Opis systemu. BillNet S.A. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu. BillNet S.A. 1"

Transkrypt

1 Opis systemu BillNet S.A. 1

2 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET U)<7.2:1,&< 6<67( Z$6$'$ '=,$à$1,$ 6<67( D:$ :$5,$17< :63Ïà35$&< = PORTALEM IHURZDQLHXVáXJLSU]H]SRUWDOSRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ IHURZDQLHXVáXJLSU]H]3RUWDOSRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% =<&,:<1,.$-&(=:<.25=<67$1,$86à8*,%,//1( PORTAL KLIENCI WYSTAWCY RACHUNKÓW BANKI %(=3,(&=(67:2...9 BillNet S.A. 2

3 1. Opis systemu BillNet 3URSRQRZDQ\SU]H]%LOO1HWV\VWHP(OHNWURQLF]QHM3UH]HQWDFMLL3áDWQRFL5DFKXQNyZ (ang. EBPP Electronic Bill Presentment and 3D\PHQW XPR*OLZLD SU]HJOGDQLH L UHJXORZDQLH SáDWQRFL UDFKXQNyZ ] Z\NRU]\VWDQLHP,QWHUQHWX NRPSXWHU\ WHOHIRQ\ komórkowe) i telefonów stacjonarnych *\WNRZQLF\V\VWHPX 6\VWHP%LOO1HWMHVWQRZRF]HVQXVáXJVNLHURZDQGR :\VWDZFyZ UDFKXQNyZ PDVRZ\FK RSHUDWRU]\ WHOHNRPXQLNDF\MQL ]DNáDG\ energetyczne, dostawcy gazu, wody, telewizje kablowe itp.) Banków.OLHQWyZLQG\ZLGXDOQ\FKLILUPNRU]\VWDMF\FK]XVáXJPDVRZ\FK 1.2 =DVDGDG]LDáDQLDV\VWHPX =DVDGG]LDáDQLDV\VWHPXSU]HGVWDZLDSRQL*V]\VFKHPDW %DQN.OLHQWD %DQN :\VWDZF\ %LOO1HW.OLHQW :\VWDZFD 1. Wystawienie rachunku - Wystawca rachunków generuje dla swoich klientów rachunki, które w formie elektronicznej przekazuje do systemu BillNet. BillNet S.A. 3

4 2. Przegldanie rachunków i zlecanie páatnoci - Klient korzystajcy z systemu BillNet mo*e obejrzeü swoje rachunki w serwisie internetowym oraz dokonaü ich páatnoci. 3. BillNet przesyáa polecenie przelewu do Banku klienta. - Po akceptacji polecenia przelewu przez Klienta BillNet automatycznie i w sposób caákowicie bezpieczny przesyáa je do banku Klienta. 4. Przelew páatnoci na konto Wystawcy rachunku - Bank Klienta, za pomoc istniejcej sieci rozlicze midzybankowych, dokonuje przelewu nale*nej kwoty do banku Wystawcy rachunku. 5. Automatyczna rejestracja danych w systemie wystawcy - Format informacji o wpáatach jest identyczny z formatem przelewu na pocztku procesu (patrz pkt 1) co pozwala na jej automatyczne przeniesienie do systemu rozlicze wystawcy rachunków. 1.3 'ZDZDULDQW\ZVSyáSUDF\]3RUWDOHP 3RUWDOH LQWHUQHWRZH V ZD*Q\P HOHPHQWHP Z PRGHOX EL]QHVRZ\P%LOO1HW 3RSU]H] SRUWDO PR*OLZ\ MHVW NRQWDNW.OLHQWyZ SáDFF\FK UDFKXQNL ] VHUZLVHP (%33 U\V SRQL*HM:\GDMHVL*HXVáXJD(%33LGHDOQLHSDVXMHGRSDNLHWXXVáXJe-commerce, takich jak e-banking, HJLHáGDF]\VSU]HGD*SáDWQ\FKVHUZLVyZLQIRUPDF\MQ\FKNWyUH ZNUyWFHSRZLQQ\]RVWDü]DRIHURZDQHSU]H]F]RáRZHSROVNLHSRUWDOH %LOO1HWSURSRQXMH3RUWDORPGZDZDULDQW\ZVSyáSUDF\Z]DNUHVLH(%33 ƒ ƒ RIHURZDQLHVHUZLVX(%33SRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ RIHURZDQLHVHUZLVX(%33SRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% : REX SU]\SDGNDFK FDáRFL V\VWHPX ]DU]G]D %LOO1HW ]PLHQLD VL MHGQDN SRVWU]HJDQLH UROL 3RUWDOX SU]H].OLHQWyZ GRVWS GR GDQ\FK.OLHQWyZ PR*OLZRü SURPRFML PDUNL 3RUWDOX RUD] SURSRUFMH SRG]LDáX SU]\FKRGyZ JHQHURZDQ\FK SU]H] X*\WNRZQLNyZV\VWHPX%LOO1HW BillNet S.A. 4

5 %DQN.OLHQWD %DQN :\VWDZF\ %LOO1HW 2EVáXJD (%33.OLHQW 3RUWDO :\VWDZFD IHURZDQLHXVáXJLSU]H]SRUWDOSRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ 2IHURZDQLH XVáXJL (%33 SRSU]H] 3RUWDO SRG PDUN %LOO1HW SROHJD QD ZEXGRZDQLX VHUZLVX %LOO1HW Z LVWQLHMFHM SRVWDFL Z VWUXNWXU VWURQ3RUWDOXOXELQWHJUDFM QD poziomie OLQNyZ LQWHUQHWRZ\FK.OLHQFL NRU]\VWDMF\ ] VHUZLVX (%%3 ZFKRG]QD VWURQ\ %LOO1HW SRSU]H] 3RUWDO 7D IRUPD ZVSyáSUDF\ QLH Z\PDJD QDNáDGyZ QD GRSDVRZDQLHVHUZLVX%LOO1HWGRVSHF\ILNLGDQHJR3RUWDOXDMHGQRF]HQLHGRVWSGR XVáXJL(%33XDWUDNF\MQLD3RUWDOMDNRZVWSQHPLHMVFHGRGRNRQ\ZDQLDWUDQVDNFML 3RUWDOQLHWZRU]\ED]\GDQ\FK.OLHQWyZXVáXJL(% IHURZDQLHXVáXJLSU]H]3RUWDOSRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% 2IHURZDQLH XVáXJL (%%3 SRSU]H] 3RUWDO SRG PDUN 3RUWDOX ]DNáDGD EXGRZ dedykowanego interfejsu do systemu BillNet po stronie Portalu. Portal oferuje ZyZF]DV XVáXJ MDNR MHGHQ ]H VZRLFK VHUZLVyZ ZH ZVSyáSUDF\ ] %LOO1HW.OLHQFL NWyU]\ NRU]\VWDM ] V\VWHPX (%%3 SRSU]H] ]EXGRZDQ\ LQWHUIHMV PDM PR*OLZRü SU]HE\ZDü Z URGRZLVNX JUDILF]Q\P VSHF\ILF]Q\P GOD 3RUWDOX L NRU]\VWDü ] MHJR ILOR]RILLQDZLJDF\MQHM5ROD3RUWDOXZZDULDQFLH%]RVWDMHSRV]HU]RQD]DWHPRIXQNFM ÄZLUWXDOQHJRJRVSRGDU]D V\VWHPX3RUWDOWZRU]\ED]GDQ\FKVZRLFK.OLHQWyZ BillNet S.A. 5

6 2..RU]\FLZ\QLNDMFH]Z\NRU]\VWDQLDXVáXJL%LOO1HW 2.1 Portal Rozszerzenie oferty Portalu :áf]dmf GR VZRMHJR SRUWIHOD QRZRF]HVQ LQQRZDF\MQ L Z\JRGQ XVáXJ %LOO1HW 3RUWDO SRV]HU]D RIHUW GOD8*\WNRZQLNyZ Z]PDFQLDMFZWHQVSRVyEVZRMSR]\FMNRQNXUHQF\MQQDU\QNX =ZLNV]HQLH DWUDNF\MQRFL 3RUWDOX ± %LOO1HW MHVW XVáXJ GRSLHUR ZFKRG]F QD SROVNL U\QHN : GRELH URVQFHM NRQNXUHQFML VHUZLV WHQ PR*H E\ü XVáXJ NWyUD Z\Uy*QL3RUWDOVSRUyGLQQ\FK Reklama portalu BillNet zamieszcza na swoich stronach informacje o swoich 3DUWQHUDFKEGFHMHGQRF]HQLHprzekierowaniem na ich strony. Dodatkowy przychód 8*\WNRZQLF\ NRU]\VWDMF\ ] XVáXJL %LOO1HW SRSU]H] SRUWDO JHQHUXMGRGDWNRZHSU]\FKRG\ 1RZL X*\WNRZQLF\ NRQW .olhqfl VHUZLVX %LOO1HW QLH SRVLDGDMF\ MHV]F]H ZáDVQ\FKNRQWHPDLOEGSU]HNLHURZ\ZDQLQDVWURQ\3DUWQHUyZNWyU]\MHRIHUXM 1LVNL NRV]W ZLDGF]HQLD XVáXJL ±.RU]\VWDMF ] XVáXJL %LOO1HW 3RUWDO QLH PXVL LQZHVWRZDü Z NROHMQ\ V\VWHP LQIRUPDW\F]Q\ MHJR XWU]\PDQLH RUD] QDZL]\ZDü L SRGWU]\P\ZDüNRQWDNWyZ]:\VWDZFDPLHOHNWURQLF]Q\FKUDFKXQNyZ 2.2 Klienci Oszczdnoü czasu i wygod Dziki Systemowi BillNet dokonywanie páatnoci rachunków jest proste i bardzo wygodne. Klient nie musi ju* staü w kolejkach na poczcie lub w banku, wypeániaü formularzy i przelewów. System BillNet umo*liwi mu obejrzenie i opáacenie rachunków w kilka chwil. Opáacanie rachunków za darmo Korzystanie z usáugi BillNet jest caákowicie darmowe! Nie pobieramy abonamentu ani prowizji od transakcji. BillNet S.A. 6

7 Mo*liwoü kontroli i zarzdzania bud*etem domowym BillNet oferuje dostp poprzez Internet do szczegyáyw rachunków, analiz i zestawie wydatków umieszczonych w jednym miejscu na osobistej stronie. Mo*liwoü decydowania o terminie zapáaty Korzystajc z systemu BillNet mo*na ustawiü daty realizacji páatnoci w wygodny dla siebie sposób, zaplanowaü je na przyszáoü i...wyjechaü na urlop. Informowanie i przypominanie o rachunkach BillNet automatycznie powiadamia o nadejciu nowego rachunku, upáywajcym terminie páatnoci i dokonanej transakcji. Dziki serwisowi Klient nie musi pamitaü o rachunkach. Szeroki dostp Caá dob przez okrgáy rok jest nieograniczony i áatwy dostp do serwisu BillNet poprzez Internet i WAP, a w przyszáoci równie* telefon. 100% bezpieczestwa Bezpieczestwo danych i transakcji jest dla nas podstawow i najwa*niejsz kwesti, dlatego system BillNet u*ywa zabezpiecze stosowanych w bankowoci internetowej. 2.3 Wystawcy rachunków Oszczdnoci Dziki systemowi BillNet Wystawca Rachunków mo*e obni*yü koszty wydruków i rozsyáania faktur papierowych nawet o 70%. Poprawa terminowoci wpáat System BillNet umo*liwia Páatnikom regulowanie páatnoci w wygodnej formie i w dowolnym czasie oraz przypomina im o upáywajcych terminach opáat. Dziki temu Wystawca mo*e bardziej terminowo otrzymywaü nale*noci. Automatyczna rejestracja wpáat BillNet umo*liwia Wystawcy wyeliminowanie rcznego procesu rejestracji wpáat. Faktury mog byü automatycznie, bezbádnie ksigowane w systemie, co pozwala na dalsze obni*anie i nakáadów pracy. Usprawnienie procesu monitorowania nale*noci BillNet dostarcza Wystawcy informacje o zatwierdzonych przez Bank Klienta páatnociach, których Wystawca mo*e spodziewaü si w najbli*szym czasie na swoim koncie. BillNet S.A. 7

8 Zwikszenie atrakcyjnoci usáugi Dziki serwisowi BillNet Wystawca dostarcza swoim Klientom nowoczesn i bardzo wygodn form páatnoci za usáugi, zwikszajc tym samym atrakcyjnoü swojej oferty. Nowoczesny przekaz marketingowy Za porednictwem serwisu BillNet Wystawca mo*e dotrzeü do Klienta z nowoczesnym i ukierunkowanym przekazem marketingowym doáczanym do jego faktury np.: bannery reklamowe, programy lojalnociowe, itp. Staáy kontakt z Klientem Za porednictwem serwisu BillNet Wystawca ma mo*liwoü przekazywania dodatkowych informacji swoim Klientom np.: prezentowaü nowe usáugi, udostpniaü szczegyáowe billingi itp. Oszczdnoü i poprawa pracy dziaáu Obsáugi Klienta Dziki dostarczeniu za porednictwem usáugi BillNet wyczerpujcej, kompleksowej i szczegyáowej faktury, Wystawca mo*e znacznie ograniczyü czas i koszty ponoszone przez Biuro Obsáugi Klienta, zwikszajc jednoczenie zadowolenie Klientów. 2.4 Banki Zwikszenie atrakcyjnoci oferowanych usáug Wáczajc do swojego portfela nowoczesn, innowacyjn i wygodn usáug BillNet, Bank poszerza ofert dla Klientów wzmacniajc w ten sposób swoj pozycj konkurencyjn na rynku. Rozszerzenie funkcjonalnoci Internet Bankingu Usáuga BillNet daje wiele mo*liwoci nie dostpnych w tradycyjnym Internet Bankingu. Dziki niej Bank mo*e informowaü Klientów o nadejciu rachunku, przypominaü im o terminach páatnoci, udostpniaü mo*liwoü ogldania faktur ze szczegyáami, ustalania terminów páatnoci. Oszczdnoü czasu i kosztów BillNet umo*liwia Bankowi dokonywanie automatycznej, bezbádnej obsáugi páatnoci bez koniecznoci przetwarzania rachunków papierowych, co znacznie zwiksza efektywnoü pracy. Automatyzacja ekspediowania páatnoci BillNet pomo*e uatrakcyjniü ofert Banku dla Wystawców Rachunków i zachciü ich do korzystania z jego usáug BillNet S.A. 8

9 dostarczajc im elektroniczn i odpowiednio sformatowan informacj niezbdn do automatycznego rejestrowania páatnoci. Redukcja kosztów transferów midzybankowych BillNet mo*e udostpniü Wystawcy Rachunków skonsolidowan list páatnoci, co pozwoli Bankowi przesyáaü zgrupowan páatnoü na rzecz Wystawcy i znacznie obni*y koszty ponoszone na transfery midzybankowe. Wzrost liczby Klientów Klienci, którzy chc opáacaü rachunki poprzez BillNet, musz posiadaü konto w partnerskim Banku serwisu. BillNet zachca swoich potencjalnych u*ytkowników, którzy nie maj takich kont, do otwierania ich w Bankach, które s jego partnerami. Oszczdnoü i poprawa pracy dziaáu Obsáugi Klienta BillNet zmniejsza liczb Klientów odwiedzajcych oddziaáy Banku. Obni*a to koszty ponoszone na Obsáug Klienta i zwiksza zadowolenie Klientów z usáug Banku. Niski koszt wiadczenia usáugi Korzystajc z usáugi BillNet Bank nie musi inwestowaü w kolejny system informatyczny, jego utrzymanie oraz nawizywaü i podtrzymywaü kontaktów z Wystawcami elektronicznych rachunków. 3. %H]SLHF]HVWZR -DNNROZLHN %LOO1HW QLH MHVW LQVW\WXFMILQDQVRZ Z SHáQ\P WHJR VáRZD ]QDF]HQLX G]LDáDRQZREV]DU]HXVáXJILQDQVRZ\FK NWyUH V V]F]HJyOQLH ZUD*OLZH QD NZHVWLH ]ZL]DQH ] EH]SLHF]HVWZHP =EXGRZDQLH V\VWHPX Z PDNV\PDOQ\P VWRSQLX EH]SLHF]QHJR RUD] X]\VNDQLH Z\VRNLHJR SR]LRPX ZLDU\JRGQRFL V F]\QQLNDPL NOXF]RZ\PLGODNRPHUF\MQHJRVXNFHVXSU]HGVLZ]LFLD 3URFHGXU\ ]DEH]SLHF]DMFHUHDOL]RZDQHVQDGZyFKSR]LRPDFK3RSLHUZV]H MHVW WR VIHUD WHFKQLF]QD 1D W\P V]F]HEOX ]DVWRVRZDQH ]RVWDá\ QDVWSXMFH zabezpieczenia: - :HMFLH GR V\VWHPX ]DEH]SLHF]RQH MHVW W]Z PRFQ\P KDVáHP $E\ X]\VNDü GRVWSGRLQG\ZLGXDOQHJRNRQWDRUD]GRNRQDüMDNLHMNROZLHNRSHUDFML.OLHQWPXVL SRGDüVZyMORJLQLZSLVDüKDVáRFRQDMPQLHM]QDNyZNRPELQDFMDF\IULOLF]E BillNet S.A. 9

10 - 7UDQVPLVMD GDQ\FK L SROHFH ]DZV]H MHVW V]\IURZDQD ELWRZ\P V\VWHPHP NRGRZDQLDF]\OLW]ZNOXF]HPVHV\MQ\PFRXQLHPR*OLZLDRGNRGRZDQLHLQIRUPDFML 7HQ VSRVyE V]\IURZDQLD X*\ZDQ\ MHVW Z UDPDFK SRZV]HFKQLH VWRVRZDQHJR Z ZLHFLHEDQNRZ\PV\VWHPX66/ - 6HUZHU Z\NRU]\VW\ZDQ\SU]H]V\VWHP %LOO1HWSRVLDGDFHUW\ILNDWZD*QRFL ILUP\ 7KDZWH =DEH]SLHF]D WR NOLHQWyZ SU]HG SRáF]HQLDPL ] IDáV]\Z\PL VHUZHUDPL SRGV]\ZDMF\PLVLSRG%LOO1HW - Serwer systemu BillNet fizycznie zlokalizowany jest w bezpiecznym pomieszczeniu na terenie BPT Telbank S.A. uznanego operatora systemów UR]OLF]H PLG]\EDQNRZ\FK NWyU\ Z ]DNUHVLH VWRVRZDQ\FK SURFHGXU ]DEH]SLHF]DMF\FKSRVLDGDFHUW\ILNDW,62 - : SU]\SDGNX Z\VWSLHQLD ]GHILQLRZDQHJR RNUHVX EUDNX DNW\ZQRFL SR ]DORJRZDQLX VL V\VWHP GRNRQXMH DXWRPDW\F]QHJR Z\ORJRZDQLD.OLHQWD Operacja ta zabezpiecza Klienta przed nieuprawnionymi operacjami w sytuacji, JG\ SU]H] QLHXZDJ SR]RVWDZLá NRPSXWHU ZáF]RQ\ L ]DORJRZDQ\ GR V\VWHP BillNet; - %LOO1HW SRVLDGD RSFM DXWRPDW\F]QHJR SRZLDGDPLDQLD X*\WNRZQLND HPDLO 606 R ND*GHM GRNRQDQHM RSHUDFML 8PR*OLZLD WR QDW\FKPLDVWRZH Z\OHG]HQLHL]DEORNRZDQLHWUDQVDNFMLGRNRQDQHMSU]H]RVREQLHXSUDZQLRQ :\VRNLSR]LRPEH]SLHF]HVWZDX]\VNDQ\ZVSRVyERSLVDQ\SRZ\*HMMHVWGRGDWNRZR SRGQLHVLRQ\ SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH PHFKDQL]PX SUHGHILQLRZDQLD NRQW 3LHQLG]H ] UDFKXQNX EDQNRZHJR.OLHQWD PRJ E\ü SU]HOHZDQH W\ONR L Z\áF]QLH QD NRQWD ZF]HQLHMSU]H]QLHJR]GHILQLRZDQH BillNet S.A. 10

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI ŁUKASZ MUROWANIECKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment)

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Biznes Elektroniczny. Płatności on-line

Biznes Elektroniczny. Płatności on-line Biznes Elektroniczny Płatności on-line 1 Trendy w płatnościach Najważniejsze formy płatności to: Gotówka Czeki Bezpośrednie obciążanie rachunków Karta kredytowa Karta debetowa Rachunek kredytowy Inne formy:

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Terminy bankowość elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie dla e-biznesu

Innowacyjne technologie dla e-biznesu Innowacyjne technologie dla e-biznesu Płatności on-line w rękach profesjonalistów Jeśli chcesz sprzedawać poprzez Internet swoje towary lub usługi, musisz posiadać mechanizm przyjmowania za nie pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje Denicja Modele biznesu Wedªug denicji Osterwaldera, Pigneura i Tucciego (z 2005 roku) model biznesu to narz dzie koncepcyjne zawieraj ce zestaw elementów i ich powi za«, pozwalaj ce na scharakteryzowanie

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrytka Depozytowa (sejf elektroniczny) oraz inne funkcje nowoczesnej bankowości. sugestia produktowa

Elektroniczna Skrytka Depozytowa (sejf elektroniczny) oraz inne funkcje nowoczesnej bankowości. sugestia produktowa Elektroniczna Skrytka Depozytowa (sejf elektroniczny) oraz inne funkcje nowoczesnej bankowości usługa bankowości informacji oraz innych wysoce nowoczesnych usług informacyjnych na bazie technologii bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych POSitive Restaurant 3 POSitive Restaurant str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ROZWÓJ BRANY USUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE

WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ROZWÓJ BRANY USUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE Pawe MROWIEC WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ROZWÓJ BRANY USUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE Streszczenie W dobie kryzysu finansowego, kiedy kada zawarta transakcja handlowa niesie ze sob ryzyko opónienia lub niedotrzymania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2013, t. I Teresa Bajor, Marlena Krakowiak, Dariusz Rydz Politechnika Czstochowska Al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo