Opis systemu. BillNet S.A. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu. BillNet S.A. 1"

Transkrypt

1 Opis systemu BillNet S.A. 1

2 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET U)<7.2:1,&< 6<67( Z$6$'$ '=,$à$1,$ 6<67( D:$ :$5,$17< :63Ïà35$&< = PORTALEM IHURZDQLHXVáXJLSU]H]SRUWDOSRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ IHURZDQLHXVáXJLSU]H]3RUWDOSRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% =<&,:<1,.$-&(=:<.25=<67$1,$86à8*,%,//1( PORTAL KLIENCI WYSTAWCY RACHUNKÓW BANKI %(=3,(&=(67:2...9 BillNet S.A. 2

3 1. Opis systemu BillNet 3URSRQRZDQ\SU]H]%LOO1HWV\VWHP(OHNWURQLF]QHM3UH]HQWDFMLL3áDWQRFL5DFKXQNyZ (ang. EBPP Electronic Bill Presentment and 3D\PHQW XPR*OLZLD SU]HJOGDQLH L UHJXORZDQLH SáDWQRFL UDFKXQNyZ ] Z\NRU]\VWDQLHP,QWHUQHWX NRPSXWHU\ WHOHIRQ\ komórkowe) i telefonów stacjonarnych *\WNRZQLF\V\VWHPX 6\VWHP%LOO1HWMHVWQRZRF]HVQXVáXJVNLHURZDQGR :\VWDZFyZ UDFKXQNyZ PDVRZ\FK RSHUDWRU]\ WHOHNRPXQLNDF\MQL ]DNáDG\ energetyczne, dostawcy gazu, wody, telewizje kablowe itp.) Banków.OLHQWyZLQG\ZLGXDOQ\FKLILUPNRU]\VWDMF\FK]XVáXJPDVRZ\FK 1.2 =DVDGDG]LDáDQLDV\VWHPX =DVDGG]LDáDQLDV\VWHPXSU]HGVWDZLDSRQL*V]\VFKHPDW %DQN.OLHQWD %DQN :\VWDZF\ %LOO1HW.OLHQW :\VWDZFD 1. Wystawienie rachunku - Wystawca rachunków generuje dla swoich klientów rachunki, które w formie elektronicznej przekazuje do systemu BillNet. BillNet S.A. 3

4 2. Przegldanie rachunków i zlecanie páatnoci - Klient korzystajcy z systemu BillNet mo*e obejrzeü swoje rachunki w serwisie internetowym oraz dokonaü ich páatnoci. 3. BillNet przesyáa polecenie przelewu do Banku klienta. - Po akceptacji polecenia przelewu przez Klienta BillNet automatycznie i w sposób caákowicie bezpieczny przesyáa je do banku Klienta. 4. Przelew páatnoci na konto Wystawcy rachunku - Bank Klienta, za pomoc istniejcej sieci rozlicze midzybankowych, dokonuje przelewu nale*nej kwoty do banku Wystawcy rachunku. 5. Automatyczna rejestracja danych w systemie wystawcy - Format informacji o wpáatach jest identyczny z formatem przelewu na pocztku procesu (patrz pkt 1) co pozwala na jej automatyczne przeniesienie do systemu rozlicze wystawcy rachunków. 1.3 'ZDZDULDQW\ZVSyáSUDF\]3RUWDOHP 3RUWDOH LQWHUQHWRZH V ZD*Q\P HOHPHQWHP Z PRGHOX EL]QHVRZ\P%LOO1HW 3RSU]H] SRUWDO PR*OLZ\ MHVW NRQWDNW.OLHQWyZ SáDFF\FK UDFKXQNL ] VHUZLVHP (%33 U\V SRQL*HM:\GDMHVL*HXVáXJD(%33LGHDOQLHSDVXMHGRSDNLHWXXVáXJe-commerce, takich jak e-banking, HJLHáGDF]\VSU]HGD*SáDWQ\FKVHUZLVyZLQIRUPDF\MQ\FKNWyUH ZNUyWFHSRZLQQ\]RVWDü]DRIHURZDQHSU]H]F]RáRZHSROVNLHSRUWDOH %LOO1HWSURSRQXMH3RUWDORPGZDZDULDQW\ZVSyáSUDF\Z]DNUHVLH(%33 ƒ ƒ RIHURZDQLHVHUZLVX(%33SRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ RIHURZDQLHVHUZLVX(%33SRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% : REX SU]\SDGNDFK FDáRFL V\VWHPX ]DU]G]D %LOO1HW ]PLHQLD VL MHGQDN SRVWU]HJDQLH UROL 3RUWDOX SU]H].OLHQWyZ GRVWS GR GDQ\FK.OLHQWyZ PR*OLZRü SURPRFML PDUNL 3RUWDOX RUD] SURSRUFMH SRG]LDáX SU]\FKRGyZ JHQHURZDQ\FK SU]H] X*\WNRZQLNyZV\VWHPX%LOO1HW BillNet S.A. 4

5 %DQN.OLHQWD %DQN :\VWDZF\ %LOO1HW 2EVáXJD (%33.OLHQW 3RUWDO :\VWDZFD IHURZDQLHXVáXJLSU]H]SRUWDOSRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ 2IHURZDQLH XVáXJL (%33 SRSU]H] 3RUWDO SRG PDUN %LOO1HW SROHJD QD ZEXGRZDQLX VHUZLVX %LOO1HW Z LVWQLHMFHM SRVWDFL Z VWUXNWXU VWURQ3RUWDOXOXELQWHJUDFM QD poziomie OLQNyZ LQWHUQHWRZ\FK.OLHQFL NRU]\VWDMF\ ] VHUZLVX (%%3 ZFKRG]QD VWURQ\ %LOO1HW SRSU]H] 3RUWDO 7D IRUPD ZVSyáSUDF\ QLH Z\PDJD QDNáDGyZ QD GRSDVRZDQLHVHUZLVX%LOO1HWGRVSHF\ILNLGDQHJR3RUWDOXDMHGQRF]HQLHGRVWSGR XVáXJL(%33XDWUDNF\MQLD3RUWDOMDNRZVWSQHPLHMVFHGRGRNRQ\ZDQLDWUDQVDNFML 3RUWDOQLHWZRU]\ED]\GDQ\FK.OLHQWyZXVáXJL(% IHURZDQLHXVáXJLSU]H]3RUWDOSRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% 2IHURZDQLH XVáXJL (%%3 SRSU]H] 3RUWDO SRG PDUN 3RUWDOX ]DNáDGD EXGRZ dedykowanego interfejsu do systemu BillNet po stronie Portalu. Portal oferuje ZyZF]DV XVáXJ MDNR MHGHQ ]H VZRLFK VHUZLVyZ ZH ZVSyáSUDF\ ] %LOO1HW.OLHQFL NWyU]\ NRU]\VWDM ] V\VWHPX (%%3 SRSU]H] ]EXGRZDQ\ LQWHUIHMV PDM PR*OLZRü SU]HE\ZDü Z URGRZLVNX JUDILF]Q\P VSHF\ILF]Q\P GOD 3RUWDOX L NRU]\VWDü ] MHJR ILOR]RILLQDZLJDF\MQHM5ROD3RUWDOXZZDULDQFLH%]RVWDMHSRV]HU]RQD]DWHPRIXQNFM ÄZLUWXDOQHJRJRVSRGDU]D V\VWHPX3RUWDOWZRU]\ED]GDQ\FKVZRLFK.OLHQWyZ BillNet S.A. 5

6 2..RU]\FLZ\QLNDMFH]Z\NRU]\VWDQLDXVáXJL%LOO1HW 2.1 Portal Rozszerzenie oferty Portalu :áf]dmf GR VZRMHJR SRUWIHOD QRZRF]HVQ LQQRZDF\MQ L Z\JRGQ XVáXJ %LOO1HW 3RUWDO SRV]HU]D RIHUW GOD8*\WNRZQLNyZ Z]PDFQLDMFZWHQVSRVyEVZRMSR]\FMNRQNXUHQF\MQQDU\QNX =ZLNV]HQLH DWUDNF\MQRFL 3RUWDOX ± %LOO1HW MHVW XVáXJ GRSLHUR ZFKRG]F QD SROVNL U\QHN : GRELH URVQFHM NRQNXUHQFML VHUZLV WHQ PR*H E\ü XVáXJ NWyUD Z\Uy*QL3RUWDOVSRUyGLQQ\FK Reklama portalu BillNet zamieszcza na swoich stronach informacje o swoich 3DUWQHUDFKEGFHMHGQRF]HQLHprzekierowaniem na ich strony. Dodatkowy przychód 8*\WNRZQLF\ NRU]\VWDMF\ ] XVáXJL %LOO1HW SRSU]H] SRUWDO JHQHUXMGRGDWNRZHSU]\FKRG\ 1RZL X*\WNRZQLF\ NRQW .olhqfl VHUZLVX %LOO1HW QLH SRVLDGDMF\ MHV]F]H ZáDVQ\FKNRQWHPDLOEGSU]HNLHURZ\ZDQLQDVWURQ\3DUWQHUyZNWyU]\MHRIHUXM 1LVNL NRV]W ZLDGF]HQLD XVáXJL ±.RU]\VWDMF ] XVáXJL %LOO1HW 3RUWDO QLH PXVL LQZHVWRZDü Z NROHMQ\ V\VWHP LQIRUPDW\F]Q\ MHJR XWU]\PDQLH RUD] QDZL]\ZDü L SRGWU]\P\ZDüNRQWDNWyZ]:\VWDZFDPLHOHNWURQLF]Q\FKUDFKXQNyZ 2.2 Klienci Oszczdnoü czasu i wygod Dziki Systemowi BillNet dokonywanie páatnoci rachunków jest proste i bardzo wygodne. Klient nie musi ju* staü w kolejkach na poczcie lub w banku, wypeániaü formularzy i przelewów. System BillNet umo*liwi mu obejrzenie i opáacenie rachunków w kilka chwil. Opáacanie rachunków za darmo Korzystanie z usáugi BillNet jest caákowicie darmowe! Nie pobieramy abonamentu ani prowizji od transakcji. BillNet S.A. 6

7 Mo*liwoü kontroli i zarzdzania bud*etem domowym BillNet oferuje dostp poprzez Internet do szczegyáyw rachunków, analiz i zestawie wydatków umieszczonych w jednym miejscu na osobistej stronie. Mo*liwoü decydowania o terminie zapáaty Korzystajc z systemu BillNet mo*na ustawiü daty realizacji páatnoci w wygodny dla siebie sposób, zaplanowaü je na przyszáoü i...wyjechaü na urlop. Informowanie i przypominanie o rachunkach BillNet automatycznie powiadamia o nadejciu nowego rachunku, upáywajcym terminie páatnoci i dokonanej transakcji. Dziki serwisowi Klient nie musi pamitaü o rachunkach. Szeroki dostp Caá dob przez okrgáy rok jest nieograniczony i áatwy dostp do serwisu BillNet poprzez Internet i WAP, a w przyszáoci równie* telefon. 100% bezpieczestwa Bezpieczestwo danych i transakcji jest dla nas podstawow i najwa*niejsz kwesti, dlatego system BillNet u*ywa zabezpiecze stosowanych w bankowoci internetowej. 2.3 Wystawcy rachunków Oszczdnoci Dziki systemowi BillNet Wystawca Rachunków mo*e obni*yü koszty wydruków i rozsyáania faktur papierowych nawet o 70%. Poprawa terminowoci wpáat System BillNet umo*liwia Páatnikom regulowanie páatnoci w wygodnej formie i w dowolnym czasie oraz przypomina im o upáywajcych terminach opáat. Dziki temu Wystawca mo*e bardziej terminowo otrzymywaü nale*noci. Automatyczna rejestracja wpáat BillNet umo*liwia Wystawcy wyeliminowanie rcznego procesu rejestracji wpáat. Faktury mog byü automatycznie, bezbádnie ksigowane w systemie, co pozwala na dalsze obni*anie i nakáadów pracy. Usprawnienie procesu monitorowania nale*noci BillNet dostarcza Wystawcy informacje o zatwierdzonych przez Bank Klienta páatnociach, których Wystawca mo*e spodziewaü si w najbli*szym czasie na swoim koncie. BillNet S.A. 7

8 Zwikszenie atrakcyjnoci usáugi Dziki serwisowi BillNet Wystawca dostarcza swoim Klientom nowoczesn i bardzo wygodn form páatnoci za usáugi, zwikszajc tym samym atrakcyjnoü swojej oferty. Nowoczesny przekaz marketingowy Za porednictwem serwisu BillNet Wystawca mo*e dotrzeü do Klienta z nowoczesnym i ukierunkowanym przekazem marketingowym doáczanym do jego faktury np.: bannery reklamowe, programy lojalnociowe, itp. Staáy kontakt z Klientem Za porednictwem serwisu BillNet Wystawca ma mo*liwoü przekazywania dodatkowych informacji swoim Klientom np.: prezentowaü nowe usáugi, udostpniaü szczegyáowe billingi itp. Oszczdnoü i poprawa pracy dziaáu Obsáugi Klienta Dziki dostarczeniu za porednictwem usáugi BillNet wyczerpujcej, kompleksowej i szczegyáowej faktury, Wystawca mo*e znacznie ograniczyü czas i koszty ponoszone przez Biuro Obsáugi Klienta, zwikszajc jednoczenie zadowolenie Klientów. 2.4 Banki Zwikszenie atrakcyjnoci oferowanych usáug Wáczajc do swojego portfela nowoczesn, innowacyjn i wygodn usáug BillNet, Bank poszerza ofert dla Klientów wzmacniajc w ten sposób swoj pozycj konkurencyjn na rynku. Rozszerzenie funkcjonalnoci Internet Bankingu Usáuga BillNet daje wiele mo*liwoci nie dostpnych w tradycyjnym Internet Bankingu. Dziki niej Bank mo*e informowaü Klientów o nadejciu rachunku, przypominaü im o terminach páatnoci, udostpniaü mo*liwoü ogldania faktur ze szczegyáami, ustalania terminów páatnoci. Oszczdnoü czasu i kosztów BillNet umo*liwia Bankowi dokonywanie automatycznej, bezbádnej obsáugi páatnoci bez koniecznoci przetwarzania rachunków papierowych, co znacznie zwiksza efektywnoü pracy. Automatyzacja ekspediowania páatnoci BillNet pomo*e uatrakcyjniü ofert Banku dla Wystawców Rachunków i zachciü ich do korzystania z jego usáug BillNet S.A. 8

9 dostarczajc im elektroniczn i odpowiednio sformatowan informacj niezbdn do automatycznego rejestrowania páatnoci. Redukcja kosztów transferów midzybankowych BillNet mo*e udostpniü Wystawcy Rachunków skonsolidowan list páatnoci, co pozwoli Bankowi przesyáaü zgrupowan páatnoü na rzecz Wystawcy i znacznie obni*y koszty ponoszone na transfery midzybankowe. Wzrost liczby Klientów Klienci, którzy chc opáacaü rachunki poprzez BillNet, musz posiadaü konto w partnerskim Banku serwisu. BillNet zachca swoich potencjalnych u*ytkowników, którzy nie maj takich kont, do otwierania ich w Bankach, które s jego partnerami. Oszczdnoü i poprawa pracy dziaáu Obsáugi Klienta BillNet zmniejsza liczb Klientów odwiedzajcych oddziaáy Banku. Obni*a to koszty ponoszone na Obsáug Klienta i zwiksza zadowolenie Klientów z usáug Banku. Niski koszt wiadczenia usáugi Korzystajc z usáugi BillNet Bank nie musi inwestowaü w kolejny system informatyczny, jego utrzymanie oraz nawizywaü i podtrzymywaü kontaktów z Wystawcami elektronicznych rachunków. 3. %H]SLHF]HVWZR -DNNROZLHN %LOO1HW QLH MHVW LQVW\WXFMILQDQVRZ Z SHáQ\P WHJR VáRZD ]QDF]HQLX G]LDáDRQZREV]DU]HXVáXJILQDQVRZ\FK NWyUH V V]F]HJyOQLH ZUD*OLZH QD NZHVWLH ]ZL]DQH ] EH]SLHF]HVWZHP =EXGRZDQLH V\VWHPX Z PDNV\PDOQ\P VWRSQLX EH]SLHF]QHJR RUD] X]\VNDQLH Z\VRNLHJR SR]LRPX ZLDU\JRGQRFL V F]\QQLNDPL NOXF]RZ\PLGODNRPHUF\MQHJRVXNFHVXSU]HGVLZ]LFLD 3URFHGXU\ ]DEH]SLHF]DMFHUHDOL]RZDQHVQDGZyFKSR]LRPDFK3RSLHUZV]H MHVW WR VIHUD WHFKQLF]QD 1D W\P V]F]HEOX ]DVWRVRZDQH ]RVWDá\ QDVWSXMFH zabezpieczenia: - :HMFLH GR V\VWHPX ]DEH]SLHF]RQH MHVW W]Z PRFQ\P KDVáHP $E\ X]\VNDü GRVWSGRLQG\ZLGXDOQHJRNRQWDRUD]GRNRQDüMDNLHMNROZLHNRSHUDFML.OLHQWPXVL SRGDüVZyMORJLQLZSLVDüKDVáRFRQDMPQLHM]QDNyZNRPELQDFMDF\IULOLF]E BillNet S.A. 9

10 - 7UDQVPLVMD GDQ\FK L SROHFH ]DZV]H MHVW V]\IURZDQD ELWRZ\P V\VWHPHP NRGRZDQLDF]\OLW]ZNOXF]HPVHV\MQ\PFRXQLHPR*OLZLDRGNRGRZDQLHLQIRUPDFML 7HQ VSRVyE V]\IURZDQLD X*\ZDQ\ MHVW Z UDPDFK SRZV]HFKQLH VWRVRZDQHJR Z ZLHFLHEDQNRZ\PV\VWHPX66/ - 6HUZHU Z\NRU]\VW\ZDQ\SU]H]V\VWHP %LOO1HWSRVLDGDFHUW\ILNDWZD*QRFL ILUP\ 7KDZWH =DEH]SLHF]D WR NOLHQWyZ SU]HG SRáF]HQLDPL ] IDáV]\Z\PL VHUZHUDPL SRGV]\ZDMF\PLVLSRG%LOO1HW - Serwer systemu BillNet fizycznie zlokalizowany jest w bezpiecznym pomieszczeniu na terenie BPT Telbank S.A. uznanego operatora systemów UR]OLF]H PLG]\EDQNRZ\FK NWyU\ Z ]DNUHVLH VWRVRZDQ\FK SURFHGXU ]DEH]SLHF]DMF\FKSRVLDGDFHUW\ILNDW,62 - : SU]\SDGNX Z\VWSLHQLD ]GHILQLRZDQHJR RNUHVX EUDNX DNW\ZQRFL SR ]DORJRZDQLX VL V\VWHP GRNRQXMH DXWRPDW\F]QHJR Z\ORJRZDQLD.OLHQWD Operacja ta zabezpiecza Klienta przed nieuprawnionymi operacjami w sytuacji, JG\ SU]H] QLHXZDJ SR]RVWDZLá NRPSXWHU ZáF]RQ\ L ]DORJRZDQ\ GR V\VWHP BillNet; - %LOO1HW SRVLDGD RSFM DXWRPDW\F]QHJR SRZLDGDPLDQLD X*\WNRZQLND HPDLO 606 R ND*GHM GRNRQDQHM RSHUDFML 8PR*OLZLD WR QDW\FKPLDVWRZH Z\OHG]HQLHL]DEORNRZDQLHWUDQVDNFMLGRNRQDQHMSU]H]RVREQLHXSUDZQLRQ :\VRNLSR]LRPEH]SLHF]HVWZDX]\VNDQ\ZVSRVyERSLVDQ\SRZ\*HMMHVWGRGDWNRZR SRGQLHVLRQ\ SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH PHFKDQL]PX SUHGHILQLRZDQLD NRQW 3LHQLG]H ] UDFKXQNX EDQNRZHJR.OLHQWD PRJ E\ü SU]HOHZDQH W\ONR L Z\áF]QLH QD NRQWD ZF]HQLHMSU]H]QLHJR]GHILQLRZDQH BillNet S.A. 10

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES 53 M>D J. Wróbel Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, Poland,1)

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Bankowości elektronicznej KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP

Bankowości elektronicznej KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP Bankowości elektronicznej Cele modułu Zdobycie podstawowej wiedzy na temat bankowości elektronicznej Zdobycie podstawowych informacji na temat pochodzenia bankowości elektronicznej. Zapoznanie się z rożnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Usługa Moje faktury dla TAURON na czym polega? Usługa Moje faktury dla TAURON to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Pomagamy Obniżyć Koszty. www.davidsline.pl

Pomagamy Obniżyć Koszty. www.davidsline.pl Pomagamy Obniżyć Koszty OSZCZĘDZAMY TWOJE PIENIĄDZE Redukcja kosztów poprawia rentowność firmy Wypracowane zyski mogą służyć innym celom inwestycyjnym Poprawa wyników bez utraty jakości Nie podejmujesz

Bardziej szczegółowo

BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty

BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty Usługa BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty Plan prezentacji Jak działa BILIX BILIX dla użytkowników Polecenia Zapłaty BILIX dla klientów nie korzystających z Polecenia Zapłaty Korzyści i wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Dlaczego powstał Program? Małe podmioty umiarkowana, ale rosnąca

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay. Preambuła. nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ).

Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay. Preambuła. nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ). Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay 1 Preambuła 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu pod nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ). 2. Organizatorem Programu Ferpay

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay! Preambuła! nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ).! Definicje!

Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay! Preambuła! nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ).! Definicje! Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay 1 Preambuła 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu pod nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ). 2. Organizatorem Programu Ferpay

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu. BS Puck

Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu. BS Puck Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu 1. Omówienie SMS Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem krótkie wiadomoci tekstowe. Moliwa jest komunikacja w obu kierunkach: - na danie klienta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie postępowania w przypadku zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych. Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 69 ust.1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka allpay.net

Charakterystyka allpay.net SPIS TREŚCI Charakterystyka allpay.net allpay.net w Wielkiej Brytanii System allpay.net Nasze serwisy płatnicze Płatności przy pomocy kart magnetycznych Płatności przy pomocy rachunków z kodem kreskowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi EBPP

Regulamin usługi EBPP Regulamin usługi EBPP Zasady wystawiania, przesyłania i archiwizacji faktur w formie elektronicznej BillBird SA 2013-12-02 Kto świadczy usługę EBPP? 1. Usługa wykonywana jest przez BillBird Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

dr Michał Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego

dr Michał Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego dr Michał Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego UOKiK pojęcie trwałego nośnika informacji Stanowisko KNF w sprawie kart przedpłaconych KNF zakładanie konta przelewem KNF - dopuszczalność screen scraping

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

1 Koszty i przychody związane zane ze świadczeniem usług ug bankowości elektronicznej Ile to kosztuje i ile to przynosi? 2 Dla świadczącego cego usługi ugi bankowości elektronicznej: obciąż ążenia związane

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info

Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info DLACZEGO dlugi.info? dlugi.info jest portalem, który umożliwia każdej firmie w kraju

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU ALLPAY.PL. 1. Płatności internetowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU ALLPAY.PL. 1. Płatności internetowe INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU ALLPAY.PL 1. Płatności internetowe 1.1 Transakcje 1.2 Kody dostępu 1.3 Wypłata 2. Serwisy 2.1 Usługi sms 2.2 Transakcje sms 2.3 Wypłata 3. Pobierz 3.1 Dokumentacje 3.2 Niezbędne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski

20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski EF Faktura VAT nr 5067475681/22/0 Data wystawienia 3 czerwca 2015 Numer konta Abonenta 45478702 Adres do korespondencji: skr. poczt. nr 597 40-950 Katowice S105 firma@netia.pl, 801 888 999 Sprzedawca:

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów Ulga internetowa 1 Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw ulgi internetowej Kiedy możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24.

Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24. Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24. Wzór umowy Strona 1 z 9 DEFINICJE PŁATNOŚCI są to wpłaty pieniężne KLIENTA (wykonane przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą,

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta na przelewy Na Jutro oraz Na Teraz. Polskie Przelewy nie pobierają żadnej opłaty początkowej oraz abonamentu miesięcznego.

Oferta na przelewy Na Jutro oraz Na Teraz. Polskie Przelewy nie pobierają żadnej opłaty początkowej oraz abonamentu miesięcznego. Na Jutro oraz Na Teraz Oferta na przelewy Na Jutro oraz Na Teraz Aktualne stawki dla partnerów Polskie Przelewy za przekazy do 1000 zł Polskie Przelewy nie pobierają żadnej opłaty początkowej oraz abonamentu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem portalu www.noblehealth.pl i organizatorem Programu Partnerskiego Noble Health jest firma Noble Health Sp.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 13 19 lipca 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 13 19 lipca 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 13 19 lipca 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 13.07 Rzeczpospolita: Mobilny Internet kontra stacjonarny Autor: ziu Telekomy nowym podejściem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać.

Polityka prywatności. Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać. 2012 Polityka prywatności Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać. Autor Fundacja Veracity 2012-06-01 2 Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Prostota, a zarazem funkcjonalność oraz minimum formalności przy nawiązywaniu współpracy, mają służyć zapewnieniu sprawnej obsługi płatności.

Prostota, a zarazem funkcjonalność oraz minimum formalności przy nawiązywaniu współpracy, mają służyć zapewnieniu sprawnej obsługi płatności. Oferta proponowanego przez PayU S.A. systemu Platnosci.pl stworzona została dla rynku usług B2C Business to Customer. Zapewniamy obsługę sklepów oraz serwisów internetowych, które przy detalicznej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

biometria i bankomaty recyklingowe w praktyce

biometria i bankomaty recyklingowe w praktyce biometria i bankomaty recyklingowe w praktyce Page 1 O Novum działalność od 1991 r. siedziba w Łomży główna działalność to produkcja oprogramowania: Novum Bank Enterprise NOE (kompleksowy system obsługi

Bardziej szczegółowo

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE PŁAĆ I WYPŁACAJ PŁAĆ I WYPŁACAJ TELEFONEM DZIĘKI IKO PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PKO Bank Polski uruchomił rewolucyjny system płatności mobilnych! Od dzisiaj każdy Klient Banku może korzystać z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem EasySend

Zostań Agentem EasySend Pieniądze na dobrym kursie Zostań Agentem EasySend Zarabiaj z nami nawet 2 000 funtów miesięcznie Pieniądze na dobrym kursie EasySend Limited została założona w 2006 roku. Od początku istnienia stawiamy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. O systemie Płatności Online. 2. Oferowane formy płatności. 3. Schemat procesu płatności. 4. Opis procesu płatności

SPIS TREŚCI. 1. O systemie Płatności Online. 2. Oferowane formy płatności. 3. Schemat procesu płatności. 4. Opis procesu płatności SPIS TREŚCI 1. O systemie Płatności Online 2. Oferowane formy płatności 3. Schemat procesu płatności 4. Opis procesu płatności 5. Automatyzacja usług 6. Bezpieczeństwo 7. Tabele opłat i prowizji 2 1 O

Bardziej szczegółowo

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie Nazwa banku Nazwa karty Maksymalny limit dostępny na karcie kredytowej to: Dostępne waluty, w jakich można rozliczyć transakcje to: Czy bank oferuje przeniesienie karty z innego banku? Jeśli tak, na jakich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa?

ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa? ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa? 1. Regulamin i Polityka Prywatności Programu Partnerskiego Przed dokonaniem rejestracji w Programie Partnerskim proszę zapoznać się z Regulaminem Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów ULGA INTERNETOWA 1 JEŻELI PŁACISZ ZA UŻYWANIE INTERNETU, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ, TZW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo