Opis systemu. BillNet S.A. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu. BillNet S.A. 1"

Transkrypt

1 Opis systemu BillNet S.A. 1

2 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET U)<7.2:1,&< 6<67( Z$6$'$ '=,$à$1,$ 6<67( D:$ :$5,$17< :63Ïà35$&< = PORTALEM IHURZDQLHXVáXJLSU]H]SRUWDOSRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ IHURZDQLHXVáXJLSU]H]3RUWDOSRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% =<&,:<1,.$-&(=:<.25=<67$1,$86à8*,%,//1( PORTAL KLIENCI WYSTAWCY RACHUNKÓW BANKI %(=3,(&=(67:2...9 BillNet S.A. 2

3 1. Opis systemu BillNet 3URSRQRZDQ\SU]H]%LOO1HWV\VWHP(OHNWURQLF]QHM3UH]HQWDFMLL3áDWQRFL5DFKXQNyZ (ang. EBPP Electronic Bill Presentment and 3D\PHQW XPR*OLZLD SU]HJOGDQLH L UHJXORZDQLH SáDWQRFL UDFKXQNyZ ] Z\NRU]\VWDQLHP,QWHUQHWX NRPSXWHU\ WHOHIRQ\ komórkowe) i telefonów stacjonarnych *\WNRZQLF\V\VWHPX 6\VWHP%LOO1HWMHVWQRZRF]HVQXVáXJVNLHURZDQGR :\VWDZFyZ UDFKXQNyZ PDVRZ\FK RSHUDWRU]\ WHOHNRPXQLNDF\MQL ]DNáDG\ energetyczne, dostawcy gazu, wody, telewizje kablowe itp.) Banków.OLHQWyZLQG\ZLGXDOQ\FKLILUPNRU]\VWDMF\FK]XVáXJPDVRZ\FK 1.2 =DVDGDG]LDáDQLDV\VWHPX =DVDGG]LDáDQLDV\VWHPXSU]HGVWDZLDSRQL*V]\VFKHPDW %DQN.OLHQWD %DQN :\VWDZF\ %LOO1HW.OLHQW :\VWDZFD 1. Wystawienie rachunku - Wystawca rachunków generuje dla swoich klientów rachunki, które w formie elektronicznej przekazuje do systemu BillNet. BillNet S.A. 3

4 2. Przegldanie rachunków i zlecanie páatnoci - Klient korzystajcy z systemu BillNet mo*e obejrzeü swoje rachunki w serwisie internetowym oraz dokonaü ich páatnoci. 3. BillNet przesyáa polecenie przelewu do Banku klienta. - Po akceptacji polecenia przelewu przez Klienta BillNet automatycznie i w sposób caákowicie bezpieczny przesyáa je do banku Klienta. 4. Przelew páatnoci na konto Wystawcy rachunku - Bank Klienta, za pomoc istniejcej sieci rozlicze midzybankowych, dokonuje przelewu nale*nej kwoty do banku Wystawcy rachunku. 5. Automatyczna rejestracja danych w systemie wystawcy - Format informacji o wpáatach jest identyczny z formatem przelewu na pocztku procesu (patrz pkt 1) co pozwala na jej automatyczne przeniesienie do systemu rozlicze wystawcy rachunków. 1.3 'ZDZDULDQW\ZVSyáSUDF\]3RUWDOHP 3RUWDOH LQWHUQHWRZH V ZD*Q\P HOHPHQWHP Z PRGHOX EL]QHVRZ\P%LOO1HW 3RSU]H] SRUWDO PR*OLZ\ MHVW NRQWDNW.OLHQWyZ SáDFF\FK UDFKXQNL ] VHUZLVHP (%33 U\V SRQL*HM:\GDMHVL*HXVáXJD(%33LGHDOQLHSDVXMHGRSDNLHWXXVáXJe-commerce, takich jak e-banking, HJLHáGDF]\VSU]HGD*SáDWQ\FKVHUZLVyZLQIRUPDF\MQ\FKNWyUH ZNUyWFHSRZLQQ\]RVWDü]DRIHURZDQHSU]H]F]RáRZHSROVNLHSRUWDOH %LOO1HWSURSRQXMH3RUWDORPGZDZDULDQW\ZVSyáSUDF\Z]DNUHVLH(%33 ƒ ƒ RIHURZDQLHVHUZLVX(%33SRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ RIHURZDQLHVHUZLVX(%33SRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% : REX SU]\SDGNDFK FDáRFL V\VWHPX ]DU]G]D %LOO1HW ]PLHQLD VL MHGQDN SRVWU]HJDQLH UROL 3RUWDOX SU]H].OLHQWyZ GRVWS GR GDQ\FK.OLHQWyZ PR*OLZRü SURPRFML PDUNL 3RUWDOX RUD] SURSRUFMH SRG]LDáX SU]\FKRGyZ JHQHURZDQ\FK SU]H] X*\WNRZQLNyZV\VWHPX%LOO1HW BillNet S.A. 4

5 %DQN.OLHQWD %DQN :\VWDZF\ %LOO1HW 2EVáXJD (%33.OLHQW 3RUWDO :\VWDZFD IHURZDQLHXVáXJLSU]H]SRUWDOSRGPDUN%LOO1HWZDULDQW$ 2IHURZDQLH XVáXJL (%33 SRSU]H] 3RUWDO SRG PDUN %LOO1HW SROHJD QD ZEXGRZDQLX VHUZLVX %LOO1HW Z LVWQLHMFHM SRVWDFL Z VWUXNWXU VWURQ3RUWDOXOXELQWHJUDFM QD poziomie OLQNyZ LQWHUQHWRZ\FK.OLHQFL NRU]\VWDMF\ ] VHUZLVX (%%3 ZFKRG]QD VWURQ\ %LOO1HW SRSU]H] 3RUWDO 7D IRUPD ZVSyáSUDF\ QLH Z\PDJD QDNáDGyZ QD GRSDVRZDQLHVHUZLVX%LOO1HWGRVSHF\ILNLGDQHJR3RUWDOXDMHGQRF]HQLHGRVWSGR XVáXJL(%33XDWUDNF\MQLD3RUWDOMDNRZVWSQHPLHMVFHGRGRNRQ\ZDQLDWUDQVDNFML 3RUWDOQLHWZRU]\ED]\GDQ\FK.OLHQWyZXVáXJL(% IHURZDQLHXVáXJLSU]H]3RUWDOSRGPDUN3RUWDOXZDULDQW% 2IHURZDQLH XVáXJL (%%3 SRSU]H] 3RUWDO SRG PDUN 3RUWDOX ]DNáDGD EXGRZ dedykowanego interfejsu do systemu BillNet po stronie Portalu. Portal oferuje ZyZF]DV XVáXJ MDNR MHGHQ ]H VZRLFK VHUZLVyZ ZH ZVSyáSUDF\ ] %LOO1HW.OLHQFL NWyU]\ NRU]\VWDM ] V\VWHPX (%%3 SRSU]H] ]EXGRZDQ\ LQWHUIHMV PDM PR*OLZRü SU]HE\ZDü Z URGRZLVNX JUDILF]Q\P VSHF\ILF]Q\P GOD 3RUWDOX L NRU]\VWDü ] MHJR ILOR]RILLQDZLJDF\MQHM5ROD3RUWDOXZZDULDQFLH%]RVWDMHSRV]HU]RQD]DWHPRIXQNFM ÄZLUWXDOQHJRJRVSRGDU]D V\VWHPX3RUWDOWZRU]\ED]GDQ\FKVZRLFK.OLHQWyZ BillNet S.A. 5

6 2..RU]\FLZ\QLNDMFH]Z\NRU]\VWDQLDXVáXJL%LOO1HW 2.1 Portal Rozszerzenie oferty Portalu :áf]dmf GR VZRMHJR SRUWIHOD QRZRF]HVQ LQQRZDF\MQ L Z\JRGQ XVáXJ %LOO1HW 3RUWDO SRV]HU]D RIHUW GOD8*\WNRZQLNyZ Z]PDFQLDMFZWHQVSRVyEVZRMSR]\FMNRQNXUHQF\MQQDU\QNX =ZLNV]HQLH DWUDNF\MQRFL 3RUWDOX ± %LOO1HW MHVW XVáXJ GRSLHUR ZFKRG]F QD SROVNL U\QHN : GRELH URVQFHM NRQNXUHQFML VHUZLV WHQ PR*H E\ü XVáXJ NWyUD Z\Uy*QL3RUWDOVSRUyGLQQ\FK Reklama portalu BillNet zamieszcza na swoich stronach informacje o swoich 3DUWQHUDFKEGFHMHGQRF]HQLHprzekierowaniem na ich strony. Dodatkowy przychód 8*\WNRZQLF\ NRU]\VWDMF\ ] XVáXJL %LOO1HW SRSU]H] SRUWDO JHQHUXMGRGDWNRZHSU]\FKRG\ 1RZL X*\WNRZQLF\ NRQW .olhqfl VHUZLVX %LOO1HW QLH SRVLDGDMF\ MHV]F]H ZáDVQ\FKNRQWHPDLOEGSU]HNLHURZ\ZDQLQDVWURQ\3DUWQHUyZNWyU]\MHRIHUXM 1LVNL NRV]W ZLDGF]HQLD XVáXJL ±.RU]\VWDMF ] XVáXJL %LOO1HW 3RUWDO QLH PXVL LQZHVWRZDü Z NROHMQ\ V\VWHP LQIRUPDW\F]Q\ MHJR XWU]\PDQLH RUD] QDZL]\ZDü L SRGWU]\P\ZDüNRQWDNWyZ]:\VWDZFDPLHOHNWURQLF]Q\FKUDFKXQNyZ 2.2 Klienci Oszczdnoü czasu i wygod Dziki Systemowi BillNet dokonywanie páatnoci rachunków jest proste i bardzo wygodne. Klient nie musi ju* staü w kolejkach na poczcie lub w banku, wypeániaü formularzy i przelewów. System BillNet umo*liwi mu obejrzenie i opáacenie rachunków w kilka chwil. Opáacanie rachunków za darmo Korzystanie z usáugi BillNet jest caákowicie darmowe! Nie pobieramy abonamentu ani prowizji od transakcji. BillNet S.A. 6

7 Mo*liwoü kontroli i zarzdzania bud*etem domowym BillNet oferuje dostp poprzez Internet do szczegyáyw rachunków, analiz i zestawie wydatków umieszczonych w jednym miejscu na osobistej stronie. Mo*liwoü decydowania o terminie zapáaty Korzystajc z systemu BillNet mo*na ustawiü daty realizacji páatnoci w wygodny dla siebie sposób, zaplanowaü je na przyszáoü i...wyjechaü na urlop. Informowanie i przypominanie o rachunkach BillNet automatycznie powiadamia o nadejciu nowego rachunku, upáywajcym terminie páatnoci i dokonanej transakcji. Dziki serwisowi Klient nie musi pamitaü o rachunkach. Szeroki dostp Caá dob przez okrgáy rok jest nieograniczony i áatwy dostp do serwisu BillNet poprzez Internet i WAP, a w przyszáoci równie* telefon. 100% bezpieczestwa Bezpieczestwo danych i transakcji jest dla nas podstawow i najwa*niejsz kwesti, dlatego system BillNet u*ywa zabezpiecze stosowanych w bankowoci internetowej. 2.3 Wystawcy rachunków Oszczdnoci Dziki systemowi BillNet Wystawca Rachunków mo*e obni*yü koszty wydruków i rozsyáania faktur papierowych nawet o 70%. Poprawa terminowoci wpáat System BillNet umo*liwia Páatnikom regulowanie páatnoci w wygodnej formie i w dowolnym czasie oraz przypomina im o upáywajcych terminach opáat. Dziki temu Wystawca mo*e bardziej terminowo otrzymywaü nale*noci. Automatyczna rejestracja wpáat BillNet umo*liwia Wystawcy wyeliminowanie rcznego procesu rejestracji wpáat. Faktury mog byü automatycznie, bezbádnie ksigowane w systemie, co pozwala na dalsze obni*anie i nakáadów pracy. Usprawnienie procesu monitorowania nale*noci BillNet dostarcza Wystawcy informacje o zatwierdzonych przez Bank Klienta páatnociach, których Wystawca mo*e spodziewaü si w najbli*szym czasie na swoim koncie. BillNet S.A. 7

8 Zwikszenie atrakcyjnoci usáugi Dziki serwisowi BillNet Wystawca dostarcza swoim Klientom nowoczesn i bardzo wygodn form páatnoci za usáugi, zwikszajc tym samym atrakcyjnoü swojej oferty. Nowoczesny przekaz marketingowy Za porednictwem serwisu BillNet Wystawca mo*e dotrzeü do Klienta z nowoczesnym i ukierunkowanym przekazem marketingowym doáczanym do jego faktury np.: bannery reklamowe, programy lojalnociowe, itp. Staáy kontakt z Klientem Za porednictwem serwisu BillNet Wystawca ma mo*liwoü przekazywania dodatkowych informacji swoim Klientom np.: prezentowaü nowe usáugi, udostpniaü szczegyáowe billingi itp. Oszczdnoü i poprawa pracy dziaáu Obsáugi Klienta Dziki dostarczeniu za porednictwem usáugi BillNet wyczerpujcej, kompleksowej i szczegyáowej faktury, Wystawca mo*e znacznie ograniczyü czas i koszty ponoszone przez Biuro Obsáugi Klienta, zwikszajc jednoczenie zadowolenie Klientów. 2.4 Banki Zwikszenie atrakcyjnoci oferowanych usáug Wáczajc do swojego portfela nowoczesn, innowacyjn i wygodn usáug BillNet, Bank poszerza ofert dla Klientów wzmacniajc w ten sposób swoj pozycj konkurencyjn na rynku. Rozszerzenie funkcjonalnoci Internet Bankingu Usáuga BillNet daje wiele mo*liwoci nie dostpnych w tradycyjnym Internet Bankingu. Dziki niej Bank mo*e informowaü Klientów o nadejciu rachunku, przypominaü im o terminach páatnoci, udostpniaü mo*liwoü ogldania faktur ze szczegyáami, ustalania terminów páatnoci. Oszczdnoü czasu i kosztów BillNet umo*liwia Bankowi dokonywanie automatycznej, bezbádnej obsáugi páatnoci bez koniecznoci przetwarzania rachunków papierowych, co znacznie zwiksza efektywnoü pracy. Automatyzacja ekspediowania páatnoci BillNet pomo*e uatrakcyjniü ofert Banku dla Wystawców Rachunków i zachciü ich do korzystania z jego usáug BillNet S.A. 8

9 dostarczajc im elektroniczn i odpowiednio sformatowan informacj niezbdn do automatycznego rejestrowania páatnoci. Redukcja kosztów transferów midzybankowych BillNet mo*e udostpniü Wystawcy Rachunków skonsolidowan list páatnoci, co pozwoli Bankowi przesyáaü zgrupowan páatnoü na rzecz Wystawcy i znacznie obni*y koszty ponoszone na transfery midzybankowe. Wzrost liczby Klientów Klienci, którzy chc opáacaü rachunki poprzez BillNet, musz posiadaü konto w partnerskim Banku serwisu. BillNet zachca swoich potencjalnych u*ytkowników, którzy nie maj takich kont, do otwierania ich w Bankach, które s jego partnerami. Oszczdnoü i poprawa pracy dziaáu Obsáugi Klienta BillNet zmniejsza liczb Klientów odwiedzajcych oddziaáy Banku. Obni*a to koszty ponoszone na Obsáug Klienta i zwiksza zadowolenie Klientów z usáug Banku. Niski koszt wiadczenia usáugi Korzystajc z usáugi BillNet Bank nie musi inwestowaü w kolejny system informatyczny, jego utrzymanie oraz nawizywaü i podtrzymywaü kontaktów z Wystawcami elektronicznych rachunków. 3. %H]SLHF]HVWZR -DNNROZLHN %LOO1HW QLH MHVW LQVW\WXFMILQDQVRZ Z SHáQ\P WHJR VáRZD ]QDF]HQLX G]LDáDRQZREV]DU]HXVáXJILQDQVRZ\FK NWyUH V V]F]HJyOQLH ZUD*OLZH QD NZHVWLH ]ZL]DQH ] EH]SLHF]HVWZHP =EXGRZDQLH V\VWHPX Z PDNV\PDOQ\P VWRSQLX EH]SLHF]QHJR RUD] X]\VNDQLH Z\VRNLHJR SR]LRPX ZLDU\JRGQRFL V F]\QQLNDPL NOXF]RZ\PLGODNRPHUF\MQHJRVXNFHVXSU]HGVLZ]LFLD 3URFHGXU\ ]DEH]SLHF]DMFHUHDOL]RZDQHVQDGZyFKSR]LRPDFK3RSLHUZV]H MHVW WR VIHUD WHFKQLF]QD 1D W\P V]F]HEOX ]DVWRVRZDQH ]RVWDá\ QDVWSXMFH zabezpieczenia: - :HMFLH GR V\VWHPX ]DEH]SLHF]RQH MHVW W]Z PRFQ\P KDVáHP $E\ X]\VNDü GRVWSGRLQG\ZLGXDOQHJRNRQWDRUD]GRNRQDüMDNLHMNROZLHNRSHUDFML.OLHQWPXVL SRGDüVZyMORJLQLZSLVDüKDVáRFRQDMPQLHM]QDNyZNRPELQDFMDF\IULOLF]E BillNet S.A. 9

10 - 7UDQVPLVMD GDQ\FK L SROHFH ]DZV]H MHVW V]\IURZDQD ELWRZ\P V\VWHPHP NRGRZDQLDF]\OLW]ZNOXF]HPVHV\MQ\PFRXQLHPR*OLZLDRGNRGRZDQLHLQIRUPDFML 7HQ VSRVyE V]\IURZDQLD X*\ZDQ\ MHVW Z UDPDFK SRZV]HFKQLH VWRVRZDQHJR Z ZLHFLHEDQNRZ\PV\VWHPX66/ - 6HUZHU Z\NRU]\VW\ZDQ\SU]H]V\VWHP %LOO1HWSRVLDGDFHUW\ILNDWZD*QRFL ILUP\ 7KDZWH =DEH]SLHF]D WR NOLHQWyZ SU]HG SRáF]HQLDPL ] IDáV]\Z\PL VHUZHUDPL SRGV]\ZDMF\PLVLSRG%LOO1HW - Serwer systemu BillNet fizycznie zlokalizowany jest w bezpiecznym pomieszczeniu na terenie BPT Telbank S.A. uznanego operatora systemów UR]OLF]H PLG]\EDQNRZ\FK NWyU\ Z ]DNUHVLH VWRVRZDQ\FK SURFHGXU ]DEH]SLHF]DMF\FKSRVLDGDFHUW\ILNDW,62 - : SU]\SDGNX Z\VWSLHQLD ]GHILQLRZDQHJR RNUHVX EUDNX DNW\ZQRFL SR ]DORJRZDQLX VL V\VWHP GRNRQXMH DXWRPDW\F]QHJR Z\ORJRZDQLD.OLHQWD Operacja ta zabezpiecza Klienta przed nieuprawnionymi operacjami w sytuacji, JG\ SU]H] QLHXZDJ SR]RVWDZLá NRPSXWHU ZáF]RQ\ L ]DORJRZDQ\ GR V\VWHP BillNet; - %LOO1HW SRVLDGD RSFM DXWRPDW\F]QHJR SRZLDGDPLDQLD X*\WNRZQLND HPDLO 606 R ND*GHM GRNRQDQHM RSHUDFML 8PR*OLZLD WR QDW\FKPLDVWRZH Z\OHG]HQLHL]DEORNRZDQLHWUDQVDNFMLGRNRQDQHMSU]H]RVREQLHXSUDZQLRQ :\VRNLSR]LRPEH]SLHF]HVWZDX]\VNDQ\ZVSRVyERSLVDQ\SRZ\*HMMHVWGRGDWNRZR SRGQLHVLRQ\ SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH PHFKDQL]PX SUHGHILQLRZDQLD NRQW 3LHQLG]H ] UDFKXQNX EDQNRZHJR.OLHQWD PRJ E\ü SU]HOHZDQH W\ONR L Z\áF]QLH QD NRQWD ZF]HQLHMSU]H]QLHJR]GHILQLRZDQH BillNet S.A. 10

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES

,1)<1,(56.,(%$=<'$1<&+'/$0$à<&+35=('6, %,2567: ENGINEERING DATA BASES FOR SMALL ENTERPRISES 53 M>D J. Wróbel Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, Poland,1)

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

Bankowości elektronicznej KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP

Bankowości elektronicznej KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP Bankowości elektronicznej Cele modułu Zdobycie podstawowej wiedzy na temat bankowości elektronicznej Zdobycie podstawowych informacji na temat pochodzenia bankowości elektronicznej. Zapoznanie się z rożnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Usługa Moje faktury dla TAURON na czym polega? Usługa Moje faktury dla TAURON to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty

BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty Usługa BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty Plan prezentacji Jak działa BILIX BILIX dla użytkowników Polecenia Zapłaty BILIX dla klientów nie korzystających z Polecenia Zapłaty Korzyści i wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Pomagamy Obniżyć Koszty. www.davidsline.pl

Pomagamy Obniżyć Koszty. www.davidsline.pl Pomagamy Obniżyć Koszty OSZCZĘDZAMY TWOJE PIENIĄDZE Redukcja kosztów poprawia rentowność firmy Wypracowane zyski mogą służyć innym celom inwestycyjnym Poprawa wyników bez utraty jakości Nie podejmujesz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie postępowania w przypadku zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych. Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 69 ust.1

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka allpay.net

Charakterystyka allpay.net SPIS TREŚCI Charakterystyka allpay.net allpay.net w Wielkiej Brytanii System allpay.net Nasze serwisy płatnicze Płatności przy pomocy kart magnetycznych Płatności przy pomocy rachunków z kodem kreskowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay! Preambuła! nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ).! Definicje!

Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay! Preambuła! nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ).! Definicje! Regulamin Programu Partnerskiego Ferpay 1 Preambuła 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu pod nazwą Program Partnerski Ferpay Ltd. ( Program ). 2. Organizatorem Programu Ferpay

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL: STX2C Wyłączny Przedstawiciel na Polskę: DOM BANCO Sp. z o.o., al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy Tel.: 0 22 720 11 99, fax: 0 22 720

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu. BS Puck

Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu. BS Puck Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu 1. Omówienie SMS Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem krótkie wiadomoci tekstowe. Moliwa jest komunikacja w obu kierunkach: - na danie klienta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi EBPP

Regulamin usługi EBPP Regulamin usługi EBPP Zasady wystawiania, przesyłania i archiwizacji faktur w formie elektronicznej BillBird SA 2013-12-02 Kto świadczy usługę EBPP? 1. Usługa wykonywana jest przez BillBird Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24.

Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24. Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24. Wzór umowy Strona 1 z 9 DEFINICJE PŁATNOŚCI są to wpłaty pieniężne KLIENTA (wykonane przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski

20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski EF Faktura VAT nr 5067475681/22/0 Data wystawienia 3 czerwca 2015 Numer konta Abonenta 45478702 Adres do korespondencji: skr. poczt. nr 597 40-950 Katowice S105 firma@netia.pl, 801 888 999 Sprzedawca:

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów Ulga internetowa 1 Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw ulgi internetowej Kiedy możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

1 Koszty i przychody związane zane ze świadczeniem usług ug bankowości elektronicznej Ile to kosztuje i ile to przynosi? 2 Dla świadczącego cego usługi ugi bankowości elektronicznej: obciąż ążenia związane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210 Spis treœci WSTÊP... 3 I. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLHND poziom podstawowy... 9 II. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLeka poziom rozszerzony... 14 III. 8NáDG QHUZRZ\ F]áRZLHND poziom

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info

Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info DLACZEGO dlugi.info? dlugi.info jest portalem, który umożliwia każdej firmie w kraju

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem EasySend

Zostań Agentem EasySend Pieniądze na dobrym kursie Zostań Agentem EasySend Zarabiaj z nami nawet 2 000 funtów miesięcznie Pieniądze na dobrym kursie EasySend Limited została założona w 2006 roku. Od początku istnienia stawiamy

Bardziej szczegółowo

+20 Lat ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. II Małopolskie Forum Drogowe Zakopane 20.04.2016. UNICARD S.A. ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków

+20 Lat ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. II Małopolskie Forum Drogowe Zakopane 20.04.2016. UNICARD S.A. ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków II Małopolskie Forum Drogowe Zakopane 20.04.2016 +20 Lat ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Dariusz Bojda Dyrektor Centrum Smart City UNICARD S.A. ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków KIM JESTEŚMY Lider systemów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem portalu www.noblehealth.pl i organizatorem Programu Partnerskiego Noble Health jest firma Noble Health Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

Plan bloku tematycznego dla klasy I

Plan bloku tematycznego dla klasy I Izabela Olszewska 6]NRáD3RGVWDZRZDQULP-DQD%U]HFKZ\ 42-0\V]NyZXO3LF]\FND Plan bloku tematycznego dla klasy I Temat bloku: 3LNQDQDV]D3ROVNDFDáD Tematy jednostek dziennych: 1. Warszawa stolica Polski 2. 3LNQRSU]\URG\SROVNLHM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów ULGA INTERNETOWA 1 JEŻELI PŁACISZ ZA UŻYWANIE INTERNETU, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ, TZW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.pl 1 DEFINICJE 1. System GoPay24.pl - system informatyczny za pomocą, którego

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Prostota, a zarazem funkcjonalność oraz minimum formalności przy nawiązywaniu współpracy, mają służyć zapewnieniu sprawnej obsługi płatności.

Prostota, a zarazem funkcjonalność oraz minimum formalności przy nawiązywaniu współpracy, mają służyć zapewnieniu sprawnej obsługi płatności. Oferta proponowanego przez PayU S.A. systemu Platnosci.pl stworzona została dla rynku usług B2C Business to Customer. Zapewniamy obsługę sklepów oraz serwisów internetowych, które przy detalicznej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. O systemie Płatności Online. 2. Oferowane formy płatności. 3. Schemat procesu płatności. 4. Opis procesu płatności

SPIS TREŚCI. 1. O systemie Płatności Online. 2. Oferowane formy płatności. 3. Schemat procesu płatności. 4. Opis procesu płatności SPIS TREŚCI 1. O systemie Płatności Online 2. Oferowane formy płatności 3. Schemat procesu płatności 4. Opis procesu płatności 5. Automatyzacja usług 6. Bezpieczeństwo 7. Tabele opłat i prowizji 2 1 O

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo