWZXVWZSNWQDNR XGRGDMHVLZ\UD]\ ZW\P]DSHZQLHQLHGRVWSXGRGURJLSXEOL ]QHM sen. 5) ZDUWZSNWZ\UD]\RUD]ZDUWZXVWLZXVW]DVWSXMHVL wyrazami ", w art. 88 w ust. 3 i w ust. 9 oraz w art. 88a w ust. 3"; Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 6) Z DUW Z SNW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL GZXNURSHN SR]RVWDáWUHüR]QD ]DVLMDNROLWELGRGDMHVLOLWDZEU]PLHQLX DZXVWZ\UD]\ZDUWXVWSNW]DVWSXMHVLZ\UD]DPLZ art. 5 ust.1 pkt 4","; 7) ZDUWZSNWZOLWDZXVWZ\UD]\Z\NV]WDá HQLHWH KQL ]QH ]DVWSXMHVLZ\UD]HPWH KQL ]QH senatorów: D. Kempki, R.6áDZLVNLego

4 2 Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZNLQU 8) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w art. 14 w ust. 1: DSRSNWGRGDMHVLSNWD ZEU]PLHQLX "2a) drogowej, 2b) mostowej, 2c) hydrotechnicznej i melioracyjnej,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)LQVWDOD \MQHM Z ]DNUHVLH VLH L LQVWDOD ML L XU]G]H cieplnych, wentylacyjq\ K JD]RZ\ K ZRGR LJRZ\ K kanalizacyjnych i mechanicznych";"; senatorów: D. Kempki, R.6áDZLVNLHJR 9) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w art. 14 w ust. 1: DSRSNWGRGDMHVLSNWDLEZEU]PLHQLX "2a) drogowej, 2b) mostowej,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)LQVWDOD \MQHM Z ]DNUHVLH VLH L LQVWDOD ML L XU]G]H cieplnych, wentylacyjq\ K JD]RZ\ K ZRGR LJRZ\ K L kanalizacyjnych,";"; 10) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW Z\UD] 6WURQ ]DVWSXMH VL wyrazem "Stronami"; 11) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW Z\UD]\ ]QDMGXM \ K VLZ REV]DU]HRGG]LDá\ZDQLDRELHNWX]DVWSXMHVLZ\UD]DPLEH]SRUHGQLR SU]\OHJDM \ K sen. senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 12) ZDUWZ SNW Z DUW Z XVW Z SNW VNUHOD VL Z\UD]\ 6NDUEX3DVWZD sen.

5 3 13) wycofana w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,"; sen. Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZNLQU 14) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)Z\NRQ\ZDQLX L UHPRQ LH XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K szczegóárz\ K]Z\MWNLHP a) ziemnych stawów rybnych, E XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K V] ]HJyáRZ\ K XV\WXRZDQ\ K Z granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,"; 15) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)Z\NRQ\ZDQLX L UHPRQ LH XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K szczegóárz\ K]Z\MWNLHP sen. J. SzafUD D a) ziemnych stawów hodowlanych, E XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K V] ]HJyáRZ\ K XV\WXRZDQ\ K w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,"; 16) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, HOHNWURHQHUJHW\ ]Q\ K ZRGR LJRZ\ K NDQDOL]D \MQ\ K L sen. cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach,"; 17) w art. 1 w pkt 23, w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 29 ust. 1 pkt 1- ]DVWSXMHVLZ\UD]DPLDUWXVWSNWLSNW 18) wycofana w art. 1 w pkt 23, w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: :]JáRV]HQLXEXGRZ\RNWyUHMPRZDZDUWXVWSNWLQaOH*\ SRQDGWR SU]HGVWDZLü SURMHNW ]DJRVSRGDURZDQLD G]LDáNL OXE WHUHQX sen.

6 wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta SRVLDGDM HJR Z\PDJDQH XSUDZQLHQLD Eudowlane, a w przypadku ]ELRUQLND QD JD] Sá\QQ\ X]JRGQLRQ\ GRGDWNRZR ] U]H ]R]QDZ GR VSUDZ]DEH]SLH ]HSU]H LwSR*DURZ\ K 4 19) Z DUW Z SNW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL GZXNURSHN SR]RVWDáWUHüR]QD ]DVLMDNROLWDLGRGDMHVLOLWEZEU]PLHQLX E Z XVW Z\UD]\ DUW XVW ]DVWSXMH VL Z\UD]DPL DUW ust. 5";"; 20) w art. 1 w pkt 24, w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "rejestru zabytków" GRGDMHVLZ\UD]\RUD]QLHREMW\ KRSLHNNRQVHUZDWRUVN 21) ZDUWZSNWSROLWDGRGDMHVLOLWD 1 w brzmieniu: "a 1 ) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 5 ust. 1 pkt]dvwsxmhvlz\ud]dpl "art. 5 ust. 1 pkt 4","; sen. 22) wycofana Z DUW Z SNW Z OLW G Z XVW SR Z\UD]LH ]ár*hqld GRGDMH VLZ\UD] SUDZLGáRZHJR sen. 23) Z DUW Z SNW Z OLW G Z\UD]\ WHPX RUJDQRZL ]DVWSXMH VL wyrazami "kierownikowi tego organu"; senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 24) ZDUWVNUHODVLSNW senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 25) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]\LQQHMRVRE\]DVWSXMHVL wyrazami "innego podmiotu"; sen. Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 26) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW QD NR X GRGDMH VL ]GDQLH Z brzmieniu: senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego

7 -H*HOL RG GQLD ]DNR ]HQLD EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR OXE MHJR ] LXSá\QáRODWRSáDW\OHJDOL]D \MQHMQLHXVWDODVL 5 Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 27) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]\SU]HSLV\GRW\ ] HNDUR NWyU\ K PRZD Z DUW I XVW ]DVWSXMH VL Z\UD]DPL SU]HSLV\ GRW\ ] HRSáDW\]DRERZL]NRZHNRQWUROH 28) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]SLüG]LHVL LRNURWQHPX ]DVWSXMHVLZ\UD]HPG]LHVL LRNURWQHPX senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 29) Z DUW Z SNW Z DUW E Z XVW GRGDMH VL ]GDQLH WU]H LH Z brzmieniu: -H*HOL RG GQLD ]DNR ]HQLD EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR OXE MHJR ] LXSá\QáRODWRSáDW\OHJDOL]D \MQHMQLHXVWDODVL senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 30) Z DUW Z SNW Z DUW E Z XVW ]GDQLH ZVWSQH RWU]\PXMH brzmienie: 'R RSáDW\ OHJDOL]D \MQHM VWRVXMH VL SU]HSLV\ GRW\ ] H RSáDW\ ]D RERZL]NRZHNRQWUROH]W\P*HZ\VRNRüRSáDW\Z\QRVL Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 31) w art. 1 w pkt 40, w art. 50 w ust. 1 wyrazy "art. ]DVWSXMH VL wyrazami "art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1"; 32) w art. 1 w pkt 40, w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 3RVWDQRZLHQLHRZVWU]\PDQLXUREyWEXGRZODQ\ KWUD LZD*QRüSR usá\zlh PLHVL \ RG GQLD GRU ]HQLD K\ED *H Z W\P WHUPLQLH zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w

8 art. 51 ust. 1."; 6 33) w art. 1 w pkt 41, w art. 50a w pkt 1 po wyrazach "art. 48 ust. 2" dodaje VLZ\UD]\RUD]ZDUWEXVW 34) w art. 1 w pkt 42, art. 51 otrzymuje brzmienie: "Art U]HG XSá\ZHP WHUPLQX R NWyU\P PRZD Z DUW XVW ZáD LZ\RUJDQZ\GDMHGe \]M QDND]XM ]DQLH KDQLH GDOV]\ K UREyW EXGRZODQ\ K EG( URzELyUN RELHNWX OXE MHJR ] L EG( doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 2) QDNáDGDM RERZL]HN Z\NRQDQLD RNUHORQ\ K ]\QQR L Z celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, RNUHODM WHUPLQL KZ\NRQDQLDOXE 3) QDNáDGDM RERZL]HNVSRU]G]HQLDLSU]HGVWDZLHQLD wrnuhorq\p WHUPLQLH SURMHNWX EXGRZODQHJR ]DPLHQQHJR XZ]JOGQLaM HJR ]PLDQ\ Z\QLNDM H ] dotychczas wykonanych robót budowlanych; przepisy GRW\ ] H SURMHNWX EXGRZODQHJR VWRVXMH VL odpowiednio do zakresu tych zmian. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w pkt 2 lub 3, Z\GDMHVLSRZ\NRQDQLXRERZL]NXRNUHORQHJRZW\P nakazie.,qzhvwru ]DZLDGDPLD ZáD LZ\ RUJDQ R Z\NRQDQLX RERZL]NyZ R NWyU\ K PRZD Z XVW SNW OXE L Z\VWSXMH ] wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. 3. :ád LZ\ RUJDQ SR VSUDZG]HQLX Z\NRQDQLD RERZL]NyZR których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje GH \]MZVSUDZLH]DWZLHUG]HQLDSUojektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Przepisy art. 35, zz\mwnlhp SU]HSLVX

9 7 ust.snwolwevwrvxmhvlrgsrzlhgqlr : UD]LH QLHZ\NRQDQLD RERZL]NyZ R NWyU\ K PRZD Z XVWSNWLZáD LZ\ RUJDQ QDND]XMH Z GURG]H decyzji, zaniechanie dalszych roeyw EXGRZODQ\ K EG( UR]ELyUN RELHNWX OXE MHJR ] L EG( GRSUowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 3U]HSLV\XVWVWRVXMH VL RGSRZLHGQLR MH*HOL URERW\ EXGRZODQH Z SU]\SDGND K LQQ\ K QL* RNUHORQH Z art.]rvwdá\ Z\NRQDQH Z VSosób, o którym mowa w art. 50 ust. 1. W takim przypadku decyzji o pozwoleniu QDZ]QRZLHQLHUREyWQLHZ\GDMHVL 3U]HSLVyZ QLQLHMV]HJR DUW\NXáX GRW\ ] \ K SR]ZROHQLD QD X*\WNRZDQLH QLH VWRVXMH VL GR UREyW EXGRZODQ\ K LQQ\ K QL* EXGRZD OXE SU]HEXGRZD RELHNWX EXGRZODQHJROXEMHJR ] L 35) w art. 1 w pkt 44, art. 54 otrzymuje brzmienie: "Art. 54.'R X*\WNRZDQLD RELHNWX EXGRZODQHJR QD NWyUHJR Z]QLHVLHQLHMHVWZ\PDJDQHSR]ZROHQLHQDEXGRZPR*QD SU]\VWSLü]]DVWU]H*HQLHPDUWLSR ]DZLDGRPLHQLX ZáD LZHJR RUJaQX R ]DNR ]HQLX budowy, 2)SU]HSURZDG]HQLX SU]H] ZáD LZ\ RUJDQ RERZL]NRZHM NRQWUROL R NWyUHM PRZD Z DUW E ust. 1, ZQLHVLHQLXRSáDW\RNWyUHMPRZDZDUWI - MH*HOLRUJDQWHQZWHUPLQLHGQLRGGQLDSU]HGVWDZLHQLD GRZRGX ZQLHVLHQLD RSáDW\ QLH ZQLHVLH VSU]H LZX Z drodze decyzji."; 36) ZDUWZSNWZDUWGRW\ K ]DVRZWUHüR]QD ]DVLMDNRXVW RUD]GRGDMHVLXVWZEU]PLHQLX "2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane WDN*HMH*HOLSU]\VWSLHQLHGRX*\WNRZDQLDRELHNWXEXGRZODQHJROXE MHJR ] L PD QDVWSLü SU]HG Z\NRQDQLHP ZV]\VWNL K UREyW

10 budowlanych."; 8 37) w art. 1 w pkt 47 lit. b otrzymuje brzmienie: EGRGDMHVLXVWZEU]PLHQLX "6. Zawiadomienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1, VWDQRZLZH]ZDQLHZáD LZHJRRUJDQXGRSU]HSURZDG]HQLD RERZL]NRZHMNRQWUROLRNWyUHMPRZDZDUWEXVW 7. : SU]\SDGNX VWZLHUG]HQLD SU]\VWSLHQLD GR X*\WNRZDQLD obiektu budowlaqhjr OXE MHJR ] L ] QDUXV]HQLHP SU]HSLVyZ DUW L ZáD LZ\ RUJDQ MHVW RERZL]DQ\ GR GRNRQDQLD EH]]ZáR ]QHM RERZL]NRZHM NRQWUROL WHJR oelhnwx 6WDZND RSáDW\ R NWyUHM PRZD Z DUW I XOHJD ZyZ ]DVG]LHVL LRNURWQHPXSRGZ\*V]HQLX 3R ]DNR ]HQLX SRVWSRZDQLD Z VSUDZLH ]DZLDGRPLHQLD R ]DNR ]HQLX EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR DOER XG]LHOHQLX SR]ZROHQLD QD X*\WNRZDQLH ZáD LZ\ RUJDQ ]ZUD D EH]]ZáR ]QLH LQZHVWRURZL GRNXPHQW\ R NWyU\ K PRZD Z ust. 1 pkt 1, 4 i 5.";"; 38) w art. 1 w pkt 49: DZOLWDZXVWSRZ\UD]D KDUWEXVWGRGDMHVLZ\UD]\ LSU]HGVWDZLHQLXGRZRGXZQLHVLHQLDRSáDW\RNWyUHMPRZDZ art. 59f ust. 1", EZOLWEZXVWVNUHODVLZ\UD]\ZXVWL 39) ZDUWZSNWZDUWHVNUHODVLZ\UD]\EH]RJUDQL ]H sen. A. Chronowskiego 40) w art. 1 w pkt 50, w art. 59f : a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: =DSU]HSURZDG]HQLHRERZL]NRZHMNRQWUROLZ\PLHU]DVLRSáDW VWDQRZL LOR ]\Q VWDZNL RSáDW\ V ZVSyá ]\QQLND NDWHJRULL RELHNWX EXGRZODQHJR N L ZVSyá ]\QQLND ZLHONR L RELHNWX budowlanego (w).",

11 9 EZXVWZ\UD]\RNWyUHMPRZDZXVW]DVWSXMHVLZ\UD]DPL ]D RERZL]NRZH NRQWUROH SU]HSURZDG]DQH SU]H] RUJDQ\ QDG]RUX budowlanego"; 41) w art. 1 w pkt 50, art. 59g otrzymuje brzmienie: "Art. 59g. 1.2SáDWZ\PLHU]DZáD LZ\RUJDQSRSU]HSURZDG]HQLX RERZL]NRZHM NRQWUROL Z GURG]H SRVWDQRZLHQLD QD NWyUHSU]\VáXJXMH]D*DOHQLH 2.2SáDWZQRVLVLZWHUPLQLHGQLRGGQLDGRU ]HQLD postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie ZáD LZHJR XU]GX ZRMHZyG]NLHJR OXE QD UD KXQHN EDQNRZ\WHJRXU]GX 3. W przypadku QLHXLV] ]HQLD RSáDW\ Z WHUPLQLH LJD VL M Z WU\ELH SU]HSLVyZ R SRVWSRZDQLX egzekucyjnym w administracji."; Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZHNQUL 42) ZDUWVNUHODVLSNWL.RQVHNZHQ MSU]\M LDWHMSRSUDZNLEG]LHNRQLH ]QRü GRNRQDQLDQDVWSXM \ K]PLDQ - w art. 1 w pkt 7 wyrazy "w art. 72 w ust. ]DVWSXMH VLZ\UD]DPLZ art. 72 w ust. 1 i 2"; - w art. 1 w pkt 63, w ust. 1 po wyrazach "art. 70 ust. 2," GRGDMHVLZ\UD]\DUWXVW KSPI Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 43) w art. 1 pkt 56 otrzymuje brzmienie: "56)ZDUWZXVWZ\UD]\SU]HSLV\DUWLDUW]DVWSXMHVL wyrazami "przepisy art. 50, art. 51 i art. 57 ust. 7";";

12 10 44) ZDUWVNUHODVLSNW.RQVHNZHQ MSU]\M LDW\ KSRSUDZHNEG]LH NRQLH ]QRüGRNRQDQLDQDVWSXM \ K]PLDQ - w art. 1 w pkt 7 wyrazy "w art. 72 w ust. ]DVWSXMH VLZ\UD]DPLZ art. 72 w ust. 1 i 2"; - w art. 1 w pkt 63, w ust. 1 po wyrazach "art. 70 ust. 2," GRGDMHVLZ\UD]\DUWXVW Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 45) ZDUWVNUHODVLSNW 46) ZDUWSRSNWGRGDMHVLSNWDZEU]PLHQLX D Z DUW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL Z\UD]\ "art. 49b,";"; 47) ZDUWZSNW]Dá ]QLNGRXVWDZ\RWU]\PXMHEU]PLHQLH =Dá ]QLNGRXVWDZ\±3UDZREXGRZODQH Kategorie obiektów budowlanych Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne.dwhjruld,,exg\qnlváx* H gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarvnrvnádgrzh Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, bug\qnl JRVSRGDU ]H JDUD*H GR GZy KVWDQRZLVNZá znie Kategoria IV - elementy dróg :VSyá ]\QQ ik kategorii :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ obiektu (k) 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 11 publicznych i kolejowych dróg 5,0 1,0 szynoz\ K MDN VNU]\*RZDQLD L Z]á\ ZMD]G\ ]MD]G\ SU]HMD]G\ perony, rampy Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, 10,0 1,0 VNR ]QLH L Z\ LJL QDU LDUVNLH kolejki linowe, odkryte baseny, zje*g*doqlh Kategoria VI - cmentarze 8,0 1,0.DWHJRULD 9,, RELHNW\ VáX* H nawigacji wodnej, jak: dalby, 7,0 1,0 wysepki cumownicze Kategoria VIII - inne budowle 5,0 1,0 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (kubatura w m 3 ) <2500 > > > Kategoria IX - budynki kultury, naxnllrzldw\ MDN WHDWU\ RSHU\ kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych Kategoria X - budynki kultu religijqhjrmdnnr LRá\NDSOL H klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5 meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.dwhjruld ;, EXG\QNL VáX*E\ ]GURZLD RSLHNL VSRáH ]QHM L socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,

14 12 hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice ZHWHU\QDU\MQH*áRENLGRP\SRPR \ i opieki spoáh ]QHM GRP\ G]LH ND domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze Kategoria XII - budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii 3UH]\GHQWD PLQLVWHUVWZ L XU]GyZ centralnych, terenowej administracji U]GRZHM L VDPRU]GRZHM VGyZ L WU\EXQDáyZ ZL]LH L GRPyZ posudz ]\ K ]DNáDGyZ GOD nieletnich, ]DNáDGyZ NDUQ\ K, DUHV]WyZ OHdczych oraz zabudowa koszarowa.dwhjruld ;,,, SR]RVWDáH EXG\QNL mieszkalne Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVII - budynki handlu, JDVWURQRPLL L XVáXJ MDN VNOHS\ centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty U]HPLHlQL ]H VWD MH REVáXJL pojazdów, myjnie samochodowe, JDUD*H SRZy*HM GZy K VWDQRZLVN 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

15 13 budynki dworcowe Kategoria XVIII - budynki przemyvárzhmdnexg\qnl SURGXN \MQHVáX* HHQHUJHW\ H PRQWRZQLHZ\WZyUQLHU]H(QLHRUD] obiekty magazynowe, jak: budynki VNáDGoZH KáRGQLHKDQJDU\ZLDW\D WDN*HEXG\QNLNROHMRZHMDN nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, VWUD*QL HSU]HMDzdowe, myjnie taboru kolejowego Kategoria XIX - zbiorniki przemyvárzhmdnvlorv\hohzdwru\ bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (powierzchnia w m 2 ) <1000 > > > Kategoria XX - stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5.DWHJRULD ;;, RELHNW\ ]ZL]DQH ] transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, GRNL IDOR KURQ\ QDEU]H*D PROD 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 pirsy, pomosty, pochylnie.dwhjruld ;;,, SOD H VNáDGRZH SRVWRMRZH VNáDGRZLVND RGSDGyZ 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 parkingi :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (powierzchnia w ha) <1 >1-10 >10-20 >20 Kategoria XXIII obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi

16 14 NRáoZDQLD Sá\W\ ORWQLVNRZH SOD H postojowe i manewrozhogrzlvnd Kategoria XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ GáXJRüZNP <1 >1-10 >10-20 >20 Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 telekomunikacyjne, gazowe, LHSáRZQL ]H ZRGR LJowe, NDQDOL]D \MQH RUD] UXUR LJL SU]HV\áRZH :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ GáXJRüZP <20 > > >500 Kategoria XXVII budowle hydrowh KQL ]QHSLWU] HXSXVWRZH i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwsrzrg]lrzhox]\zdárzh V\IRQ\ZDá\SU]H LZSRZRG]LRZH NDQDá\OX]\*HJORZQHRSDVNLL ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: PRVW\ HVWDNDG\ NáDGNL SU]HM LD podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ Z\VRNRüZP <20 >20-50 > >100.DWHJRULD ;;,; ZROQR VWRM H

17 15 kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ Z\GDMQRüZP 3 /h) <50 > > >500.DWHJRULD;;;RELHNW\VáX* HGR korzystania z zasobów wodnych, jak: XM LDZyGPRUVNL KLUyGOGRZ\ K EXGRZOH ]U]XWyZ ZyG L LHNyZ pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie LHNyZ 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 "; 48) w art. 2 wyrazy "(Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z Sy(Q ]P ]DVWSXMHVLZ\UD]DPLDz.U. z 2002 r. Nr 110, z Sy(Q]P 49) art. 6 otrzymuje brzmienie: "Art. 6. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny ]JRGQR LDz.U. Nr 166, poz. 1360) w art. 38 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) organy nadzoru budowlanego, o których mowa w SU]HSLVD KRGUEQ\ K 50) ZDUWVNUHODVLXVW 51) Z DUW Z\UD]\ DUW SNW OLW D QLQLHMV]HM XVWDZ\ ]DVWSXMH VL wyrazami "art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu QDGDQ\PQLQLHMV]XVWDZ 52) Z DUW SR Z\UD]D K DUW SNW GRGDMH VL Z\UD]\ Z ] L GRW\ ] HMRERZL]NXSU]HSURZDG]DQLDNRQWUROL

18 áR ]RQR]SROH HQLD0DUV]DáND6HQDWX...

ZAŁ CZNIK (9) Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielko ci obiektu (w) Kategorie obiektów budowlanych

ZAŁ CZNIK (9) Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielko ci obiektu (w) Kategorie obiektów budowlanych Art. 71. 1. Przez zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci rozumie si w szczególno ci: 1) (uchylony); 2) podj cie b d zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego cz ci działalno ci zmieniaj

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 810)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 810) Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 810) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

... (rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)... ... ...

... (rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)... ... ... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Warszawa, dnia... 20... r. (ulica, kod pocztowy, miejscowość) (telefon kontaktowy, e-mail) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy* ** Wydział

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 14 września 2007 r. Druk nr 516 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Człowiek i Środowisko 38 (3-4) 2014, s. 69-90 Cezary Maliszewski PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. ARTYKUŁ: CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kolor czerwony przepisy, które utraciłyby moc obowiązującą na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Kolor niebieski przepisy, które zostałyby wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 4 września 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 4 września 2014 r. Projekt z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo