SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$ <

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. SPRAWOZDANIE. oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$6758.785<"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2003 r. Druk nr 340 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI 6$025='87(5<725,$/1(*2,$'0,1,675$&-, 3$67:2:(- oraz KOMISJI 6.$5%83$67:$,,1)5$ < (wraz z zestawieniem wniosków).rplvmhqdsrvlhg]hqlxzgqlxpdu DUSRUR]SDWU]HQLXZQLRVNyZ]JáRV]RQ\ K w toku debaty wgqlxpdu DUQDGXVWDZR zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie QLHNWyU\ K XVWDZ SU]HGVWDZLDM :\VRNLHPX 6HQDWRZL QDVWSXM H stanowisko: - :\VRNL6HQDWUD ]\SU]\MüZQLRVNL]DZDUWHZSNW 17, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 i 52. 3RQDGWRNRPLVMHLQIRUPXM*H QD SRGVWDZLH DUW XVW 5HJXODPLQX 6HQDWX QDVWSXM \ ZQLRVNRGDZ \ GRNRQDOL ]PLDQ\WUH LVZRL KZQLRVNyZ - VHQDWRU0LH ]\VáDZ-DQRZVNLZQLRVNXR]PLDQEU]PLHQLDDUWXVWDZ\(pkt 16 zestawienia wniosków), -.RPLVMD 6NDUEX 3DVWZD L,QIUDVWUXNWXU\ ZQLRVNX R ]PLDQ EU]PLHQLD ]Dá ]QLNDGRXVWDZ\(pkt 47 zestawienia wniosków),

2 2 na podstawie art. 52 ust. 5 Regulaminu 6HQDWX NRPLVMH RJUDQL ]\á\ WUHü ZQLRVNyZ Z\á ]QLHGRSURSRQRZDQHM]PLDQ\ - ZQLRVNX.RPLVML 6DPRU]GX 7HU\WRULDOQHJR L $GPLQLVWUD ML 3DVWZRZHM RUD].RPLVML6NDUEX3DVWZDL,QIUDVWUXNWXU\(pkt 27 zestawienia wniosków), - ZQLRVNX VHQDWRUD +HQU\ND ']LG\ RUD] VHQDWRUD 6áDZRPLUD,]GHEVNLHJR (pkt 28 zestawienia wniosków), na podstawie art. 52 ust5hjxodplqx6hqdwxvhqdwru0lh ]\VáDZ-DQRZVNLZ\ RIDá swoje wnioski (pkt 13, 18 i 22 zestawienia wniosków). 3U]HZRGQL ] \.RPLVML 3U]HZRGQL ] \.RPLVML 6NDUEX3DVWZDL,QIUDVWUXNWXU\ 6DPRU]GX7HU\WRULDOQHJRL$GPLQLVWUD ML 3DVWZRZHM (-) Marian Noga =E\V]NR3LZRVNL

3 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 1) ZDUW Z SNW Z DUW Z\UD] WHUHQRZHM ]DVWSXMH VL Z\UD]HP "gruntowej"; 2) w art. 1 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: R KURQ RELHNWyZ ZSLVDQ\ K GR UHMHVWUX ]DE\WNyZ RUD] RELHNWyZ REMW\ KR KURQNRQVHUZDWRUVN sen. 3) ZDUWZSNWZDUWZXVWZSNWZ\UD]]DVLJX]DVWSXMHVL wyrazem "obszarze"; 4) ZDUWZSNWZDUWZXVWZSNWQDNR XGRGDMHVLZ\UD]\ ZW\P]DSHZQLHQLHGRVWSXGRGURJLSXEOL ]QHM sen. 5) ZDUWZSNWZ\UD]\RUD]ZDUWZXVWLZXVW]DVWSXMHVL wyrazami ", w art. 88 w ust. 3 i w ust. 9 oraz w art. 88a w ust. 3"; Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 6) Z DUW Z SNW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL GZXNURSHN SR]RVWDáWUHüR]QD ]DVLMDNROLWELGRGDMHVLOLWDZEU]PLHQLX DZXVWZ\UD]\ZDUWXVWSNW]DVWSXMHVLZ\UD]DPLZ art. 5 ust.1 pkt 4","; 7) ZDUWZSNWZOLWDZXVWZ\UD]\Z\NV]WDá HQLHWH KQL ]QH ]DVWSXMHVLZ\UD]HPWH KQL ]QH senatorów: D. Kempki, R.6áDZLVNLego

4 2 Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZNLQU 8) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w art. 14 w ust. 1: DSRSNWGRGDMHVLSNWD ZEU]PLHQLX "2a) drogowej, 2b) mostowej, 2c) hydrotechnicznej i melioracyjnej,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)LQVWDOD \MQHM Z ]DNUHVLH VLH L LQVWDOD ML L XU]G]H cieplnych, wentylacyjq\ K JD]RZ\ K ZRGR LJRZ\ K kanalizacyjnych i mechanicznych";"; senatorów: D. Kempki, R.6áDZLVNLHJR 9) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w art. 14 w ust. 1: DSRSNWGRGDMHVLSNWDLEZEU]PLHQLX "2a) drogowej, 2b) mostowej,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)LQVWDOD \MQHM Z ]DNUHVLH VLH L LQVWDOD ML L XU]G]H cieplnych, wentylacyjq\ K JD]RZ\ K ZRGR LJRZ\ K L kanalizacyjnych,";"; 10) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW Z\UD] 6WURQ ]DVWSXMH VL wyrazem "Stronami"; 11) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW Z\UD]\ ]QDMGXM \ K VLZ REV]DU]HRGG]LDá\ZDQLDRELHNWX]DVWSXMHVLZ\UD]DPLEH]SRUHGQLR SU]\OHJDM \ K sen. senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 12) ZDUWZ SNW Z DUW Z XVW Z SNW VNUHOD VL Z\UD]\ 6NDUEX3DVWZD sen.

5 3 13) wycofana w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,"; sen. Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZNLQU 14) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)Z\NRQ\ZDQLX L UHPRQ LH XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K szczegóárz\ K]Z\MWNLHP a) ziemnych stawów rybnych, E XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K V] ]HJyáRZ\ K XV\WXRZDQ\ K Z granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,"; 15) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)Z\NRQ\ZDQLX L UHPRQ LH XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K szczegóárz\ K]Z\MWNLHP sen. J. SzafUD D a) ziemnych stawów hodowlanych, E XU]G]H PHOLRUD ML ZRGQ\ K V] ]HJyáRZ\ K XV\WXRZDQ\ K w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,"; 16) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, HOHNWURHQHUJHW\ ]Q\ K ZRGR LJRZ\ K NDQDOL]D \MQ\ K L sen. cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach,"; 17) w art. 1 w pkt 23, w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 29 ust. 1 pkt 1- ]DVWSXMHVLZ\UD]DPLDUWXVWSNWLSNW 18) wycofana w art. 1 w pkt 23, w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: :]JáRV]HQLXEXGRZ\RNWyUHMPRZDZDUWXVWSNWLQaOH*\ SRQDGWR SU]HGVWDZLü SURMHNW ]DJRVSRGDURZDQLD G]LDáNL OXE WHUHQX sen.

6 wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta SRVLDGDM HJR Z\PDJDQH XSUDZQLHQLD Eudowlane, a w przypadku ]ELRUQLND QD JD] Sá\QQ\ X]JRGQLRQ\ GRGDWNRZR ] U]H ]R]QDZ GR VSUDZ]DEH]SLH ]HSU]H LwSR*DURZ\ K 4 19) Z DUW Z SNW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL GZXNURSHN SR]RVWDáWUHüR]QD ]DVLMDNROLWDLGRGDMHVLOLWEZEU]PLHQLX E Z XVW Z\UD]\ DUW XVW ]DVWSXMH VL Z\UD]DPL DUW ust. 5";"; 20) w art. 1 w pkt 24, w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "rejestru zabytków" GRGDMHVLZ\UD]\RUD]QLHREMW\ KRSLHNNRQVHUZDWRUVN 21) ZDUWZSNWSROLWDGRGDMHVLOLWD 1 w brzmieniu: "a 1 ) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 5 ust. 1 pkt]dvwsxmhvlz\ud]dpl "art. 5 ust. 1 pkt 4","; sen. 22) wycofana Z DUW Z SNW Z OLW G Z XVW SR Z\UD]LH ]ár*hqld GRGDMH VLZ\UD] SUDZLGáRZHJR sen. 23) Z DUW Z SNW Z OLW G Z\UD]\ WHPX RUJDQRZL ]DVWSXMH VL wyrazami "kierownikowi tego organu"; senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 24) ZDUWVNUHODVLSNW senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 25) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]\LQQHMRVRE\]DVWSXMHVL wyrazami "innego podmiotu"; sen. Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 26) Z DUW Z SNW Z DUW Z XVW QD NR X GRGDMH VL ]GDQLH Z brzmieniu: senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego

7 -H*HOL RG GQLD ]DNR ]HQLD EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR OXE MHJR ] LXSá\QáRODWRSáDW\OHJDOL]D \MQHMQLHXVWDODVL 5 Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 27) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]\SU]HSLV\GRW\ ] HNDUR NWyU\ K PRZD Z DUW I XVW ]DVWSXMH VL Z\UD]DPL SU]HSLV\ GRW\ ] HRSáDW\]DRERZL]NRZHNRQWUROH 28) ZDUWZSNWZDUWZXVWZ\UD]SLüG]LHVL LRNURWQHPX ]DVWSXMHVLZ\UD]HPG]LHVL LRNURWQHPX senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 29) Z DUW Z SNW Z DUW E Z XVW GRGDMH VL ]GDQLH WU]H LH Z brzmieniu: -H*HOL RG GQLD ]DNR ]HQLD EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR OXE MHJR ] LXSá\QáRODWRSáDW\OHJDOL]D \MQHMQLHXVWDODVL senatorów: H. Dzido, S. Izdebskiego 30) Z DUW Z SNW Z DUW E Z XVW ]GDQLH ZVWSQH RWU]\PXMH brzmienie: 'R RSáDW\ OHJDOL]D \MQHM VWRVXMH VL SU]HSLV\ GRW\ ] H RSáDW\ ]D RERZL]NRZHNRQWUROH]W\P*HZ\VRNRüRSáDW\Z\QRVL Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 31) w art. 1 w pkt 40, w art. 50 w ust. 1 wyrazy "art. ]DVWSXMH VL wyrazami "art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1"; 32) w art. 1 w pkt 40, w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 3RVWDQRZLHQLHRZVWU]\PDQLXUREyWEXGRZODQ\ KWUD LZD*QRüSR usá\zlh PLHVL \ RG GQLD GRU ]HQLD K\ED *H Z W\P WHUPLQLH zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w

8 art. 51 ust. 1."; 6 33) w art. 1 w pkt 41, w art. 50a w pkt 1 po wyrazach "art. 48 ust. 2" dodaje VLZ\UD]\RUD]ZDUWEXVW 34) w art. 1 w pkt 42, art. 51 otrzymuje brzmienie: "Art U]HG XSá\ZHP WHUPLQX R NWyU\P PRZD Z DUW XVW ZáD LZ\RUJDQZ\GDMHGe \]M QDND]XM ]DQLH KDQLH GDOV]\ K UREyW EXGRZODQ\ K EG( URzELyUN RELHNWX OXE MHJR ] L EG( doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 2) QDNáDGDM RERZL]HN Z\NRQDQLD RNUHORQ\ K ]\QQR L Z celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, RNUHODM WHUPLQL KZ\NRQDQLDOXE 3) QDNáDGDM RERZL]HNVSRU]G]HQLDLSU]HGVWDZLHQLD wrnuhorq\p WHUPLQLH SURMHNWX EXGRZODQHJR ]DPLHQQHJR XZ]JOGQLaM HJR ]PLDQ\ Z\QLNDM H ] dotychczas wykonanych robót budowlanych; przepisy GRW\ ] H SURMHNWX EXGRZODQHJR VWRVXMH VL odpowiednio do zakresu tych zmian. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w pkt 2 lub 3, Z\GDMHVLSRZ\NRQDQLXRERZL]NXRNUHORQHJRZW\P nakazie.,qzhvwru ]DZLDGDPLD ZáD LZ\ RUJDQ R Z\NRQDQLX RERZL]NyZ R NWyU\ K PRZD Z XVW SNW OXE L Z\VWSXMH ] wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. 3. :ád LZ\ RUJDQ SR VSUDZG]HQLX Z\NRQDQLD RERZL]NyZR których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje GH \]MZVSUDZLH]DWZLHUG]HQLDSUojektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Przepisy art. 35, zz\mwnlhp SU]HSLVX

9 7 ust.snwolwevwrvxmhvlrgsrzlhgqlr : UD]LH QLHZ\NRQDQLD RERZL]NyZ R NWyU\ K PRZD Z XVWSNWLZáD LZ\ RUJDQ QDND]XMH Z GURG]H decyzji, zaniechanie dalszych roeyw EXGRZODQ\ K EG( UR]ELyUN RELHNWX OXE MHJR ] L EG( GRSUowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 3U]HSLV\XVWVWRVXMH VL RGSRZLHGQLR MH*HOL URERW\ EXGRZODQH Z SU]\SDGND K LQQ\ K QL* RNUHORQH Z art.]rvwdá\ Z\NRQDQH Z VSosób, o którym mowa w art. 50 ust. 1. W takim przypadku decyzji o pozwoleniu QDZ]QRZLHQLHUREyWQLHZ\GDMHVL 3U]HSLVyZ QLQLHMV]HJR DUW\NXáX GRW\ ] \ K SR]ZROHQLD QD X*\WNRZDQLH QLH VWRVXMH VL GR UREyW EXGRZODQ\ K LQQ\ K QL* EXGRZD OXE SU]HEXGRZD RELHNWX EXGRZODQHJROXEMHJR ] L 35) w art. 1 w pkt 44, art. 54 otrzymuje brzmienie: "Art. 54.'R X*\WNRZDQLD RELHNWX EXGRZODQHJR QD NWyUHJR Z]QLHVLHQLHMHVWZ\PDJDQHSR]ZROHQLHQDEXGRZPR*QD SU]\VWSLü]]DVWU]H*HQLHPDUWLSR ]DZLDGRPLHQLX ZáD LZHJR RUJaQX R ]DNR ]HQLX budowy, 2)SU]HSURZDG]HQLX SU]H] ZáD LZ\ RUJDQ RERZL]NRZHM NRQWUROL R NWyUHM PRZD Z DUW E ust. 1, ZQLHVLHQLXRSáDW\RNWyUHMPRZDZDUWI - MH*HOLRUJDQWHQZWHUPLQLHGQLRGGQLDSU]HGVWDZLHQLD GRZRGX ZQLHVLHQLD RSáDW\ QLH ZQLHVLH VSU]H LZX Z drodze decyzji."; 36) ZDUWZSNWZDUWGRW\ K ]DVRZWUHüR]QD ]DVLMDNRXVW RUD]GRGDMHVLXVWZEU]PLHQLX "2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane WDN*HMH*HOLSU]\VWSLHQLHGRX*\WNRZDQLDRELHNWXEXGRZODQHJROXE MHJR ] L PD QDVWSLü SU]HG Z\NRQDQLHP ZV]\VWNL K UREyW

10 budowlanych."; 8 37) w art. 1 w pkt 47 lit. b otrzymuje brzmienie: EGRGDMHVLXVWZEU]PLHQLX "6. Zawiadomienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1, VWDQRZLZH]ZDQLHZáD LZHJRRUJDQXGRSU]HSURZDG]HQLD RERZL]NRZHMNRQWUROLRNWyUHMPRZDZDUWEXVW 7. : SU]\SDGNX VWZLHUG]HQLD SU]\VWSLHQLD GR X*\WNRZDQLD obiektu budowlaqhjr OXE MHJR ] L ] QDUXV]HQLHP SU]HSLVyZ DUW L ZáD LZ\ RUJDQ MHVW RERZL]DQ\ GR GRNRQDQLD EH]]ZáR ]QHM RERZL]NRZHM NRQWUROL WHJR oelhnwx 6WDZND RSáDW\ R NWyUHM PRZD Z DUW I XOHJD ZyZ ]DVG]LHVL LRNURWQHPXSRGZ\*V]HQLX 3R ]DNR ]HQLX SRVWSRZDQLD Z VSUDZLH ]DZLDGRPLHQLD R ]DNR ]HQLX EXGRZ\ RELHNWX EXGRZODQHJR DOER XG]LHOHQLX SR]ZROHQLD QD X*\WNRZDQLH ZáD LZ\ RUJDQ ]ZUD D EH]]ZáR ]QLH LQZHVWRURZL GRNXPHQW\ R NWyU\ K PRZD Z ust. 1 pkt 1, 4 i 5.";"; 38) w art. 1 w pkt 49: DZOLWDZXVWSRZ\UD]D KDUWEXVWGRGDMHVLZ\UD]\ LSU]HGVWDZLHQLXGRZRGXZQLHVLHQLDRSáDW\RNWyUHMPRZDZ art. 59f ust. 1", EZOLWEZXVWVNUHODVLZ\UD]\ZXVWL 39) ZDUWZSNWZDUWHVNUHODVLZ\UD]\EH]RJUDQL ]H sen. A. Chronowskiego 40) w art. 1 w pkt 50, w art. 59f : a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: =DSU]HSURZDG]HQLHRERZL]NRZHMNRQWUROLZ\PLHU]DVLRSáDW VWDQRZL LOR ]\Q VWDZNL RSáDW\ V ZVSyá ]\QQLND NDWHJRULL RELHNWX EXGRZODQHJR N L ZVSyá ]\QQLND ZLHONR L RELHNWX budowlanego (w).",

11 9 EZXVWZ\UD]\RNWyUHMPRZDZXVW]DVWSXMHVLZ\UD]DPL ]D RERZL]NRZH NRQWUROH SU]HSURZDG]DQH SU]H] RUJDQ\ QDG]RUX budowlanego"; 41) w art. 1 w pkt 50, art. 59g otrzymuje brzmienie: "Art. 59g. 1.2SáDWZ\PLHU]DZáD LZ\RUJDQSRSU]HSURZDG]HQLX RERZL]NRZHM NRQWUROL Z GURG]H SRVWDQRZLHQLD QD NWyUHSU]\VáXJXMH]D*DOHQLH 2.2SáDWZQRVLVLZWHUPLQLHGQLRGGQLDGRU ]HQLD postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie ZáD LZHJR XU]GX ZRMHZyG]NLHJR OXE QD UD KXQHN EDQNRZ\WHJRXU]GX 3. W przypadku QLHXLV] ]HQLD RSáDW\ Z WHUPLQLH LJD VL M Z WU\ELH SU]HSLVyZ R SRVWSRZDQLX egzekucyjnym w administracji."; Uwaga: 3U]\M LHSRSUDZNLQUZ\NOX ]DJáRVRZDQLHSRSUDZHNQUL 42) ZDUWVNUHODVLSNWL.RQVHNZHQ MSU]\M LDWHMSRSUDZNLEG]LHNRQLH ]QRü GRNRQDQLDQDVWSXM \ K]PLDQ - w art. 1 w pkt 7 wyrazy "w art. 72 w ust. ]DVWSXMH VLZ\UD]DPLZ art. 72 w ust. 1 i 2"; - w art. 1 w pkt 63, w ust. 1 po wyrazach "art. 70 ust. 2," GRGDMHVLZ\UD]\DUWXVW KSPI Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 43) w art. 1 pkt 56 otrzymuje brzmienie: "56)ZDUWZXVWZ\UD]\SU]HSLV\DUWLDUW]DVWSXMHVL wyrazami "przepisy art. 50, art. 51 i art. 57 ust. 7";";

12 10 44) ZDUWVNUHODVLSNW.RQVHNZHQ MSU]\M LDW\ KSRSUDZHNEG]LH NRQLH ]QRüGRNRQDQLDQDVWSXM \ K]PLDQ - w art. 1 w pkt 7 wyrazy "w art. 72 w ust. ]DVWSXMH VLZ\UD]DPLZ art. 72 w ust. 1 i 2"; - w art. 1 w pkt 63, w ust. 1 po wyrazach "art. 70 ust. 2," GRGDMHVLZ\UD]\DUWXVW Uwaga: 3RSUDZNLQULQDOH*\JáRVRZDüá ]QLH 45) ZDUWVNUHODVLSNW 46) ZDUWSRSNWGRGDMHVLSNWDZEU]PLHQLX D Z DUW SR Z\UD]D K Z DUW GRGDMH VL Z\UD]\ "art. 49b,";"; 47) ZDUWZSNW]Dá ]QLNGRXVWDZ\RWU]\PXMHEU]PLHQLH =Dá ]QLNGRXVWDZ\±3UDZREXGRZODQH Kategorie obiektów budowlanych Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne.dwhjruld,,exg\qnlváx* H gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarvnrvnádgrzh Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, bug\qnl JRVSRGDU ]H JDUD*H GR GZy KVWDQRZLVNZá znie Kategoria IV - elementy dróg :VSyá ]\QQ ik kategorii :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ obiektu (k) 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 11 publicznych i kolejowych dróg 5,0 1,0 szynoz\ K MDN VNU]\*RZDQLD L Z]á\ ZMD]G\ ]MD]G\ SU]HMD]G\ perony, rampy Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, 10,0 1,0 VNR ]QLH L Z\ LJL QDU LDUVNLH kolejki linowe, odkryte baseny, zje*g*doqlh Kategoria VI - cmentarze 8,0 1,0.DWHJRULD 9,, RELHNW\ VáX* H nawigacji wodnej, jak: dalby, 7,0 1,0 wysepki cumownicze Kategoria VIII - inne budowle 5,0 1,0 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (kubatura w m 3 ) <2500 > > > Kategoria IX - budynki kultury, naxnllrzldw\ MDN WHDWU\ RSHU\ kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych Kategoria X - budynki kultu religijqhjrmdnnr LRá\NDSOL H klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5 meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.dwhjruld ;, EXG\QNL VáX*E\ ]GURZLD RSLHNL VSRáH ]QHM L socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,

14 12 hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice ZHWHU\QDU\MQH*áRENLGRP\SRPR \ i opieki spoáh ]QHM GRP\ G]LH ND domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze Kategoria XII - budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii 3UH]\GHQWD PLQLVWHUVWZ L XU]GyZ centralnych, terenowej administracji U]GRZHM L VDPRU]GRZHM VGyZ L WU\EXQDáyZ ZL]LH L GRPyZ posudz ]\ K ]DNáDGyZ GOD nieletnich, ]DNáDGyZ NDUQ\ K, DUHV]WyZ OHdczych oraz zabudowa koszarowa.dwhjruld ;,,, SR]RVWDáH EXG\QNL mieszkalne Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVII - budynki handlu, JDVWURQRPLL L XVáXJ MDN VNOHS\ centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty U]HPLHlQL ]H VWD MH REVáXJL pojazdów, myjnie samochodowe, JDUD*H SRZy*HM GZy K VWDQRZLVN 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

15 13 budynki dworcowe Kategoria XVIII - budynki przemyvárzhmdnexg\qnl SURGXN \MQHVáX* HHQHUJHW\ H PRQWRZQLHZ\WZyUQLHU]H(QLHRUD] obiekty magazynowe, jak: budynki VNáDGoZH KáRGQLHKDQJDU\ZLDW\D WDN*HEXG\QNLNROHMRZHMDN nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, VWUD*QL HSU]HMDzdowe, myjnie taboru kolejowego Kategoria XIX - zbiorniki przemyvárzhmdnvlorv\hohzdwru\ bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (powierzchnia w m 2 ) <1000 > > > Kategoria XX - stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5.DWHJRULD ;;, RELHNW\ ]ZL]DQH ] transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, GRNL IDOR KURQ\ QDEU]H*D PROD 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 pirsy, pomosty, pochylnie.dwhjruld ;;,, SOD H VNáDGRZH SRVWRMRZH VNáDGRZLVND RGSDGyZ 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 parkingi :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ (powierzchnia w ha) <1 >1-10 >10-20 >20 Kategoria XXIII obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi

16 14 NRáoZDQLD Sá\W\ ORWQLVNRZH SOD H postojowe i manewrozhogrzlvnd Kategoria XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ GáXJRüZNP <1 >1-10 >10-20 >20 Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 telekomunikacyjne, gazowe, LHSáRZQL ]H ZRGR LJowe, NDQDOL]D \MQH RUD] UXUR LJL SU]HV\áRZH :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ GáXJRüZP <20 > > >500 Kategoria XXVII budowle hydrowh KQL ]QHSLWU] HXSXVWRZH i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwsrzrg]lrzhox]\zdárzh V\IRQ\ZDá\SU]H LZSRZRG]LRZH NDQDá\OX]\*HJORZQHRSDVNLL ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: PRVW\ HVWDNDG\ NáDGNL SU]HM LD podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ Z\VRNRüZP <20 >20-50 > >100.DWHJRULD ;;,; ZROQR VWRM H

17 15 kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 :VSyá ]\QQLNZLHONR LRELHNWXZ Z\GDMQRüZP 3 /h) <50 > > >500.DWHJRULD;;;RELHNW\VáX* HGR korzystania z zasobów wodnych, jak: XM LDZyGPRUVNL KLUyGOGRZ\ K EXGRZOH ]U]XWyZ ZyG L LHNyZ pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie LHNyZ 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 "; 48) w art. 2 wyrazy "(Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z Sy(Q ]P ]DVWSXMHVLZ\UD]DPLDz.U. z 2002 r. Nr 110, z Sy(Q]P 49) art. 6 otrzymuje brzmienie: "Art. 6. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny ]JRGQR LDz.U. Nr 166, poz. 1360) w art. 38 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) organy nadzoru budowlanego, o których mowa w SU]HSLVD KRGUEQ\ K 50) ZDUWVNUHODVLXVW 51) Z DUW Z\UD]\ DUW SNW OLW D QLQLHMV]HM XVWDZ\ ]DVWSXMH VL wyrazami "art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu QDGDQ\PQLQLHMV]XVWDZ 52) Z DUW SR Z\UD]D K DUW SNW GRGDMH VL Z\UD]\ Z ] L GRW\ ] HMRERZL]NXSU]HSURZDG]DQLDNRQWUROL

18 áR ]RQR]SROH HQLD0DUV]DáND6HQDWX...

Następuje w formie: - zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej tego faktu wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Następuje w formie: - zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej tego faktu wraz z kompletem wymaganych dokumentów 2015-11-23 Zakończenie budowy Następuje w formie: - zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej tego faktu wraz z kompletem wymaganych dokumentów lub - wniosku do Powiatowego Inspektora

Bardziej szczegółowo

# $# %& #' # (&#)(' & * +, %&)) #! #'%& #!'&! %- %-#%& #!. +! * /-#&%#!..

# $# %& #' # (&#)(' & * +, %&)) #! #'%& #!'&! %- %-#%& #!. +! * /-#&%#!.. !"!" $ %& ' (&)(' & * +, %&))! '%&!'&! %- %-%&!. +! * /-&%!..! &0! %/-!. $!&!&)- 0%!.'/- +1 "/ // /-/ & %-%&!.*-/-!.2 " / & &)3!.2 " %!. & %-!. &%!- %- %0!.. ) ) / &/ / 4,& 1 " %%&!5! &,1 "%&!&).!' %"%&

Bardziej szczegółowo

Art. 48. obiektu budowlanego, lub jego cz ci, b d cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow. Art. 49. Art. 49a.

Art. 48. obiektu budowlanego, lub jego cz ci, b d cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow. Art. 49. Art. 49a. Art. 48. 1. Wła ciwy organ nakazuje, z zastrze eniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórk obiektu budowlanego, lub jego cz ci, b d cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow. 2.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r. Druk nr 565 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja QD SRVLHG]HQLX Z

Bardziej szczegółowo

13. Kraj: 14. Województwo: 15. Powiat: 16. Gmina: 17. Ulica: 18. Nr domu: 22. Kraj: 23. Województwo: 24. Powiat: 25. Gmina: 26. Ulica: 27.

13. Kraj: 14. Województwo: 15. Powiat: 16. Gmina: 17. Ulica: 18. Nr domu: 22. Kraj: 23. Województwo: 24. Powiat: 25. Gmina: 26. Ulica: 27. Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

ZAŁ CZNIK (9) Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielko ci obiektu (w) Kategorie obiektów budowlanych

ZAŁ CZNIK (9) Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielko ci obiektu (w) Kategorie obiektów budowlanych Art. 71. 1. Przez zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci rozumie si w szczególno ci: 1) (uchylony); 2) podj cie b d zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego cz ci działalno ci zmieniaj

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego Zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane: Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE 160 ANEKS NR 4. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 1999 R. W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Wartość atrybutu wg ust. 19 i 20 zał. 4

Bardziej szczegółowo

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P

1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P 52='=,$à III DANE O EMISJI 1DSRGVWDZLHQLQLHMV]HJR3URVSHNWXGRSXEOL ]QHJRREURWXZSURZDG]DQ\ KMHVWái ]QLHGRDN ML (PLWHQWDRZDUWR LQRPLQDOQHM]áND GDZW\P DN ML]Z\Ná\ KQDRND]L LHODVHULL(RZDUWR LQRPLQDOQHM]áRW\ND

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Słubicach SPRAWOZDANIE. z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2015 rok

Starostwo Powiatowe w Słubicach SPRAWOZDANIE. z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2015 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego u! Piłsudskiego 19,69-i00 tel./fax 95 758 22 73 Znak: SI - 0511-1/2016 Starostwo Powiatowe w Słubicach Słubice, dnia 5 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r.

=DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. =DU]G]HQLH1U97 -I/IV/05 %XUPLVWU]D0LDVWD%LáJRUDM ]GQLDZU]HQLD r. ZVSUDZLHXVWDOHQLDSURJUDPXV]NROHQLDZVWSQHJR-LQVWUXNWD*XRJyOQHJR LLQVWUXNWD*XVWDQRZLVNRZHJR]]DNUHVXEKSGODSUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLDQ\FKZ8U]G]LH0LDVWD%LáJRUDM

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 810)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 810) Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 810) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 157. System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 157 System finansowania zatrudnienia osób niepe nosprawnych w Polsce Wnioski dla efektywnoêci finansów publicznych Dorota Poznaƒska Warszawa, kwiecieƒ 2003 r. Projekt graficzny:

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 443

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 443 Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 443 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań

Szanowni Państwo, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań Szanowni Państwo, 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Stan na dzień 31 grudzień 2007 r. Część opisowa katalogu zagroŝeń powiatu staszowskiego 1. Charakterystyka powiatu: Powiat staszowski

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 14 września 2007 r. Druk nr 516 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 września

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące parkingów rowerowych

Wymogi dotyczące parkingów rowerowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. Wymogi dotyczące parkingów rowerowych Miejsce postojowe dla rowerów to miejsce umożliwiające pozostawienie roweru,

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK WETERYNARII TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze specjalnością hipoterapia ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK HODOWCA KONI - lecznice weterynaryjne, zakłady mięsne, stadniny koni, hodowla zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r.

Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1532) 187. posiedzenie.rplvml3rolw\nl6sráhf]qhml=gurzld w dniu 25 listopada 2004 r. V kadencja 3RU]GHN REUDG 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

:\GDQLH. 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 02/2003. ,QVWUXN MDREVáXJL

:\GDQLH. 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 02/2003. ,QVWUXN MDREVáXJL 6LOQLNLSUiGXWUyMID]RZHJR'5'9'7'7('9( 6HUZRPRWRU\DV\Q KURQL ]QH&7&9 :\GDQLH 02/2003,QVWUXN MDREVáXJL 3/ SEW-EURODRIVE 6SLVWUH L :D QHZVND]yZNL :VND]yZNLEH]SLH ]HrVWZD %XGRZDVLOQLND 3RGVWDZRZDEXGRZDVLOQLNDWUyMID]RZHJR

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia.

Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia. Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia. Michał Behnke Kancelaria Radców Prawnych CIC Danuta

Bardziej szczegółowo

kanalizacyjnego Tytuł prawny Zgłoszenie zamiaru ust.1 i 2 umowy

kanalizacyjnego Tytuł prawny Zgłoszenie zamiaru ust.1 i 2 umowy W celu przyłączenia do nowej siecii kanalizacyjnej w Żydomicach należy wykonać następujące działania: Złożenie wniosku do GZEWiK o wydanie technicznych warunków przyłącza kanalizacyjnego Tytuł prawny właściciela

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 14 lipca 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane Praca Mieszkanie znaczenie czas i koszty dojazdów i powrotów, koszty inwestycji w infrastrukturę drogową i okołodrogową, koszty utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 maja 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 maja 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2982 Poz. 570 i 571 570 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przekszta ceƒ w Paƒstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Wa brzychu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAZWA DZIELNICY Białołęka

NAZWA DZIELNICY Białołęka itp. Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m 2 gruntu (w zł.) a) komisy, 12,22 b) obiekty handlowe, handlowousługowe, filmów, gabinety lekarskie, stomatologiczne itp. 8,88 13,60 nie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364. Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAKA INWESTYCYJNA W WAŁCZU

DZIAŁAKA INWESTYCYJNA W WAŁCZU DZIAŁAKA INWESTYCYJNA W WAŁCZU Dysponujemy na sprzedaż działką inwestycyjną o łącznej powierzchniach 7,28 ha. Działka zlokalizowana jest na terenie miasta Wałcz, przy drodze wojewódzkiej 163, na trasie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2010 r. Druk nr 809 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Druk nr 999 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające)

PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające) . (imię i nazwisko/ nazwa inwestora) (adres zamieszkania) (nr telefonu) PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ul. Klasztorna 6, II

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE :$/'(0$5'2à *$ STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2),&

Bardziej szczegółowo

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND

y Z U R . U ] F]R U ]D N R W R U Q N D D QyZ % RJG *Ã3DZOLND Ã2VWU\V] *Ã6XUJRZD *Ã= EDORZD *Ã.RWR *Ã*RU\OND à\vdã*yud *Ã6\UNyZND *Ã0DJXUD *Ã3DUV]\ZND P Q S P PQSP *.RWR PQSP **RU\OND PQSP 3 R WR N 5 *3DUV]\ZND PQSP 3 U R V ' ZRU VN L3RWRN = D J PQSP U R G ] N L 3 2VWU\V].RVNRZD*yUD PQSP X VQ ] N R : L FLH 6RáW\VLD*yUD PQSP *6\UNyZND & Z F D Ny y Z 3

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Druk nr 907 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 2 3 4 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH

GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH ROBERT MIKULSKI, radca prawny 2 Uregulowania prawne gwarancji i rękojmi w Kodeksie cywilnym

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189.

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w kwietniu 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU Jednostka ewidencyjna Nazwa obrębu: Numer obrębu: WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU Karta mapy: Adres budynku: ---------------------------------------- Miejscowość ---------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Druk nr 149 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. rozpatrzyła

Bardziej szczegółowo

52='=,$à,9'$1( O EMITENCIE

52='=,$à,9'$1( O EMITENCIE 52='=,$à,9'$1( O EMITENCIE 1. OZNACZENIE EMITENTA Firma: )DEU\ND)DUEL/DNLHUyZÄ QLH ND 6SyáND$N \MQD Forma prawna: VSyáNDDN \MQD Kraj siedziby: Polska Siedziba: Lubzina Adres: nr 34 A, 39-102 Lubzina Telefon:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r.

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/111/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku

Uchwała Nr XVII/111/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku Uchwała Nr XVII/111/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kosakowo. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 17. wydanie Stan prawny na 4 marca 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES 53 M>D J. Wróbel Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, Poland,1)

Bardziej szczegółowo

478/IV/11. z dnia 29 marca 2011 r. WOJEWÓDZTWA

478/IV/11. z dnia 29 marca 2011 r. WOJEWÓDZTWA 478/IV/11 z dnia 29 marca 2011 r. WOJEWÓDZTWA 10 za rok 2010 str. 1. 5 2. 11 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.2. Zestawienia tabelaryczne Dochody Wojew 14 14 15 33 2.3. 33 2.4. Dotacje 34 2.5. 2.6. Dochody z 42 46 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT)

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT) REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK (KTM ZG PTTK) ustanawia: Młodzieżową Odznakę Turysta Motorowy (TM), Motorową Odznakę Turystyczną

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Jakość / Najlepsza Cena Obniżka nawet o 15 200,00 pln

Najlepsza Jakość / Najlepsza Cena Obniżka nawet o 15 200,00 pln Najlepsza Jakość / Najlepsza Obniżka nawet o 15 200,00 pln " OFERTA SPECJALNA; LICZBA SAMOCHODÓW OGRANICZONA" Rocznik 2013 WYPRZEDAŻ 2.0 BENZYNA 2.0 DIESEL Low Emission 2.0 DIESEL 58 800,00 zł 71 000,00

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r.

Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1653) 27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 25 lutego 2005 r. V kadencja Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych a) za okres od początku roku do końca... kwartału 2015 r.

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych a) za okres od początku roku do końca... kwartału 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NIP Podstawa Prawna Składający Termin Składania Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie, 1 lutego 2013 r.

Krosno Odrzańskie, 1 lutego 2013 r. SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 01 lutego 2013 r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Daty Procedur opracowania Studium Uwarunkowań i KZP 5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego

Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23; tel. 071 78 29 252; email: wodgik@dolnyslask.pl BDOT

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POLSKA BEZ BARIER

REGULAMIN KONKURSU POLSKA BEZ BARIER REGULAMIN KONKURSU POLSKA BEZ BARIER PREAMBUŁA 1. Konkurs Polska bez barier zwany dalej Konkursem jest inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Kancelarii Sejmu RP podjętą w ramach wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo

strona 2 1.1 Adres Wrocław, obręb Wojszyce, ul. Smardzowska, działka nr 1/11 o pow. 11336 m 2, AM 14, KW nr WR1K/00272192/9.

strona 2 1.1 Adres Wrocław, obręb Wojszyce, ul. Smardzowska, działka nr 1/11 o pow. 11336 m 2, AM 14, KW nr WR1K/00272192/9. OPIS NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1.Dane ogólne...2 1.1Adres...2 1.2Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego...2 1.3Plany zagospodarowania przestrzennego w okolicy...3 1.4Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo